BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15|回复: 2
收起左侧

[4K极清电影] 甜心先生 [4K REMUX无损版 自带国语中字] Jerry Maguire 1996 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 76.36GB

[复制链接]

4310

主题

4468

帖子

5万

积分

Post Share

金币
7979 枚
体力
16161 点

卓越贡献勋章

When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent agent with the only athlete who stays with him and his former colleague.2 _* P' i. _8 `8 R

' O" e3 S4 {8 \4 O  {2 H  Z4 s9 [6 w( y& W; m) C+ l% ~' t

2 n5 |# Z8 u! X, i◎译 名 甜心先生/征服情海(台)/杰里·马奎尔
' C9 o" Y* s. z  A: K* u$ U% m◎片 名 Jerry Maguire / Jerry Maguire - Spiel des Lebens
+ x3 e2 p( Q! ^6 f( R8 H◎年 代 1996! r3 ?0 g$ l, ^% I8 [  U
◎产 地 美国. I: ~  T5 U3 {/ x- Y- y
◎类 别 剧情/喜剧/爱情/运动
# s* r  s/ i7 b$ c# y8 h6 r◎语 言 英语/美国手语
2 y. X7 ~9 z3 |! Z  a1 D◎上映日期 1996-12-13(美国)& m, T2 W4 N) x* n0 J, Z
◎IMDb评分  7.3/10 from 235,022 users, ?2 l4 H4 q* \& A6 a
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0116695/8 i8 N0 ^9 b- X7 n) Z( j5 H
◎豆瓣评分 7.4/10 from 33,278 users# w% {" Z. F% O9 c( i% F* H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293158/3 s* X& T2 w# l, N
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD 4 W  w( U/ e4 L
◎视频尺寸 3840 x 21607 @! Q$ y2 V1 _0 v4 N$ ~0 }# a+ p
◎文件大小 1DVD 76.36 GiB
* S2 K& z+ U9 f" R+ D% t◎片 长 2 h 18 min
" ]* {. l+ `) a◎导 演 卡梅伦·克罗 Cameron Crowe
5 I% z, j+ ]8 l* U3 Q2 x◎编 剧 卡梅伦·克罗 Cameron Crowe
9 F* M! G) L: z, z◎主 演 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise+ ]8 Y* R; g  x; t- U2 y
     小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr.
$ W# U4 d) @; i4 h0 W4 m; i0 [     蕾妮·齐薇格 Renée Zellweger
* |  A5 t5 w) _0 \8 P5 e     凯利·普雷斯顿 Kelly Preston
0 A" O& V! j1 {6 R) h: g; j     杰瑞·奥康奈尔 Jerry O'Connell$ \( M' f8 S$ Z8 H) ?- o% S
     杰·摩尔 Jay Mohr
$ t6 T, `, v1 J1 u     邦尼·亨特 Bonnie Hunt$ @% h( z& `$ }9 c5 o
     雷吉娜·金 Regina King  x0 }0 r( z8 y2 S" p+ h
     乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki. b+ G. p, Q  \5 @* I
     托德·路易斯 Todd Louiso5 w6 H) q. @* _/ C( y1 w
     马克·佩灵顿 Mark Pellington# s" O% c4 k+ J, y
     杰里米·苏莱泽 Jeremy Suarez6 J, F- X4 H5 F7 h6 }- ^9 \
     Jann Wenner; h+ c9 [( S# Y6 G4 q7 S# g+ h; |
     Nada Despotovich
7 A; f# B" l' U+ V7 t     亚利桑德拉·温特沃斯 Alexandra Wentworth
: u+ f- d( h! D- Y     Aries Spears
4 p7 l5 m" T, ?; ?0 j  Y     温妮·霍尔兹曼 Winnie Holzman
. u  m8 `6 `; T7 `( l, {  {8 H( o     苏珊·诺弗利特 Susan Norfleet. I" U# S. ]) ]3 [9 z. s
     海登·瓦尔希 Hynden Walch
; |5 ]% f$ c( D$ O, D     格伦·弗雷 Glenn Frey
/ \0 I" m0 m; @" U7 E     唐纳尔·罗格 Donal Logue
0 h7 I; n* d. m     汤姆·加洛普 Tom Gallop4 p" I0 k, G- Q1 V& {7 }' ]% ?' s
     安吉拉·戈塔尔斯 Angela Goethals
( b! V; U% [% l. Y9 P     Rick Johnson( u' r  v& t8 r' F0 p
     Lightfield Lewis
; q2 L9 p! A. t, `. z2 V     Jerry Cantrell
/ V. ^+ z  b4 R5 N2 d% n     托比·胡斯 Toby Huss
6 z9 I3 A  U6 M* w8 M3 I; y" d     德雷克·贝尔 Drake Bell
% ?  q% _9 f) n: j# U     克里斯汀·凯文诺 Christine Cavanaugh
  ?8 F2 J# q% V( G5 {# \3 s     Russel Lunday
5 z; p3 r- V; Y9 Z. @& Q' g     埃里克·斯托尔兹 Eric Stoltz1 m1 `! Y. g: I) r: K# W
     拉蒙·约翰逊j Lamont Johnson
6 L9 F; D5 u6 o0 J0 i$ V. T" N2 ^0 c     Brent Barry
/ r/ h9 n% \1 L' P( i1 a& q     西奥·格林利 Theo Greenly
. F% l5 T" ?% b* ^! {7 K5 @     Jordan Ross0 w8 W- M$ n% o. \) E
     Thomas J. Reilly, q3 V% H8 b% X. e
     Reagan Gomez-Preston8 K0 l/ Y/ k* u6 M
     Klair Bybee0 d4 g+ k/ E/ a: h/ G
     刘玉玲 Lucy Liu
- L$ m) M- Y1 A0 M- B* m; {* V     Justina Vail/ X2 `2 L# l  N, J
     萨曼塔·史密斯 Samantha Smith
  @) c* l/ [# j0 i! _/ ?! O     伊万娜·米利塞维奇 Ivana Milicevic
3 y! d* F( C6 q     丽萨·罗唐迪 Lisa Rotondi
7 ?- i6 W% W9 v     Lisa Stahl  F7 }/ v& o9 p  k- Q
     艾米丽·普格特 Emily Procter
0 X8 L' B3 n( F# d' m     Stacey Williams
5 n& M2 Y4 ]5 _4 ^5 t9 X% v, \     Lisa Ann Hadley' ]( R- X9 r' |9 e) O& Q8 i+ b
     艾丽森·阿米塔奇 Alison Armitage# M; d9 _) J0 Y1 B
     丽贝卡·里格 Rebecca Rigg  W5 s' O0 {4 e
     Roy Firestone6 N, A( f, _5 n& N
     Al Michaels
3 ^5 R5 Z! M. |1 D     Dan Dierdorf" B5 _. ]$ q) @" q5 H
     Frank Gifford, \( ~0 e+ J: T: f; L( g$ j
     梅尔·基佩尔 Mel Kiper0 e% x2 {- F+ q+ d# J
     Jeffrey Lurie
+ [9 X4 Z9 b6 V# s# l     Drew Rosenhaus" D( R2 b; R. N
     Richie Kotite( w# |" R" E3 X. t; w) Z
     Tim McDonald% n- f# l) v6 g" O1 R+ G: l
     Mike Tirico
, V7 [. \9 M9 K# }* N     Wayne Fontes
' n- y: C" X* J* y1 T     Mike White' P4 b8 V6 T, J5 a# U
8 @' ^/ ]; ^4 n, ^. b
◎标 签 美国 | 爱情 | 励志 | TomCruise | 美国电影 | 剧情 | 1996 | RenéeZellweger4 X) u6 P2 `7 L% G7 A) z0 D7 C
( t3 g  y* ]/ z- \: R9 @
◎简 介  
3 S- s8 @6 H: O, P0 u7 T! t3 j0 w5 j$ x, a& C
 杰里(汤姆·克鲁斯 Tom Cruise饰)待人和善,仪表不凡,是个出色的体育界经纪人。也许连天都妒嫉这个完美的男人,决定给他一个打击,杰里因为一篇流畅出色的发言稿而招来上司不满,导致被炒鱿鱼。漂亮女友离他而去,职业前景也陷入一片迷茫,从巅峰跌入谷底的杰克在临走前奋起疾呼,动员同事们跟他离开公司一起创业。结果,杰克只带走了一条鱼,还有愿意和他干一番事业的会计多萝西(芮妮·齐薇格 Renée Zellweger饰)。' H7 i. K6 K# R# g7 |. y
) r3 J' B, i# c) Z# n: x9 A
 现在,杰克的客户只剩下一名二流的黑人橄榄球员罗德(小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr饰)。万事开头难,杰克和多萝西还没有完全搞清楚要如何开始创业生涯。看来,要想迎来事业的第二春,杰克还要狠狠摸爬滚打一番;也正是在逆境中,他得以实践自己的职业信念,并寻获一生中的最爱。
& _* J; x( a! j6 f: m% h9 h6 w, X4 @% \2 T
 When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent agent with the only athlete who stays with him and his former colleague.  A% F, g* e/ b" L: S: w1 x
- r3 Q8 l8 ^  b1 w) |
◎获奖情况  - f. ~/ M: [6 i+ W. ]  W
6 E# T7 r- W3 ?# |' b9 I/ N. |1 d
 第69届奥斯卡金像奖(1997)
$ f. D/ s8 d: V6 j 最佳影片(提名) Richard Sakai / 卡梅伦·克罗 / 詹姆斯·L·布鲁克斯 / 劳伦斯·马克
/ ~; ~4 m/ a; `* | 最佳男主角(提名) 汤姆·克鲁斯
- Q: `& {3 \( x+ ~ 最佳男配角 小库珀·古丁
, Y# T. a; B3 N8 z) I) m+ d* ?  r. D5 ? 最佳原创剧本(提名) 卡梅伦·克罗
8 J* z+ ?+ S) V( b$ }5 O- f 最佳剪辑(提名) 乔·哈欣
# N& f, `2 \" ?  h5 ?/ m, N: x; i- T+ k* J8 B; T) |
 第22届报知映画赏(1997)
. i. |7 r5 q& A, i# z. Z  p7 m 海外作品奖 卡梅伦·克罗
0 K9 h2 r: D9 U+ A
$ ~: b6 M8 X. T+ ?  P1 f
Video3 g/ A% n- N" U, F: k, S6 _
ID                                       : 1) K. o8 ~0 h9 x
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)/ b. I% d) o# M  z
Format                                   : HEVC) M, G+ h! m+ ^* f
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding3 F7 G6 ]) \! W7 H8 K* O) K
Format profile                           : Main 10@L5.1@High$ X* `4 h" O3 b
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
$ ^6 k/ F1 O% i5 q: V$ yCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
) e6 O+ ~& l5 K5 f7 _) FDuration                                 : 2 h 18 min5 R- x4 ?6 v2 T) z5 o; B
Bit rate                                 : 54.8 Mb/s
7 k$ K+ E( l2 ^0 w' r. gWidth                                    : 3 840 pixels
" l: x6 l; H/ x, hHeight                                   : 2 160 pixels* y* t* ?: Z9 W4 n: M0 n8 p
Display aspect ratio                     : 16:9
, ~: T; T! c% B) a. a) l: ^! W- v9 VFrame rate mode                          : Constant2 E3 T! G+ b8 s2 L1 i2 |* \! n5 @
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS  a4 Z( D4 m, u  t* I7 R5 X
Color space                              : YUV
7 `% }, Q7 t9 Z5 d1 d2 H2 `Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
1 V7 Z  q9 V1 s# l4 @" K6 E- rBit depth                                : 10 bits) G( y3 C* L, I
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.276
; i& R8 i' G3 T+ t; Y/ JStream size                              : 53.0 GiB (69%)2 m- U3 X0 R, v0 C! w% |* ]6 K
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
; }0 i) F6 A$ J( A0 A3 eLanguage                                 : English
! z4 ]0 {/ k6 [0 f- _" j/ p  J( hDefault                                  : No
* L3 V  J$ ~: p0 E2 o8 hForced                                   : No
* \: ]2 k0 p: Q& G  g) tColor range                              : Limited
: ?8 ^  j- r6 e2 N5 h* ]% n7 ?/ oColor primaries                          : BT.2020
! {) ~1 t9 j# [) Z9 K  ATransfer characteristics                 : PQ
) k5 H: K* y( m( H$ n7 n+ N. @- XMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
: @0 Z: H/ d+ x8 W5 HMastering display color primaries        : Display P3- J# f6 s, z3 O+ [: f8 Z! Z
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m27 A/ v% I/ j" `2 C4 a
Maximum Content Light Level              : 5693 cd/m25 V9 L# P& A3 P6 e; D! W
Maximum Frame-Average Light Level        : 643 cd/m2/ s; [2 R# Y, g/ k/ _7 [3 P9 A
Original source medium                   : Blu-ray
  e; v. w. s; s+ t* G
% N" K0 C( `+ Z& GAudio #1
1 j2 U* m2 L% HID                                       : 2% D! F" d1 a( q' j
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
2 _5 _! t2 e2 T" R% h1 XFormat                                   : MLP FBA 16-ch" H5 Z" @1 n9 n0 N' j
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation7 Z' c+ E3 T+ @9 \$ s. }
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
+ t4 H5 o& m( k/ K; s( }1 ACodec ID                                 : A_TRUEHD, y& k1 x! m" O5 X1 N7 z+ w, H
Duration                                 : 2 h 18 min  R# x# w/ G. \* e, X$ l
Bit rate mode                            : Variable0 k! f/ x& `6 E: H1 ?
Bit rate                                 : 3 394 kb/s. {9 i  C, J! y
Maximum bit rate                         : 4 878 kb/s! Q5 X, n9 g6 n4 F* f
Channel(s)                               : 8 channels
0 \5 k% u) M, @Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
( D' T- j) N: fSampling rate                            : 48.0 kHz0 l- |4 A! B% J" \4 p
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)- S5 @* w" N( Q' y4 _. Z
Compression mode                         : Lossless
" `) m  L+ z. @0 h+ P# Z$ L) ^# WStream size                              : 3.28 GiB (4%)
6 Q" B8 A3 S4 s) [" gTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ C# a' ~5 l( Z7 KLanguage                                 : English
( S$ u( b% A: v, U- h' y  I6 ~Default                                  : Yes. r7 h0 Y* e/ |& y) W3 J& f/ d! L
Forced                                   : No
  ~" A/ @1 b3 `+ O' L! w* _$ ^0 ?Original source medium                   : Blu-ray
/ J! T. i- c$ K6 t' s0 D: k) ONumber of dynamic objects                : 113 x7 D  P# |+ m+ j  h4 X1 W: q9 _
Bed channel count                        : 1 channel' \& F) j, a4 c$ S- x
Bed channel configuration                : LFE
1 F2 m( R  J* A
: m1 h$ s$ U& L; [) n1 oAudio #2
- m1 k2 e% O7 H/ {& Q% f0 v& YID                                       : 3
+ c' J7 b7 y  W  ?6 H6 |# F  VFormat                                   : DTS XLL
; f7 e! D/ B) [! ?Format/Info                              : Digital Theater Systems$ d. |( ^% R& v
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio3 v  s& B. ^" M* [
Codec ID                                 : A_DTS
3 G$ |0 K6 d) t) \Duration                                 : 2 h 18 min5 e; E" }$ |4 i* {8 S  p6 P
Bit rate mode                            : Variable8 U5 c7 ?; C% a" T5 Q. M0 P
Bit rate                                 : 3 964 kb/s
8 Q; g0 k  C9 z8 ?# T  L( Q6 ~" gChannel(s)                               : 8 channels
' Y  g( R: k% Y- y9 S* Q: FChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
" C' R( ^  @3 j+ VSampling rate                            : 48.0 kHz: c4 o0 Q8 E7 ~' C2 ?6 h* E. E7 @
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): m4 J9 D5 Q4 {0 I' q
Bit depth                                : 24 bits
% Z. {# I; Y' XCompression mode                         : Lossless
4 G8 p3 [* x4 i0 _Stream size                              : 3.84 GiB (5%)
, F+ v$ d- p6 H0 g( ]- GTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT* P' R5 H" \' t$ O
Language                                 : English
/ }6 \4 J# S0 g; E! V9 {Default                                  : No- V" h* \2 p* I' a
Forced                                   : No) M7 C) [  F0 M: B; N/ U
$ @& ^; _; A8 Q+ ~: K4 [
Audio #3
4 o4 Z# l# K- ~2 Y  oID                                       : 4
1 S/ Y$ {8 b" q1 V- fID in the original source medium         : 4352 (0x1100)7 @* H. T2 ]: B$ t$ _4 N% J
Format                                   : AC-3, ^; K+ d& s% f* H8 [
Format/Info                              : Audio Coding 37 M) l- l8 e" @8 m$ ~3 e
Commercial name                          : Dolby Digital
  J2 g7 z! \1 p  G! ]5 oCodec ID                                 : A_AC3) B/ D9 j" U& q2 u/ ^
Duration                                 : 2 h 18 min
: G6 c; }! D5 @& T, i& @+ |- \: {Bit rate mode                            : Constant+ T# N8 ~* Z- C! |+ U9 A, f
Bit rate                                 : 640 kb/s
) O' C$ X4 |0 Y" r# T- l/ M7 Z; {9 xChannel(s)                               : 6 channels
1 m9 d. ?8 L& Q5 IChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs! W" H) r: }: X' E8 n1 P+ @* D4 Z
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 @$ D# s( G5 K* m& D
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 p9 \8 Y# E+ B" m" G' pBit depth                                : 16 bits2 B9 ?/ o/ \6 H
Compression mode                         : Lossy
. ]" L( f4 V8 y" i4 FStream size                              : 634 MiB (1%)
0 S& z( @; k3 s" MTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 B" E( F8 @! ]/ N& L8 bLanguage                                 : English5 A' \$ P, z( g! {
Service kind                             : Complete Main+ w  v0 `1 ?, S6 E) |* Z
Default                                  : No% X  l# C) J  @6 ~  H
Forced                                   : No& W& U1 ^8 {3 R& H$ D- H- h
Original source medium                   : Blu-ray
* }2 }+ ~/ \8 D& k$ a( C$ T( D& K" P
Audio #4
* \' H" t' ]& o' p  s! C& w1 ]ID                                       : 5
# C1 O  f! E" e1 J/ a6 RID in the original source medium         : 4354 (0x1102)- i0 T! R* ]5 H  j7 k( x' M2 K
Format                                   : AC-3
& f$ V( F1 E0 C" R( IFormat/Info                              : Audio Coding 3
/ }: N# d5 o% ^, d  y4 E1 ~9 rCommercial name                          : Dolby Digital- {" b& y: n% n: d- @8 ?- H- V* V
Codec ID                                 : A_AC3
8 _: ^3 B5 c9 j: V; K: X' Z; F/ t" @Duration                                 : 2 h 18 min9 E0 I! ^) q7 h( n
Bit rate mode                            : Constant2 K# H  `" B6 m' G8 D/ @2 L
Bit rate                                 : 384 kb/s
7 }5 m6 z, a  J# ?3 t* o0 y. bChannel(s)                               : 6 channels
- W0 Y1 D" S' u5 u+ E: KChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs  k7 @# e/ J& F, O( P6 X
Sampling rate                            : 48.0 kHz
% q: v9 L6 e# i  rFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ p9 m( ^( v1 N) g1 o; [) w, TBit depth                                : 16 bits
; V3 Q' u& C+ g# W% M* `Compression mode                         : Lossy! p4 t! h2 u' G
Stream size                              : 381 MiB (0%)1 Y. ~4 E0 M7 N# y+ ^+ F9 |* j' ]
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- ~6 G  ^. \# j/ h6 L$ r* H
Language                                 : Czech
$ I- A4 r& I: ~* qService kind                             : Complete Main( \: Z/ V, o( M6 c: ^
Default                                  : No
5 |+ K' U6 U1 \, @Forced                                   : No  T& G3 [: _  L- {2 D* C
Original source medium                   : Blu-ray
, i/ T7 E! l5 s, Q4 {' V
3 s' K2 r4 t- y$ O* T( }6 |Audio #5
' Q$ P! M: G6 g+ W/ X# l6 y+ L- L; kID                                       : 6
