BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 206|回复: 10
收起左侧

[4K极清电影] 神奇女侠2 [4K REMUX无损版 自带中字] Wonder Woman 1984 2020 IMAX 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 76.84GB

[复制链接]

5345

主题

5519

帖子

7万

积分

Post Share

金币
11847 枚
体力
18671 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-3-18 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fast forward to the 1980s as Wonder Woman's next big screen adventure finds her facing two all-new foes: Max Lord and The Cheetah.5 b  Y( O' Z. a7 F7 i9 j4 ]
% L. j; H9 n1 Q5 B
01.jpg 9 r3 H+ X0 n& i  O
1 N6 |, Z* g' C, E7 l
◎译 名 神奇女侠1984/神力女超人1984(台)/神奇女侠2/ ^  r( }: ^& G8 @& ~5 n, b0 ^
◎片 名 Wonder Woman 1984 / Wonder Woman 2 / WW840 \) h$ S" _& M, H8 r- b. Z5 s& c# V
◎年 代 2020$ @, A* V1 e+ k* _- J7 P* ~) X
◎产 地 美国/英国/西班牙
% E, c2 _9 e/ b6 l! A◎类 别 动作/奇幻/冒险+ H/ B0 @& w3 h! n, ?/ I
◎语 言 英语! r# g  n8 B* H! d( g1 @* l6 A1 e$ l
◎上映日期 2020-12-18(中国大陆)/2020-12-25(美国)- S1 f, U# i6 Y. E+ V
◎IMDb评分  5.4/10 from 170,803 users
6 Q) d4 R0 X2 {# F/ F) p8 l/ R! }◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7126948/
2 J; F( @! w  `4 p3 n◎豆瓣评分 6.3/10 from 185,490 users' U' |) O8 l) }  K& {8 m) p1 l
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27073752/
/ I: K6 I: C" u- b! o& |) c5 c◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
0 z( {. q6 g$ M4 z; n/ M$ K◎视频尺寸 3840 x 2160
1 B) k% E7 O7 d3 ^# F' W# s) Q◎文件大小 1DVD 76.84 GiB
9 n  k) f4 ]' R& L; g- y' g9 `◎片 长 2 h 31 min
8 v& M+ S$ ]- X◎导 演 派蒂·杰金斯 Patty Jenkins( c) h1 |/ `! X# [1 C9 D) X0 j
◎编 剧 派蒂·杰金斯 Patty Jenkins, ?6 b- a7 |2 k/ |7 q
     乔夫·琼斯 Geoff Johns( a$ u" x& d9 w( k$ p. w0 ]5 T
     戴夫·卡拉汉姆 Dave Callaham( T% d' y3 d/ _
◎主 演 盖尔·加朵 Gal Gadot
; T2 y; V, W; _, c: A, G9 \/ j     克里斯·派恩 Chris Pine$ n! F" c1 e; c0 M, P" i+ @
     克里斯汀·韦格 Kristen Wiig
& z* c9 k6 q/ p" P7 M) I% g' Q     佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal  a' {$ u' i5 k1 s5 ]& q
     康妮·尼尔森 Connie Nielsen4 G3 u. V: B& A' {3 D3 [
     罗宾·怀特 Robin Wright  q4 u; z! d: O" I
     莉莉·阿斯佩尔 Lilly Aspell
9 V; H5 x5 g% L* b     加布瑞拉·王尔德 Gabriella Wilde
( g+ Z; w# E5 [; h! v( g     杜晨·科洛斯 Doutzen Kroes3 {1 x- _' h, S% {* S
     琳达·卡特 Lynda Carter' A7 l9 B9 A  g$ G% g
     克里斯托弗·普拉哈 Kristoffer Polaha- U2 g" f$ B3 o- N* g) w  Z
     里昂·贝克维思 Lyon Beckwith2 L: l# [- b2 B+ S5 I4 b' K; F
     拉维·帕特尔 Ravi Patel
1 l3 F/ Q8 [0 @" G( o2 U+ \     娜塔莎·罗斯韦尔 Natasha Rothwell
; G( O! R8 Z( [3 W; i     泰莎·波纳姆·琼斯 Tessa Bonham Jones" U& m! o4 u+ K
     艾拉·沃克 Ella Walker
& o2 c: p0 c5 `) K7 s/ _3 M     游朝敏 Kelvin Yu
! z, n9 |2 T. V/ H3 j. y* B! q     谢恩·阿特沃尔 Shane Attwooll
% \9 @: p, p) f3 ^/ N8 J- B     艾德·伯奇 Ed Birch0 C% H1 A0 y& K/ V& D# k6 P1 P% C3 ^
     帕特里克·利斯特 Patrick Lyster
0 u+ }! J9 j% E1 ?% s6 y     奥克莉·布尔 Oakley Bull+ ]$ r/ z2 x7 E5 V/ H7 ?1 J; G. I9 J
     科莎·恩格勒 Kosha Engler
1 ~3 v6 `% o* D7 N- c7 q     小田部阿基 Akie Kotabe
; w9 W" U* f& Q     康斯坦丁·格雷戈里 Constantine Gregory
  Z8 y  H* H3 l4 J( t! C! @     文森·德·保罗 Vincent De Paul% E* p; q$ k/ e. S0 E3 C6 Q
     朱利安·费罗 Julian Ferro
1 j& X$ ^8 I7 I. P4 @0 v     罗莎娜·沃尔斯 Rosanna Walls2 \" G. i/ b: |8 R2 u
     丹尼·摩根 Danny Morgan
5 e1 y! G3 h5 k, k- y     克里斯·西尔科克 Chris Silcox1 q. [( p. k, w7 V& R
     伯纳多·桑托斯 Bernardo Santos, C# V+ g$ i! J$ J- a  Y" M  h$ z
     菲利普·菲尔玛 Philip Philmar
7 q6 N8 [- ?: W& p6 g  f     尼克·欧文福特 Nick Owenford
7 @' N. a& [- i) m     乔尔·莫里斯 Joel Morris6 R6 u  x. ?4 y( ~1 ^$ [# c
     贾格·帕特尔 Jag Patel
4 Q, D2 e$ Y0 O. _9 j3 ]     温迪·阿尔比斯顿 Wendy Albiston
8 |% N7 T' _- n8 M6 R4 c& ^     马诺伊·阿南德 Manoj Anand
8 b) W( J7 t" _; u9 K% q& E7 J     约翰·盖蒂尔 John Gettier  @! C+ J2 [8 R3 L( L, @
     佩内洛普·卡普迪雅 Penelope Kapudija9 i5 ^; Q& m  k5 c3 T: w. {
     莎拉·卢娜 Sarah Luna6 n. Q2 Z+ G6 B; W+ w7 N' T6 E

