BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 敢梦有爱/敢爱有梦 [REMUX无损版] The Secret Dare to Dream 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 29.30GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10555 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-10-15 01:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ M7 W' M$ ]" n; _- E
+ Y9 Q& M5 L! D5 K$ R8 W: k0 }( C
◎译 名 敢梦有爱/秘密:梦想的力量(台)/秘密:敢于梦想/敢爱有梦6 i  ^& f; r2 m+ x3 _/ q
◎片 名 The Secret: Dare to Dream
# S2 T7 @, @' k3 Q: o0 C" |$ D◎年 代 2020( ~2 I9 p# U$ \) ~& q( Y! M1 @) e# ^  {
◎产 地 美国
( l! E3 m: P0 E1 K0 \◎类 别 剧情/爱情( K, @- @( @8 d3 o) ^. |1 f! p# ~% H
◎语 言 英语
$ a$ @: b: C6 d+ U: I! o) m$ i◎上映日期 2020-04-17(美国)
3 r1 M, ^4 q; }" z& N& m8 A' |1 e◎IMDb评分  6.4/10 from 2,356 users
$ c% F& J' f9 g+ F, O& q◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4411584/
2 u8 l" _0 t5 e- y0 @( ?◎豆瓣评分 0/10 from 0 users, h4 k7 D6 C/ T) z" F4 C* Q
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27153409/# h! F/ y! v) l  z
◎文件格式 x264 + DTS
. A5 J% c* _0 B( W2 e: r3 `◎视频尺寸 1920 x 1080
0 t8 Z0 j$ E, z◎文件大小 1DVD 29.30 GiB
3 l1 O. k. o2 C6 d. K% f/ v( D◎片 长 1 h 47 min
( M# R' F& V+ Y+ i! f◎导 演 安迪·坦纳特 Andy Tennant
; Q. N- c& v! C. i+ A7 ?/ W+ C◎编 剧 丽贝卡·布鲁斯特 Rebecca Brunstetter
6 {, L" y# s& U. i' F. O     安迪·坦纳特 Andy Tennant & `  z7 d7 Z7 |+ Z8 p, @
     Rhonda Byrne! r0 ^! o. [$ [. q
     Rick Parks
, V8 r0 r) A6 K; V1 l◎主 演 凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes6 b' y  y1 h) x5 |6 ]
     乔什·卢卡斯 Josh Lucas, Q: s: s. G" ~4 w( v% Q
     杰瑞·奥康奈尔 Jerry O'Connell
8 U) @9 c  C) U3 ~     西利亚·维斯顿 Celia Weston% t6 n6 X6 q4 V
     Aidan Pierce Brennan$ z. C' l" u& e% T7 M9 w& W
     Katrina Begin
, P+ Z. e# L! _4 s/ Q$ Y8 k' q  T. G     萨曼莎·博利厄 Samantha Beaulieu
. `. h7 s. ?4 b6 \, s% P     约翰斯·迈尔斯 Yohance Myles1 k8 n/ O, f- \8 P$ K
     Rosemberg Salgado
+ A6 m* p& l) w: ]) e  m     Jessie Terrebonne" Q- k9 Q; K1 j: E2 ]
     瓦妮塔·沃姆斯利 Wanetah Walmsley# Y( y( U* b0 \: d% @
     科里·斯科特·艾伦 Cory Scott Allen( T0 @0 [3 C  Z, g" D: d* r) ]
     杰西卡·哈特科克 Jessica Harthcock' e* g" \4 F+ t
     Betsy Borrego% H6 a8 r) J, Y# f! V
     Sydney Tennant
1 \  \% n, N1 `, }$ y; y$ x     Chloe Lee
! e' m: q/ x6 `* H  k  |# [! z' s     Sarah Hoffmeister
; Z$ K: b1 a0 q$ n5 a, N' _1 W
, o: r) E( L3 a: }' m◎简 介   0 u* s1 F4 f1 J6 _; j
  H; P: G( ^- M( M
 A widow struggling to get by meets a stranger who subscribes to a philosophy of positive thinking.
