BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 421|回复: 13
收起左侧

[蓝光原盘] 神奇女侠2 [REMUX无损版 自带国语中字] Wonder Woman 1984 2020 IMAX 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 34.58GB

[复制链接]

8110

主题

8304

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11666 枚
体力
10435 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-3-11 08:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fast forward to the 1980s as Wonder Woman's next big screen adventure finds her facing two all-new foes: Max Lord and The Cheetah.% O+ o3 a. G( C: }

* s" [" a! _, K/ _ 01.jpg / h& I0 b* u( G$ W
+ z& e% F" u0 @3 V. K" b* `) H
◎译 名 神奇女侠1984/神力女超人1984(台)/神奇女侠2
  U( m( f2 u9 A9 y+ @- N+ R' i◎片 名 Wonder Woman 1984 / Wonder Woman 2 / WW84
/ c( Z/ u, g9 B8 i  m◎年 代 2020
7 N' I7 T' i5 M" l) c◎产 地 美国/英国/西班牙
) h2 ^) W$ D; z3 O- g◎类 别 动作/奇幻/冒险' ]9 A) P) q+ n& N
◎语 言 英语
. i  f. i/ h2 P! Q6 G◎上映日期 2020-12-18(中国大陆)/2020-12-25(美国)% |) n; a0 }2 q/ a$ T
◎IMDb评分  5.4/10 from 167,343 users
3 r7 q, F" S$ A◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7126948/3 \( ?; n: C  l: F& K$ @0 p
◎豆瓣评分 6.3/10 from 176,764 users
" B, h2 |3 s& p" A  S◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27073752/( M- V8 n+ R; U: J6 l
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
3 w$ X- C% H# _  _( k◎视频尺寸 1920 x 1080* M( W% e$ X5 H; r- `  I$ y
◎文件大小 1DVD 34.58 GiB
' c! y( u4 A3 h1 N◎片 长 2 h 31 min; ]3 {* Z) q$ {5 f* D
◎导 演 派蒂·杰金斯 Patty Jenkins# ?# {( V' h; ^3 w% T' B. @2 S
◎编 剧 派蒂·杰金斯 Patty Jenkins$ n- e4 \* B, i- W3 w( q
     乔夫·琼斯 Geoff Johns2 `1 |- ]: R6 Z* P8 n2 k' s
     戴夫·卡拉汉姆 Dave Callaham
. Q+ W- }7 N$ L9 e& \+ |& ^◎主 演 盖尔·加朵 Gal Gadot
6 t1 _9 ~5 `7 m, P2 T     克里斯·派恩 Chris Pine, b2 I) ]5 t% t. |5 n
     克里斯汀·韦格 Kristen Wiig, k4 l# e* I3 S. c  p3 `
     佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal1 w! |4 ]9 l  {+ n- _
     康妮·尼尔森 Connie Nielsen
- m5 g" r' u& o" S2 J* ?     罗宾·怀特 Robin Wright& h: n8 p/ F/ e& ~
     莉莉·阿斯佩尔 Lilly Aspell  y* k2 S7 I! c
     加布瑞拉·王尔德 Gabriella Wilde
3 V, f4 x2 z2 J% D! o2 G     杜晨·科洛斯 Doutzen Kroes
, [  J( n/ I4 n% u8 S" ^0 H! C% }     琳达·卡特 Lynda Carter
" m3 l0 S  y6 l     克里斯托弗·普拉哈 Kristoffer Polaha& y4 `: J4 z: j$ ^6 `
     里昂·贝克维思 Lyon Beckwith
, }+ x8 ]2 @4 W9 C0 f     拉维·帕特尔 Ravi Patel3 k0 y/ q& U8 G5 U, l
     娜塔莎·罗斯韦尔 Natasha Rothwell
) \) a: f" z8 Y) a6 ^     泰莎·波纳姆·琼斯 Tessa Bonham Jones7 A* b& E$ }  |6 O
     艾拉·沃克 Ella Walker4 z# Q* O& T( l3 _! r( F
     游朝敏 Kelvin Yu7 k: j5 D! n0 s3 w
     谢恩·阿特沃尔 Shane Attwooll9 R5 e9 Z% j/ q: K$ q3 R
     艾德·伯奇 Ed Birch/ w: X  u2 q: M0 C4 d+ v
     帕特里克·利斯特 Patrick Lyster
# ~% [. a+ o2 J  G     奥克莉·布尔 Oakley Bull
; V" C3 L- ^9 {! @& V3 h1 L6 z! t" g     科莎·恩格勒 Kosha Engler' ?2 w' s. O' `. {
     小田部阿基 Akie Kotabe8 [! N: y( S6 ^2 K! J
     康斯坦丁·格雷戈里 Constantine Gregory/ g4 Q6 ]$ H5 B; R/ J4 `
     文森·德·保罗 Vincent De Paul' d. q# d" K2 u
     朱利安·费罗 Julian Ferro( Z& L* M* {7 v5 ?3 J/ c! c' s3 J
     罗莎娜·沃尔斯 Rosanna Walls! q  T5 S& R- w0 Q8 y( U0 h4 N
     丹尼·摩根 Danny Morgan: o; ?  a5 M1 W/ M( O
     克里斯·西尔科克 Chris Silcox1 x) a, M1 G: p! V. Q$ H9 f
     伯纳多·桑托斯 Bernardo Santos$ [; s, O* [2 n2 ^- [( U
     菲利普·菲尔玛 Philip Philmar
6 e- S5 q- n# E8 X+ D9 B( F     尼克·欧文福特 Nick Owenford4 X8 K7 {/ d4 P
     乔尔·莫里斯 Joel Morris
5 B, z; J5 I; A7 B6 c, F# @     贾格·帕特尔 Jag Patel
' s4 \: M- v' h& g' v, N     温迪·阿尔比斯顿 Wendy Albiston
$ O8 ?9 ?  B  I+ M- J3 B     马诺伊·阿南德 Manoj Anand6 h/ [5 ?1 H4 S' F; T
     约翰·盖蒂尔 John Gettier
* v1 r$ R9 @' ^3 a     佩内洛普·卡普迪雅 Penelope Kapudija$ A% C8 M# R8 C+ {: v7 [8 S) L
     莎拉·卢娜 Sarah Luna
* }! w0 V9 O7 ~4 D# W9 u
9 }. f( i0 G+ [9 G◎标 签 DC | 盖尔加朵 | 超级英雄 | 美国 | 正义联盟 | 科幻 | 漫画改编 | 动作% k0 w& R! T! @2 |& Z4 Y2 _, q/ ?/ s
( ]) h* S3 b1 ]: k# b( z  K+ i2 D$ P( M
◎简 介   + D, R# x: H% _) F% [" i

