BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 50|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 毒战 韩国版/毒战寒流 [4K REMUX无损版] Believer 2018 KOREAN 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 60.01GB

[复制链接]

5395

主题

5749

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
3790 枚
体力
25395 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2020-9-7 20:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
A police detective determined to catch the unseen boss of Asia's biggest drug cartel joins hands with a revenge-thirsty member of the gang.
6 {8 P& _4 G2 b5 |7 M* p& f
  G9 g! {+ s- r: k- T1 u5 [/ V. N  R. x# d( l7 g3 @

9 Q  h6 }8 t6 {  m1 v9 w* `◎译 名 毒战/信徒(台)/毒战寒流(港)/毒战韩国版5 h0 ?" ~! _. q* B+ U& b
◎片 名 독전 / Believer / Drug War * ]! e/ {1 |0 b" j5 d0 f6 [: D- u
◎年 代 2018
% {$ K' P$ R* ?! x: S◎产 地 韩国
6 K: W! J' j! v0 [2 w◎类 别 动作/犯罪
4 i+ T4 D% ~  a◎语 言 韩语
0 _/ |1 T& g! ]8 i8 q◎上映日期 2018-05-22(韩国)' z( `. b, U* t0 ^+ A" ?0 \8 d
◎IMDb评分  6.5/10 from 1,606 users
7 E+ [3 D0 G: L' B4 W+ M◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7095654/6 e2 c8 }. ~6 Z" D3 ^9 O7 F: I5 n
◎豆瓣评分 6.6/10 from 15,587 users3 `: b: h, V  t! v: w
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26934399/3 M' W7 m+ A8 r
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD& i' z6 G/ ^0 F. c
◎视频尺寸 3840 x 2160, m( G7 m$ Y) S3 w
◎文件大小 1DVD 60.01 GiB
4 \; F6 A% Y5 Y7 o2 r◎片 长 2 h 3 min. O& A& k  c7 k4 @; v3 ]
◎导 演 李海暎 Hae-yeong Lee
8 T3 W9 J( _( h% [; M◎编 剧 郑瑞景 Seo-Gyeong Jeong
1 v9 ~( ?: W# s" }# X+ f; ?& r! G     李海暎 Hae-yeong Lee" I. u( v8 W) c$ ^/ Q: q; @
◎主 演 赵震雄 Jin-woong Jo5 g* b. w. _& o5 u
     柳俊烈 Jun-yeol Ryu5 H. }# J# ?; n  [. H: S
     金柱赫 Ju-hyuk Kim
0 h. B- S; z0 _) e* C2 Q     金成铃 Sung-ryeong Kim
% D) x% `. g& ~0 c7 u     朴海俊 Hea-jun Park
& c9 |9 f! L% p% m     车胜元 Seung-won Cha
" [1 @3 ^2 b5 |9 Q, f     郑家兰 JUNG Garam
2 |, G. X- J9 o: I: p4 V     南文哲 Moon-cheol Nam/ q* \' X) Z* o( p3 t6 r7 ^1 K6 t
     徐贤宇 Seo Hyeon-woo+ D  h; e) D5 P7 E- k7 O0 ^5 V
     姜承贤 Seung-hyun Kang
5 D0 z5 H9 ^- K# m& d+ R' X     京熙妍 Seo-yeon Jin
2 w+ B4 v9 u0 b7 @     金东英 Dong-yeong Kim
( e* C% |2 D1 _# \/ B     李周英 Lee Joo-young
1 y& n& p$ y: x- ^, _# l     琴世禄 Keum Sae-rok# x+ Y, J( _$ c$ B8 l' ~. t6 ~
     郑钟宇 Jung Jong-woo9 R# z3 J( O5 {0 O9 ^- ^
     权度云 Do-woon Kwon
- k, e: ]8 L8 G3 E- b# L
) q4 e# c, s6 e( g) F◎标 签 韩国 | 犯罪 | 韩国电影 | 翻拍 | 动作 | 2018 | 柳俊烈 | 赵震雄
$ a0 p" `5 g: \6 G% u1 t! Z( ~
, `( \2 F5 |* d  m+ h◎简 介  5 t6 F3 `7 S" R& c3 E# c- ?/ x
6 B& U0 V4 s" E& x* q- }1 o
 韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张,他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部,甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩(赵震雄 饰)从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐(柳俊烈 饰),经过审讯得知,徐原本负责与盘踞在中国吉林的毒枭陈河霖(金柱赫 饰)接洽,因提前回国而误卷入组织清洗之中。赵组长将计就计,决定周旋在李先生和陈河霖中间上演双簧,以将贩毒组织连根拔起。这一过程险象环生,危机不断,而真正的李先生却还未显现出他真实的用心……
( G# r9 Q6 @. G& p* ?! ]- t5 V
 本片翻拍自杜琪峰的同名原作。7 n4 R8 |0 P) @- ]* H
- K; X( q' v" U
◎获奖情况  / V8 w/ T: `1 U' n& n3 h: m
2 |9 B1 f! q5 D7 @/ x& t. j" b
 第39届韩国电影青龙奖(2018)( `- V( O- K5 i+ l0 g( I$ O
 最佳男配角 金柱赫
6 [" S) j% }1 ~, @# ^ 最佳女配角(提名) 京熙妍 / 李周英6 Y5 _7 k% J6 O; J: O
 最佳配乐
/ u8 D- f4 L6 _6 w+ {" |
( I8 p. W: @) y; p 第13届亚洲电影大奖(2019)2 h7 @" z9 s# D3 e
 最佳女配角(提名) 京熙妍- k! R# V) }" R2 U8 W
 最佳原创音乐(提名) 达班伦
5 b/ _3 X3 w, m- \4 z- i; V# @" b9 m7 x+ i! Y4 V% Q: Q
 第55届百想艺术大赏(2019)7 B: E3 d2 Q# i; A7 {- z& j- }
 电影类 最佳导演(提名) 李海暎% l) t4 N8 q; J
 电影类 最佳男配角 金柱赫3 n5 G/ [4 e! R/ \) W
 电影类 最佳男配角(提名) 朴海俊$ G' K& R7 ?8 i( U
 电影类 最佳女配角(提名) 京熙妍
# A/ j8 y; g$ n1 Z# _$ x 电影类 最佳新人女演员(提名) 李周英4 m" L# Y$ @  @+ V  a( ]
 电影类 最佳艺术奖(提名)$ R( j/ Z3 w9 Q5 m$ V; A

