BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 11|回复: 1
收起左侧

[蓝光原盘] 噬血芭蕾/血滴姬 [REMUX无损版 自带中字] Abigail 2024 1080p BluRaycd REMUX ENG LATINO HINDI TrueHD 7.1 H264-BEN 31.06GB

[复制链接]

9226

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3152 枚
体力
28292 点

卓越贡献勋章

01.jpg - i, F! Q4 O* \3 h; R4 R

8 \; k. C: _& e$ L9 s8 o◎译 名 噬血芭蕾/血滴姬(港)/阿比盖尔
) _1 M. y7 n; B5 `◎片 名 Abigail
$ e9 |& u1 O* h◎年 代 2024
6 m5 g: j. M( Q) e" l◎产 地 美国/加拿大/爱尔兰9 z1 Y- O& o% g
◎类 别 惊悚/恐怖. @7 \) Z1 b+ w2 q) `$ R
◎语 言 英语6 O/ \1 e1 r; J, z
◎上映日期 2024-04-19(美国)8 T7 r3 A3 ~  u) u7 V
◎IMDb评分  6.6/10 from 48,242 users
7 I# Z$ ~' S1 |/ T) G, }◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt27489557/
$ C  Z$ h) D% C5 o; _◎豆瓣评分 6.1/10 from 12,709 users
, _4 h6 C8 P4 A' K! l( }◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35410336/' s9 I/ q6 j. t: Y8 N
◎文件格式 x264 + TrueHD
% j2 `( p$ S( l, J/ e% T: G4 a) @$ \◎视频尺寸 1920 x 1080
& U8 b6 {2 Z* f◎文件大小 1DVD 31.06 GiB
& g3 [: T. p* M, f! Q1 m# ?( o◎片 长 1 h 49 min
8 d! d4 O- O# h& N1 C: k◎导 演 马特·贝蒂内利-奥尔平 Matt Bettinelli-Olpin
4 z& u7 |9 c& z) O# z( f; E( O     泰勒·吉勒特 Tyler Gillett
2 z- `- H5 `" R; ?◎编 剧 盖伊·比尤西克 Guy Busick
2 |. Q2 m. p$ y: L7 B! f     史蒂芬·希尔兹 Stephen Shields$ C/ ^+ P4 f3 ~% V
◎演 员 阿丽莎·威尔 Alisha Weir | 饰 Abigail7 e* I' Q1 @4 i8 @8 ]( k: ~* d
     梅丽莎·巴雷拉 Melissa Barrera! }( x4 |2 c: e5 b& J$ Z7 X
     丹·史蒂文斯 Dan Stevens* _: `6 n7 p) \% g0 e; [
     凯瑟琳·纽顿 Kathryn Newton
1 p# n& b! |$ ?     凯文·杜兰 Kevin Durand
" K) x" J9 E; P  n     吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito
  l1 }# k, B$ G, I4 {" u8 M     安格斯·克劳德 Angus Cloud
  y4 C1 C$ m  p, w" c, |, l     威廉·卡特列特 William Catlett9 \+ e& b: V) `$ z8 v8 k% M
     马修·古迪 Matthew Goode
. z+ |1 o: ~5 n: E3 D7 v' N7 C1 x- j
◎简 介 6 `1 ]5 P$ L- u0 ?1 Y  N% _+ v
! ^7 u% M/ e% h& D5 t- Q$ O& A
 “小孩子可以是可怕的怪物。”
  x4 Z/ n4 I" N9 P& r
. c  R& j, z) ^: }% z! M 一群业余罪犯绑架了势力强大的黑帮老大的12岁芭蕾舞者女儿阿比盖尔(阿丽莎·威尔 Alisha Weir 饰),只要他们在一栋与世隔绝的豪宅里看守这个小女孩一个晚上,就能得到五千万美元的赎金。直到这些绑匪突然一个接一个地消失不见,他们才惊恐地发现,原来和他们困在这栋豪宅里面的小女孩是吸血鬼。6 r+ `& z) W: H0 S) [& w
* N. P/ r& b9 @0 E* j
After a group of criminals kidnap the ballerina daughter of a powerful underworld figure, they retreat to an isolated mansion, unaware that they're locked inside with no normal little girl.
( ^. [! y. m! ^" W9 P5 z$ c
( B+ {( v8 v5 [9 \. m3 ]
Abigail.2024.1080p.BluRayCD.REMUX.ENG.LATINO.HINDI.TrueHD.7.1.H264-BEN.THE.MEN
0 v% ]1 t8 Z) y$ ?9 W2 M
) K8 j" L* L% P* N& ?  @Video
9 g7 C4 i  F% c0 l4 KID                                       : 1* G( e$ {+ H0 N# @5 d
Format                                   : AVC
5 T+ D! I; u( e% fFormat/Info                              : Advanced Video Codec
3 g; ?. n$ U% O' F8 KFormat profile                           : High@L4.1  z+ }1 t4 x4 ?1 f# P
Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
$ @% K( r# t+ B- q" }Format settings, CABAC                   : Yes6 O& Q7 C) c. H/ ?9 J/ ~
Format settings, Reference frames        : 2 frames
! r+ L8 d; }' @. p" _+ M: XFormat settings, Slice count             : 4 slices per frame# T* a9 _; _) ~# ~+ ^
