BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 66|回复: 4
收起左侧

[2160P极清] 007之黑日危机 [4K高码版] The World is Not Enough 1999 INTERNAL 2160p WEB H265-DEFLATE 16.40GB

[复制链接]

9516

主题

9924

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
646 枚
体力
45745 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2021-5-17 19:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
: d' A- Q0 e* w* [
' C: g( R- ^+ j0 R+ M$ q◎译 名 007之黑日危机/纵横天下/黑日危机/新铁金刚之黑日危机
' z) N; Q( Y, S( Y9 @; W◎片 名 The World Is Not Enough
8 h! Z9 h; N# L& \◎年 代 1999' O) y  q, @# H; I' e" h
◎国 家 英国/美国9 i5 X- r0 u/ D2 o
◎类 别 动作/惊悚/冒险
% E+ b( Q3 o) h  ]◎语 言 英语/俄语/西班牙语
3 G  u$ N5 c! ~0 U6 O6 J8 g◎上映日期 1999-11-19(美国)/1999-11-26(英国)
4 Z0 X( ]  V. n◎IMDb评分  6.4/10 from 190,355 users5 }' ~  v; M. N1 ~
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0143145/% r( I* A( z' N6 H* z
◎豆瓣评分 7.5/10 from 40,265 users
9 \( g6 \9 [* ~0 u: ?  h◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293174/0 Z" L8 y3 C0 B% Y( F$ r
◎片 长 2 h 8 min
' P. J" x1 e( Q◎导 演 迈克尔·艾普特 Michael Apted
% v3 v+ {! |! e% s◎编 剧 尼尔·珀维斯 Neal Purvis
: h: m) }; v" h     罗伯特·韦德 Robert Wade
' M4 f8 Y5 Y+ A3 V3 L3 B◎主 演 皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan
3 o2 z. r# X: F" h     苏菲·玛索 Sophie Marceau) J+ I4 z. c% ?$ y' r
     丹妮丝·理查兹 Denise Richards) b" E" `: K3 P& ?5 i' F: {
     罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle
* Z3 Z6 i+ ^4 Y: g; ~% Q  P     罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane
1 s. m5 |( q' E     朱迪·丹奇 Judi Dench
$ k5 y3 Y/ W; t! Y% S) i2 Q7 p     戴斯蒙德·莱维林 Desmond Llewelyn
0 E0 S" G1 G) V  r. j. M" Y; i     约翰·克立斯 John Cleese
6 f/ o, _% o( S  u* l% F/ Z     玛丽亚·格拉齐亚·库奇诺塔 Maria Grazia Cucinotta* q) i9 n) H/ P, C5 r) A% ]/ n2 f
     萨曼莎·邦德 Samantha Bond' x( Q1 _; R, \. Z
     迈克尔·基臣 Michael Kitchen4 G8 s1 V/ o% @3 V/ F; Q
     科林·萨蒙 Colin Salmon  E1 i, t3 x2 @8 u1 F$ K* a9 b; J
     戈尔迪 Goldie% ^; b) j8 M% o+ p3 l- G' |
     大卫·卡尔德 David Calder
: G( t* h, v- f7 i3 _& g     塞丽娜·斯科特·托马斯 Serena Scott Thomas& `- q  |8 @( q" t1 z# L( p! o

" @+ G" w2 e$ N" W$ g( [9 d3 t) `◎简 介    ) }2 F* s3 f0 V. G5 z

# P8 z& l8 G" d 这次007(皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰)对手是臭名昭著的国际恐怖分子雷纳德(罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰)。为了垄断石油供给权,雷纳德杀害了石油大亨罗伯爵士,当然他也不会放过罗伯爵士的继承人——美丽的依蕾克屈(苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰),这个狂人甚至威胁说要在土耳其巨大的输油管道里引发核爆炸。于是007必须驾着高速快艇从西班牙比尔堡的奈维河岸到伦敦的泰晤士河边,再穿越苏格兰的高地,冒着几乎不可能生还的危险去保护罗伯爵士队唯一继承人、粉碎雷纳德的阴谋。连场大战一触即发!5 x; |* Z$ z  q" d/ u