) d6 y' S9 R' j# v7 G* y2 d( g/ m- qID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
" \7 ~0 G9 E8 Z9 S; \& K+ B# Q$ mFormat                                   : DTS XLL
, c$ _2 K/ d! R* U8 s9 o* lFormat/Info                              : Digital Theater Systems# Z$ A8 n* c" k/ S8 B$ p  l: h
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
0 w4 @0 F6 w9 C. u& UCodec ID                                 : A_DTS
  E0 H  ]& w& [Duration                                 : 2 h 18 min
* G( n. C8 g3 O; ?- t" v, E/ l/ VBit rate mode                            : Variable
* S2 \) t2 |; FBit rate                                 : 2 179 kb/s* `# A( a5 h6 h. K/ r0 u
Channel(s)                               : 6 channels. s2 D8 K' b8 D- Y. g" h
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
2 \0 [; E7 F( w7 k" [& _Sampling rate                            : 48.0 kHz
$ ~" s' i7 \2 q9 P& r7 }Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)6 @$ M) J3 c  f) m' a/ S1 y
Bit depth                                : 16 bits
  z" O/ o; O, e& L+ r% G, }- ]Compression mode                         : Lossless' j5 r# o, L' G3 Q4 r0 G
Stream size                              : 2.11 GiB (3%)
% B+ U3 w# p, o9 ~1 aTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 r7 a0 S! {* V! F9 `! q
Language                                 : French) d0 u/ x( ^: f; j3 u4 _- ?
Default                                  : No
4 t8 [) o& ^' Y; Z6 g% Q+ l: R8 c; oForced                                   : No
! q$ a. M/ \- ^: vOriginal source medium                   : Blu-ray7 v' Y; G& `3 e' \
: e( J, o2 S# I9 O: Z  d2 |  h
Audio #6
7 L( V; S/ y: L/ S: k9 A2 wID                                       : 7
' k& x: d, k" C' g# _! NID in the original source medium         : 4356 (0x1104); O) F. \4 L/ U. V) O* ?
Format                                   : DTS XLL
  v- c% P  Q* R9 iFormat/Info                              : Digital Theater Systems
! U& s1 s% I0 i, Z( xCommercial name                          : DTS-HD Master Audio7 k# S' \! U5 r* n9 d2 i
Codec ID                                 : A_DTS
6 B2 ?9 P1 |5 h( @/ a& wDuration                                 : 2 h 18 min
6 B" r, W! X, bBit rate mode                            : Variable$ b3 m0 ]% M9 v1 z. D1 c: s1 P, \
Bit rate                                 : 1 555 kb/s# ^8 v$ y" ~# ]# \
Channel(s)                               : 2 channels
1 \' O3 R9 h/ a- k1 ^) |" y3 i/ e. TSampling rate                            : 48.0 kHz* C! ?6 C  g! \. E* m
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
6 b: _8 U3 C% N8 IBit depth                                : 16 bits) A# c0 ~5 G! t# @9 h7 M) i
Compression mode                         : Lossless% ]7 b5 ?; H3 k: g; D8 f
Stream size                              : 1.51 GiB (2%)
6 K6 d$ U- u/ `7 Z  ~: S. t2 F. B# TTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
* e% `! h& p4 v/ U8 a' iLanguage                                 : French
' Z, E( w# A, x# a& `: ?Default                                  : No
. A2 m4 g3 C$ S7 T! t) JForced                                   : No
' o, F8 t1 J* `7 i. cOriginal source medium                   : Blu-ray
7 ?/ A" r* P7 B  ~/ g( `, a% L: z3 Q$ ~) q8 Y9 Y; }. a
Audio #79 z, n. }* x3 P4 n
ID                                       : 8
- `2 ^  T& m& N7 R; CID in the original source medium         : 4357 (0x1105). ~: n( {. d, G. l/ o
Format                                   : DTS XLL
2 K$ x- C( w0 u6 x& k! K2 BFormat/Info                              : Digital Theater Systems
4 a3 T' W6 I" \, p7 DCommercial name                          : DTS-HD Master Audio% S/ u$ Q' K2 u+ |4 a: y2 B; v8 [
Codec ID                                 : A_DTS
, T* Q" t. a7 f& M+ X, G5 FDuration                                 : 2 h 18 min
* U5 j6 g2 O2 l' L1 x4 z' d3 B% gBit rate mode                            : Variable
. ^9 \1 X' t" i' k1 `& M  L/ O5 TBit rate                                 : 2 133 kb/s# [. u7 u8 _" @, ?# F7 V' k
Channel(s)                               : 6 channels
2 F8 W( T1 i# ]2 X9 P) [  P+ x4 ^Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
2 H) b% z9 \: PSampling rate                            : 48.0 kHz
. X$ M' O" P& h: a4 Q: ~Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- @+ c4 O9 C) G( F
Bit depth                                : 16 bits
3 e/ {) D3 P5 s% v9 t# C, sCompression mode                         : Lossless
0 G: d5 r* Z& QStream size                              : 2.06 GiB (3%)9 p0 n+ d! T7 F4 c! F' C% b6 y
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% a! S; b) I# K4 L  i. K
Language                                 : German, d, M% B+ J/ H4 V1 f
Default                                  : No
$ }$ k8 e+ j& pForced                                   : No& n; i8 _: `  A( p3 |0 \
Original source medium                   : Blu-ray( i4 \0 ~, L8 M3 s5 Z
) Q, D5 n2 X. S4 I- E8 Q% U
Audio #8
$ x+ `1 F/ ]: PID                                       : 9" P" P9 K9 J0 w% b
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
( {) a7 }8 {8 c4 I: A6 b9 qFormat                                   : AC-3
% F) `9 e1 ^$ ^+ E. p2 m% jFormat/Info                              : Audio Coding 3* c. k4 j. @; e
Commercial name                          : Dolby Digital
/ h3 l: d% B3 o5 I8 o' l) S  YCodec ID                                 : A_AC3+ E/ p, d: F' N3 N- r2 V
Duration                                 : 2 h 18 min( i5 T2 x2 W' ]
Bit rate mode                            : Constant! J; ]9 i" U! o% z, ]
Bit rate                                 : 384 kb/s' J$ X; @6 x% h
Channel(s)                               : 6 channels  s4 l4 W: @" f+ D6 `# p
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs5 p' ~9 w3 m* t1 l
Sampling rate                            : 48.0 kHz
. y* q, y0 k. d. a! B& N  ZFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 i' C  M3 O9 A' \6 nBit depth                                : 16 bits
% e+ Z9 E7 H7 P/ \Compression mode                         : Lossy' F6 M. p- j6 D8 {
Stream size                              : 381 MiB (0%)& ]: N* E" M1 H
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
6 b2 l. v- _1 F$ |Language                                 : Hungarian4 R6 W3 X8 s6 j* C9 V9 S
Service kind                             : Complete Main
% _1 v7 ~0 Y* d7 G( qDefault                                  : No
( _; G; M4 s2 |  h6 [  cForced                                   : No3 t( N: f' P' P
Original source medium                   : Blu-ray
! n% m% G$ |  r1 _- q+ X$ N% \3 ]7 m; t3 ]- m8 j
Audio #9
( Z6 `$ l  C4 ~ID                                       : 10* Y% s1 _. M8 g+ J  f* i
ID in the original source medium         : 4359 (0x1107)1 ]+ Z: Q# g3 O( K- X
Format                                   : DTS XLL, @: L7 H; ]6 e) h! D0 n6 P5 D7 }
Format/Info                              : Digital Theater Systems# ^4 R( d1 |- i# M+ h3 @+ s* ?9 C
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio, m; Q) S7 x6 |$ D8 F0 h0 C' c) _
Codec ID                                 : A_DTS
! ]8 T. X/ ?8 p, g3 G6 kDuration                                 : 2 h 18 min* v  o& A* x. w% P5 g" i
Bit rate mode                            : Variable
# ~9 |- J3 f9 y" S2 G; VBit rate                                 : 2 155 kb/s  |' M9 `' m% w/ _2 k
Channel(s)                               : 6 channels
7 D6 ]! q2 E/ W+ P& MChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE# J9 _( H! E$ z% v0 C
Sampling rate                            : 48.0 kHz  H! [; @0 D8 s1 {* E5 E6 }
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
4 [4 H! T& |( \% [: Y5 V0 l( fBit depth                                : 16 bits
( w3 a. Z+ S' O& F* |9 TCompression mode                         : Lossless9 y6 {2 u7 Y4 n$ }
Stream size                              : 2.09 GiB (3%), g) [/ j  w+ A% j
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
* c( d6 U3 c( h% _, wLanguage                                 : Italian
+ e/ h! l) k2 A/ ADefault                                  : No: u: b$ A$ t" h- Y- f3 q
Forced                                   : No
8 j7 m  q$ j. fOriginal source medium                   : Blu-ray
5 Q0 N( g' c- L$ `: J; E5 i5 _3 P9 e' B
Audio #10: Y9 g* M0 p& u+ O; v# B
ID                                       : 11
, E' U, u: x1 v9 n$ D& SID in the original source medium         : 4360 (0x1108)" ~, N; }! e/ Y' H
Format                                   : AC-3
2 ]: {. b9 @- d/ uFormat/Info                              : Audio Coding 3
  F7 F3 g+ `! O4 L% f& i4 Y9 S3 PCommercial name                          : Dolby Digital
6 v- W) m2 Q2 n( j, @2 ^( _Codec ID                                 : A_AC3, v* I5 O; q0 |! p8 d) D
Duration                                 : 2 h 18 min( w, }: ?, U  V# L3 v
Bit rate mode                            : Constant
( m# N- c8 {$ w5 h; h7 ^Bit rate                                 : 192 kb/s
: B$ g2 i8 r, o# D6 AChannel(s)                               : 2 channels8 Q0 g# R; V/ f
Channel layout                           : L R
2 h- E& u& s4 ?Sampling rate                            : 48.0 kHz
) I! Q9 Q& w$ _& U3 yFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% j6 z+ ^$ ]9 M) p- g4 k' b3 eBit depth                                : 16 bits
" t, F. U% g8 ^. q7 ?Compression mode                         : Lossy, B+ O; |0 {. Y! a( K9 M6 B+ p2 G/ P
Stream size                              : 190 MiB (0%)4 B0 R1 e9 c$ Y! B4 t
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. U( P( [, x# k) w& nLanguage                                 : Chinese8 t+ A( \& D7 z. W. \
Service kind                             : Complete Main- }+ k/ m- i8 c, Y9 {
Default                                  : No2 h2 I7 z8 p% Z3 f
Forced                                   : No
. [7 s! E4 d9 A1 ~' kOriginal source medium                   : Blu-ray' T! M6 O" p% X
2 E3 i# t6 E2 q, x: A# w; o) k1 i
Audio #11( P* P5 b) M! \% z4 s$ a
ID                                       : 12
4 m. c$ B7 Y3 B: T( }. V9 eID in the original source medium         : 4361 (0x1109)8 m0 i4 k7 o2 }+ Q- t
Format                                   : AC-3
  h0 e  n! G6 _Format/Info                              : Audio Coding 35 @) w9 ^8 G& H
Commercial name                          : Dolby Digital5 o, p* w) R$ H: g$ Q! R; D5 W# j: h
Codec ID                                 : A_AC3
- `8 j/ D9 X. O( A# E1 [Duration                                 : 2 h 18 min
" v( s  `4 k; G! n, j& J$ iBit rate mode                            : Constant. t$ w3 S) I1 B3 i3 V, z1 I9 I
Bit rate                                 : 384 kb/s  x" a# F* ^9 O/ D3 Q! q3 A
Channel(s)                               : 6 channels0 t3 o2 _! Z$ t) q! _
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs% N) t" A- n+ y" U1 P3 k! X4 G7 Q! @" ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 L' `( p! d- BFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 V  V1 x2 `) c' x& l3 j
Bit depth                                : 16 bits
. w0 B* ]  J2 g! v, g; cCompression mode                         : Lossy
, v+ @# L  E" C. o: ~! d0 a6 W' VStream size                              : 381 MiB (0%)
- e+ \! b* a& J/ M3 R8 `Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
1 Z8 O0 u, }/ L) s- \  X6 XLanguage                                 : Polish! `; @! q) v! f& ~; j0 L  G
Service kind                             : Complete Main& T. t. E: ^7 j* P% s! R$ }
Default                                  : No
, w& ~3 I  M2 X) l+ K. K9 }Forced                                   : No
" D( @  O' l5 S- d+ W$ fOriginal source medium                   : Blu-ray
! Q+ [5 f; D& i. z2 M  m% }
9 o* w# T) D6 E) ]9 f3 b$ [Audio #12
" |7 q% w4 p( v, @6 TID                                       : 13
. J( W9 W2 g, a  V5 v  aID in the original source medium         : 4362 (0x110A)
" M% H% D- N3 |* x: M/ G, S- wFormat                                   : AC-3
, X8 X  l& Q2 \# K, i# T: FFormat/Info                              : Audio Coding 3. m9 p# X- l( j& H4 l
Commercial name                          : Dolby Digital
  n& K. @7 Q! \. @; mCodec ID                                 : A_AC3
3 p6 K: t; N8 c8 pDuration                                 : 2 h 18 min
1 f, Y7 T4 l7 W$ C2 KBit rate mode                            : Constant
5 \3 s4 p; |$ k* g" r) KBit rate                                 : 640 kb/s6 @* e& q7 `6 ?1 J' f8 ]
Channel(s)                               : 6 channels
# H( @$ W7 Z+ G# w: qChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
" [* E7 e  d# T0 u; s, ?. }4 BSampling rate                            : 48.0 kHz* u; r2 [# b; k6 ?/ q3 p0 I, E
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 k/ _' i; W2 c/ s+ E, }3 |% a
Bit depth                                : 16 bits* i5 x* e0 t7 n9 A
Compression mode                         : Lossy
( r: X7 o6 B( JStream size                              : 634 MiB (1%): r1 r+ k. K& w. |/ I0 K
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ n/ [' l. L+ [- _2 G4 x+ RLanguage                                 : Portuguese
3 y+ M, ~1 }) ?! y( nService kind                             : Complete Main
8 @/ i" a: l0 B& H4 Q; M' X  ?) ZDefault                                  : No; E# |+ W9 ^# X2 b4 ?
Forced                                   : No
; y( Q. ~" l0 L5 |3 iOriginal source medium                   : Blu-ray
1 Z2 d$ E* [! Z6 b  P. K
7 V& I4 O, p5 b& RAudio #134 Q1 j; G% j$ ^
ID                                       : 14
' b) G0 ]( T6 xID in the original source medium         : 4363 (0x110B)
% `5 G3 O. s. @# D7 l( oFormat                                   : AC-3  Y: R5 a: t& l5 A% C2 R
Format/Info                              : Audio Coding 34 H8 E, E9 R2 n  W: Z
Commercial name                          : Dolby Digital
4 |* z/ K( A- R- R/ u! X% r' OCodec ID                                 : A_AC3
. u% ]$ J% c$ P. PDuration                                 : 2 h 18 min4 u' ]" b* W7 d7 ]% K
Bit rate mode                            : Constant, s+ S! K1 H9 y0 c; v
Bit rate                                 : 640 kb/s
7 n7 S" L* b# q1 J: v: _Channel(s)                               : 6 channels6 V* ?3 u" |. _8 ]! c
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 U, o( l4 |$ P, Z9 uSampling rate                            : 48.0 kHz2 S$ e2 `. t0 B9 }+ Q( w$ _
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, B! e: ]8 T+ @; x. S$ ~Bit depth                                : 16 bits
" ~0 s. k: {+ F' r' hCompression mode                         : Lossy( H% Q) D' m9 n; t# X8 z4 f
Stream size                              : 634 MiB (1%)) d9 w5 y* ]) Y2 Z0 o
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 X2 x! n8 m  e* V& d$ LLanguage                                 : Russian5 o5 a  ]4 f; g" |* D" G0 N
Service kind                             : Complete Main( f( k! s8 @- J
Default                                  : No
+ x+ z0 V; n, A! {Forced                                   : No, X1 [# S& L  v
Original source medium                   : Blu-ray- G% i1 t! G6 o1 ^3 }/ ^