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
3 P3 q) F: s, @$ l- p: a) d' g6 cDuration                                 : 1 h 49 min9 S0 k. |+ d# k6 I* u8 _
Bit rate mode                            : Variable/ ^! Y! p& \- o: B  b3 X2 a( N
Bit rate                                 : 33.1 Mb/s
# H  C7 S, w" [# S6 e) yWidth                                    : 1 920 pixels9 H2 ?( M8 Q1 J  F* |. L
Height                                   : 1 080 pixels" X3 q( d; c: f# z
Display aspect ratio                     : 16:9
! L1 p/ ]( o. d! kFrame rate mode                          : Constant
: P4 V( ~+ b0 {% pFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS' X/ [7 M2 W  V) E7 g
Color space                              : YUV& B7 w7 \0 V7 _( b; t3 q) i
Chroma subsampling                       : 4:2:0. Z% j) i- _, F$ M
Bit depth                                : 8 bits
3 q* w, }9 |6 ~Scan type                                : Progressive1 g/ X- H) \7 }9 }
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.666" w0 w- d& d, O; S9 R( j- c' b2 M% G
Time code of first frame                 : 00:59:59:002 g; ^& V' j0 e; S/ i$ k: Y& }3 @" B
Stream size                              : 25.3 GiB (82%)
+ N9 c; b& ^% e7 BTitle                                    : BEN.THE.MEN0 G, z9 @! m7 S$ \
Language                                 : English
4 _# Y4 q9 k# l$ |6 i; @) qDefault                                  : Yes
- w: G9 A* {: s! R' _Forced                                   : No
1 z2 |% {  g% S/ l$ y
: @( s4 q  j$ {  e- DAudio #1; n4 ~- ^- I6 ?
ID                                       : 2
0 a& H4 ~0 i1 \1 ]Format                                   : MLP FBA
  \% |7 k5 |& q$ ~8 E) BFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA
+ h0 l" W( N0 g* ICommercial name                          : Dolby TrueHD
3 ~: A# H- E. g" u) {Codec ID                                 : A_TRUEHD. \1 y& A. Q' ~$ w$ f0 y
Duration                                 : 1 h 49 min" P: ^+ g2 g$ i* {- n8 L
Bit rate mode                            : Variable
8 n9 R2 G7 \- j7 ?Bit rate                                 : 3 944 kb/s  g( X" `+ [  ], Z* Z8 w: m7 o9 W1 T
Maximum bit rate                         : 6 240 kb/s  k# D+ m2 |) w7 h. o
Channel(s)                               : 8 channels
" x# I! B8 t" X, B( u4 u5 @7 MChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb9 ~. s+ |: K" P' f0 l
Sampling rate                            : 48.0 kHz) z; D$ V5 a$ q! ]2 `5 {2 R* l
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
0 u  P! j7 Y! Z% _; n( {Compression mode                         : Lossless
3 n: W4 Z& g1 f2 X* {' fStream size                              : 3.02 GiB (10%)
; _% z) h$ u% WTitle                                    : BTM TrueHD 7.1
. E8 K& f8 \! n, p& ?* j' ZLanguage                                 : English! `( @0 h6 g0 d1 X7 c+ Y
Default                                  : Yes
" I8 O) a4 m* Z- x! ~) v- x8 AForced                                   : No
! @$ W: p- [8 P% _3 e- }5 f& O( ]
. C% m8 J1 C; ^) S, y) Q9 uAudio #2