: {0 i# K5 |$ x2 A7 \* J James Bond uncovers a nuclear plot while protecting an oil heiress from her former kidnapper, an international terrorist who can't feel pain.
$ A) p& ~0 `% t+ ]% a4 l0 u$ Q
Video8 B2 E' p% R, k4 D
ID : 1& d) ?8 c, a* B& b  ]
Format : HEVC2 t2 Y8 _; \) ~* U; a! X' w! t
Format/Info : High Efficiency Video Coding
" W, c+ S% x9 Y4 q* W4 GFormat profile : Main [email protected]@Main
% g2 ?* u+ P; ~1 bCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC/ e$ z+ F0 O! S$ Q! H' v( `" U
Duration : 2 h 8 min
, o+ D4 q+ d6 t, a; TWidth : 3 840 pixels
2 A' I( c" h5 \4 _- r% [Height : 1 634 pixels& W2 e0 k1 z9 V; G( v/ f( s
Original height : 2 160 pixels
0 f1 z; c5 r& w6 }$ u4 T7 MDisplay aspect ratio : 16:9: r5 v* U- A& k) N
Frame rate mode : Constant
" _) Q7 O/ T" \" x3 B# \; t3 yFrame rate : 23.976 (23976/1000) FPS5 y0 d0 B- x( `  Q( ~
Color space : YUV
. F. u% r6 c) t& p0 z. GChroma subsampling : 4:2:0) W' ~' O' r2 l$ v- P2 A
Bit depth : 10 bits
  D" V9 ]% V# w5 r, _6 ^Language : English( Z. k+ ^) {3 R
Default : Yes0 {5 W* v, }8 V9 w" E6 D
Forced : No( w/ n& t* c3 W$ }1 c* f, n
Color range : Limited
$ H1 x% ~" p, N9 @Color primaries : BT.7096 M- q: u$ j* G9 Z/ m* r4 D
Transfer characteristics : BT.7097 V( n; G3 l& y. x& y+ {
Matrix coefficients : BT.7091 h2 s) g  G2 T3 S% E- S% k
4 C/ k4 M4 E9 M) K2 ^0 D+ W
Audio #1
) k+ H! o8 G; q. d: s/ @9 g( @ID : 2
/ P4 I7 @! f! t, _Format : DTS XLL' y1 i& D4 @; A( _3 f( n
Format/Info : Digital Theater Systems
( W7 N: j" X' Y. g2 |/ VCommercial name : DTS-HD Master Audio/ k8 J5 k: i$ H( v4 V8 B6 o& D- q
Codec ID : A_DTS
2 I9 @2 S  u3 \0 r0 i6 X9 ADuration : 2 h 8 min
9 H4 {/ ~9 I6 Q* |0 e; Q% }Bit rate mode : Variable# a: t: [2 R4 M) F- t# y
Channel(s) : 6 channels$ {) E" b1 v2 N2 q6 A5 M; l
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
% A& t/ B' ]8 TSampling rate : 48.0 kHz
& E: V& Q; P2 W/ W: xFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
2 Z4 X* s9 s7 @7 G4 sBit depth : 24 bits
; T! s* \; w/ v: A# `1 U* @2 e/ |$ WCompression mode : Lossless' x( |$ @/ |% e. g
Delay relative to video : 2 ms, S- s4 a" k, }- E0 t
Language : English7 A9 h' X4 f, a" y/ w4 L3 g5 W
Default : Yes
" m) l- B, H$ I' EForced : No  v: t; N8 e0 `; M. u
0 p  [1 K3 H. q8 O+ K
Audio #2
9 ^% A: t* _' z4 QID : 3% B: e  t6 H+ X$ `  w5 m
Format : AC-32 q1 g' G6 v/ T- I3 v
Format/Info : Audio Coding 3" [. G1 ]( D; c3 E( c. w( z2 Z* ]5 X' a
Commercial name : Dolby Digital
0 D* R, H7 p' g* e: z3 X+ o% @Codec ID : A_AC3# z/ r' t! K; B; E1 o4 i6 K
Duration : 2 h 8 min
- b5 h5 N6 H; V( QBit rate mode : Constant
2 a- C  w. _" x" b( p7 W  {4 O$ K; bBit rate : 224 kb/s2 C: x& o, n$ S! @1 E" w( H* f2 t
Channel(s) : 2 channels! v0 A3 E) M) ^( ]7 M; A
Channel layout : L R
, J4 f4 v. S, T9 `- l$ hSampling rate : 48.0 kHz
; _' L% q' o! ]& k. ~1 N* k; tFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ }; x2 E$ i6 ^% x3 ~9 U# e$ `Bit depth : 16 bits
  [3 n- X/ y) aCompression mode : Lossy- |2 Z; z7 l/ G
Delay relative to video : 23 ms, x- F. K- u1 }/ H1 n4 C2 u- x: a$ z
Stream size : 206 MiB (1%)+ B) j7 D& k- x, ]% F. w9 _5 o. q
Title : Commentary with Director Michael Apted
& f$ L! N: j" c, {% h4 n8 L/ ^: S7 K) yLanguage : English
7 r+ X/ [7 v6 n% i( r, tService kind : Complete Main4 D% \' Z+ X8 l2 S! p5 m6 D! i7 n8 F
Default : No; o5 N) b9 I- x6 G1 t; r3 v3 p1 y/ @
Forced : No5 R) h9 U0 t3 L4 O+ M

