BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 10|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 闪回/弗雷德里克·菲茨尔的教育 [REMUX无损版] The Education of Fredrick Fitzell 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 20.35GB

[复制链接]

5622

主题

5796

帖子

6万

积分

Post Share

金币
12801 枚
体力
19306 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 前天 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
After a chance encounter with a man forgotten from his youth, Fred literally and metaphorically journeys into his past.' n7 I" F' e/ \; c6 m/ e

3 D; [* E! ]# q) a; L! ? 01.jpg
# l' y1 o: Q6 N9 M8 w- L0 i# J+ I
9 w4 z: \( X0 u% M◎译 名 闪回/弗雷德里克·菲茨尔的教育& X8 r+ `, y: U- [0 I: ~0 L
◎片 名 Flashback / The Education of Fredrick Fitzell1 G' R$ z4 h) D
◎年 代 2020( g1 F* H' ?8 z/ l) l6 ?
◎产 地 加拿大1 i' ?. t0 F( \! U1 `; ~
◎类 别 剧情/惊悚
5 @% E6 J5 Q( F# ?◎语 言 英语
' V, Z9 b7 c1 L◎上映日期 2020-10-08(锡切斯线上电影节)/2021-06-04(美国)/ J0 T0 f, N! P( P9 W$ V# U
◎IMDb评分  6.0/10 from 586 users& [! m$ J; a) U3 l
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8372094/4 o" X: x7 B; [7 J0 h2 H7 m
◎豆瓣评分 5.2/10 from 220 users8 N8 n# z. `& I- f* V2 K0 R- @
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30212954/) t8 i4 ~3 J" Y2 v7 [
◎文件格式 x264 + DTS! }, v1 q$ j" s& U* S! z3 M
◎视频尺寸 1920 x 1080
( \, f- L! [8 \4 o/ r3 l4 b: l6 y◎文件大小 1DVD 20.35 GiB
, j: Y- t  _4 O5 N+ L◎片 长 1 h 37 min
2 z' K, |* J0 K! S$ o◎导 演 克里斯托弗·麦克布莱德 Christopher MacBride
! ?) q& e! ^+ \◎编 剧 克里斯托弗·麦克布莱德 Christopher MacBride* m2 B. W: s' d) I3 i; T) o) w8 b
◎主 演 迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien
( k3 L/ Z$ j0 r3 L     麦卡·梦露 Maika Monroe' J1 ]' ~  B$ _: }9 y# D
     汉娜·格罗斯 Hannah Gross% `5 |  @  ]$ ]( W0 \2 a1 G8 l
     凯尔·吉克瑞斯特 Keir Gilchrist
/ B3 V5 |& M' {" _     阿曼达·布鲁盖尔 Amanda Brugel
6 G- g" n) Z$ m3 G     艾莫里·科恩 Emory Cohen* P! `( l* y1 L% @; L
     亚伦·普尔 Aaron Poole
2 l- @1 Q+ [7 ^     乔什·克鲁达斯 Josh Cruddas
- h# Z) j8 C) C" v: o     茜玛·费舍尔 Sima Fisher
" y4 M; ^4 ^, c% Q     伊恩·马休斯 Ian Matthews
2 {0 V) U5 R  u: V2 U- g9 H     唐纳德·布尔达 Donald Burda
  m* P+ x/ M3 K2 Y4 j9 E     兰登·诺里斯 Landon Norris
$ m4 Y5 ~6 O9 D7 R; R- C1 `     赫舍尔·布拉特 Hershel Blatt
- g! f9 @- O2 M. {$ I" B; R6 n! ~+ o! {
◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 迪伦·奥布莱恩 | 加拿大 | 电影 | 美国电影 | 美国 | 2020
0 @3 O1 r) T( a
/ b: M4 B; J9 l◎简 介     
9 g3 \, D# Z( a' _
* Y' |! m8 E3 M& f0 X. T0 K7 M 弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活,可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助,但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是,弗雷德里克为了了解真相,展开了一场可怕的精神奥德赛。
: }8 G  a& F: U! j( m4 c6 m* n4 E& O2 E' e: u$ S
 After a chance encounter with a man forgotten from his youth, Fred literally and metaphorically journeys into his past.% _3 t6 z  [: v7 x& a1 j
; m! v. S) U" @; j# B9 Z* a5 f4 r
