BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 56|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 急先锋电影版 [REMUX无损版] Vanguard 2020 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 5.1-FGT 20.22GB

[复制链接]

7945

主题

8139

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11102 枚
体力
10024 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-12-22 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
8 v6 D7 J+ X, d+ }
: E$ d: L$ U% o% g◎译 名 急先锋/急先锋电影版
6 W" ~- w+ _% s3 Z- p% h3 h◎片 名 Vanguard
  A# Q: ~' ]2 i8 z◎年 代 20209 B; m' P% }8 J) m) C- {) l6 N6 C$ A
◎产 地 中国大陆) r$ z& j; L  J- q' o) |; M
◎类 别 动作2 C+ r& `* J6 Z8 t' y8 R, M+ d
◎语 言 汉语普通话4 o$ S& H+ v. n# b0 j. y7 U" w
◎上映日期 2020-09-30(中国大陆)3 J. }( w" y0 M0 H
◎IMDb评分  4.6/10 from 1,900 users$ e! v' ?3 r8 ?/ ~0 j: m4 f
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9695722/
8 a+ d9 ]2 s6 w/ r* M◎豆瓣评分 4.6/10 from 58,101 users7 F( ~+ q2 r; p# ~* W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27195078/
. U* a# B: s( O  c' U◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
7 y2 P$ m0 j# n% ^" E, N◎视频尺寸 1920 x 1080
3 f! w4 |/ J0 p2 K◎文件大小 1DVD 20.22 GiB1 p  h) a7 b# {  F* H" J, v* K: ~( L7 X
◎片 长 1 h 47 min6 ~" u/ k4 [* }  N, [# u
◎导 演 唐季礼 Stanley Tong
0 @! R, n/ h- _) u. P! {3 V◎编 剧 唐季礼 Stanley Tong
- L& h- D0 k$ D) p◎主 演 成龙 Jackie Chan
* ?: C8 F$ d" t$ X: d& Z8 K     杨洋 Yang Yang
8 ^  j- s6 p$ d1 {) m  e. W     艾伦 Allen
) o& N. H5 ]3 ^4 N     徐若晗 Ruohan Xu
  Q4 b* R. W6 v     母其弥雅 Miya Muqi/ X7 t2 H+ H: |/ |4 w0 J
     朱正廷 Zhengting Zhu: |% D+ b) T$ {' G
     楼学贤 Jackson Lau Hok-Yin& [, V1 R- g1 Z- J# Y$ P
     郭芷妍 Nikita  n9 x5 o- L: P3 O! o3 @0 f
     埃亚德·胡拉尼 Eyad Hourani
) D" l: G, c2 v* _% Q: L1 m     杨建平 Jianping Yang
$ P3 T% X3 R2 }- D     周斌 Bin Zhou' R2 X5 Y& R2 l) j
     王延龙 Yanlong Wang
5 @2 O$ ?2 Y/ d. y2 D$ a/ B! U     王驹
6 }8 w7 I+ U2 q. p     唐季礼 Stanley Tong
) B: `8 f# a/ L4 t     杰古 Diego Dati2 g* f7 \- }6 \9 `6 y- d5 v0 W

