BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 14|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 纳瓦隆第十突击队/六壮士续集 [重制版] Force 10 from Navarone 1978 REMASTERED 1080p BluRaycd x264-SPOOKS 18.32GB & 8.73GB

[复制链接]

3721

主题

4090

帖子

3万

积分

Post Share

金币
6771 枚
体力
6153 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-7-31 20:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

# n! n. z) H: ~# y# _7 k' F& a* K! d- w+ t1 D1 @) Z$ O& T$ w
◎译 名 纳瓦隆第十突击队/六壮士续集(港/台)
" E- R$ L% F; z2 F; w◎片 名 Force 10 from Navarone
& \% S% `1 g2 I5 K. o7 ?1 d' r6 e◎年 代 1978
# T2 e2 w. V, }8 V1 R◎产 地 英国# N  h  c$ i0 W# g
◎类 别 剧情/动作/战争" x" }, A* A6 o! A$ ^( `
◎语 言 英语
7 B  k) @/ x; A& N$ z5 r◎上映日期 1979-02-01
) D7 k! I- J7 @◎IMDb评分  6.4/10 from 16,261 users
; m% b+ n) n+ j, ?; D7 z& q/ A+ G  W◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0077572/; l8 T9 o* g1 c( r
◎豆瓣评分 7.2/10 from 367 users
3 [/ V( b6 K% l" e( i- d◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294311/
# d- x! C; L1 S- f( S◎片 长 2 h 5 min
! R3 O* G- N( h9 h. y+ M; r: B0 s◎导 演 盖伊·汉弥尔顿 Guy Hamilton
7 J5 n! h- h3 D( N2 y2 P◎编 剧 阿利斯泰尔·麦克林 Alistair MacLean
  h4 U. Y* T, h     卡尔·福尔曼 Carl Foreman
  s; b5 L5 ~5 }: S& u5 J     Robin Chapman, Y* w  S0 a" B3 W
◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford0 K& c1 U; g' y+ G7 e
     罗伯特·肖 Robert Shaw+ x% I: Y. f/ J$ h6 v- e" u: ?
     芭芭拉·贝芝 Barbara Bach
* E) v" h8 C! F8 Z     安东尼·朗顿 Anthony Langdon! T! y$ r  \. H* F
     Irene Lamb5 Y3 n2 s1 @; X5 q
9 P  ^5 t$ s* G& V7 S# k( D
◎标 签 战争 | 二战 | 英国 | 哈里森·福特 | 英国电影 | 1978 | 美国 | 纳瓦隆
  i* Q+ Q  d* r0 p% R+ C6 Y6 R2 i
9 _* u5 a0 G7 E  ?8 ]  k3 \◎简 介  
$ T( i" D$ o  b$ |2 P8 b
! ^* ]5 j) k% b7 P' m% p 在爱琴海中央,坐落着一座叫纳瓦隆的小岛。1943年,对同盟军一方它就如同一根芒刺,新型雷达控制的火炮深深地安装在这块古老的岩石的心脏,使德军最高统帅完全取得了战略性控制,空军和海军的进攻明显耗资巨大,而且效果甚微。在危机中,盟军转而采用渗透战术。9月24日夜,一支特训突击队成功潜入了巨炮阵地的核心,在巨型弹药库的底座安置了炸药,然后撤离并等待着皇家海军军舰的救援。纳瓦隆大炮终于被摧毁了,但这只是阶段性的胜利。
* J8 r9 B0 G0 g5 r7 i8 X- y 炸毁德军纳瓦隆大炮后,队长马龙和破坏专家米勒是仅存的生还者,现在上级派他们执行另一项更艰巨的任务,就是炸毁一条让德军和意军得以联结的桥梁。而队长马龙另外还有一个秘密任务,就是要处理掉德军潜伏在我军的间谍尼科莱,而马龙是唯一曾经见过他的人。这次他们是在美军的指挥下作战,并加入了新的队员,组成了第十突击队小组。之前的几次的突击任务,都被内部间谍暴露了行踪。为了确保任务的万无一失,第十突击队决定采取秘密行动。
8 R! E/ U5 [. c% X& H 但却不想还没出军营,就与医疗队的战士发生火拼,对方的黑人士兵维沃中士立下了汗马功劳,并加入了他们的队伍。正当他们接近纳瓦隆小岛的时候,飞机遭到了袭击,无奈之下几人只能跳伞逃生。途中一行人等被伪装成游记队员的魔鬼党抓住,他们是德军的盟友。马龙和巴斯帕上校在德军长官情妇玛丽塔的帮助下逃离了魔爪,并来到了由佩特罗维奇领导的游击队。马龙一眼就认出了如今身为游击队上层领导的间谍尼科莱,但苦于没有证据,只能暂时按兵不动。
" A) I2 d" ]* o1 z 想要完成炸毁桥梁的艰巨任务,没有炸弹专家米勒的帮助肯定是不行。马龙和巴斯帕上校只向佩特罗维奇要了两人增援,就前赴德军大牢救出米勒和维沃等人。炸桥计划紧锣密鼓地进行着,其间遇到各种困难,但都一一攻破。在行动过程中,尼科莱终于暴露了自己的真实身份,被马龙处死。炸桥计划实施得非常成功,但就在他们千辛万苦达成任务时,才发现他们自己身处在河的另一端,也就是敌人阵营的那一端,他们要如何平安返回则成了接下来要完成的艰巨任务。
% I" k) J) |$ J0 k
) j/ }# S2 n  o During World War II, several oddly assorted military experts are teamed in a mission to raid and destroy a bridge vital to enemy strategy.5 |5 k/ B$ _% P1 h) j; K* Z0 T6 g
Video; V) o/ M: [$ ]& j  `1 U$ J/ ^
ID                                       : 1! f# r2 ]5 }6 d7 K
Format                                   : AVC0 q- }! W9 c' u* Q
Format/Info                              : Advanced Video Codec8 y0 m3 ?. R# V6 P. G: D
Format profile                           : High@L4.1
  L3 G/ N& v: \& N8 lFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames. _, i3 ?3 }1 i1 _2 c6 s