% k) f! }5 y6 Y* Z& K% ZAudio #3
( {6 L) i- q. J9 [- S/ |0 tID : 4
$ ^$ [9 A$ t0 h1 c2 b2 eFormat : AC-3; q9 ^. y! c  F& e1 _. {
Format/Info : Audio Coding 3
+ H4 b7 p* |5 R( hCommercial name : Dolby Digital7 a8 G: C0 o4 R- O$ {7 p# s1 C
Codec ID : A_AC33 n: M3 R  w& ?) s
Duration : 2 h 8 min/ k( U/ |4 H7 V% T. @' K  h6 G
Bit rate mode : Constant
$ Q2 @% p3 l, \Bit rate : 224 kb/s
6 w2 Q- A# j- F7 oChannel(s) : 2 channels
. q/ T6 g7 X6 r2 z1 ]* bChannel layout : L R3 M- O0 @1 g7 v( H7 e' p
Sampling rate : 48.0 kHz' s5 T$ R8 W' T# W( c. O4 D, ~4 l
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 j( ~- }/ {2 pBit depth : 16 bits: j" Y  R6 v0 E
Compression mode : Lossy3 y" U4 S" ^5 y3 z5 q' j; l. a
Delay relative to video : 23 ms
9 y( L( c. @& v; ZStream size : 206 MiB (1%)
* b$ d3 X- Z. i9 S/ t5 Q7 t: ITitle : Commentary with Production designer Peter Lamont, second unit director Vic Armstrong, and composer David Arnold/ H* s0 t5 u6 G  D  P. `
Language : English
/ T- ?3 L' _) K& WService kind : Complete Main
7 q: I6 Y3 u: g% i5 rDefault : No- f* z& T' r: A3 `. n' G6 U# l; b: y" W
Forced : No
; X) \+ Q5 x) c+ A- c7 o& h# R
: v& X& }  d" nText #1
: A5 t4 N" c) L0 E6 E1 IID : 18
* A  v# T2 h/ yFormat : UTF-8
% |% I5 ~' i  ~- ?Codec ID : S_TEXT/UTF8
2 B2 F" q2 C& I6 mCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text* n# X* r4 m3 f8 `
Title : English
" Z% T8 g$ j1 H: u2 lLanguage : English
2 [1 O4 Q" d8 D8 V" o7 J5 c" _' |Default : No8 f6 o/ W4 V7 ^7 M' W9 c
Forced : No# @$ O4 ^7 G, u, w5 l, C
2 E1 k- h' ^% `* ^' X% R
Text #2
6 ^3 u  t: v7 Z# n  d2 r3 o! D* J7 bID : 19( u9 G9 x7 H+ Y/ z$ P  J0 y
Format : UTF-8
8 z; }* s) f0 `1 ]Codec ID : S_TEXT/UTF8) O+ j* w4 B/ J& F! \% C( ?5 w5 ?
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
! b% x6 \+ r; z  u# ?Title : English (SDH)* H% }1 t- g) c/ g& a' P  X
Language : English/ @; [( ?5 `' g. T5 y4 L7 c1 `# Q
Default : No8 L1 @* s: Y, f: j) w5 ?' U& @
Forced : No
# F$ y4 M0 _  [  P( f7 Z( e% c& G3 Q8 h5 P/ n& m7 G
Text #35 D* N1 @5 _4 S- ]6 E
ID : 207 x: M3 `' L- a8 O1 d+ [1 R
Format : PGS/ a9 ~, u% P0 i0 A4 n; ]
Codec ID : S_HDMV/PGS
$ v* X) v4 n1 u& P( n. mCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 C: w) I/ ^$ t/ |  v3 k/ ^Title : English (SDH)
0 M" w$ s" O& k9 ]6 ~Language : English
$ w+ r4 E! [5 [1 D( m/ s% m1 j+ }Default : No
+ T. w8 [2 V/ G0 _' G( IForced : No
7 k8 T3 ?2 d! {
* `  ?) M0 s3 s/ E) G2 XText #4
% b/ w" v7 z: bID : 21
; ^7 o: k/ O2 H! M( E- I3 GFormat : PGS) s0 d. Q; `/ `- j( U: h# B* F/ ^5 P
Codec ID : S_HDMV/PGS
  O& J8 h# `: u$ f" f0 d1 VCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; W, Q1 @6 c# [% V6 \
Title : Czech# h$ k  r% A- x
Language : Czech
- u8 N, ^2 m7 Z- V% ADefault : No) g2 T. O' g5 o/ Y/ K  t0 t( e
Forced : No) f8 x" D: _5 h/ n2 A5 Z