" r( x# R) T# i: E 故事背景设定在五光十色、充满诱惑的80年代,神奇女侠戴安娜在华盛顿的自然历史博物馆过着与普通人无异的生活,然而在阻止了一场看似平常的劫案后,身边的一切都发生了变化。在强大的神力诱惑下,两位全新劲敌悄然出现——与神奇女侠“相爱相杀”的顶级掠食者豹女, 以及掌控着能改变世界力量的麦克斯·洛德,一场惊天大战在所难免。另外一边,旧爱史蒂夫突然“死而复生”,与戴安娜再续前缘,然而浪漫感动之余,史蒂夫的回归也疑窦丛生。
, E! n' s, P" Y, h0 |# |
3 w  ~- J6 W, C  K/ C 新时代大幕开启,面对两位强大的邪恶反派和神秘归来的史蒂夫,神奇女侠要如何才能再次拯救世界?
  A! p# J* E# q+ ?" R$ ^  V' [
8 u' Y' i/ x  w1 p' ]$ Z Diana must contend with a work colleague and businessman, whose desire for extreme wealth sends the world down a path of destruction, after an ancient artifact that grants wishes goes missing.* @! f% ~4 o) o7 H
 1. DISC INFO:
  * T5 I. T; X" j. n7 N6 N: Z
 2. ( l3 L# a/ \$ A0 X* w$ A+ j: k4 \
 3. Disc Title:     Wonder.Woman.1984.2020.IMAX.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  4 N3 O- u) a4 X) O
 4. Disc Size:      44,064,914,434 bytes- s$ v* v# M; T1 V/ S# e
 5. Protection:     AACS
  . _2 G& F! \& C* L
 6. Extras:         BD-Java3 D3 F( {6 ]( q" N
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.1.9)
  ! j- v$ q# o0 m6 E

 8. : w. @6 R! I. `+ C  u/ a& Y3 P8 }
 9. PLAYLIST REPORT:
  : e4 m0 d  S+ ?( C3 q

 10.   \  w$ e( M7 m  ]5 v# U# v
 11. Name:                   00810.MPLS  
  , ?+ [1 v" m- F" l0 n; O( A
 12. Length:                 2:31:07.725 (h:m:s.ms)
  0 ?6 ~+ ?6 j% D
 13. Size:                   35,401,979,904 bytes
  4 Z2 I8 K* q& q3 Z$ Y
 14. Total Bitrate:          31.23 Mbps! n7 W; g* q' k. o
 15. ! X. V$ ^& z/ `6 Q' z) ]" l( o4 \8 z
 16. Video:+ r1 O% O3 @1 \: T" Z( i4 k1 z
 17. 4 t) X: a) l5 k- S9 V# ~: [" C
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  # e5 P3 O- T4 z) c
 19. -----                   -------             -----------    . L5 f3 w9 d" f" U4 ^* P! R4 `
 20. MPEG-4 AVC Video        21041 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.13 U9 c! @4 u% v) V) _9 f
 21. ( S4 P$ r9 R% C* S! N0 W3 X8 L
 22. AUDIO:
  3 @9 S4 x& w! r3 |8 J4 e9 |

