BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 33|回复: 3
收起左侧

[喜剧爱情] 婚姻故事 [内封中字 评分最高的爱情片] Marriage Story 2019 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-FGT 14.08GB & 18.62GB

[复制链接]

3719

主题

4088

帖子

3万

积分

Post Share

金币
6770 枚
体力
6143 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-7-11 23:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

, `! g0 Q1 F0 m! |% V2 [2 G# c$ @4 X6 G7 a4 ^0 l: j; `
◎译 名 婚姻故事
1 {0 \) i. L6 u- `$ ^# v  K◎片 名 Marriage Story* u+ f9 l9 ^  F, G( I1 R# N1 e
◎年 代 2019
- c9 Z& h6 }8 Q& f◎产 地 英国/美国
0 d' \. B! w7 k2 x3 L7 V◎类 别 剧情/爱情: l9 G) p% D# U/ ^" [+ h
◎语 言 英语
) R& B: O& x& E6 G4 [4 ]* e◎上映日期 2019-08-29(威尼斯电影节)/2019-12-06(美国)/2020-05-20(中国大陆网络)9 N$ `3 E3 ]/ }8 H
◎IMDb评分  8.0/10 from 220,121 users2 E2 G  W$ ~4 U! o4 I' j
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7653254/6 Y, e; _# }5 [. @7 D% u8 C
◎豆瓣评分 8.6/10 from 207,629 users  |9 L' k5 K/ w- A
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27202818/
/ x# u3 ~, ~( ?- Z, c◎片 长 2 h 17 min
' E- t: v) R% c, Z: a◎导 演 诺亚·鲍姆巴赫 Noah Baumbach5 `* D2 A  n' _* c
◎编 剧 诺亚·鲍姆巴赫 Noah Baumbach
$ `8 i5 S6 N: W8 G" l◎主 演 斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson. f# [6 {! B$ L5 X
     亚当·德赖弗 Adam Driver# y6 i' V$ h' a6 h' n
     劳拉·邓恩 Laura Dern8 D: x$ e* A) t6 S0 {
     艾奇·罗伯逊 Azhy Robertson- l% l0 d6 Y+ X2 ]# j
     梅里特·韦弗 Merritt Wever
+ D5 O, W! F( p. B' E2 G" l     阿伦·阿尔达 Alan Alda. g$ z  a' ]  s  m  C+ B8 r
     朱丽·哈基提 Julie Hagerty7 ~8 e/ Y8 x( s) S/ @: p2 x9 K/ Y
     雷·利奥塔 Ray Liotta( I: q: e/ t" C5 g3 Q$ ]% s
     马克·奥布莱恩 Mark O'Brien6 P, |& Q7 v3 J; p, k6 n
     华莱士·肖恩 Wallace Shawn
6 l6 @' O' I/ L5 n! u' J     凯尔·柏海莫 Kyle Bornheimer6 E8 u$ j: P! ?" z8 z. r
     米奇·萨姆纳 Mickey Sumner
" v( O4 x1 J. ^; [     马修·马希尔 Matthew Maher
1 U* i: `( A; h. l7 v4 A! r     罗伯特·斯密戈尔 Robert Smigel
% [# B: E7 L! M+ u5 m# X3 k     艾登·梅耶里 Ayden Mayeri# |. F( Y9 l' [) Y" q; w1 ?" G0 X4 ^
     布鲁克·布鲁姆 Brooke Bloom
. }5 r+ t9 H1 H$ a. b7 x6 I     玛莎·凯莉 Martha Kelly
. e. N$ ^, [. {4 O0 Q  a     阿尔伯特·琼斯 Albert Jones- Z) a- E; _, t1 Y0 b' v$ |
     汉娜·邓恩 Hannah Dunne
. \1 H4 @- h* X. L/ b6 l  d     桑德拉·罗斯科 Sandra Rosko' b* w& t1 w: x6 v, b! n" c# Z3 P4 t
     麦金利·贝尔彻 McKinley Belcher III
4 g7 U7 b1 e% y' Y* l     戈登·格里克 Gideon Glick
) t  ]) g% s6 d9 }% O, c     马修·希尔 Matthew Shear
, H8 D4 V+ I- r+ d9 o     阿米尔·塔莱 Amir Talai& D8 m* b8 s# m+ P$ u
     萨拉·琼斯 Sarah Jones
( e* |1 J. o5 l4 ~     文尼·希伯 Vinny Chhibber/ m  I1 Z6 f$ M3 j; d# P
     胡安·阿方索 Juan Alfonso
+ C0 v) d# z; T     洛蕾塔·谢诺斯基 Loretta Shenosky+ Q5 T) |$ b2 ]/ Z' e) V, X6 V
     滕德·艾德比佩 Tunde Adebimpe
% X' ?/ @! u9 G$ x* ^( g5 T     雅斯曼·塞斯·琼斯 Jasmine Cephas Jones
* |- u1 ?1 D3 ?" }: d$ Q: F6 \$ H' I; d9 f9 K
◎标 签 婚姻 | 家庭 | 爱情 | 美国 | 剧情 | 女性 | 2019 | Netflix+ C, i0 }3 R5 ]" E% a+ T0 ?" H5 B" T

6 ]2 {; q$ Y& l◎简 介  7 {5 n, E/ ^. o4 B+ R" d; v
' M  f  A" N- U3 f5 t) p, C
 讲述了结婚多年并育有一子的戏剧导演查理和女演员妮可因工作分居而不得不走向离婚,在这场为了争夺抚养权的离婚拉锯战中,关于爱情、婚姻和家庭真实感人的细枝末节牵动人心。两人的关系又将何去何从?
: O3 \6 q: l5 |# k5 g6 c) Z% Q6 n+ p6 a
 Noah Baumbach's incisive and compassionate look at a marriage breaking up and a family staying together.
6 b* n6 ]1 R& v! p  T+ F4 s* `, G% ]4 S
◎获奖情况  2 T9 j2 P9 M, |4 `1 b: K) m0 i
* g& D  N2 V0 }9 m
 第92届奥斯卡金像奖(2020)! Y# H& Q: ^! D7 k) @2 f& R9 J: Q
 最佳影片(提名) 大卫·海曼 / 诺亚·鲍姆巴赫/ W7 B9 Q/ U: Z( a% \  `
 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
* Z& L# i( [% _; b, M% n# p 最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊6 S& w" H7 B* I) d+ s
 最佳女配角 劳拉·邓恩
3 E' `2 j/ b1 O. ? 最佳原创剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫5 g8 ~: j, J' K' t- `( g
 最佳原创配乐(提名) 兰迪·纽曼* E; b1 f2 z& R, f( N" B

7 {' Y$ L" I' w/ P9 E: C 第76届威尼斯电影节(2019)6 h# B5 ^; _6 m7 ^$ j
 主竞赛单元 金狮奖 (提名) 诺亚·鲍姆巴赫, q* d7 \$ Y$ _. l6 R
# Q9 @: n  u1 L2 }3 ]  r
 第77届金球奖(2020)
, H6 Q0 _% z( G/ m7 m5 d, v 电影类 最佳剧情片(提名)2 x1 [# n& c# h) i5 i3 z' m7 G
 电影类 剧情片最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗! `' g+ B6 g1 N
 电影类 剧情片最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊
  ^3 p0 @) z! t* l 电影类 最佳女配角 劳拉·邓恩
% p- D6 L# s# I+ p 电影类 最佳编剧(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
# M: n' q" H& Z' K7 @1 W' m 电影类 最佳原创配乐(提名) 兰迪·纽曼
% w# E8 t: s: Y  t$ B* b3 S% n
' y0 `4 P: M+ B9 J+ t8 C 第73届英国电影学院奖(2020)9 ^& M+ H6 y& L4 q5 L  I
 电影奖 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗- ]$ u+ X7 I- {1 D7 X: ]
 电影奖 最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊. e) \' y$ D2 N, ~4 h# u  D
 电影奖 最佳女配角 劳拉·邓恩
! N* C! }/ W) ?1 e 电影奖 最佳原创剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
" K9 u( U% Z9 V, t. r 电影奖 最佳选角(提名)
4 Z4 X2 X5 f* ~5 U* z% ?6 ~# ~7 B4 n+ l8 ~/ _
 第44届多伦多国际电影节(2019)+ Z$ }- R5 U- R0 x$ P
 观众选择奖(提名) 诺亚·鲍姆巴赫8 D5 i) `/ h7 j# j# E% R