& G: |. L7 a; GText #5
3 C; t0 I: a8 kID : 225 t$ `& ^5 ]3 \/ L, r2 X" q$ W2 d
Format : PGS4 b- X' j$ h: C4 M
Codec ID : S_HDMV/PGS5 ]9 L4 J: J! A' K% q: U
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* @/ U3 }8 ?) l$ FTitle : Danish: x4 r' N' q: _, Q) o) [
Language : Danish7 _: I! i) d9 G4 w
Default : No/ A# ?* N2 Y8 i: T( v. ]
Forced : No" I. C) s' p0 S! [0 c+ ]

  K1 T6 l4 G7 ]  S6 C+ \8 ZText #65 x+ b3 ?  b" X8 z* d0 |
ID : 23
4 y3 ?2 x$ ^5 w; E$ s4 O$ \' R7 nFormat : PGS+ @$ X; g3 Y; y; D5 Y0 e
Codec ID : S_HDMV/PGS% N; [5 p/ G9 N1 C& C4 Y& V1 A% d7 v
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: n- z5 G7 E" c2 h' q+ T3 ^Title : Dutch
; V  v* W/ ~) M, @* k( gLanguage : Dutch
7 u/ G# f3 A' N! h$ G& P. B! l3 i0 [Default : No7 p. y) k! x4 s$ o* p9 ^
Forced : No
- B  W9 \! b' E/ c" ^6 }
: P0 _) f- Y& e/ TText #78 D. U$ E! o* z4 Z
ID : 249 V8 U* T2 ], e9 E" ?* y. {
Format : PGS/ n& K7 S/ r3 l+ V
Codec ID : S_HDMV/PGS
: s) a3 w: a; d8 V) V# cCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  k& f/ b( L/ B% X9 R: O
Title : Finnish
6 x  T: y7 t* wLanguage : Finnish
3 R! |0 A$ g: G5 J, ?" p+ }Default : No& o( ]! e1 M5 H) ]: n4 h+ @! x
Forced : No
) v7 }( J5 F- n& ^* [. L* h2 F
Text #8! S0 k3 B3 m& C
ID : 25
+ f: [  q# B: ^+ C9 K" n  ^1 v3 HFormat : PGS
2 }1 |+ U( h2 YCodec ID : S_HDMV/PGS
; l$ c( d  Y# V- M1 m# FCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) b5 r5 `6 t4 cTitle : French2 H9 x+ n" O! L$ Y
Language : French
- v3 y* d. ]- H$ ]Default : No
) I8 [9 d: }' X' O7 Z# h" _: F/ O- lForced : No. l: n' [. F* x) y/ c/ c$ c* D4 U2 M