Video- Z: ]: B2 M+ z6 W9 |
ID : 1
3 ]0 }/ o8 N- u6 F7 m* gID in the original source medium : 4113 (0x1011)7 E/ i, r8 |6 Q$ L; i
Format : AVC
% T; b* }; J" S+ O3 E$ jFormat/Info : Advanced Video Codec0 [+ e9 t. ?* w6 d
Format profile : High@L4.1# \$ M( J2 f+ f" t$ e: O$ z2 V0 [
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames" P( }! R& e9 J; _6 a* ~$ B7 s
Format settings, CABAC : Yes
; a/ q% _' W/ i! w5 g. AFormat settings, Reference frames : 4 frames+ H# b2 k3 Z; s0 B) @* `0 N
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC; C% P1 J; m, m* l2 \: R7 K/ J# A
Duration : 1 h 37 min7 O  t1 a* E' i1 A0 b
Bit rate mode : Variable* i* M( k% m7 Z: |& M) V
Bit rate : 26.3 Mb/s5 z7 d7 y/ |) t" A3 Z7 j
Maximum bit rate : 37.0 Mb/s/ J+ _8 F# M' w
Width : 1 920 pixels
; p; Y0 g/ p4 `# @9 z8 ]; HHeight : 1 080 pixels
$ q; q, v! z1 p" G+ ?+ E- aDisplay aspect ratio : 16:93 D2 M9 c, P" f. p, V
Frame rate mode : Constant, e! L) B, ^! f+ l
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS- O% n, Q% }& _! B
Color space : YUV
- ]9 w" t* f' E. GChroma subsampling : 4:2:08 \1 K5 y$ }2 @2 x3 }) T
Bit depth : 8 bits3 w$ v6 @: ], f/ F- J
Scan type : Progressive' Z) c2 e; W' d% i4 y2 P
Bits/(Pixel*Frame) : 0.529% d5 Q- J5 Z& }7 X% ^4 {# C" M
Stream size : 17.9 GiB (88%)# b: I/ y$ i5 G* s
Title : The.Education.of.Fredrick.Fitzell.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT2 ~1 Z3 @! K- T( n( A) z
Language : English7 s/ C4 l( i+ e& A9 p4 U( O
Default : No
+ A8 q4 z& A* w$ l% \& }3 z1 GForced : No/ b) {# D7 ^' a1 A" Z) ~
Original source medium : Blu-ray0 b* \' q* a0 c# {* w3 `% }
8 {8 A& I" y7 w6 m, M8 F
Audio #1
2 }! L( A& t0 R" ~7 c# ?  L! N# lID : 2
6 S9 y# a/ V6 w, P. yID in the original source medium : 4352 (0x1100)
! k( `6 X) s1 j: |3 y" ^, HFormat : DTS XLL
% s2 ^( c& `. G" R% F# ]Format/Info : Digital Theater Systems" P2 o1 a8 Z, W4 Q! N3 O( ]8 N! f! `9 ^
Commercial name : DTS-HD Master Audio
7 s0 P! M% v  \. GCodec ID : A_DTS
8 N+ |% t& v8 o! Z. vDuration : 1 h 37 min1 \& B/ t6 @: Q5 T* W/ k1 {
Bit rate mode : Variable6 f' K& ^4 T6 ?2 P8 i
Bit rate : 3 330 kb/s9 }- b) x& o( S8 \! d% N3 c& y4 d
Channel(s) : 6 channels, R' [; j: j$ j4 E: r1 _* M* d
Channel layout : C L R Ls Rs LFE0 L" c* x" Z2 D9 b" O( V. `- s5 L$ V
Sampling rate : 48.0 kHz
) t, k. h) @" M. x& U, N+ xFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)7 a* y' J7 K; q4 ]  s
Bit depth : 24 bits
$ n) i  ^6 l# j0 D, H$ n0 XCompression mode : Lossless+ e/ t* v# }9 i# t0 w
Stream size : 2.27 GiB (11%)
" G5 n/ C5 G7 W5 oTitle : The.Education.of.Fredrick.Fitzell.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT0 u: a0 |+ N" @, T7 f* J  u
Language : English
/ N5 f% M: D  N- ~Default : Yes0 }" x: e) X% \% o7 G0 r
Forced : No
9 o* B% b$ e  R5 oOriginal source medium : Blu-ray0 A/ ]4 k/ c/ [& W2 i