, m0 K" `7 Z2 Q) v 第26届美国演员工会奖(2020)$ h, m/ y  j! b0 H' ^% A  Y) h( @
 电影奖 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
  y$ t+ @7 O) n0 R4 t* D6 Q0 z 电影奖 最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊
, N! s; e3 \3 h$ }2 e 电影奖 最佳女配角 劳拉·邓恩
$ k! T8 g7 S3 R: l' s( T% k& p2 _: q+ h3 @
 第72届美国编剧工会奖(2020)! T- {1 X! b2 b( N& m1 L
 电影奖 最佳原创剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫" K& L  J- x  @$ Q4 T4 _
0 Q' u: q2 R! L4 t9 E2 B7 U
 第31届美国制片人工会奖(2020)
' N, ~7 @* i; ]6 Z3 h 最佳电影制片人奖(提名), |; t1 R* C( w: h/ m; S, v4 b
: S: H+ B  K  y
 第70届美国剪辑工会奖(2020)! r5 u8 `' F# g2 K! C0 F, i
 剧情片最佳剪辑(提名) 詹妮弗·拉梅# \% O$ T  g8 [

/ Z  t& n! R8 u4 k9 \2 m  I 第85届纽约影评人协会奖(2019)
* Y2 H. j7 g8 f- c' q# i/ w 最佳女配角 劳拉·邓恩1 a& d9 @1 w2 g6 K- `3 C0 r8 N* k
0 X. `& F& e2 @/ G2 ?, i5 _. i: Q
 第91届美国国家评论协会奖(2019)
) M' A6 f) |4 z) U) z 年度佳片# d* v6 T: n# f# s7 x

- s. ^( ~0 i2 B9 a+ K  [" p4 L; f$ K! k 第25届美国评论家选择电影奖(2020)
0 o( c- g2 {" e; R$ e: y. T 最佳影片(提名)
) Y+ G5 d. N% L" }1 n! [ 最佳导演(提名) 诺亚·鲍姆巴赫. r: o' d# s" i$ ?
 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
3 b5 B% o0 ?) w' E! _ 最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊
0 K" O; r, I7 m 最佳女配角 劳拉·邓恩
% e1 y4 }8 y' _. G* f; U 最佳群戏(提名)
7 e/ e" ]$ ?% m( N9 L 最佳原创剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
! x7 a/ i* w: x) |  b) \- z$ Q4 L 最佳配乐(提名)' c1 d8 D8 t, v4 P( \- M

9 ~, {2 N) b, ~& L 第35届美国独立精神奖(2020)
6 J6 u' [3 v! j9 F( F+ H# O2 y 最佳影片(提名)$ s0 {3 {8 D6 J( L' }3 |7 m$ ^
 最佳剧本 诺亚·鲍姆巴赫
# i* l& x( `$ k$ u! Z" s 罗伯特·奥特曼电影奖# ^7 f) o* N7 `) I% H" C$ }
; T' u4 G3 C* G9 v$ L& Q
 第22届英国独立电影奖(2019)
/ D4 o: t  O) O$ R) L 最佳外国独立电影(提名)
- \. e1 r' l3 {& @* r% B) m7 X9 n3 r5 I( g
 第29届哥谭独立电影奖(2019)& a4 J5 j; T7 _
 最佳影片
. I9 ^' v7 u& [& I3 [: {9 S/ W 最佳男演员 亚当·德赖弗6 g, @2 J* E; w5 |
 最佳剧本 诺亚·鲍姆巴赫% Y  j6 l3 ?6 f, @# B. }
' B4 P; U! [3 @1 F; [* o. y$ T# q
 第20届美国电影学会奖(2019)' h2 ^5 \4 X& p2 J
 年度佳片3 c! |" a' q- F; J/ H; _
( b" x: x. w# M( l% \0 j8 I( s8 Q* C
 第24届金卫星奖(2020)* `1 t% e9 l" l: X" ]) |) g
 电影部门 最佳剧情片(提名)
6 ~2 F) H  {' r, } 电影部门 最佳导演(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
4 {) c6 I) H1 Q# d* Q: U$ k 电影部门 剧情片最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
; y7 t% c9 ~2 G& T  D+ a4 m, Q 电影部门 剧情片最佳女主角 斯嘉丽·约翰逊# _6 s4 G! \  S9 R9 x( x* Y
 电影部门 最佳女配角(提名) 劳拉·邓恩, H/ ~0 S# D* u) N$ N7 @
 电影部门 最佳原创剧本 诺亚·鲍姆巴赫7 F, e. N; T+ q. U* r
 电影部门 最佳原创配乐(提名)5 q& O8 M  C0 z& o7 Q# ?
 电影部门 最佳剪辑(提名)& u  T* Z% y2 A% M$ Q

, O6 p, n7 i- G' t/ [% ~* o 第23届好莱坞电影奖(2019)% Z! [( y$ @" u7 s1 X
 年度女配角 劳拉·邓恩, l8 r3 V, y$ _( V
 年度配乐 兰迪·纽曼
& H* c. c0 o: x# S6 W. Y# N5 R
: `7 p( s8 T+ g' b; G) \ 第54届美国国家影评人协会奖(2020)
; L6 [+ F6 `5 I/ S# ` 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
1 Y& o: f' V" {% ~; ^7 | 最佳女配角 劳拉·邓恩
. f0 C0 d/ |, ?) v, R; p! C0 F& S5 ^6 [8 s6 ~1 I& ?
 第18届华盛顿影评人协会奖(2019)
8 q0 V; }6 E5 A7 V/ F* ~ 最佳男主角 亚当·德赖弗4 p! @8 ^& V2 V
 最佳原创剧本 诺亚·鲍姆巴赫  k6 J! u; z( N) ^  K, d
$ v# B% V# y+ i& G; u1 b1 K" s
 第40届伦敦影评人协会奖(2020)
5 g) W( M( ?8 f& g; f 年度电影(提名)7 b5 g5 G+ S2 g0 a
 年度编剧(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
% ~! f/ d$ I$ u 年度男主角(提名) 亚当·德赖弗
; V+ ?. {6 G8 d 年度女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊
/ y' I( @( M1 W( p 年度女配角(提名) 劳拉·邓恩
  \8 {4 j- \" J; Q' b3 U0 u, L+ Y5 _, v3 R& ?
 第40届波士顿影评人协会奖(2019)' u  y+ I) z( t, i; H! k# B. _0 A
 最佳女配角 劳拉·邓恩* ]2 d- S6 ~8 X* ~1 F' x8 S; L; @
 最佳剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫9 ~/ y+ ]- d: }
4 G4 x5 k. p4 _; P/ X
 第45届洛杉矶影评人协会奖(2019)
; L' J8 m  d1 j0 E* v4 p 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
( T5 |  b! e  h$ j7 [; @% a 最佳剧本 诺亚·鲍姆巴赫6 z4 r. l* |3 t  K5 F; O# Q

