BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 17|回复: 1
收起左侧

[2160P极清] 克莉丝汀魅力 [4K SDR高码版 自带中字] Christine 1983 2160p BluRaycd x265 10bit & 8bit SDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 33.38GB & 37.70GB

[复制链接]

6116

主题

6290

帖子

7万

积分

Post Share

金币
14356 枚
体力
20444 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-9-15 04:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

! m, c9 y  ]' \
$ {1 C+ K3 r2 m$ Z) Z( x◎片 名 Christine9 u0 F- p& O2 K. c
◎译 名 克莉丝汀魅力/魅力姬丝汀5 A5 ^0 [0 n# F
◎年 代 19832 _7 a  T9 Y& o# k: v. p" x  f7 E
◎国 家 美国
( R& D& L9 U2 |. e8 p/ c3 S◎类 别 恐怖/惊悚( Q' }. ^0 b. @- w8 i, D
◎语 言 英语
' j- W/ T0 T; R" e. L7 M# X◎上映日期 1983-12-09(美国)
8 I# X5 A/ x" {◎IMDb评分  6.7/10 from 76,396 users$ N1 w) v; x1 ~5 w
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0085333/4 R9 M* y1 i, x* A6 [% \. Y) X; O" \
◎豆瓣评分 7.1/10 from 1,313 users  N$ c: O7 |7 _' x8 {# Z& i# `
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1297421/
+ q9 c0 G- t; ^1 R; b◎片 长 1 h 50 min
) {/ E1 U- ?& W* f# W◎导 演 约翰·卡朋特 John Carpenter
$ i  L  E5 m% t+ g◎编 剧 Bill Phillips* i/ M$ `7 l& A+ T& z
     斯蒂芬·金 Stephen King! b  R- H) ?/ n' V2 W
◎主 演 基斯·戈登 Keith Gordon
7 k1 x4 @* F9 A4 m8 ^     约翰·斯托克韦尔 John Stockwell
9 S4 |0 }3 n5 U2 j0 ^( Q     亚历姗卓拉·保罗 Alexandra Paul5 l2 _, z- s* _6 R2 i. E
     罗伯特·普罗斯基 Robert Prosky7 P5 e1 {7 m( U6 }- n( i
     哈利·戴恩·斯坦通 Harry Dean Stanton: N6 `4 w8 M% `. O
     Christine Belford' w' \! N3 S3 [1 y, L6 ^, a
     罗伯茨·布洛瑟姆 Roberts Blossom
5 i+ O" f1 m# F. J& f     William Ostrander
$ z5 x7 F- s0 f1 [' C  ~     David Spielberg
* a9 Y9 f1 C0 E! }; |, y  K8 h     Malcolm Danare1 {1 N; o0 n8 R
     Steven Tash
2 U' S6 p+ Z# {2 u& k" G' n2 P$ G     Stuart Charno
) I2 c1 V2 X, M' M( p: m     凯利·普雷斯顿 Kelly Preston
5 [' n$ x" N. S     Marc Poppel0 x+ y8 h& L6 @& T
     Robert Darnell
+ m0 b; m: x( q6 T; v2 r" c
  p1 n# f1 w* j! G. {◎简 介   
: G8 |# M( W! @% `* e2 Y1 x
! J* Z9 G$ ]2 H/ s$ u4 I 阿尼·科宁汉姆(Keith Gordon 饰)是某所高中内极不起眼的学生,他沉默寡言、木讷内向。父母对他没有过多关注,身边只有女友丽(Alexandra Paul 饰)和好哥们丹尼斯(John Stockwell 饰),再无其他朋友。
( U2 Z1 \6 Q  x% Y& T& n
& S2 D3 K: m* A! \ 某天,阿尼看上一辆1958年产的二手普利茅斯·复仇女神(Plymouth Fury),他立刻爱上了这辆车,毫不犹豫将其买了下来。但是阿尼的举止渐渐变得奇怪起来,他不在关心周遭世界,而是将所有注意力都放在这辆名为“克莉丝汀”的车上。当了解到克莉丝汀的背景之后,丽和丹尼斯决定摧毁汽车,拯救阿尼。然而克莉丝汀似乎对挡在她面前的人毫不留情……8 _$ Q2 G6 _/ `! o4 k. g: _" Q* o3 {
; R& u2 O1 T9 p
 Geeky student falls for Christine, a rusty 1958 Plymouth Fury, and becomes obsessed with restoring her to former glory.% h- I: x+ H& j3 x& Z
& `) q8 d+ K4 j2 H
SWEATY BALLZ presents
$ {( ~2 \3 c2 s. r8 d  C
* O' X/ H; ^2 p  q+ ?' mChristine.1983.2160p.BluRayCD.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
/ |8 G* z, i: }: @Converted from 10 bit HDR to 10 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm
9 a, r! q# @+ [Screenshots are 8bit SDR
( g0 _3 \6 ]" @& d+ c2 G9 B- t$ r* U& u% f" K3 ~1 {
Video* C" |/ ^! ~; U1 Y3 U
ID                                       : 11 I) Z+ X; ]9 ], U
Format                                   : HEVC
2 v% F! F/ Z( W# o2 Z7 VFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
1 O6 u* Q* ?: V+ @$ _Format profile                           : Main [email protected]@High
& \. H: D2 Y% f4 z3 VCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; _/ [& H! b# R4 h
Duration                                 : 1 h 50 min/ [0 f3 E! Y, h& f& |# b% c' T
Bit rate                                 : 34.7 Mb/s' V1 }) m$ [/ i! {3 `
Width                                    : 3 840 pixels
. g+ D  I5 X, w8 dHeight                                   : 1 606 pixels
% N0 ?) C: j% K5 BDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
; {# Y7 N8 q- g8 n2 ~' nFrame rate mode                          : Constant
1 [2 E* n. l1 b7 g# ]& {3 EFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
; k/ h4 b7 k: y" h3 KColor space                              : YUV6 B. k  y( ^( r9 z% z( M
Chroma subsampling                       : 4:2:0
5 ]! d0 _! O% q$ j6 P) ~" s2 HBit depth                                : 10 bits
6 g0 m: v- I& Z* O, f# C+ vBits/(Pixel*Frame)                       : 0.235+ u, f& e" Y) p1 E5 P* h0 l
Stream size                              : 26.7 GiB (80%)9 d8 Z$ S1 `/ C( f" m+ b
Title                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ* j6 N4 \$ Q, _% L' q* c! X' {1 G
Writing library                          : x265 2.8+54-79c76e42cb28:[Windows][GCC 7.3.1][64 bit] 10bit
. G1 L5 T' [$ B' j) R% Y/ aEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=16 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1606 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei
1 A2 v2 V: [- M, c, XDefault                                  : Yes
7 K$ L) f9 s* R. y) e3 v4 AForced                                   : No
& Y9 U% l" t3 h. \5 U2 p. d) T. C: q5 P: M0 a
Audio #13 }% q. j6 r; g  z
ID                                       : 22 ^+ |: D- x* P+ V( m2 h6 r
Format                                   : TrueHD
* N/ k! s% ]% |0 vFormat profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD4 N: y& p1 E) E" w. [& ]
Codec ID                                 : A_TRUEHD3 L: ^4 @) I% B) t2 I. L1 G
Duration                                 : 1 h 50 min
' A5 J/ _* X* h- XBit rate mode                            : Variable6 j2 q" B* o" `3 M  p% P1 l
Bit rate                                 : 3 362 kb/s- ]; X3 p1 m; ]% k7 U4 L* E+ I
Maximum bit rate                         : 5 004 kb/s
7 [7 \; \6 P( F1 \5 N. j6 G- ZChannel(s)                               : Object Based / 8 channels
$ Y; i: N  Q4 l1 b$ Q+ m/ fChannel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
- j' G/ @/ Q- `$ PSampling rate                            :  / 48.0 kHz. ~' O/ _" t8 [. p: x; P" I
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
, ^8 H# q0 g/ G" F/ j6 E3 dCompression mode                         : Lossless  N. b+ u" z) N6 Y
Stream size                              : 2.58 GiB (8%)
$ b2 p- D& ?% ~. _/ TTitle                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ5 t# }8 Z! S/ F0 a: T* K$ O% Z
Language                                 : English
+ ^8 i: y- A) Y0 b3 g& S+ ?' q; wDefault                                  : Yes