/ z: L* ^. q% X' P9 K3 g) O◎简 介   ; @) H* s5 t# a3 @+ a  \
0 z1 S* H: \  m/ I+ e7 ?
 Covert security company Vanguard is the last hope of survival for an accountant after he is targeted by the world's deadliest mercenary organization.. u) k3 W% g; B+ z+ s6 T
3 S; ]5 v" K4 q5 `, @5 n% p5 A& x0 {
 中国商人秦国立在英国惨遭雇佣兵组织“北极狼”绑架,秦的女儿Fareeda(徐若晗 饰)也卷入其中,遭到追杀。千钧一发之际,急先锋国际安保团队成为他们唯一的希望,由总指挥唐焕庭(成龙饰)带领雷震宇(杨洋饰)、张凯旋(艾伦饰)、弥雅(母其弥雅饰)、神雕(朱正廷饰)等组成的急先锋行动小组,上天入地,辗转全球各地施展惊险营救。解救人质的过程中,竟发现“北极狼”背后的犯罪集团还策划了一场惊天密谋……
! \+ g$ w% e% }7 c6 v: m' _9 {2 K* Q% K5 ]4 s5 T4 E/ h
 Covert security company Vanguard is the last hope of survival for an accountant after he is targeted by the world's deadliest mercenary organization.
Video7 q2 W8 d3 r: J! B9 C, l
ID                                       : 1
/ _2 g0 q( }  [; s& t7 ~) b- ^ID in the original source medium         : 4113 (0x1011), k. Z) p* O# w/ }$ H1 D8 M
Format                                   : AVC. P4 x3 F; U1 `9 B7 q) J
Format/Info                              : Advanced Video Codec
; Y! W  }$ M4 \( l2 L2 v: CFormat profile                           : High@L4.1
0 n. i/ p& ?( i6 i; S! A. `Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
/ H9 g/ x" H$ g2 M! A7 rFormat settings, CABAC                   : Yes
, Z& O( a; N: ~& f# n  sFormat settings, Reference frames        : 4 frames
8 r) V) e4 p% [) w) N. ?- O1 CCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC9 k8 p% p3 S5 I# T1 c2 X
Duration                                 : 1 h 47 min
2 q7 b0 o3 V  r# \' @Bit rate mode                            : Variable
3 }7 ^9 B) c' `9 eBit rate                                 : 21.4 Mb/s
* Q" \; Q* w2 }: j. SMaximum bit rate                         : 28.0 Mb/s" s" p* w) U/ b& w4 ?) ^9 {
Width                                    : 1 920 pixels
; @9 b5 M) p5 ]& c  [* f- fHeight                                   : 1 080 pixels& u6 Q" v+ S7 V3 V# [2 G* l
Display aspect ratio                     : 16:9
3 J+ E3 v& j+ _3 tFrame rate mode                          : Constant
+ p$ R+ B6 N& s2 aFrame rate                               : 24.000 FPS
, |8 l2 @2 v8 X: ?7 {  IStandard                                 : NTSC
, ?/ y0 ]8 U  v3 l7 YColor space                              : YUV& v) i  [5 C9 h2 C! i
Chroma subsampling                       : 4:2:0
: A6 K7 k: A3 SBit depth                                : 8 bits
0 y9 ~0 H. r+ i8 EScan type                                : Progressive5 ]) y! o9 ~" Q  v! T: I& z9 A
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.431
0 O( h; r- U" D- DStream size                              : 16.1 GiB (79%)
8 |, t) z# {" h+ p5 I$ W) c6 @Title                                        : Vanguard.2020.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.5.1-FGT# \$ n& x, r* Y& s" \! K, _
Language                                 : English" T. y' P. t# u+ q3 Y3 {8 [
Default                                  : No
2 n$ g& ?: c1 B5 ~Forced                                   : No
& h( o6 X; H! e7 k/ f2 ]' |  _Color range                              : Limited
& B1 v: m. L4 b0 |5 k' i7 [. [4 wColor primaries                          : BT.709, j7 w$ b1 [! c) Z+ y' a: i6 z
Transfer characteristics                 : BT.709
+ d7 H4 Z, Q1 M5 F9 [- AMatrix coefficients                      : BT.7097 v( K+ X& R2 M$ Q" ?
Original source medium                   : Blu-ray
6 a' }5 g1 A1 Q" b1 y) j. @; e0 s  m0 [) m- o6 q
Audio #1
+ k" i& ~, l, n8 J" V: S# M  p$ aID                                       : 2
$ q% ~. {: o4 ]. A' c+ F: jID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
8 D5 c0 D1 k7 L6 g9 M$ mFormat                                   : MLP FBA
' I% a0 C9 ]8 z( V0 p# @: d/ oFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA( d, l3 c3 P- y1 Q% i
Commercial name                          : Dolby TrueHD7 ?( X2 V# o" I) ^% q3 ~+ o% s
Codec ID                                 : A_TRUEHD/ K9 u/ s& Z# N) u7 ~1 G
Duration                                 : 1 h 47 min) j% B; N9 u- ^) c/ F
Bit rate mode                            : Variable/ T- G$ S1 Y0 T, ^, _8 q. }
Bit rate                                 : 2 473 kb/s. p3 O1 {1 o* k7 m' O0 E& F
Maximum bit rate                         : 4 944 kb/s
  R# Y7 t$ Q8 U) Q+ E  _; m/ mChannel(s)                               : 6 channels2 s+ e' X2 [' Y* Y( ?
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
/ s4 I: H! Y* [& {1 HSampling rate                            : 96.0 kHz
$ g7 e# d; ^$ D4 G# VFrame rate                               : 1 200.000 FPS (80 SPF)* |" \7 Z& j4 p) n) W2 |8 S
Compression mode                         : Lossless0 S2 G$ G! f, e  C- O  |# u* U
Stream size                              : 1.85 GiB (9%)
