BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 110|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 小人物/无名弑 [REMUX无损版] Nobody 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 27.08GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-6-26 01:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
A bystander who intervenes to help a woman being harassed by a group of men becomes the target of a vengeful drug lord.
! c2 o9 T" D' }3 k  b$ m3 _# E  C3 A  [8 P+ P# Q3 b3 F
01.jpg
% p( A3 T5 H$ D  v& l! q" J  n
! x  h* B+ ?7 ?◎译 名 小人物/无名弑(台)/杀神NOBODY(港)/无名小卒' f& h/ Y% k+ S: M9 X
◎片 名 Nobody
8 D( F& L7 _5 T. }$ u◎年 代 2021+ C2 i# S+ e0 q2 L+ w  ~
◎产 地 美国/日本
  G, R: m. |$ a* r& j3 f◎类 别 动作/犯罪9 l- S3 W$ g7 H/ B' p! R
◎语 言 西班牙语/俄语/英语
3 K3 s9 |* H- ]- D) V◎上映日期 2021-03-26(美国)
+ e8 O- @1 i$ _+ \( f◎IMDb评分  7.4/10 from 106,308 users0 D0 K8 u/ z) j9 s; S2 o1 }
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7888964/
& S! B7 [- f# J& l◎豆瓣评分 7.9/10 from 79,971 users' b) p3 P1 \! w4 y, f+ ]9 I  P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34865507/: P$ ^  R# r, A6 J
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
$ W/ q6 R* h0 ~" A5 R+ z7 ^; w( O◎视频尺寸 1920 x 1080, P5 V# M$ F2 u8 X( v7 |! Y- |
◎文件大小 1DVD 27.08 GiB9 d$ g! O" b+ G: f# ]! o' \% }' Z
◎片 长 1 h 31 min
9 H7 _# q7 Z4 A/ C6 x( }" ?% N◎导 演 伊利亚·奈舒勒 Ilya Naishuller
, P2 {$ C$ ]% V) Y◎编 剧 德里克·科尔斯塔 Derek Kolstad
6 V3 }7 I- D. R6 K" b) [◎主 演 鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk. @: T4 i4 a" ]+ f1 ~$ w  L
     阿列克谢·谢列布里亚科夫 Aleksey Serebryakov9 Q. ^; A, z$ O/ a/ p
     康妮·尼尔森 Connie Nielsen; h0 v3 ]  [, \% C1 s
     克里斯托弗·洛伊德 Christopher Lloyd) |, t2 f6 ?* Q' e6 ?' D
     迈克尔·艾恩塞德 Michael Ironside  ?7 i6 A. l! a* E- a- K
     科林·萨蒙 Colin Salmon
1 a/ z- U% F% K# k4 z+ ]     罗伯特·菲茨杰拉德·迪格斯 RZA. q) ^/ E0 a% N$ w) d! j' y
     比利·麦克莱伦 Billy MacLellan
/ [& {/ `; |: ?% h# B- Q     阿拉亚·门格沙 Araya Mengesha
$ z; _: p" W4 J- N$ V     盖奇·芒罗 Gage Munroe3 h  f- {0 R6 N
     佩斯利·卡多拉思 Paisley Cadorath
3 }& e  {2 [, H& |     亚历山大·帕里 Aleksandr Pal) W3 |( t4 o" p7 O& W1 U7 a3 S! L
     亨伯利·冈萨雷斯 Humberly González
. q+ h9 I8 W0 `% y3 L* X     爱德森·莫拉莱斯 Edsson Morales2 ?7 f* `0 R5 u" N: H6 t; R
     J·P·马诺克斯 J.P. Manoux- u. R$ Y/ o8 m7 h$ @% K
     伊利亚·奈舒勒 Ilya Naishuller
4 O8 ^4 @& i/ y3 e2 u     谢尔盖·希纳罗维 Sergey Shnurov" M  W1 T2 |$ f! k, p
     斯蒂芬妮·西 Stephanie Sy
$ B4 R: L6 E, K# K; M     鲁斯兰·鲁辛 Ruslan Rusin
. v9 N! N& }  I     Bj·韦罗 Bj Verot$ \6 j' i9 Y0 r+ ?! V$ ]8 F; `' r" [
     达雅·查库莎 Darya Charusha+ T, }6 ?) l  N
     亚当·哈蒂格 Adam Hurtig
# j$ w: {/ R3 r; J( K     克里斯汀·哈里斯 Kristen Harris6 G: B" E2 l; ?0 a- I! @
     埃里克·阿塔瓦尔 Erik Athavale
! a& l* G" X7 x' M; x0 `, d* W; m     沙龙·巴杰 Sharon Bajer5 L' ^3 G0 e5 y* W3 `
     鲍里斯·古利亚林 Boris Gulyarin) w, y* b, Z0 X9 Y  Z! y- a  I, D2 H
     丹尼尔·伯哈特 Daniel Bernhardt
: x; h9 D3 J- o, O8 [" k4 p     阿兰·莫西 Alain Moussi5 C& e* v% l9 w' x7 @
     泰瑞·威瑟斯庞 Tyrell Witherspoon4 t+ u0 _' n) E7 U3 ?* G
     吉姆·科比 Jim Kirby2 o: R$ t. `4 H& z) x% c3 o* ~' C
* ~% m% n/ y( t9 T7 |
◎标 签 动作 | 暴力 | 美国 | 犯罪 | 黑色幽默 | 黑帮 | 血腥 | 2021
3 i$ B2 ^8 W% g* i5 U: S. L* R  Y( Z% D6 Z
◎简 介   1 O& V& @) P; i% B7 y) a3 s
' q$ l0 M5 e! S: a( H9 \
 一天晚上,Hutch(鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk 饰)位于郊区的家中遭两名小偷闯入。为了避免暴力冲突,Hutch没有为自己或是家人反击。他的儿子Blake(盖奇·芒罗 Gage Munroe 饰)对他感到很失望,他的老婆Becca(康妮·尼尔森 ConnieNielsen 饰)似乎也因此更加疏远他。这起事件激发了Hutch心中压抑许久的情绪和本能,促使他走上残酷的道路,将揭露他黑暗的秘密和致命的能力。在拳头、枪弹和急速行驶的车阵中,Hutch必须从危险的敌人(阿列克谢·谢列布里亚科夫 AlexeySerebryakov 饰)手中救出自己的家人,并确保别人不会再把他视作无名小卒。
3 B# \" b& w- U+ h8 B
5 @+ A) L. M3 t A bystander who intervenes to help a woman being harassed by a group of men becomes the target of a vengeful drug lord.
: ~0 U& R: b- {# @+ o# z) z
Video
" w( C- f2 T8 W4 D  ^5 U  ~7 KID                                       : 1* g, |$ z+ ?2 f( w! n/ L# M$ _; d
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)) R+ M0 ~$ r$ q8 Y6 N; @0 {8 C0 Z
Format                                   : AVC
, g# v% E$ P. X/ _* b+ [Format/Info                              : Advanced Video Codec3 B3 ]& j" f0 s4 h* l' d
Format profile                           : [email protected]& l% w! V$ X  Q3 T- ^8 J2 R
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames# B- I( v2 v& s8 k9 y) u2 O+ H2 D
Format settings, CABAC                   : Yes  M! V4 e6 m3 `- O) }/ n
Format settings, Reference frames        : 4 frames' t7 e" @# \2 i5 u9 Q: Q
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
, `) C0 j* F! [+ g$ \Duration                                 : 1 h 31 min
$ @* u- n5 a  S$ W2 ?0 M* C- FBit rate mode                            : Variable4 G2 c% q+ ?: E, w# G" e
Bit rate                                 : 28.2 Mb/s9 `& Q9 y# x+ g
Maximum bit rate                         : 30.0 Mb/s
  i: a$ L* v; a0 j6 T3 m  QWidth                                    : 1 920 pixels
' f( }' E2 K$ O1 {" jHeight                                   : 1 080 pixels5 E" Q$ l- V6 W$ ]1 X9 n8 G1 x+ H
Display aspect ratio                     : 16:9
7 ?$ z. u: H# F! zFrame rate mode                          : Constant) I6 A# ^; l  e0 F
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS$ F$ r7 i/ s  [& }* M+ A8 J2 g
Color space                              : YUV
& M: z+ F. Y( @0 X) V; `1 hChroma subsampling                       : 4:2:0- P" C+ z: ~( ?4 f' V
Bit depth                                : 8 bits
$ E0 ?& j& b4 d4 Y. h! c$ XScan type                                : Progressive5 I% a2 D1 j- B- a% w7 s1 `0 }7 f% h
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.566" [0 V& K$ Z' M5 e' r2 J6 `5 E
Stream size                              : 18.0 GiB (67%), o$ z  q6 I  w! v
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
2 G& P9 W' f$ u+ bLanguage                                 : English
+ b  q# z+ m( |6 S' wDefault                                  : No
$ ]% ]" y' D# w/ @, zForced                                   : No
  K2 a5 t$ e, I; l. b" z7 mOriginal source medium                   : Blu-ray
6 n! J: b5 w$ [8 w) X5 e
/ K0 U5 @  ~* e# D1 bAudio #15 ?; x! v4 t* d( L5 J- w
ID                                       : 2
; V* `1 N8 m. @9 CID in the original source medium         : 4352 (0x1100)# p" t" M5 j  c/ C- z
Format                                   : MLP FBA 16-ch# M0 \/ B8 g% q  c6 @
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
4 ]: W2 r8 P  b( [& t* B/ @Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
6 z/ \7 u/ g6 S: |/ dCodec ID                                 : A_TRUEHD
& T& i$ i+ c# |8 h0 tDuration                                 : 1 h 31 min
0 o; Y5 w, {0 _$ O, }Bit rate mode                            : Variable& C* I! j4 @  ^& h" F9 S0 P3 z6 Q
Bit rate                                 : 2 697 kb/s7 D8 F  e" B5 e' G, X
Maximum bit rate                         : 4 788 kb/s
: E; z  }- Z8 }1 I$ mChannel(s)                               : 8 channels
* n0 X2 j" ?: x, @2 ?& g7 u$ [Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
8 k# y9 D% B/ [) Z; r) ~2 p/ c. vSampling rate                            : 48.0 kHz# S$ [" \1 E6 _! w9 b
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF): i4 j9 X$ h0 ^
Bit depth                                : 24 bits
( ^3 {5 w& ]9 `0 l8 H8 O3 O+ R4 hCompression mode                         : Lossless- W, U& c# \! M; m
Stream size                              : 1.73 GiB (6%)0 i2 J0 R2 Z$ r, I0 W# m
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT , Z9 L/ z4 X- Z- I5 c' v
Language                                 : English
( K' C; T! S. B* VDefault                                  : Yes) I, |& {) e1 l- o1 a. A
Forced                                   : No7 p& t1 u# M6 }8 T: a
Original source medium                   : Blu-ray/ I) J% G( K3 `4 G: h7 |
Number of dynamic objects                : 11
1 V( r3 [' C+ G0 D) @7 nBed channel count                        : 1 channel
6 Y/ ]5 F, q/ D( ~Bed channel configuration                : LFE! {+ Z+ X6 v9 p9 @( h