' x: e0 r4 {# c9 l9 BForced                                   : No
) n4 X) E3 ?, k' v5 O6 q: j, v
1 x9 h, J7 ?( s3 v: _Audio #2' c# G. k& B7 E- [
ID                                       : 3  c; K! e6 C/ \& G, _$ H2 p9 h
Format                                   : DTS/ D& h) c4 r9 y0 r. Y
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ u" V5 i" m- d! c7 H
Format profile                           : MA / Core
  F  ?+ L- M* B+ B* e: OCodec ID                                 : A_DTS
% G6 B2 v3 P+ g% m$ a# mDuration                                 : 1 h 50 min
  h/ H) J4 Y( J! J1 mBit rate mode                            : Variable / Constant
( k2 m9 ^0 O; NBit rate                                 : 4 298 kb/s / 1 509 kb/s
, P2 m  N8 q1 q+ N5 UChannel(s)                               : 8 channels / 6 channels
% n5 H" t. P) f8 k. @$ gChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
- d, P- W; t, S; y6 @& ~Sampling rate                            : 48.0 kHz
, k& Z  ?9 T" S5 L  dFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- }! c+ r: P9 z. @
Bit depth                                : 24 bits  I4 X' _8 {5 x+ G, T
Compression mode                         : Lossless / Lossy0 M$ J2 R' C/ l# {8 X4 s9 M% ~# @
Stream size                              : 3.30 GiB (10%)- n/ W& `" G! [( |3 D' E" F) N
Title                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
) S4 n7 k7 E- O$ [( z6 \Language                                 : English* h/ v. p) U, T$ T( c9 o
Default                                  : No
8 Z( f0 e9 P7 w. T9 Y2 qForced                                   : No
  ~0 U$ d8 D  D9 \  L
6 z0 _5 Q7 _# L. iAudio #3
2 p" u0 x9 h9 f& }  u+ f7 |ID                                       : 4
: p, P' }2 J6 x- Z- a" ^Format                                   : AC-3
/ e9 p# X* M( z7 [. {# |7 WFormat/Info                              : Audio Coding 31 j/ B5 @7 ^) R7 m) F$ ]$ y9 `
Codec ID                                 : A_AC3
# F; t  j; k& l8 DDuration                                 : 1 h 50 min
* V4 L" }( g; S! ^9 k0 _Bit rate mode                            : Constant' S6 q0 p: @3 z3 ?# r/ d1 ~: l+ P5 K  @
Bit rate                                 : 640 kb/s
3 O$ s, H, o0 _" F& ~Channel(s)                               : 6 channels* o" ^: Y1 k! G" l5 a* `" h9 Y
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
8 p: a3 W, f; b  ^" _1 N" FSampling rate                            : 48.0 kHz9 C5 ?! y1 a/ P$ z- k
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
: V$ w. n8 B1 E- W8 J1 q- LBit depth                                : 16 bits
) e: ]! q2 X  pCompression mode                         : Lossy3 i/ _. `! L* c8 b( w4 J9 V! @
Stream size                              : 504 MiB (1%)- F) |1 w' L6 _9 h& N
Title                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ, q: G# G1 o5 t
Language                                 : English5 F. ~9 [7 Y$ p6 i/ S
Service kind                             : Complete Main6 I6 Q" G- s3 _& K6 `
Default                                  : No
" D( J  W( Y+ H6 P  b* t* I0 DForced                                   : No1 c$ H+ {  x3 E  d( E& D  l, i- W
( O0 F, P8 r. `6 ]
Text #1
, H, i+ ]; @9 V* E/ m; HID                                       : 5
- K5 g; E4 B2 n! IFormat                                   : UTF-89 R* a. A6 {& m- w
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# }  D  D' s3 |4 S( F0 Y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ I6 _) P; D0 f  v
Duration                                 : 1 h 41 min
( y* j$ p" M0 qBit rate                                 : 36 b/s, a3 V4 u0 x- H
Count of elements                        : 8281 l1 w, N# S& `. P( U+ }
Stream size                              : 27.2 KiB (0%)$ A/ j' n' W' @! E2 k1 {
Title                                    : English-SRT6 _8 @/ I$ ^0 ^
Language                                 : English3 J  W" {4 q0 M9 f5 M' s, o' ~
Default                                  : Yes
9 z  |+ D6 n3 SForced                                   : No4 d% J: W  _. Z- W" [+ ]" ?
! C% C  f! B/ h: v4 ?" x, O3 @
Text #2
" f' t" `4 }- M- {ID                                       : 6+ U' U( R4 w$ @& G6 ]# H
Format                                   : PGS
. c9 L8 d; h5 N! kMuxing mode                              : zlib" X, G; n# a- p( v0 ~* j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& Y" X, ~3 R4 O% W2 M  w' cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 y* z2 V" o9 ?Duration                                 : 1 h 41 min
' U  T/ |5 Q! H+ [) J) NBit rate                                 : 21.2 kb/s
$ J+ N' c/ [$ eCount of elements                        : 1655
* f6 Z& y7 z8 e* L; r) ^Stream size                              : 15.3 MiB (0%)2 V4 N$ F. W/ L) E. J, h5 {0 t
Title                                    : English-PGS
* `9 ?. F- h" B( c1 Q: ]Language                                 : English
  }& b! Y; `; x9 a$ |# g& UDefault                                  : No* ?% G* V' F, Y3 }6 K
Forced                                   : No
2 u4 f  Z% K( P6 ^+ V9 X6 j! J$ A" d
Text #31 X+ F# e1 w3 `4 a
ID                                       : 7
+ b* X( ]/ a& f' xFormat                                   : PGS
$ f& L6 e9 O4 Z- S9 r  C) BMuxing mode                              : zlib# [0 q/ r3 s( o# U
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, ?8 l; Z. J% t6 }* O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! K9 F- j/ V7 R4 hDuration                                 : 1 h 49 min
! w# _( ^) W$ f, FBit rate                                 : 26.7 kb/s
4 {: P  {8 U8 s( R, H- H3 \& wCount of elements                        : 2299( k+ Z0 W  v4 l5 b! a) ~( ~  E) W5 L/ n
Stream size                              : 20.8 MiB (0%)) n" [5 y4 Y4 j; V
Title                                    : English-SDH-PGS" n$ R- b9 C4 u: k
Language                                 : English& i, [. F7 K. X8 ^+ I  d  n# ~
Default                                  : No
# e3 Y" t; w, ^! X+ L- BForced                                   : No- m) Q3 m! G+ p* I% A

