BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 25|回复: 1
收起左侧

[4K极清电影] 甜心先生/征服情海 [4K蓝光原盘 自带国语中字] Jerry Maguire 1996 2160p BluRaycd HEVC TrueHD 7.1 Atmos-AViATOR 85.24GB

[复制链接]

4310

主题

4468

帖子

5万

积分

Post Share

金币
7979 枚
体力
16161 点

卓越贡献勋章

When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent agent with the only athlete who stays with him and his former colleague.
( j0 }( G/ J( v3 C
9 o" v1 Q+ l9 F7 ?
- o$ P- X6 ]; C: O
% w  `7 c, C3 m0 Y6 Q- z◎译 名 甜心先生/杰里·马奎尔/征服情海(台)
; y$ f. p+ d9 a1 j◎片 名 Jerry Maguire / Jerry Maguire - Spiel des Lebens / T1 D- H6 b# B+ |
◎年 代 19966 b; i5 d! z& L3 i5 t
◎产 地 美国
- l1 V. e0 C5 ~! E$ A4 t◎类 别 剧情/喜剧/爱情/运动  J; Z3 n- o* K. b1 J/ a2 e
◎语 言 英语/美国手语
" a6 R9 f7 V. A) }0 V◎上映日期 1996-12-13(美国)3 u- F3 N8 V" f+ y# K
◎IMDb评分  7.3/10 from 235,022 users
+ o- Z4 z! W# T◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0116695/
4 R2 _5 ^7 X  F( L2 B◎豆瓣评分 7.4/10 from 33,278 users
$ X/ e: J8 U# s5 o: v6 \! a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293158/
/ _% R, w+ L: r# c- d! s◎文件格式 x265 + TrueHD
! z! {5 J( [" h0 Y* Q1 V◎视频尺寸 3840 x 2160
6 h0 E: D0 D* L; j; q" p. a; J◎文件大小 1DVD 85.24 GiB6 L' |$ P& z. m! d( d  Q. K  @
◎片 长 2:18:34.305 (h:m:s.ms): b* P8 G; j9 v* a' ~
◎导 演 卡梅伦·克罗 Cameron Crowe. a* U" Q/ `' w3 _! Y, {0 g
◎编 剧 卡梅伦·克罗 Cameron Crowe, N; T0 H+ z4 c
◎主 演 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise9 v: ]/ o4 n$ ~* N( T3 \3 q
     小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr.  r0 L9 a0 D7 t  H1 w. Y  ~& K3 c
     蕾妮·齐薇格 Renée Zellweger( `' d$ j4 `& W/ ]# q
     凯利·普雷斯顿 Kelly Preston
: Y$ ]3 E; k8 Q" y& t+ o     杰瑞·奥康奈尔 Jerry O'Connell
$ c! X6 h+ N. e     杰·摩尔 Jay Mohr
7 t1 f3 V- q8 K# A( D* R! ^     邦尼·亨特 Bonnie Hunt
2 ?6 d: _" T# l+ a) W) s7 w- C& H3 f     雷吉娜·金 Regina King
  I3 F' f' e# m( f     乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki
( S& @$ @& K, r  x# e2 k5 U     托德·路易斯 Todd Louiso
# j5 ?. o2 `2 d2 p     马克·佩灵顿 Mark Pellington
3 J& C! ?8 @7 p' R     杰里米·苏莱泽 Jeremy Suarez  \% Q* t0 M9 n' e7 N% y
     Jann Wenner- P7 J: M0 ~) x3 L! U
     Nada Despotovich
. B' q# e  f2 R8 V/ w, W     亚利桑德拉·温特沃斯 Alexandra Wentworth
: J5 H. h9 s4 S     Aries Spears
3 r; S8 t, I7 V  H; R# O     温妮·霍尔兹曼 Winnie Holzman" `% E7 b# a: [
     苏珊·诺弗利特 Susan Norfleet
1 O) Q8 K& K. v# D+ E' F     海登·瓦尔希 Hynden Walch
2 u; Z5 Q" O! L6 n     格伦·弗雷 Glenn Frey
$ T9 E( v, w) T. \     唐纳尔·罗格 Donal Logue* Z3 [8 U. ], k& a. t1 v; S, X5 g