1 _+ e9 P# c2 P; \◎标 签 DC | 盖尔加朵 | 超级英雄 | 美国 | 正义联盟 | 科幻 | 漫画改编 | 动作5 O4 V# c0 ?) [, Q  M" U

1 ~5 n$ V+ v9 t3 z+ m1 C◎简 介   
$ ~" ~" a& p2 a& }* w) {8 E! ^; K8 B6 u) [- ], t7 m1 A
 故事背景设定在五光十色、充满诱惑的80年代,神奇女侠戴安娜在华盛顿的自然历史博物馆过着与普通人无异的生活,然而在阻止了一场看似平常的劫案后,身边的一切都发生了变化。在强大的神力诱惑下,两位全新劲敌悄然出现——与神奇女侠“相爱相杀”的顶级掠食者豹女, 以及掌控着能改变世界力量的麦克斯·洛德,一场惊天大战在所难免。另外一边,旧爱史蒂夫突然“死而复生”,与戴安娜再续前缘,然而浪漫感动之余,史蒂夫的回归也疑窦丛生。
8 r# o* E: v$ j# d3 S& I9 ?# ~5 G. g
 新时代大幕开启,面对两位强大的邪恶反派和神秘归来的史蒂夫,神奇女侠要如何才能再次拯救世界?0 ?; \+ u0 N9 S

) d- q5 o; t& X( P- a: m Diana must contend with a work colleague and businessman, whose desire for extreme wealth sends the world down a path of destruction, after an ancient artifact that grants wishes goes missing.
. |: ~* s( e" O* }
$ p' ^' g! j1 Y4 u6 C◎获奖情况   $ ^' g/ v6 X9 D8 N8 Z& \6 w2 H
' P3 S7 O# O& x- {: m) a3 Q2 n0 b
 第27届美国演员工会奖  (2021)4 l% J( g! l$ p& J5 L# a' D+ ]
 电影最佳特技群戏(提名) 
7 ]& k5 y) o' |" W9 {' @0 l5 n! b/ r
. a7 ]5 u. s' f 第25届美国艺术指导工会奖  (2021)4 y( [( h$ _8 Z  z4 G- Y. k
 电影奖最佳幻想电影艺术指导(提名) 艾琳·博内托 
1 o- }6 P3 B* x$ W; H# j
7 g( ]) o7 `, S7 F 第23届美国服装设计工会奖  (2021)- u- R+ ]! U' {
 科幻/奇幻题材电影最佳服装设计(提名) 林迪·海明
" E7 P' q2 N: y: R" g& Q7 v! b9 b, [, o. |( z. H& x/ l% G
 第68届美国音效剪辑协会奖  (2021)
+ W% \. \# T9 J6 z' ~& B 金卷轴奖最佳电影音效剪辑(提名)6 U' }0 D  z1 b9 Q- z: g
 金卷轴奖最佳配乐剪辑(提名)
) b& J/ Y3 k! ?* U
2 e% m* P3 ~  g* w' c3 c  f 第26届美国评论家选择电影奖  (2021)
* W5 B7 ~- @3 Y8 ^ 最佳视觉效果(提名)
3 X/ ~5 K2 z- h9 r, I' z. [
) b7 H9 K0 _1 m# T% Y
 1. DISC INFO:) \! f8 O- `7 t- B7 Y' R' l