( a, U9 o+ v! {; N5 b% Y, {Text #4# q2 z, ?* ]- |7 G  \. D
ID                                       : 8$ y8 J8 }! m7 y0 N& e7 b
Format                                   : PGS
  f+ v8 x( P! M: @Muxing mode                              : zlib
+ T" z! S5 x. _, v% B: m0 {# cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 b. x9 [3 H0 l9 H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 i; o0 R6 r6 ]+ d
Duration                                 : 1 h 41 min
2 V( W) i: l# m' |% w& bBit rate                                 : 21.2 kb/s- k* K: F. j; w/ p$ E- P- t6 U
Count of elements                        : 1661) c' G; \# m6 J. Y0 U) K7 W+ U3 E
Stream size                              : 15.3 MiB (0%)" G/ T# Y  g8 N8 d( O0 |
Title                                    : English-PGS- [  h9 R$ _  E# e1 {
Language                                 : English
8 \7 G7 M  w0 a# S5 DDefault                                  : No
2 I/ e* k! E' Z8 K) G, O7 Q3 ?Forced                                   : No* p+ U2 W* K7 W% r/ T7 ~% l; q$ t4 b

4 h# R# `8 I7 F( bText #5( H! Y# Q0 f8 I$ W1 o4 x
ID                                       : 9
, |; F  X* y: M3 h* _$ R" f' qFormat                                   : PGS
+ P- `* X3 z, \9 H9 b- \Muxing mode                              : zlib  ]0 ~* t* P0 @# [  ^( u+ [, a1 k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 k( R% k: X- h8 ~/ _& ~/ |6 TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* m' }: C9 B" N+ |- \4 n+ i4 d% u
Duration                                 : 1 h 49 min
  Q, ~4 N' O7 q8 M) RBit rate                                 : 26.7 kb/s
3 w* \1 O" G& f/ E  w% ACount of elements                        : 2299# `$ V& Q: v/ B# ^  v6 |. ?" u
Stream size                              : 20.8 MiB (0%)9 f8 x# X7 S) g' ~8 C5 o" [+ W8 n
Title                                    : English-SDH-PGS
' {) t0 p( X% L( d+ ^Language                                 : English
' o2 s' _7 `3 w4 v5 F8 X7 uDefault                                  : No
) j/ @" d" b/ W3 L# ?8 S: ]* \" mForced                                   : No
" o2 J$ v5 ?$ ^, Y" ^" `2 G- h3 O$ i+ H* B. n- R
Text #6) Q- C. Y/ z: n7 V( o. |  u
ID                                       : 10! Z+ x7 M; y" ^: w
Format                                   : PGS
" s1 G. w( c5 z* {7 X, j5 ]. z' cMuxing mode                              : zlib( P' a: ~: W4 f9 t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! \' k( a" E3 h# y4 R1 W0 M4 K3 v$ J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" y: P$ }, q' H6 k, ?  A
Duration                                 : 1 h 49 min( \4 d4 _3 p5 H5 D$ C5 l
Bit rate                                 : 16.5 kb/s4 t6 p5 y; |& n$ d$ p  {2 a7 e
Count of elements                        : 16898 s$ z7 U$ ^2 p! A8 J
Stream size                              : 12.9 MiB (0%)( g" S6 `, r, A; X4 C
Title                                    : Chinese-PGS; c& `9 u; A* F) [2 ~3 q
Language                                 : Chinese' B3 U0 k! ?" p' a0 q: x
Default                                  : No
' E  A3 l9 J5 ^0 S* ]Forced                                   : No
+ T  c: `: ]& M; U0 w" ~
( p/ f  |( H* d1 hText #7
, n% y4 i% N# y# Z" [& WID                                       : 11: ?3 F9 X5 V1 Q$ f& D; ]$ L- V
Format                                   : PGS/ z5 f& n" v, H3 u
Muxing mode                              : zlib: Y6 a; f/ _7 b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- h0 o6 \8 u* t6 B8 z0 h) Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; o* }8 |. A' P
Duration                                 : 1 h 45 min, U- g7 }% B: S" w
Bit rate                                 : 17.9 kb/s
4 ^, ^9 M- t3 I7 r$ iCount of elements                        : 14372 B, C' N# f# \
Stream size                              : 13.5 MiB (0%)
! U5 E3 S% |6 z% ITitle                                    : Dutch-PGS3 \7 V" y1 A/ i9 P; q* f
Language                                 : Dutch
  Y$ y8 }! P8 C7 YDefault                                  : No! S4 e) ^6 `+ r, u+ }; c- s
Forced                                   : No
; g# e: u% g5 S7 V# [3 \
9 |# w; o2 Q9 h- ~- q) kText #8
* E- T' R4 D' wID                                       : 12
6 A* R2 ]; Z" e4 C, DFormat                                   : PGS
/ d- U5 t% |. n7 Y- f) kMuxing mode                              : zlib
3 J2 ^& k# w/ G* M; P, c* E5 VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, w/ q) C2 T, ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( D: @$ `( ^% H+ b
Duration                                 : 1 h 45 min
% n6 d$ G" _+ V% xBit rate                                 : 19.5 kb/s( M+ _+ U1 S0 A
Count of elements                        : 1557% G# L, c4 O( b% d* K
Stream size                              : 14.6 MiB (0%)
- y) X9 j0 a& t- A7 Q) [- q+ T5 h; jTitle                                    : Finnish-PGS
: |$ Q6 o2 ~. ]/ s9 G! d+ mLanguage                                 : Finnish
8 A) N8 s; D: [. {$ s1 r7 E& QDefault                                  : No2 p+ Y! n( T4 [1 V  N* d
Forced                                   : No
+ S' X& |  I+ _9 X, l. ]% e9 B' K4 z1 w5 ~8 A' [! [* }
Text #99 y2 _1 v! e- m+ J0 L/ ?
ID                                       : 13
- r& a& T' F# A, BFormat                                   : PGS5 W( y# _& o( R3 _" M
Muxing mode                              : zlib
7 }! v- r8 ~0 I) `. `! pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: B* ~# a. D* E. TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ y' l" O! k! tDuration                                 : 1 h 45 min* ^4 u% {% G: {
Bit rate                                 : 21.3 kb/s
( X6 v$ l# D7 m+ i1 Z' ^Count of elements                        : 1871
5 L  I2 N: L( `# l3 r; UStream size                              : 16.0 MiB (0%)
4 {2 [3 l1 Q& g9 p; M" ATitle                                    : French-PGS
  O; S) p  w- z: hLanguage                                 : French" I- {# U( R! o$ w3 ?% T
Default                                  : No
: U2 y7 ~- |3 z) e0 d: l$ PForced                                   : No3 e7 e5 v- z+ G" i8 B
! `* X2 f- E6 v; w  \, \
Text #10
/ N: z% k( V7 a: E: F, rID                                       : 14+ }* X2 J% a$ M" l
Format                                   : PGS
, S2 e* ~; g  R9 cMuxing mode                              : zlib
+ D6 Y2 F' V$ K% s, G2 U+ r, ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 e" T- B/ u; [/ E0 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: E0 q$ t5 |1 G! R5 S9 U' k. qDuration                                 : 1 h 45 min9 n3 E2 m  a( o; m0 @2 ^1 w
Bit rate                                 : 22.6 kb/s( v/ f5 d1 q6 M+ a9 d5 g# c" ~
Count of elements                        : 1715
2 F, _4 c+ r7 x/ KStream size                              : 16.9 MiB (0%)5 R( N7 G/ v0 y+ D
Title                                    : German-PGS
- n& P9 D$ T) Y0 L) p- ~- B) p. DLanguage                                 : German
5 U+ g) @2 z. h% N; g8 jDefault                                  : No
; [8 F6 c9 r, x; y( g3 m* V: jForced                                   : No7 `5 y7 E& b, U( _* B! i: y
4 M, X' n- F$ q( w& s2 l8 i
Text #11
  ?9 ^) H) e6 j; TID                                       : 15
1 F( d4 l" i; YFormat                                   : PGS
" X7 ?; k# y2 @  d' w; g. JMuxing mode                              : zlib$ ]: U$ p( @4 V3 d4 k: w
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& ?& B% w) h. w% V- ?: r  c2 ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 Z. y: f5 U6 Z8 v
Duration                                 : 1 h 48 min
' L/ f# k6 i4 C& lBit rate                                 : 16.1 kb/s& ~' C2 b; W7 e7 `- c
Count of elements                        : 1691
) u8 \' x3 s: r6 I- y9 QStream size                              : 12.4 MiB (0%)  k8 b, I! d: [( _
Title                                    : Hebrew-PGS9 R/ k! a2 y& ]7 Q/ w2 B1 P* [
Language                                 : Hebrew
: \5 L, E" f; |- H8 H$ O+ F# fDefault                                  : No) v- T4 u. h& f' o) k- q4 |. Z
Forced                                   : No# {/ e3 H4 X' Z  T3 x" x  s6 z8 a