5 z- d4 I7 \( m  d: z 第32届芝加哥影评人协会奖(2019)5 E, Q% p/ L# _9 j
 最佳影片(提名)1 \* x5 {/ `% ~% v& I* @& M) o- N
 最佳导演(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
9 G! A: Y/ j$ b* }5 W+ H/ m! Y% ^ 最佳男主角(提名) 亚当·德赖弗
: ~1 L) N# u/ b) a: E& { 最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊
5 x0 {& O% d& E/ Q4 V- a* \ 最佳女配角(提名) 劳拉·邓恩
! |' ]  d' }! l 最佳原创剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫
' ^; o1 `* n3 e% T$ l* s 最佳原创配乐(提名) 兰迪·纽曼% B2 ^: L0 j  y

& X( o  b% h, B' P" | 第13届底特律影评人协会奖(2019)
# u! N% n  b- Y2 V( C 最佳男主角 亚当·德赖弗8 J! r& R+ E! _7 u* h# j# d
 最佳女主角 斯嘉丽·约翰逊9 M$ {; |, w* a  n
 最佳女配角 劳拉·邓恩
: m5 a% H+ N7 Y( }5 F: A, c 最佳剧本 诺亚·鲍姆巴赫
/ B5 v, d4 {' Z$ T
) o4 I$ z' |# @ 第4届亚特兰大影评人协会奖(2019)
0 V+ w. L: f% V 十佳影片
- f( i. w* n3 i% D 最佳男主角 亚当·德赖弗" c; s# b* A& p& R! n# y: d9 s7 N
 最佳女配角 劳拉·邓恩
5 J! Q' F  _2 N
* |8 j- {; O- N1 e 第23届美国在线影评人协会奖(2020); _1 d: j9 K* k( v: S/ M2 H
 最佳影片(提名)
1 ?" k  e0 e: V; C 最佳男主角 亚当·德赖弗5 T# {6 i) u7 [! ]
 最佳女主角(提名) 斯嘉丽·约翰逊
+ V3 J8 |3 \: |. i0 K5 @3 L/ v, @ 最佳女配角(提名) 劳拉·邓恩3 Q- |* ~9 s4 D- s% k; J- ~8 F9 \
 最佳原创剧本(提名) 诺亚·鲍姆巴赫$ w5 w6 X2 I( A! c& R; X% l
 最佳原创配乐(提名) 兰迪·纽曼
- E, c0 T! A* j$ ^7 f' c2 l0 }3 T- p# n9 Z6 S3 C6 O
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)$ n1 L/ w! s  ?  t/ j1 Z  M
 年度冷门佳片(提名)
8 l- M$ _+ T! q& t" Q3 P 评分最高的爱情片0 L) W0 ]. U. H6 _! t
Video
( F3 U) D! H) y) DID                                       : 1! P( j3 A; S* G% v0 |! T+ ^* P
Format                                   : AVC
6 \3 ?2 {; o( b0 nFormat/Info                              : Advanced Video Codec' _1 F( ?1 X* i0 B; c
Format profile                           : High@L4.1
. V8 O0 N" V( m- ?/ wFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
. t  x5 j$ i6 y; L0 N: ~% R: {5 AFormat settings, CABAC                   : Yes
1 Q3 N0 A5 W3 O9 h: aFormat settings, Reference frames        : 4 frames8 B/ g% b2 |% i9 i" u+ X
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
1 d  K1 m$ X2 M7 lDuration                                 : 2 h 17 min" ^+ V6 j1 l7 {4 I5 c6 G
Bit rate                                 : 11.5 Mb/s+ T0 |  y% ?' g" n' t+ N; q
Width                                    : 1 800 pixels$ p: D+ K8 j  D6 z0 i; _+ i- H% ]7 {
Height                                   : 1 080 pixels
5 X3 f- q0 o+ i! o/ U9 XDisplay aspect ratio                     : 5:3; r7 ?$ @7 |4 Q
Frame rate mode                          : Constant  U( E' \' l4 |# V; a+ m
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS. P" ?" }5 I2 Z* c
Color space                              : YUV4 p, p/ j0 D1 s( b2 m# H
Chroma subsampling                       : 4:2:00 |( P8 B  }3 _' e0 W: s0 D
Bit depth                                : 8 bits4 R* S9 W) V0 B3 V! S1 x, S7 k
Scan type                                : Progressive2 w! U/ r; A% r! A) {1 n# j6 ]
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.247! M5 K9 E7 R6 F. S4 @
Stream size                              : 11.0 GiB (78%)' P" h. a5 m. w% _3 @" `$ Q
Title                                    : Marriage.Story.2019.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
2 y$ t' ]5 u( r& C" DWriting library                          : x264 core 148 r2748 97eaef25 K  s* ~% A2 z8 t$ {
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
( a2 M1 {9 _; m$ ~- e9 gLanguage                                 : English% H0 o9 ?9 }, q+ W
Default                                  : Yes$ B0 b9 m( Z' [: y( i. \6 U
Forced                                   : No2 I, u$ p; U  O! s+ {, e# d

0 p  i$ C+ k% C4 CAudio
$ p1 e1 B- i; g  `6 r6 I' n% c9 YID                                       : 2
7 D9 K# i) t/ u* C! g4 \; f. y5 mFormat                                   : DTS XLL
3 S2 K- q/ C1 uFormat/Info                              : Digital Theater Systems3 l: S, ^' H7 o
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio7 o$ @1 I, [5 J0 V# |8 U- `
Codec ID                                 : A_DTS* i/ F% P4 w4 V" \9 D; N% j& {9 W' f
Duration                                 : 2 h 17 min' B$ l. g6 L0 W  B; P: r
Bit rate mode                            : Variable
  Z% ?3 _$ w% X( n0 C; U; JBit rate                                 : 3 190 kb/s& z: E/ r5 ~$ [( q' b
Channel(s)                               : 6 channels1 U" R* r% j2 t6 h/ a" k
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE& {. Y' |: ]* w% r# E4 j
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) ~+ D/ L6 i5 L# ^( x; W0 uFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
- E/ R2 j! ~& N7 C5 \Bit depth                                : 24 bits
; ~& g* I' T) n/ hCompression mode                         : Lossless
- t% |3 y2 ~1 xStream size                              : 3.05 GiB (22%)
8 ^# Q- [5 a' O& ~( KTitle                                    : Marriage.Story.2019.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT/ G/ O& }( A  U* `; j
Language                                 : English( l; w( b2 q/ B/ f, y, @# f4 R
Default                                  : Yes+ o& ~6 g! W9 ?- C: }
Forced                                   : No( Z' R2 _- [  u0 \, a
) C  [& d: G8 ?5 b/ n# h( N* N0 |
Text #10 }7 y* G: ]+ J; j: \
ID                                       : 3" K& o2 Q3 x' L6 Y: o
Format                                   : PGS
- a: w; R( S$ L! k& b* j" zMuxing mode                              : zlib
+ n* q% I& G/ W" |0 n* @4 P, E- _Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! H/ z4 m# a) J$ vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 [" i5 C& E3 ]6 B* }* _Duration                                 : 2 h 11 min
9 b7 C) E0 ^2 ]Bit rate                                 : 86.3 kb/s' M2 U5 _7 \. n$ s) @  x* y; z
Count of elements                        : 5566
) V0 L2 }8 k; x$ f2 E0 L0 e$ }8 fStream size                              : 81.0 MiB (1%)( i9 ]2 Q! t8 v
Title                                    : English-PGS7 H! X* D) B; D* y6 [! `2 V
Language                                 : English
+ @7 K$ \' d) R# ADefault                                  : No
: b# U5 H  h( H/ }Forced                                   : No
' B3 [  K  s/ d7 {0 n9 {8 s1 y9 e0 O
% m; `  s9 K4 s2 A0 {Text #22 w: n" x$ ^3 T6 J/ s
ID                                       : 40 I& Z  e" a* ~7 r
Format                                   : UTF-8$ Q7 Q4 A/ p( s, v2 r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# _8 F  S, `8 |! ?2 s' q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ A' H! }4 i) n" _3 ~5 PDuration                                 : 2 h 11 min
- F. J) x2 h+ c. `! y# s! zBit rate                                 : 92 b/s. u; u, J' @; \5 I4 y
Count of elements                        : 2559* L! o; W9 F6 ~  R
Stream size                              : 88.5 KiB (0%), M2 g' E  H: |+ D8 c! B+ X! O
Language                                 : English
( {- h4 q" O5 _- ], Q1 D/ F! W& k% fDefault                                  : Yes9 X0 Y. }3 L) w! E5 U( q6 [
Forced                                   : No
6 m4 ^5 C" }% n4 N3 g1 E4 C% w
6 U. F  V+ N1 R4 a0 i. RText #3( V! Y% G- u$ s, ]& L0 ?' \
ID                                       : 5( F( C5 c  [$ D) A1 V; e
Format                                   : UTF-8- s0 y, E  T4 P" ~0 g
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ |# `5 c& X( p6 O  f$ Z3 l
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
3 u8 l$ o7 r  S9 _$ s4 ZDuration                                 : 2 h 11 min: x, e' N7 W- O, t" W+ K
Bit rate                                 : 103 b/s5 W- U9 j+ t/ ?$ h. H' x" b4 @6 e" J, V
Count of elements                        : 2796
1 R. S* L! Q/ PStream size                              : 100.0 KiB (0%)+ T% [; `* `% d2 Z3 j1 J0 Q
Title                                    : SDH
0 ]6 J0 b5 r% w' x3 H& S/ wLanguage                                 : English
* }4 C9 W* F5 t) _9 n- L% v7 NDefault                                  : No
6 g# W& K/ `5 N. A8 ^4 S, ~' AForced                                   : No* I: l  ~" e7 ?) w% P# s

