BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 186|回复: 10
收起左侧

[4K极清电影] 遗落战境/地平线 [4K REMUX无损版] Oblivion 2013 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 58.72GB

[复制链接]

5345

主题

5519

帖子

7万

积分

Post Share

金币
11847 枚
体力
18671 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-3-22 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
A veteran assigned to extract Earth's remaining resources begins to question what he knows about his mission and himself.. R! Z* `0 o. P; F$ b" S" {
# b& h" `+ G: S* |# S
01.jpg 6 P1 k6 ^" |1 I# ]* I  |
1 U/ {  K. _2 _0 b, A" ~
◎译 名 遗落战境/攻‧元2077(港)/遗忘星球/地平线/遗忘
% w+ {+ s- J( {( h7 y; _7 V% ]◎片 名 Oblivion/ t0 n( m$ y4 s/ @6 E2 w0 x
◎年 代 20133 g% `1 v& U* i  x2 K/ |
◎产 地 美国
+ L* J9 A5 Y9 |$ o6 Z6 p9 A: s◎类 别 动作/科幻/冒险
6 ?2 n6 p! P, N# c- T: O2 z( H◎语 言 英语# E2 d4 @6 ^% l
◎上映日期 2013-05-10(中国大陆)/2013-04-19(美国)* c6 C0 d( q4 M0 \' q# x
◎IMDb评分  7.0/10 from 488,782 users9 Q: y1 p& O! d; p
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1483013/6 {" l2 V$ g3 D$ f; e
◎豆瓣评分 7.0/10 from 133,891 users. z; T7 ?5 ^5 v0 h
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3895511/" Y+ n) b$ e  _8 G  Q
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD9 k, e5 y$ Q3 p" f. ?
◎视频尺寸 3840 x 2160) V9 \5 ?& L- F9 \, Y
◎文件大小 1DVD 58.72 GiB5 W- Y# N( m- D( S. z
◎片 长 2 h 4 min2 w$ m: }% M1 [% O
◎导 演 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski( \( B, H* ^& S* K
◎编 剧 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski& C! a: \& I' D: @$ i. z- r
     卡尔·盖杜谢克 Karl Gajdusek
; B  P1 e- X( L  v* t6 l7 z     迈克尔·阿恩特 Michael Arndt: ?1 F- [+ T8 O. I
     威廉·莫纳汉 William Monahan
  D" p  R- X; c& f% V◎主 演 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise
0 B$ z* ^; [1 B     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
2 u* [( m5 M5 l4 x     欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko; a" O. V7 ?! B- ]9 c
     尼古拉·科斯特-瓦尔道 Nikolaj Coster-Waldau
3 M' Y: |& ^# `: R) ?0 Z     佐伊·贝尔 Zoe Bell
3 O: H! \9 |: L' U$ X) r     梅丽莎·里奥 Melissa Leo
- F- H; |5 c$ Z     安德丽娅·赖斯伯勒 Andrea Riseborough
& w) ?$ l/ V/ W- \# X     陆建艺 Jianyi Lu: D4 B( b& X2 E7 Z
     乔凡尼·席尔瓦 Giovanni Silva
& G" e9 I* Q" t7 p     约翰·阿米乔 John L. Armijo) t5 W5 n8 J" L* \7 E) ]- V
  ?6 x: V; q1 z: }  x( u
◎标 签 科幻 | 美国 | 动作 | 2013 | 悬疑 | 人性 | 冒险 | 剧情- d% _: q/ _+ Y5 x# m$ i9 }