% [! Q. h& W" |( P/ uText #12
; g9 A# I% c6 E- L1 t* Y& mID                                       : 160 v$ z( E8 l+ |
Format                                   : PGS0 E, Y; D: T* G/ {2 P2 o" ?
Muxing mode                              : zlib
( y$ W3 @0 D7 v) p# aCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( t% J6 l- Y; ~9 d0 c" [4 h- ?
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, v* e* p: \6 B- @
Duration                                 : 1 h 48 min
( n7 ^6 q7 [% W# VBit rate                                 : 17.8 kb/s
3 x1 {8 E$ V3 H: Y; \1 @+ |Count of elements                        : 2191
5 {* j! v9 ?3 L" R% R2 \/ SStream size                              : 13.8 MiB (0%)
6 H) R& M7 I; R) F" YTitle                                    : Hindi-PGS* d5 }5 N8 ]& P9 G$ v! W
Language                                 : Hindi
. _, m0 Q/ g0 p9 GDefault                                  : No! v/ @/ _! H% s- q7 t6 a
Forced                                   : No0 d" q, M: M4 S
% v+ D% L2 l5 ]/ X
Text #13% u' x! o+ t& \% J
ID                                       : 17: f$ _9 c4 g0 m4 y& C" V, E$ ?
Format                                   : PGS5 \2 Q/ y3 l5 W4 J
Muxing mode                              : zlib
  Z( ]* D# v/ t, Y" CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! L. ~2 X. a5 {- g, a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* q0 B* T/ O$ r
Duration                                 : 1 h 45 min6 s* s$ L4 t6 z2 y/ R4 [
Bit rate                                 : 21.0 kb/s+ b' n+ x7 K; M1 [/ r4 ]8 T
Count of elements                        : 1703( x/ l3 J7 A9 u0 k& D7 O3 d
Stream size                              : 15.7 MiB (0%)) U! i" d6 _& I6 @' s( k# |$ ]# J' ?
Title                                    : Italian-PGS
1 ^/ h3 M4 G, d/ M  W$ h- s  l& }Language                                 : Italian- A5 s; m$ H' m! c! U0 k
Default                                  : No5 W7 z4 {0 m  G* ]$ B8 N
Forced                                   : No. N- L4 L+ \' s; y& f0 i' {
, P( T2 _* ^: O- U
Text #14
+ U4 Z! X9 ]& j6 z3 iID                                       : 18) |1 E* ~  o0 k
Format                                   : PGS
8 q7 v- J* Z- h* bMuxing mode                              : zlib! v8 }" \% d( Z5 n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 S; k9 E# a% I5 P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- T) u, D& k: {) wDuration                                 : 1 h 44 min
! Q" j$ ^  g; pBit rate                                 : 13.8 kb/s% F# N) \6 w4 b4 I/ i
Count of elements                        : 1483+ p1 a3 V  _2 g
Stream size                              : 10.3 MiB (0%)
+ D4 \! J, X9 h7 F' s, `. RTitle                                    : Japanese-PGS7 ~% S' R. D% K0 e& G
Language                                 : Japanese- V- v: Z+ C  P( e8 E" R* B6 j' f
Default                                  : No
( x7 D$ I( Y* W/ l# x& ZForced                                   : No8 f5 u  m/ D' Y, @

9 ]; B& [. c' A2 ZText #157 T/ E4 e1 F1 l" Q3 B
ID                                       : 191 j5 ]+ a" ^* y1 ~9 b9 B" Q
Format                                   : PGS6 P1 B& b( u* W! k5 x, h
Muxing mode                              : zlib
, B, h% e: b  |/ [& v2 t3 gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS& |+ g! Y! z9 X* p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  z6 y; |$ l; s8 g6 xDuration                                 : 1 h 45 min
) b1 f; D4 g: `/ u& a6 |! V0 oBit rate                                 : 15.8 kb/s
9 d1 ]# x% O7 J, X* L7 l! Q; \Count of elements                        : 1661
1 l9 `; |+ W/ {1 D, r0 sStream size                              : 12.0 MiB (0%)4 ^' Y5 j" Y. I
Title                                    : Korean-PGS
* W0 a( n2 q8 W8 u' l% v1 iLanguage                                 : Korean
" q6 @0 s* ^3 M6 p3 H0 ~4 u6 B5 _7 gDefault                                  : No
5 V9 ~+ I- k1 _9 d7 E. x) T2 dForced                                   : No1 F+ A8 S1 @  W( I6 F

2 p. L: F  K) kText #16. \- n0 s) S& V, n
ID                                       : 20+ v& x2 h( w4 _
Format                                   : PGS% L) d8 I$ i" _$ q) F. x) G
Muxing mode                              : zlib
" u* T- p) F1 x3 TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 S- {1 O0 P) z/ r' m  ]& D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 t1 l7 X+ q7 u
Duration                                 : 1 h 45 min3 @" d4 m) n/ z! u
Bit rate                                 : 19.6 kb/s
- ~$ F# }* G4 O/ L. dCount of elements                        : 1697, n& j' t2 d; s) \% O
Stream size                              : 14.8 MiB (0%)/ U4 i( F( ?+ k7 [* }7 M4 m
Title                                    : Spanish-PGS; W7 n% i! O. }* K7 ^0 g
Language                                 : Spanish$ c: p0 M/ L$ {  g/ H* w
Default                                  : No
1 d% A' [) p; j# }4 y7 h) GForced                                   : No3 T7 r8 h) y! Q
; a+ b, o. x# n
Text #173 q; \, O6 s" ?; R
ID                                       : 21
. \# _# ?; T/ j5 sFormat                                   : PGS3 V! H& [, [9 q5 I# P* ], {" z
Muxing mode                              : zlib, a/ w9 p4 k7 t2 m7 ]* ^/ I$ }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 D. [, P+ t4 _4 S+ P# [' m0 k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& X3 v, x; j2 J6 e+ g' S
Duration                                 : 1 h 45 min
, S* F/ g# b! Z% `6 j1 ^Bit rate                                 : 21.4 kb/s3 F& ]9 Y4 Y& A/ p7 A
Count of elements                        : 1809
+ e. F: y. j. k. [1 AStream size                              : 16.1 MiB (0%)
5 X: _8 j+ u! l& q) _Title                                    : Swedish-PGS
6 w& i" \& ~3 x- hLanguage                                 : Swedish
  W4 e7 }, |! n- \# N3 m' oDefault                                  : No
1 ~8 c) v9 ^- D2 H% ]9 UForced                                   : No
; A; U( G" s2 r3 u5 m
1 ~. T% p) I' F; Q7 e. CText #18+ d3 f5 ]0 U% Y. ^, W- a! D/ L
ID                                       : 22
5 I( H5 O; ^2 v, ~Format                                   : PGS
" O+ T; Z1 c5 l3 M$ rMuxing mode                              : zlib, c& E9 x/ f8 L5 c  T* |. l4 X. D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 m# Q8 K+ A) {& L9 W0 @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 ?3 a) X: F. q0 T$ z
Duration                                 : 1 h 48 min
0 W$ ]8 a1 z+ ]0 K* @Bit rate                                 : 18.3 kb/s" H1 W5 E# `6 _. m9 m$ K' q
Count of elements                        : 1687
  a' y; p9 H# V7 h. m9 iStream size                              : 14.1 MiB (0%)
. f2 m$ y$ K) o3 T7 t- ]Title                                    : Thai-PGS# Y5 \! x) u6 d
Language                                 : Thai0 }, E, a0 i% G2 _/ u5 P% ?# T) u
Default                                  : No
) g* A2 C0 F$ fForced                                   : No
- r$ g+ m. Z! S1 ^) Y( [
2 |5 |  H8 G6 {Menu* z+ u6 T' E7 x7 N8 \) |
00:00:00.000                             : :Chapter 1
' J* r' u0 t" _4 B% H" Z00:07:54.807                             : :Chapter 2% X/ h, _( C4 g
00:15:00.733                             : :Chapter 3
( P% w2 F) i$ T" c' p5 M$ y6 J00:20:12.085                             : :Chapter 4
* a* o! W5 P5 O9 t00:25:41.456                             : :Chapter 59 V- `. V3 N% N. r+ C5 F
00:34:02.165                             : :Chapter 6
4 O: L! ^5 R: f; U0 |* B00:41:55.930                             : :Chapter 75 s; z' W* C6 ^; |' n4 }
00:49:12.199                             : :Chapter 8) Z+ E+ j) r$ V- T0 Z% u
00:55:11.391                             : :Chapter 92 ?; N, |2 |* Q6 |; t7 e
01:01:33.106                             : :Chapter 10
" s. W9 I* s6 ]. i3 Q; P- m01:05:57.787                             : :Chapter 11
' m) X0 a, {8 t3 V, Q# L; v01:12:49.406                             : :Chapter 126 \2 E, N, {  u# o! I7 J
01:17:59.341                             : :Chapter 135 Q6 n0 z1 T& B1 R
01:28:31.264                             : :Chapter 14
1 J, f; w  v9 c+ o01:36:52.223                             : :Chapter 15! F/ g* {& H& _6 J7 P" C
01:45:19.229                             : :Chapter 16
SWEATY BALLZ presents% s$ i, p; w0 M; n* Z. I6 I$ f. m
7 {. S( q. V5 i4 I
Christine.1983.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ3 }6 ~4 f- W% S. }- q+ F
Converted from 10 bit HDR to 8 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm3 t, Z" n' S, j