; o0 _7 T; f7 a/ ^# e 第55届韩国电影大钟奖(2018); T( r4 w1 ^, ^7 C$ ]( j
 最佳男主角(提名) 赵震雄9 t0 D1 h) X- [# U- P$ R
 最佳男配角 金柱赫9 A, {; t$ I4 j3 k: u
 最佳女配角 京熙妍* j9 ~' O4 Q' t+ o' z2 o
 最佳摄影(提名)- Q5 }7 h3 K! @! m
 最佳美术(提名)
8 Z( W+ D6 p3 A5 V$ U" t0 a. j6 C8 M 最佳音乐(提名) 姜其永; n/ {- t! c9 b/ @4 ?
 最佳技术奖(提名)
* I% D% W# F+ ~# v, @% s4 ?
Video: n5 r& p: _9 b3 Q( k! Y0 ^* N
ID                                       : 17 E. r2 }) R. J* B- z
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)& C6 @1 k1 S$ q- s, k, n4 \8 u
Format                                   : HEVC
3 g+ z) e; q. s% x( g2 y8 WFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
3 E! n# a' r" S+ Y3 eFormat profile                           : Main 10@L5.1@High6 T; i& T- r2 U& l' G0 j9 R
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible3 }9 ?: D  x3 l7 r7 m2 T0 w
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# c7 v) k! r/ T7 SDuration                                 : 2 h 3 min
* ~8 y# W7 {" a. W$ G0 ABit rate                                 : 61.0 Mb/s
% R0 l+ t& a7 ?1 g, S3 ZWidth                                    : 3 840 pixels) }& I- a% C7 X! _, z
Height                                   : 2 160 pixels) V' q) k0 D. Y' d' a$ ~
Display aspect ratio                     : 16:9
2 u1 n7 f6 V$ H9 h- UFrame rate mode                          : Constant
/ ^5 }3 f1 p  }6 {5 |) p" \( ^Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS2 E" b0 o- V$ L3 o
Color space                              : YUV
0 x0 l3 w1 H6 f7 v* R( U1 \Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
, l4 V% r# g- K  ^. F! qBit depth                                : 10 bits
2 _+ a& h  h& }" y. \% XBits/(Pixel*Frame)                       : 0.3077 s- O* y3 O4 k% S
Stream size                              : 52.6 GiB (88%)
: C; C6 B8 K+ ?Title                                    : Believer.2018.KOREAN.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 z  i1 [) d8 |/ I2 kWriting library                          : ATEME Titan File 3.9.6 (4.9.6.1)        
7 i- q4 E( E$ G# hLanguage                                 : English
% Y" k9 S9 x/ S+ j8 SDefault                                  : No
$ p! G. P# ], r5 B) X$ N# p2 IForced                                   : No+ y  ?2 K9 ]# p; z7 Y
Color range                              : Limited! u! d; b' a8 L% Z% }5 M
Color primaries                          : BT.20208 O; y" M6 N. F6 M0 J: {( K
Transfer characteristics                 : PQ
/ e( W$ I% J8 o$ `# q2 MMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
# M- @* @+ _7 E* gMastering display color primaries        : Display P3- h1 W3 \( }7 W3 n
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
5 V" u8 `/ w9 |9 ^5 UMaximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
4 }* b2 t8 K$ _. `( p: cMaximum Frame-Average Light Level        : 300 cd/m2
  G2 O  P; ~& ^3 LOriginal source medium                   : Blu-ray' S' k, _( K' z1 [