, l" x5 C& Z; U; Z9 J: T◎简 介     : P, y( f& w4 A4 H, K- F
& y8 D& w  @: x$ o4 b% ~
 2017年,母星遭到毁灭的外星流亡者入侵地球。人类虽然用核武器打败对手,但也付出失去家园的惨痛代价。在接下来将近半个世纪的时光中,人类移民泰坦星(土卫六),不过仍有极少部分人类留在故土,扫荡残存的外星掠夺者。杰克·哈珀(汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰)与维多利亚(安德丽亚·瑞斯波罗格 Andrea Riseborough 饰)即是留守者中的一员,他们的主要任务为保障遍布各地守护水萃取塔的无人机正常运行。看似永无止境的任务终于接近尾声,而就在此刻,不明飞行器坠落一处无人区。杰克在当地发现数名人类伤员,可是他们却遭到无人机的屠杀。危急时刻,杰克救下了一个名为茱莉亚(欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko 饰)的女子。
. `: l+ n8 Y- u6 C2 q4 J" Q2 B' [: W5 C' n4 f6 T7 z
 这一事件令杰克无意中知晓了掠夺者以及自身背后隐藏的秘密……
0 W$ A+ D5 j. o$ _7 }  F
- ]" K0 @3 m: m' ^/ V- X$ Q Set on a future Earth, civilization lives above the clouds. An earthbound soldier, who is stuck there repairing drones begins to question what he knows about his mission and himself." B" E7 \  ^) h
; R  Q6 h) S- f( t& c, r1 \. u+ ?
◎获奖情况' ]! [9 b) Y8 g3 K* c  w; H
- |% h+ P6 n. ^% F' m
 第13届凤凰城影评人协会奖  (2013)
6 O* \! a- x4 i! G: z" ^ 最佳视觉效果(提名)
# f8 M) F8 k0 u9 O/ Z  b9 T9 A 最佳特技表演(提名) $ Y; J9 \. c1 @) }6 f% ~
  y  u# g  J# h& N
 第15届美国青少年选择奖  (2013)
8 V, t+ ]& h* y6 @4 v3 a* @" { 最佳科幻/奇幻电影(提名)) _0 \, G2 F6 [8 `# T( I
 最佳科幻/奇幻电影男演员(提名) 汤姆·克鲁斯 
* r) @/ l6 U; S3 s. ^/ H* J  J8 P8 H# L8 `4 s$ `6 D& w
 第4届豆瓣电影鑫像奖  (2014)1 {; p, ]' @, r8 c5 W
 鑫豆单元最佳科幻/动作片(提名)
/ F* ?7 t7 ~" @+ U
' @+ l/ d! P- N7 G2 S7 x" _2 j# D
Video
* N8 W0 n' o; aID                                       : 1  b% G' a5 J1 n( c
Format                                   : HEVC
8 _7 S5 F3 T3 B3 q$ ]" ^% nFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
2 Z4 `+ v" ^0 h  fFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
/ |, E4 ~0 N- G5 F  k' kCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
: h7 q9 r- l; U# ^& D( }; eDuration                                 : 2 h 4 min
+ P( ~% \8 T/ n  EBit rate                                 : 55.0 Mb/s
+ y0 G, J0 C! b# e3 P: T* z+ nWidth                                    : 3 840 pixels( B# z8 S8 u* _
Height                                   : 2 160 pixels
4 z7 V; A( r" g+ HDisplay aspect ratio                     : 16:9- I2 C4 Q6 n( N7 i2 e
Frame rate mode                          : Constant# V' s9 V& g; |' @3 T8 v: I
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS( O* I9 c" Y# H
Color space                              : YUV3 `  N' [1 R; Y6 Z# f
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
' y1 q" H8 u7 q/ J& IBit depth                                : 10 bits9 B5 t) s/ u* I* x
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.277! ?8 u  n  X/ g. s# ]; f$ Z
Stream size                              : 47.9 GiB (82%)/ i9 l) q' {$ K8 ^* `  ~
Title                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
2 o1 t3 L3 M2 n3 W. M; AWriting library                          : ATEME Titan KFE 3.7.3 (4.7.3.1003)6 e3 b4 d, l1 k  D& m4 S' T% E* S
Language                                 : English7 ~: t& J3 |. e5 z( ]9 _" [4 S8 A
Default                                  : Yes
3 }' Y4 W5 `4 Y/ L6 oForced                                   : No
3 |7 R, J/ N, v# h1 m4 LColor range                              : Limited
7 `6 w# A5 P- ?+ A- f& XColor primaries                          : BT.2020+ [( j1 j( }# N: r0 Q4 q: ^; p
Transfer characteristics                 : PQ, m( R: z- Z( a1 H% Y  i
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant/ _2 h1 a1 ^- Y+ `; A
Mastering display color primaries        : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
; |2 `3 y; Y* Q1 O. I- jMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000.0000 cd/m2& i( u( z: a" @4 O
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
& A7 P, O! K5 d* L3 g- R) ^  |Maximum Frame-Average Light Level        : 400 cd/m2
7 |+ J" H( z2 }" v4 ]% G
- a" E* u6 i7 m8 p" i0 TAudio #17 @  q8 _7 v9 l. m( R; j
ID                                       : 27 I# c+ R' t7 A8 Q6 ]
Format                                   : TrueHD
% d& X5 n; t) j4 TFormat profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
4 Y$ s( t6 _# z+ uCodec ID                                 : A_TRUEHD9 Q# `; t. N" D- E# r; w& |5 @
Duration                                 : 2 h 4 min
: y% j& V+ n; EBit rate mode                            : Variable3 D' x- l6 H: z9 z: S
Bit rate                                 : 4 309 kb/s( `3 ^* D2 G9 |8 `& G& j* @" Z# \) j& b, D
Maximum bit rate                         : 7 854 kb/s- Z9 U+ g3 o6 W7 S" y7 ]; o
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels+ R- b- e  |, S- q8 B2 z
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
$ {; B; I  j& m5 y7 Q& o  r) M* hSampling rate                            :  / 48.0 kHz8 k" Z2 A% X& Q: G( Y
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)6 b8 ?( V( I! R4 G
Compression mode                         : Lossless
* B5 c6 p" x, G1 O! b0 cDelay relative to video                  : 32 ms
: j; K& d7 w' D3 |Stream size                              : 3.75 GiB (6%)9 a. V4 d3 U! P. ~" H6 W