. _: X! X: [! ]0 r8 C# YVideo5 X' J. r4 A3 Y! A$ z/ j4 U7 c
ID                                       : 1# m; U7 n7 A, V9 x! B
Format                                   : AVC5 W7 o- y+ w7 D' @
Format/Info                              : Advanced Video Codec
+ ?1 [) P  ]1 A. \9 B( mFormat profile                           : [email protected]
! Z; L3 W* ~! |- T0 p  xFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames( J( y! d0 H: H7 D6 e
Format settings, CABAC                   : Yes& F! Y! k4 i3 e7 C
Format settings, RefFrames               : 5 frames1 X: `: y- I2 S
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
; G( I; ~7 F+ J" yDuration                                 : 1 h 50 min5 L6 N) K7 k3 |8 x8 f; J9 C8 e
Bit rate                                 : 40.3 Mb/s
- y; W1 c) v% E" wWidth                                    : 3 840 pixels
  K- |/ M! x) v9 a4 bHeight                                   : 1 606 pixels0 g0 F6 G  `! I1 A/ A
Display aspect ratio                     : 2.40:1: ?' C9 w7 Z2 V
Frame rate mode                          : Constant
% x7 U+ u- |  s2 a4 A. MFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS1 U5 ]( j# A  `. }8 ?1 F1 b
Color space                              : YUV
; n  F# ?) o) b1 R8 s, t5 dChroma subsampling                       : 4:2:0- [1 {! `+ Y/ t- b/ s! l6 ~  @5 N+ V
Bit depth                                : 8 bits; F* p* a6 g! D- |$ [
Scan type                                : Progressive
8 V! j  Z, V/ ]Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.273: B( h4 m; E$ O. D/ Q! B
Stream size                              : 31.0 GiB (83%)
9 @0 F, ~: j* j) Z- N) kTitle                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
) a; u& G4 I) v3 d' aWriting library                          : x264 core 155 r2901 7d0ff22  R  ~7 V& q' a- Z4 u/ V( t+ ^
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=36 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.004 i5 k) q& Q1 y( @- {- s' _
Default                                  : Yes
* X: @- x) j8 s9 fForced                                   : No
+ r" Y0 M! }4 R$ b( x
4 [5 X" h" j) D8 s' PAudio #1$ \/ K5 e4 b+ `* x
ID                                       : 27 K6 T  l9 j' m& d% r. f5 C- w. {+ W
Format                                   : TrueHD
" ?( C- B6 D  n% j) E, E' zFormat profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
- g% a) b4 k' @" t3 p' s6 C8 TCodec ID                                 : A_TRUEHD
+ g5 A/ y. b3 @9 ADuration                                 : 1 h 50 min+ w0 o" m# Y: q7 Y( e  F
Bit rate mode                            : Variable7 Z+ g; y/ j3 F2 [* b0 Y" S
Bit rate                                 : 3 362 kb/s
3 M6 ~$ {5 o( \% N6 g; l/ lMaximum bit rate                         : 5 004 kb/s  j( f4 Q2 h% T9 M
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
1 n5 N9 {" M" S0 EChannel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
4 e- L: Q) W$ \1 O; Z1 gSampling rate                            :  / 48.0 kHz
% x; W, p9 C* ~4 u& Q4 W$ OFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)0 ^& E1 \/ i0 K4 k8 P8 \1 o$ }
Compression mode                         : Lossless( E; b  L" k( Z/ _
Stream size                              : 2.58 GiB (7%)' D% N7 C2 {5 Q5 u+ }2 |
Title                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ1 f4 y' L# }* t  Y: O9 D( I
Language                                 : English
& g2 U" l. Z+ Z$ R6 M5 cDefault                                  : Yes0 I+ C% |! z! J: N# |: D
Forced                                   : No
0 s+ F9 }3 @5 |: _, l! c
9 }; i' P* R6 XAudio #23 u0 E2 w2 _) B( o5 P# `, G, s
ID                                       : 3
6 a& V  p6 P. u+ t% cFormat                                   : DTS
4 P( s$ Z: Z& q; uFormat/Info                              : Digital Theater Systems6 f3 c) s8 ?1 w, Q" V% v
Format profile                           : MA / Core% @) N/ M# n0 A
Codec ID                                 : A_DTS' z* j9 B8 z2 G1 ^5 [
Duration                                 : 1 h 50 min
8 b, X4 t' ~$ |+ y+ p3 h1 iBit rate mode                            : Variable / Constant8 Z+ w9 ^6 K; C) w$ K) g) P
Bit rate                                 : 4 298 kb/s / 1 509 kb/s6 N6 e* K8 C0 t
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
1 v* P% B2 ^& j/ mChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE7 y$ m. y! }! L+ r9 Y
Sampling rate                            : 48.0 kHz( i! W5 W/ A% O) J
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
7 H. y: e, A3 k$ g3 KBit depth                                : 24 bits! g5 s6 ?: Q" B1 ~, _, x& Q
Compression mode                         : Lossless / Lossy6 s* f8 V. ?  ^1 a* @$ L/ T
Stream size                              : 3.30 GiB (9%)
- J# Z: ~) O' L& [: s: y4 MTitle                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
& C- z+ e" [) I+ X. KLanguage                                 : English
" K7 F3 V/ ]( n$ {Default                                  : No
+ e) m) X# z! R  F* [9 VForced                                   : No
3 I0 ]! ?4 R* b- q
; p/ c6 H0 S* n: p" _+ V! O7 xAudio #3+ v$ x9 W3 F: p" x% k  j
ID                                       : 4
7 L7 d& x% s7 xFormat                                   : AC-3
5 ?1 Y; F3 ]8 K1 ZFormat/Info                              : Audio Coding 3
' N! j3 c: r$ m! B9 A; ZCodec ID                                 : A_AC3" s1 I3 g8 l- M8 d
Duration                                 : 1 h 50 min3 k3 [" Y% N: Y; x' Y' d7 ]
Bit rate mode                            : Constant- u1 m0 Q+ o6 ^9 z9 N7 X
Bit rate                                 : 640 kb/s1 t' u: {0 D1 F/ {: h
Channel(s)                               : 6 channels
( U; R" w; L7 C  }$ z1 kChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
4 t  ]; A* _* M7 ?" b' XSampling rate                            : 48.0 kHz& I8 f: ^% I6 [; l
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 |; z* d0 \  XBit depth                                : 16 bits
% C8 ^+ w0 ]( v( RCompression mode                         : Lossy1 S) L) B/ j1 n: O
Stream size                              : 504 MiB (1%)
& y+ `# u, v  KTitle                                    : Christine.1983.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
/ h: ^. d+ `1 ]7 r$ lLanguage                                 : English
( }* @8 Z; `* y, a; [6 @Service kind                             : Complete Main
7 O( L. {0 d- C- q2 V" g) u& k) aDefault                                  : No
" G+ g! C/ ?5 W, z' S- k4 j1 PForced                                   : No
) r% W! ?3 q5 M* P+ m& T$ g1 i: \1 V) g4 x0 j( G; h
Text #1
* t7 e2 N) d$ Z% c- I; J: B) p# [ID                                       : 5
) e  @& u, L6 E5 H8 D2 e! V4 OFormat                                   : UTF-8) g( D# Y, c- U5 t
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8( W) X6 Q/ _9 N% T  I0 V. D) B