! U; i9 I* ~+ SAudio #2' i1 `3 g) v9 J8 s
ID                                       : 30 t. m: _8 B1 A6 N7 ^$ i* o6 H
Format                                   : DTS XLL2 H% v+ I+ p+ A2 q6 X2 E
Format/Info                              : Digital Theater Systems4 X: t2 A2 F0 [* d% k. v, m
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio$ c: C0 P& _; O  r
Codec ID                                 : A_DTS' f+ j7 O' v1 k
Duration                                 : 1 h 31 min/ g0 Y& _9 e' v7 i" p/ w
Bit rate mode                            : Variable
" A4 F" U# o! F9 ~* |# X' ~Bit rate                                 : 4 011 kb/s0 X" D5 D" v! @
Channel(s)                               : 8 channels# x& y) F; \4 M+ U! I8 M  g
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss1 X& P. Q( u$ S' V7 i/ v# R. m; K+ T
Sampling rate                            : 48.0 kHz* U3 q; H5 }2 T6 f! @4 L3 T/ S
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
. D( l1 x/ |( `6 ?" I; J3 XBit depth                                : 24 bits9 Z# K; m) L- E- A& a
Compression mode                         : Lossless- C) V  {) H7 R! g* \' k1 o  D
Stream size                              : 2.57 GiB (9%)' b7 }4 g; d( F" @0 c/ ~2 b7 ~
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 6 M# b% ~. J. c5 Q
Language                                 : English
0 X& V5 u6 a0 G1 J( V7 Q" B# ODefault                                  : No4 i# A. C- i( ^: K/ E; A& A
Forced                                   : No9 Y8 x( ?. @, @! o
9 ?3 U* I" J  m0 ^% r( L
Audio #3
" R( s  q/ X8 T, U6 tID                                       : 4
# s# e9 e$ Z5 g! p, }ID in the original source medium         : 4352 (0x1100): m! r* Q$ ~$ d9 ^: a
Format                                   : AC-3
' T5 W6 ^& x! `  V, n2 ]% \6 QFormat/Info                              : Audio Coding 33 v# f/ c7 X  f" P. M4 w$ I) e
Commercial name                          : Dolby Digital
0 J$ t2 ^7 a6 |( T7 ~4 dCodec ID                                 : A_AC36 B2 d) v0 L1 N( s; ~5 b) @: m0 M5 J0 m! u
Duration                                 : 1 h 31 min
0 y) E- G: y7 \( v- V- @$ ?Bit rate mode                            : Constant
# n- P1 _/ V7 KBit rate                                 : 448 kb/s9 l" S4 {2 K) `
Channel(s)                               : 6 channels
3 L  c2 M# w( H0 sChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
" w9 L3 C1 o3 P# _5 VSampling rate                            : 48.0 kHz1 {! ]& g7 s; A0 w6 Y
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
; [) B/ u5 n4 e: A  A2 ICompression mode                         : Lossy
- O: X9 P7 U5 L! e& XStream size                              : 294 MiB (1%)7 C; w# o$ T7 y8 ]6 B9 @
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 6 {2 ~$ Z6 n( k7 k7 O) a
Language                                 : English
6 p0 \) J& F. E! I1 I6 RService kind                             : Complete Main
1 |  ^) C+ Z, S: F" QDefault                                  : No
, Q. E+ f5 _& Z' CForced                                   : No( Z& h, h0 D5 \" ~/ y
Original source medium                   : Blu-ray" J0 @  d/ i' |) U; l  y" O4 R
5 q! b$ O  W4 y& p4 p, C
Audio #49 j5 E+ t% w% d9 U, {
ID                                       : 54 j  a/ D6 U. q0 f& w$ H* r
Format                                   : E-AC-3* R% N! c7 k+ k' O* U2 Z% q+ p
Format/Info                              : Enhanced AC-3! H8 u& L$ [4 X
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
% A/ x2 J  f, ~* m- O6 l( N1 eFormat profile                           : Blu-ray Disc7 Z5 Y* ?) C* U2 }6 C! U
Codec ID                                 : A_EAC3
' c. \+ w3 J* G% U; NDuration                                 : 1 h 31 min9 Y8 P5 U- Q3 m* E+ k
Bit rate mode                            : Constant2 V8 E2 T6 x% z
Bit rate                                 : 768 kb/s. u3 t  l) ~% ^2 a) Z$ Q
Channel(s)                               : 8 channels6 ?2 b. _! Q8 q& k
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb8 G3 w8 H3 v4 M" [" l4 y
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 N9 m! t( _3 p5 b
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- n6 B' n2 C  f* K4 N2 p5 P
Compression mode                         : Lossy
. ^4 h3 ?1 w  W5 ^% p+ YStream size                              : 504 MiB (2%)
8 Y' Q: Y2 w2 u. W4 j# mTitle                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT $ M8 m0 x" R$ G! h! P. w
Language                                 : French! @  {; k4 |! i' Z, ?% ~& ]
Service kind                             : Complete Main( y! Y8 C" r! v( o
Default                                  : No
7 M' O7 W' Y2 L% f$ S% n) yForced                                   : No; K8 D" u/ q# n5 s' m
  l1 l, _5 E. s4 t- {+ F0 d$ O2 ^6 ]
Audio #5; R) u8 X* L2 b
ID                                       : 6( z: @( Z1 ~4 V5 Z
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
( {, _# _8 S9 `) }, s1 a. |, CFormat                                   : AC-3- F& B: e& A8 Y2 M' g
Format/Info                              : Audio Coding 3
$ y% l4 p. o( ]7 M6 q0 @Commercial name                          : Dolby Digital
5 \  q  E) ^7 }, r% i- f8 @Codec ID                                 : A_AC3  U- Y! c) g2 i8 F
Duration                                 : 1 h 31 min
3 S& u2 X) A) t/ @" n) HBit rate mode                            : Constant( @# }. }+ T4 o
Bit rate                                 : 448 kb/s
" V, g" X4 f$ n$ J4 uChannel(s)                               : 6 channels4 y. x9 i. }5 g3 d. t
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs8 o( G7 ~0 E8 }: P) L
Sampling rate                            : 48.0 kHz( ]. w5 D; I2 M2 r$ F" c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! Q2 n3 e+ t# j; R% j3 pCompression mode                         : Lossy- ]) W' v/ {* L( L  f/ Z" L
Stream size                              : 294 MiB (1%)
- \9 Y; n+ Q  [9 t2 [$ I# eTitle                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT : k+ q5 m# A/ b* E9 N  x
Language                                 : French/ {* m, Z3 L2 _
Service kind                             : Complete Main1 l) ]/ ]4 N+ _! S: U
Default                                  : No
' S0 d% w. Z$ G) vForced                                   : No
% s! B3 \: ^) P4 z/ b8 cOriginal source medium                   : Blu-ray3 l, v8 n' \% I& o1 u7 T

