BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 269|回复: 16
收起左侧

[蓝光原盘] 失控玩家/脱稿玩家 [REMUX无损修正版] Free Guy 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 38.79GB & 31.87GB

[复制链接]

8339

主题

8533

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
12401 枚
体力
10986 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-9-24 20:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
A bank teller discovers that he's actually a player inside a Video game.8 w9 ?  ]! `3 v3 w' m; |6 @7 i
5 N/ w) E5 j) C/ K& y) {  g5 k1 M
01.jpg ) g5 W7 ]% k' Z+ X2 b! `

6 I3 j# m( ^/ c% z  t7 Z2 N0 u◎译 名 失控玩家/爆机自由仁(港)/脱稿玩家(台)/自由之人/自由人/分身人* q" c& o3 a/ U% P9 @
◎片 名 Free Guy& r, E3 ^' S+ ~9 q: n5 [* i! n
◎年 代 2021
; `) ^( z7 ?. J- t/ `◎产 地 美国/加拿大
% a! S: G" `1 a# l◎类 别 喜剧/动作/科幻
/ G, s" g& Z6 N◎语 言 英语
; z0 h3 l6 ^8 Q& |2 {0 V◎上映日期 2021-08-27(中国大陆)/2021-08-10(洛迦诺电影节)/2021-08-13(美国)
0 S9 U. K3 b# @  A; q◎IMDb评分  7.5/10 from 61,573 users  ]- G; ~* c+ L% G) F3 L. `. Q8 }
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6264654/
  p! x0 y5 V) u6 K. X◎豆瓣评分 7.7/10 from 353,340 users
8 ]4 {% e/ d1 l1 l1 m6 m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30337388/  A& o. p; f. [' S
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD . M$ g% c1 {; `- p' t  R/ A6 V
◎视频尺寸 1920 x 1080! P7 t. L7 G4 ]
◎文件大小 1DVD 38.79 GiB & 31.87 GiB
; V0 Q! s% \  T8 p◎片 长 1 h 54 min$ H5 ^9 f5 L# Z, T& m) d3 ^
◎导 演 肖恩·利维 Shawn Levy
" }. R) l8 T7 I$ P# k◎编 剧 马特·利伯曼 Matt Lieberman 6 q* k7 ^" X$ f/ K8 i0 A( n0 d% q" m
     扎克·佩恩 Zak Penn
: G  Y* y* I1 b3 S◎主 演 瑞安·雷诺兹 Ryan Reynolds
% z8 I7 K9 p3 S     朱迪·科默 Jodie Comer
% Q0 s5 }* [( n7 Q1 s" R     乔·基瑞 Joe Keery
$ Q9 r( d! G. a- B7 J8 Y     里尔·莱尔·哈瓦瑞 Lil Rel Howery
& i" R/ q+ N& o! M) p$ ]     塔伊加·维迪提 Taika Waititi7 r8 r1 h7 @: T8 f! W/ b7 k1 W7 u
     乌特卡什·安邦德卡尔 Utkarsh Ambudkar( y% Z; a" k6 y
     查宁·塔图姆 Channing Tatum
7 ^+ K% @5 k+ W8 X3 C     休·杰克曼 Hugh Jackman
* c7 O' r- V! P$ m$ j     道恩·强森 Dwayne Johnson2 T4 }! m) h# F% t  [
     克里斯·埃文斯 Chris Evans
) |7 N4 T1 M1 _     约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski
  _6 G1 d7 S4 x8 |- r& Z9 @     蒂娜·菲 Tina Fey
: Q4 e4 [; l" j- L- A     卡米尔·科斯塔克 Camille Kostek, B1 t' q9 ~3 @+ Q( V
     布丽特妮·欧德福特 Britne Oldford
" R& K+ B* m! {; f4 b) ^& y! S+ _     肯尼斯·以色列 Kenneth Israel4 P8 n0 V; R2 X. U0 |: e
     亚历克斯·崔贝克 Alex Trebek8 G. g3 U2 V+ e+ S
     劳拉·斯宾塞 Lara Spencer
: b0 z- E  S3 ~% h; {     马修·卡德罗普 Matthew Cardarople
* n& n! E( @7 p* Q     迈克尔·陶 Michael Tow) s5 m+ ~6 Q- R
     野村祐人 Eugene Nomura' \) M' ]6 _$ x1 O7 E$ L
     Raj Jawa Raj Jawa1 B8 p  v& J0 W* h" I0 T
     何塞·冈斯·阿尔维斯 Jose Guns Alves
2 m2 V# f8 z3 `3 s4 _  R; }' s     欧文·伯克 Owen Burke3 ], p- ^  B- c7 x2 h$ A; T2 X1 n
     加布里埃尔·洛莱斯 Gabrielle Lorthe
6 S1 _9 k2 @8 Y! P" U     雷吉纳·托芬 Regina Taufen2 b, ?  H1 r+ ^) o) @  c# ]
     珍妮尔·费格利 Janelle Feigley) @* R0 h' C: [4 b5 i
     泰特·弗莱彻 Tait Fletcher
) a1 }* D) I7 P1 C     香农·哈特曼 Shannon Hartman
; \' }' G9 R' Y2 r1 T     金伯利·豪威 Kimberly Howe/ h& e# b( j$ Z4 {6 q' u( W3 r7 j
     亚伦·W·里德 Aaron W Reed& c+ @2 T# _: N
     阿纳斯塔西亚·齐卡那瓦 Anastasia Tsikhanava
* B2 r) T- r5 ~- H- k" K& H     大卫·莫威克 David Morwick% q8 K  e! {8 _# ^% ?" x' G# ?
     阿德里安·M·蒙波因特 Adrian M. Mompoint* p2 x( W8 i5 V; U0 d
     多梅尼克·阿尔迪诺 Domenic Arduino
( n3 Z" O1 A/ s/ q: ]
7 r6 C( ^; i* m! ~( b/ t◎标 签 科幻 | 游戏 | 喜剧 | 搞笑 | 美国 | 奇异 | 2021 | 冒险7 P5 Z6 t0 k) N  V4 `( i/ X+ ]; x- |. b7 p