) F' C" T$ R. z+ x! OText #9# a6 }  \4 U% B  P; R7 t; B
ID : 26
) {4 ?. X. {3 y; gFormat : PGS
1 g7 J" ^, R5 y1 G# F% dCodec ID : S_HDMV/PGS7 T/ c3 E5 p3 I9 C
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 z3 a& v' K7 d5 t9 U( P6 r
Title : German
# i1 t1 @/ i7 tLanguage : German4 |0 P4 U. O1 `- \/ e
Default : No
: B' w- ~8 r, I# I* r% `/ s9 q9 ]8 J! ?Forced : No
! a- \" `# E3 T7 c" x; W: j: l2 i7 u/ a6 Q1 A6 |
Text #10
+ s: m3 S" [! I; x$ |/ a3 ?ID : 273 I; v) B$ [1 C% N
Format : PGS2 X/ I9 ^3 _; l* Q, [9 R- t2 p
Codec ID : S_HDMV/PGS
* O3 h8 M* d  YCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* y1 h8 K  f- b3 a6 }' `Title : Norwegian5 U+ e7 c0 [) U7 S( G8 q
Language : Norwegian
/ G$ F8 V9 I; U" \7 G* E% uDefault : No
& A' s$ ]' G/ ~3 pForced : No; g$ z. G: t4 F9 @
! t  |- z# l1 X
Text #11
+ P3 o: z! j4 ~: ?5 r( s& l$ L& GID : 28
: O, D! ]; t; o/ s" gFormat : PGS
, E: y# U8 X* @7 b) w. v1 j6 DCodec ID : S_HDMV/PGS
) P! m4 s: d) WCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( m) _- [+ t. E* x, yTitle : Swedish3 f7 i+ z1 a" M5 `2 H( s
Language : Swedish% q- b: S( \7 r, _* R8 x
Default : No7 x# i2 P8 D1 e3 S! b
Forced : No
7 Z2 N7 i6 U/ D4 f) U6 D/ Y) C3 K% v5 g7 E3 v
Text #12
( X$ v6 ^# E/ D! `* ^" jID : 297 D- W& k4 d3 f( H- C: [' y
Format : PGS. @1 v( Y: Y" g' b
Codec ID : S_HDMV/PGS  Z% @$ U, I, }; E
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* _! h: ?* o% }/ }! v3 Z
Title : Commentary with Director Michael Apted$ K3 D1 `! l7 I6 Q+ V+ D' Z
Language : English
* c+ R/ ?+ n- o1 n2 r6 k. S% W0 gDefault : No
8 g  k' l7 r7 d+ ?! GForced : No' P* e0 J$ \+ `# u0 U