. O& K' D: }/ i" O; F/ L+ KID                                       : 3
8 L' g4 m9 P( r; \Format                                   : E-AC-3
% p9 u& S" o0 D4 v. S! U9 w1 SFormat/Info                              : Enhanced AC-3* s# f/ m$ q- e& Y; x: }9 O0 T
Commercial name                          : Dolby Digital Plus# r9 K, ~+ o% s2 t3 |" g( G# k
Codec ID                                 : A_EAC35 @6 ]8 `0 \4 u" u5 p
Duration                                 : 1 h 49 min% q& E# `9 }  I; {! c' V' s2 ?
Bit rate mode                            : Constant
# x" G3 A3 k; }1 m7 yBit rate                                 : 960 kb/s6 |( M0 M, H7 P+ b# ]' y, \
Channel(s)                               : 2 channels
3 ~+ |" f/ ?9 \8 |) @( t+ WChannel layout                           : L R
+ P3 C$ Q: T7 i+ d% ]3 O, b1 uSampling rate                            : 48.0 kHz7 s+ z1 q4 {2 I' y$ |! N2 P
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 k1 z2 ?, p8 z7 h& c& Z! l
Compression mode                         : Lossy2 Q( t. {- k0 {9 ]! a# D( t
Delay relative to video                  : -17 ms, N2 E7 x' n& D5 [, {# p4 H
Stream size                              : 752 MiB (2%)
! I2 \( a) D8 m! ?, uTitle                                    : BTM DDP 2CH) d$ b8 o' V' y8 o: I. }8 _% {
Language                                 : English
9 V7 L) v+ c! f  [8 N- q% f4 V+ oService kind                             : Complete Main
6 }& [& K7 S0 hDefault                                  : Yes! I4 t3 |8 r- B9 f. C+ t
Forced                                   : No# J6 t8 H4 Z9 ]- Y
Dialog Normalization                     : -31 dB" q* r2 S: M2 i
dialnorm_Average                         : -31 dB( e  q8 E' |5 ?* `6 n/ o
dialnorm_Minimum                         : -31 dB
" Q; Z: `2 W8 d6 _% Jdialnorm_Maximum                         : -31 dB
, L% y6 _# ?1 [0 S0 Z7 W8 }! E
; G/ Y  t9 ?* |/ I1 e" XAudio #3
; I4 V3 O; T# S( sID                                       : 4: e& O! q0 ]0 s! P7 I
Format                                   : AC-3
  T# q# m( J9 |. ~* }* zFormat/Info                              : Audio Coding 3
9 R& n7 ^2 e. }Commercial name                          : Dolby Digital
0 E  A' v- W- V4 f- cCodec ID                                 : A_AC3
' Z* g! f6 q/ k; W( KDuration                                 : 1 h 49 min' f* H/ Q$ x" Y! J8 E6 e: ]/ _. B  G2 c
Bit rate mode                            : Constant
5 W8 e% U# F" w0 ]6 k. q9 qBit rate                                 : 448 kb/s' ], A' J& A& S! o
Channel(s)                               : 6 channels: r/ u9 S+ n* y1 l, F
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
. E( F4 k) E0 y' e) v& ?6 mSampling rate                            : 48.0 kHz
! D  b( p' ~* [2 x% _7 gFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' s' V6 ~7 B1 m/ S* j& E7 v7 dCompression mode                         : Lossy) O9 ]2 `  I% ]& L1 @+ u" u  o' r
Stream size                              : 351 MiB (1%), z/ C" ^) j; S- {
Title                                    : BTM DD 5.1