1 `. a1 [+ @" D# N( ]  j1 DAudio #60 @  k! t( C9 W7 F( c
ID                                       : 7
) [9 G1 S& g" I/ Q, b8 y8 H' kFormat                                   : E-AC-3, p- ?7 N4 J0 c* J! l
Format/Info                              : Enhanced AC-3
- z7 t: |$ j! s) P: w. H4 x+ WCommercial name                          : Dolby Digital Plus
' M8 N1 Z+ \3 wFormat profile                           : Blu-ray Disc3 ?! i/ J5 }4 F
Codec ID                                 : A_EAC3" T: ^% O7 G- w% s& y
Duration                                 : 1 h 31 min
& N. Q& c, P' ?3 Q# ~0 ^Bit rate mode                            : Constant5 U# K+ T9 c& m; V' f
Bit rate                                 : 768 kb/s
! a! I! D/ T- T% |3 k% Q. F" fChannel(s)                               : 8 channels
- z) _" S1 E, u# G& ]9 A4 Z9 cChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
/ J0 F4 m5 O1 j9 r* J* ISampling rate                            : 48.0 kHz
- w/ P; r2 R) B4 y( iFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 D  u2 g1 d- vCompression mode                         : Lossy* A8 L, y3 S5 Q  Q
Stream size                              : 504 MiB (2%)
6 _+ ]' C: W) x" t+ _' ?4 mTitle                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
- z( P* ~3 c+ U6 s$ e% n% MLanguage                                 : Italian) W3 q3 A, A* t* g  N. ^
Service kind                             : Complete Main
6 c3 t4 q4 _8 t- j5 Z5 s2 P& w" nDefault                                  : No
- {. O( ^; {& D( g* K" B; nForced                                   : No
7 R8 J$ Z( Z9 S, L
3 D. i6 H% D. E8 z: u* IAudio #7% V! l8 S$ s. r. e0 `- t) c
ID                                       : 8: E& ]2 V; E3 V& S; `/ t  v
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)6 a2 o5 `9 b2 R+ l7 S5 ~+ T! i
Format                                   : AC-3
) G( B3 n+ x0 x2 i0 f* cFormat/Info                              : Audio Coding 3
+ Q9 `2 y2 E+ HCommercial name                          : Dolby Digital
" {) J% r: H. w" b% x  LCodec ID                                 : A_AC3" F/ W) s0 v/ ~2 D% f: m
Duration                                 : 1 h 31 min
" m" N* j! o" |. |6 bBit rate mode                            : Constant
+ q: H9 `3 K2 Y! q7 r! ^4 wBit rate                                 : 448 kb/s/ }3 Y* q6 ^3 r( a6 X1 H' [  p
Channel(s)                               : 6 channels: v/ M0 a1 e" _; [5 \
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
8 @9 x: I/ j" y" J  vSampling rate                            : 48.0 kHz
& g+ ^* Q! |& IFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# Z( l9 G1 o, M1 v
Compression mode                         : Lossy' F; ^9 N5 Q5 a  O) E* E9 Q
Stream size                              : 294 MiB (1%)  `- |  i  t% l* C
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT . Y- x. }& I- ^# t
Language                                 : Italian% _" n( M, ~1 a2 P) L, W3 S
Service kind                             : Complete Main( n/ j, {; h3 K8 N5 k
Default                                  : No
3 X8 k* R. {5 L4 P8 f' n( r3 OForced                                   : No
; A/ Q- @+ V+ S" R1 n  @  I% fOriginal source medium                   : Blu-ray; k" g* |5 T+ ^& v# V( [5 h

% ^6 V& u" U# R' i1 Y4 z. _Audio #8& J; U: a6 l+ k5 ^: G# {
ID                                       : 9
) u  _( m4 }& U$ m* |1 F3 r1 FFormat                                   : E-AC-38 K1 C3 G- X. j
Format/Info                              : Enhanced AC-32 @- U8 Z) B4 K+ X6 p9 _
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
; E$ ~, J3 ]& l2 M$ u4 eFormat profile                           : Blu-ray Disc
9 K) s1 g  S  A3 mCodec ID                                 : A_EAC3
. Z! P' L, P+ z5 a4 b7 s3 h& ]Duration                                 : 1 h 31 min
1 M6 ]: H9 L6 N/ p/ M' YBit rate mode                            : Constant
+ x3 \: Q) v# _) P& RBit rate                                 : 768 kb/s1 M3 v6 N  S& `
Channel(s)                               : 8 channels
7 W8 @2 `0 _* _$ M& m$ ~% F: UChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
$ h1 `. l* m! u" p. g. XSampling rate                            : 48.0 kHz
. q. }  |/ b) b! a4 \. yFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 S0 O7 K2 P6 j  f6 y3 T; Q
Compression mode                         : Lossy$ b0 t7 q' I; B
Stream size                              : 504 MiB (2%)
' m9 `" L6 b$ K" ^/ zTitle                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
( C% u' ~. Y9 ?) p' e- w1 V$ yLanguage                                 : Spanish7 U+ V1 v& R2 I. J7 O) {
Service kind                             : Complete Main- {/ }# ]( g) n& f5 N
Default                                  : No
4 s2 g2 k; D5 wForced                                   : No
% l* ]1 K+ r& U  Y, Q* |* ]2 H5 B" ^' Y
Audio #9
" M1 s6 `4 [! C/ ZID                                       : 10
' x9 _# s. f0 uID in the original source medium         : 4355 (0x1103)7 t# P. R' W, G. ^; b
Format                                   : AC-3
8 T  [2 p( j! \! x: AFormat/Info                              : Audio Coding 3/ R& F8 x$ E3 R, ^+ {
Commercial name                          : Dolby Digital
1 B. U* E* `7 L2 |- s( ^$ fCodec ID                                 : A_AC3
& j! j: A; u; Z7 R+ f$ `# M3 M  XDuration                                 : 1 h 31 min
, a- {6 G7 L1 _7 uBit rate mode                            : Constant: i5 @8 _4 T8 V. ~; L& ~' I) x
Bit rate                                 : 448 kb/s
3 j$ W& O5 @. BChannel(s)                               : 6 channels
5 G5 n: M' M# G7 k2 ^' J0 rChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! k5 Q# \9 R2 r- NSampling rate                            : 48.0 kHz
9 b# y& }' X6 ]' T% H# jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 ?' E9 m2 v2 ?5 ?. OCompression mode                         : Lossy) @2 u" z7 d/ _# w; a# ~" D' w: Y
Stream size                              : 294 MiB (1%)& S+ o/ W, V$ d6 d2 ?8 c5 ?1 ?4 Z
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 3 d! [; U* \- b4 R
Language                                 : Spanish( H5 i$ F8 B9 l+ V3 Y" Z1 k
Service kind                             : Complete Main
$ I8 R# `  n# T9 d  GDefault                                  : No2 V# O  S& B) H
Forced                                   : No3 a  T# ?; s3 l% `/ H1 E
Original source medium                   : Blu-ray
) R" `0 J6 w- Z
  _6 k' |! W2 R4 j: B/ WAudio #102 _9 H+ b0 ?% L) w6 m
ID                                       : 11( x$ h, e6 c: r/ Y$ q+ D6 r! v
Format                                   : E-AC-3
5 U! O8 v, n4 p( D& vFormat/Info                              : Enhanced AC-3
  l8 B/ l- K$ {) ?/ S9 e% wCommercial name                          : Dolby Digital Plus
4 c+ [3 u: X! f- `Format profile                           : Blu-ray Disc  u9 ?  f. _; e" c# d$ A
Codec ID                                 : A_EAC3
; ~4 r2 _1 G! YDuration                                 : 1 h 31 min$ r8 O2 e" ^3 A6 l6 l
Bit rate mode                            : Constant
7 Q; M1 s# }* yBit rate                                 : 768 kb/s
: R) \3 ]: R" D6 Y9 C5 D- o* T/ jChannel(s)                               : 8 channels
& _4 k2 t! p7 a4 V( kChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
( M+ D; H0 I9 |3 [Sampling rate                            : 48.0 kHz
. V# H; M' `) r& lFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 }( K2 M+ J5 O, }+ V
Compression mode                         : Lossy
" E5 ~. t) x& \$ nStream size                              : 504 MiB (2%)) C& x& V/ i* `
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. ?. {. S: \- r" eLanguage                                 : Spanish
/ `6 g% E2 M! E; o2 `1 BService kind                             : Complete Main
: ^& I, E0 i+ S& {Default                                  : No1 t  K+ M! D2 c. D' w, {& `. D5 J
Forced                                   : No( a1 L% ?. P# ]- K
( W1 _  k4 p( F7 T
Audio #11
; x$ H$ U9 y  o  S8 o( {, E1 hID                                       : 12
' v+ R+ l5 \$ {- n8 @6 x3 YID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
  i/ V: u" O; J/ k( F9 dFormat                                   : AC-3
+ I2 P) ~0 S5 L+ v5 {* [& e. ~Format/Info                              : Audio Coding 3; p+ B% _7 y$ u, N8 F5 K; N- ]
Commercial name                          : Dolby Digital
9 t) W- a, V+ m/ LCodec ID                                 : A_AC3+ T6 c& ?" @7 J' j/ y1 ^
Duration                                 : 1 h 31 min  k4 i* u$ N9 R& J0 N0 a* O
Bit rate mode                            : Constant, H& o  i5 |+ b6 x
Bit rate                                 : 448 kb/s
+ V+ z: W* F: N$ rChannel(s)                               : 6 channels
0 _  v3 `5 n2 g% n+ |" sChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs; q# z- n7 B; |8 ~) M1 p
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ @! ]! l6 w1 x3 P2 C! `
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# V( B. c5 y1 R. U( L3 N  a  s7 SCompression mode                         : Lossy
( n9 b& v: b7 H" D8 X$ l# {3 @Stream size                              : 294 MiB (1%)
/ P! h4 G" T% D: R1 N" e( @- jTitle                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT , O4 T  [& m0 _
Language                                 : Spanish
8 V2 A; y0 @2 u0 [; `& aService kind                             : Complete Main
( W- M0 N' n: @7 w, G: H9 EDefault                                  : No" g2 s% Z/ n5 [1 ~% l8 H
Forced                                   : No
# [. _7 M- A7 X' i$ ~# b: j7 ^" @Original source medium                   : Blu-ray8 ?2 x6 M! n* M  M8 J6 I" D( ^