Format settings, CABAC                   : Yes, B1 g2 c% K" \
Format settings, Reference frames        : 5 frames
2 p$ o, b, C7 aCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
& X/ Z. b0 E$ ?  v# \3 zDuration                                 : 2 h 5 min
# K0 S" o7 E0 s1 w$ DBit rate                                 : 19.2 Mb/s
7 O2 j. A$ K6 R& KWidth                                    : 1 920 pixels9 [0 b) c+ P5 Y# g
Height                                   : 800 pixels, C. P9 e* P( `3 u) E4 Q, E
Display aspect ratio                     : 2.40:1
( t' i, ^* x6 QFrame rate mode                          : Constant4 g7 D% o5 E- X7 q
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
; ~1 y: `' s, q- GColor space                              : YUV
2 N; I- `& X; o, T% o1 gChroma subsampling                       : 4:2:06 m1 ?0 u% O! Q. Z3 O2 P
Bit depth                                : 8 bits
) `4 h- m. D4 N7 U! H5 jScan type                                : Progressive
# |6 r1 {8 a. s3 g( cBits/(Pixel*Frame)                       : 0.5239 l+ @- v; ]: V( |  N
Stream size                              : 16.9 GiB (92%)4 w2 Q/ e5 h$ L7 f, R, o
Writing library                          : x264 core 161 r3018 db0d417
# M, m8 |1 ?2 g, \  n7 wEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.50:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.50' Z/ \# X6 i; {; d+ j* M' w0 J
Default                                  : Yes
# W0 c1 Z* U% g/ l4 I4 @% P6 IForced                                   : No8 D! w( W4 ^2 y* U3 g
Color range                              : Limited3 o2 ^: m# [# h  v0 s3 i3 c# D: j4 _
Matrix coefficients                      : BT.709
  p7 F  {6 q. e2 vAudio #1
: P) l" g) w; y5 q3 {3 oID                                       : 23 I2 c  \0 }8 V4 ]% K5 l- @+ r! k
Format                                   : DTS XLL. f' z: @) t2 b! j8 _% d) M( {
Format/Info                              : Digital Theater Systems4 H4 W3 v) y# [% _9 k
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
$ r$ l' t. r) ~* G, @1 @. k& PCodec ID                                 : A_DTS% G2 h. ~6 c: p) ~+ k" j
Duration                                 : 2 h 5 min$ X( b6 O0 X( K# g0 x$ V
Bit rate mode                            : Variable7 V$ U0 m, i+ t7 U
Bit rate                                 : 1 463 kb/s9 R% X, s, Q' f% l9 Z
Channel(s)                               : 6 channels3 V7 E+ _! q% l# h- }
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
+ I( ^8 K+ N' N0 K. o) \, |Sampling rate                            : 48.0 kHz
9 j" a& W0 P$ ~2 t5 A6 yFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)6 J& w+ D5 g0 }) i9 T3 L# {
Bit depth                                : 16 bits- M7 V' b* @' a
Compression mode                         : Lossless; e" Z( z" L; ^7 t# D& `4 K* \0 S0 c
Stream size                              : 1.29 GiB (7%)$ n% x7 {4 U4 M! a5 y; c
Language                                 : English
% K# E& u: _# x* d8 }Default                                  : Yes# m) E+ E% H0 H, I( M3 e
Forced                                   : No
4 _9 F0 b* L% k2 j: f" gAudio #2+ X3 ?8 D* }+ F* L1 O# @% c& F1 q