" |, ~3 w: x+ T4 X- I8 ALanguage                                 : English
: i6 X0 {1 Z7 IService kind                             : Complete Main
9 F" Q! u" V, r! Y2 }' K  cDefault                                  : Yes8 [1 d+ n; J6 d
Forced                                   : No
: J* {* _! M. c; ~# Y- X# vDialog Normalization                     : -27 dB
! X4 C2 q2 f4 zcompr                                    : 5.74 dB
) B% a$ J2 U9 ^0 Jdynrng                                   : 5.60 dB
% N4 B2 K! n; `! C8 Wcmixlev                                  : -3.0 dB0 Q1 M) w" @/ C% A
surmixlev                                : -3 dB
  s  C5 O  j0 F: F; fdmixmod                                  : Lt/Rt: v* g% h2 w& l7 E  i; F7 x; B8 B
ltrtcmixlev                              : -3.0 dB
* ]/ n$ R& d5 w' gltrtsurmixlev                            : -3.0 dB
/ [% l9 l' A! G. j/ {4 mlorocmixlev                              : -3.0 dB
+ x0 u4 T+ t- G) s* N: dlorosurmixlev                            : -3.0 dB  @3 q; u$ I1 W' r3 P
dialnorm_Average                         : -27 dB1 N( k8 ~2 ~/ b
dialnorm_Minimum                         : -27 dB; f$ z0 D4 b+ \
dialnorm_Maximum                         : -27 dB4 b' b/ x' R6 @* L
1 p+ c- Q9 A, l5 {
Audio #4
# v$ o2 h- l' j& y8 bID                                       : 5  s4 N+ P5 k' Z
Format                                   : E-AC-3
0 B  u! C6 l. n- sFormat/Info                              : Enhanced AC-3
5 H; ~6 e0 F! S6 w& K4 u1 KCommercial name                          : Dolby Digital Plus2 ~: |; y1 X+ X# k
Codec ID                                 : A_EAC3
/ O4 N+ V) E/ _/ KDuration                                 : 1 h 49 min
; ~) y% @2 M/ `/ Z( Z# M/ \Bit rate mode                            : Constant
( X! ^! s1 A& _  E4 U0 JBit rate                                 : 640 kb/s1 T+ |2 y4 O; F
Channel(s)                               : 6 channels
! J0 a5 r! b8 M5 T1 lChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs5 @1 n% X' t# F2 o# b7 a' m( j" n
Sampling rate                            : 48.0 kHz2 O: t6 k: Q" S9 P7 y2 H. G
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 L, }* l) f( N
Compression mode                         : Lossy8 k/ g& |' t/ a+ W+ e+ ^
Delay relative to video                  : -17 ms
4 R4 r( o% m. w  {  v7 |Stream size                              : 501 MiB (2%)$ R. g9 C+ N  b# d2 u  R( F: s, O/ e" |
Title                                    : BTM DDP5.1: S% d. V; W/ @9 ?
Language                                 : Spanish
  @3 F0 a8 p) i$ MService kind                             : Complete Main
, _: j% x. G+ [7 u% Y- i4 NDefault                                  : Yes. G6 o, u: h: ?9 T; J' O
Forced                                   : No
; e' X9 d* w+ }( W% ~% MDialog Normalization                     : -31 dB# w" x  \( p- A4 w+ U
dialnorm_Average                         : -31 dB
, q' _# E1 M' Y$ q; ddialnorm_Minimum                         : -31 dB! R+ N5 {2 N2 @+ ^
dialnorm_Maximum                         : -31 dB: N- W: N" V' m9 T, k* K+ R. T8 N( [, i