) \! |7 D6 _, x% v+ d/ H/ E6 NAudio #129 l" W% I0 f' m8 b
ID                                       : 13! Q' K% l( i/ s! z- Z
Format                                   : E-AC-34 J# M& _8 `2 S/ o& O+ e
Format/Info                              : Enhanced AC-3
. t8 V6 C4 w6 y9 mCommercial name                          : Dolby Digital Plus/ ?3 k5 ~) ^4 X  b* f) I- A
Format profile                           : Blu-ray Disc  t6 E7 U  |9 H( Z
Codec ID                                 : A_EAC3" S/ p( a" I0 F& x" ]
Duration                                 : 1 h 31 min
. O; R% C8 q  V/ |Bit rate mode                            : Constant* Q( c% h) H  n* x0 P. c" {
Bit rate                                 : 768 kb/s
: g. j/ {  k5 _" n3 ^0 ?' uChannel(s)                               : 8 channels& |* |3 I/ t& A1 Z& X
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb! H# f/ o1 J" l% U: `9 L+ ?: N
Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 f- _/ w  E' G0 p. j3 I9 a* Z+ QFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)" v  @. m& @. t
Compression mode                         : Lossy
0 b* O! h  ?, u8 D2 F8 hStream size                              : 504 MiB (2%), J& h) E" K6 D; N9 r; E9 I
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ o6 o3 e; E1 W5 _  t# ^Language                                 : Portuguese% C6 o* {  n: J) }0 ]0 p0 l
Service kind                             : Complete Main' d1 `* X6 }, D/ v3 O3 ]
Default                                  : No
# \7 E) x- C, d, _Forced                                   : No
0 K+ r- U6 H, u2 V5 ^5 Y. r- X) \2 D6 g: }, H* H
Audio #13
. R2 l3 A! E  h1 nID                                       : 14
4 z$ a: G2 J2 T5 nID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
5 e$ C; e. O( i8 t7 {: s8 FFormat                                   : AC-3
1 }2 ~' A1 f# g! J; B  p9 uFormat/Info                              : Audio Coding 39 ]1 i2 }" a8 R
Commercial name                          : Dolby Digital& {/ d+ G; m* p& k
Codec ID                                 : A_AC3
6 |$ I" |" J# @# K, W8 ]Duration                                 : 1 h 31 min6 z2 O) e$ p5 _, S" J% T$ `
Bit rate mode                            : Constant
. e' `, h( {, p+ S; N, W2 zBit rate                                 : 448 kb/s
+ u8 n; u/ Y' Q% x# R9 ^Channel(s)                               : 6 channels
- P4 Q8 v. p* ]8 r% ]* M( zChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
, A4 r$ F  ?$ R4 S' bSampling rate                            : 48.0 kHz& D& E" A- a: C1 c6 e
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), n' |6 i5 k% Q. i
Compression mode                         : Lossy
3 `+ v9 A+ k5 [, W+ TStream size                              : 294 MiB (1%)& F! N% c  a5 p+ M  B3 X
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 9 r+ r3 N3 V% ^8 V# o) w
Language                                 : Portuguese
2 Y' y: M) C% w% T) \& X8 ]5 V! pService kind                             : Complete Main
# t7 _1 A, F, z' d" i* F4 zDefault                                  : No0 I6 ?/ C! s" r2 n/ u$ }
Forced                                   : No; h0 Y8 e4 |3 k" P2 k
Original source medium                   : Blu-ray
% v1 D  T* D7 }! {
" ?  d" X' t) q9 c' ]! Q; |' RAudio #143 U$ U3 f8 l# z, @* B4 e. Z" X7 r
ID                                       : 15) K7 @) x5 H* r* R# E
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
3 ]; X# L6 d: k$ i7 H5 Q3 fFormat                                   : AC-3/ h+ i2 `$ t0 q% `$ s
Format/Info                              : Audio Coding 31 H6 A6 c& K6 F0 \* w( G2 N
Commercial name                          : Dolby Digital
7 x- T$ E) ]% q- s. K, UCodec ID                                 : A_AC39 h& K& j3 i$ k- }. b; H- C
Duration                                 : 1 h 31 min( ^. W4 b  ^8 p$ g* k% i+ f4 [
Bit rate mode                            : Constant" h' N* k2 S0 _6 J1 @
Bit rate                                 : 192 kb/s
( c7 J& W% U% n: MChannel(s)                               : 2 channels
& }6 j4 _8 C. ?/ t% T/ KChannel layout                           : L R
) L! V  o3 M- N( b) ?Sampling rate                            : 48.0 kHz
% Y$ H, Z/ X. ]8 }; c- iFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% v6 G0 R* _% i* o# R0 ^
Compression mode                         : Lossy
2 l, Z7 e" Q: Y8 iStream size                              : 126 MiB (0%)4 `0 J" l7 t4 ?4 X
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 0 h4 ~; _7 r" S( i7 I
Language                                 : English9 V8 k" z0 _, W$ H9 X
Service kind                             : Complete Main
& x4 ~/ Z8 \7 L8 x- D5 pDefault                                  : No
5 X, A; |" o1 ~Forced                                   : No& p8 a# f8 M4 n( v
Original source medium                   : Blu-ray/ k7 m& j3 s4 [# k* c