ID                                       : 3
3 ^5 f, J* [+ F( \6 lFormat                                   : AAC LC
2 e/ s+ t( E1 g2 w6 c+ oFormat/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity! N3 k/ Z; X. K* ^! N& @& {
Codec ID                                 : A_AAC-20 `$ K/ ?" z2 {
Duration                                 : 2 h 5 min
% ~8 \! z0 v& @- H8 q5 fBit rate                                 : 96.0 kb/s
' R" c) R$ _' J3 V0 yChannel(s)                               : 2 channels
+ u2 X5 d9 L% ~  k/ jChannel layout                           : L R
" [; m. i% F; z+ P/ Z$ sSampling rate                            : 48.0 kHz
( U; [* W6 [4 P$ |+ i3 g3 y3 `3 \! ]Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)+ M' u5 F# f0 q' R9 q: M# S  G
Compression mode                         : Lossy
0 i7 Z1 f- y3 v: W4 JDelay relative to video                  : 20 ms( u/ c( G1 A6 f6 y- E
Stream size                              : 88.1 MiB (0%)
$ }0 [* N# Z( x) G% S! L* S* lTitle                                    : Commentary
6 m6 X0 w! N* cLanguage                                 : English
. G# b0 r. G% h- R7 _* E) eDefault                                  : No; m2 }$ h" p# Y; w% i) T
Forced                                   : No
  n8 S& \7 }& h% QText$ \- A8 j) F  _7 P5 `- W* z
ID                                       : 4' g: @, Z6 C/ L$ L1 \2 p6 f& ?! H
Format                                   : PGS
  x8 Q; I( U% A4 s6 v! gMuxing mode                              : zlib
' I) b: S- r6 h- jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 c: M; @3 F8 U  ?' k4 o# @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# f0 }  _8 F: S
Duration                                 : 2 h 5 min5 t6 F; e' _+ D* Q) Q! |- r
Bit rate                                 : 28.8 kb/s: ?2 O& O4 }4 U
Count of elements                        : 2286
5 L+ P* w0 h- e: _7 _1 |Stream size                              : 25.8 MiB (0%)
, ^8 a' S: r- r  x& V5 mTitle                                    : SDH
" s. C+ a- a8 T0 w" bLanguage                                 : English8 g1 D! q0 N  R" J* c
Default                                  : No
# N1 [  s+ }/ y* p% _% O9 OForced                                   : No: o! W4 J# T/ j7 z: y; E8 r
Menu
+ N7 g, H" r2 n: e  u00:00:00.000                             : en:Chapter 01  O; ]! {) ]  c, }1 j
00:14:18.733                             : en:Chapter 02( ~% b0 S) C1 R* c/ G6 b1 O: B
00:23:03.841                             : en:Chapter 039 E+ y1 |+ h6 ~
00:34:48.920                             : en:Chapter 04
3 M' R# x" U) X! l00:45:17.673                             : en:Chapter 052 A% x( s4 |% Z- a/ m
00:55:27.533                             : en:Chapter 06% O# {3 x, X5 \3 I! O2 j
01:05:07.487                             : en:Chapter 07( \! i& e: ^9 ^3 R, y. z
01:14:47.108                             : en:Chapter 08
# I! }; d1 v+ m; Z01:22:41.874                             : en:Chapter 09/ T0 e6 t% Y. B1 j5 `" Y8 d! `
01:36:12.517                             : en:Chapter 10
; ^$ b) h# g7 m" U01:46:59.705                             : en:Chapter 11' `% O. ~5 Q1 n
01:54:45.754                             : en:Chapter 12. P$ T1 |/ H) R5 F