# B4 I3 m( N, @4 y# ]9 f. sAudio #18 [" `' |" i. l! z) y  Y: r
ID                                       : 28 j) t6 d$ I6 v2 B
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)) X) F7 l+ \) R( _1 |4 z& J
Format                                   : MLP FBA 16-ch4 F2 @" e4 P# N4 |4 O( L6 E
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
+ q; D" Y( q9 BCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
8 t$ o2 F2 ]" [5 R5 j+ V3 aCodec ID                                 : A_TRUEHD; t8 i8 M1 Z2 d3 c2 ?0 {: D" V; d* n0 I
Duration                                 : 2 h 3 min+ ]( e5 Z* M" v6 `
Bit rate mode                            : Variable8 N- `$ _2 }0 T; ^7 S8 r6 A3 H
Bit rate                                 : 3 798 kb/s6 {/ o6 t: I+ q' A! w0 K
Maximum bit rate                         : 6 825 kb/s
% n& A' M1 y6 w! t) X& aChannel(s)                               : 8 channels( @" V9 C4 h$ W) Y1 w
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb8 O" ?5 [& |  o3 s/ M1 R* i
Sampling rate                            : 48.0 kHz' ]$ y) y6 u; b! K  o& D" T: q
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
5 b! o8 e8 T0 eCompression mode                         : Lossless
) Z: W% b7 x  s, S, UStream size                              : 3.27 GiB (5%)& f5 b, C' c9 r1 I6 q: e2 g) p
Title                                    : Believer.2018.KOREAN.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! n% u7 z2 j% l1 l1 \6 LLanguage                                 : Korean
. v) c7 I$ B- u- k! P8 IDefault                                  : Yes4 N. c4 ^" h( k, c
Forced                                   : No4 @0 y  `) D8 J+ R4 F2 t3 o
Original source medium                   : Blu-ray/ P. N3 l% p- d) W
Number of dynamic objects                : 11
4 V$ d; Q( \0 r7 @3 y+ Q- LBed channel count                        : 1 channel
4 `5 ^9 ^; {# E# JBed channel configuration                : LFE
# ?! n$ y+ S) K4 j. U, [( V. j5 Q' A8 c! }
Audio #2
* J! ~$ d" Z' T! m3 f% L2 ]# z" LID                                       : 3
9 M8 ?( y) @! ~5 Q- S4 zID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
+ K4 o& d/ K; }Format                                   : DTS XLL X7 K3 l2 m7 |% ?$ E8 j3 e. O* j
Format/Info                              : Digital Theater Systems
$ Z: l' x  v) vCommercial name                          : DTS-HD Master Audio4 Q, _5 A" R  Q7 [
Codec ID                                 : A_DTS
1 T* V3 \, f7 Q) b  S& z+ RDuration                                 : 2 h 3 min
" F- ~- i) q# {9 ]. fBit rate mode                            : Variable) d2 t8 j( v6 w! E7 U
Bit rate                                 : 3 678 kb/s$ Y2 u* d- ?7 u( M8 W- f
Channel(s)                               : 8 channels
4 r( S+ Q% j: I& _3 X: c; _Channel(s)_Original                      : Object Based4 X% t* G! N5 N8 {/ n: o
ChannelLayout_Original                   : Object Based4 \3 \* a9 i4 O5 |4 ~; H
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- y/ Y0 Y2 }, w0 HFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)# ^6 S6 _  ^% _
Bit depth                                : 24 bits
; o+ z3 H3 G) o6 `Stream size                              : 3.17 GiB (5%), u8 p$ _4 \, J. T! m$ F
Title                                    : Believer.2018.KOREAN.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
6 {, x0 j8 x; t* CLanguage                                 : Korean; @1 B1 n, e' z5 g" V8 `
Default                                  : No2 G7 D1 X2 z# L9 W0 J! A
Forced                                   : No