5 ?' t5 y. W. J: W/ HAudio #14
% O" j* w0 Y! C, p0 [ID                                       : 15
! K4 [8 |* R6 [7 j% cID in the original source medium         : 4364 (0x110C)
+ i2 N" `# i: P1 m8 H, OFormat                                   : DTS XLL
/ I! o- b, u% N( F' s# HFormat/Info                              : Digital Theater Systems+ r2 y2 _) g, X
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
5 Z) ?) O- Z# [! q  \5 I6 r2 qCodec ID                                 : A_DTS2 O, D, w% B- w' _$ E# |! T
Duration                                 : 2 h 18 min
$ f; ^* t9 v& T( EBit rate mode                            : Variable
7 M9 @. i/ a; ~5 J* RBit rate                                 : 2 138 kb/s+ f# g* Y2 k; O
Channel(s)                               : 6 channels
9 h+ v9 H+ D5 L0 q' o# zChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE/ R" S" t: O- `
Sampling rate                            : 48.0 kHz& {9 `$ X3 {$ [' j3 U; C: A
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
; h( M$ |1 u' I/ A/ n' RBit depth                                : 16 bits* E# U9 r7 p9 W. i0 B0 N3 I* E
Compression mode                         : Lossless
3 C) k  h/ `' |! K7 ?' TStream size                              : 2.07 GiB (3%)
5 u2 t" }( S8 t; p- b* [4 gTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ o6 q# ^! m1 C8 P1 W8 vLanguage                                 : Spanish' _) l2 R2 B& n5 {' N) k! q  r
Default                                  : No
8 `$ Q0 W5 s6 A) ]8 o. o% zForced                                   : No6 R. x1 \# u4 d8 D7 h1 T7 V
Original source medium                   : Blu-ray+ @2 r% p+ t1 Y* C$ U/ z0 X