! F7 a) _! v( ]8 `$ L8 y1 r- q: FAudio #5+ [! c& Q0 P% r# M. l+ o
ID                                       : 62 I: p" Q4 D! P7 x5 R# ?
Format                                   : AC-3
) ?3 W8 b% ^% g' UFormat/Info                              : Audio Coding 3
" n6 B: }! \8 ~, \9 ECommercial name                          : Dolby Digital- Y  ?: C5 }1 w) x4 M1 _
Codec ID                                 : A_AC3
1 L' d- k% E) l% v6 q% {, S+ ?% @Duration                                 : 1 h 49 min
8 T3 Q0 ~6 r, y0 F5 J- @Bit rate mode                            : Constant4 Y$ T9 A( e0 k+ y( N; v
Bit rate                                 : 640 kb/s
; Z, j1 h* i" c" F$ _% l3 I/ t4 i7 SChannel(s)                               : 6 channels9 F/ x" Y+ t# v/ A& a) d$ d
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
* Y% K6 a8 T! \" {$ GSampling rate                            : 48.0 kHz
8 l0 `, I0 O. g2 T; uFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
- i% W8 f% ]) L  N, U$ a) cCompression mode                         : Lossy: H2 c% t& [+ L( l
Delay relative to video                  : -17 ms. }' n" u8 A# d7 _2 }6 O) z8 v0 t
Stream size                              : 501 MiB (2%)
7 C5 e9 }& z8 {2 P2 R0 q, ^+ MTitle                                    : BTM DD 5.1
  w4 r- m% o3 I' RLanguage                                 : Spanish
; k, X) B# c1 G* `/ D2 yService kind                             : Complete Main
4 L, Z' L  f: H5 E  \Default                                  : Yes
( H* C0 Z: {+ t# D/ W0 s3 AForced                                   : No: F: l9 n1 U7 _! Q7 X+ y
Dialog Normalization                     : -31 dB% u$ I- d# [4 Q4 y
cmixlev                                  : -4.5 dB/ f! g5 P) i  ]' g4 X8 s
surmixlev                                : -6 dB. q6 j5 N6 @* e" M) o: E
dialnorm_Average                         : -31 dB& w* N0 [1 n6 ]9 n) R& S
dialnorm_Minimum                         : -31 dB
3 y$ Y2 m% h( {. Y2 J/ Y* Odialnorm_Maximum                         : -31 dB
( C! t; x) N- |- E+ f6 w
* n7 @4 J, J% G  {' t  zAudio #6
. c1 j, p. e  I5 [+ G3 QID                                       : 7: r5 P! S3 W8 ^7 P
Format                                   : E-AC-3. ~7 Q: e5 w3 _  n4 ~1 T
Format/Info                              : Enhanced AC-3
7 l" R6 N* Z' ?" tCommercial name                          : Dolby Digital Plus: m! j4 @4 n/ ?
Codec ID                                 : A_EAC3
8 E  e( s6 D' P, D7 x% RDuration                                 : 1 h 50 min- S4 l5 a" `. ?* {) }/ G
Bit rate mode                            : Constant
( z" m$ H( Y& \* b* G. s" jBit rate                                 : 640 kb/s3 v7 O) ~' o) X$ \) ~- |( e: e; }1 ]
Channel(s)                               : 6 channels
! |0 N$ i7 A' E* c4 `Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 J* k1 s9 n+ l1 `; U+ {8 A8 }
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 E* ^, `! e. k1 }7 {8 y* P4 ^! vFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! \( e6 x3 s3 s' S  j% s5 U3 N0 XCompression mode                         : Lossy
/ Z" I# F  n& M9 a, w2 y& xDelay relative to video                  : 1 ms
  _$ V! U( _% \8 i* U7 m( m# wStream size                              : 507 MiB (2%)1 e+ i9 @* n' d9 l  {7 j
Title                                    : BTM DDP5.1
: M4 w* M4 E2 `/ f% S; T7 v" k) i. pLanguage                                 : Hindi
0 ^) `$ f6 r2 ^: ^6 AService kind                             : Complete Main
; l; i. _- |$ I: f$ }+ q7 o8 JDefault                                  : Yes
% J7 f0 d# h" Z+ A) ~' XForced                                   : No
( X5 M6 O2 ^! m) e' j1 w. mDialog Normalization                     : -31 dB
$ _- o" v$ H0 T# Q* Dcompr                                    : -0.28 dB
0 B/ J+ z: ~1 ldialnorm_Average                         : -31 dB* h; K) _- h- c7 ?. }# l
dialnorm_Minimum                         : -31 dB
8 O( g, }9 B# Pdialnorm_Maximum                         : -31 dB
7 T4 ?, o3 I8 W% H
, W" X! r* Z* |1 iENG ESP FRE CHI SUBS

) v5 R9 H2 @1 G$ S
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1188

回帖

6334

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
3735 点
xpg050811 发表于 前天 16:32 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
# K7 X0 s2 d7 \. Y( r5 w7 E6 |Blu-ray Film Forum is now my home!$ G' v. e+ {" ]4 E$ e/ P" R

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-14 06:34

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表