7 q; Z& m) h1 \# }' L3 q( UOriginal source medium                   : Blu-ray
# A2 G" C  `+ O3 ]$ o6 M/ B% {$ ^. s: M1 c1 h/ v! Z
Audio #3
- |# c  s% O; B+ e: [. {' vID                                       : 4
+ e9 \2 D) E! a( n/ NID in the original source medium         : 4352 (0x1100)5 O. {7 q* @7 C* h% A
Format                                   : AC-3
) c. Y, w- c! C( V; m6 b8 B. CFormat/Info                              : Audio Coding 3
+ k( O7 e( V0 d5 ^; gCommercial name                          : Dolby Digital8 I1 O1 H3 r  J/ P: S# O
Codec ID                                 : A_AC3# T4 ^3 e! E4 D; v0 {  Q
Duration                                 : 2 h 3 min0 y5 X$ Z6 E# B
Bit rate mode                            : Constant0 e" ^2 L; E% k) S( U, S& l
Bit rate                                 : 640 kb/s
: D& j( w' [/ {: cChannel(s)                               : 6 channels* _' |& M! `, z- ?& K. ^
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs- \; V7 I+ _; X* k# K1 d" c- `
Sampling rate                            : 48.0 kHz
. s2 F' B3 Y2 o! MFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
: L0 F% d+ N9 s, O+ ]' |Compression mode                         : Lossy  y+ r" y  \! H0 K* W) f6 w$ r
Stream size                              : 565 MiB (1%)
' M( B/ m; n3 p5 X5 WTitle                                    : Believer.2018.KOREAN.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, Z6 p* K3 p; [5 j1 w- [
Language                                 : Korean
& Y* X8 ]! k8 q; o+ @* Y2 GService kind                             : Complete Main
$ F: p+ o. I/ H0 Z$ lDefault                                  : No' m8 e2 ]" U  l/ A- w( M. l5 k
Forced                                   : No
9 B; E$ G+ g, S1 nOriginal source medium                   : Blu-ray# b2 C; R, ~7 M: i8 o$ Z& u
. u. M# l& t) E; o; b( W
Audio #4
( }; E1 A3 m3 XID                                       : 50 @7 K  i* m2 _
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
! v5 I& `4 o1 N$ I" H# t+ b+ cFormat                                   : AC-39 Z: W7 V" c) p, `  @& \) U
Format/Info                              : Audio Coding 3
1 O' N& d$ ^, S) ^/ lCommercial name                          : Dolby Digital8 T; j' q# z4 `9 |# d& A1 N
Codec ID                                 : A_AC3. d4 g$ G: H$ s" x6 t. n
Duration                                 : 2 h 3 min/ r2 V1 i' L- H& {. {7 g, ]# J& X
Bit rate mode                            : Constant4 ?, J" Q! v, T4 i
Bit rate                                 : 192 kb/s
! h4 g) z  b' l# V5 v0 R. k) H, MChannel(s)                               : 2 channels
3 G! r& L) O: O9 r" MChannel layout                           : L R
) S' p. z# J$ V% YSampling rate                            : 48.0 kHz+ l1 y: i! y7 h2 @" z9 c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 l+ ^% l- m$ K, a5 M5 q- R3 GCompression mode                         : Lossy0 ?8 D& \' v- _; P: W/ ^3 a2 B
Stream size                              : 170 MiB (0%)+ H6 H3 V0 ^" y* @- s$ }
Title                                    : Believer.2018.KOREAN.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. X- x1 g! }  w( N' y2 i
Language                                 : Korean
% q7 a: L; {; BService kind                             : Commentary$ U" P, R9 B7 A/ x% D
Default                                  : No
8 \8 a4 _/ g! P0 a4 d8 kForced                                   : No1 b( y! V! \/ Q( b  s! `2 S/ S
Original source medium                   : Blu-ray" b! m6 k' [  o' h$ R& |% K