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% l, ?7 N; n" f8 i0 Y+ \
Duration                                 : 1 h 41 min
5 _9 S* I$ G4 XBit rate                                 : 36 b/s3 ]0 Z! l4 t" k- @/ ]" W
Count of elements                        : 828
$ b- H! i# h, o- z( a  K1 S3 UStream size                              : 27.2 KiB (0%)
7 J9 ^* H2 H+ w/ a* \Title                                    : English-SRT
' J. q0 P6 {, U1 @  B: GLanguage                                 : English
1 _2 V3 ^9 e. J. X4 C- k9 gDefault                                  : Yes6 m! {' n7 [: p( y/ F
Forced                                   : No
' M0 A% t- ~: i, F$ a$ ~
' c9 W2 q# H4 B, U" ^/ y: x' j8 N( {Text #2
# o& W% ]/ O( `) C( ZID                                       : 6) K6 s# m2 W& l5 P: e! H) R
Format                                   : PGS
: [) v0 U) s1 @' {" T: WMuxing mode                              : zlib& d3 l, O( I! W. s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ g& ~1 Y6 w' p# |8 N3 M" S) mCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ {+ e4 U, n; ~. h8 q% n
Duration                                 : 1 h 41 min
+ x6 K" w  X* i& e& Z) n% [! x+ R) n4 yBit rate                                 : 21.2 kb/s0 h5 k, C& g% [' L/ w; }2 i
Count of elements                        : 1655
% C" H' l4 n6 `- [) _% U& k; LStream size                              : 15.3 MiB (0%)* K) ?* c  M& d% V1 O  c
Title                                    : English-PGS" L# J" X$ @! g) ^) N" s, L
Language                                 : English
0 I) X6 ?# }0 ZDefault                                  : No
8 C% V- N) N7 Q6 J! @5 j/ rForced                                   : No
* {3 S9 y! k! C  ~) m3 @
( Q0 F% W8 y5 u# R3 {  dText #3, x7 s6 n) r! O: d9 Y, t* `8 |4 Z+ I* _
ID                                       : 7
) _, J6 s- B" H! J4 c3 QFormat                                   : PGS
& T$ \( A: m+ h$ T7 y1 aMuxing mode                              : zlib+ C' b- n$ z' G2 W! I9 q6 F
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( {( C$ t7 r% q* u7 J; b3 c# R( w* g; w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 f1 K+ B- T( w7 H) p* s: G  i; G
Duration                                 : 1 h 49 min( ~2 Z/ F+ z; P
Bit rate                                 : 26.7 kb/s; z. S! O) ^& R3 z! K' l% m! a
Count of elements                        : 2299
* @4 Z7 z* R% z/ X  V9 T4 pStream size                              : 20.8 MiB (0%)5 [& A0 o9 s# t/ J
Title                                    : English-SDH-PGS
1 B- @2 A8 R# K$ L2 `$ i) ~Language                                 : English
$ C3 q, D. F6 F" {! ]' \Default                                  : No
; Y( W) {& S" }) G, nForced                                   : No
* D' h, @+ s/ B4 v) S( O5 p4 u# D! F1 X
Text #4
  \2 i2 T; w( _9 P" uID                                       : 8
; N- _0 |& ?1 ]* N! _2 QFormat                                   : PGS+ f$ ?' M2 t3 H3 t% K4 D
Muxing mode                              : zlib3 y8 }3 t) g  c" w  B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 ]% B4 z6 U- ^Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 {# K+ j: r( B4 X! [7 v5 m: \
Duration                                 : 1 h 41 min
/ A# E% ]! i/ S# sBit rate                                 : 21.2 kb/s5 \& Y  S3 J" v" R! z* a
Count of elements                        : 1661
1 R3 n3 e9 i6 ?  A' k; R4 a) ~Stream size                              : 15.3 MiB (0%)
% V& C% j: F5 }/ h7 A6 j; @Title                                    : English-PGS) d' L/ Q1 ~  P. p* }
Language                                 : English
9 U. b5 d. {. L% hDefault                                  : No1 [, m7 L6 I0 S- Q0 n
Forced                                   : No
. U: N9 i' F, x* H9 ^, t
, Y/ k. B! K0 {0 ~1 `Text #51 E% V, {7 h1 ]1 v( }2 @
ID                                       : 93 Q4 ]  V' f. n7 P
Format                                   : PGS
! f$ R2 `0 Y+ N. O- gMuxing mode                              : zlib) r  o0 G  n+ h) t: f6 Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 `. z: W- Q/ ?* p+ X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ F' C' ]' |. c, p- `Duration                                 : 1 h 49 min
  K# k+ }3 c8 a4 A. q- Q. xBit rate                                 : 26.7 kb/s/ C  R4 K" W" w; g/ T  T$ X* F  \; u
Count of elements                        : 2299  x7 A! f8 x: @3 K
Stream size                              : 20.8 MiB (0%)
; d2 h8 c% P) P$ C2 H1 I4 c! xTitle                                    : English-SDH-PGS
/ W; R" L. v+ Z. `7 w) a0 pLanguage                                 : English- I0 B5 @- ?7 R, \- y8 K
Default                                  : No
3 {% B6 T4 @9 D/ zForced                                   : No4 c/ O1 ]4 `# ?+ L; C$ l
/ ~% S/ v  i4 E% e5 P: J! L
Text #6& R0 z- z2 c& A" s; M! ?
ID                                       : 105 R8 g% D: W" W# x5 L( Q' ?; j! z
Format                                   : PGS
8 M! Z, m% D: BMuxing mode                              : zlib7 m! S7 S* r$ ^4 E; ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ s, r5 k# Y2 o" g# X* P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- r7 G. Z! b4 V* v4 Z- _( \Duration                                 : 1 h 49 min
( ?/ I3 Y; y, E+ E  s* A7 W2 _Bit rate                                 : 16.5 kb/s% ~" C" m# Y1 D' o8 ~
Count of elements                        : 1689
: M$ [. H' H5 G% IStream size                              : 12.9 MiB (0%)- q, o) y3 j! s0 ^5 u, q
Title                                    : Chinese-PGS
4 u& n! v& W0 h) `$ `Language                                 : Chinese) Y1 e( }, b  z& e! x
Default                                  : No
" D# j: N" ^4 o' ^# MForced                                   : No
& t; u$ `9 ]3 G- ]/ {3 d0 o# U5 Y% x: c( e' N+ A# D+ r* H
Text #7
2 x+ g  E# Y/ f4 hID                                       : 11
" V) Z* l3 T3 g1 M/ }Format                                   : PGS
+ ~$ J& Q: J$ [# [( n2 NMuxing mode                              : zlib) R! D( I2 t: {5 K' r$ x# Z% E
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& I! Q2 @$ g2 c% v
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ N6 E( y: {8 |6 H/ z+ H+ D; G
Duration                                 : 1 h 45 min
) J, x- {3 D: UBit rate                                 : 17.9 kb/s9 @& |& r6 e$ _+ C# D1 K
Count of elements                        : 1437
8 c" M. {# i3 ~  UStream size                              : 13.5 MiB (0%)
- v( ]) `, ]) V! e4 ^% W+ ATitle                                    : Dutch-PGS
# F- w0 ]/ w' ^  j: u  g+ ]  iLanguage                                 : Dutch8 Z6 [# V0 x" _. O
Default                                  : No9 J7 [- x& Z/ c3 F+ n7 A
Forced                                   : No& Z% a" u& y2 K& g7 R6 e