     汤姆·加洛普 Tom Gallop
: {* r+ X7 p1 ]- n3 o* E     安吉拉·戈塔尔斯 Angela Goethals
* G- p+ X  D* l6 C1 ^) b4 u& }% O( n     Rick Johnson) V* F: ~7 `+ K2 k, C) O
     Lightfield Lewis' W0 \& {. J' c( E6 b( y
     Jerry Cantrell
1 _! O( o9 m6 s1 g- m( w     托比·胡斯 Toby Huss
' y( _) a; J; g$ I( F( c! Y     德雷克·贝尔 Drake Bell% d% M2 X% R* Z6 W4 G
     克里斯汀·凯文诺 Christine Cavanaugh- w9 ]" p' W5 N1 W
     Russel Lunday
* t! o0 V! g! s& L* g/ |     埃里克·斯托尔兹 Eric Stoltz
/ M# X4 X* n' e1 ~# X- M) A     拉蒙·约翰逊j Lamont Johnson
+ V" B1 `1 X9 I; {6 A! N4 O     Brent Barry( d$ F( B' B% V$ Q  f
     西奥·格林利 Theo Greenly
' L5 ~" ]/ j/ A% c  H     Jordan Ross
: x4 f: N$ d, m! E     Thomas J. Reilly5 v5 h8 L/ p. C6 O  t) O' Y
     Reagan Gomez-Preston
* l: E; h1 ~3 t+ N' e     Klair Bybee
/ f$ e' ^* T9 B( R     刘玉玲 Lucy Liu" W& d. b' g: \" A8 t# s
     Justina Vail* C% V/ c0 E2 ~, `4 \- [- Y8 B
     萨曼塔·史密斯 Samantha Smith
2 D2 J2 }# Y; |- {- g     伊万娜·米利塞维奇 Ivana Milicevic' Q7 z; d$ e$ [7 f3 N
     丽萨·罗唐迪 Lisa Rotondi& b, M# L8 z8 A/ [. {5 R
     Lisa Stahl) W' G' a3 ^; M9 k9 z, K* U
     艾米丽·普格特 Emily Procter$ V* |/ |: z+ V1 [
     Stacey Williams& n. {) D. |) t9 |
     Lisa Ann Hadley) F: r3 I: Z5 {% a: {2 S6 q% [; k
     艾丽森·阿米塔奇 Alison Armitage
( O2 I8 N6 g+ \$ B% }     丽贝卡·里格 Rebecca Rigg3 O5 x' h3 m+ Y
     Roy Firestone7 P1 D) ]! q9 ?" h$ q! c0 Q
     Al Michaels7 a. M$ ?2 n9 A5 k
     Dan Dierdorf& a9 v: e, B; y: V) J
     Frank Gifford( _( q9 w; A- X& J
     梅尔·基佩尔 Mel Kiper
3 d  }0 y, Z7 P- `$ Z     Jeffrey Lurie' ?0 ^  j) Y" w5 x5 y
     Drew Rosenhaus- E$ U0 ~7 u$ e/ G
     Richie Kotite
. t% u# @* ?2 m( L) S' x     Tim McDonald  u$ F$ Y! i. H
     Mike Tirico
3 \" Z, o! d8 d" E' `- C     Wayne Fontes/ d2 d; X+ B% |% m2 D
     Mike White4 ]( d& t& r4 w
+ ~7 {1 }9 w6 n  u# n4 @
◎标 签 美国 | 爱情 | 励志 | TomCruise | 美国电影 | 剧情 | 1996 | RenéeZellweger
& p. E0 Y+ x2 f' L) J5 z8 r+ l7 n) r' c0 U- R1 [/ h6 t. j' t
◎简 介  
/ C4 Z; ^: j, Y
/ w$ G4 x  u0 e: g1 G 杰里(汤姆·克鲁斯 Tom Cruise饰)待人和善,仪表不凡,是个出色的体育界经纪人。也许连天都妒嫉这个完美的男人,决定给他一个打击,杰里因为一篇流畅出色的发言稿而招来上司不满,导致被炒鱿鱼。漂亮女友离他而去,职业前景也陷入一片迷茫,从巅峰跌入谷底的杰克在临走前奋起疾呼,动员同事们跟他离开公司一起创业。结果,杰克只带走了一条鱼,还有愿意和他干一番事业的会计多萝西(芮妮·齐薇格 Renée Zellweger饰)。/ a/ N1 @1 J9 }5 h4 i

! I3 i; V4 b3 i 现在,杰克的客户只剩下一名二流的黑人橄榄球员罗德(小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr饰)。万事开头难,杰克和多萝西还没有完全搞清楚要如何开始创业生涯。看来,要想迎来事业的第二春,杰克还要狠狠摸爬滚打一番;也正是在逆境中,他得以实践自己的职业信念,并寻获一生中的最爱。1 ?/ Z( u7 e0 {% T