) Q2 N7 P9 f6 P7 n1 I5 E0 s& LAudio #2
; C+ F" G6 y1 O1 L4 KID : 3
% L, h! `2 M; \. \) eID in the original source medium : 4353 (0x1101)
, }7 A  j# m: S4 d8 r  ZFormat : AC-3* n* I8 S) U3 Y6 B3 ]( d3 A
Format/Info : Audio Coding 3* ?9 k. g9 P* L  V% z2 ^4 d
Commercial name : Dolby Digital" Z9 n9 D6 y! i6 J& T' ?
Codec ID : A_AC3
4 q7 v1 V& t5 f4 ?: ^- L3 ^Duration : 1 h 37 min; J7 X0 q9 P3 Y8 [, u( a. J
Bit rate mode : Constant! f! F0 V/ m) ?6 i* y
Bit rate : 192 kb/s- b( p3 ?" Z+ @, A! B9 l/ N+ k3 y
Channel(s) : 2 channels  |1 d8 X; U' q9 K' R# B2 X8 a5 I1 m
Channel layout : L R  @; ~3 E0 u; i* @6 c1 i
Sampling rate : 48.0 kHz1 w: ~+ e7 V/ z3 S
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 J3 {3 j' z! C. ]1 G  D/ aCompression mode : Lossy
3 ^# @# \& `1 W. H5 O# }* T( s6 rStream size : 134 MiB (1%)4 c  l# \' J7 ]8 E
Title : The.Education.of.Fredrick.Fitzell.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT9 f( ^, n( _2 m, S, S+ c% E
Language : English
* f( F" d- ^& o$ bService kind : Complete Main
+ h* K0 W! N9 C8 H, nDefault : No
% s) A1 N- A: f  _. z& Q6 ^0 sForced : No
7 r, U. }  s7 e& I2 N( IOriginal source medium : Blu-ray
9 j/ H; L$ K, K% \* v, w4 L4 [- d7 b( F  Y6 a0 f; U( f
Text #16 M4 ]# n/ H3 L' G+ l  |; S; y5 L* g
ID : 4+ I! P; _' Z8 m( H+ y
Format : UTF-8
/ g* a8 S2 m5 p  aCodec ID : S_TEXT/UTF8
7 `' S- ?- m' H( }% X4 D# gCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
" d9 D, F2 g' y) K. b" zDuration : 1 h 30 min8 m) N  |& ~0 e! X' L4 K
Bit rate : 28 b/s
( k9 r6 B% }9 C1 a3 I/ z  kCount of elements : 7759 [4 k$ ^6 r5 k  G
Stream size : 19.3 KiB (0%)/ G. g3 q* ?: M% Q$ Q
Title : SRT& a" i4 C/ M* P
Language : English
4 t% ]3 R, V- t% zDefault : Yes0 g7 W1 N- e! E9 ?1 m
Forced : No
7 t4 P. a! h. c
7 N, J* r. u2 Q" d' o7 Z. XText #21 _  |; H  d7 a8 s9 E: i
ID : 5
' ~0 ~  O$ R" i, G7 OID in the original source medium : 4608 (0x1200)
+ h4 ?' G7 A2 i2 I4 Z$ z! \* bFormat : PGS
  K' X% S( z+ ZMuxing mode : zlib6 D2 g% z& h! J* F6 D: V
Codec ID : S_HDMV/PGS
5 V5 i- K. d" W7 PCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  _' N2 T3 L5 ~
Duration : 1 h 30 min2 O' O8 u3 o2 I
Bit rate : 22.8 kb/s
& K: H, p" S7 T, x2 p8 m  ]. `Count of elements : 18905 b. J/ @0 b/ s9 `
Stream size : 14.8 MiB (0%)/ e" G6 R, Y  A. Z9 t3 Q) Y5 n$ Z
Language : English, T0 j7 u( h5 r3 I
Default : No# H9 L6 D+ l+ @3 W: t: r
Forced : No  B3 M: B/ o9 u4 i& p
Original source medium : Blu-ray/ T$ i! T3 F- z3 k( y
( {- h& Z' e# B6 o* c* M7 ~6 s
Text #38 G9 [- K; J2 z& z% a0 r
ID : 6, E2 ^% b$ M' k8 {4 H
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
: ]5 N& O  q& K6 f4 i6 Z5 BFormat : PGS0 z, Z/ r6 ], }2 M7 k% Y$ ~
Muxing mode : zlib
. F% V# Y# t/ s! T" K& k9 OCodec ID : S_HDMV/PGS7 a  m' T! l/ x
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  A* ~$ O+ {/ b) N: N" n) WDuration : 1 h 35 min
; ~( Y$ C- c! ~) H* D/ TBit rate : 16.3 kb/s
/ v  ^7 Q8 ~; w; j( s' ~; d5 }Count of elements : 14680 Y0 q0 R/ f: B. N* I" B
Stream size : 11.2 MiB (0%): i9 w# U( k/ X+ D9 F
Language : Spanish' F3 G: A1 [# r* j+ u6 v
Default : No8 A% ]' o+ ^6 M" w
Forced : No
& Z! ~$ e' J; B6 W% tOriginal source medium : Blu-ray
; ?2 i, O% S3 R; N) S# V) l
. ^; s, ^# {# L8 e8 v# Y8 I, s4 y% pText #4+ H  C0 p3 B* B4 i% C
ID : 7
0 \' Q7 D' T) s$ K6 v# AID in the original source medium : 4610 (0x1202)
- @7 j5 g5 {+ w' U; G. e# t8 S/ I, R" EFormat : PGS2 U  h: }0 X0 J! _; C& o% k
Muxing mode : zlib5 Y" b' o5 p1 B
Codec ID : S_HDMV/PGS2 h# F- F/ b2 x5 [
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ t; m6 w! e- f% X* R( z3 KDuration : 8 s 196 ms$ k% E6 v  X- S" R, p8 C. e
Bit rate : 31.3 kb/s0 S+ n, S1 y3 U2 F" i' L
Count of elements : 4
5 z& J; t' u0 G! `Stream size : 31.3 KiB (0%)5 X- @' z5 i; v6 x
Language : English
3 c; W- t2 B; @; I% fDefault : No: x) N: ~7 |: K  A" j' P
Forced : No8 ^5 k5 V7 n/ W
Original source medium : Blu-ray* {4 ~% `6 L3 D2 L5 j$ z
0 C- k5 j) Z6 |- `* N
Text #5
; L: X0 @( S$ b( U8 I& w# ?ID : 8
9 G% i/ u- o' V- \2 S: |. ^ID in the original source medium : 4610 (0x1202)5 w% k' @+ k' ?1 ~
Format : PGS& h% P' Z2 b; x9 C6 p9 k2 {3 O
Muxing mode : zlib: ~; q3 |9 @/ \( w7 d% z
Codec ID : S_HDMV/PGS9 v4 a  f$ h) o1 A. N" c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 h) D1 K8 u6 y$ |0 y' D
Duration : 8 s 196 ms
; p, M$ v+ \! G. e" pBit rate : 31.3 kb/s
/ K$ m# N" D' |1 YCount of elements : 4/ G( M0 o& b1 r/ g( {% p2 C
Stream size : 31.3 KiB (0%)
) E( d% g% {' x$ `- @Language : English
0 w' @, k  x' A5 H: b6 tDefault : No4 l# m, V# O: f
Forced : No/ U/ x% J* F/ j  [) t
Original source medium : Blu-ray/ S) {9 D4 }* g" G

