BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 60|回复: 3
收起左侧

[蓝光原盘] 猫和老鼠真人电影 [蓝光原盘 自带国语中字] Tom and Jerry 2021 1080p BluRaycd AVC TrueHD 7.1 Atmos-FGT 38.89GB

[复制链接]

9516

主题

9924

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
646 枚
体力
45745 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2021-5-8 02:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adaption of the classic Hanna-Barbera property, which reveals how Tom and Jerry first meet and form their rivalry.
7 i# f9 w6 T" n1 Y& ~+ G: V' \' v
4 H" ?+ P# }( M  ~( P
, R6 k. y" _' P6 @1 E% ~" j
◎译 名 猫和老鼠真人电影/汤姆和杰瑞/汤姆和杰瑞大电影(港)/汤姆猫与杰利鼠(台)% I( u$ D* l* K% _! S
◎片 名 Tom and Jerry
0 C4 [6 i5 X4 B! ]◎年 代 2021
: N# J: ~; h7 E8 r# b◎产 地 英国/美国
, c; U" j' v2 e+ p◎类 别 喜剧/动画/冒险
* U8 b+ A  l, v, K: W4 l4 F4 a; I1 Q2 X◎语 言 英语
- s6 l! d: A) P8 ]1 m* u◎上映日期 2021-02-10(中国台湾)/2021-02-26(美国/中国大陆)6 E' P4 m: B+ A; ^8 {3 C
◎IMDb评分  5.2/10 from 21,855 users% i' K3 w  X' X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1361336/
/ n: t: Z- b( }* S◎豆瓣评分 5.4/10 from 33,836 users
  @) I* z1 \$ \# }; P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3439312/
# Z$ J" k1 O' n- ]: A2 M4 |◎文件格式 x264 + TrueHD % q+ {! N5 j  J# s" P
◎视频尺寸 1920 x 1080
/ _- ]! J, W1 u' g6 f◎文件大小 1DVD 38.89 GiB
& W: J$ l- i8 |* i/ t4 e" |4 K◎片 长 1:41:04.808 (h:m:s.ms)
- d1 C" J. N- o& K1 W◎导 演 蒂姆·斯托瑞 Tim Story
  E; o" m# }, y# t◎编 剧 凯文·科斯特洛 Kevin Costello
" V/ I' A: C# H# ?     威廉·汉纳 William Hanna1 M; B0 @* s5 G
     约瑟夫·巴伯拉 Joseph Barbera; n% u6 P/ X! b' d# ^
◎主 演 科洛·莫瑞兹 Chloë Grace Moretz
9 s5 Y5 e3 y6 I  i) l' D     迈克尔·佩纳 Michael Peña
0 t  }6 z4 O3 S, c, n1 `3 l     郑肯 Ken Jeong# p! i8 K; o3 q# V1 Y
     科林·乔斯特 Colin Jost
! b8 o4 Z$ c+ g4 c     乔丹·博尔格 Jordan Bolger2 X; S* r0 ?$ v+ v/ E
     罗伯·德兰尼 Rob Delaney$ {, ]2 U0 C: X, p" E+ }
     克里斯蒂娜·钟 Christina Chong
" S/ Z, Q5 ^3 y! k     克丽·麦克莱恩 Kerri McLean; f$ C8 u4 V* V+ X5 W" y
     布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek
& o4 b) V& H# h" T4 |9 z     帕拉维·沙尔达 Pallavi Sharda  L9 N9 g7 H# y5 q5 U+ m. E
     卡米拉·拉瑟福德 Camilla Rutherford
' d: x0 l* h+ J: l     泰·赫尔利 Ty Hurley% X, g  @- p, V) P+ s" v. _( C
     丹尼尔·阿德博伊加 Daniel Adegboyega
8 k( w- o# \- c$ G3 G. Z# @" E) {- Q     乔蕾·科斯 Joelle Koissi
2 r0 ~6 g- f' u+ \     丹尼尔·厄根 Daniel Eghan
* V  Z( c+ b0 H1 N2 \, ?  w, X6 _2 N     伯纳多·桑托斯 Bernardo Santos
% h, z. b- F/ Q3 d7 W5 C7 \, X     乔·伯恩 Joe Bone
$ c0 u% x2 h- c3 }     乔基姆·斯卡利 Joakim Skarli2 j# b& H; q2 d, p2 E$ L  v

