BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 猫和老鼠真人电影 [REMUX无损版 自带国语中字] Tom and Jerry 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 30.26GB

[复制链接]

9516

主题

9924

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
646 枚
体力
45745 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2021-5-8 02:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adaption of the classic Hanna-Barbera property, which reveals how Tom and Jerry first meet and form their rivalry.
% f( O* v" n: b# `& K+ Y3 ^8 v8 {- x: m3 f
01.jpg . ^* J- m& k+ s
4 @& d0 F. n# g/ g+ k8 O
◎译 名 猫和老鼠真人电影/汤姆和杰瑞大电影(港)/汤姆猫与杰利鼠(台)/汤姆和杰瑞' J6 H5 u) w+ Y0 Q+ W8 [
◎片 名 Tom and Jerry" z5 w) g& j0 v3 Z# _6 b- K8 Z
◎年 代 2021
& l8 U( |) q0 F/ `◎产 地 英国/美国" {+ j  H9 Q1 N+ Z$ L  c9 f' B5 _
◎类 别 喜剧/动画/冒险
+ K, [+ D! }( s  Y◎语 言 英语
! ?+ C2 ]+ Y# {9 `. b# a1 O◎上映日期 2021-02-10(中国台湾)/2021-02-26(美国/中国大陆)4 Z% ?9 Z& H4 f  E
◎IMDb评分  5.2/10 from 21,855 users
+ I( O6 r' g1 c1 K◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1361336// _# |3 o1 X1 h. |7 G& t5 G
◎豆瓣评分 5.4/10 from 33,836 users' D6 l; `1 f$ m0 i+ _5 C) |
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3439312/
( K) M  K. e* f% c◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
8 |; M$ j$ F  k: _% M◎视频尺寸 1920 x 1080, ?/ U2 {/ A4 J; v
◎文件大小 1DVD 30.26 GiB( [' S- H9 ~& r$ D6 Z
◎片 长 1 h 41 min9 t9 v9 ?' n$ p% I( I4 a
◎导 演 蒂姆·斯托瑞 Tim Story& z9 A, Y: Z8 z+ b0 b, \
◎编 剧 凯文·科斯特洛 Kevin Costello
4 A, F0 J$ [3 C5 F7 l. d3 W- A! n     威廉·汉纳 William Hanna6 U' r# k$ _  P: e& Y
     约瑟夫·巴伯拉 Joseph Barbera3 N- j: A8 x" {! P' k& Y
◎主 演 科洛·莫瑞兹 Chloë Grace Moretz
# Z" L0 K2 u0 z( e- G6 N     迈克尔·佩纳 Michael Peña
0 {+ o0 _1 V% v3 g* ~     郑肯 Ken Jeong; e2 @, X3 _0 [, q# c8 G% m
     科林·乔斯特 Colin Jost" t8 ]) E. L+ C9 x/ F5 q
     乔丹·博尔格 Jordan Bolger
$ i( ]4 m/ i9 M     罗伯·德兰尼 Rob Delaney- ^6 e4 G9 {# H' ~
     克里斯蒂娜·钟 Christina Chong# y; T, i% M/ K' J0 k3 M4 c
     克丽·麦克莱恩 Kerri McLean
+ X4 K& \  d3 K0 ~% C& j6 v     布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek
" I5 G6 z$ w: [0 i: S7 T2 H     帕拉维·沙尔达 Pallavi Sharda
3 l: |+ o+ p3 t0 \8 T     卡米拉·拉瑟福德 Camilla Rutherford! w3 Y( O% I( ?. i8 Q% C- Z
     泰·赫尔利 Ty Hurley
1 @/ \* W+ [% y) k% X5 t1 n4 }     丹尼尔·阿德博伊加 Daniel Adegboyega
9 V2 b: ^' y4 I1 O/ L7 l     乔蕾·科斯 Joelle Koissi
" F; H( I; J. ?     丹尼尔·厄根 Daniel Eghan- T* G$ ~4 {6 ?( A0 u
     伯纳多·桑托斯 Bernardo Santos- p. c+ e8 D: _/ f
     乔·伯恩 Joe Bone
7 D0 U( t3 }. e6 I& n+ v     乔基姆·斯卡利 Joakim Skarli, v7 f: L$ D9 R' U! x0 ^7 e* g0 a