$ i- O. E( V0 \$ XAudio #157 ^5 P; k6 y# W8 |4 b1 r
ID                                       : 16
3 R  p( G2 Q! i) t3 U% w3 p$ `# \ID in the original source medium         : 4364 (0x110C)
; ^  d+ B$ f1 w% \7 N4 w! mFormat                                   : DTS
% o) U4 s3 }9 `# [$ xFormat/Info                              : Digital Theater Systems* R$ A/ h# }2 q$ h8 l
Codec ID                                 : A_DTS
4 A1 C# U* P9 i9 N( J- DDuration                                 : 2 h 18 min8 y" y1 A2 J- R; {0 N" \7 \
Bit rate mode                            : Constant
8 D9 L4 [' O4 c* p; ^/ `+ rBit rate                                 : 1 509 kb/s% V# m. B2 C. X8 N" C9 m( K1 y
Channel(s)                               : 6 channels$ Z) a& {5 P( F5 F% m
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE# F6 H7 }* @# V" c* B- Z; @
Sampling rate                            : 48.0 kHz' _7 y2 Q( _; T$ s1 A% Y# n
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  s; i8 p8 Q7 x$ Z7 Y& [Bit depth                                : 16 bits; V$ v3 G. J' s( N  E* j) D
Compression mode                         : Lossy
' e3 W" g6 ~! ]5 T) T$ W3 {Stream size                              : 1.46 GiB (2%)* h- L; ^: Y0 A) ]- o
Title                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
: ~  k8 N6 S$ o6 e/ }- _$ ZLanguage                                 : Spanish
7 ]9 v; }5 J9 ~" l  M( {: q! XDefault                                  : No
# I  C% n/ @9 XForced                                   : No* Q" G' v8 `. g" K9 x2 ]1 m' \
Original source medium                   : Blu-ray1 i& n9 d) r% l7 A* S/ f  f
2 F9 x6 O9 c, y1 t7 V9 n! h: Q
Audio #16
# b. [9 Z8 ?# V4 c& P! Q4 m3 DID                                       : 17
% M6 [- _) @5 _  kID in the original source medium         : 4365 (0x110D)
  y2 E$ c- S! WFormat                                   : AC-36 A, F# ~6 F7 w% U
Format/Info                              : Audio Coding 3
; d+ z6 P6 W! XCommercial name                          : Dolby Digital
  h  c: X5 Y8 t8 W: s+ i: B' N# jCodec ID                                 : A_AC3/ p& U- v2 h. r  D
Duration                                 : 2 h 18 min# q( P& h. e/ r; D' {
Bit rate mode                            : Constant/ b6 P9 n) r6 M- F) \
Bit rate                                 : 640 kb/s
3 e9 o% t0 o, G& J2 c* a2 `Channel(s)                               : 6 channels
# z. \" _) z# Q* i- z( b" ~Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
) c% a3 `( q) f5 S! N  O3 {9 j/ J$ Q* pSampling rate                            : 48.0 kHz
2 Z- c2 ^8 U5 C5 Z, SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 |9 N% h8 v6 B- g0 Q/ W' W! NBit depth                                : 16 bits: N9 @: Z; Z3 ]  [& ~
Compression mode                         : Lossy$ ?6 k9 d  s, _: ]
Stream size                              : 634 MiB (1%)
5 _! G% p6 ~) [5 y4 @/ dTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 }0 {: _, A! u
Language                                 : Spanish; G3 d5 `9 n; ]5 U" c
Service kind                             : Complete Main
8 ~6 N/ t) T* A, G0 A3 l- ~Default                                  : No
  U) e7 n  d& l% A- TForced                                   : No
2 a5 S- I% |, O- HOriginal source medium                   : Blu-ray
( J' S, K! Y: i4 R7 W7 P5 p4 X5 {9 r4 t& a. w, [9 H
Audio #17( ]3 L0 G' \/ P: z8 f
ID                                       : 18/ W. a7 |* x6 t9 p+ `' i( X
ID in the original source medium         : 4366 (0x110E)
) V9 w) l1 [" ?# DFormat                                   : AC-3/ T6 R% y' b) t  Y  p' S: e1 L
Format/Info                              : Audio Coding 35 ]# h2 z1 o" x" O9 n' }
Commercial name                          : Dolby Digital/ S9 ?2 A3 M" N" c( a# o' G4 q
Codec ID                                 : A_AC3% w8 g9 k( c6 Y6 w, o
Duration                                 : 2 h 18 min
; p) |; D  @- u6 Z/ RBit rate mode                            : Constant) m; \1 S. p8 r
Bit rate                                 : 640 kb/s, C2 s5 j5 B# S# Y, ?7 m
Channel(s)                               : 6 channels9 g( ?$ T' T! Q4 S  ~
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs5 y' j8 X0 K- i& U9 j8 S  M* I
Sampling rate                            : 48.0 kHz" l( B  O" D9 t/ ?/ W+ O
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ @" l$ a/ m/ I! b" R$ |3 a
Bit depth                                : 16 bits8 f) O% ?4 U2 g6 r
Compression mode                         : Lossy
9 i% v. q3 x; ^$ x! tStream size                              : 634 MiB (1%)
& n3 y5 _- @' s% LTitle                                    : Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ K+ j# E) \, H" TLanguage                                 : Thai4 I" A0 r) `! ?
Service kind                             : Complete Main+ a- B- L8 r/ \2 _' A
Default                                  : No" w' C1 X" B3 I' A4 I' d9 z
Forced                                   : No/ }* D+ }1 ?/ D- K) \5 o- w
Original source medium                   : Blu-ray
6 B) \1 H+ V6 r& J% M4 m5 ?6 B( K, k2 n( K2 Y8 g2 ?6 R" D3 y; z
Text #1  v# D$ [' \. A3 n1 d# y
ID                                       : 19
, S- @/ W8 A. @3 k; K. r  UFormat                                   : UTF-8- p8 }# J7 i2 M6 H$ [8 D- e
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- D2 P9 f# H4 gCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# u; |9 Y# `7 T+ F, ?% l) B
Duration                                 : 2 h 12 min: a* _6 n( q7 V! {* k  F
Bit rate                                 : 70 b/s: Y8 Y# \4 n) B! X
Count of elements                        : 1762
; X* z0 l: {* }3 g( rStream size                              : 68.4 KiB (0%)
; j; n. b. ~; t2 a( M6 B& l$ OTitle                                    : English-SRT
1 C  D+ u- s( @$ X/ Q1 \* k/ BLanguage                                 : English
; d% `, d' a" S+ u6 n) }Default                                  : Yes1 A8 }& B7 V$ G- T) M
Forced                                   : No) @  `+ s, d" P- `$ F8 F: @4 X
) x) v- e) X' x5 I+ l- a
Text #2' A, a' O$ W' V+ d2 |- U9 z+ k/ f
ID                                       : 20
. Z+ D1 E1 m/ ?# Q3 {) D( J# DID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)6 Q+ f6 @6 o! J6 }8 M
Format                                   : PGS9 n# _' ~' X4 u0 m! {
Muxing mode                              : zlib: u- b( V$ b2 g* u" f  l- c
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' F0 k" g8 V) M& Z2 x  d# O  I0 X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% N  F: f3 U  ?! J+ Q6 o- lDuration                                 : 2 h 17 min
; p0 G1 }$ T9 f1 IBit rate                                 : 44.4 kb/s$ [9 D  \. v. f* `3 K; A9 r6 \
Count of elements                        : 41235 n* j& V) W6 e' i1 z$ t
Stream size                              : 43.7 MiB (0%)5 d) M/ r( }. F7 L/ Q; P5 P' N( ^
Title                                    : English-SDH-PGS7 V) A) M7 k. O2 h
Language                                 : English  M8 p0 S! ~/ ~" k! a0 m
Default                                  : No0 G% z+ p' U, R/ ~7 r/ k
Forced                                   : No7 n2 m9 L/ A$ J4 M6 O0 Q
Original source medium                   : Blu-ray
. v8 W% J: C, R- E$ C, K4 M- m
8 L! _. G$ U1 r1 j' |) a3 q* B2 @( zText #3+ l* u5 p: M7 S7 t- H. z! l4 t. n5 a( g
ID                                       : 21; v5 \1 b* d4 P: f1 w
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
; Y# W' z. R2 F8 U( d7 g  O; pFormat                                   : PGS
/ M0 X/ A% m8 w; m; ZMuxing mode                              : zlib3 S/ V, g0 J6 s+ j+ l! _9 K
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 E" B. W; P4 B8 B. P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% N, q8 X1 u  X) mDuration                                 : 2 h 12 min4 n: L' o# Y% `. }! V$ g! j
Bit rate                                 : 40.6 kb/s
* p$ K+ Q7 l" h6 v5 pCount of elements                        : 35391 N; r5 c4 k$ z  W% @% ]: k6 F! A
Stream size                              : 38.6 MiB (0%)
7 I2 _, I7 E) JTitle                                    : English-PGS
- U! O! @; R) ^0 ZLanguage                                 : English+ g& P) `( Q2 h7 `7 {& z- n
Default                                  : No0 {, u$ X  Q: R1 a1 v  @: l
Forced                                   : No
9 X! @5 P. ]6 J7 |Original source medium                   : Blu-ray# t9 K  a; I' p  Q

5 K3 {4 e( O; D' V5 bText #4, {. I, ~) M5 q& k9 }. ?- b8 i
ID                                       : 22
4 I: U2 Z" \  }) g3 NID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)& q! d- Z1 x2 o
Format                                   : PGS
  n% _  P. ?" R2 f2 O, V- V9 t# ?9 cMuxing mode                              : zlib
" e# v+ }3 C- E: z0 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS, N, U& ?# j: |/ b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 k  i9 F0 z8 F  Y' hDuration                                 : 2 h 17 min. f! R' H/ `  i5 i
Bit rate                                 : 44.4 kb/s1 b/ |4 G$ r8 R: m1 P
Count of elements                        : 41675 F& p0 z$ l- t
Stream size                              : 43.8 MiB (0%)
% A, n* C& r4 m* m9 f: @. J( nTitle                                    : English-SDH-PGS7 B7 N& P: N1 f8 S
Language                                 : English9 R0 f  K+ O5 y
Default                                  : No
: _- [/ [4 V" q( _3 ZForced                                   : No
8 P' q/ X0 n3 H" _Original source medium                   : Blu-ray6 K# s$ d& p' |3 H! Q5 F3 i( \9 O
. t# l7 |- d/ Q' \
Text #5% K# c) J0 Z7 h, _3 |9 j
ID                                       : 23
, Q; V9 V7 R; CID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)  e6 t; E' o) `: P
Format                                   : PGS
. a$ C- Q6 w$ m! lMuxing mode                              : zlib
3 N+ T# E- {3 f9 @0 KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; t/ n# ~+ `- i% z' P$ k1 H0 f+ ^$ L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ^& B/ n9 h7 [4 H" b7 V4 F3 jDuration                                 : 2 h 12 min1 z4 R$ R7 V# M  s; g& _2 P
Bit rate                                 : 33.0 kb/s
  }# [" J: U' j5 n" u* _Count of elements                        : 3031; Q0 p3 G5 L. [) {5 M1 N4 e0 j
Stream size                              : 31.3 MiB (0%)0 x) ?& V' e6 N  O
Title                                    : English-PGS
* {+ w0 [+ x" cLanguage                                 : English
8 }$ G, j9 F% h' @* H% u' L0 T$ ZDefault                                  : No
' c. f9 r! P5 N. ^: |4 GForced                                   : No* M  \6 d; Y. H
Original source medium                   : Blu-ray8 J# A" C$ U- v0 Y
; W- q. U7 V* t# T
Text #6' h1 N! T) c9 d
ID                                       : 243 e3 C2 O# H& w  |4 G& [* b
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
* Q3 V9 u: O0 `0 QFormat                                   : PGS: |/ i( v" E  L+ f$ ^0 ?
Muxing mode                              : zlib
4 {( p$ S0 y/ v. w) k8 |: i1 M: F- GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 g5 f  S  q, I2 y: LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  k" [& p0 c$ P2 T; B) ~5 L2 R
Duration                                 : 2 h 12 min
0 T6 |+ {4 C; q+ hBit rate                                 : 18.9 kb/s' E. J$ e5 _$ Y" J) n& P
Count of elements                        : 2988" l/ I$ m( t2 a0 A( [! R
Stream size                              : 18.0 MiB (0%)! T* d6 Z7 \& l! v+ y8 T
Title                                    : Arabic-PGS! D( R. r1 T7 N, Y) V; b9 @- E
Language                                 : Arabic" A8 M7 @# U/ P0 x! p: e
Default                                  : No6 I/ C" z9 k4 N6 [1 o4 j
Forced                                   : No
: `5 C5 p  I8 `Original source medium                   : Blu-ray: r9 ?* u- A2 n  [9 _
* ?9 t, W( z! I' v/ `$ o" U
Text #7
2 U: W! g  h. @  T- Y3 |/ EID                                       : 258 k" D- B) S7 a" o1 k9 A) t
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
: Z8 N8 g; I# ^Format                                   : PGS
# ?4 a5 w& h8 S+ }Muxing mode                              : zlib
2 x( `. t* \& x& O( {6 ]3 e; MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. ~" A4 P& C0 ~5 e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 ]/ {5 {) c4 H7 B) s4 o7 N
Duration                                 : 2 h 12 min7 H* E7 v# ^% ?3 k5 T7 ]4 N
Bit rate                                 : 36.0 kb/s- ]1 K. p/ l! }8 X3 k1 f
Count of elements                        : 42443 u$ A4 Z9 U: K7 V  K. r% _' [
Stream size                              : 34.2 MiB (0%)4 M; c+ r9 `0 _9 E- _
Title                                    : Chinese-PGS
# {- [- N  T: ~( \" L9 `- VLanguage                                 : Chinese
5 X* Q! N7 U7 \) H. @7 Y% b, eDefault                                  : No; H) t- f9 b- x. o1 [+ b
Forced                                   : No
1 E5 z* c% L- pOriginal source medium                   : Blu-ray4 A) q* o2 S9 t+ s; r) L" A% A
- ], q6 a1 \8 c0 C
Text #8" G- p2 t+ H/ K* Z; a. a
ID                                       : 261 h+ R7 V- f% N* i
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
# I0 X6 ?4 B1 e: c3 X3 UFormat                                   : PGS
0 k( A4 G: R. d( D# f) Z1 DMuxing mode                              : zlib
! f' j2 \5 U7 H% p1 hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 w* ~' [7 x* Q2 Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ |7 S* M8 e, X9 X* v, C7 [Duration                                 : 2 h 2 min/ n; F- u  n6 R& b. G+ y
Bit rate                                 : 613 b/s3 t) h* j1 f1 x: _. a' I+ n
Count of elements                        : 66
9 G6 {  S# K, |$ L4 R# kStream size                              : 552 KiB (0%)
% c$ B$ z: V- `: u" DTitle                                    : Chinese-PGS
1 V) p* O' z$ L* A1 hLanguage                                 : Chinese$ z9 t5 o' b2 v( J
Default                                  : No4 N* c3 ]; o  i9 d  Y
Forced                                   : No* h( Y1 c8 q# r* I$ G
Original source medium                   : Blu-ray
% ~  m6 c0 r: j9 I- N. R* l3 j5 V
0 S. i3 X$ @" h$ K6 MText #99 ?+ d) o- o; z) G) d( g1 O
ID                                       : 27
; A2 b. D% c, [4 ]4 `' A8 B2 ?7 \ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)7 O4 ~, N  [& M
Format                                   : PGS
) b7 d. m+ Z; A2 PMuxing mode                              : zlib
* A2 F1 h$ V; T0 [; v7 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ d8 @  i  Q/ G' h. CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 G/ H8 p# q! d2 r" a& l' i3 |* A
Duration                                 : 2 h 12 min& l4 V, D( ^' o0 n9 H
Bit rate                                 : 28.8 kb/s/ _6 l/ i1 p3 X* S# Q
Count of elements                        : 3154
! ?. N$ z! ^6 i7 _6 nStream size                              : 27.3 MiB (0%)2 J( K8 M0 _0 {: t5 ~1 ~1 T: ?
Title                                    : Chinese-PGS
" R0 F8 ~# j7 I+ @: A9 MLanguage                                 : Chinese
, g- s0 y% i" D& P2 x9 O' JDefault                                  : No
9 @" v0 @3 {9 v" Z, U5 ~Forced                                   : No! Q5 j3 R% l! m- ~- Q
Original source medium                   : Blu-ray4 ^* |' Y& O: t% z