6 y  b6 F& t* Q9 E. d. d7 z: @; s When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent agent with the only athlete who stays with him and his former colleague.- m" Q( u! L# L9 A  H* G* K

: V2 z, b# Y( N* R◎获奖情况  
& g. S- v( k4 N) [. L  u; k$ a5 y8 Q
 第69届奥斯卡金像奖(1997)
9 c: v2 s; F  L4 b! A 最佳影片(提名) Richard Sakai / 卡梅伦·克罗 / 詹姆斯·L·布鲁克斯 / 劳伦斯·马克1 r! u0 @* k  g, N! Y( l! o
 最佳男主角(提名) 汤姆·克鲁斯
6 T. {- d+ _0 x+ I) F 最佳男配角 小库珀·古丁0 t) G9 Q/ v! Q+ _. ?) o2 e
 最佳原创剧本(提名) 卡梅伦·克罗
' g4 [2 g8 c/ B& F  A0 Z 最佳剪辑(提名) 乔·哈欣' B* l# V6 E  v

4 B6 m3 ~' D: I* |3 E 第22届报知映画赏(1997)
: }% u7 h; [7 p, U% ]( c 海外作品奖 卡梅伦·克罗
$ P8 n2 z2 U2 r' m  @% ?
2 q* r( D: F. F# L9 @7 Z
 1. DISC INFO:
  - l6 w5 f: a6 M& h8 w: y

 2. 7 Y, l" ^. z5 ~, q# w5 O3 `, w
 3. Disc Title:     Jerry.Maguire.1996.2160p.BluRayCD.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-AViATOR
  ; }7 ?' I' W/ c7 o. R5 U6 t
 4. Disc Size:      91,529,903,487 bytes5 r  d, l6 }! @" `1 s# t2 a3 y( J
 5. Protection:     AACS2
  3 T8 x9 P9 [, v6 a
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java
  3 j- e/ R1 q4 \
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.9)9 ^- C* y7 o, ]; N/ c2 o
 8. % c+ S! i7 H% A4 i* P$ J' z% N
 9. PLAYLIST REPORT:% s, I- ^9 U- t2 Z) ]0 n* ^3 h, K

 10. & P! k# B* x, D( r4 x! S0 \
 11. Name:                   00001.MPLS  : I1 u' ^9 s; L  ?9 K0 W
 12. Length:                 2:18:34.305 (h:m:s.ms)
  " v, ~. O( O6 k5 A- s6 ?
 13. Size:                   84,761,118,720 bytes* m: p& @2 U! E7 c1 _
 14. Total Bitrate:          81.56 Mbps
  5 A- D, L: ~7 h0 |- z+ Z
 15. 2 ^' w9 n9 @3 r" ^: V1 O  T+ D
 16. Video:
  : N6 P7 j. X" E  F
 17. 2 {8 N6 p& @! Y& p
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  ) |! F" t8 s0 h0 \" ]- \  _
 19. -----                   -------             -----------    . g! R3 c+ O% x; ?  l
 20. MPEG-H HEVC Video       54795 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020$ |  o! f  ~2 r* N6 ?