2 f$ R/ v. X7 Q; J9 l; \" n* UText #4/ u$ N& B* T( q8 L) H2 ], p
ID                                       : 6/ l9 Y) Q9 b$ @7 `% `2 _, U1 a
Format                                   : UTF-8
* ?  U- L3 t# b9 |+ j4 I; PCodec ID                                 : S_TEXT/UTF84 J0 _/ z& O( @- l5 \" O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# V! h  }( `. W
Duration                                 : 2 h 16 min
, b2 }+ L$ f* I; E, s) N" T9 |7 o) `1 q  SBit rate                                 : 145 b/s
5 m' Q" S  w6 w- o6 HCount of elements                        : 2446
- R% J. H% R3 P& ~1 G2 D4 \Stream size                              : 145 KiB (0%)
' L2 L) C% P6 F2 g, {) c& @5 z& WLanguage                                 : Arabic- B6 _* H0 h2 S: {
Default                                  : No6 |8 M. D% K% t
Forced                                   : No/ g0 `/ o& P8 B2 |) X

/ L, u/ W/ a; J2 SText #55 a' B4 B& N2 y# {( z& c' ~! k+ b
ID                                       : 7
+ U$ i  p* x, {9 aFormat                                   : UTF-8
; K: }8 n& ~7 O* G: w; j( U* Y' aCodec ID                                 : S_TEXT/UTF81 E( e6 U, V& N- |
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- `! }% E3 D' f
Duration                                 : 2 h 16 min
# c! M5 `4 x! R5 g8 L$ X: lBit rate                                 : 78 b/s
& S: _0 j% h+ E1 p6 P% BCount of elements                        : 2547
; y- \- ?1 H) H. FStream size                              : 78.4 KiB (0%)  A, N- d- t# O: [+ {" f. z
Title                                    : Simplified; w* T" W$ K9 t* n
Language                                 : Chinese
, O! E- d! z% ~% vDefault                                  : No
' l. I- C; |; T- x3 IForced                                   : No% f) |4 c8 w* m' K, H

. |, c' k9 i6 q5 ?2 \% V8 `Text #6% [, N/ p& \* k( l1 @& X2 e
ID                                       : 8* G. _$ N  r; F8 e1 U
Format                                   : UTF-8
2 s' X/ k: S6 h" H7 NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
' J0 a2 h# _& T- [2 [  NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 p- W' o$ U% K8 U5 U
Duration                                 : 2 h 16 min
7 @& `9 Z7 o, b; k0 ZBit rate                                 : 70 b/s( }; j& d2 h1 q- w+ B5 B/ N
Count of elements                        : 2523
  Z9 Y) H* ]6 ^/ _( }Stream size                              : 70.3 KiB (0%)6 ?# I& C( H9 {' ?
Title                                    : Traditional0 h7 K+ ~0 }5 _' W( P/ G2 U
Language                                 : Chinese
5 N, T$ h7 g  }; J/ z8 v1 d0 pDefault                                  : No2 W6 x* Z+ j( q% X# \6 Q) ^7 `" K$ q( i
Forced                                   : No4 e2 L- x, x0 c1 v$ C! i' V" h- a

% V* Q6 R6 P: N6 X( v" i$ o% Q9 _Text #7' @% G" b, K/ v: r; u) G/ A
ID                                       : 94 J/ G, |/ N5 `" h
Format                                   : UTF-8
# ?* ?# t* x+ W% G: {6 QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 |$ v% [* ]9 c, w- x4 x* Z# @
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) p3 U0 c/ l) ?$ N6 v5 L5 }( l
Duration                                 : 2 h 16 min) D- P3 P) i3 O3 ~+ ?( m1 S
Bit rate                                 : 75 b/s
# `" H- i5 ]9 B9 l1 J' h. t1 f  kCount of elements                        : 2446
6 k& R6 ^1 w: J6 HStream size                              : 74.9 KiB (0%)5 D. T9 v4 h8 `* X+ c. Q& c
Language                                 : Czech( g; P2 f9 ?' U
Default                                  : No1 u$ q4 C' ?0 p& C6 v; x
Forced                                   : No
9 F& S  r; F0 N- T2 i8 X0 c7 `2 k6 }' y- j0 Y
Text #8' c% m* w- _5 w
ID                                       : 10
$ y, W/ ~, Q0 g# KFormat                                   : UTF-8  F1 Y+ {! C: F  C8 z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& A0 ]' I8 P: |& o. T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, Z. ^- e" ?8 H1 F, m
Duration                                 : 2 h 16 min
9 u: l( c! }) K+ k! P/ pBit rate                                 : 80 b/s4 ~- ^4 K: c1 i" E1 n8 y
Count of elements                        : 2439
/ s9 j1 q. k* o- k+ k6 ~Stream size                              : 79.9 KiB (0%)3 G* _. |* ^! J! }9 l( h, K
Language                                 : Danish
: I1 G$ h! h( cDefault                                  : No; M, E9 C4 T5 y' ~
Forced                                   : No
9 c5 C5 u, G; t/ p' w
( T4 Q" y7 o$ \6 C! y" Z# HText #9
; K& I0 a; o8 ?5 mID                                       : 11
2 H; ^6 o  F3 ~Format                                   : UTF-8
7 n0 h: @3 I/ h2 G7 N2 }6 d3 KCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 _+ t- Z* r( |3 a8 U  h( ~" N1 VCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; U! D! v. Q4 z! k+ }0 qDuration                                 : 2 h 16 min
4 }" i: h5 ~- L5 j5 \, F: J$ \Bit rate                                 : 75 b/s
: \' a6 v2 t: f- @/ \Count of elements                        : 2395" U" `' D/ c$ d) l! [3 r
Stream size                              : 74.8 KiB (0%)
. h$ K# F# H! h. k, V: _8 ULanguage                                 : Dutch6 Y% V% Q  {, }, v3 o* [
Default                                  : No, F& f2 b5 j1 D, d$ q
Forced                                   : No
  T: v: V/ I- I+ W; Q& \7 x2 _2 e. ]' s5 b  s2 c4 i% f- W: G8 m* x
Text #10
0 D; f6 N- M9 z7 C- SID                                       : 12
* I1 P$ Z/ _6 R7 n) sFormat                                   : UTF-8; [- n' T7 R! Q4 d9 Y0 x6 @! l
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; i  Q. d. z; O. O2 q' FCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 H% }: G2 P& y) n3 U5 U2 A6 ~Duration                                 : 2 h 16 min
+ W9 x( _9 Q% d3 Y5 j9 KBit rate                                 : 74 b/s- C5 M6 A( \: A% v2 C8 f7 c% ~) e
Count of elements                        : 2442
& K. m9 _- A$ W4 T) X! [Stream size                              : 74.1 KiB (0%)
, M. ]9 @; o# b2 l9 c: s  mLanguage                                 : Finnish
8 A& m  @' x( E8 h* D# nDefault                                  : No: m  [$ g0 b& p. n% c8 e
Forced                                   : No" U3 g, M) {- l! [$ V, \/ ?( V/ d