) b$ B4 {( x( ?Audio #151 A3 u+ \+ `0 O4 |
ID                                       : 169 c. F2 N& _6 v- B* C
ID in the original source medium         : 4359 (0x1107): {5 n& |) A# J: M! L) i) f$ `
Format                                   : AC-38 d, R' u& o' N. J
Format/Info                              : Audio Coding 3
7 z% ^2 c. [: i  U% _% SCommercial name                          : Dolby Digital
! i( K5 e1 z+ u% Y5 `Codec ID                                 : A_AC3
- {8 L; ?! d6 }7 m* nDuration                                 : 1 h 31 min
0 n! v# z8 b1 A  vBit rate mode                            : Constant
' k* x# ]% a) P& F  A5 uBit rate                                 : 192 kb/s) D0 _8 }* z9 ~( l
Channel(s)                               : 2 channels
2 u4 p+ w* h0 I& }" P/ c* P6 Z5 j" YChannel layout                           : L R' y9 Z0 ^& P  \: z7 D5 U2 M
Sampling rate                            : 48.0 kHz
9 ?+ _  F+ g- @+ Y' ^+ G/ ^Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% t! I+ D0 C! {7 ^
Compression mode                         : Lossy3 m& f/ r8 g) d. C
Stream size                              : 126 MiB (0%)
1 K2 x1 }# y, {- w9 h9 A! i; fTitle                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
, e: P& d& [; F8 U3 aLanguage                                 : English
/ {7 V9 Q0 Z3 VService kind                             : Complete Main
; U9 Z1 z( J* `( ~2 W; U/ {1 \Default                                  : No
/ H( [* k6 r- H' vForced                                   : No: u' B# Y7 m6 z3 H9 w6 I
Original source medium                   : Blu-ray
) O& ~4 a9 f3 w. V% p* X8 y* ]& t% j" Y
Audio #16
$ C" D/ q6 O1 @: m5 PID                                       : 17
1 m4 h9 e2 Y, p/ O/ aID in the original source medium         : 4360 (0x1108)% x% c5 s7 G, J% v- x. x
Format                                   : AC-31 {2 p- l' Y1 q8 i8 T# K# o) k  e: w
Format/Info                              : Audio Coding 3
; w0 k& A$ J( M4 eCommercial name                          : Dolby Digital/ x4 Y, x+ {/ X/ m. Y3 U" B0 I
Codec ID                                 : A_AC3; x8 T+ ^! h( ^: H
Duration                                 : 1 h 31 min0 x  R& w+ q* f2 f# G% ~- D
Bit rate mode                            : Constant
: ^6 ?! Y* D+ [2 LBit rate                                 : 192 kb/s# r. i3 D- r$ C
Channel(s)                               : 2 channels
7 \+ s! R0 T! j4 xChannel layout                           : L R$ {. f; Q$ B$ e+ A" s* R  N
Sampling rate                            : 48.0 kHz( W  ?+ w* q: V' E+ Q% m
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ D5 N+ r7 I, U9 t' ~7 q+ Q8 D( ]# _
Compression mode                         : Lossy$ w8 X$ S2 q: W. f% E6 j6 I
Stream size                              : 126 MiB (0%)/ y% ~, O5 G2 N2 k7 A
Title                                    : Nobody.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
0 ?  C' q3 Z; n" Y$ B# j8 tLanguage                                 : English
0 X7 l/ _) k. nService kind                             : Complete Main6 w0 Z# j9 g  }+ z0 v( `9 ^
Default                                  : No1 I9 n, l+ p6 C0 ~
Forced                                   : No+ S  |, G: E6 H8 w( Y% e
Original source medium                   : Blu-ray( z+ p/ P" p$ l

+ g9 L) ]; A$ ?1 ~+ z: j6 a4 v/ N: }Text #11 _# r3 d6 x% ]* I3 _
ID                                       : 18- r7 p+ }/ E; d0 v
Format                                   : UTF-8
& a" l; o0 Z9 }' N: B( M0 fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ a( J7 G) F# Q  t; k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 U0 N* m4 `6 @Duration                                 : 1 h 28 min
6 Q# Z/ v& c3 x# O7 NBit rate                                 : 37 b/s
2 U/ I- Z' ]/ j+ I* g' [/ ACount of elements                        : 958: |  j# ]+ M7 L1 ?: S( ]
Stream size                              : 24.2 KiB (0%)1 P, ]& b$ J* C
Title                                    : SRT
3 |' B7 M7 ^0 HLanguage                                 : English  m- \& u- e: K4 L& [
Default                                  : Yes! L+ ^9 c, O7 H# c. v  O( ~/ N
Forced                                   : No
: L0 }3 z- u* l- `$ r7 E2 L' A6 R+ k
- u" E7 @5 p) V1 l3 KText #2/ p! K( D3 D4 P1 E
ID                                       : 19
* i: s2 G6 r% B' V0 i/ WID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
$ _. I4 n8 \* o) h9 Z; P8 C1 VFormat                                   : PGS
4 r( z: ^# @8 b7 g# A% mMuxing mode                              : zlib( Q( ^5 x& N- Q& t8 i* f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 A1 X: p  ^  L4 y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 p% T% }+ y0 m+ g
Duration                                 : 1 h 28 min
% M/ F- E; Q  P+ R; w8 ?Bit rate                                 : 30.4 kb/s% X9 K8 A5 O0 z% N  K
Count of elements                        : 2284* N0 z7 o& O4 X/ Q5 k$ V
Stream size                              : 19.2 MiB (0%): @: K  Y) d2 i) I0 C
Language                                 : English7 n" u: N7 P% Z* }# a6 @' w! i+ K
Default                                  : No
: v% Y1 ~% i2 e8 T. j( s/ lForced                                   : No
9 z; H( \& P$ y, I. r' f3 L. fOriginal source medium                   : Blu-ray
" u' s" g1 r# w5 a; F
/ x2 A: ^! H7 Y8 g8 O% q5 Q* vText #3
4 V0 Q" z4 H) N! D% V7 b0 r$ l7 AID                                       : 20
* A& i; ]! y1 m; U  i- G- hID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
7 r& k8 z4 L7 N; s' n7 c/ \Format                                   : PGS
, S+ R8 d. P% z$ k1 l) |6 K% Z7 wMuxing mode                              : zlib
3 m+ F" P3 w, Z" S# FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- e* T1 M2 w* |2 c2 CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( \- s3 f4 Q8 j5 Z: C
Duration                                 : 1 h 29 min
. J0 U3 L0 e! j: j! Q! W. GBit rate                                 : 17.4 kb/s
( X% C4 p- Q/ f8 Z5 t7 N3 D: H  F% NCount of elements                        : 15160 i# A/ C" H3 m" _: `( i
Stream size                              : 11.2 MiB (0%)
( u4 j/ |4 B, MLanguage                                 : French" S5 b2 {% O0 n. D8 ~% z
Default                                  : No1 M4 t' V% H4 s6 W( h& `) \/ S
Forced                                   : No
- D  K# i5 h" M/ T& NOriginal source medium                   : Blu-ray5 G6 O" m- y$ |" ~