Title                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, D5 R; G( r; \6 _" ~* |
Language                                 : English/ ]- }0 d: O! {( S' F
Default                                  : Yes
( N) c) H+ D" x6 S# qForced                                   : No
( |6 s& Z$ A& D, j
8 i+ z; V: ]: w/ n7 [4 g& |Audio #2
/ v1 _1 k. e! S9 a; n* [ID                                       : 37 G( X7 M' d% d  O. J
Format                                   : DTS
" N' u* {# k2 H$ m0 jFormat/Info                              : Digital Theater Systems
, Z9 V1 _- E3 J! V# y$ Q: o  cFormat profile                           : MA / Core
1 R6 Q. a* N) YCodec ID                                 : A_DTS
% |- E/ k& G1 l% p  IDuration                                 : 2 h 4 min
2 y9 e. z2 u. R! t( s* h; ]Bit rate mode                            : Variable / Constant8 ?8 b5 U( j! T( s! Q& P8 w3 F/ S
Bit rate                                 : 3 840 kb/s / 1 509 kb/s6 x0 z$ l! e$ X! d0 Z1 W
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels' ^% F/ n+ U. `1 J
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
* {1 \: i6 n% M0 w. ?' P& V; gSampling rate                            : 48.0 kHz
' h+ N" c- C& B2 ~  tFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)% X$ O. d" j  g5 j  @; X
Bit depth                                : 24 bits8 a  A+ Y2 p# E/ y
Compression mode                         : Lossless / Lossy
; F. i# x4 e- o5 E6 Q3 OStream size                              : 3.28 GiB (6%)
7 j  E0 W9 E* E, C5 w9 |( c/ F; ZTitle                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 _0 a' D* s5 n% g! uLanguage                                 : English
6 }7 Q8 x. |8 a6 ^Default                                  : No
4 @6 V* N5 s5 d5 s) N( }Forced                                   : No
6 C# ^5 G2 x* G% J( X% \& J+ M) F& d" P! w& E5 s0 y/ N1 V
Audio #3
) [+ p' d; x# P; I3 ^ID                                       : 4- p$ U9 u" u' S
Format                                   : AC-3
  {4 [8 N! k3 u4 wFormat/Info                              : Audio Coding 3$ \) _3 }. O$ }; z# y
Codec ID                                 : A_AC3  t* y8 t3 {* O. h  w: L2 n
Duration                                 : 2 h 4 min
" F( n" H. `" HBit rate mode                            : Constant- T+ d/ c. s" r* s$ h4 l: D7 N
Bit rate                                 : 640 kb/s
3 [" K; J1 A7 v" \7 A' p# \7 _Channel(s)                               : 6 channels
  R9 y1 q7 w- w  L* h" u9 A  o8 C: M- MChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE8 @. X7 p4 ~% y8 A0 }& V- E* b
Sampling rate                            : 48.0 kHz
; x) K. a: H& b& J8 B6 KFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  l. r# a0 u; F. o* H* E* c% @; t
Bit depth                                : 16 bits
% N6 T9 u+ R% n1 g. a: i! `6 mCompression mode                         : Lossy
1 E5 Z. X0 E: @8 ^/ T" {: V/ _Stream size                              : 570 MiB (1%)
8 A& Y) S+ f5 j5 R6 @# ZTitle                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
( K: y% R$ S# d3 w6 Q3 l; K9 wLanguage                                 : Japanese
$ N6 ?- v' w; a1 e; p/ T' ^Service kind                             : Complete Main
) N: w) L& P# [/ i" [Default                                  : No$ ]% Z) G+ p' }  U5 T8 G
Forced                                   : No
0 z/ |; t# t: D+ Y+ L7 C3 T: H$ v: U$ R! o% Z* _: _& S) V, g
Audio #4) c3 t# a- W2 `+ ~; u6 ~- D9 c
ID                                       : 5
& f/ g6 o+ p" U4 lFormat                                   : AC-3
) l% P# }2 ^( d  F( \Format/Info                              : Audio Coding 3
( F1 ~4 v) O% i3 h: u% }% x, u: V+ TCodec ID                                 : A_AC3
  F4 k8 T  E" {2 zDuration                                 : 2 h 4 min  |% z& W, N" V7 @7 W. D
Bit rate mode                            : Constant
) G+ ?# [+ R  bBit rate                                 : 640 kb/s: x" b, L3 j$ w3 R; c8 c
Channel(s)                               : 6 channels
5 Z- s% ^  `* @5 u6 ~Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
0 N- s  ~: \1 CSampling rate                            : 48.0 kHz1 [# k2 M, }% R; H/ J
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 O: c3 @! M; U+ Q/ X$ I6 B1 RBit depth                                : 16 bits
8 P1 `8 |. p& z3 cCompression mode                         : Lossy" O% |% V: A# C( V& L
Delay relative to video                  : 31 ms1 `8 A" C. n1 y; l# ^/ I8 o
Stream size                              : 570 MiB (1%)# `9 W7 g) |0 i# X
Title                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 Z0 Z; d; r: ?! g7 {1 @% d& ]+ Z
Language                                 : English0 W& c) a: Y" l5 W- {: y/ F
Service kind                             : Complete Main* C& n; a+ U- @5 `$ h
Default                                  : No
7 h1 O$ {7 I; SForced                                   : No5 p* @7 f  a: l4 ~