, _6 a( g# }9 lTitle                                        : Vanguard.2020.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.5.1-FGT/ U6 u$ ~6 A# J
Language                                 : Chinese0 k9 V  z5 T& C/ }0 M- O8 ?
Default                                  : Yes0 ]5 a1 y. x! m: e
Forced                                   : No5 f3 B6 ]; @: `% \! R8 a! ?/ B% u
Original source medium                   : Blu-ray+ }/ Q* m6 K9 K! ^! |
1 J4 t" |' j9 `6 l9 _: B
Audio #2" y' x% q4 R/ |3 r# K: \
ID                                       : 3' E$ e. I$ S' b2 z
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)7 v! ^/ ]+ A" p+ X) J0 y& Z
Format                                   : AC-3
/ ?3 X; ?  K- X8 Q/ gFormat/Info                              : Audio Coding 3+ T. N" y# K$ r$ _- K  H7 J
Commercial name                          : Dolby Digital* H' A0 u: S* @
Codec ID                                 : A_AC33 ^1 \" O1 \  ~# }( x. R
Duration                                 : 1 h 47 min' u# ]3 Q# \9 {! b# I' N
Bit rate mode                            : Constant/ P# x" C0 o& m: C& I: d8 U: i0 ]
Bit rate                                 : 640 kb/s
8 t+ B$ ~; C& q, q2 r+ K# tChannel(s)                               : 6 channels1 W( m, O9 K$ C5 C
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs. ~9 g( F& P; k0 W
Sampling rate                            : 48.0 kHz) X$ e6 F7 b" T& o' c$ z" w
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 X7 o$ R, j7 _/ @- rCompression mode                         : Lossy
  I: H: i. O, n  l: m. SStream size                              : 491 MiB (2%)3 }- {5 s0 h4 q
Title                                        : Vanguard.2020.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.5.1-FGT
+ K8 `5 d! R! b' _Language                                 : Chinese1 l" P: e+ R5 p+ k: f$ Z/ ]6 N
Service kind                             : Complete Main
( |5 M. u# `2 u5 q' E+ F" vDefault                                  : No( }; @: g( g5 i) r
Forced                                   : No
' Y( A  x1 T, S5 h) b: E1 w$ P9 ]Original source medium                   : Blu-ray4 H9 A8 y9 X& F( |" J! B2 D
; O- G$ A* g6 W  Z# l
Audio #3+ a' q( x) Z2 `- S7 `
ID                                       : 40 c( f  H7 k5 y* O3 r2 k7 N1 w
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)7 \: R  {- c. R) Y3 x. x& _
Format                                   : DTS XLL
$ q2 w2 D' ~% M( R2 aFormat/Info                              : Digital Theater Systems1 K- c) d/ v) c! @
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
; `4 w- _2 X0 l0 n# B2 ~Codec ID                                 : A_DTS7 p1 @$ w) s9 l: q7 ]
Duration                                 : 1 h 47 min
* C1 N$ j' I& D5 i$ WBit rate mode                            : Variable
( T- W) e' R( \Bit rate                                 : 2 325 kb/s
8 o0 G: h$ k+ y6 i6 oChannel(s)                               : 6 channels( D* x" A8 p% o4 U% z5 `4 Z" [
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
/ q6 }; T: r! |2 GSampling rate                            : 48.0 kHz
4 X6 h+ X- b& mFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
- }% O, B0 i4 W/ w, MBit depth                                : 16 bits
& ^: [6 }7 X# ~+ `3 d& S" uCompression mode                         : Lossless
) x6 @. [, y3 e5 t" pStream size                              : 1.74 GiB (9%)5 I3 v! x# h! N
Title                                        : Vanguard.2020.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.5.1-FGT
- g+ ?5 a# p* L1 T$ a/ t# d: JLanguage                                 : Chinese/ W+ h2 y$ H  _: }3 |
Default                                  : No
/ n: Y9 E" M0 f4 V& M/ [2 ~3 Z, U$ TForced                                   : No. L; u( C- F7 r% C1 c7 R9 }
Original source medium                   : Blu-ray
; T/ r# h1 V* o6 C
" ^8 S: i  r9 F* Q" LText #11 K: }+ ~. J+ i8 O- {' Y
ID                                       : 5+ J$ s" R0 b* ~& T& i+ d
Format                                   : UTF-86 |  Y: L) F9 f* h& B
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' E+ H- Q) `; N$ A9 h7 ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# j3 p# x6 f6 XDuration                                 : 1 h 38 min
& s6 ?; q% K& G4 _Bit rate                                 : 36 b/s( p5 h! [; [$ `7 ?% ~
Count of elements                        : 1316& m9 r# {1 ?, h0 N) x
Stream size                              : 26.4 KiB (0%)
( H8 X: ?* D: R& m6 n7 XTitle                                    : English-SRT
+ I# b$ C' Y. D) f, m6 q" Y  OLanguage                                 : English
! ~& f& J" ^0 J  ^3 s1 MDefault                                  : Yes