 21. + ], \( Y0 c9 |$ ?% b( A
 22. AUDIO:
  ( F  Q  H  u* e& Y" _& @8 u" ^

 23. ( y3 a7 K( z4 [
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  9 z5 c2 h8 W# U* i) B4 [; y
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  & Z/ T  ]3 Y/ N5 F/ a
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         4034 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3394 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
  6 z9 y7 j  X* o2 g6 M
 27. DTS-HD Master Audio             English         2316 kbps       5.1 / 48 kHz / 2316 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  6 K; s) F& j- N' v; ]
 28. Dolby Digital Audio             Czech           384 kbps        5.1 / 48 kHz / 384 kbps% Z( {" M5 t' F3 X: J
 29. DTS-HD Master Audio             French          2179 kbps       5.1 / 48 kHz / 2179 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)' h: L7 j6 i$ b* v
 30. DTS-HD Master Audio             French          1555 kbps       2.0 / 48 kHz / 1555 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  1 x  A4 J! k. T0 B* D, A8 s
 31. DTS-HD Master Audio             German          2133 kbps       5.1 / 48 kHz / 2133 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  8 h; v! T- t- C- h& t8 |
 32. Dolby Digital Audio             Hungarian       384 kbps        5.1 / 48 kHz / 384 kbps* F- g6 ^% _: `% e( q; k
 33. DTS-HD Master Audio             Italian         2155 kbps       5.1 / 48 kHz / 2155 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  5 v( L' S0 o4 @  ^& l) S% E% h/ ^
 34. Dolby Digital Audio             Chinese         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround# S- c9 l  z9 c. x/ m
 35. Dolby Digital Audio             Polish          384 kbps        5.1 / 48 kHz / 384 kbps; c& Y+ U- g% s  y! q
 36. Dolby Digital Audio             Portuguese      640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  0 K5 z& v$ a) e# H& a
 37. Dolby Digital Audio             Russian         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  9 k' r9 u' l: G1 s' w
 38. DTS-HD Master Audio             Spanish         2138 kbps       5.1 / 48 kHz / 2138 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)& P4 ~  `6 E, |8 C6 h: R
 39. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps8 v* ]4 }& Y- ?0 B: F. a
 40. Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  / M# V+ R( \2 m* m8 ^

 41. 3 c; C0 E/ f1 g8 r* Y2 Y, _" n: n9 Y
 42. SUBTITLES:9 \4 W  j) g. `2 Q6 Y* e$ r/ t

 43. / s2 p/ a% r! m6 s1 x" G1 X
 44. Codec                           Language        Bitrate         Description    ! @2 Y; @4 b4 D" R  X% G+ L3 G) d9 K
 45. -----                           --------        -------         -----------   
  ' `, Q6 ^: m3 s; q& N
 46. Presentation Graphics           English         44.139 kbps                    
  - p# m& j1 b0 j# U- ]
 47. Presentation Graphics           English         38.898 kbps                    
  + M5 h! P# z9 Y4 k; M- _& ~, H
 48. Presentation Graphics           English         44.162 kbps                    2 ^; ^: j. V" i* H, W/ M
 49. Presentation Graphics           English         31.606 kbps                    
  4 g- q9 J- p- p; Q. C+ _" T/ E) `
 50. Presentation Graphics           Arabic          18.161 kbps                    
  ; U4 |* s. K7 d: [) S) t9 ^3 J! s
 51. Presentation Graphics           Chinese         34.51 kbps                     
  ) n# Y' F9 l# n$ f1 u8 e
 52. Presentation Graphics           Chinese         27.593 kbps                    
  / i  h" g- W8 ^5 I
 53. Presentation Graphics           Croatian        29.658 kbps                    7 G1 v: x! Z! H" p
 54. Presentation Graphics           Czech           27.767 kbps                    # ?/ P" t  l( w2 Z% _5 @9 g, ?
 55. Presentation Graphics           Danish          27.267 kbps                    
  * W' M  G$ U) v: R1 m; h
 56. Presentation Graphics           Dutch           28.017 kbps                    
  0 f# ^0 e# ?+ i5 T1 g  E
 57. Presentation Graphics           Finnish         27.09 kbps                      / z6 ?) n9 u! I* \
 58. Presentation Graphics           French          31.055 kbps                    / z& J( B7 z8 x' k+ F
 59. Presentation Graphics           German          37.186 kbps                    3 V) S0 T5 o2 u# ^1 X
 60. Presentation Graphics           Greek           29.491 kbps                    / {1 T2 l& J( e2 n
 61. Presentation Graphics           Hungarian       29.564 kbps                    
  9 ]0 P2 L) F+ m* w1 M2 m
 62. Presentation Graphics           Italian         32.792 kbps                    
  * @) F: M" Y. d' q0 a
 63. Presentation Graphics           Korean          31.279 kbps                    
  . n4 E. G; W( [3 ~) ?' r6 U" T3 h% _7 v+ L
 64. Presentation Graphics           Norwegian       26.622 kbps                    
  - T2 z# K/ W! j3 N3 A
 65. Presentation Graphics           Polish          29.196 kbps                    
  . u; |1 x: N& |* D
 66. Presentation Graphics           Portuguese      33.9 kbps                     
  9 K; n4 d: B/ u1 c
 67. Presentation Graphics           Portuguese      31.286 kbps                    
    `8 c( i* r+ x4 b7 o/ C1 B
 68. Presentation Graphics           Romanian        32.792 kbps                    
  5 I- P, r# E* Q
 69. Presentation Graphics           Russian         35.706 kbps                    * L" z8 _. f, ?3 v2 F
 70. Presentation Graphics           Slovak          42.238 kbps                    
  1 h. H/ g! v$ ]% \
 71. Presentation Graphics           Slovenian       26.913 kbps                    
  1 T6 {& O4 h& L
 72. Presentation Graphics           Spanish         29.119 kbps                    
  8 [) h; t. \$ {9 h8 j
 73. Presentation Graphics           Spanish         35.121 kbps                    
  9 z; F7 A  n4 z# i
 74. Presentation Graphics           Swedish         23.236 kbps                    4 a/ W1 a# Q. j9 [
 75. Presentation Graphics           Thai            33.984 kbps                    . X/ ?% P& w3 q+ N/ x7 \% g
 76. Presentation Graphics           Turkish         32.659 kbps                    
  ' J/ y) j2 t, h5 G4 Z: @7 Q
 77. Presentation Graphics           French          0.057 kbps
复制代码
Jerry Maguire 4K Blu-ray, Video Quality   7 ^5 m9 G9 Y: a2 l* @# e6 L