8 o, a4 D+ q& |4 s- y$ d2 Z: SAudio #5: Y7 n* ?2 E; Y. B
ID                                       : 6  j: E) f! [- ~
Format                                   : AC-3
8 j/ A" F4 B5 D3 s% w5 `Format/Info                              : Audio Coding 3* t2 o) g; o+ ?4 Q( k# m
Codec ID                                 : A_AC3: z# l2 L7 q* T4 j' K+ O! K( s
Duration                                 : 2 h 4 min
4 G/ f! L& }% |; w/ s8 l* aBit rate mode                            : Constant% o/ _5 p4 |9 C& X' F
Bit rate                                 : 640 kb/s; f6 |4 ^7 o; x4 C
Channel(s)                               : 6 channels6 e! Q# F- V: I' K, ~
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE% S4 y$ `3 R0 P1 v
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  N$ A: m7 \; t2 L9 S; fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
. z! o1 }! [, {- wBit depth                                : 16 bits
  c" c" B8 W* `2 a6 p* XCompression mode                         : Lossy
( g1 y3 a1 |% |" kStream size                              : 570 MiB (1%): `/ L) R5 T  H+ _
Title                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. T$ Y% _/ D* qLanguage                                 : French2 ~4 x; x/ `! p3 \  |5 @
Service kind                             : Complete Main
3 [/ m/ G- E! ]5 N, A: E5 IDefault                                  : No
1 ?# _- S5 v( y, h5 B( lForced                                   : No
7 c* ?% I7 {2 ?' c% h
" H- \9 ]3 R* o9 sAudio #6: |" D# ]" `. R& a5 @- s
ID                                       : 7/ P* @+ ]& n7 f- H4 O
Format                                   : DTS
. g6 s5 ?" ~' _& o& W1 z3 t3 r9 ?3 U9 I% oFormat/Info                              : Digital Theater Systems9 P; V" b2 i9 I  r! }; k! h
Format profile                           : HRA / Core7 h( M7 ?( q2 |  Z6 P
Codec ID                                 : A_DTS/ Q8 E3 N1 d4 n" u7 y
Duration                                 : 2 h 4 min: K  G. V( o& C  q, G8 _2 V
Bit rate mode                            : Constant6 |5 {3 i6 [6 u, H- Z- J; P, N
Bit rate                                 : 2 046 kb/s / 1 509 kb/s. h" C% E8 v5 v$ E' g
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels7 B9 X0 l1 _" `5 S- t
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE: d+ N) O/ b- x. o' T6 o; a
Sampling rate                            : 48.0 kHz- S1 g" e% p5 Z
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)* s. u. _$ {& W6 X' i
Bit depth                                : 24 bits0 Y# Q3 I7 q3 f6 I
Compression mode                         : Lossy
. g' A1 d( ?/ b% ^1 kStream size                              : 1.78 GiB (3%)# O. k; A; O5 G- [
Title                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
- P4 I- I5 b' }  T5 c3 @Language                                 : German
' v& Z( E% s* _* z3 O2 U! v; M; tDefault                                  : No/ \+ ]) i& f( D: i9 z/ |
Forced                                   : No6 B- t, n1 d6 s7 @( X& E7 }
! n/ f' t3 \- k
Audio #7) V' U) w: M7 g: _/ a2 s3 j+ F/ N! F
ID                                       : 8
( X$ Y5 f; ^$ ]* @) WFormat                                   : AC-3
& ^: @4 d9 u- P% p& XFormat/Info                              : Audio Coding 3! z9 Z  v' ]' i8 q; A7 F
Codec ID                                 : A_AC3
, t7 z: A7 \8 u+ z% oDuration                                 : 2 h 4 min2 f2 D, R: c3 W" U7 H/ L9 L
Bit rate mode                            : Constant8 g  T$ J8 d6 x8 N
Bit rate                                 : 192 kb/s
+ Y2 O: U0 ?3 f- a9 G' iChannel(s)                               : 2 channels
! Y% s3 V' L0 A% H: ?& n# E1 WChannel positions                        : Front: L R
$ s8 v1 A1 R6 ]. w2 pSampling rate                            : 48.0 kHz
$ S* B0 r% Y3 f( E6 Z' bFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 N" {/ @* [% u! zBit depth                                : 16 bits
8 `7 ]  u* i9 v, C; OCompression mode                         : Lossy
/ u* G# S" [7 R. j& Z. ?& ^Stream size                              : 171 MiB (0%)
# g) H# W7 m4 a0 A" `Title                                    : Oblivion.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) Y! g) c3 i" {9 T- a( y8 MLanguage                                 : English. o8 j$ x0 [0 Q4 l% M+ T0 J
Service kind                             : Complete Main
7 o6 [* ^& p. e( {# a1 \Default                                  : No
/ x% u& p$ C& T! t& M, s6 r/ _Forced                                   : No
0 E3 t, f2 p$ T
8 v% u; [! o9 s. c9 Y, j; r) qText #15 Y4 g% }3 ^9 K" o( R$ E
ID                                       : 9$ x. j7 M, V4 p0 P$ h
Format                                   : PGS
3 B3 N8 m& ^4 iMuxing mode                              : zlib" k9 V1 @  x: t2 q2 M) D, A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. a, v, j* g2 z, n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) @5 L9 u- o# ~+ B8 T& b
Duration                                 : 1 h 57 min
+ n# z: C# M( Z7 dBit rate                                 : 20.7 kb/s7 B& j1 u+ T6 X
Count of elements                        : 2052
: I* I+ H, d3 J8 g6 y, h# CStream size                              : 17.4 MiB (0%), f, Q7 H: \& ^- l7 q7 D
Title                                    : English-PGS" a8 m, c' h' B; i+ P
Language                                 : English
0 Y5 o' ~7 w3 H$ M4 p. F* d% rDefault                                  : Yes
4 \# k; N1 E9 v0 g" m6 P  J$ NForced                                   : No/ c+ q  P1 ^3 A2 `2 w$ k
! x! e0 |; u4 V$ S
Text #2
& v4 z( {" w2 ]1 Z7 V3 H2 dID                                       : 10/ M3 G% l, Q) `  B
Format                                   : PGS
0 p) c% y  L2 KMuxing mode                              : zlib% d( I1 L& q! t& g8 b. G6 ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: |! I/ Z: L( [# LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 i6 B, x$ ~' U3 ?3 l( ^
Duration                                 : 2 h 0 min
1 l* A7 ]6 m, E" oBit rate                                 : 13.6 kb/s$ N! j6 T: T. e5 M: y
Count of elements                        : 1860
" F/ E. Z6 ^* n5 `2 s) IStream size                              : 11.8 MiB (0%)
, X! x2 S! {/ m) ^: ^4 N8 DTitle                                    : Japanese-PGS
+ [) b! s4 O3 j# ~% |Language                                 : Japanese
, E1 i# a. [% H3 LDefault                                  : No
" v" @9 n, l2 J8 D+ z$ ]Forced                                   : No4 v0 n- t8 {& l