* u" q6 ~( H& b5 JText #11; H0 ~5 C/ |% d" Y! W
ID                                       : 13" `- q! T2 k) F8 j" ^" ?% p
Format                                   : UTF-8( S0 ]8 z! H) a! h* c
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 @+ ~7 q! |# m0 I+ Y! ]" ]/ a$ r2 NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 S% u% n# Q$ D/ ^$ o; a$ w
Duration                                 : 2 h 15 min
# H" s. H! p9 [8 N1 ]4 t. X- [, G+ nBit rate                                 : 78 b/s
$ J$ l7 `" r/ ?- W- K$ bCount of elements                        : 24217 o$ M+ z) @/ ?+ F. N3 W+ h
Stream size                              : 77.9 KiB (0%)9 s" }' X9 i7 {' R% @  y
Language                                 : French4 [# d3 X! _& P0 y3 H/ d) F
Default                                  : No  X: S# `/ N8 y3 |- ]
Forced                                   : No# X, X& c0 z$ ]' a7 x4 g' B

3 D$ r# P: G8 M7 A2 S2 M+ H$ YText #127 A# ^$ [9 X6 h2 k
ID                                       : 14
" L3 G7 G  u/ b/ t( N+ N& sFormat                                   : UTF-8
# V7 A6 K) e* I3 u6 xCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 c! b2 C! S- E& Z9 Z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ B8 M1 N' e" L, Z  @* k$ oDuration                                 : 2 h 16 min% J3 G' X5 {* D/ a* E
Bit rate                                 : 75 b/s
% V5 \9 R- ^# r1 zCount of elements                        : 2206( R- G* B5 w+ Y) }
Stream size                              : 75.3 KiB (0%)
$ m. n  U/ ~8 c# z7 P# l4 \Language                                 : German3 ^7 K: ?, C' I3 [5 }. ]
Default                                  : No
8 ^! F, J. I4 Q" g* j4 Z' VForced                                   : No5 i4 U7 P6 l# r  q7 [/ r
, ]3 y' V7 {1 D# U% \/ w
Text #132 U: \4 [! }' q: r- r; A
ID                                       : 15
; z+ Q1 \( E4 e# N4 R+ kFormat                                   : UTF-8
: E5 \- x" Q- a1 uCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- e9 |! V8 t/ x6 `Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( N. m# t9 M% J$ PDuration                                 : 2 h 16 min
/ E  M' q) h5 r" x/ |1 B4 a3 j, BBit rate                                 : 133 b/s
1 U. B' y: o! i* B, V8 c" kCount of elements                        : 2446
; z/ M1 f- k8 n1 K* sStream size                              : 133 KiB (0%)- i3 e6 \" f7 ?/ \% B& e9 G
Language                                 : Greek
% x& D# u/ x' p+ r- Y3 d+ R2 D% NDefault                                  : No
8 F& k1 Q$ N( \7 H' ~. a) ]Forced                                   : No
! h$ i$ D- r% T
0 S# y& ~$ i! \5 s- s  V" |Text #14- ?) d. o3 }& f% \1 S% @. J) r
ID                                       : 16
9 l5 }6 ~# b& J  w+ ]. ]" cFormat                                   : UTF-8, M4 b. D8 I7 I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 A+ ?: [  u5 C" ]1 n( e; k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' z: T) o! }+ {7 Y% v0 }& q7 CDuration                                 : 2 h 16 min
- O4 L% j3 q% i% s* R1 ]8 c8 qBit rate                                 : 120 b/s
5 d! c9 ~3 @6 u2 Y. ^Count of elements                        : 2446: n( h3 P1 v7 Y: j, c
Stream size                              : 120 KiB (0%)1 I# Y& k9 v" x1 D/ `2 s- s7 B
Language                                 : Hebrew
+ C9 t0 I  I# ^) UDefault                                  : No* M8 H. ~) b- C( Q( n+ O
Forced                                   : No
! f3 x* w% S# r7 W! h
' o9 S7 K' W! Q1 fText #15
4 B. k# O% [/ iID                                       : 17
' h$ _8 V- t, N8 K3 K2 LFormat                                   : UTF-8
1 j! _; T4 K" H2 A6 RCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 k: h  ]3 \1 s* V9 ^Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ Y2 ^9 f! f2 I) u% O( C+ C0 v- fDuration                                 : 2 h 16 min2 J& M, A7 ^% P( G1 q
Bit rate                                 : 87 b/s
: i% ]+ p' _, U* z; u4 G3 lCount of elements                        : 2445
8 U$ |9 `3 s. f+ EStream size                              : 87.6 KiB (0%)
! O$ S2 Y) L% r+ O9 W4 R7 fLanguage                                 : Hungarian
2 w) ?; ]% |  {' `3 A! B: kDefault                                  : No
* K1 E  `& r/ Z3 dForced                                   : No3 e3 {4 |- W5 [  c0 J& [
6 U  P" J5 w1 L& I1 }) L. C) p0 |
Text #16+ i  M* l: Y1 N! m' B7 }
ID                                       : 18
; a4 _% e' {2 WFormat                                   : UTF-87 ~# u& U& v, ]2 w% x# X
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8: N) z7 d0 Z1 }' I; j
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& O6 M. g, J* M  b# G; n
Duration                                 : 2 h 16 min
, \3 L0 k0 q* `4 {5 ZBit rate                                 : 82 b/s2 k$ z+ P3 h" ^
Count of elements                        : 2452
9 m9 d. E7 w# }2 DStream size                              : 82.2 KiB (0%)
& j9 P, E: B5 q. _Language                                 : Indonesian
) F- X  T8 w" x6 V# A2 ~) iDefault                                  : No- ?  x; m: ?- c) [) Y- a4 X# p3 i
Forced                                   : No, p  Y# H  ~5 y: z! ?