 23.   W7 d! M2 i2 }) {9 f1 ]2 T
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  ! _" y' U- n6 n  ?
 25. -----                           --------        -------         -----------    - a. U  g1 E0 I# N9 S0 `0 R
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3308 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 2860 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)" ^- X6 ?  u6 _+ ~1 A6 z4 W
 27. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps7 n) {% J6 [9 L0 M
 28. Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps6 C6 y# B5 `) D
 29. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps4 z$ r. i; s' X# |( [
 30. DTS-HD Master Audio             Italian         2300 kbps       5.1 / 48 kHz / 2300 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  , w" f; P; K. J# ^
 31. Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps7 F2 Z# `- J: C- m8 q

 32. ; Y! Q) }# R9 G+ Y+ @# l
 33. SUBTITLES:
  & J5 a8 I, o' q, ?

 34. ! s& p/ J+ z4 X4 N2 u# d! i7 |
 35. Codec                           Language        Bitrate         Description      e7 `& D" I/ @
 36. -----                           --------        -------         -----------   
  6 h* a. b1 G- a% b0 @
 37. Presentation Graphics           Japanese        17.969 kbps                    * J* v4 O) K2 Z8 ]# E( q
 38. Presentation Graphics           English         33.035 kbps                    
  8 G0 p1 k  W3 y( T$ e* V3 U1 b  V/ E
 39. Presentation Graphics           Italian         31.03 kbps                     
  : y, a9 @" v( Q- n0 M" l& b
 40. Presentation Graphics           Chinese         29.067 kbps                    3 W( `2 Z% R% N. H. S0 s2 I5 a
 41. Presentation Graphics           Danish          22.89 kbps                     
  ) i  A; E2 ?; A# ]- K( o
 42. Presentation Graphics           Finnish         25.863 kbps                    ! r# ^  D, w7 T  H) ]9 F
 43. Presentation Graphics           Norwegian       24.419 kbps                    
  $ E7 {# Y$ }8 U+ {! k1 }: H: L
 44. Presentation Graphics           Swedish         24.079 kbps                    
  % O* ~  [6 K6 L! {6 X5 |
 45. Presentation Graphics           Japanese        0.289 kbps                     
  # U4 W3 |5 P( Q2 ~
 46. Presentation Graphics           Italian         0.363 kbps                     
  " J2 g/ Y7 y! Y- a/ t
 47. Presentation Graphics           Chinese         0.452 kbps
复制代码

, d! C% q2 q/ ?
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

8

主题

385

帖子

1843

积分

Sponsor

金币
159 枚
体力
1054 点
jmlove008 发表于 2021-4-4 11:04:09 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
! k* L" ~# s3 Y' Z至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
) r7 A! ^4 s& R' ]

0

主题

25

帖子

202

积分

Sponsor

金币
116 枚
体力
33 点
wade414553085 发表于 2021-4-1 19:20:29 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。) _; Y/ D: Y5 ]* E8 v4 u2 Q0 }
) s. f' O# ^4 IAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!) q2

75

主题

2420

帖子

9375

积分

Sponsor

金币
1068 枚
体力
3381 点
lanpanshuma 发表于 2021-3-11 10:06:59 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
) h9 _1 O8 ]2 S. c8 c! zAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
+ a" S3 q- w# g. Q  `
该会员没有 ...

0

主题

62

帖子

398

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
260 点
splj100200 发表于 2021-3-12 10:15:56 | 显示全部楼层
盖尔·加朵,我的最爱,多谢蓝光

1

主题

412

帖子

1576

积分

Sponsor

金币
41 枚
体力
732 点
firendzhon 发表于 2021-4-2 11:32:59 | 显示全部楼层
神奇女侠2  谢谢分享
2020第一天 ...

1

主题

412

帖子

1576

积分

Sponsor

金币
41 枚
体力
732 点
firendzhon 发表于 2021-4-3 15:08:10 | 显示全部楼层
神奇女侠1984  谢谢分享
2020第一天 ...

1

主题

835

帖子

2717

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
954 点
QQ
davidqin 发表于 2021-4-4 15:55:59 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!. L- I$ M8 [' X- p' i- s
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
7 Y# i. X; k' @

1

主题

835

帖子

2717

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
954 点
QQ
davidqin 发表于 2021-4-4 16:06:09 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
: d8 {1 y) Z, S0 o* s% \0 IAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
$ O7 w8 Z! R" i$ j7 K( k7 N) V9 z

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 18:23

快速回复 返回顶部 返回列表