+ g' ^. A/ @0 x4 kText #10+ Q$ p6 _* a# L7 U6 z; `& c
ID                                       : 28
3 J4 X) P2 d/ O! g, E* M" TID in the original source medium         : 4775 (0x12A7); i& ~2 \- |$ [+ w
Format                                   : PGS" y& V  s2 T% P8 v
Muxing mode                              : zlib. k* g, E7 n+ X" A1 y' m* B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 a- C1 l% V. V$ H4 A* @; yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 D, Y  X0 p% w. d; eDuration                                 : 2 h 12 min
* D( f" c! V0 r* Y# @1 R. VBit rate                                 : 30.9 kb/s% c4 Y4 @8 b$ \2 R' B+ M
Count of elements                        : 2976
5 ]- {$ B; T  K1 Q) I1 U% eStream size                              : 29.4 MiB (0%)
% {3 z# c' g' [Title                                    : Croatian-PGS9 @' A1 b6 ^% n/ e* \, N! n
Language                                 : Croatian
/ N# k$ j; {- H% N/ k  t1 T2 `Default                                  : No& ~7 }/ T* O" D0 t, i5 K, [, \
Forced                                   : No& w+ i% H' v. c6 U' ?" f% D
Original source medium                   : Blu-ray
* a" j: i% v8 o# f3 |/ v
2 ]! ]  ]6 R8 M$ z; {( IText #11
! J2 T/ n3 {. PID                                       : 290 n9 i4 D- L: a, Q& o
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
0 V- q5 w7 F! r& H! jFormat                                   : PGS# K9 y! X( C! a
Muxing mode                              : zlib. U! H9 L* q) i4 P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ @% h0 P3 m7 j$ _, s! i# lCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 q; B9 ]2 a7 k9 e/ c  xDuration                                 : 2 h 12 min
8 u( ^2 ?3 v2 _- ~. f, ABit rate                                 : 29.0 kb/s
* a3 b2 ]7 t* X4 ^Count of elements                        : 2992/ b3 ^" F3 t7 e, V; _4 {
Stream size                              : 27.5 MiB (0%)! v. D7 f: {# |
Title                                    : Czech-PGS% b8 W0 n; m/ B8 t
Language                                 : Czech# v; a1 L3 n' |- X0 H; h
Default                                  : No
& \4 k& \, a; Y% SForced                                   : No# @% [  s, d+ a4 T* ^
Original source medium                   : Blu-ray
# p: K# P' Q  N' F$ \
3 B5 H" _; _: d  O; H! rText #12  R' G. r2 K! {3 ]# s( i
ID                                       : 301 F- j* Q- Z: x$ l5 S
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)% P5 }' T3 L) c2 _# j: l
Format                                   : PGS2 a5 |! u  f/ @% o$ i
Muxing mode                              : zlib7 V, s  y  ]. }7 n0 n% l  i) c% j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 c3 C" _+ Q& PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% ]+ O- |2 ~* J7 q: J% r: W+ j# vDuration                                 : 2 h 0 min
6 X7 x* }6 y$ x/ A3 b1 sBit rate                                 : 36 b/s
3 S7 f0 g3 |6 b" C7 z. n- LCount of elements                        : 6+ V- p$ v+ p7 k0 g% \8 G5 O9 ^
Stream size                              : 32.5 KiB (0%)
$ A; W0 y' L- ^, u+ TTitle                                    : Czech-FORCED-PGS) m! ]. N. j& Q- W- T) Z
Language                                 : Czech1 k9 w7 Q3 W' y8 n$ W! n( }
Default                                  : No
' ^: d/ M" m) l) @+ @Forced                                   : No0 i2 S# x9 y3 w+ B+ @; t7 t
Original source medium                   : Blu-ray
2 K/ G0 x+ r4 P+ [+ P. r& W2 c4 K
  v% ~% H5 i1 s6 AText #13
0 ~5 E. }* I) ^) j' TID                                       : 31) ^2 z4 G) O9 [" m5 W7 e; F3 y
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)5 \. U4 p; y* z2 q& M5 ^
Format                                   : PGS3 [4 |# [4 W" E* c6 t$ v" Y
Muxing mode                              : zlib
8 h" s9 R! Z$ \7 b2 ~- X+ ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# p0 ^  e: j0 r
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" w# ?7 q2 K3 R$ b, `" X
Duration                                 : 2 h 17 min
/ s; H4 g7 K. ?Bit rate                                 : 27.4 kb/s
; q; [( {8 O! p8 m- Q* w+ DCount of elements                        : 24762 r$ q8 \  S/ j6 Q" [
Stream size                              : 27.0 MiB (0%)
8 \3 f! b5 F9 \4 oTitle                                    : Danish-PGS
7 M5 g8 O7 x* M9 r7 [Language                                 : Danish8 v5 A8 x* u5 {8 o4 U
Default                                  : No* M- C3 b2 `, h/ e& k9 q
Forced                                   : No
! {; o+ U9 X5 yOriginal source medium                   : Blu-ray% J" P, L7 {4 h2 L, A! c$ _
% E1 x& o; u4 g5 O& O6 K! ~. M' b+ A+ d
Text #142 q# M' V" i5 c8 K: B+ ]/ k0 b
ID                                       : 32
, |! a' Y; Y+ U! ~" DID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
( e& ^. f9 O; p$ Q' IFormat                                   : PGS9 N" z8 _) y- a% }- f" |# q: Q
Muxing mode                              : zlib; G9 }; [$ |6 c( r0 w$ w  ~. N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! |$ ^$ V- h4 b, S: y( |. WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  C' B# G- @. x: e4 ]Duration                                 : 2 h 12 min" Z7 U% a! T) A$ _. e
Bit rate                                 : 29.2 kb/s, F$ W1 |. y, f9 Z  p' M0 n% f
Count of elements                        : 30301 r+ f& N8 y$ T0 W3 _0 i
Stream size                              : 27.8 MiB (0%)
$ l* I: u* F) W( e, Y7 c) `Title                                    : Dutch-PGS
* u" W6 d, w" m% s0 z1 nLanguage                                 : Dutch
0 l! D7 I( m: O; M. nDefault                                  : No
( U- Q2 a) L5 b6 M; q# PForced                                   : No' J7 A+ |9 U0 H- e
Original source medium                   : Blu-ray+ V3 B- h/ o, E* V

3 ?; G3 L+ ]  S' P  s* sText #15
5 R. Q$ ~- h5 _$ UID                                       : 33
3 J) X' d, @6 @* v( IID in the original source medium         : 4779 (0x12AB); n. S. f0 C: P/ j0 [
Format                                   : PGS8 B+ X, d( T+ w9 R5 Q
Muxing mode                              : zlib" E# G1 p3 O6 _1 Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! H3 n4 W# D8 Y' t- ^Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! K2 M. i' i  b8 r+ f) x1 _
Duration                                 : 2 h 12 min
$ M; _7 Z# }% X, G) iBit rate                                 : 28.2 kb/s8 P/ O% X# I) Q: w/ n/ u
Count of elements                        : 2509( J) }# K2 J( a) E/ U  `9 r' ~
Stream size                              : 26.8 MiB (0%)+ p! q" ?8 t* p$ v% a
Title                                    : Finnish-PGS: x# {9 h% G8 P
Language                                 : Finnish
8 P; ?3 v" I" `3 @Default                                  : No
6 Z8 V7 m' v0 H4 PForced                                   : No, h" g0 q9 f! Z$ b; H' C' K- ~
Original source medium                   : Blu-ray
7 f( M! _3 O4 H0 H& v3 B2 M
$ y" z+ S  C7 X8 F4 `( b  uText #16
$ I; m- w, _: S0 n# Y4 o6 `ID                                       : 34
2 b( \+ t% c. G% P6 dID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
& H! v/ b$ r2 B+ e/ N% S0 ~Format                                   : PGS$ c) o# w8 Z1 p; m4 x! K& f
Muxing mode                              : zlib
: {4 |1 o9 h3 e3 vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 R2 N3 \! B% qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 d' P. h. |0 }) O( T/ v
Duration                                 : 2 h 17 min% }  _. I4 B6 e. v( d
Bit rate                                 : 31.2 kb/s/ l/ ~& O( L/ C
Count of elements                        : 3034& b( `$ q. w( A4 ^3 `4 B# @. ]
Stream size                              : 30.8 MiB (0%)( i) G: f- v! l/ S; ]
Title                                    : French-PGS
9 C( s* i+ W! g; `/ ]; w% B; pLanguage                                 : French
. n. |4 O! E5 b) v8 r# `/ k. W( jDefault                                  : No
& s3 Q5 X* I' ^4 T. }Forced                                   : No
& S6 \; [/ S0 d; GOriginal source medium                   : Blu-ray
! {/ v6 X6 ?3 N" w0 O
6 O2 @; J+ u2 A' U/ m; I# DText #17! X% ]' i" k- [4 Z7 x
ID                                       : 35
4 w) u! V7 n- [" LID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
% V# @1 w/ I* B6 p# D# CFormat                                   : PGS
7 X& `- u" C' b- _: K# N2 Q' cMuxing mode                              : zlib
% m5 L1 a8 e6 ^! d% [* LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; i% D% ~7 |; `, i* n9 \7 f4 L6 B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( [# h  u8 \1 w+ MDuration                                 : 15 min 10 s- O# p0 c( \, r: Z2 w* V1 N
Bit rate                                 : 509 b/s9 A& ?2 \7 ^# N% w5 C" f
Count of elements                        : 6+ s) ~1 @* q) R
Stream size                              : 56.6 KiB (0%)
9 @2 z6 F2 P( f6 u& z) VTitle                                    : French-FORCED-PGS0 @( p' H  ^- l
Language                                 : French
7 j! ]7 r& ]3 _! c% A! X5 [Default                                  : No; \" D' S4 E& n" _7 A+ N
Forced                                   : No
4 m2 Q  ~& B: yOriginal source medium                   : Blu-ray1 i8 J7 m/ o* V& ^% r9 z
2 T3 O/ e( A( W: U$ q
Text #18
5 n3 X1 S0 Q( l. [" A. iID                                       : 364 V. O; \3 m" m$ Y3 ~1 N; w8 u
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)2 C6 D  ?, W3 W( E! ?3 @
Format                                   : PGS
# B( {! _" k8 g( oMuxing mode                              : zlib
) E8 G! W) U: f$ f) A% b4 yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 a9 {0 H3 j! @# \; {8 N& q; `8 X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 z' {+ [$ _' M, H
Duration                                 : 2 h 12 min
; i0 N  K: C0 T( Y& @Bit rate                                 : 38.8 kb/s
9 F$ P% a4 m9 I) r" \3 s/ H) dCount of elements                        : 3194
* D1 l7 j. ]1 NStream size                              : 36.9 MiB (0%)6 L% w, Q. C: i7 n
Title                                    : German-PGS
5 H+ G/ d, U6 L; W* s8 S( R9 q! @) PLanguage                                 : German
8 w: y2 E( V) ?# B2 \Default                                  : No
' X9 A: ]/ v5 SForced                                   : No
: e- [* @  J$ i- A0 O& ^6 S5 iOriginal source medium                   : Blu-ray6 N+ ~+ _) \1 _5 P; w7 N; F9 G* M+ ^

