BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 5|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 海绵宝宝3:营救大冒险 [蓝光原盘] The SpongeBob Movie Sponge on the Run 2020 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 5.1-NOGRP 39.38GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-7-22 07:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
After SpongeBob's beloved pet snail Gary is snail-napped, he and Patrick embark on an epic adventure to The Lost City of Atlantic City to bring Gary home.
8 N' P2 z( y6 f/ E9 z; |% Y, i2 ~5 L; E6 ]7 b

" E* q1 D# @- U, k2 ?
% s4 K* h/ n$ u$ B◎译 名 海绵宝宝:营救大冒险/海绵宝宝:奔跑吧(台)/海绵宝宝:急急脚走佬(港)/海绵宝宝34 |- h7 f3 h: d* c% B; ]
◎片 名 The SpongeBob Movie: Sponge on the Run / It's a Wonderful Sponge / Spongebob Movie 3 / SpongeBob Squarepants 3# y7 M- u/ b$ i7 e, W+ ?2 k
◎年 代 2020
0 b7 o# a$ D; l+ i◎产 地 美国/韩国/墨西哥/日本/西班牙
7 _$ a6 O) P9 ^◎类 别 喜剧/动画/冒险+ [# g) s+ Q& u$ ^0 J0 M
◎语 言 英语/西班牙语/阿拉伯语& V) n. A8 d$ w% ]
◎上映日期 2020-11-06(中国大陆网络)/2020-08-14(加拿大)6 z/ X$ ^$ s2 c
◎IMDb评分  6.0/10 from 14,022 users
7 P) A! R( t1 G6 K1 s4 I  k◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4823776/& m+ @2 R, G6 x
◎豆瓣评分 6.2/10 from 8,905 users
2 x6 p# ?9 `  r3 E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26662159/
, l; R+ c9 D% l4 C& L% {- w◎文件格式 x264 + DTS
/ D; _$ x- W8 \  ~! P& C' e◎视频尺寸 1920 x 1080
# ~: o3 `+ I/ t) d& O  `' v/ O◎文件大小 1DVD 39.38 GiB5 O; s: p7 R  ^+ ^7 b
◎片 长 1:31:30.985 (h:m:s.ms)& }4 `" ?6 ]' d* Z- n  ~- F
◎导 演 蒂姆·希尔 Tim Hill
7 p  w. g. _8 o) U4 ]% s* B8 U◎编 剧 蒂姆·希尔 Tim Hill& e0 I4 U, v; n& v4 C3 E$ r# n. T
     乔纳森·阿贝尔 Jonathan Aibel
3 l: y' ]5 K1 T. A% ]     格伦·伯杰 Glenn Berger1 Q  Q4 R9 E+ J; Q  k
     史蒂芬·海伦伯格 Stephen Hillenburg
: V! S2 M7 r! _0 e' `     保罗·提比特 Paul Tibbitt
2 a2 q1 H3 K* f* I1 u5 [" n◎主 演 基努·里维斯 Keanu Reeves
6 l, e/ Q, b- [# M2 ?: \$ G) c     奥卡菲娜 Awkwafina  w  N% w, b; z6 U8 S
     克兰西·布朗 Clancy Brown
% ^6 s/ p9 G9 ?+ W     汤姆·肯尼 Tom Kenny- @. Y" h9 Q1 ^# j2 W$ x5 `
     比尔·法格巴克 Bill Fagerbakke- [: |4 B  m) K3 `# U
     罗里·艾伦 Lori Alan8 J& D5 i; E3 Q* ^6 j0 F) P
     劳伦斯先生 Mr. Lawrence' |% N% P8 X6 ~! i0 Z1 `. a6 q
     玛丽·乔·卡特利特 Mary Jo Catlett2 B% W4 u; H, M+ S: J& n
     罗德格尔·邦帕斯 Rodger Bumpass! G* g( O6 Q/ N8 M3 j( h. Z
     吉尔·塔利 Jill Talley
+ m* A' d1 n; C; C$ \     卡罗琳·劳伦斯 Carolyn Lawrence
  u9 L, X4 v/ r! b0 B! c8 c     维罗妮卡·阿利奇诺 Veronica Alicino
: L; y6 s2 \9 e$ |5 b' G2 [; p6 X$ }  U# H, V7 n! d* v' M
◎标 签 海绵宝宝 | 动画 | 喜剧 | 美国 | 2020 | 3D | 派拉蒙 | Nickelodeon) J/ C8 T) m; }1 n: Y6 r