( o+ D: \/ ?: A& g/ ?Text #31 J; f# w! x4 Y% a
ID                                       : 11; |- o1 O  o, k4 X; j
Format                                   : PGS
$ X; k5 Z' T3 _0 D5 Y$ SMuxing mode                              : zlib
3 R: Y/ C  p' Y, W! o9 Q, BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ B) U" L6 e( R" h
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 t, L% q: h7 V9 w; c' yDuration                                 : 2 h 3 min
. i- {0 D! D1 ^: k1 r7 p+ mBit rate                                 : 16.7 kb/s. [2 v& j% J0 {. i
Count of elements                        : 1832
" m8 `! |; ^" b$ _! Y) V0 TStream size                              : 14.8 MiB (0%)
9 D. w! p1 |2 E9 [Title                                    : French-PGS" ]# J( h& J* d% c. s8 `4 e
Language                                 : French
( R2 D; e5 R* u1 JDefault                                  : No* y4 @. r/ o9 p$ j3 I: c5 R  V
Forced                                   : No( n0 Z, D6 M# a% G. Y4 J& @
, W- H5 \0 `7 m4 T. c
Text #4
! c6 U  ?4 O8 ]7 X0 `1 Q" V6 FID                                       : 12$ b) I1 E( [, {/ C2 t/ d( ]
Format                                   : PGS7 _& {6 Z9 s3 w- W$ ]: |! V
Muxing mode                              : zlib
: i0 a! H$ i( N" ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- l; Q& }5 s6 GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' ~3 g  r6 q) Z* r6 w5 g9 CDuration                                 : 2 h 3 min$ k* G+ p- j" B+ [5 m
Bit rate                                 : 20.0 kb/s
+ G, P9 {9 S6 X9 X/ A" MCount of elements                        : 1892) w4 H. d8 r/ @  s# r; D
Stream size                              : 17.8 MiB (0%)9 {; ]1 y! z* X: i) l
Title                                    : German-PGS# \/ u) m- C* s  D7 o/ |
Language                                 : German
0 [/ @' O: ~; W& E" B8 IDefault                                  : No
8 n. S( p$ @% u( G) `& @0 dForced                                   : No# S8 W* z5 F% ^