- s: y+ |" t  |7 p" ]' h◎简 介   
9 Z( P9 W7 J1 R( ^; r/ V  X1 v- Z( W- \
 “超杀女”科洛·莫瑞兹饰演的少女凯拉刚刚入职豪华大酒店,就碰上了叫人头疼的难题——杰瑞竟然想在酒店里定居,令酒店最近承接的世纪婚礼岌岌可危。于是,汤姆被凯拉雇佣成为酒店员工,目的是赶走杰瑞,这对欢喜冤家就此展开了一场你追我赶的爆笑喜剧。
0 ~% z; P9 i' n# R7 @/ ^0 h* [4 K. _& z3 a" C6 a
 A chaotic battle ensues between Jerry Mouse, who has taken refuge in the Royal Gate Hotel, and Tom Cat, who is hired to drive him away before the day of a big wedding arrives.5 B7 l, [+ F6 M) W7 `
 1. DISC INFO:
  5 }6 c5 X  T8 ~+ @9 z
 2. % J! x7 \* i& \1 ~! X2 C" {( D
 3. Disc Title:     Tom.and.Jerry.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT , ~1 |$ [* E1 r. T
 4. Disc Size:      41,744,238,508 bytes
  . R2 |$ n$ S: @3 Q' T) w! X4 n6 i
 5. Protection:     AACS7 {% q" Q! z4 `2 H5 |* G. C
 6. Extras:         BD-Java* v/ n- G$ U, X3 D$ T
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.2.6)
  6 M) t9 L- b% r' V0 @

 8. # K& M7 b. p' a$ P
 9. PLAYLIST REPORT:  R2 n& f/ t& w+ G; |6 R1 o
 10. 5 p2 Y4 L! K1 C0 h5 c# |
 11. Name:                   00800.MPLS  5 \1 e6 o& S: `
 12. Length:                 1:41:04.808 (h:m:s.ms)
  , t# E3 }5 |" r) m8 t
 13. Size:                   31,745,636,352 bytes
  ) E: a: B* Y9 h9 s! f! x% P
 14. Total Bitrate:          41.88 Mbps
  6 y) Q* V9 ~2 _2 i) y