# g1 U7 J9 f4 ~Text #17
; q. c% e( D) v# e8 JID                                       : 19
% v8 X8 d2 _9 I0 p. a% y4 ]Format                                   : UTF-8" U: n" b% q+ v3 G/ L# C. Z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, ?* t, B6 y& s% Q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; ]9 p! e, E( M, lDuration                                 : 2 h 16 min+ Z( x' w: E. a
Bit rate                                 : 78 b/s
8 t( ]3 `+ R. I' K7 x( p! sCount of elements                        : 2426
* A# U1 `8 c5 c1 u. B8 q0 dStream size                              : 78.8 KiB (0%)
- c' k" S. K4 h( Z0 vLanguage                                 : Italian
* q& ]: E7 d/ C" u) \9 ?( SDefault                                  : No2 d, x" P; \4 p/ Y2 [
Forced                                   : No
) F$ {' [3 O- ]5 G* x, |9 B( a0 |6 M  x; S! l0 O; H3 [% C& L8 C
Text #18
, E- U" T# N2 g% O1 x# v4 f" T" L3 SID                                       : 20
7 d; m1 L9 J5 C5 L" jFormat                                   : UTF-8
; B. x; h( H0 m; D4 Y# ACodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; f$ K$ y# ^4 cCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 W) n1 o. U0 x# W# d: B! ?
Duration                                 : 2 h 16 min
0 K- o3 P/ Q! f6 yBit rate                                 : 68 b/s0 ^; W- X4 \: i% Q' l6 u4 ]$ d0 S
Count of elements                        : 2502
# T9 w* U, i) n. qStream size                              : 67.9 KiB (0%)4 m/ r# _, a4 i0 A
Language                                 : Japanese) X3 X* a& V# L; R" i6 Z
Default                                  : No
' @! C9 X" b1 b: H, G$ l+ dForced                                   : No
2 p" H4 s9 V/ \5 b9 A8 ]3 b& V4 K* i- j5 w3 f
Text #19, v. m/ s1 a* o
ID                                       : 213 _/ ?6 j, T" p2 X# B$ v
Format                                   : UTF-8
% U  M. g4 e; l3 sCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 I, Q1 j% R0 ?( L3 n, \; h
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( J2 ]4 U8 d2 A, o/ VDuration                                 : 2 h 16 min$ g. o4 r* `  N- c+ s3 V
Bit rate                                 : 87 b/s/ |2 e8 ]( A& n% c" U3 |. \
Count of elements                        : 2520/ H1 u- A4 o1 s$ Q+ [9 _. }$ a' D
Stream size                              : 87.7 KiB (0%): q$ U! V* R$ i/ O6 a* R1 I
Language                                 : Korean
; U3 u8 V8 |8 h; j3 VDefault                                  : No
2 B- @6 o7 g& jForced                                   : No
7 c% ~  q( s4 Y& G4 ?+ |1 h/ w  W
8 e8 l$ g  Q7 y* P2 t6 |3 ]4 sText #20" y: N  }5 p+ e* Q0 G  ~
ID                                       : 229 {4 k4 z( I0 ~6 z: p; Y: u0 }
Format                                   : UTF-8
2 {4 n& r( n7 H1 ZCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; m' e7 i' a* N! k# T$ ^3 pCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ c6 q; R) U8 r. b  a( {% LDuration                                 : 2 h 16 min# r; s8 l0 j" F. O0 Z1 w$ W1 i
Bit rate                                 : 80 b/s0 U; Q$ l- q  _: U8 V- J
Count of elements                        : 2437
" |( Z2 W, \% L: U1 i2 cStream size                              : 80.1 KiB (0%)
4 V; o7 D* j1 v% n, X$ |! x1 tLanguage                                 : Norwegian Bokmal) s  w+ G- b. J% A; x( X
Default                                  : No
$ o, X) m/ N+ R1 gForced                                   : No$ i7 q8 z  P  _+ C) W1 g# X

  q1 W, p! z: u4 F* g3 c7 XText #21# T6 Q; m/ t9 _' h
ID                                       : 23. R. R! J7 b/ \$ |
Format                                   : UTF-8
( k. R; j3 F& ZCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 y* e4 a# B* P* [4 y8 m( B" C
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* ~3 P* k9 H$ O/ ?7 R% yDuration                                 : 2 h 16 min
, H9 ?* d0 }& G4 b% eBit rate                                 : 77 b/s
8 E, q9 `0 Y; t2 }  y1 J6 ~Count of elements                        : 2408
7 c! H' g+ }3 [: |9 pStream size                              : 77.0 KiB (0%)2 ^& x) A" i5 c. ~- p. I9 |
Language                                 : Polish
- x: Z( r# e, u0 t' b" o' a6 zDefault                                  : No
' [7 L# |+ Z& f9 V' ]- t7 iForced                                   : No, v  h1 s" a5 F1 |

" r2 [5 j* y" A+ _$ L+ K/ QText #22
: l+ L  k2 w8 |ID                                       : 24
$ k2 T2 j, S9 zFormat                                   : UTF-81 n  e- o9 h! K, `3 N! H1 i  y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 U. o2 ]9 F/ D8 R$ zCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! b6 V. K1 X& g  V7 q$ `+ [Duration                                 : 2 h 16 min5 R( Z) _* L# B4 C2 C* [% }5 q: L; e  @
Bit rate                                 : 74 b/s
0 e4 R4 {4 Q( w7 S7 y- L, F" oCount of elements                        : 2380' ?3 X6 e, {# w  d7 ]% k, R
Stream size                              : 74.7 KiB (0%)
) [& E4 _: V, J3 u; S5 n; UTitle                                    : Brazilian5 z. E/ Q) t( F* e7 Z- c: O: r
Language                                 : Portuguese
1 Y, |) ?' G- }7 I7 L% \6 pDefault                                  : No8 Z/ A- h# w5 k, K' n$ S
Forced                                   : No( V* Y4 G; s6 r  U8 s& e* O. L

- n; e: j2 R) s7 m/ S! w1 fText #238 A# F0 o  W0 z( m- O" m8 ^" N
ID                                       : 25
- r4 z# s/ C; s, RFormat                                   : UTF-8
( e# v/ G! ?/ ?! K, }- o- D: CCodec ID                                 : S_TEXT/UTF87 \9 ?6 a4 t) L8 @) y2 h0 T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( X" v* w1 M; W" x! ?Duration                                 : 2 h 16 min! k3 ~- o7 s" n7 a& [6 C) L$ B
Bit rate                                 : 81 b/s
( c: O0 P# X8 r$ W6 D+ \8 hCount of elements                        : 2467
2 {& {( w$ q! TStream size                              : 80.9 KiB (0%)
' H1 r# S$ y: x5 MTitle                                    : Iberian0 B; L9 ]: h. C, ^9 c+ S
Language                                 : Portuguese0 A/ s: V: |6 j6 Q) v( Y7 `
Default                                  : No- E4 t8 `* |; U
Forced                                   : No" I  v) s" O% w/ v- V
9 D% Z: o3 ?( }' ?
Text #24
1 }* |  P8 |* d4 n2 l8 HID                                       : 261 r, s. o" M  u- u
Format                                   : UTF-8/ N- T7 Y) U' v: _+ ]
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* _, [; q, V+ g: c% g) b& |Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' `; C  O% f7 N# o- HDuration                                 : 2 h 12 min* J3 E; F0 T: L, s  N/ U2 f3 z  t
Bit rate                                 : 84 b/s
6 I* E5 c& k  a$ j( OCount of elements                        : 2491
5 ~! g. I+ y7 R. L7 ]Stream size                              : 81.8 KiB (0%)
( p( U3 `6 H; E% }' LLanguage                                 : Romanian
% z0 Q  `) x5 X3 r" G4 C+ ODefault                                  : No  k+ D4 W1 P+ @/ @
Forced                                   : No8 u0 Z5 {4 C* X  x- ~1 R: r

7 j8 p: d6 A' w4 @9 V* H; \% g1 `Text #25
/ J6 \  f4 e, `% a- x4 QID                                       : 27: X5 A2 g% L  _" d! N
Format                                   : UTF-8( u) j  t# [% }! v1 J' C$ Z% q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 X$ z# C* Y. \; |/ w
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  e. b0 O2 D- _/ @) Z
Duration                                 : 2 h 16 min
* ^2 M0 O" M$ O9 Y; ABit rate                                 : 132 b/s
% u8 X/ R, a# m+ A/ n# lCount of elements                        : 2417: C% y; d/ k: w. O: \* s
Stream size                              : 132 KiB (0%)
' Y/ c, s1 e) v' a% [6 u+ dLanguage                                 : Russian0 e" A& P2 C  Y' `  Y+ J* G
Default                                  : No5 q9 [5 O$ _: e: a
Forced                                   : No2 ~- z" @' a& K4 e