# Z8 c! ^, O9 a$ k; k; n, ?$ DText #4) `! ~) B2 {' v, J! ]/ W+ _
ID                                       : 21
$ c" Q, {: U3 v$ Z$ CID in the original source medium         : 4610 (0x1202)+ d" e) D6 `" B
Format                                   : PGS, f7 I- Q! x! _; W4 p4 r
Muxing mode                              : zlib$ ~" j4 v8 E6 J
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' Q! c" n3 A# A( }+ I+ pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 j4 O# b! y5 ?; I& T+ L
Duration                                 : 1 h 29 min
0 P& E9 k6 u/ o. T/ _2 kBit rate                                 : 19.1 kb/s
2 z, L( a8 ~" a8 |7 kCount of elements                        : 1402) E- s# K5 R- X0 L$ T9 x
Stream size                              : 12.3 MiB (0%)' V; b9 N0 i& y7 z% S( r$ y2 g
Language                                 : Italian8 y+ I/ P7 E, l
Default                                  : No! v! r; d9 }- p. C
Forced                                   : No
/ M$ a+ n" a6 K: o. \4 ?& ~Original source medium                   : Blu-ray+ B8 J! B' M/ P6 J' K( H1 A0 @
4 O5 {7 ^- y' x% y% z
Text #5
5 b9 j/ `( G' o# N3 a" WID                                       : 224 i$ x7 s2 y( f' U, D. j: u
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)1 b/ u- [# C0 m3 y5 ]
Format                                   : PGS" p$ ^; r3 `( {
Muxing mode                              : zlib
- j% w+ @& m. Z8 K, c) SCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ @; i. E5 V( T/ M0 b( A$ a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 F2 \! v) v# H2 b4 O- _; @! KDuration                                 : 1 h 30 min4 Y* A9 }  r/ C/ G7 E
Bit rate                                 : 24.1 kb/s
5 G$ r, s/ l# P; xCount of elements                        : 1874; P5 \3 a/ [7 [: g7 `; B, O8 y
Stream size                              : 15.5 MiB (0%)
  B5 O/ P$ f' |: yLanguage                                 : Spanish
/ v! ~5 _3 s* a# `0 k0 s' T9 kDefault                                  : No& V+ u( L5 ?. O3 w4 C- X
Forced                                   : No
- V' ^- @: \4 X/ \- S1 U$ m& c$ NOriginal source medium                   : Blu-ray: e" S  F, ^# R
9 s8 w1 N1 f3 P& ?/ X$ W2 S0 S7 @4 j
Text #6
7 n1 e( u2 Y5 I9 w! NID                                       : 23
6 |2 A  g/ Z# C+ j$ l: hID in the original source medium         : 4612 (0x1204)' ~+ b; M- h4 v6 B8 G
Format                                   : PGS
' G( ?2 N. ^3 m: d. x" }5 r; sMuxing mode                              : zlib# n: j" [4 {) G/ R. ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 _2 ~8 g( \0 Y% |( ~7 |9 VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- {% Y( y0 \! D5 y2 I8 m
Duration                                 : 1 h 30 min
. N: l8 G& g9 {' s5 hBit rate                                 : 19.8 kb/s0 J% u/ Z6 b  M. J2 I% H
Count of elements                        : 15723 D4 D0 q6 Q, E
Stream size                              : 12.8 MiB (0%), M# R2 r: P6 J6 p) i6 ]  o; A5 u
Language                                 : Spanish
- u7 S0 _! D2 h9 w" XDefault                                  : No' \2 U1 d; f4 X: c7 M
Forced                                   : No0 \, o' W8 v4 N8 p9 ?& v9 q- Y" ]
Original source medium                   : Blu-ray" C- i7 D9 S! f! X) I% Q; ~
+ b4 K+ n0 X2 \; ~+ N! O
Text #7% o) k0 x* `' x8 C5 q
ID                                       : 24& S5 ^& y. p  m9 R0 p* C
ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
8 f3 B4 ]7 }8 v9 b; e  W" KFormat                                   : PGS
$ [  k7 _  R: z5 T- Q/ B2 B3 I- x  lMuxing mode                              : zlib2 V% G1 K& D1 `! c
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 u7 _* |8 x0 V- [3 a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ _, z+ t: y" ~7 A7 ]# j$ I
Duration                                 : 1 h 29 min
1 l  n5 D0 E( W# s2 m! oBit rate                                 : 17.9 kb/s$ a6 r  V- q- T1 O; }% i
Count of elements                        : 1132( E3 u' W" c8 @
Stream size                              : 11.5 MiB (0%)
9 b# F+ n7 R) ]$ ?Language                                 : Dutch0 \+ |8 Q% D5 F, Y& ]9 i6 E& c; R( r
Default                                  : No
  j; P4 |9 k( V* @2 e7 \. `$ Q4 F  qForced                                   : No
$ c7 B1 D& P4 `1 W; V  B* ~Original source medium                   : Blu-ray
) S; n. ^# O' z0 y8 e% }
9 H% u" s: W& |1 PText #8* ^, }5 s1 j0 S/ a7 a4 X, H
ID                                       : 253 j  j" ]$ r3 _) }& K# @
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
1 T/ R# Y1 b5 m+ r+ c' h( n) RFormat                                   : PGS- p5 U# U( T. V$ K
Muxing mode                              : zlib3 X/ x  t# J& c) g9 v9 G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( ^& A2 D2 y  w3 S) V! b7 OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% d" l5 `& H, Y( L; B
Duration                                 : 1 h 29 min, b' B# O" y; `, t5 m: f
Bit rate                                 : 18.2 kb/s
( w3 s1 D6 k& A1 KCount of elements                        : 1234* V2 h# q4 O5 A5 M$ K& p
Stream size                              : 11.7 MiB (0%)* u/ V( q1 [" H
Language                                 : Danish
7 _6 i# u& i- k$ XDefault                                  : No6 j8 o+ u7 C: c9 ~- C7 Q0 d. z# p
Forced                                   : No8 S, \( t0 ?( ~/ s# _
Original source medium                   : Blu-ray% R; C' q2 w3 d7 w! B- t5 i2 Y1 e
" }; }% x; N) o( }( e/ @
Text #9
5 d8 m/ f. k4 w' c- J8 z3 {ID                                       : 26
* k1 _0 M8 N$ Q& t: x3 {ID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
9 k4 b, p1 Q% qFormat                                   : PGS
6 |! F0 ~; y' d& u4 D- e# ]0 G# _% XMuxing mode                              : zlib
: M6 e# U8 T/ X/ G! W2 Z! {/ L1 J) QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( [8 W* p! B7 C. L4 r, Z0 uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; s1 v' s* B3 T2 HDuration                                 : 1 h 29 min
9 c, L' w) T! E4 I6 w& u' B5 Q  wBit rate                                 : 16.0 kb/s! n! i% p3 B$ F! V' k8 z' t
Count of elements                        : 1244" n& ~" L5 t) [+ E9 k" F5 @
Stream size                              : 10.3 MiB (0%)
8 P. _1 O, ]- U2 ?Language                                 : Finnish3 P- V; V3 M' B# e3 _
Default                                  : No! @1 j9 l( ~" w0 p5 a
Forced                                   : No6 q, O8 ^0 A: B, c  Y; `
Original source medium                   : Blu-ray# f) a# }0 I9 b) ]
* t2 H; e) F* z! ?* H( c& L
Text #108 ?0 R' C4 a% c6 U
ID                                       : 27( W/ t& t$ ]. B" A
ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
$ U  _: T' v: a3 m% Z- ZFormat                                   : PGS
  @6 ^8 Z! P0 \% m. D! g: vMuxing mode                              : zlib
$ K! E1 N- L" e/ {  ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, D1 m* G8 Y- k- v: d2 z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 d  k/ U7 o% M) O3 I! M5 YDuration                                 : 1 h 30 min3 L: b0 B* ~/ e& o0 z  d; v' W8 G
Bit rate                                 : 15.7 kb/s. h8 R3 G9 K  g: A. n- E0 N; |
Count of elements                        : 1418
* ]9 R9 Z: _; _. i* e4 w7 OStream size                              : 10.1 MiB (0%)$ _4 r  }% b0 a
Language                                 : Norwegian5 D/ {: k& n5 j/ m& h8 j1 U7 P
Default                                  : No
8 A6 y7 V5 M4 B  B/ U# T* vForced                                   : No1 I- j4 T7 {7 v# Q  \
Original source medium                   : Blu-ray3 t/ }6 A; t1 i4 b9 h
; [$ n. d' y7 q. P. s
Text #11
, A( E) U8 G; x4 g$ |ID                                       : 28; x5 u5 r# z2 W( K; _
ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)2 {$ M, J2 [7 E. }
Format                                   : PGS4 K$ x* T/ n$ o" r
Muxing mode                              : zlib" X! p" a- M! d, L! A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# t  |( y* _8 |5 Y" f0 p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ y" [6 H& e' r% \9 Q0 E
Duration                                 : 1 h 29 min6 ?7 l/ w5 j/ L% H2 ^( b" k
Bit rate                                 : 17.0 kb/s
4 s$ d5 ?5 e9 G* ^7 D8 F1 RCount of elements                        : 10924 o9 h4 n, m) \. F) z$ e1 d
Stream size                              : 10.9 MiB (0%)
, {6 B" ]: D. |. cLanguage                                 : Swedish7 E2 _; d# ]& a, g: E# }0 O, w: G2 N
Default                                  : No3 z8 r9 H/ \3 r: k5 s
Forced                                   : No' f* G' n, E$ \: M  Y2 w) \
Original source medium                   : Blu-ray
2 A6 }/ j3 F: Y6 F' C9 _9 S" S' r( b- P( L+ R
Text #12
  x+ I3 Y" y! h1 T# E1 dID                                       : 29
) Z3 e9 E6 c0 ~) MID in the original source medium         : 4618 (0x120A)
3 Q2 C9 m! Y1 g3 o4 G3 fFormat                                   : PGS
4 x  |4 v& P' z' SMuxing mode                              : zlib
, F! c& g) m3 UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 K( q! C, `# P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 B  x/ X! z* W* F2 }' qDuration                                 : 1 h 30 min
& H% N6 E% e7 Q! z2 ^% FBit rate                                 : 20.0 kb/s
% O# k, |2 U' l" O4 w- t" t3 bCount of elements                        : 1598) `9 o' h& g2 a5 \# r
Stream size                              : 12.9 MiB (0%)
6 A3 V4 f# y: FLanguage                                 : Portuguese3 i. z3 R5 R' v( [! q
Default                                  : No+ k0 H7 _5 [6 S' q
Forced                                   : No
1 {; L' N$ P' t+ z7 ?, k5 r  aOriginal source medium                   : Blu-ray+ l8 s: D. C4 O! i