& j7 \/ N& d  a" W" U
$ u2 u- S# C0 z. B' x) g 改编自全球畅销励志作品《秘密》。故事描述独自扶养三个孩子的寡妇米兰达(凯蒂荷姆丝 饰)在一场风暴过后,雇用了一名水电工布雷(乔许卢卡斯 饰)修缮受损的住家。 在闲暇之余,布雷会与米兰达分享他的人生哲学“吸引力法则”,布雷相信只要打从心底渴望某件事物,宇宙自然会有力量助你心想事成、梦想成真……
1 E" f1 [& R; J3 R. z- f4 v7 x, E
 A feature film adaptation of the self-help book, 'The Secret', which focuses on the power of positive thinking., S! D% C$ t6 _1 x6 S, @
Video6 L# c  Q4 Z; A$ Y0 T5 M, F: V
ID                                       : 1
4 P1 ?- F! ~9 f. l; F" g" sID in the original source medium         : 4113 (0x1011)$ {$ Y8 a; c5 ?
Format                                   : AVC: R7 C* p$ ^3 P% [6 J
Format/Info                              : Advanced Video Codec
' p# {) F& A  F# ^9 dFormat profile                           : High@L4.14 C% t' z& ?; n! k0 q& ^1 ]$ C9 b
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
' i7 j8 z$ u' e: _1 ~/ A1 uFormat settings, CABAC                   : Yes
1 r' Z, h% E; J$ v9 [Format settings, Reference frames        : 4 frames
, x6 w) q# B6 X$ @  XCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
" ~7 v- K+ [, o0 NDuration                                 : 1 h 47 min
$ N  s2 X; X2 k5 N* R2 L4 GBit rate mode                            : Variable
/ n- [. n7 Q$ iBit rate                                 : 35.3 Mb/s* p* j6 F$ `+ ^
Maximum bit rate                         : 37.0 Mb/s
" j) G; c# q# S9 N7 I0 PWidth                                    : 1 920 pixels
" b& U" r; X* R6 x1 Y1 sHeight                                   : 1 080 pixels
4 H* e& @  t) oDisplay aspect ratio                     : 16:9
( A! D! E2 M3 Y/ S% S7 m. O; `Frame rate mode                          : Constant9 W# P, U- q& n1 c, X4 f
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
1 c- |% ?  m; k: M% dColor space                              : YUV* A# _5 P# |' K0 D: X
Chroma subsampling                       : 4:2:0, M  K3 i3 n7 ^  f& `6 J' K$ t
Bit depth                                : 8 bits, ^; q6 n6 m1 K1 z9 K& Q. Z' }
Scan type                                : Progressive
1 E0 L# q1 W- T$ O6 f. W3 xBits/(Pixel*Frame)                       : 0.710
5 B% o. b- h% _. n5 NStream size                              : 26.5 GiB (91%)
* X0 b6 z" n+ d0 p+ L  s7 v% ^) zTitle                                    : The.Secret.Dare.to.Dream.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
' B- ?3 V8 V) [1 y- c1 |Language                                 : English
8 f" `) @2 D$ E5 p" w1 F. b7 `2 KDefault                                  : No6 p6 v2 E( I( U, t
Forced                                   : No, \$ {; }0 s5 C4 U2 T/ P+ E
Original source medium                   : Blu-ray
# J1 K  U( C* J# D8 ^) i7 p! l, l9 h' v& O1 z9 ~: G1 K$ p4 e7 P
Audio4 f) k! M2 x# V! z( D
ID                                       : 2
" q* ^8 a3 m/ DID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
: d8 g0 Q, x' o1 n8 G8 G+ dFormat                                   : DTS XLL
+ m* t+ ^7 a0 @6 m: c* h- H# bFormat/Info                              : Digital Theater Systems
8 \+ A% p# w# m. ~# d' CCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
9 Q1 ~1 ]0 u, e1 }. n; G% {Codec ID                                 : A_DTS
) h2 V% ?$ q* f) E4 j! sDuration                                 : 1 h 47 min7 \8 ^) U$ Z/ `
Bit rate mode                            : Variable
0 h, A! O5 [  \; SBit rate                                 : 3 603 kb/s- b3 s) g2 O8 V9 W# W4 e# Z