8 q8 Q( R+ U" ^- V* N+ ]* \Forced                                   : No, ?% r8 F/ J$ h$ h1 W
# m1 m0 [  m5 F$ _: S! A* N9 `
Text #26 N" _/ f2 a# Y7 }; K
ID                                       : 6
4 x6 K4 p. t; e5 XID in the original source medium         : 4608 (0x1200)3 F4 V  Z; C/ P; G$ J# A) e6 y* [3 i
Format                                   : PGS
8 l% Z, \+ k8 f: zMuxing mode                              : zlib
/ m8 [+ z' D# S' u! UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  `4 ?# X* L9 c8 F; O. w' K3 \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" q& j/ }! e; P7 v$ A9 U- _
Duration                                 : 1 h 38 min- J  c. C8 x1 v3 a5 A, O( B
Bit rate                                 : 26.6 kb/s
4 V$ Z8 X; t7 h6 K/ ]Count of elements                        : 2300. f0 p! V  t. k9 Z
Stream size                              : 18.7 MiB (0%); t) B: F% ]& n+ U7 Q
Title                                    : Chinese-PGS
5 v2 C" a5 g- b. L7 k3 n  lLanguage                                 : Chinese
( @. D$ ]9 W2 ^: Q/ @, dDefault                                  : No
9 A* @# g+ C  hForced                                   : No4 ~3 Y* E( E% y& _( P
Original source medium                   : Blu-ray
4 w- p8 r  R# s7 m7 X) C# h2 K8 m# h% k6 J  u8 J
Text #3
- h% V4 Z; q+ c! wID                                       : 7
1 ]$ F9 M. B2 i9 GID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
+ }5 I0 d4 _) r! K- b) {( N0 Y% k; {Format                                   : PGS6 {' l! J! p" m, o3 [3 E  h
Muxing mode                              : zlib0 P4 _7 m3 k; C7 K7 X2 C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' \5 M; t/ d1 H$ wCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 K* _/ w8 J$ }# W! @% lDuration                                 : 1 h 38 min
. h3 y0 t4 i+ \$ s1 G& `Bit rate                                 : 26.1 kb/s' m0 l1 a" ^/ l1 |
Count of elements                        : 2300
# M& _; e7 h8 ^. I# p8 P: d4 T- tStream size                              : 18.3 MiB (0%)3 h( b- X) i6 B1 U. R- P5 E
Title                                    : Chinese-PGS
9 l0 s" {$ K' H) C% \/ A8 RLanguage                                 : Chinese
) T9 ?+ _! o8 b* r; EDefault                                  : No
8 P' Y2 g( n- A8 |. D' {8 |9 OForced                                   : No
" I8 l! k& `* Z5 v6 S" V$ T% OOriginal source medium                   : Blu-ray( Y( K) \/ Q6 k2 @5 i
* D7 U& r( ~# `5 k( f
Text #4, q8 o$ `+ M2 I# f& b" e4 t* m( u: D
ID                                       : 8% ^" P  I" v" M) H' B
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)  Y/ g! Z0 m0 N* ]3 p( z, b
Format                                   : PGS2 S' D2 e' ~8 I1 m) M: Q7 i9 O
Muxing mode                              : zlib6 P9 C; q: v1 p( X# a
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  ]6 Z0 E) V# |; Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 G6 M3 _: z; k1 q* ?; jDuration                                 : 1 h 38 min3 X$ y9 n, Y2 }9 c0 Y: j6 e: b
Bit rate                                 : 30.3 kb/s
2 d, x2 W! J" G% P  B5 w/ PCount of elements                        : 23007 h8 r5 X. N! Z1 [- s; g4 ]" j
Stream size                              : 21.3 MiB (0%)
3 g% o1 s; Y8 A/ H5 F0 e3 VTitle                                    : English-PGS# q1 `/ ^! z) r( N2 k
Language                                 : English( P6 ~1 U. z* N# a8 C
Default                                  : No; S2 u3 P) m+ L) A! X
Forced                                   : No
7 |2 F; t! p$ t2 s  J. Q1 jOriginal source medium                   : Blu-ray
' F3 J( e; Y/ m) x+ O
9 L& o7 [9 H2 \6 g4 A# ~. X9 [, SMenu
3 W* P- n" o0 I2 e& R3 y2 a00:00:00.000                             : en:Chapter 01* u( _5 i% I- Z
00:09:28.750                             : en:Chapter 02+ o6 \, S/ ~- l* J. X( ?
00:18:20.083                             : en:Chapter 03
5 W! q( m" `+ z5 t2 k) U" q00:26:45.958                             : en:Chapter 04
3 _2 h& J( m& L5 R/ o. ~( U- x00:36:07.208                             : en:Chapter 057 I" [) J: ^. p* ?
00:45:34.708                             : en:Chapter 06
8 n0 L. `. C( h  H" e! m0 P00:53:20.750                             : en:Chapter 07
2 f5 v$ j% J& }01:02:13.458                             : en:Chapter 08
, V+ i) h7 Y0 s$ E3 t! `: y01:10:39.500                             : en:Chapter 09, R. m3 }1 |8 N5 `
01:19:55.958                             : en:Chapter 10- E1 j: p& G* O" |- e
01:29:10.041                             : en:Chapter 11
! V" A. b  `+ O( d  Y% P0 Z: ?01:33:06.583                             : en:Chapter 12
' f! F, U; M' [# f2 ]+ i
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