& Q8 w  e5 L+ lText #5
9 y, C5 o1 [$ N1 o5 H8 m, X, mID                                       : 13( U# o$ r; u9 {8 r
Format                                   : PGS
- @3 d; R# b/ d4 `0 \' q3 \- vMuxing mode                              : zlib
: ]( |% A! I0 A( i1 qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" I/ ]: z4 B# l6 O) f- kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' `, g5 @6 x) m+ ]' s7 w6 o: cDuration                                 : 2 h 3 min6 g! M2 _8 f. H5 e, O' g
Bit rate                                 : 17.5 kb/s
, g9 [& w9 g  s$ [/ X# ?8 A- PCount of elements                        : 1726
( [4 Y8 m* B4 s3 yStream size                              : 15.5 MiB (0%)  D- O; d1 v* ~( x' t5 ~+ U
Title                                    : Swedish-PGS
! v! B6 Z& q( _9 E# ~Language                                 : Swedish
+ {  j$ X5 |+ r/ ?* TDefault                                  : No
7 Y2 P% A  w0 i0 b5 R) JForced                                   : No
0 e* e- \8 {2 o% K, q' x+ B9 |  V) J- x3 e
Text #6  d) {/ P9 j( c& \3 c" o1 w) u
ID                                       : 14
, F1 t$ c# A% y1 w' GFormat                                   : PGS
% Z" v4 c, z( ~- l( {8 e" fMuxing mode                              : zlib+ f8 o# t; I+ q1 i
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* V0 K1 I3 M: L. }  TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# t( \0 u2 w: x6 O1 d
Duration                                 : 2 h 3 min* C( J. G& v+ \% s4 Q4 Y$ x( D
Bit rate                                 : 17.3 kb/s
: @' \/ ]2 c0 B( S6 i8 K; {Count of elements                        : 1572
" x4 `+ S. ]. X; Q) l0 {% rStream size                              : 15.3 MiB (0%)# v" E: g5 S, @7 {  j
Title                                    : Danish-PGS" I, L8 |1 f7 ?0 m9 b7 F: G2 L
Language                                 : Danish
/ \, X+ s, s  X7 U& G6 }$ ADefault                                  : No9 S% B( Y* T$ G- e2 G, w
Forced                                   : No8 C' F' U) k" @' B: H
  a# }0 \% o  l! |! y0 K" a- m
Text #7' n" J9 o4 n: k7 G
ID                                       : 15
- x4 O6 z! R# c; \9 V: ~/ |Format                                   : PGS, z% I2 j! h% D/ ^# N* T
Muxing mode                              : zlib
# Q) p, ]* G" D$ o2 k5 {4 MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) x' Y1 R7 g# w8 X  `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ f. J' V7 V' X( f. k/ s
Duration                                 : 2 h 3 min
; Z  Q  H1 ]+ u! a' t5 {Bit rate                                 : 14.3 kb/s0 B- Z  d3 H2 z
Count of elements                        : 14109 z* k0 a9 {% T) {& w
Stream size                              : 12.7 MiB (0%)
/ R, h$ \9 H3 YTitle                                    : Finnish-PGS2 c1 H' [$ S( {& ~9 w8 H
Language                                 : Finnish) f  z  c+ x$ h( r
Default                                  : No
' [! B' \+ R6 R( nForced                                   : No- s5 h5 ~7 L) K
! D/ T9 k9 }4 q9 v
Text #85 B! R; z6 y0 e
ID                                       : 16
' A) l0 W4 H& ^- z: {% @* HFormat                                   : PGS
; ^. m/ h( b! v0 C& v* wMuxing mode                              : zlib
4 I5 {/ [; u9 g) h1 Y$ }3 dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. p& m2 ?: v; Y: l3 S( p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' R! m  U7 o8 a' O" u. V5 l0 M! O
Duration                                 : 2 h 3 min! g7 q" H5 r* u$ M# Z0 P
Bit rate                                 : 16.3 kb/s
8 A, P$ B3 |7 b3 u0 U8 LCount of elements                        : 1584
, z$ ^( a- l( D, }0 b1 EStream size                              : 14.5 MiB (0%)  C$ H3 o5 g% m- h
Title                                    : Dutch-PGS. U# C2 y8 U0 K
Language                                 : Dutch- I+ }/ @2 j9 h% j4 R
Default                                  : No/ x# T  {/ z2 X& Z
Forced                                   : No
4 N$ N" E  h1 y8 _- U) l: j* A3 S+ L. Q  S  v
Text #91 \" @# R' }  [3 N. U7 }' k" a
ID                                       : 17- \1 K( i$ m6 W6 L* ?
Format                                   : PGS
+ h, Z. z; s  ^1 `. n) G8 EMuxing mode                              : zlib
( K& B0 X8 x/ Q5 t5 PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ W: M: g2 q: D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! C- Z  H) q; }% b5 M: u/ |Duration                                 : 2 h 3 min
, O, h0 C" u, UBit rate                                 : 15.4 kb/s
0 o" N  E0 y7 l/ H$ g& }Count of elements                        : 1744
2 O& f! o8 g9 b* kStream size                              : 13.7 MiB (0%)+ n& H+ D0 W9 q0 V2 p$ a* V, ~
Title                                    : Norwegian-pGS
6 Q& m' B6 s+ N! MLanguage                                 : Norwegian2 z$ d9 k' c/ P1 l
Default                                  : No
  M. v" T- y2 p/ N2 V* s7 UForced                                   : No# o7 p- I! z5 n4 \# @
+ T4 O0 s/ B/ ?# ~5 J: j
Text #10& q  T9 k+ Y* P% O7 I* u: ^5 [
ID                                       : 18
4 G" I8 T  R4 P: YFormat                                   : PGS+ F0 \0 z* e8 O9 \9 @* I
Muxing mode                              : zlib
/ h) o& _* u- ~3 Y, T0 g% \- P, y' [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ I+ Z& r: t: P  E5 FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& @, g1 ?9 J- {# c; r6 N) t- e: eDuration                                 : 2 h 3 min3 ^$ n6 c3 ?2 N1 G7 \2 N9 T  c
Bit rate                                 : 19.5 kb/s8 [% I! `: q0 S0 O+ @7 o1 H) [5 z
Count of elements                        : 18724 C* w. L' ?7 i+ h0 K, I
Stream size                              : 17.3 MiB (0%)) k( q/ W, O  e) P: I2 t. a1 q
Title                                    : Greek-PGS) S4 C# b+ _4 d
Language                                 : Greek. K# `" C4 W  O5 i% O7 d
Default                                  : No! }% k1 S& {+ K$ W, f3 z7 ]4 N4 D
Forced                                   : No2 i3 J. ]% S1 e  s
6 s. K- p. R, L) P$ c6 ~4 [
Text #11
8 R4 A2 r/ [1 O; o; G" RID                                       : 19# I# S; |& j7 V( z7 k4 K  l
Format                                   : PGS
, k# w% G/ M! c( G/ C% UMuxing mode                              : zlib
# e$ s' y/ {. r, MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 O2 s; D; `6 V0 e4 J, t& zCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  J0 d3 Y4 V. f+ Y7 W. P' a
Duration                                 : 2 h 3 min* [& o5 w, U" b; l# D+ w( I
Bit rate                                 : 18.6 kb/s
8 o# P  f( G; q& s) x' \+ gCount of elements                        : 1892
  P; S) {) w. {; j: I6 P! I: AStream size                              : 16.5 MiB (0%)5 Z8 M4 n2 v1 D4 k( |
Title                                    : Turkish-PGS) n# i3 {+ A4 L" r; Q/ z
Language                                 : Turkish
) K- A3 p$ j: A- U8 {Default                                  : No# c9 U* D6 I: R4 d8 l
Forced                                   : No
' o6 G( @. S4 F* Y3 p2 C& t, O% K2 t: C
Text #12
; ~) w, f! K# n* k. p6 H: tID                                       : 209 E- P, [+ P& ?. T
Format                                   : PGS! r1 P1 u0 q. n6 r7 ?( ~
Muxing mode                              : zlib8 M9 U! {  P- G1 x8 O; P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! K. {* q4 Q) N( s; f" e6 P3 g3 p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" B) O2 O6 h+ kDuration                                 : 2 h 3 min8 E0 s6 D7 R4 k2 c
Bit rate                                 : 32.8 kb/s
7 \4 {1 ~1 H3 M" A& p- sCount of elements                        : 3104
1 ^' E4 ^( j% C+ l) U4 g+ S# S* mStream size                              : 29.0 MiB (0%)
4 q/ S4 _& e* _/ W# Z& jTitle                                    : Japanese-PGS. N6 p$ t) }& N
Language                                 : Japanese, x: `- T# J) \8 E8 p% U
Default                                  : No, r7 N$ _% h1 g) J' p
Forced                                   : No
; y( x) k' @5 w. r% I8 w, N. B8 }% E
Text #13
. o8 m2 [- g  t0 X8 F% VID                                       : 21& H9 L7 e4 k1 ]& P
Format                                   : PGS
0 s- ^" Q+ F; p' N; T6 w# |Muxing mode                              : zlib
5 |3 S7 Q3 W) bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 Z) `0 k/ c% n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 K, ^. e5 k8 x- V# dDuration                                 : 2 h 3 min
+ w/ n5 J; U. A5 _7 }* NBit rate                                 : 62.2 kb/s! S0 j$ d! a# v, @
Count of elements                        : 3996( e" u* _! a6 V
Stream size                              : 55.0 MiB (0%)
$ o* A' K; P2 ~Title                                    : English-COMMENTARY-PGS
4 B$ N' F5 {3 Q+ W  r6 |/ a. n# P0 GLanguage                                 : English
9 b! F0 r4 X  x% w9 VDefault                                  : No3 t' v7 B2 u# R1 ~. w: ]
Forced                                   : No
2 G# L& ?5 H  U  V0 A6 Q9 f8 t. \4 `, e: J" Q3 J
Text #14
3 C) P9 `# g. Y4 ~ID                                       : 227 ~/ q0 U1 [6 ^3 b! U
Format                                   : PGS7 _$ k* Q8 i) a" J) [2 s5 r
Muxing mode                              : zlib
8 e# w) T3 x: Z3 j& eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. D* W7 r& C6 V# P) y* _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, w' N5 |8 G( N2 I$ f
Duration                                 : 2 h 4 min
! }; M2 Q" [# d# [3 ?1 C0 _Bit rate                                 : 55.8 kb/s3 z" o3 N; V2 O- u  P+ y9 F; Y2 \( |
Count of elements                        : 4004
2 o  j; K+ r! m! f4 r6 }Stream size                              : 49.7 MiB (0%)5 q  t. Y$ }! f6 \  g
Title                                    : French-COMMENTARY-PGS
  T! \* z. K) l: {0 O% a$ ^Language                                 : French
9 i% ?$ G# Y, a8 {3 xDefault                                  : No/ v5 J' b( D* [0 x3 s
Forced                                   : No* c+ l1 K. Y8 ~: b) o+ C/ J