# g$ F& x! S" N" v8 v◎简 介   ' n/ i1 U" C: z4 c/ s( k. z3 J4 |3 \+ A

. W. X( a( z( a6 F 《海绵宝宝:营救大冒险》讲述了海绵宝宝心爱的宠物小蜗被绑架后,海绵宝宝和派大星前往失落的大西洋城展开营救冒险的故事。在这场充满危险又妙趣横生的营救行动中,海绵宝宝和他的朋友们用实际行动证明了友谊的力量无限大!* b8 T- L4 M) b4 Z
# S$ p. X' Z5 U; ]. b
 After SpongeBob's beloved pet snail Gary is snail-napped, he and Patrick embark on an epic adventure to The Lost City of Atlantic City to bring Gary home.( N- [; `5 x" v* B

1 T6 {3 N7 C1 q* G$ |2 T+ s, ?" V6 G◎获奖情况   
! q( d$ q( r# d$ x# F& c/ Z" J4 S" B; Q; U2 }; o6 w1 ~4 r
 第19届美国视觉效果协会奖 (2021)
' N9 A# e2 f6 a& l. [7 ]  o 最佳动画电影CG动画角色(提名)1 I+ X2 g: n2 t% O  r# M& x

' A, h  x6 B. t1 k7 L  W
 1. DISC INFO:
  ' i( s  r* L" l
 2. ; B8 m, M+ {1 r# A  u4 O; {
 3. Disc Title:     The.SpongeBob.Movie.Sponge.on.the.Run.2020.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.5.1-NOGRP7 L( G# Q/ [6 W- G; x
 4. Disc Size:      42,288,348,339 bytes
  $ H, A1 i1 z& M
 5. Protection:     AACS
  0 s4 g: G( s) [6 C( [0 l7 Z
 6. Extras:         BD-Java
  4 i8 y5 V3 z1 I9 a" O1 _5 }' a( P
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.3.6)# ?" d2 R" W8 C1 {- F- X

 8. " o+ |; l3 K. T. I
 9. PLAYLIST REPORT:
  ( h; c1 E  {$ ~

 10. ( r# Q6 |6 H" c8 P3 `
 11. Name:                   00800.MPLS  & {7 ]  w  M4 ]0 Y. ]! p
 12. Length:                 1:31:30.985 (h:m:s.ms)9 q! w) U1 L$ R+ u' |) `; I
 13. Size:                   30,101,010,432 bytes
  - R  w7 p. i' Z# l1 e1 w, X
 14. Total Bitrate:          43.86 Mbps
  , t9 O* d# Q  Z2 Y, x
 15. 8 A: c% G6 [& Z& c4 h* W5 t
 16. Video:
  6 t) O) g7 s4 Y/ I0 b, h
 17. : q0 u' z  v8 x& r- s5 L6 D- d
 18. Codec                   Bitrate             Description    $ |6 J, c6 R5 ~7 R9 l
 19. -----                   -------             -----------   
  ' D% G) `: B' N8 h
 20. MPEG-4 AVC Video        29999 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  ( R4 g) J) R* Z5 u( W$ ~! A% i

 21. / C+ O8 n" `( J4 e6 W- `
 22. AUDIO:( C! q! ^) t+ [2 C) y+ N5 r

 23. / h$ u+ v1 d/ X/ g7 `
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    0 f& A) p1 L- T) L
 25. -----                           --------        -------         -----------    3 Z. ?$ M. L. k8 P
 26. DTS-HD Master Audio             English         3660 kbps       5.1 / 48 kHz / 3660 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)  Y4 q- V# c$ t/ E( |7 |7 Q) X
 27. Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps3 R9 c' Q6 y4 o; a' a. F& B
 28. Dolby Digital Audio             Danish          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  8 G( k! j# [6 i, t
 29. Dolby Digital Audio             German          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  8 a, r: `3 d0 F+ W  \  O( M
 30. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps+ }5 R! {4 ~- `5 T2 S8 Q& L' x6 j
 31. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  0 @' Y( W/ h9 k+ F/ d0 U8 P  [" S
 32. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  # X! E, y4 q% M3 o+ B0 ~' O4 Q( G
 33. Dolby Digital Audio             Italian         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps7 ^- _1 |! _% v$ y* G2 t4 v
 34. Dolby Digital Audio             Japanese        640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  4 h4 Z& C" t" m/ B
 35. Dolby Digital Audio             Norwegian       640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps8 S5 Q- P/ j  V) N: X* U, g9 Q. r
 36. Dolby Digital Audio             Finnish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  : @- y5 e& s, M3 w/ _9 Q
 37. Dolby Digital Audio             Swedish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  : @: }8 ]4 x" X) _( [  K0 `" ?* Q
 38. , G; J# [" n! u: X' r
 39. SUBTITLES:
    K% F0 \5 w. ~9 a) n- t; [