70

主题

1995

帖子

7589

积分

Sponsor

金币
742 枚
体力
2764 点
lanpanshuma 发表于 2020-12-23 09:08:45 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
/ C( J4 W  M* ?  z1 {7 LBlu-ray movies Community: my favorite!
4 W) i( m" h- ~; B9 [4 ]  i+ f
该会员没有 ...

0

主题

645

帖子

2837

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
1573 点
QQ
七喜 发表于 2020-12-23 22:55:44 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
) D) h. Z% A" g& R: o& ~至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
- j8 V1 U" t; U& X( z

0

主题

645

帖子

2837

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
1573 点
QQ
七喜 发表于 2020-12-24 23:31:46 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!' R$ z8 `* @8 ?( I( x( m
Blu-ray movies Community: my favorite!- E6 G- y9 I! t. B9 {* }% |

641

主题

2196

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1992 枚
体力
5005 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-12-25 09:04:51 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
$ W1 g. G% I9 Z. A3 v! A) }/ I0 ^Blu-ray Film Forum: I will always support you!
8 B2 k' D5 |! k" C- e: f8 m1 d) |$ T

210

主题

440

帖子

2542

积分

Sponsor

金币
544 枚
体力
1083 点
zhangwenbin 发表于 2021-1-8 11:06:28 | 显示全部楼层
[蓝光原盘] 急先锋电影版 [REMUX无损版] Vanguard 2020 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 5.1-FGT 20.22GB [
蓝光论坛里

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-26 19:58

快速回复 返回顶部 返回列表