' P( l; ~4 l- h: W9 g: RText #26
/ b1 R( @) W9 o% \; ?' AID                                       : 28
3 z- C% u! f3 A0 P! i& ZFormat                                   : UTF-8
) w& v' S* {3 z3 I+ _Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, Q; m2 H) {  J7 V3 S6 c: B# `
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! s# j. i5 X& `5 f  v1 `Duration                                 : 2 h 16 min
& I8 c- R/ b6 \2 z3 p  WBit rate                                 : 76 b/s* k! L8 j$ X# B2 [+ h
Count of elements                        : 2388$ d1 h" D- [" o
Stream size                              : 75.9 KiB (0%)
$ d1 a/ y( q; m; r6 D6 q& F) s9 _Title                                    : Castilian# E) ?9 J: ^' E# m- b
Language                                 : Spanish& m# h: e  M- R+ i) ^) f/ l3 `' J
Default                                  : No# f) a# F0 c7 _' ?2 x3 y7 O
Forced                                   : No& I4 O, U; i/ ?6 K; H  ~4 b
% w  l5 P& {  s! `
Text #27. ?& G, _/ m+ c, y$ `; Y
ID                                       : 29/ z7 H' d2 W$ E( T- F  U
Format                                   : UTF-81 @0 f3 l$ r9 C! f
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# x0 ^+ m; c7 c& n8 \7 yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" o. R1 p* b; q% WDuration                                 : 2 h 16 min0 @1 L$ `# q3 v" ^9 u$ R
Bit rate                                 : 79 b/s
( e2 W& k% ~! ?; P9 k' QCount of elements                        : 23229 N8 D1 }! {+ A
Stream size                              : 78.9 KiB (0%)
6 `; e* P. q  ]( u( Z" bTitle                                    : Latin American1 u! T  t; ?- p2 w0 w% F- h
Language                                 : Spanish
' M0 v1 G2 J- {* w* e& BDefault                                  : No
/ h7 S: C0 K; b# CForced                                   : No
* {0 Y+ `- p: n. R0 v4 L& R9 c3 |7 u0 f
Text #28
; I/ j+ v1 c! J( FID                                       : 302 @" G* E0 K. W
Format                                   : UTF-8
9 k; ]- @, f: c* R7 Y1 \2 {1 `6 HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ R4 j3 x1 e# i) M+ m( w0 SCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( G5 e/ X# a4 x5 J4 I1 B
Duration                                 : 2 h 16 min9 ~/ X$ V0 @: P# l& h4 m
Bit rate                                 : 80 b/s9 }; {; z- [5 l3 {8 C1 D3 Y
Count of elements                        : 2446
! \, e7 J& c5 k8 H; IStream size                              : 80.4 KiB (0%)
& f& V9 O) z: S% j# PLanguage                                 : Swedish& m4 j! p" x) _. w+ U
Default                                  : No
2 l' D# `) w. q7 A( o" PForced                                   : No
( m( }9 ?/ I8 b) s5 b7 }6 P! u
" {- n9 s. B! |# J2 O& VText #297 M# ?/ G! {/ b$ r" a6 X
ID                                       : 312 c# @) r* c  O
Format                                   : UTF-8
9 {3 h$ \+ i3 c5 a9 g4 ~Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; N& P3 ^0 j8 W# |# e0 zCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ {  v$ j. n( WDuration                                 : 2 h 16 min
9 L" v+ X  B8 z* ABit rate                                 : 215 b/s
3 G8 W- v1 C2 b9 ^/ jCount of elements                        : 2587) S1 I+ r) P5 S7 R, W$ f2 t9 k# h
Stream size                              : 214 KiB (0%): O5 j7 n" l, t0 o. z
Language                                 : Thai. P$ @- H+ e* y/ d
Default                                  : No$ h" v" f1 F! W! n9 R& W
Forced                                   : No
" H% b- B8 {3 t* ^8 w$ a5 l% J. _
9 t, p2 a* ~8 }: \1 ]. ?Text #30
( p6 _0 B  h( p* s6 N/ x6 XID                                       : 32" n, N4 W* O& `) J% A; D! j! |! ]
Format                                   : UTF-85 x* I9 D, |& P7 U3 L6 _9 @
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& R; F: @: I) E
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' @/ B: R+ \. e% yDuration                                 : 2 h 16 min" R. s7 u- ?! I/ }# e
Bit rate                                 : 81 b/s
+ }7 l" E9 U2 Z( F6 SCount of elements                        : 2446
1 P0 `+ A& I% fStream size                              : 81.1 KiB (0%)9 D0 M8 i- D# X8 x, d. W0 J
Language                                 : Turkish
* j0 B  b/ V; @8 R5 t& F, YDefault                                  : No
( g5 u( Z! j$ ]' n# f9 x) |Forced                                   : No
- K2 V9 ]: |' K. N+ I' f. T) l- G+ ?& {* j
Text #31
9 B7 V% l+ `* B0 j4 q7 [ID                                       : 33# x- i$ u# h& c, v/ \3 y
Format                                   : UTF-84 K, t9 {. n+ H& |4 L4 D: m' L
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ D6 c+ N& z. n6 {. L
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! [* ]: `  ~) P$ ~- w9 PDuration                                 : 2 h 11 min, W1 w( i! ~$ V3 l; z- L3 J
Bit rate                                 : 113 b/s) o4 C% `% \! n, }; K  W" M3 Z
Count of elements                        : 2445' T/ J" q' B* o; U8 T1 \8 k! t
Stream size                              : 109 KiB (0%)9 F! B$ D' O; M; o
Language                                 : Vietnamese4 {5 v/ G) ?2 f5 i" q) ^- n
Default                                  : No
7 ]9 i9 _* U" _: `8 [# T4 W) |Forced                                   : No' I9 V+ s8 M1 ~