0 ~( J* \4 `) {8 W* R( I# w8 O. t! hAudio #5
# [! n! [% D/ o+ X5 L, D8 EID                                       : 6+ u8 u4 f6 u7 ]
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
, N, ^- H3 y" j& X( u% g4 O9 r" n6 xFormat                                   : AC-3) t: J. Z% b3 T+ r6 ?
Format/Info                              : Audio Coding 3
. R3 w% b  l* h) VCommercial name                          : Dolby Digital; m3 q0 p+ U% D% O" _- ^% G
Codec ID                                 : A_AC3
* Y* \) X8 v* q- [' d! |+ ~Duration                                 : 2 h 3 min
  ?" n8 @* ]4 P, Z" D1 gBit rate mode                            : Constant9 m' ~- L7 v+ C! X
Bit rate                                 : 192 kb/s
6 }; a: b, T& O2 G% b( q9 O$ t& y/ |Channel(s)                               : 2 channels; ]9 G3 U# ]) F& u- C
Channel layout                           : L R
5 F+ b4 G: V/ t+ QSampling rate                            : 48.0 kHz4 Y0 V- b- u6 i6 ~$ ^: t) `" j
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% l/ y8 ?2 B) h$ _- w+ u
Compression mode                         : Lossy
. r. _' Z0 r8 s% ^/ H. s9 yStream size                              : 170 MiB (0%)
* n3 u1 A# w( q5 @1 JTitle                                    : Believer.2018.KOREAN.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. G. O1 W: N% t) wLanguage                                 : Korean
! c* Y6 Y, x9 v7 ]4 BService kind                             : Commentary" Z6 }8 {% t3 k( u
Default                                  : No9 Z6 z* b- j9 S( |) R
Forced                                   : No. T/ }3 o. [* A( _, S3 h
Original source medium                   : Blu-ray8 m; F. Z: p2 V
- D. B: A6 x* l! J: _3 p5 [2 g; x
Text #1/ d% ]* B# I4 c. A( ?
ID                                       : 7
- r2 R- m- h; Q/ `% KFormat                                   : UTF-84 F. L% \' z& A3 ]
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 Y- @: c+ m2 M! j4 t) w* E
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& a# Q2 _: F  O' _( ?
Duration                                 : 1 h 57 min
% j7 D5 O# g! i) X* l. DBit rate                                 : 36 b/s
4 ]9 \4 l5 {! @+ s& Y: n! LCount of elements                        : 11541 g9 E) I) Z+ R% r
Stream size                              : 31.8 KiB (0%)) I5 {- y8 b) v0 J) K
Title                                    : English-SRT
, V# {$ V8 l0 s5 DLanguage                                 : English# \1 A' U/ m2 G
Default                                  : Yes* }0 ]! Z2 t# h2 z
Forced                                   : No6 t4 k$ I! O/ t3 a7 \& c( Y( h
! H8 D/ N, s6 |( Y$ O' |
Text #2
5 H+ I8 R" G  j6 k6 _ID                                       : 8
4 M  c, w# R- C, R7 ~- ~ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)6 g& j' g7 R, ~, W# ^
Format                                   : PGS$ o5 D4 P# k! K" {1 O" M
Muxing mode                              : zlib% j3 {9 Q" ]! c9 S8 S2 f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  T; h2 @! k. \% ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. \5 ~3 J# e  f7 v
Duration                                 : 1 h 54 min! z2 r1 A8 r0 P5 a0 M
Bit rate                                 : 25.3 kb/s
' U* I) l+ z' V$ t9 eCount of elements                        : 2270
- t2 w% E* W4 F! f% Z/ I9 qStream size                              : 20.7 MiB (0%)
( `$ {1 r8 J% [/ o; ?Title                                    : Korean-PGS
5 l9 W, u8 D! K' L. W) wLanguage                                 : Korean
' P! _# {' p% s3 y9 p9 j) wDefault                                  : No
% q$ H: x' j$ D  ]6 v* F5 NForced                                   : No0 O/ o# j8 ^  C$ T2 e
Original source medium                   : Blu-ray  w  L0 N4 u; p, {# y