, c, Q0 c8 h" H8 L' A2 |0 S5 J# WText #8; d- w4 \7 G8 o9 J2 V
ID                                       : 128 x3 Y' j$ V5 c9 e  ^
Format                                   : PGS6 X, [8 Y' E. W# j
Muxing mode                              : zlib; `# {. B8 [1 Z3 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' v; d& D( U& y( \: {$ e2 o( dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 W4 D6 v" W3 _! Q7 t6 cDuration                                 : 1 h 45 min
4 {, D2 Y( J2 V' R: uBit rate                                 : 19.5 kb/s: D7 q8 P# O; |" w6 k
Count of elements                        : 1557
. ?; [3 _* _2 |$ y$ ]Stream size                              : 14.6 MiB (0%)
, [2 S( x- E1 d9 \2 t( MTitle                                    : Finnish-PGS
/ }& j* e7 Y- P$ v& L  }- MLanguage                                 : Finnish
/ `# [8 j1 e3 M# _! r( RDefault                                  : No6 {/ ]# P0 \, o1 ~" _
Forced                                   : No& i0 M0 I4 N3 ?) p! v9 n

" C+ B; s. a3 EText #9
3 r: q, |0 H6 D9 sID                                       : 13% z+ w4 S- s. g- P6 {+ |5 F
Format                                   : PGS
9 Q" L/ L* z9 L4 _3 t/ Z2 W; U6 [$ BMuxing mode                              : zlib
8 d( X) p: Y# k& M+ P0 nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! j# G& f" w( E8 s4 b8 G$ b: O- D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# s, s4 ]. `/ o$ x% m2 W( U
Duration                                 : 1 h 45 min
1 V& l- \9 N/ R, ^; F* O& _Bit rate                                 : 21.3 kb/s
: \; b/ A7 Q" E" F" }7 nCount of elements                        : 1871* ?$ j9 G6 e7 Q) _
Stream size                              : 16.0 MiB (0%)
" b8 e. @! x! p; CTitle                                    : French-PGS
0 `, I8 u; W  a  ZLanguage                                 : French
4 p1 U. _: O+ S, p' i1 UDefault                                  : No
9 ~4 C8 n/ d# r7 ~& HForced                                   : No
: A# l/ q; W8 _7 V* i4 h4 u4 }5 Z, K& m: o! J
Text #10
$ x  V2 e; u& \  K  gID                                       : 14
9 V' p$ J6 }% }Format                                   : PGS5 k4 U$ Z' {5 A5 U( h! s, n
Muxing mode                              : zlib
6 e8 e+ u8 J3 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 G3 a" H" \7 A* @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 d! I. B: f- Z6 W* D7 T- K% P' p
Duration                                 : 1 h 45 min7 ^/ J1 b. ?- Q* ~# D! A: A0 b
Bit rate                                 : 22.6 kb/s
# U) n) i! w1 tCount of elements                        : 1715; O, \! O: L- s6 ^9 j) U
Stream size                              : 16.9 MiB (0%)
5 v! Y( P% Z6 K2 p$ s1 aTitle                                    : German-PGS, {; W  a0 u) O% A
Language                                 : German
4 K9 j: u5 ^6 j+ B) g3 HDefault                                  : No, t0 |! i1 e6 i  k
Forced                                   : No6 j, B5 H8 N! U) \; g/ J3 [4 E
# F# a1 f! A% O2 i8 n
Text #11
4 `! ^" Y% g6 w3 \0 d1 g+ o! KID                                       : 15
; S6 Y2 c0 {' i( p6 }Format                                   : PGS) Z0 r; Y- e* F6 Y+ Z! V3 w
Muxing mode                              : zlib
0 G4 b+ M* n0 n& P% JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 S. ]/ g2 w4 ?) m# {9 `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ y* H( {3 n3 f, p, u9 L- I9 y; t
Duration                                 : 1 h 48 min
2 ^. I& R0 ]8 K" l! HBit rate                                 : 16.1 kb/s% ?4 R7 |; _# y1 a+ v1 _" \& |
Count of elements                        : 1691
- H& {8 b$ T. K* G0 F4 `( C( dStream size                              : 12.4 MiB (0%)6 _+ f. N: R- m0 r6 v- u
Title                                    : Hebrew-PGS% r+ f. G/ \+ A8 J* b2 [
Language                                 : Hebrew3 k1 y/ o; u) @+ j, c2 ?
Default                                  : No3 A4 p, n& d6 T6 }2 i& @- {0 }8 l( `2 S
Forced                                   : No
" h- k) \) g& G, D8 e2 g, y
8 F3 F5 n1 }& W0 l. G/ [/ \Text #12
. K/ w9 L( R5 ?2 }& @' J) o9 _ID                                       : 16$ e- ]) k  ?9 {5 h
Format                                   : PGS( Z' Y9 d6 Y: A3 K- i# I( P
Muxing mode                              : zlib  W7 P1 N6 Q- k" h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 T# Q4 e* K4 M" q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 s; P: X5 k) M- G  X5 V9 h3 N
Duration                                 : 1 h 48 min
4 L1 R$ F! Q( I# HBit rate                                 : 17.8 kb/s
6 T0 E2 {% w2 R9 G6 G& GCount of elements                        : 2191" Y8 k+ I; B9 K. t8 h7 `0 P/ L
Stream size                              : 13.8 MiB (0%)
& x! k! E; W% w3 ~2 e" o+ ^9 [) uTitle                                    : Hindi-PGS1 v& E+ D7 a/ a8 @3 Z
Language                                 : Hindi( J6 K. W3 V; y
Default                                  : No$ b4 O4 v8 q- i+ W
Forced                                   : No+ r/ o2 ~) }' X7 p( z
3 J/ b. Y2 d+ \  T
Text #13
* @  D1 q- A. ^5 ^$ }8 \9 _5 XID                                       : 17
) c" D3 W# h8 R: A5 ^- X' d+ ZFormat                                   : PGS5 z. y. t6 ^6 x6 M# c
Muxing mode                              : zlib
( ^2 k0 z5 ^1 w5 ?( r1 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 a1 m$ E8 j" c2 F, l2 a' V3 jCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 j& @, H% j3 O. o7 U4 G4 L" M% u3 y
Duration                                 : 1 h 45 min. [, I  }5 s/ |3 s" `
Bit rate                                 : 21.0 kb/s
: ^$ w' A" r; f% E$ b. D4 ^Count of elements                        : 1703
4 @, I1 b: R# I  v- y3 U; QStream size                              : 15.7 MiB (0%)
1 y- h9 p( k/ n- y4 E, @2 c/ c: }Title                                    : Italian-PGS
" D8 J% y8 U+ s3 r% S5 u/ OLanguage                                 : Italian0 A+ c; n  ?* @: `* }3 c  n
Default                                  : No. T+ W# [- y& \8 ^
Forced                                   : No
! b; U) }8 I6 b% d* {2 \8 A( s: g- J6 [+ E
Text #14/ k- N8 U3 h' O
ID                                       : 18
# P/ K  n# A& T, G9 `' Q* X: \Format                                   : PGS! a1 G' a( s7 k, Y6 B0 W
Muxing mode                              : zlib
1 b$ B! w- [4 w) ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS; z- X8 g" j2 g7 m0 }) o0 m
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 Q. V. m, N+ a5 ~6 _" i) gDuration                                 : 1 h 44 min; J% J9 d3 b7 W; g, D1 r1 s
Bit rate                                 : 13.8 kb/s  D1 z* Q( y* W# R
Count of elements                        : 1483$ B& w: [/ C8 s* d  d; h+ I% S
Stream size                              : 10.3 MiB (0%)2 R) `8 _: S, {# G( Z6 w2 P7 d
Title                                    : Japanese-PGS2 r' Z' k2 R+ o* [) d) P6 ?5 ]
Language                                 : Japanese( t; d0 u6 J/ W; I
Default                                  : No
! L2 ?  c/ J" u% J( z' r! TForced                                   : No4 E7 z. w* J' w. `+ c