2 l+ o, z3 t  Q" ]5 _Force.10.from.Navarone.1978.REMASTERED.1080p.BluRayCD.x264-SPOOKS4 k% u1 d$ i) c) t

0 `% G! r+ \5 P3 s4 ]& y0 ]IMDB...........: https://www.imdb.com/title/tt0077572
* J2 Q8 H# L) l9 P. P9 V3 E. K" h1 A4 w0 J' ]& }0 J. t3 i
Duration.......: 2 h 5 min; c2 F- J4 G. z: y4 O8 d8 y$ E
Video..........: x264 @ CRF 16.5 (19247 Kbps)0 \$ u7 K  N2 A1 b. f5 I
Source.........: 32373 Kbps6 V0 s; R0 U2 ?0 u
Frame Rate.....: 23.976 fps
, u$ \& U: P/ n. ~Resolution.....: 1920x800: M# o! |) }% M: \) x# e5 @
Audio..........: English 5.1ch DTS-HD MA @ 1463 Kbps
* q  N  ?" m) K7 @, G* mSubtitles......: English
" T1 n+ C. n9 u1 T' T2 ^3 G0 VSize...........: 18.3 GB0 f+ i9 o( ?7 n5 Y) Z
Notes..........: New remaster. Better colors and more picture on all sides.
, e! A: P* g0 yComparison pictures included.
Video
1 P# }, t5 b& w) UID                                       : 17 v& O" A. \3 F" h; Y7 g
Format                                   : AVC4 l0 d# F2 M  n0 v3 x' ^6 t$ ?
Format/Info                              : Advanced Video Codec4 f( J( [! C) B  W7 k7 x8 Q& L
Format profile                           : High@L4.13 G" @0 h7 k9 Y% ~
Format settings, CABAC                   : Yes; j  |' |2 d" U8 E; r+ |7 \$ v8 V
Format settings, ReFrames                : 5 frames7 z; w% l: j- S$ b  s% n; I
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
$ X+ ^# a4 [( PDuration                                 : 2h 5mn9 C; j1 `- g' V* {4 g
Bit rate                                 : 8 413 Kbps
: E( R0 C) ~( h# b* uWidth                                    : 1 920 pixels- }" \- |6 B$ F0 Z, W  W2 E# Y
Height                                   : 824 pixels
1 |, q7 Y- u* R# z) wDisplay aspect ratio                     : 2.35:1
: B* I  x6 m1 `. t/ s9 `( ?9 eFrame rate mode                          : Constant0 l4 u4 S2 _" v6 s3 S/ @4 G7 b* d
Frame rate                               : 23.976 fps1 z) v  _9 J' T% t; T8 I7 _
Color space                              : YUV
/ I1 d8 {# c7 I# o$ ]: F2 SChroma subsampling                       : 4:2:0
4 ~0 i* D# ]: q8 V2 t2 Z6 e/ A1 FBit depth                                : 8 bits
+ [# {% m4 p( Y" U! m* MScan type                                : Progressive
! H# N  d" N: gBits/(Pixel*Frame)                       : 0.222
3 T2 [1 W/ W( X; ^3 g4 d  PStream size                              : 7.23GB (83%)
5 X. O! p8 b4 O  z; R3 _% f0 RWriting library                          : x264 core 67 r1134M b8808bf" G5 e, y0 j) x* w; _5 c0 k
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=8413 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
' `* i9 ~1 M/ O' \# mLanguage                                 : English* |" V/ A1 D: j/ |" @; E
Default                                  : Yes: V7 S* r- ], |8 M( m6 G
Forced                                   : No
" x6 e2 d1 m  [0 ]9 M: A7 s' G% ^  @/ r
Audio7 w4 V9 X- K8 P3 s3 f+ x
ID                                       : 2$ j4 |8 M; z7 d
Format                                   : DTS2 y% D* g/ {4 o$ p
Format/Info                              : Digital Theater Systems
; M. m8 Q4 R2 wMode                                     : 16
  R$ B8 \$ e' P; xFormat settings, Endianness              : Big# }, N$ w- X* \- a; y  h
Codec ID                                 : A_DTS. ?* \; ?) M; ?/ n) ^
Duration                                 : 2h 5mn
0 r- a7 u% d8 O& V) S) ABit rate mode                            : Constant% C  |8 m5 I; G( N1 I! M& N1 n
Bit rate                                 : 1 509 Kbps, V" t2 g2 K" C+ M% l% }3 D5 |0 d
Channel(s)                               : 6 channels
0 ]& `1 ]* L% r! L1 n9 W: V# YChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
3 c* f$ O7 {# l: e9 u1 F$ q% vSampling rate                            : 48.0 KHz
2 z/ I8 C: D5 l" U4 A; YFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
  v) f- B: V* o& fBit depth                                : 24 bits
1 _6 p" q# P% jCompression mode                         : Lossy
% g. E  d) U% _/ q" V: t7 z! W6 ]5 ]Stream size                              : 1.33GB (15%)
  H+ b; y$ m6 e% yLanguage                                 : English
- S+ n# b/ M) ]* bDefault                                  : Yes
& o) P, g+ P7 I8 p" XForced                                   : No

& q0 K- F  T; s
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-9 13:11

快速回复 返回顶部 返回列表