  C: C! Y- D2 u, G! f) jText #19
& T% T0 @, C$ s2 B- m+ i: UID                                       : 37
) b5 s5 S5 x" ^% `) f' ^/ a# X( }ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)8 Q' f  X5 t/ Y% m  w$ b* Y5 j
Format                                   : PGS
- V0 M' ]9 \8 T- W2 ~' \  E( FMuxing mode                              : zlib
; A' E2 H* v  h# ~; ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* G1 a, f1 t7 V$ q" j+ |: G2 g8 T% ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- R2 [7 A% |6 A. M  v- H4 I8 V
Duration                                 : 2 h 0 min" q8 Y+ d9 @3 S' a! s
Bit rate                                 : 83 b/s" T0 K' _- Z# d5 [6 O
Count of elements                        : 88 Q* o0 G3 @0 ?0 v$ Z# u
Stream size                              : 73.7 KiB (0%)* @0 o4 v! B" t; t* D: v6 \4 B
Title                                    : German-FORCED-PGS
7 S5 u5 h; B; R+ ~Language                                 : German; E. o! D$ r# u$ [' E1 h4 c
Default                                  : No: ?6 M/ i* [& d0 n! L# L7 }
Forced                                   : No6 B1 [' a& k% a, Z: _- Z, B9 j0 n
Original source medium                   : Blu-ray
( t) \# M/ w1 o+ i6 m! [" W7 u0 |0 T6 g2 ~: x- D2 E
Text #20
/ E  ?: n" }, X. w, gID                                       : 38
# Z# M6 n' y( E7 Q4 D( NID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
: x! G# t3 Z& S) g1 [Format                                   : PGS1 u5 }# h' M* E5 B8 ?0 H( S+ p% |* X
Muxing mode                              : zlib4 |4 S' }; _& A4 u: T# k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 w" a& w, A/ S" X& O' ?7 b! n: vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 R: f& ?- c8 ^+ B0 Q$ ]6 W2 B0 E% HDuration                                 : 2 h 12 min
6 \1 y' z) Z* I7 h% wBit rate                                 : 30.7 kb/s0 v1 B# m) Z5 M0 V
Count of elements                        : 3009
- a8 o3 ?: m- f# W+ n1 {Stream size                              : 29.2 MiB (0%)
2 o' ^5 X, Q" W# BTitle                                    : Greek-PGS
0 _/ _* r9 p) b( V$ T3 [Language                                 : Greek
3 y3 s% [( I1 ^- f* c" _Default                                  : No
; }' b: y+ m; ]2 L9 T2 aForced                                   : No
: t0 k) E. z. x4 V3 V6 [Original source medium                   : Blu-ray7 D9 n& R* ^0 n' u( l9 N4 [

& V  |, h1 B' t: J: e+ O2 _% uText #21
; M( f+ O3 n9 T% Z9 N; O8 l& t- SID                                       : 39* s: p0 D+ j; W4 g; L7 f" \* q9 H+ C. Z
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)
; T0 ]+ v7 _; J" a: O/ rFormat                                   : PGS, @( X0 w  r! k
Muxing mode                              : zlib
3 y, M# t- X( [3 A# WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 B7 ~1 O  z4 d4 G; |* \6 o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* H4 w3 n+ ?" e# ^" t( L
Duration                                 : 2 h 12 min
  w7 @1 T2 F" \; M2 h2 J$ ~Bit rate                                 : 30.8 kb/s' E! F4 a6 d/ u/ T
Count of elements                        : 2987
) C0 A! D' B9 w6 NStream size                              : 29.3 MiB (0%)
( q) {& X) g9 V! iTitle                                    : Hungarian-PGS4 r& W( B, u. i' j1 k, y7 T1 ~
Language                                 : Hungarian
  i! D' d$ F3 |( \Default                                  : No- u/ }0 m+ |4 o" n: Q, R4 W! k
Forced                                   : No8 D4 Q( V8 m. Q7 z5 Q- E
Original source medium                   : Blu-ray: u5 l' B, @% q. x  T. |/ @. {( b9 T
$ `( g) G: F$ T- H
Text #22- [% [3 ?" I- v2 F4 n5 J+ H
ID                                       : 40
2 n' _' U% ?3 F/ I0 `1 VID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)# ?4 w( s+ H3 j: I1 D" N
Format                                   : PGS: \) J: B' d3 j3 k; f7 f8 i
Muxing mode                              : zlib9 [" P5 H5 q, B$ i: b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 F; x) Q  Y, v6 `- Q! P  bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 j* B, x) d: L0 r2 P* J
Duration                                 : 1 h 56 min6 c8 ]: N, q$ y" {$ {+ F( M
Bit rate                                 : 78 b/s. [6 U+ m# ~9 X+ ]
Count of elements                        : 10* H( H  i0 E8 i
Stream size                              : 66.6 KiB (0%)
/ i+ W! `% x& a, B5 @$ y" Y0 j5 m& m" YTitle                                    : Hungarian-FORCED-PGS. m) c0 u4 l$ w* @. _
Language                                 : Hungarian
; T, r8 ]9 Z0 N; jDefault                                  : No
2 x7 D3 T- _( ~) y  ?Forced                                   : No) A& I. L) X& w: E8 w3 \  S
Original source medium                   : Blu-ray  U' k' u" g0 Z- e. v
( s# k$ O  C% v7 f9 O% l( a
Text #23( E4 K) F6 U% i& e" o4 y! H$ m
ID                                       : 41
' o5 z7 N+ |% i1 i+ {) y/ \ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
: L( y# W. b" W# Y7 VFormat                                   : PGS
2 F- ~( J1 c  RMuxing mode                              : zlib
0 y7 a4 q- U" {" I" qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 x2 @2 L& K: B1 c6 y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: |# G- A* }; u6 T) D/ j0 kDuration                                 : 2 h 12 min
: e" J& a0 D  e6 K9 m9 gBit rate                                 : 34.2 kb/s
) r. m0 |  Z! t  v7 tCount of elements                        : 3276
7 n6 n- X: j6 A  O+ p8 _8 y. c% TStream size                              : 32.5 MiB (0%), V1 f( u- D% T  A$ E" j* U
Title                                    : Italian-PGS2 s0 |& |1 i& F. Y& m9 v* d, [  b
Language                                 : Italian  _. X$ |7 c/ ^
Default                                  : No
; T7 y* E9 S! c; s1 ^Forced                                   : No
( J5 {, i8 t$ p2 g. f" O( m" WOriginal source medium                   : Blu-ray5 m8 r. U- C4 |; F. i3 t3 ?" [

. @$ P- I0 R! x( H+ A; EText #24. @7 f* r, E0 s* l
ID                                       : 421 Q1 W9 G* {6 R6 @7 O
ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)/ C9 O5 z. x3 x4 k/ K; j
Format                                   : PGS
- O0 F# F& J4 ^8 QMuxing mode                              : zlib
6 x! E( ~' U" M3 Q* p* w8 nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& G9 t' e' l# W0 U1 J( H7 u" ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 B6 ^& G$ a" W) q8 VDuration                                 : 2 h 0 min8 T, A) K# f. D1 m( O& z
Bit rate                                 : 180 b/s
- V- ?6 l, @7 D7 L+ ~% k/ B  HCount of elements                        : 22
: k, B! }8 d1 \* D" \( t4 nStream size                              : 160 KiB (0%)4 O; _: E# |  {& p, \
Title                                    : Italian-FORCED-PGS
* a$ {) F* x7 E  _Language                                 : Italian" v2 u6 w% \3 H  \$ q- z
Default                                  : No
# ]; E/ S2 u2 b* b/ ]Forced                                   : No8 d, v, a- K/ e; ?& _
Original source medium                   : Blu-ray
4 z: T# T/ P, a. W# R( {- S0 V( b! ~9 R6 L  O% y& X$ o
Text #25
* y' w& {2 {- Z  G3 R; r$ MID                                       : 43# f+ _' Q" A" e* H
ID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)9 w! v  R% H; S( F
Format                                   : PGS  W1 P2 D" Q# r" |* o: B, B
Muxing mode                              : zlib- V  H1 H# g, `3 S2 g0 o3 T9 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! i5 I3 m# s+ ]5 k3 I. L1 ~& o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 ~' a6 \! e( u9 D; I+ O  t' ?Duration                                 : 2 h 12 min; m: r$ x' d4 G" B) o9 P+ j  t
Bit rate                                 : 32.6 kb/s; W" `& D2 _3 W4 F3 ~8 s  y
Count of elements                        : 3577& w9 V4 V! p' L. L( c" T' U
Stream size                              : 31.0 MiB (0%)
' |' `, p8 ?) e, N# v( \) CTitle                                    : Korean-PGS
( a  f$ N# N* h8 I! @5 dLanguage                                 : Korean  \, h% _( }- f0 L
Default                                  : No
6 ~$ u( m7 P$ \7 [- r: UForced                                   : No7 T9 F/ r" l$ e0 r, E+ t
Original source medium                   : Blu-ray& A9 {: k" P' |( a$ v0 c  f
& u9 l9 e' M; F5 N/ V0 G
Text #26
  a/ E; w% w- F! Q0 [$ l. ]' fID                                       : 44
/ }4 p/ g4 w& MID in the original source medium         : 4786 (0x12B2), _) R0 L# `8 {$ L% F6 Q
Format                                   : PGS5 b) [$ w* o7 d5 |, N( U
Muxing mode                              : zlib; S% L9 p8 n3 B6 g4 d4 o! `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
. ~6 F% _( ?  Y! s/ x) a0 ^6 pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" x3 `0 B0 E3 d9 d3 |' _Duration                                 : 2 h 12 min' c. R! @+ |2 I* R0 [% a& e! x
Bit rate                                 : 27.8 kb/s
* ], P( t4 h' d! [) m) zCount of elements                        : 2510
. m( e) o: P- ]0 y+ E3 ?1 oStream size                              : 26.4 MiB (0%)
) ]  k5 O8 W) `  zTitle                                    : Norwegian-PGS
8 R- e+ [) f* KLanguage                                 : Norwegian
9 f3 v- b1 T$ i  j# K8 lDefault                                  : No8 c+ A3 r- B/ W( e* Y1 ^
Forced                                   : No
: Q3 l& |2 Q6 N! V4 dOriginal source medium                   : Blu-ray
4 \# V! L% C  ]
- B9 a3 x; W" T& ~' a7 yText #27
# U& u0 j! ^. D2 g2 g, {7 A- aID                                       : 45( `. r9 h& n4 n4 R# T; _% q5 z* y
ID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)+ |+ Z" B" `9 h* j" W5 C' C
Format                                   : PGS) l7 o$ M/ \6 R% C5 T, J
Muxing mode                              : zlib$ o8 p" w( y& ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 R% |! k6 E! k' W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* q. D) w1 `' c& v! |$ g- O
Duration                                 : 2 h 12 min! W; d  d) K0 u; `% f
Bit rate                                 : 30.4 kb/s+ O4 ?7 u8 e+ ]
Count of elements                        : 2983
2 k" Y* K8 P( B; CStream size                              : 28.9 MiB (0%)# g% J9 G# {+ L- J/ \8 g1 ~( F" Y
Title                                    : Polish-PGS9 Z' W1 y3 D6 z, h/ V
Language                                 : Polish- U3 ?  @+ M) G( q/ g7 c* |4 t
Default                                  : No
( F! i/ r) l% P& _* DForced                                   : No
' P7 k6 q0 C! ~0 _& W. ~; nOriginal source medium                   : Blu-ray
. {# s: i6 P9 G  h2 o* c
8 o1 U& [) F! i1 V) t; p# I' JText #28
5 R+ X) U5 l7 u& h1 v4 v! Z& fID                                       : 46
8 ^2 Z6 Y0 w- t1 jID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)
. w6 ?7 m# r' {8 vFormat                                   : PGS
* M3 U* O9 c' m- z( iMuxing mode                              : zlib
# |, \6 |7 o' K$ T: GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 V/ W7 ^1 s( U  y2 F) eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, r% m- O2 h! q# O8 g# C% i  B
Duration                                 : 2 h 0 min
' C$ w9 l0 Q' t' CBit rate                                 : 48 b/s% Y- p; X1 G9 S- [$ `3 Y7 F  b
Count of elements                        : 8: u0 R& k8 f0 d& E9 O
Stream size                              : 42.8 KiB (0%)
( r$ u6 |6 c% CTitle                                    : Polish-FORCED-PGS
: c# o0 t9 `: Z; O( q* g. PLanguage                                 : Polish# i- L5 i8 l! j( M
Default                                  : No1 p: `" H2 G2 |1 B" v/ J& _' {1 U
Forced                                   : No2 [! h( v. ~. g4 [& V, y; `0 e
Original source medium                   : Blu-ray! i, N; f' Y: v" l9 u1 ~