0 @6 I5 H: Q9 \* @0 }, |3 `Text #157 j5 w2 w/ b: T& h. W
ID                                       : 23' e. ^! O2 j3 F# W1 [2 w- S* `
Format                                   : PGS! _) U6 d) t1 P6 S; I, E1 P
Muxing mode                              : zlib; m  O3 `& a+ a% k5 {9 _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; _. D) B0 `9 d% i% [Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 i# A0 I/ X' l# H
Duration                                 : 2 h 4 min8 R) W9 \$ M5 t& s
Bit rate                                 : 62.4 kb/s9 T$ A# K, v$ F- e0 k9 G, C! n
Count of elements                        : 4008
& I% J3 _  f# i: m" `8 }Stream size                              : 55.5 MiB (0%)  N: g$ s' B& Z; `) }( |
Title                                    : German-COMMENTARY-PGS9 H2 A4 @" b! D/ r* J- I5 P7 P7 z4 e
Language                                 : German: l2 v5 s/ }: P
Default                                  : No
2 n8 e. v" L! P2 t' x+ ?Forced                                   : No
/ i2 v: p1 I  F5 V) _0 o
$ s2 u. v, f# Q$ zText #16
% ~, O6 V! N2 d: @  v- gID                                       : 24
* `$ E0 N8 B( Z; ~Format                                   : PGS
$ P" n) W3 c; p4 t* t* YMuxing mode                              : zlib* w' f9 P0 ^; d3 z- b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: q  e' [4 z$ w. U; q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; m: N) u$ F: k, ~3 mDuration                                 : 1 h 51 min0 n% G6 |! Z% \+ u. O  C
Bit rate                                 : 899 b/s' s' ]8 Z$ p$ U. u- O4 u
Count of elements                        : 98
' J+ g7 V  E4 R5 NStream size                              : 735 KiB (0%)
, T) p  \4 |; e2 y) A# W1 C/ jTitle                                    : Japanese-COMMENTARY-PGS
( ?# f( a0 ]; [' \2 C1 V; ?! DLanguage                                 : Japanese
) k" O8 F3 ?' K8 C2 D* eDefault                                  : No
$ G  }4 T1 U; H5 d7 @% p# SForced                                   : No1 m- }8 K3 C8 D) Z3 f
( Y8 U1 N9 @& Z+ P5 m( S
Text #17) ~8 [) K- a$ k. n$ u+ i) O
ID                                       : 25  t8 a" j. }" j9 x) T! `2 `$ @
Format                                   : PGS5 ?9 B" _, h! `6 ]1 h
Muxing mode                              : zlib
0 ^# G7 s6 X$ f1 r/ tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 E( z* x9 N0 ^8 G' k+ CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ i/ ]! X: F; l; `; ?( mDuration                                 : 2 h 0 min
& z6 O; Z& ^7 z' f% F7 b5 Y& y2 ~0 cBit rate                                 : 162 b/s
+ p) t8 L. [8 h% f9 H$ ECount of elements                        : 184 I# x& B4 D4 _5 P+ p' p/ p& Z
Stream size                              : 143 KiB (0%)
& Q: ^2 g$ N# ~+ p$ iTitle                                    : French-FORCED-PGS& P/ R& a3 j( Z. d: l1 m
Language                                 : French% G. Y, u9 k+ O
Default                                  : No
. R# Q0 X, i9 C. i5 AForced                                   : No5 R! N" g- G' H3 a" N* D7 J9 q
+ U) f2 J  e3 [2 Y9 f2 v4 V
Text #18
5 t+ c9 ]( i2 }% w" x3 S' f2 ^ID                                       : 26
4 y6 ~) B+ n! {( \2 N2 sFormat                                   : PGS
4 N6 n2 `, B0 K6 J7 r- iMuxing mode                              : zlib1 {5 W( V  ~4 ~3 |. i+ N' y/ H: D' ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 D1 G" ~3 N# \4 P* f: B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 D( g+ n# f6 m" {7 v. @
Duration                                 : 2 h 0 min
: \1 ?, y2 }: V$ wBit rate                                 : 251 b/s
3 g  d2 k+ g% y" MCount of elements                        : 36
, B' R$ [; S, |, g3 V# \& l4 lStream size                              : 221 KiB (0%)/ L6 d& o- C7 L( k( a
Title                                    : German-FORCED-PGS8 K" V; {* y; L) d6 Z6 d
Language                                 : German5 E, U' u8 G3 p5 D
Default                                  : No7 i; U) ~; S" v
Forced                                   : No/ f3 Q# O# {/ `( b- Q, J
$ U; c( M! U" M/ ^5 p& F: Z3 Q
Menu  c8 w4 W) W. A# F  v) U
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
3 w- I8 O& H* ?! H+ R# Z! `) _00:04:31.354                             : en:Chapter 22 b5 F8 a3 Q; X. j# \
00:12:51.812                             : en:Chapter 3
4 W( q5 N7 |, b7 S8 A  ^" [00:21:25.284                             : en:Chapter 4# X& }+ g6 D. [3 ?& o  m  j
00:27:20.138                             : en:Chapter 5
- N2 h' s4 o8 K' ^: k00:35:30.336                             : en:Chapter 6
& k7 M, o/ b# r' t% A" {00:40:06.779                             : en:Chapter 7
) B* u% ^4 J* ]5 Y$ F+ l. F! [00:46:16.023                             : en:Chapter 81 _* p9 u4 P% V8 d* b0 e- V
00:52:22.180                             : en:Chapter 91 Z$ a+ h% n8 z0 |0 M' _* }
01:01:59.716                             : en:Chapter 10
6 {( E. W& @' ^  X( `01:07:59.408                             : en:Chapter 11
* q' A) f& W2 [  E7 {% R/ p01:16:25.831                             : en:Chapter 12
( _9 P( q3 ^. e: P% L0 ?; E  ]01:22:08.173                             : en:Chapter 136 T; l5 h$ e% g6 _( l
01:25:31.751                             : en:Chapter 14
+ }& L2 o6 N7 t3 V$ w7 J* @8 X01:30:22.542                             : en:Chapter 15$ H! b- R, @' C) i- z7 u1 c, H
01:36:30.367                             : en:Chapter 16
" D; B7 v) W8 U8 A4 K01:40:29.106                             : en:Chapter 179 h) N: X( w3 D. ]0 o$ |! K' w
01:46:27.422                             : en:Chapter 180 g& p: n6 O4 s+ k# e: X
01:53:05.320                             : en:Chapter 19
% |0 ~3 B; Z# E, I4 v01:58:23.846                             : en:Chapter 20