' ~0 k% I0 q1 QText #13, i; f# Q+ s2 ^, ]
ID : 30+ l+ L3 e: W! [
Format : PGS
% ^% H, u+ Z  g7 o0 |Codec ID : S_HDMV/PGS) ^- A  D# ?' U4 D) C; m/ M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. D3 g& x* L( }# C+ k
Title : Commentary with Production designer Peter Lamont, second unit director Vic Armstrong, and composer David Arnold
5 z+ @( l  }* `  E# Q- }+ VLanguage : English1 a7 q7 u7 b8 N! U& m
Default : No
% T) |! |" v$ e' Z1 gForced : No
& `0 F9 d: [& V+ K  Y9 {3 r+ c5 e6 N, c) \# e9 V; Y
Menu- c" E% ?: `- O
00:00:00.000 : en:Chapter 01
' O9 o0 @2 V: K, Y* Q00:04:32.063 : en:Chapter 02  T8 H, Y0 R8 v& [& \
00:07:27.781 : en:Chapter 037 ^! Q7 M! t+ Y" e3 Y& o
00:14:17.356 : en:Chapter 04
2 ?% u$ R9 x& u) h3 k! r' t00:17:07.026 : en:Chapter 05
8 x# E% M$ p5 U' o8 I00:20:02.910 : en:Chapter 06
9 y  w" H. ]+ q6 p, n00:22:54.164 : en:Chapter 078 g7 ?5 P5 p1 n  `! K
00:26:13.989 : en:Chapter 082 _# \" u+ D' ^
00:28:33.211 : en:Chapter 09! g+ _  p% a9 D- i' X; s7 I
00:33:54.074 : en:Chapter 107 o, Y( b6 l( J( t
00:40:18.666 : en:Chapter 11+ W( p  ^! |+ V
00:42:22.707 : en:Chapter 12/ e& D5 @% }% p
00:48:34.286 : en:Chapter 13
  S) J& v( ~8 N  v0 m8 q8 W2 d/ l00:50:35.658 : en:Chapter 14
# [1 C0 Y% \& z00:56:32.848 : en:Chapter 15
' S/ u  D" i" l4 u4 \00:59:31.276 : en:Chapter 16" o7 z% F( C) ~! A
01:04:18.354 : en:Chapter 17
) E. z# o& G1 t4 U* N9 O( D% j01:08:49.167 : en:Chapter 18
/ y4 q% h4 `; d9 G6 r7 h01:12:30.555 : en:Chapter 19& F  l$ u4 E3 i7 H; e  r
01:18:34.126 : en:Chapter 20! T0 F( O* g  \! N2 |
01:20:00.129 : en:Chapter 21
' v% {1 B* i2 k) R01:21:55.786 : en:Chapter 22
% ~  c9 N$ R( X, t1 Z4 C* a6 y01:25:25.037 : en:Chapter 23
; `6 S2 M7 a4 c3 z% n2 }2 C01:27:27.784 : en:Chapter 247 _) \( D, [1 E& Q* b; `- T
01:29:38.123 : en:Chapter 25- U+ x/ n, z" z9 {: u: o8 B1 Q
01:36:26.614 : en:Chapter 26
% K2 z% X" ~' G( u) o1 T" L1 {01:42:38.486 : en:Chapter 27* C# Y+ j/ M+ J, J
01:48:46.145 : en:Chapter 28
) F& O! x/ _; ]1 E) f. W" f9 A01:50:30.916 : en:Chapter 29
2 L/ m! h& H3 O* u& B01:55:55.949 : en:Chapter 30
. _) g& M6 P% z, f( d: F$ K# l2 t8 k02:02:34.347 : en:Chapter 31
/ r6 j2 v% [  A; r) I$ O) f02:04:15.907 : en:Chapter 32
9 ~6 w  r& K3 g0 G/ x( l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

0

主题

130

帖子

1425

积分

Sponsor

金币
65 枚
体力
1100 点
mycjk 发表于 2021-5-17 22:31:54 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
3 m+ C! ^4 s' o* m$ E要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
( ~2 o# E8 d# m  Y

76

主题

2758

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1312 枚
体力
3839 点
lanpanshuma 发表于 2021-5-19 09:29:32 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!' J, b. M. ?# K
I love your Blu-ray movies Forum!
) x( Y1 ?, x* ^7 y0 R- N
该会员没有 ...

2

主题

499

帖子

1696

积分

Sponsor

金币
49 枚
体力
594 点
livenchen 发表于 2021-5-20 13:13:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主发贴共享
8 G6 _& C% u- p1 C

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-6-12 20:03

快速回复 返回顶部 返回列表