4 l7 D+ Y' d7 U0 E6 SText #15
$ |7 a. m' }" R2 M6 O! p3 e: o/ RID                                       : 19
+ [8 k" W8 E  F6 d- h) s: NFormat                                   : PGS& w2 f4 e% P' |$ D# s, ?; W# Q9 x
Muxing mode                              : zlib9 c" L  G/ v1 K3 ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: J/ J: l3 K  y$ a1 q' i& ^3 U1 I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( y5 d+ h# P: w% `* H
Duration                                 : 1 h 45 min4 d" g2 d8 A( f) v* x. t( K
Bit rate                                 : 15.8 kb/s
" Y. l( X1 x4 H6 E4 J1 |* U' m2 S, FCount of elements                        : 1661
) i1 D7 J8 P# f1 F% A5 [" B# qStream size                              : 12.0 MiB (0%)5 A" z* B6 F, O, y
Title                                    : Korean-PGS
2 }0 l  f6 F( QLanguage                                 : Korean
3 l7 o+ z( y' B/ Y0 d; H' A8 hDefault                                  : No  e# H: ~* C( J8 i0 x" U/ W
Forced                                   : No
# A9 s/ B. A  a7 S: E4 g* B8 B
6 T8 b  W+ d, y  @Text #16* G, b; b/ v! f6 w
ID                                       : 20" }1 L' y9 W1 v2 M: w$ g
Format                                   : PGS& p5 }& C, ]3 f9 a
Muxing mode                              : zlib) ], J' v1 b4 {! P  H5 i
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 Y) L4 `: G" d0 [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! C) b/ s  q8 S, v2 \3 }) F1 {
Duration                                 : 1 h 45 min
1 [* p& r) f& T2 CBit rate                                 : 19.6 kb/s
6 B$ u! U3 I( o9 t) D7 cCount of elements                        : 1697: Y$ N  `8 i& W) f( w! T' z: A# V
Stream size                              : 14.8 MiB (0%)1 u* n8 i6 {" F4 B  v  s
Title                                    : Spanish-PGS6 V* ]: Q* [7 w/ V$ s
Language                                 : Spanish
! s' V  f, H4 D: uDefault                                  : No
* o7 s+ c4 u+ s7 F! IForced                                   : No
: n  i) M5 B: S1 M9 j) s1 p  h9 t/ O1 n7 D+ k/ o& z/ u2 ]
Text #17
! ~" L6 {9 H9 \) t% q  sID                                       : 21: ]$ t! J- }+ U* _  c; w" F4 F+ [
Format                                   : PGS
" j9 t& }" Z  j; ^- M/ D) rMuxing mode                              : zlib
& h2 y/ t8 U' ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, e2 i/ o, O  a* T$ ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 y0 m" T8 P; c+ _* I% x* QDuration                                 : 1 h 45 min
& W$ @4 W0 r6 aBit rate                                 : 21.4 kb/s
5 L- V3 s& H4 T/ S5 ECount of elements                        : 1809
4 f6 P) h. y7 fStream size                              : 16.1 MiB (0%)' @, E+ ^& n0 m* K% b
Title                                    : Swedish-PGS
7 W' C: _( U; A8 C, D1 @5 XLanguage                                 : Swedish% e- V0 |6 K* N
Default                                  : No
" p* l0 c' d3 _  W% S  ^! ZForced                                   : No
; D6 s  ?7 g/ b1 a* J
8 D+ |+ p8 c% N$ q# iText #18& c; o- L) A  x' p. W- o, Q5 F
ID                                       : 224 e% ?0 I5 w, _) ^/ E
Format                                   : PGS2 O- r1 {8 B6 ?8 g/ p# P9 I- Q0 |
Muxing mode                              : zlib
: q* ^0 I3 X) ~4 b  w8 o2 FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. g5 r3 y9 K, J8 d; E2 c1 R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 `4 r" Z/ `& E( q
Duration                                 : 1 h 48 min
$ s- \: }% I1 x* @# d5 pBit rate                                 : 18.3 kb/s
: p' C" T4 a: b; V  VCount of elements                        : 1687
5 O8 T7 A8 f$ M) ?Stream size                              : 14.1 MiB (0%). f5 P: ?" M3 w
Title                                    : Thai-PGS
5 G' r7 t3 a* A+ ~2 RLanguage                                 : Thai  [8 w+ b1 e! M" e9 e  O
Default                                  : No
. Z0 t+ k/ s6 x3 I9 _2 u# kForced                                   : No; W9 H8 K7 K: ^9 S

; I( B' H2 p) u6 XMenu1 l; K3 B% D, v" G* n" k
00:00:00.000                             : :Chapter 1! a; e" Y5 R, E5 F
00:07:54.807                             : :Chapter 2+ |* {4 J9 Q, G( e
00:15:00.733                             : :Chapter 3
; v9 v) S0 X* y00:20:12.085                             : :Chapter 48 h$ b, c0 R& d1 P5 ^% q9 j& ^
00:25:41.456                             : :Chapter 5  t: c+ a9 D4 Q  `4 Q7 [- i2 i
00:34:02.165                             : :Chapter 6* o8 U! ~  B/ m9 J0 s/ J$ P" p% L  @
00:41:55.930                             : :Chapter 74 Y& I7 Q, m: ?# |
00:49:12.199                             : :Chapter 8/ l! P, {1 h9 f( O4 a
00:55:11.391                             : :Chapter 9
8 o3 R, \3 b$ Z2 c01:01:33.106                             : :Chapter 10- W7 x! @( R' s5 F, @
01:05:57.787                             : :Chapter 11
3 h! t8 ~4 n, v5 u8 E01:12:49.406                             : :Chapter 128 F0 H2 m0 _) R* s4 d
01:17:59.341                             : :Chapter 135 k, N9 e1 z8 l7 r* Z9 P
01:28:31.264                             : :Chapter 14
( Q, V4 M% V. |9 Y3 e01:36:52.223                             : :Chapter 15
$ i4 @. _/ C  y6 l01:45:19.229                             : :Chapter 16
7 W0 S! Q& C* u2 p
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

147

帖子

767

积分

Sponsor

金币
16 枚
体力
450 点
kdavid 发表于 2021-9-15 17:56:28 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!7 x* s& |0 _: M, M8 M
I love your Blu-ray movies Forum!& A0 ?/ l+ B$ A! H

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-9-26 00:28

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表