 2. + X' l% C  O6 {: {
 3. Disc Title:     Wonder.Woman.1984.2020.IMAX.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: f* n) G) w" o2 h
 4. Disc Size:      85,624,257,274 bytes
  7 ~/ w2 q, Z+ ?9 O7 @
 5. Protection:     AACS2( x* Z2 B* n" z
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java
  , Z- C2 q- q7 {
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.1.9)
  $ f! H, R+ q$ j# F

 8. ( H! `& C, y2 |; P% Z2 A. J
 9. PLAYLIST REPORT:( M+ b$ M- l) R: y. k$ N

 10. $ X) x3 s, O1 ^
 11. Name:                   00800.MPLS  
  " G' \- Z! o8 `" u  S% ^
 12. Length:                 2:31:07.725 (h:m:s.ms)
  ! w/ h9 v& k, T( N0 |! }
 13. Size:                   84,267,294,720 bytes% b  K3 F! b8 Y! ^: C
 14. Total Bitrate:          74.34 Mbps
  5 n# U$ D: v; q6 _

 15. 3 A" G% w: e8 F- O
 16. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
  * i  b: L( p/ [9 ?+ L" Q: Q, u

 17. ! a5 @7 M, P6 h6 K- k! N9 N. p
 18. Video:5 s) w& z3 T/ O' U: }
 19. 9 i0 f/ ?# U# l
 20. Codec                   Bitrate             Description   
  * r! V0 \- D( m4 Y; N
 21. -----                   -------             -----------   
  # d, [0 T& i5 D$ V- q$ `( N
 22. MPEG-H HEVC Video       56498 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10+ v1 Profile B / BT.2020
  ! R( Z' A  }. g+ ^# c7 P4 P
 23. * MPEG-H HEVC Video     69 kbps (0.12%)     1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision MEL / BT.2020, c; N2 R1 z- a5 |+ I5 d% i