Channel(s)                               : 6 channels
5 W/ _1 t7 A+ ?- p5 a+ CChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE2 A8 Q5 h  w# ]6 N
Sampling rate                            : 48.0 kHz' k1 ~3 j& i6 T) o$ `8 e2 r1 E
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): l1 V6 p% B. x& j2 M9 ]
Bit depth                                : 24 bits  c% K1 _( N% t; `6 S# G/ R4 y7 B
Compression mode                         : Lossless( L4 w$ n, J; E: ?1 c
Stream size                              : 2.71 GiB (9%). ~2 |. s! M/ L# F% g1 P5 N1 J
Title                                    : The.Secret.Dare.to.Dream.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
( @% \& T" E8 U0 N' wLanguage                                 : English
* B8 _  i3 z* A. i. P' j4 A5 VDefault                                  : Yes
; C1 l+ O) O% ?/ e5 }Forced                                   : No
6 G1 N2 u: Z" `& `/ qOriginal source medium                   : Blu-ray
2 K7 K9 |, t) ]( a# k5 \- s$ D' ^
6 ]  h. H- L$ t! k' |Text #1+ B& ~& L+ d* A/ Y8 F* j- k7 x5 p8 x
ID                                       : 3
/ P$ H+ ]4 J1 z2 B2 j5 _0 k3 b. Y; K* O( [Format                                   : UTF-8
0 T( b# s  V3 Q; m( WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( Q8 x" A+ n9 [6 P% y; B0 TCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ E% `  _; H# MDuration                                 : 1 h 39 min  E. U) `4 u# W, a) W  ?
Bit rate                                 : 66 b/s
  J% L' m5 V( N* U1 U. P  E8 MCount of elements                        : 1549
  ~5 N3 Y9 f4 d# \# ~8 O" _Stream size                              : 48.3 KiB (0%)( J3 }4 U8 K4 |' [5 y" q' e
Title                                    : English-SRT
# L5 C" W+ V; j7 D. I/ sLanguage                                 : English
+ \% D$ Z4 N7 h! vDefault                                  : Yes; H  `: [( `  m# z
Forced                                   : No
. u( s8 i/ X3 a2 I& X4 s  J
5 \5 f8 A8 V4 t, PText #2
* b/ w! G7 {! m: F9 {ID                                       : 4
/ T! {0 G  R0 GID in the original source medium         : 4608 (0x1200)) t: w5 }2 r3 n2 L; y
Format                                   : PGS8 D: Z4 y9 i/ w, z0 ^
Muxing mode                              : zlib
1 U4 y, d& l1 _5 r" kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) M7 ~; ]) M) P9 CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. a% R) t, r6 a* K' w4 j! G) U) f
Duration                                 : 1 h 40 min7 |5 I) }- G# G5 a& @% P- l
Bit rate                                 : 42.5 kb/s# r% Z8 V- N# U4 j
Count of elements                        : 3042
  e) g6 N+ G: N7 d: y% j( b3 [- zStream size                              : 30.5 MiB (0%)7 w4 _0 Z7 H) s! T
Title                                    : English-PGS* S: U" t; h* O/ F
Language                                 : English
- H* }6 r2 e1 ^7 Z) D* ~8 N5 u4 h6 f5 LDefault                                  : No: N/ A  `; F% x0 J2 I
Forced                                   : No
$ i' P& k/ Z; VOriginal source medium                   : Blu-ray0 |% u# ?* p5 G/ |/ i, e" v! n
+ N* W, i# X' h
Text #3* n8 G3 {* |% p* g
ID                                       : 5
- D: g0 W! u$ n- F* Z3 @ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)& K) [& Z. D9 J! I+ e
Format                                   : PGS