; g2 O/ Q  R+ \* a5 c. p8 R/ \& CText #13
3 B) a) {. `/ y/ r4 f$ O% ]ID                                       : 30" ~( ^$ G! K) B7 j
ID in the original source medium         : 4619 (0x120B). M2 e, b( [$ q( K/ W% Y6 T2 i( S
Format                                   : PGS$ M: b/ F/ Y6 B2 d& k" ^
Muxing mode                              : zlib/ X0 E& E9 Q: G9 ^" s) T: k: F
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 [% I( C5 z4 C7 C" v1 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; z9 U( i8 _1 m: g" }, R8 E7 U0 g
Duration                                 : 1 h 29 min
$ @* p, H- N" mBit rate                                 : 18.4 kb/s
  U4 y/ Z$ W, \& Y% \0 vCount of elements                        : 1530
* {# n" g4 S0 e7 o4 |% jStream size                              : 11.8 MiB (0%)
2 M" u0 T" H; }/ D9 X  TLanguage                                 : Portuguese
- v( n, \% c0 w& Q$ VDefault                                  : No  p3 k2 Y, E( E$ z# t: ~0 A
Forced                                   : No5 V3 S+ z( d4 X* f0 ^
Original source medium                   : Blu-ray( \1 ]2 E& T" y% I% V0 C: h! |

2 E$ E5 s9 @$ bText #143 ?% |) W6 ?" B) T7 x3 C
ID                                       : 31* v+ V" H/ x5 r; P# l# e
ID in the original source medium         : 4620 (0x120C)8 U0 K$ B0 E: ~2 f8 c+ T# |$ D2 d
Format                                   : PGS) W2 B/ C) I) l* q$ A& i
Muxing mode                              : zlib9 C. t( q7 [0 [! J4 Q9 M  A7 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; l5 H: U; u+ l. S" \, v5 O- @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( M" T! J2 M8 x7 H  Q
Duration                                 : 1 h 30 min
9 u4 i5 ^% P  T, `Bit rate                                 : 72.5 kb/s) r6 j, c8 C) U# l
Count of elements                        : 3203
" j- _" e* N: g6 m8 i# a$ f$ SStream size                              : 47.0 MiB (0%)
. A$ a3 w5 A2 p# R& W& h0 wTitle                                    : COMMENTARY7 P+ |& K; h1 B# c3 p
Language                                 : English
( R. j7 _2 k9 p2 j% c: J8 f% s4 zDefault                                  : No: K; [: w9 \# X9 f
Forced                                   : No. j3 ~$ ?9 c( C4 V: j  h
Original source medium                   : Blu-ray# v% \3 N- i. O! G& S$ O+ [

- h0 M5 K7 }" ~! ]Text #15
* k' l3 f6 |" E  u( ZID                                       : 32
. G! \0 e9 H. o7 Q$ }! Z7 ~" CID in the original source medium         : 4621 (0x120D)
' G. T( p9 E1 w( B' jFormat                                   : PGS7 D. u) g0 d% R! _; I$ |& ]
Muxing mode                              : zlib) _4 i9 c8 u. [# ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- p6 I1 A4 o6 Y6 f8 V' k! o& a' q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) d$ W  u& l. w" ^5 i# K  @Duration                                 : 1 h 31 min
; _. N8 \. a3 Z* w! V: r" cBit rate                                 : 59.6 kb/s
9 W: V" |' J6 k; e5 @, NCount of elements                        : 3227% s& f) q3 m/ q9 b8 r% Y
Stream size                              : 39.0 MiB (0%)
" O4 ^' y8 i$ D# I6 u  r7 |9 pTitle                                    : COMMENTARY
* b$ H# j( V) E. m) A/ J5 G9 ULanguage                                 : French% y2 K; M& N; y3 B/ p( v' k2 ~, M
Default                                  : No
7 |, w% g( s+ `8 gForced                                   : No3 v" m  J1 L' H
Original source medium                   : Blu-ray/ l% v1 H2 _; z9 K* q5 H

$ [; ^' G& V5 o1 T9 R& _+ l; UText #16! W0 S3 [6 X  D! _% I, I5 q
ID                                       : 33
: q8 T- g' v9 r8 L- ZID in the original source medium         : 4622 (0x120E)
" I" s, t3 a2 iFormat                                   : PGS4 {7 R) @1 K1 {- {6 Z/ L0 E
Muxing mode                              : zlib
" [2 t7 G1 b1 G$ W* N" _8 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 U% i1 L' H6 K. G) f/ `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  j- }& y0 a2 p' G
Duration                                 : 1 h 31 min
% w; |. i; L7 Y/ Y7 m' FBit rate                                 : 67.1 kb/s: S9 |& ?5 |3 r
Count of elements                        : 3231+ `: Y5 w- M- H" ]" C
Stream size                              : 43.9 MiB (0%)+ o" g4 W6 U9 O& h% H. y; M& i
Title                                    : COMMENTARY
. d& x6 ~( }( k3 k7 JLanguage                                 : Italian
' F7 L. ^6 [! j2 pDefault                                  : No9 X; T1 r" Y; }" m; t" ^
Forced                                   : No- P) I. D9 w5 |9 K4 ]
Original source medium                   : Blu-ray0 @6 I# @: O: J9 Y, G6 e