4 X& W8 N1 t  o* G◎简 介   # P/ k4 ?/ T2 c& g3 K+ z+ {

2 `1 h" m; E& j “超杀女”科洛·莫瑞兹饰演的少女凯拉刚刚入职豪华大酒店,就碰上了叫人头疼的难题——杰瑞竟然想在酒店里定居,令酒店最近承接的世纪婚礼岌岌可危。于是,汤姆被凯拉雇佣成为酒店员工,目的是赶走杰瑞,这对欢喜冤家就此展开了一场你追我赶的爆笑喜剧。; T9 r. y7 U$ f
" H4 s- N3 W6 a
 A chaotic battle ensues between Jerry Mouse, who has taken refuge in the Royal Gate Hotel, and Tom Cat, who is hired to drive him away before the day of a big wedding arrives.
' P8 ?$ N9 a9 [
 1. DISC INFO:
  6 r) [( u6 W" H( a+ G7 R4 B. U. E

 2. 7 q8 ~' f8 `, @) V2 ]
 3. Disc Title:     Tom.and.Jerry.2021.1080p.BluRayCD.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- c9 O. q3 {$ `* B- a8 a
 4. Disc Size:      41,744,238,508 bytes/ n0 X1 j3 e5 I
 5. Protection:     AACS
  0 M4 `2 q+ F  I. Z2 I
 6. Extras:         BD-Java
  / _3 r3 B2 k+ U" u' u) w$ Q/ a
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.2.6)$ |7 I. m' r& R/ C8 S
 8. % w* I5 L9 z9 Z1 Z& b1 A9 w
 9. PLAYLIST REPORT:
  * x# B7 y/ w$ Y' @

 10. 5 d, A- i+ [& X' w9 ?7 p
 11. Name:                   00800.MPLS  5 ^+ r# j3 W, L) M7 x9 x; L8 N
 12. Length:                 1:41:04.808 (h:m:s.ms)
  7 K4 `- b3 b# u
 13. Size:                   31,745,636,352 bytes
  3 i$ k5 T& y* q; R: `1 ^% S7 m
 14. Total Bitrate:          41.88 Mbps
  7 }8 T" J% H( r5 S+ E/ q
 15. + X+ m1 C( s6 O( m  T( m5 ^8 s
 16. Video:' S0 ?9 p4 t. Y6 d0 m$ {) S

 17. ; z2 P1 _5 X: a2 x+ }/ x
 18. Codec                   Bitrate             Description    % H0 e: r% l2 p
 19. -----                   -------             -----------    + L: f' j8 ~3 r( b- s* t" w
 20. MPEG-4 AVC Video        28021 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  & z: d) b; O) h1 m1 \$ h6 _
 21. , G( U* C$ u+ p" S. k0 Y
 22. AUDIO:  t! H9 E6 x# `$ u# h( E5 @& U

 23. 2 M0 K: C$ H8 _6 Z6 ^' K
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  4 X* D2 c1 z: [0 S+ \& J/ C
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  5 |9 K; R$ A, U) s5 h3 d5 H
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3504 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3056 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)
  & h! B" m1 H6 E+ Z
 27. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps5 E& Q. a4 d* _" Z" O
 28. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  # Y/ e' |7 `- f" k
 29. Dolby Digital Audio             German          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  / [" A/ V$ D+ O3 j8 p  C: Z
 30. Dolby Digital Audio             German          192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
  $ p! k( g8 D% g- `
 31. Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  ; V3 R6 @& Y7 s6 J" x
 32. Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps! b6 R/ v9 e. h2 P3 L
 33. Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps, @6 n6 W& j4 |* {6 V
 34. Dolby Digital Audio             Korean          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps: \$ q$ s4 ^9 j+ O% k8 M' c, i
 35. Dolby Digital Audio             Danish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  , G& F0 d/ |$ Q# ^. D( m/ X3 d
 36. Dolby Digital Audio             Finnish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  7 g/ r& S9 J8 A/ d
 37. Dolby Digital Audio             Greek           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps. G" r- p  E2 r( L# z
 38. Dolby Digital Audio             Hindi           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  . P( ?# `, m( |/ o+ A/ A
 39. Dolby Digital Audio             Norwegian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps6 B  Z, E4 @% }: e8 A' Z
 40. Dolby Digital Audio             Swedish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  2 [: j( @- L9 k: L; L4 F
 41. Dolby Digital Audio             Tamil           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  ! c- A& d- S5 p
 42. Dolby Digital Audio             Telugu          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps* J6 @( M1 S2 \0 b* @1 ]8 v