% y% f2 U1 K8 pText #298 Y9 m) {1 G% G5 y2 ^7 E
ID                                       : 47
7 v. T3 |- O' c( T  p- M3 C; {ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)
) V7 i2 y. w: `; EFormat                                   : PGS( y: N. P* k( b7 y
Muxing mode                              : zlib
( p* N+ K, C/ H; H; KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; Q5 m/ c; q, q# vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) p* T# l) B3 w2 h
Duration                                 : 2 h 12 min
+ B, z2 D3 w# @- g& TBit rate                                 : 35.3 kb/s
( G: M! ~, F7 Q0 A: d9 uCount of elements                        : 3357( r* u9 f. B! Y- K: ?# B" }# U7 V
Stream size                              : 33.6 MiB (0%)3 h7 i! b) y; F- Z
Title                                    : Portuguese-PGS
  y' L- |  f5 [! b) ^Language                                 : Portuguese7 c! V2 }4 Y+ M5 Z' l; ]
Default                                  : No3 N+ L9 W, x0 y3 o" G' @2 x" o# {7 {- F
Forced                                   : No; c/ `( A' _& P; o" ^( {
Original source medium                   : Blu-ray
: [" S& E$ y" N! J6 _# X; W8 M. n; X( E% A( p' w
Text #30
) T5 ?1 \! s" S# a6 o, |ID                                       : 48. Y# T( E4 t, {: z6 O
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)! U! G* K: e/ d7 m$ S; Z( L
Format                                   : PGS( H: E! I" d/ G3 x8 ^
Muxing mode                              : zlib
/ _2 y5 L" E8 c4 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' q1 a2 ?8 S, x1 c/ I) w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  b' @& H/ C8 I% C9 PDuration                                 : 2 h 0 min9 \1 W# g* a( I; i4 A5 u& J! g
Bit rate                                 : 100 b/s$ \. h; G, ~8 E4 k+ {( ]) |" ?; }" O7 |
Count of elements                        : 12- W' X  ^( y- c) w! d$ G
Stream size                              : 88.7 KiB (0%)
5 |; F1 Q/ p; m, V5 sTitle                                    : Portuguese-PGS
  K% W+ W* I4 P4 OLanguage                                 : Portuguese
" N6 o- h2 E% v% \Default                                  : No
1 |% z0 ~' w( i1 C$ o1 {. X/ `! ]Forced                                   : No
' {$ O3 s" T+ \1 S- ]1 ^Original source medium                   : Blu-ray  P9 @8 c: j/ w: p
' P, v; o+ B4 |7 P. v6 l+ h8 N1 L
Text #31
" F- }& i7 a$ hID                                       : 495 Z, h0 O- n$ A2 ~
ID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)
! f  v2 B/ i$ G6 ZFormat                                   : PGS
9 b! v! V( X$ oMuxing mode                              : zlib
7 _) A/ E7 S! u% `" E6 qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 t) J, ^* ~/ _/ c8 p7 D9 x& KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: s. h6 ]+ i* G( bDuration                                 : 2 h 12 min
& `! _  F+ A( _: A$ |4 h' rBit rate                                 : 32.6 kb/s
( }2 |0 R9 e. ^( UCount of elements                        : 2986
6 F) A, D3 m$ v5 L4 f/ m$ qStream size                              : 31.0 MiB (0%)) m+ Y* O  F+ [
Title                                    : Portuguese-PGS
- h0 L. h- ^+ t" M  O( FLanguage                                 : Portuguese. C  o$ B# I9 ?7 l
Default                                  : No0 _0 l% s& J. N" V# E* z  u4 X3 V
Forced                                   : No
4 U% r4 g$ d2 T4 f3 vOriginal source medium                   : Blu-ray
4 F* Q9 U/ B9 ~! K# [2 `) f3 z8 |8 j, A0 f
Text #32
8 X6 h: K3 K+ u( H6 aID                                       : 50
- z4 i& z7 N% f% M: P8 g2 V9 KID in the original source medium         : 4790 (0x12B6)- C. ]  ~' ?/ \: u) l5 u
Format                                   : PGS
! G  p9 h0 I  J- e/ [Muxing mode                              : zlib) J  S, l9 e* J8 W4 `' T4 S, F1 A6 t4 d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 l, S' Q8 Z7 {8 E& E9 O  M2 S; Q& Q5 DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# M; I& a# {) @  H2 y: A3 F2 JDuration                                 : 2 h 12 min& o9 F$ F- V5 m$ I
Bit rate                                 : 34.2 kb/s8 l7 f1 q/ U+ P8 E( g
Count of elements                        : 2991! h" l+ \$ |: i/ |
Stream size                              : 32.5 MiB (0%)$ @0 y5 V; q# `" {
Title                                    : Romanian-PGS+ f. M" b* ?  o) \* \
Language                                 : Romanian' Y% z3 w8 F* J6 D0 {9 j
Default                                  : No5 A% b" x$ \7 o; ~
Forced                                   : No
( Z* g; N' S$ `6 Y- nOriginal source medium                   : Blu-ray, R) H% o: ~2 m5 \* d

" B6 ?2 x# D3 Z3 O: ?: SText #335 G1 K  |' K9 [8 ]. ?
ID                                       : 51
" t# M9 I! ]" Y4 SID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)# A+ L) g1 x4 M8 k# T
Format                                   : PGS
2 e+ ^; |) e' e. I% s) |3 qMuxing mode                              : zlib* D0 ]4 b# E: t1 f+ }; e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 x9 S1 ]3 e& M" F1 a/ }3 ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 ]& \1 Y/ C% B
Duration                                 : 2 h 12 min' j) }1 t3 H* k8 g+ `
Bit rate                                 : 37.2 kb/s. \$ y0 [# b: ]$ k
Count of elements                        : 3307- Z% H' Z  ?, Q
Stream size                              : 35.4 MiB (0%)+ y. }/ J7 s4 t' ~9 B
Title                                    : Russian-PGS, U0 b3 r- O/ e( n
Language                                 : Russian
: J# }5 L  P9 I9 U! qDefault                                  : No
+ E( [  Y: ~, KForced                                   : No* u7 h' b7 r/ R9 n7 \  W
Original source medium                   : Blu-ray1 x! U% g* p& A  c  k. J$ Q* I

# r- N: v( J- W8 XText #34
& N9 g  q+ A! a' f+ E$ W9 OID                                       : 52
' ?% P& ~4 n3 S4 gID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)
! l2 F. \+ |, A  TFormat                                   : PGS
5 Z8 p9 E8 Z* \) a  ]- y, pMuxing mode                              : zlib
) i1 B+ B) J  ?; k: {0 _% N; xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 ?1 Q9 G  x1 t( QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 {/ ^* B, W3 |* |  m% X  |Duration                                 : 2 h 0 min
% H+ L9 Q+ ~4 R7 S; P7 TBit rate                                 : 221 b/s6 R1 T* O/ y* E6 y# s
Count of elements                        : 24
2 Z' p  x2 i% cStream size                              : 196 KiB (0%)# S2 F4 M$ @9 @# e# Y& N8 u0 X
Title                                    : Russian-FORCED-PGS% H' ^) B2 ?. O; N5 I3 `% m
Language                                 : Russian& |( d) F" j0 P) }8 ~1 i+ a8 F
Default                                  : No
9 h* m5 y2 H9 M, P1 H& ]Forced                                   : No$ Z7 H1 |. E0 f( a0 ]
Original source medium                   : Blu-ray
- u) T, U+ X0 R4 M" Q
( R. ]( f' T) NText #35
" f: `9 |  A# \! Y5 v, SID                                       : 53
9 L/ y- R( [1 }# s& R* p8 @ID in the original source medium         : 4792 (0x12B8): z/ `( e9 _" x7 [4 i. s
Format                                   : PGS
8 S' H' Q1 O5 X, e' Z% jMuxing mode                              : zlib6 Z9 K+ X$ m, ~) L3 _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 R/ T5 y6 K3 ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 O' T& C& e& c+ d0 i
Duration                                 : 2 h 12 min
( r/ e! R$ C+ Y$ [% r$ W+ L2 uBit rate                                 : 44.0 kb/s
' T: ?! X6 {# [: u7 e7 G  H8 \Count of elements                        : 4481
; Q  P2 P7 i5 J. V6 V0 sStream size                              : 41.9 MiB (0%)9 W- w5 `" e$ h/ c3 C6 \
Title                                    : Slovak-PGS+ J5 c$ |$ |& \' V
Language                                 : Slovak" L5 A. `8 O6 O
Default                                  : No5 `$ h: S5 O$ r3 j$ u! g, B% e
Forced                                   : No
, x& b4 T" Y* c( k* i; [) QOriginal source medium                   : Blu-ray9 C' s4 w; b: z

$ m4 \: m: _7 t, t) o* |( TText #361 z# q* H& J. `0 H; d6 `! E
ID                                       : 54
% ?' H7 K6 z! v3 GID in the original source medium         : 4793 (0x12B9)
( J- E1 B2 m, j3 ]Format                                   : PGS
! z  `1 Q$ o' p+ eMuxing mode                              : zlib7 F2 r% ]; g# L  b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* g/ m3 X5 Q4 K  Q4 l5 Z2 _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& v1 B, f" C, o: GDuration                                 : 2 h 12 min! j  d' C% q8 g2 J( `1 \# ]+ H
Bit rate                                 : 28.1 kb/s
5 m. }* S' q4 iCount of elements                        : 29752 v! H: s- ]# ~3 [
Stream size                              : 26.7 MiB (0%)
- _- ], W0 ?  I7 ?Title                                    : Slovenian-PGS, J  y1 i/ C7 ^9 z
Language                                 : Slovenian6 I# K& |" _, R1 ?  x7 I* ?
Default                                  : No0 l8 h3 {* b8 V
Forced                                   : No3 e; d, r5 D; j) H
Original source medium                   : Blu-ray
! {6 S4 e9 F1 P4 X
9 C4 i9 t4 h+ X4 ?7 j5 qText #37& S$ ]; o. s! p; I$ m) ?
ID                                       : 55
0 D( B) v5 t0 B6 T! gID in the original source medium         : 4794 (0x12BA)( Z+ T; M' l7 [* {2 x& z. s. P
Format                                   : PGS  P2 v% X5 T% G$ }* c4 Y
Muxing mode                              : zlib% n' f# o% @' }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 I. M7 S6 v$ a+ |- ~. fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& H2 g1 q) p/ P9 l' C5 K0 h& O
Duration                                 : 2 h 12 min9 G8 L" p: x4 V1 M
Bit rate                                 : 30.4 kb/s
4 E; N1 q7 B( l/ L2 QCount of elements                        : 2972
9 T% W" H* j' O/ E. c3 `9 H  hStream size                              : 28.9 MiB (0%)2 v3 ~' d9 B8 R* O, M: m" l
Title                                    : Spanish-PGS
# W" q( s2 |1 \6 x; P1 w, HLanguage                                 : Spanish
2 y8 f* n; m  d' ]0 uDefault                                  : No$ C$ B5 D$ T. e7 l4 |
Forced                                   : No! s0 Q, Y5 W' D. l4 w
Original source medium                   : Blu-ray
* }& j3 X0 f/ e$ V' B
4 k( M2 T/ o) O0 l6 K7 TText #38
9 Z9 ?5 r- \3 h* ~ID                                       : 56
; V) _9 C7 W+ C" L% d, OID in the original source medium         : 4794 (0x12BA)
/ ]8 A* D; I8 P) P; e  hFormat                                   : PGS1 j# q' {: f  Q1 R6 f8 O  J2 E9 K
Muxing mode                              : zlib
. i1 W' B6 c* h& n1 Q, g  eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. s. g5 L+ g* F8 \" U$ J7 \% U7 pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ |. R/ h5 |8 @& ~Duration                                 : 2 h 0 min. y4 W4 C; `! r3 |7 b6 n! p
Bit rate                                 : 26 b/s" y/ g6 O6 s$ M1 r! [
Count of elements                        : 4/ V+ w+ b6 N, X& ?5 j" {9 v$ D" H
Stream size                              : 23.0 KiB (0%)
  ?  t* R* O2 Y' ~5 ]Title                                    : Spanish-PGS
' [" r5 O! B$ u3 A3 {5 yLanguage                                 : Spanish
/ P' R# k3 g) d& r( H  m9 P+ hDefault                                  : No" v0 m1 ]: g6 R9 h. L2 t7 O! y
Forced                                   : No
4 Y, j. f3 e# G  S5 @' G' F" b9 B" aOriginal source medium                   : Blu-ray2 y* V4 O8 @5 b4 q- T  H2 g
( f5 U4 d6 e: m
Text #39
5 Y+ i/ W, h/ k; p  r6 w" I$ mID                                       : 57
0 x* d" f  C" Q0 GID in the original source medium         : 4795 (0x12BB)
1 D: L& Y. X( \8 D- bFormat                                   : PGS* n( p8 H/ v9 ], W, w6 l3 m- t
Muxing mode                              : zlib$ A$ p4 L: ]  M) Z& |9 v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 l( R! Y8 x, o1 ?& R( cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ z1 `; X! i5 m% M( Q* \Duration                                 : 2 h 12 min! Z* `* a( D9 y( z2 T
Bit rate                                 : 36.6 kb/s
" Z8 ?) T" ^1 ^( Y/ Z2 _Count of elements                        : 41234 A4 M4 G" i. ^- N8 G9 H% b
Stream size                              : 34.8 MiB (0%)! S8 J$ |8 m- ]  p' Z! g' b2 u
Title                                    : Spanish-PGS
2 u# t- B) y! W) fLanguage                                 : Spanish. J" u6 Z# C4 p( [
Default                                  : No
* N: U8 O+ X& t1 }3 w. ^' D+ O( @Forced                                   : No+ {5 X, _! s) z& c8 E6 ^
Original source medium                   : Blu-ray; n& W- I0 k/ C, Q  c" [1 z