 24. / g6 T8 Y3 q, ]; |$ C0 r. p
 25. AUDIO:0 T# D% b7 l& N- N) }8 ~) W& p

 26. + n* @& I, R4 e2 t$ }) s5 ]6 ]: \2 ]) P
 27. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  + Q' D# w4 K7 n2 C# D7 [
 28. -----                           --------        -------         -----------   
  : H) q4 A2 F  \
 29. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3308 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 2860 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)6 f+ ^" F" f; k0 J! g2 s. z
 30. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps5 y1 @$ F  h$ j4 s" a, l4 L
 31. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps, D$ U/ m6 C$ ^$ `
 32. Dolby TrueHD/Atmos Audio        French          3456 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3008 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)
  $ J4 z+ A1 t  ~7 p
 33. Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  5 j( ?, ]. e5 m" Z4 d
 34. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps+ n+ E: g7 b" z* b( e
 35. Dolby Digital Audio             Czech           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  * J: R6 G7 p% ?$ i
 36. Dolby Digital Audio             Hindi           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  / l% _. _6 l' u' V; V
 37. Dolby Digital Audio             Hungarian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps, z4 f# v& n7 e5 q. I+ C0 V; N' d
 38. Dolby Digital Audio             Polish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  ) ^* a/ X# ~' ]2 T$ \2 j0 K# P% E
 39. Dolby Digital Audio             Tamil           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  ) |+ O3 ?. `8 k; \$ _' R
 40. Dolby Digital Audio             Telugu          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps3 X/ J+ G4 f) @! w; a+ v& s
 41. Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps) u3 G% N1 l4 y3 ^" a: K9 _7 i
 42. * Dolby Digital Audio           Japanese        448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  ' C2 k  Q; c" j- p4 B* k
 43. $ G4 i! }* q0 u
 44. SUBTITLES:6 C4 w5 B# I% R# L# N
 45. 1 R3 `9 `6 T# P! R2 C
 46. Codec                           Language        Bitrate         Description    - k7 m4 O, a2 ^( V8 j, \8 |8 ?" V* X# b
 47. -----                           --------        -------         -----------   
  / H4 y! N% L4 I* B& f# X0 q/ Z
 48. Presentation Graphics           English         32.509 kbps                    2 Q; z' U1 \8 p* E6 I
 49. Presentation Graphics           French          22.517 kbps                    
  ' }& Z& v( O8 A- L% Q- U" `: D
 50. Presentation Graphics           Spanish         26.048 kbps                    
    G. D3 n2 w' B& t- q
 51. Presentation Graphics           Dutch           22.285 kbps                    
  , q3 @" K4 I4 V* Z3 L: k" J
 52. Presentation Graphics           Chinese         25.634 kbps                    * Q# e1 p( Z" O: C+ Y, n
 53. Presentation Graphics           Chinese         28.71 kbps                      $ ^0 c; h! d0 E5 p4 m  |  Z
 54. Presentation Graphics           Chinese         24.602 kbps                    9 y& `6 G6 R0 q4 G1 n
 55. Presentation Graphics           Korean          16.51 kbps                     
  ( u' V$ s9 A3 R5 y8 J
 56. Presentation Graphics           Czech           24.144 kbps                    1 @1 Y+ x9 B4 a1 p
 57. Presentation Graphics           Danish          22.337 kbps                    
  * o2 g, ~3 V: V5 l9 b1 i
 58. Presentation Graphics           Finnish         25.535 kbps                    
  * g1 w% ^) z) m5 M* T2 G( Y
 59. Presentation Graphics           Hungarian       26.413 kbps                    
  3 e6 @3 }, {9 g! w: M. d
 60. Presentation Graphics           Norwegian       23.922 kbps                    7 i$ A% g3 l& w" a8 G
 61. Presentation Graphics           Polish          23.382 kbps                    5 J6 v+ l0 S1 N4 V% [* h' A( Z; o
 62. Presentation Graphics           Portuguese      26.023 kbps                    - P( h! [1 D  d8 ^) l* z: }
 63. Presentation Graphics           Romanian        24.878 kbps                    ( m: s" Q1 o% Z: ]% q  L$ i2 R
 64. Presentation Graphics           Swedish         23.574 kbps                    
  - p9 e! V) _  ~' c( _9 x
 65. Presentation Graphics           Thai            26.006 kbps                    5 p# e- G' z+ B, z
 66. Presentation Graphics           French          0.213 kbps                        o- ]/ C' x. B6 ?5 _6 O
 67. Presentation Graphics           Spanish         0.459 kbps                      ! n2 D2 j- D* B* K9 v
 68. Presentation Graphics           Hindi           0.34 kbps                     
  # x. p% g3 e' d5 @+ l2 O5 k- P
 69. Presentation Graphics           Polish          0.413 kbps                     
  2 q. }' k  H( {3 H) Q
 70. Presentation Graphics           Tamil           0.4 kbps                        8 ~# v2 ~; @  {! j
 71. Presentation Graphics           Telugu          0.3 kbps                        
  8 _* ?  h( a$ A" `# M
 72. Presentation Graphics           Thai            0.4 kbps                        
  ) D/ W7 `" t) A/ {+ x
 73. Presentation Graphics           Czech           0.373 kbps                     
  2 o' x* b( C. h# R2 N
 74. Presentation Graphics           Hungarian       0.362 kbps                      5 F* ^' O8 g0 ]( q  o" l! T
 75. * Presentation Graphics         Japanese        18.471 kbps                    
  % N# ]: x2 |7 |
 76. * Presentation Graphics         Japanese        0.293 kbps
复制代码

" q6 O6 D1 T0 |: K
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

75

主题

2420

帖子

9375

积分

Sponsor

金币
1068 枚
体力
3381 点
lanpanshuma 发表于 2021-3-19 08:19:37 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
% p5 K% d1 M( G: ^( r5 UBlu-ray movies Community: my favorite!
1 m$ w: s. x. S, f2 V
该会员没有 ...

718

主题

2388

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2362 枚
体力
5453 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2021-3-19 21:38:16 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
, h1 m% B2 r6 D* M至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!, M3 @3 D# P4 s# B  j

1

主题

835

帖子

2717

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
954 点
QQ
davidqin 发表于 2021-3-20 08:20:20 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
8 A3 u9 c# s7 }$ x$ i2 |1 w5 Z# pbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!5 r: X1 k, c; c1 u- Z2 W

0

主题

2

帖子

0

积分

Sponsor

金币
146 枚
体力
7 点
daytime 发表于 2021-3-28 17:58:16 | 显示全部楼层
aqweqrqereqrq3r

0

主题

87

帖子

352

积分

Sponsor

金币
8 枚
体力
168 点
QQ
3821s 发表于 2021-3-28 18:42:08 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了

0

主题

18

帖子

212

积分

Sponsor

金币
129 枚
体力
44 点
sebarstean 发表于 2021-3-31 16:09:50 | 显示全部楼层
3 O/ Z. R: [' K- B
Bluraycd又有新电影发布

1

主题

6

帖子

187

积分

Sponsor

金币
146 枚
体力
25 点
lufan10 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了

2

主题

74

帖子

303

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
151 点
cmainz 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 18:51

快速回复 返回顶部 返回列表