 43. : T4 b! c4 ?- I: f! g
 44. SUBTITLES:
  : q4 N7 l: n- z- p) w( s
 45. / o2 t+ F' |! M% R; P2 g0 H+ W
 46. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  + [# B/ j6 T: Z/ V
 47. -----                           --------        -------         -----------    " w3 r' w7 r: I7 t# l! S( v! W
 48. Presentation Graphics           English         53.019 kbps                    
  ; {6 N$ m2 u, ?0 @' \
 49. Presentation Graphics           German          44.206 kbps                    
  ; G4 l; O0 H; o% y$ d& ~6 I" K
 50. Presentation Graphics           Italian         41.31 kbps                      ! _( }- ?. ~- o# v4 e; W
 51. Presentation Graphics           Chinese         32.911 kbps                    " N4 A% p5 V, T% ]
 52. Presentation Graphics           Chinese         33.249 kbps                    
  + h9 Y5 t5 W8 O# x1 v
 53. Presentation Graphics           Korean          22.213 kbps                    
    O, E% c  C% s  s6 R
 54. Presentation Graphics           Danish          33.446 kbps                    
  7 X. x( _/ J9 i  t
 55. Presentation Graphics           Finnish         32.983 kbps                    # G( K& V0 a8 n8 U# ~
 56. Presentation Graphics           Greek           41.225 kbps                    
  / ~4 W* t: @7 D4 @
 57. Presentation Graphics           Norwegian       36.2 kbps                     
  $ |8 d8 U  y' d) c3 ^
 58. Presentation Graphics           Swedish         28.195 kbps                    ) l. C0 K! c# M: l6 @9 s- j, r
 59. Presentation Graphics           German          0.152 kbps                     
  : V9 V2 u; N' M) k' i2 |4 S' n
 60. Presentation Graphics           Italian         0.696 kbps                      ( T, l; G6 V* P3 v% F' z
 61. Presentation Graphics           Chinese         0.819 kbps                     
  5 v1 \) c+ X5 |: E
 62. Presentation Graphics           Chinese         0.902 kbps                      # q0 c8 Q8 v# T3 }) W3 a  N9 v
 63. Presentation Graphics           Korean          0.298 kbps                     
  9 q) }/ [1 m. K& c, g
 64. Presentation Graphics           Danish          0.609 kbps                     
  6 L; k/ P& r) z
 65. Presentation Graphics           Finnish         0.655 kbps                      % \; R4 w9 V1 l" j& c0 I* |
 66. Presentation Graphics           Greek           0.798 kbps                     
  * g+ z* ]* c$ q/ v( o
 67. Presentation Graphics           Hindi           0.238 kbps                     
  : M; t1 u# C6 D
 68. Presentation Graphics           Norwegian       0.853 kbps                     
  2 ]  K* L  Q$ d$ C8 @5 p
 69. Presentation Graphics           Swedish         0.333 kbps                     
  ; B. x) X( W6 ]1 Y. S! D* h0 X
 70. Presentation Graphics           Tamil           0.471 kbps                     
  ! x( H) T6 {; h# w; Q- ]# M
 71. Presentation Graphics           Telugu          0.309 kbps
复制代码

. U( p3 y3 e6 S' H" `
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

288

帖子

2750

积分

Sponsor

金币
158 枚
体力
2019 点
szlj74 发表于 2021-5-14 11:23:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看

0

主题

437

帖子

1869

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
673 点
bais69 发表于 2021-5-19 20:55:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

0

主题

6

帖子

168

积分

Sponsor

金币
144 枚
体力
11 点
xiaoshatao 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
和老鼠真人电影 [蓝光原盘 自带国语中字] Tom and Jerry 2021 1080p BluRaycd AVC TrueHD 7.1 Atmos-FGT 38.89GB [修改]

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-6-12 19:31

快速回复 返回顶部 返回列表