$ @( ?' t, j: ]" BMenu6 k2 j1 O) ]; [! |
00:00:00.000 : Chapter 01! F( e$ g; @) H7 u. R! V2 Y
00:05:02.885 : Chapter 02% S* x* m- L, y
00:11:01.494 : Chapter 03
) l: K. M# n5 X/ w00:17:24.376 : Chapter 04
& ?( g* I1 O: o00:22:37.898 : Chapter 05  V$ L) g$ {5 h# B
00:29:05.034 : Chapter 06
  w  e7 f. x$ Y7 Y8 A5 I00:33:10.321 : Chapter 07, Q' C( L" m: O( }  _5 P7 N  O
00:37:20.154 : Chapter 08
! X) Y1 U5 y8 r, |00:44:24.953 : Chapter 09
0 Y3 O1 U  P  h1 B4 A: t$ f! b00:48:38.916 : Chapter 10* E- H4 K! b- _% m/ _+ I
00:53:47.849 : Chapter 11
$ g4 I# w3 j" d7 t# c; @; |5 K0 E9 @01:03:08.701 : Chapter 12! ?" {  {$ G! H1 Z9 B5 \+ X+ v
01:08:55.214 : Chapter 135 |- U$ g& o0 q' B
01:14:11.989 : Chapter 14: b, w: O5 [5 D# W- n
01:23:46.187 : Chapter 15
2 S4 w) ^: V+ \* V5 ?% I+ ?01:28:09.909 : Chapter 16
( r; G# E& g* ?9 l- ^5 i# a) Y
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2758

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1312 枚
体力
3839 点
lanpanshuma 发表于 前天 23:56 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
, O+ g! p, g. X6 l) }# d6 P; YIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!" Y- @9 z2 b/ X  F2 y& T$ a2 W
! E8 e4 e% |+ \: R8 K
该会员没有 ...

4

主题

992

帖子

3109

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1130 点
QQ
davidqin 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。; m6 @% Q, B* x) Y
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
$ a) |: A2 R( D4 J, M. h

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-6-12 20:14

快速回复 返回顶部 返回列表