% E4 x% D4 d/ x) w/ w/ ?. k3 w
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1

帖子

152

积分

Sponsor

金币
139 枚
体力
9 点
Pazzu 发表于 2021-3-22 17:39:27 | 显示全部楼层
太好了,谢谢

75

主题

2420

帖子

9375

积分

Sponsor

金币
1068 枚
体力
3381 点
lanpanshuma 发表于 2021-3-22 22:26:15 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""& A4 T9 D4 U! r$ F% U
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
该会员没有 ...

1

主题

131

帖子

726

积分

Sponsor

金币
228 枚
体力
270 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-3-22 22:42:31 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
( Q( d5 H2 d" X- H/ P+ JIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!+ ]& P" {& x7 q' R5 v7 `' F

0

主题

19

帖子

252

积分

VIP Super

金币
124 枚
体力
70 点

VIP蓝光勋章

QQ
xuli 发表于 2021-3-26 17:25:37 | 显示全部楼层
遗落战境地平线遗落战境地平线遗落战境地平线
爱看电影

1

主题

835

帖子

2717

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
954 点
QQ
davidqin 发表于 2021-4-1 20:01:23 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  N  z9 V/ u9 |- p5 W( j2 }$ H要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!1 |4 F( [: D! g4 }; e  t

0

主题

18

帖子

212

积分

Sponsor

金币
129 枚
体力
44 点
sebarstean 发表于 2021-4-1 22:39:52 | 显示全部楼层
% E. j5 l4 W+ c( s/ P- a
啥也不说了,楼主就是给力!

0

主题

87

帖子

499

积分

Sponsor

金币
13 枚
体力
306 点
QQ
CR7态度 发表于 2021-4-5 22:45:53 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
( r- l7 u- p9 L3 t/ u* d4 a5 d) Z1 _After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
. W7 u4 u; g8 j. h

0

主题

282

帖子

906

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
376 点
QQ
squall212sj 发表于 2021-4-11 18:19:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
非常舒服

1

主题

835

帖子

2717

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
954 点
QQ
davidqin 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
" f  n# \# i3 J% SAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
) _; `& r$ m; @

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 19:03

快速回复 返回顶部 返回列表