+ v3 |! l. Y0 F( l, }8 `Muxing mode                              : zlib3 i% C: I" Z0 Z% I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; Y4 \" F; P1 j0 R3 B( X9 z. ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" \3 Q- Q' i- M" `) a/ E% y( d) \Duration                                 : 1 h 45 min
3 I" d* f' x8 cBit rate                                 : 37.0 kb/s
( ?  M7 j, H, @9 Q2 P! uCount of elements                        : 2800: o$ T) Y, u5 \0 v6 e( f' K
Stream size                              : 28.0 MiB (0%)! k" V% u/ @5 I: X2 L
Title                                    : Spanish-PGS
+ G. |% s5 s' k' R2 `- i; KLanguage                                 : Spanish
6 t4 G+ \1 x  B7 D1 s. m. lDefault                                  : No
. N+ R8 D& g  |Forced                                   : No
9 |* @/ I: g5 M. f& x7 b3 e+ eOriginal source medium                   : Blu-ray
+ {+ R( |9 t0 U# i6 B; q* h( `* @$ P, `7 F5 X, d+ {
Text #4
: l/ O& R9 P( p9 p# dID                                       : 61 P% {$ x' i# Q1 i
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
! Q/ w7 l) |7 t" \Format                                   : PGS& @3 p0 p0 b1 p- c% |
Muxing mode                              : zlib
- H! U2 z: s) z3 B- lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 Q& |/ [/ N) A7 U
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  r4 i& }$ h8 S6 p# }/ DDuration                                 : 1 h 45 min
4 Z# v7 H& M3 j% K5 j4 M7 g- NBit rate                                 : 35.2 kb/s
- s! k8 _0 {& M  h* E$ ?Count of elements                        : 2696
; V! o9 w# ], o  k$ u6 L. TStream size                              : 26.6 MiB (0%)) T- g/ o& P( p9 a+ _3 T4 l
Title                                    : French-PGS- ^/ d3 `% T* m  m9 ~- D( S2 S
Language                                 : French9 F9 c, j, `- m! \$ w# h  P
Default                                  : No
; W( R0 c' s5 V7 o6 T1 J8 |Forced                                   : No
. c$ q% I( G/ k: c7 u( U$ j1 c9 BOriginal source medium                   : Blu-ray
" h& \! x* E+ b- N; {/ @
* N- g+ E7 S4 a8 iMenu
) o$ M8 q. p5 ~0 y8 U1 a6 l00:00:00.000                             : en:Chapter 01
5 d% O, K3 G1 o00:04:28.851                             : en:Chapter 02
: n4 U; C' G: j- y( u* Z00:09:33.656                             : en:Chapter 03+ @9 f! }; q! }4 j
00:16:22.106                             : en:Chapter 041 I- [7 x6 @8 h: ?7 @- o+ \
00:24:55.202                             : en:Chapter 05& V( Z5 A; o9 W4 ^, I/ B- S5 d, k
00:32:44.837                             : en:Chapter 06! h9 F8 E# @! `; y5 E
00:37:57.984                             : en:Chapter 07
0 R& }2 X: n7 L, I00:45:51.165                             : en:Chapter 08' I6 I) t. T- d& Z
00:50:51.214                             : en:Chapter 09
7 Y$ k0 l. \' W* m00:56:12.118                             : en:Chapter 10+ t7 u; i' W$ Z8 ~& S
01:02:20.987                             : en:Chapter 11! a4 v9 X; H( k6 b3 E* v7 r
01:11:14.853                             : en:Chapter 124 _) i. E' F# L4 A; b; y
01:20:20.440                             : en:Chapter 13
; i' {& c2 S- _9 y5 O; C: w5 z2 r01:25:20.740                             : en:Chapter 14
3 S/ j" D/ `! N  z5 M* f, Z01:30:56.451                             : en:Chapter 15
, d& D# y" K6 r01:36:50.888                             : en:Chapter 16

9 f7 n! ]1 d8 w
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-23 02:11

快速回复 返回顶部 返回列表