 15. 7 z: {/ I9 H4 }( b% I# {4 \
 16. Video:  V8 G7 P7 x: x

 17. ; X7 g- Z( f3 y# t
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  $ Q0 B' q2 K0 @6 i& a) W$ \
 19. -----                   -------             -----------   
  " \) f; n3 v' R0 [
 20. MPEG-4 AVC Video        28021 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  ( a& H4 v3 d: Z3 y# y( O% ^
 21. 8 |, }$ u( P5 S! B- ~" T
 22. AUDIO:& `4 l9 B( x0 e- i
 23. 9 j5 m5 s: \1 M; R# z. N5 W' H
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  & ?9 P; l' v, r1 \4 a+ }: O$ w' i
 25. -----                           --------        -------         -----------    7 S! s5 d/ A6 n: E* }+ P. @
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3504 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3056 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)/ ?* {. H2 z+ a3 g7 L
 27. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps- \( ?; ^( o& U% S1 y# N. \
 28. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  $ `& y$ V; r$ C" Q9 n( [
 29. Dolby Digital Audio             German          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps' J) h; c0 c2 y, q2 w
 30. Dolby Digital Audio             German          192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
  ! O  x+ a0 }& f8 F9 ~& j- z2 B
 31. Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  6 K4 M; ]6 |' i# C1 O
 32. Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  # R9 y6 w& G8 k* n# e% l/ e9 B
 33. Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  , M, V5 |! C8 I* p# ~
 34. Dolby Digital Audio             Korean          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  8 `0 j* i# B# M
 35. Dolby Digital Audio             Danish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  , T/ [' `% B2 m2 w: y
 36. Dolby Digital Audio             Finnish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps* M0 A- S- W0 I: `! f% m
 37. Dolby Digital Audio             Greek           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  ) g* \5 z* S3 c# ~
 38. Dolby Digital Audio             Hindi           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps) N6 C" C" S! d7 ^2 Z4 @
 39. Dolby Digital Audio             Norwegian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  # z  J6 _# P0 y- L! O9 [8 H
 40. Dolby Digital Audio             Swedish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  . r  a" Z' g4 b- v
 41. Dolby Digital Audio             Tamil           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  : L: X1 s2 a( ]: D  n
 42. Dolby Digital Audio             Telugu          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps9 a' v, C$ m) ^* i+ B! [; w
 43. + E. ~( s! U$ L- {
 44. SUBTITLES:
  8 C% Z  z; W% I; X
 45. 4 M2 Q7 M  [( s
 46. Codec                           Language        Bitrate         Description    9 M( r* v* Y) L. o$ E7 J; [
 47. -----                           --------        -------         -----------    7 e; I8 E1 P; G# Q
 48. Presentation Graphics           English         53.019 kbps                    8 [/ I  w. a4 w
 49. Presentation Graphics           German          44.206 kbps                    , [% w* e) N& b4 O
 50. Presentation Graphics           Italian         41.31 kbps                      9 Q1 Y- m. S3 f+ M4 m
 51. Presentation Graphics           Chinese         32.911 kbps                    
  % z8 [) b2 s& m& L' P3 Z; ~( v6 b
 52. Presentation Graphics           Chinese         33.249 kbps                    
  9 S& u, d1 c4 z* I, v: b, y+ ?
 53. Presentation Graphics           Korean          22.213 kbps                    
  " s$ _0 u9 T' k+ e
 54. Presentation Graphics           Danish          33.446 kbps                    
  * W' g1 E+ F- E4 {) U$ @
 55. Presentation Graphics           Finnish         32.983 kbps                    2 G7 {3 ~8 @2 N: K& t% b
 56. Presentation Graphics           Greek           41.225 kbps                    & g6 T1 x6 R/ J$ k( i' C6 t) h2 H
 57. Presentation Graphics           Norwegian       36.2 kbps                     
  8 ?: ]2 _% ^( ^; d- E
 58. Presentation Graphics           Swedish         28.195 kbps                    
  + R: U8 v& y' s* C. ~
 59. Presentation Graphics           German          0.152 kbps                      4 f5 G0 M" l2 A
 60. Presentation Graphics           Italian         0.696 kbps                      ( c- E& G' Q* o# p
 61. Presentation Graphics           Chinese         0.819 kbps                     
  7 C9 p9 z$ K$ `' P8 L
 62. Presentation Graphics           Chinese         0.902 kbps                     
  , C/ s- R1 N# b* H/ N) _
 63. Presentation Graphics           Korean          0.298 kbps                      ( r+ X" n! i8 U# q- p
 64. Presentation Graphics           Danish          0.609 kbps                      % M" Z# _! T5 O: J1 D6 q" n
 65. Presentation Graphics           Finnish         0.655 kbps                     
  5 j& w6 X5 b0 v# M
 66. Presentation Graphics           Greek           0.798 kbps                      9 W0 g4 C6 u' h* w9 a6 W" S
 67. Presentation Graphics           Hindi           0.238 kbps                      % x' h% [4 G" Y5 o1 f: k
 68. Presentation Graphics           Norwegian       0.853 kbps                     
  8 M5 M8 F4 S3 }8 r
 69. Presentation Graphics           Swedish         0.333 kbps                     
  4 Z& L, p1 o* f6 L" i' E; w
 70. Presentation Graphics           Tamil           0.471 kbps                      , Z7 u, o& `8 o
 71. Presentation Graphics           Telugu          0.309 kbps
复制代码
5 I0 X' v* Q/ o) ~  M/ o  [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2758

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1312 枚
体力
3839 点
lanpanshuma 发表于 2021-5-8 08:30:56 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
8 a7 T  A1 s! \+ E0 U8 d  s+ @Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!. o9 h' Z  i/ ~9 g& }5 @9 a) [5 C
该会员没有 ...

2

主题

499

帖子

1696

积分

Sponsor

金币
49 枚
体力
594 点
livenchen 发表于 2021-5-11 20:47:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主发贴共享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-6-12 19:55

快速回复 返回顶部 返回列表