5 v; M. J/ v& D9 ]/ ZText #171 \: A6 X; R$ s, w  K5 `
ID                                       : 34
) B4 X, r5 G  w$ t( b- oID in the original source medium         : 4623 (0x120F)- V. x9 h  S5 V; W0 p
Format                                   : PGS( l+ c' R9 a( b+ O
Muxing mode                              : zlib( N5 ~. C0 f6 t& p7 T, @8 c2 D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 T" F' ~) M6 `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, ~" d/ t5 e( c2 [& V0 _Duration                                 : 1 h 31 min' M, X5 V+ P5 m0 d0 f/ c. h
Bit rate                                 : 65.4 kb/s
7 m; x5 _/ n4 s% i, |Count of elements                        : 3231: n/ M8 W! k! T
Stream size                              : 42.8 MiB (0%)% f4 C0 N$ R) G9 {( Y
Title                                    : COMMENTARY# t$ m2 A- R9 c0 _2 [' c
Language                                 : Spanish& P( w9 c( ]& p. F
Default                                  : No/ z& ~) V7 w1 j: x9 ?
Forced                                   : No  U) L' s9 t8 a3 e' u
Original source medium                   : Blu-ray
# b. c. u' b5 h: C9 Q; N
! d/ u' O! ?3 M* nText #18+ j& B1 S, R/ o( I( [
ID                                       : 35
( X' E* E* \7 W9 c% r9 bID in the original source medium         : 4624 (0x1210)
! A" ]2 @/ Y. T. O& ]7 _- t& dFormat                                   : PGS% e: }: y' N$ C3 ?
Muxing mode                              : zlib
0 S; X9 E" n* M8 R  M% g  kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ S8 a3 p$ G3 n4 i: p( cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% V* _5 I1 E# f# qDuration                                 : 1 h 31 min
2 A; h4 }- d/ w$ HBit rate                                 : 78.7 kb/s; g% u9 O1 n0 ~1 P' ~' g( S
Count of elements                        : 3290
6 x0 j( q& `4 b* A# o$ G' zStream size                              : 51.5 MiB (0%)
* I, ]. m0 Z( ?Title                                    : COMMENTARY: Q5 o6 w' E7 |
Language                                 : English6 b1 D( _9 a$ }+ r- u* }( c$ ~
Default                                  : No
. Y8 y& x7 Q3 G! |Forced                                   : No) z* F% h3 u, C
Original source medium                   : Blu-ray
8 R! b3 z8 v4 Z
! o& O# A( ~* E! ]Text #197 l8 y8 F2 ^% v0 c0 i  Q- N& \
ID                                       : 36
5 v" ~* ^/ f: v: x+ q+ p0 r; c1 G1 lID in the original source medium         : 4625 (0x1211)' t: {: P8 b4 r# }+ |. b7 m
Format                                   : PGS. @; ~- t8 g5 |3 x, G
Muxing mode                              : zlib9 Z# i/ z+ H- j) F/ `! t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' G9 {3 ^1 f6 \, M6 t+ L& ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& j. W/ K, o& b; ]2 K1 H
Duration                                 : 1 h 31 min
( `3 g* A" K+ a0 RBit rate                                 : 70.5 kb/s
2 {7 o4 Z! p) o( _Count of elements                        : 3300- G9 R, w9 _8 L# N4 S6 M
Stream size                              : 46.1 MiB (0%)+ {! U$ _9 Y" M; {9 d* h9 b
Title                                    : COMMENTARY1 B6 F$ c% b# u' ?' g
Language                                 : French0 }) y& e! c- ^6 I7 V
Default                                  : No! _8 E, H- \/ k: }. K
Forced                                   : No
: ?+ d/ w% a. _1 C2 d, c# o! VOriginal source medium                   : Blu-ray  t3 w9 J: y0 d" e+ X) C* d4 ~4 t, ^

* c0 p9 z6 h9 E4 I  b; VText #20/ Q: ~5 G8 T3 X* d% N
ID                                       : 37* I4 Y/ `3 P! u9 i- S+ a
ID in the original source medium         : 4626 (0x1212)! q/ [1 x1 P* n1 Q" k
Format                                   : PGS
/ L3 v8 B: z* @3 C& o- uMuxing mode                              : zlib
7 O- z& _* @$ k" e+ w/ nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% ^& c. s* H! P: w2 tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 n& ~! ]4 {/ W/ T. l- I0 F: ODuration                                 : 1 h 31 min
. t1 X7 G, ?) E' x% I+ p. J+ SBit rate                                 : 68.8 kb/s$ M4 M3 ~% e, s* j/ u5 g' I
Count of elements                        : 33029 h7 g6 f- F9 v' f" I5 e
Stream size                              : 45.0 MiB (0%)
7 }8 z3 P, P% O1 ]6 mTitle                                    : COMMENTARY
0 [# N+ K2 V2 O, V4 x. `Language                                 : Italian+ f6 `! v8 c. {" W" Y0 T
Default                                  : No/ l5 n! Z7 b- W0 L% Y- A( ]% R/ u$ D, ]
Forced                                   : No( P" |+ ~4 B7 @) U$ _$ E& D
Original source medium                   : Blu-ray. s* j! o) t6 {- R6 S$ [$ ^0 Z
. o+ p1 O6 e& P# i
Text #21
/ `: p3 j* {# \9 vID                                       : 38
+ R5 q2 Q# h3 }6 L, K+ qID in the original source medium         : 4627 (0x1213)* p; p( U/ T) ^5 c. \8 j, o7 A
Format                                   : PGS
2 x# G6 ]* `% u' v: w3 tMuxing mode                              : zlib
0 o& `, q6 v& R! ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 O9 L" S3 @2 P6 F4 l; a5 S) ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' f7 P  v5 k# BDuration                                 : 1 h 31 min
8 I3 U* u" ~/ N& iBit rate                                 : 66.1 kb/s) q7 E7 i4 W& {0 X5 s
Count of elements                        : 3302
. Z1 A/ r$ x" ~  W$ u3 hStream size                              : 43.2 MiB (0%)+ l0 l2 V  Z$ l3 i3 k( K/ a
Title                                    : COMMENTARY2 c* J, g5 s2 F* b, @
Language                                 : Spanish
. U: s  ]5 g/ U$ E, f; k/ F6 A! \Default                                  : No
% W2 d  E& K' G; f+ _! q$ ?" _7 n( BForced                                   : No
) P4 ~& }# O: n- l4 E9 VOriginal source medium                   : Blu-ray, D6 F: ^* \3 s! l. V  P  Q9 j
5 V: f9 L, M2 _; S4 }. |
Menu) D, f: \$ Y; }4 d- Q( O
00:00:00.000                             : Just a Nobody
! r, j( d  a- a+ ~' A00:02:04.249                             : Suburban Life
! {6 r, C# u5 G/ I4 V00:09:01.540                             : Paternal Inadequacy+ ]' s7 i" A: [( t: {5 @  ^* c0 @
00:15:02.693                             : Covert Counseling, i0 y  L$ i: S  ?
00:19:18.198                             : Seeking Revenge+ c) @! J5 B5 z( x# `, h
00:24:56.286                             : One Door Opens
% t% k1 M% @) h( h+ q0 @7 [% a00:32:15.933                             : Reminiscing the Past: `! b; d& r6 m$ n% R7 J5 P
00:35:37.468                             : Yulian
/ H) c3 q& b3 T3 P" V7 ?; Z: I00:40:01.065                             : Enraged Sibling
5 \8 a' y. Y$ o0 Y+ b8 D: M00:43:43.203                             : Visiting the Barber- k6 \& t! Z0 z+ j- j  h: D+ o- B
00:47:29.221                             : Vengeful Intrusion
' Q2 ]9 r$ ^* c$ N$ {0 O00:50:56.636                             : Trunk Awakening! H: T/ g# V0 r' c# i. J4 |
00:54:46.783                             : Trust Me
5 r, _; ]: D6 p3 Q2 x. u5 s# M00:57:32.073                             : Living Room Confession
: T4 T& k4 w( b' H4 S01:04:16.686                             : New Management( U+ U3 N: B2 n" |7 z  q
01:06:54.844                             : Storming Obshak3 L$ u# l( m- r
01:08:59.802                             : Came for the Show
  ^7 ]6 x4 G! w# Q/ @01:13:20.646                             : Chasing Revenge
! M4 J& r+ I2 l& _7 _. j01:15:26.355                             : Last Stand! O; e& M* s/ u. k7 ~0 D+ K
01:21:05.569                             : Everybody Dies
; u/ q( I. ~; R4 Z& S& q# n8 z01:24:06.499                             : Not Much of an Answer& D" Q7 n4 X% J8 L: X
01:26:16.963                             : End Credits
# D1 [9 b6 R8 u. H( o. A
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2994

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1440 枚
体力
4226 点
lanpanshuma 发表于 2021-6-26 06:40:00 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
( H3 X) i& a! @! a  o9 I2 I4 |I love your Blu-ray movies Forum!
/ F" S2 Q; r  ~& ?/ B4 l. J

27

主题

411

帖子

2105

积分

Sponsor

金币
46 枚
体力
1162 点
wyyo 发表于 2021-7-13 15:41:18 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
& F0 ^8 h8 n! Y祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
' T2 T  `( N8 O; {* Y: ?" ^

1

主题

148

帖子

924

积分

VIP Primary

金币
138 枚
体力
425 点
ymguo 发表于 2021-7-14 15:16:45 | 显示全部楼层
无名弑, 杀神NOBODY, 无名小卒, 小人物

0

主题

67

帖子

259

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
106 点
zjm587119 发表于 2021-7-15 14:04:44 | 显示全部楼层
祝愿蓝光社区越办越好!

0

主题

73

帖子

517

积分

Sponsor

金币
191 枚
体力
176 点
aacq 发表于 2021-7-24 23:45:04 | 显示全部楼层
年度爽片,谢谢楼主分享精彩电影

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 22:24

快速回复 返回顶部 返回列表