3 G: q9 t5 H: i/ i( U- U' VText #40# V) a6 B* R5 p" K0 h9 E! q# q
ID                                       : 58% U, F5 B" m- K# y0 c0 u
ID in the original source medium         : 4795 (0x12BB), c% X3 b4 d5 H* o5 k$ l$ j
Format                                   : PGS. f, P2 P: }- m
Muxing mode                              : zlib9 c* W. b  P, ]2 N/ c5 b( E! \4 B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  B3 M* r; _% I# x+ W8 L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  Z2 b* _0 j, p2 @/ P9 T- z0 LDuration                                 : 2 h 0 min% M3 {% O6 t8 g5 I, C  d
Bit rate                                 : 155 b/s
& R: M! M- Z5 d7 S: TCount of elements                        : 18
" _& h* O/ i& x8 x3 v( ^Stream size                              : 137 KiB (0%)' a9 g9 T. g0 Q8 }
Title                                    : Spanish-PGS" x; ^- ]; G6 W
Language                                 : Spanish& j" z- x0 F( U
Default                                  : No- X3 V: `; a# A& c
Forced                                   : No/ L! t8 @. c* i
Original source medium                   : Blu-ray$ C: @# K; Z1 k$ ^0 a7 m
% v1 v* _: [: J, B/ D
Text #41
2 u& m! P0 j* L' z1 ?( A3 k4 }ID                                       : 59
) h: ]- T% |9 g$ IID in the original source medium         : 4796 (0x12BC)
5 S% e* x- |. I( |Format                                   : PGS& f- M3 A1 E( o# h
Muxing mode                              : zlib. A6 b+ A! A- [" r
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  J; l$ ^' O. n, _4 b& S& ^4 ~+ X& T  N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! y- i, O) i7 r
Duration                                 : 2 h 12 min
8 I7 b9 K7 t5 C. c, y; o% \. tBit rate                                 : 24.2 kb/s5 x, b0 H& L9 Q" B
Count of elements                        : 2309. e& |; f9 H: `5 T- g
Stream size                              : 23.0 MiB (0%)5 }8 k- `7 a2 v2 T
Title                                    : Swedish-PGS) S; O& J9 M% A' s: }; {; W1 t0 W
Language                                 : Swedish
# U! L. E% W6 V- h7 eDefault                                  : No
% l7 Q; \% S0 LForced                                   : No
# f( W7 ~/ J0 f, h3 j: N4 X) uOriginal source medium                   : Blu-ray3 q% ^6 l% R; F
8 Z" P0 M+ l  j1 S, k6 c. r
Text #42! N1 A) @, o4 a5 b/ q' h" [
ID                                       : 605 c- W- k* e& ^0 y
ID in the original source medium         : 4797 (0x12BD)7 J% \! T" h+ Z1 L" K0 T
Format                                   : PGS
8 X# |  i8 |; w5 u# \# x6 K: RMuxing mode                              : zlib3 K. R/ \* `+ f0 m4 A. x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 Q2 U7 a  E3 U' A/ k+ n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- {( P* ~- ?+ X, p+ uDuration                                 : 2 h 12 min. z" v, {% a; X5 C$ c7 g
Bit rate                                 : 35.4 kb/s
% z% V- R4 O8 p" HCount of elements                        : 3521: N$ J& t/ r5 Y" z$ g& A0 V
Stream size                              : 33.7 MiB (0%)
# w% ]2 Z: D4 i/ iTitle                                    : Thai-PGS
+ t1 b' T" C3 g) L- T7 }& ?Language                                 : Thai
. v# S. b" `, l0 O! NDefault                                  : No
, g6 b- ?4 i, g* b' F( D1 FForced                                   : No
/ ]2 `# e. L$ Y- c$ `Original source medium                   : Blu-ray
: ?! W! e& t1 i) ~+ J* p0 e: G, d5 c3 f
Text #438 E- l, W5 @9 X& H
ID                                       : 61
" A: J7 H1 `* ~7 ]+ oID in the original source medium         : 4797 (0x12BD)
1 K& z! E/ j! |. k+ N6 R$ cFormat                                   : PGS5 w! {; \! s& j3 [: T
Muxing mode                              : zlib
7 ?% l+ i! o  N9 P: D0 HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) I$ x" Z- e; w; O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 X# T  I# T  M* }; s5 X4 K0 Z
Duration                                 : 2 h 10 min. F% B, ^! Q/ W+ W
Bit rate                                 : 161 b/s0 X. q. H7 y9 U) E  f
Count of elements                        : 28% x4 Y& l; v9 h" h
Stream size                              : 155 KiB (0%)9 e& k4 v* d  P! b
Title                                    : Thai-FORCED-PGS
9 V/ r- c& _( F5 T4 {8 _Language                                 : Thai
+ u& |. G8 w' m2 `Default                                  : No2 w4 L8 }2 N# f1 `& M$ w# M
Forced                                   : No' [& b5 [0 P: g
Original source medium                   : Blu-ray
2 }3 \/ X8 b3 N* }0 C2 Z7 G& D2 F) e/ M
Text #44
. t- |* T4 x' \% m# nID                                       : 62
: V' h6 ~3 |* o+ IID in the original source medium         : 4798 (0x12BE)! c' K" q% E8 E" Y8 i" O$ q1 O& |
Format                                   : PGS
. F  V" @3 ]- Y# VMuxing mode                              : zlib7 F2 J9 r8 a8 [5 Q+ b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 f" C; r" p2 q5 |$ g  W; ~/ H6 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& H  n7 ]4 H& ?Duration                                 : 2 h 12 min7 c" [- q+ p' K7 ~4 q" A5 O
Bit rate                                 : 34.1 kb/s
7 {0 m, D5 }. ^. w4 GCount of elements                        : 2972
" B( N6 Z2 l' r0 q8 sStream size                              : 32.4 MiB (0%). @- F+ O( X$ E  T6 d, l
Title                                    : Turkish-PGS' i! n$ y; Q# |
Language                                 : Turkish+ u, @% o  O  |& r
Default                                  : No
, [0 D& `9 t% C  v5 Y; v) q/ IForced                                   : No8 ~5 v4 [# P' W
Original source medium                   : Blu-ray: @6 p* w/ V! J+ m4 D6 q

: m8 v/ w# W0 b$ F0 @Text #45
, C- T  Z: A) L5 i1 ~- aID                                       : 63
7 [% Z! s% f  K0 ]% z; ~& [ID in the original source medium         : 4799 (0x12BF)
. V: c: X9 c. `+ W' Q; ~" f5 P# WFormat                                   : PGS( z1 g  A- p2 ]. O) `
Muxing mode                              : zlib
3 B- u2 ]- L' x5 n1 |$ XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. W  d8 E: O& U- R6 ]/ O. t! c
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" r; @; c+ W7 }2 L# c' v7 _4 A2 n( aDuration                                 : 15 min 10 s
2 H: @- Q6 n' U/ R$ l0 CBit rate                                 : 522 b/s
7 b9 `' ~0 R+ _& ^, w0 \" y+ T9 JCount of elements                        : 6
( g  L- [2 `2 s$ l/ A4 ?: @( rStream size                              : 58.1 KiB (0%)
) z1 a: m# h: s  z: MTitle                                    : French-FORCED-PGS5 O4 Z8 _: F3 Q, p' M
Language                                 : French
& k- U' K8 S- z- sDefault                                  : No( @7 N3 C0 N9 Z& p/ J0 n
Forced                                   : No
. b/ _! u" y, c4 `5 IOriginal source medium                   : Blu-ray6 U3 _& u/ F6 s) D) c, a

3 s! J8 `" v4 u( ]& O" P  }Text #46
; U  s1 x0 D% g$ ]- lID                                       : 64: M! }. c* B2 j# J/ F  A
ID in the original source medium         : 4799 (0x12BF)
$ \& X6 G/ x# C) f- |2 wFormat                                   : PGS" {9 S9 |2 A; g' Z
Muxing mode                              : zlib
! m0 F: Z5 r* W2 o9 I3 MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# h3 F; s# _, B7 h; a- z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 C. ]0 m4 E$ B5 c. v' ~, a
Duration                                 : 15 min 10 s
5 g/ N8 I# R" YBit rate                                 : 522 b/s
# b3 ^3 f5 }# |; c1 wCount of elements                        : 6  c3 g: a! p7 d
Stream size                              : 58.1 KiB (0%)& d3 W% R' t3 O3 M  V5 c( N4 x
Title                                    : French-FORCED-PGS
4 R; `7 f0 b' G$ r3 u! MLanguage                                 : French, U( d! p; a9 n
Default                                  : No8 X' t$ V1 X# m0 h8 W
Forced                                   : No' v. j  I# G: j5 r! C
Original source medium                   : Blu-ray4 s0 |+ K0 D- A5 n+ ~! r

$ _4 a0 T7 F- {' T; _Menu
8 M, I% x. X' T! F00:00:00.000                             : en:Chapter 01
3 V- [. z* D3 g$ N# T- n4 W0 B00:12:44.805                             : en:Chapter 02& N1 i% ]$ P$ k; n% q- P
00:20:46.203                             : en:Chapter 03
( B/ y  I6 X! P4 S00:29:14.335                             : en:Chapter 047 j1 x, C% M- n* u2 f6 ^& y& ?/ \
00:36:32.523                             : en:Chapter 052 l2 ^2 X6 P9 ]: G. P
00:44:46.141                             : en:Chapter 06! }( j6 I8 i$ {. k3 d1 G$ h, \# r
00:59:38.283                             : en:Chapter 076 O" A( i0 X! q
01:06:39.870                             : en:Chapter 08& I5 A( i5 t! @! G: D- j
01:18:15.482                             : en:Chapter 09. Z" H$ w% C' }5 t3 b# s" w- H3 P1 W0 G
01:28:05.530                             : en:Chapter 107 G  F9 E; U' A8 x9 H0 [3 f
01:34:01.427                             : en:Chapter 111 d; s4 B9 n+ H' |2 l) A* V3 s6 `
01:37:51.156                             : en:Chapter 121 Q+ Y* f- f+ n, m2 c4 P" z
01:45:43.337                             : en:Chapter 13
, a1 V; _2 g8 I0 ~( e- ^0 m8 {01:55:45.939                             : en:Chapter 14! d6 F! W% ^5 E- E  M& x
02:01:03.798                             : en:Chapter 158 ~8 T" Q, r" w% N' j
02:10:15.307                             : en:Chapter 16

6 ]4 T& S4 s) ]) P& C- C
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

999

帖子

3807

积分

Sponsor

金币
434 枚
体力
1334 点
lanpanshuma 发表于 昨天 05:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!& [$ y- v* O1 D6 K- u
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
该会员没有 ...

553

主题

1676

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1277 枚
体力
3892 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
* t( V  A3 Q! e! f' ]+ `0 }bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
) u2 a0 k  A/ D* H+ c: {

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-5 14:20

快速回复 返回顶部 返回列表