3 @6 G( u. Q: ?  A) XText #3
6 W$ {' [+ Y  x; k' iID                                       : 9
0 V9 S" S# j: O; \1 H0 f9 g4 EID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
& j7 n) G/ ^. @4 c9 W9 s  ZFormat                                   : PGS
) w& d/ i$ d7 M# C" }Muxing mode                              : zlib
2 B" K$ I! W% X% r/ y0 m( rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* o( g" B4 M* L5 [+ j! qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 H1 t! y0 u, P: Z/ B
Duration                                 : 1 h 57 min' F, S% E6 T1 Y8 z1 W
Bit rate                                 : 24.2 kb/s. w" z  @  |4 J% @* b+ R2 r
Count of elements                        : 2310- P/ S5 F5 q1 h; }3 E( X4 ?& r
Stream size                              : 20.3 MiB (0%)1 C  x! o( I8 [! y7 E
Title                                    : English-PGS; A. R" Q" @; Q" [8 [6 @) V
Language                                 : English) [; k0 Q2 A  w: N- X3 L7 s5 f
Default                                  : No5 ?& Z3 u8 @6 c
Forced                                   : No
* L# _- c. u: o) C5 _9 @9 k9 B! QOriginal source medium                   : Blu-ray
- x1 m( b$ ?1 p( Z, C# b# }5 d! Q! ]* z2 m
Menu
, ]$ H+ v9 _; X. {3 T3 `8 u00:00:00.000                             : en:Chapter 01! i+ s5 a/ j3 p1 l1 T  Y
00:07:13.891                             : en:Chapter 02
6 R' P$ d' X8 C) [00:16:30.447                             : en:Chapter 03
; |6 {  A' y! d# S00:26:24.416                             : en:Chapter 04
) @7 ?1 `! Q' M% O+ c' S00:38:17.336                             : en:Chapter 05: o, H/ f* N" m; \! T
00:50:38.618                             : en:Chapter 06
0 ?1 ]% x/ K7 J0 S4 A( `& L01:01:25.515                             : en:Chapter 077 A! k, g& m. g9 F1 ~- d0 n/ u' U' h
01:11:35.874                             : en:Chapter 08
7 x, ^, g  E% t) V01:25:12.190                             : en:Chapter 09/ i$ ?# E( }4 I+ H
01:37:58.873                             : en:Chapter 10! \4 \) l1 j. |
01:50:57.025                             : en:Chapter 11. V" r3 X1 G9 @& [6 @! h' W/ h
01:58:43.157                             : en:Chapter 12

/ G* A" a$ }& `4 B* p
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

64

主题

1506

帖子

5493

积分

Sponsor

金币
308 枚
体力
2082 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-8 09:52:33 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!+ U# I8 N4 J8 i1 f, l# m& [
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!* w. G" U1 ?# a# Z  m& r
该会员没有 ...

0

主题

328

帖子

1903

积分

Sponsor

金币
75 枚
体力
1188 点
zt6895 发表于 2020-9-8 11:34:40 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!! F" Q; w6 b- I- r. z
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
/ p9 q$ m7 J0 B/ O3 i  n

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-20 00:11:24 | 显示全部楼层
thanks for sharing! P7 R+ G) N  w8 o6 l, x
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 12:26

快速回复 返回顶部 返回列表