 40. ! m" K' }2 U0 ~- `
 41. Codec                           Language        Bitrate         Description   
    m" F* ]7 s6 H1 s! t6 ^/ |
 42. -----                           --------        -------         -----------    ( p! _1 k: [5 @: R" r
 43. Presentation Graphics           English         37.505 kbps                    9 T1 }' _8 t4 o# {0 O4 W# O
 44. Presentation Graphics           English         47.035 kbps                    ( ~3 {  j4 [  B2 T! }( g, m6 G( J0 p* |
 45. Presentation Graphics           Danish          30.962 kbps                    4 i. w4 f9 L: L- x
 46. Presentation Graphics           German          38.392 kbps                    
  ' p3 @. g) {4 x) N. U
 47. Presentation Graphics           Spanish         36.846 kbps                    
  ! t4 \+ ~* l8 G) t& e$ I: h
 48. Presentation Graphics           Spanish         36.882 kbps                    1 S: n: P; |: r9 t; j4 i1 f
 49. Presentation Graphics           French          31.545 kbps                    6 `& f6 M% ]8 t/ j* \5 N
 50. Presentation Graphics           Italian         37.927 kbps                    $ Q$ X+ ^. f/ F: G# {' h$ @
 51. Presentation Graphics           Japanese        29.894 kbps                    
  + r0 N4 g, R. q# e6 Y: P6 _
 52. Presentation Graphics           Norwegian       35.939 kbps                    ! o, W( a) n. ^- T  J1 h+ _8 a
 53. Presentation Graphics           Finnish         34.447 kbps                    
  3 B  D. I& q8 _' v
 54. Presentation Graphics           Swedish         36.363 kbps                    
  ! _8 {1 A9 i# o2 u$ ]' F" F
 55. Presentation Graphics           Japanese        0.317 kbps
复制代码
The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Blu-ray, Video Quality   
8 }* T2 U: W: r/ r0 g
! E6 S$ a+ g* K2 S
/ c# N; p/ B+ d' I1 `# Z7 F7 ^5 GParamount brings The SpongeBob Movie: Sponge on the Run to Blu-ray with a reference-class 1080p transfer. The picture is beautiful. The colors are vivid, the details are tack sharp, and the entire experience is visually sublime. Colors leap off the screen with unflappable tonal accuracy and screen commanding dominance. There's nothing but endlessly bold, exhilarating examples of yellow, red, green, blue, every color one can imagine within the SpongeBob universe. Animated details are tack-sharp and clarity never falters. The live action segments are beautiful, particularly looking at the earthy terrain, the woods inside the saloon, and the zombie makeup on various human actors. Black levels are terrific, too, and the picture reveals no source anomalies of encode failures. Fans are going to be delighted with this one.% g! o( `/ h% i& o2 _- |$ K
2 f: |; x, D5 f. l& }. H- q
The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Blu-ray, Audio Quality   
+ E- ~" U$ Q8 R+ X( i5 N3 q: r
: v8 o+ W( o8 K5 H1 M0 \0 v6 I
# F9 p$ H& k3 L" HListeners will feel fully submerged into Bikini Bottom courtesy of a satisfying DTS-HD Master Audio 5.1 lossless soundtrack. The presentation springs alive with plenty of essential details presented with the utmost clarity and positional excellence. Surrounds are regularly engaged, sometimes prominently, sometimes more subtly and discretely, but always in balance and to the track's benefit. Musical stretch is excellent and clarity is superb. High yield definition extends to various sound effects, too. Dialogue is clear and precise with a firm front-center location output.$ O4 W! v2 m, H. }0 a4 F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 23:10

快速回复 返回顶部 返回列表