5 }* U: a+ |  e7 ]6 ]
& d% e; p1 r9 Q! j" U' bThe included screenshots are sourced from the remastered 1080p Blu-ray disc.& _# I0 E" v% ~$ P4 B

4 f* ^4 _! o+ B0 M4 A) y# {Jerry Maguire's remastered Blu-ray was unquestionably a highlight on that format, but Sony's 2160p/HDR UHD presentation improves on it, and by a fair margin. Here, grain is more pronounced but at the same time more fluid and faithful, a perfectly complimentary and natural field that lends to the image a picture-perfect cinematic experience. Textural intricacies are superb. The picture reveals perfectly clear and finely intimate facial features that show pores, eyebrows, lip textures, and hair with more readily evident clarity, sharpness, and definition than even the meticulously detailed Blu-ray can provide. The same holds true for attire -- high dollar suits and neckties, sweaters, t-shirts -- with every article of clothing finding new ways to impress, right down to the torn t-shirt Jerry wears when he has his treatise published late at night early in the film. Environmental elements dazzle, particularly clutter and furniture around office spaces and homes. The picture excels in all areas where sharpness and detail are concerned. Close-ups are king but medium shots hold just as much excellence, too.
( _9 x* `8 v  b7 E: O# f# n3 B! |6 f5 @  N+ i2 L
The HDR color application is perfect in every way. Tones are bolder and more naturally solidified without straying from original intent. More expressive tones on clothes and office odds and ends enjoy a healthier boost to contrast, offering dynamic splash without feeling overly intense. HDR's application ensures tonal balance across all elements, including clothes and environments. Improved contrast, finer gradations, and boosted primaries give the movie new life on UHD. Flesh tones are fuller, too, transforming the comparatively (though mildly) pasty tones on the remastered Blu-ray into, here, appearing fuller and healthier. Likewise, black levels find a new gear of inky depth and shadow detail goodness. The picture is a rock star. There are no discernible source or encode flaws of note, yielding a total package that's just about as good as any of the other five-star, reference-grade standout presentations in the Columbia Classics Collection.3 `0 R% u# N6 D1 c
8 ~, B6 B9 N+ j3 i  H
Jerry Maguire 4K Blu-ray, Audio Quality     E8 A8 s; y" m1 I. n

/ B# ^8 _4 n7 F3 u- v  `) X6 J, Y8 A4 H; C& }
Jerry Maguire's Dolby Atmos soundtrack may not set the world on fire, but it's a perfectly fine, well engineered compliment to the movie. Music plays with enjoyable vigor across the front and folding into the back with pleasingly balanced command. It's a Cameron Crowe film after all, and the musical selections are both fitting and finely precise in terms of technical engagement. The top end carries a mild supportive component but it is in no way defining or overpowering here. Environmental details, even the slightest, enjoy rock-solid location recreation, such as office space din, the hum inside a plane or an elevator, restaurant chatter and clatter, or nighttime insects in chapter six. Though hardly fully engaging and boisterous, the subtle clarity and sense of spacial awareness are quite strong. Football game sounds in chapter 12 -- hits on the field, crowd din -- present with an aggressive posture, engaging the entire stage with good clarity and efficiency including a mild top end support. Dialogue delivery is fine.
% R3 w3 @7 \7 c1 d) \9 t
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

1

主题

221

帖子

1544

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
874 点
mlb4000 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主,好人一生平安

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-5 15:13

快速回复 返回顶部 返回列表