0 U( ^, a4 v( P5 \9 }' W; s; J, PMenu: e+ {+ |0 @: j
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
+ q- r# R! |/ U6 }" Y  f00:09:49.213                             : en:Chapter 28 l0 `+ E9 @4 m. W8 ]8 l8 M  ^
00:15:43.859                             : en:Chapter 39 }7 U  e  t3 `
00:21:54.730                             : en:Chapter 4# G0 B$ ~+ j" K; l$ _
00:32:34.452                             : en:Chapter 5
4 R. x& i9 R6 Z3 w5 @2 m00:44:36.965                             : en:Chapter 6
7 c' e# t* e" W+ X2 I  [00:49:17.495                             : en:Chapter 7
7 l  V  K4 W8 }# P/ }/ g- ?01:04:05.883                             : en:Chapter 8
! U: ?% S3 S0 w* A( `' A$ T01:13:27.986                             : en:Chapter 9
$ r; V. O7 k4 h/ L, |01:24:40.075                             : en:Chapter 10( m2 a2 i: X# r
01:31:15.928                             : en:Chapter 11
" f7 w+ ^+ m, ^! ]9 J/ P; G01:41:26.789                             : en:Chapter 120 d3 \" \+ F- E( v& o
01:47:05.919                             : en:Chapter 13: I/ Q3 o6 p0 n2 \. u; L: g
01:57:24.078                             : en:Chapter 14
9 m: [* l; Q. N9 g02:00:09.076                             : en:Chapter 15/ s/ @, f/ I' W
02:04:36.135                             : en:Chapter 16
Video
, o* g( o, P# ^' ~ID                                       : 1) v; i. J. Y& [3 K+ m5 f
Format                                   : AVC
% q) \. u0 i. o$ \7 zFormat/Info                              : Advanced Video Codec
) W( \- A1 n& q7 Z* H2 LFormat profile                           : High@L4.1
8 a0 g! z; e5 `6 _, w2 OFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
2 X% ]6 Q5 K5 d, N9 c' rFormat settings, CABAC                   : Yes
( O0 d$ A! g  @& ^Format settings, Reference frames        : 4 frames
- g  a. r* g9 b9 H' ?8 K+ b1 xCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC: w/ P6 R' `+ [% E3 d
Duration                                 : 2 h 17 min: ?. v, w8 o$ h- S! s; a" T
Bit rate                                 : 16.2 Mb/s
1 E, T+ D% o* v' v! Q& n+ }Width                                    : 1 800 pixels- b7 M9 E' d3 R  }1 ]2 s/ L
Height                                   : 1 080 pixels% D# l9 k: Z$ d: k# v
Display aspect ratio                     : 5:3
+ ?' i; {9 ^. k; v- lFrame rate mode                          : Constant; a3 B  ?4 F8 r- e$ X& N/ T7 f
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS/ A( ~/ w" t! M% q
Color space                              : YUV
6 d9 `( ~% H  M3 u  k3 q1 DChroma subsampling                       : 4:2:0, {. ~; X# b: |0 Z$ J
Bit depth                                : 8 bits
5 A" l5 f. ?, o  NScan type                                : Progressive
  V- [+ L9 M/ n: `7 jBits/(Pixel*Frame)                       : 0.3489 O4 ]$ v' B8 S5 p
Stream size                              : 15.5 GiB (84%)+ B( @8 t$ a1 U
Writing library                          : x264 core 161 r3015 4c2aafd
& ^/ U6 s0 \- Y+ dEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.779 w/ c2 i/ f' |+ y- \1 X
Default                                  : Yes
/ l' ~' W) ?+ |6 b. e1 KForced                                   : No2 O1 h' c+ P3 h+ O4 k
Color range                              : Limited
" G6 w/ D* D" L# a+ M$ [Matrix coefficients                      : BT.709- f, {# B* w+ J7 K6 _0 b
Audio
6 I+ S. Z  C1 d" u2 `: L8 N" _ID                                       : 2# \% u  U) S9 x* h
Format                                   : DTS XLL
% u3 G# I; W8 Q/ u! W3 Z% q- LFormat/Info                              : Digital Theater Systems
9 j4 d( g" F* f+ J) }4 K. j' VCommercial name                          : DTS-HD Master Audio' G  N6 \* j. f
Codec ID                                 : A_DTS" e8 Z; T! a; _7 q
Duration                                 : 2 h 17 min' n8 }; k8 A# [1 q* w' w
Bit rate mode                            : Variable+ @' R! w- P, z, M+ x
Bit rate                                 : 3 190 kb/s9 v6 J6 \. R1 o
Channel(s)                               : 6 channels) K, a; I2 t( k( U2 v/ c
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE! ^9 @0 x! A# }6 R9 k, X( i. Z
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ \( `, K7 o7 ]1 G# Y; J$ Z! V+ D) bFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)' b0 h7 s" P- K
Bit depth                                : 24 bits) S* S5 A: z7 u" \
Compression mode                         : Lossless
9 Z4 K0 Y' c( {. }' O; `# MStream size                              : 3.05 GiB (16%)4 Z3 B. E1 j9 I" [
Title                                    : English' A5 s2 j7 l! @
Language                                 : English4 {3 {+ ~7 e3 y8 M
Default                                  : Yes
2 U3 v  ]( ]/ i; mForced                                   : No
7 D+ L: Q+ Y7 ]. a9 }- xText3 m1 }; G: t, Z1 `1 y1 L6 U9 M& u
ID                                       : 3
- W4 w- ^0 v- I9 qFormat                                   : PGS
, i6 o# z+ P& M8 nMuxing mode                              : zlib1 F) p, H4 h- |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( s0 _6 d. s7 C  I" S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 N; f8 R' V: s- n  U
Duration                                 : 2 h 11 min
/ y$ A' N3 N9 u5 G1 A2 F6 TBit rate                                 : 86.3 kb/s( ^' o0 W2 w# |) Q$ ]- q: [$ L
Count of elements                        : 5566' w" e; V( D! h% F0 T+ K
Stream size                              : 81.0 MiB (0%)
  K9 b2 }* Z. S" r4 OLanguage                                 : English
5 k7 {3 z5 Y. M- F* O! Y8 ?* aDefault                                  : No
5 g4 f1 r4 j$ a6 I, R& qForced                                   : No2 n. M1 |$ @, q5 N  I8 ^/ r; n
Menu. ^, m2 y: g$ i* v( z% u+ }
00:00:00.000                             : en:Chapter 015 |: H# `  Y& E" N  f
00:09:49.214                             : en:Chapter 028 c) G  g- U4 T' k( }
00:15:44.360                             : en:Chapter 03
5 p3 ?4 b" y* q0 _$ C00:21:54.730                             : en:Chapter 04
3 V( d; u* B; R+ f! a1 w00:32:34.452                             : en:Chapter 05
: N# I* D: \$ \# O* X$ P, t! |0 A) ^00:44:37.300                             : en:Chapter 06
3 A, k6 t. y. p( c7 a. U& r+ [00:49:17.955                             : en:Chapter 07* O9 N$ z9 e. y! i$ G. d$ e+ l' r
01:04:05.884                             : en:Chapter 08
9 j/ ?  n+ K) U2 L01:13:27.987                             : en:Chapter 09* d2 I4 d- `* n% t
01:24:40.075                             : en:Chapter 10
$ f4 B5 K" l/ x- v* w% l1 X01:31:15.929                             : en:Chapter 11
3 M1 _/ i0 w% D3 n01:41:26.789                             : en:Chapter 12
0 Q! h, [1 F# [* V01:47:05.919                             : en:Chapter 13
( ?" L9 A0 D* k  a3 P! o8 Y01:57:24.663                             : en:Chapter 14: N. j0 M/ @; A5 k4 u  v: I
02:00:09.077                             : en:Chapter 15+ b+ C5 z" f+ \) \. d. ~
02:04:36.135                             : en:Chapter 16, J/ W  ]1 D( J5 l0 e8 O

5 W* D9 D% D! N' B4 MMarriage.Story.2019.1080p.BluRaycd.x264-YOL0W
! [( y& v# y4 }! v5 J- g& b1 X/ Y0 M3 w. h( I+ @! w5 d
Date........: 2020/07/11$ W' r4 q; G! [' t. h8 B! x- N! }1 [8 m
Source......: BluRay/ Q, d6 H! @( J4 z/ c
Runtime.....: 02:17:02.720
! b( w6 ]* |+ U9 G, S# X6 o
3 R1 O1 I& Z5 F- xVideo.......: x264 @ CRF 20.80 Z7 R! [) S& \: s9 o) v. T
Resolution..: 1800x1080 5:3
4 \, X( {* u4 {5 ]) k% L6 m" uBitrate.....: 16241 Kb/s
& [+ u4 w9 G3 e. ^$ rFPS.........: 23.976& S/ C2 z% M8 K8 Q) I
Source......: 28353 Kb/s
: T4 C( z4 R- B* Z/ ^* G2 E) t5 a$ w
Audio.......: English DTS-HD MA 5.1& H) ^8 ^+ h! U
Subtitles...: English" f* \, @1 j+ U' ]; e$ Z
Size........: 19064 MB& p, W' \2 t  d6 v- S" p* E( _
Link........: https://www.imdb.com/title/tt7653254/8 v) j$ Y; J7 M+ U" w7 j: s7 v( E
Note........:

2 L% z' X( Q* L
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

57

帖子

447

积分

Sponsor

金币
114 枚
体力
205 点
renz 发表于 2020-7-12 12:15:53 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
8 f! o* r2 M' s  m+ F- fBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

57

帖子

447

积分

Sponsor

金币
114 枚
体力
205 点
renz 发表于 2020-7-12 12:17:33 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。" s0 n$ c3 y7 N; O

560

主题

1816

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1467 枚
体力
4112 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-7-17 01:49:35 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。6 x) o* [# l: p# m5 I# H
Your resources, well, I am very satisfied!
, |+ I: A& C& o7 I7 r

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 17:39

快速回复 返回顶部 返回列表