7 Y" p8 @& i" m+ |& G7 U◎简 介   / N5 G, C7 p% a4 T& m  l- M
: h4 `/ O% i* P) g; b3 Y. l
 银行出纳员盖(瑞安·雷诺兹 饰)发现自己其实是开放世界电子游戏中的背景角色,于是决定成为英雄,并改写自己的故事。现在,在一个没有限制的世界里,他决心以自己的方式拯救他的世界,以免为时过晚。4 b: V* \; a6 _2 |* O/ Q
5 {* x& l2 f" _# M- G3 g/ g; U, r
 A bank teller discovers that he's actually an NPC inside a brutal, open world video game.
3 M# s+ A9 S+ V6 a$ B5 R& t( Y
Video
, {) e+ Y! H% `9 o* P9 E1 QID                                       : 1
4 t8 m# a; V: W& A6 gID in the original source medium         : 4113 (0x1011)! X' N' H% L9 V9 L6 L  [2 G
Format                                   : AVC
$ }) c) V( }/ q& v4 w5 E5 w; [2 t, lFormat/Info                              : Advanced Video Codec
' v2 _2 z  F7 P( g  i8 N) r" ~Format profile                           : [email protected]
9 k- [) K$ P& s3 h/ \: |0 aFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames' x6 E0 y$ z* `5 |. p$ R
Format settings, CABAC                   : Yes# Z: [( @0 S; ?) ]3 Y1 j
Format settings, Reference frames        : 4 frames4 C' V6 q, q  \, d$ U
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
3 p' `* `" I) h1 j$ i% K0 v- JDuration                                 : 1 h 54 min
: o7 q: B6 w& w* a& z1 QBit rate mode                            : Variable
6 U, a4 Y/ C. e, u, k" s7 i5 WBit rate                                 : 31.4 Mb/s
( A+ ~1 A3 ]* u+ wMaximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
, F* {7 H) w3 ?4 i3 HWidth                                    : 1 920 pixels
, M: U) T/ M  @, Q" YHeight                                   : 1 080 pixels- q# y' V% l8 \& K: M
Display aspect ratio                     : 16:9( C' }' J; h" i4 n& d
Frame rate mode                          : Constant% y2 o. s3 A- [  E" q0 {' i
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
+ U" t& N" ?. O% B# P+ `3 jColor space                              : YUV! w; h0 D! r7 r! U' {
Chroma subsampling                       : 4:2:0+ F; U4 i; t8 t4 l
Bit depth                                : 8 bits
/ b( L' ~5 ~, [; i3 RScan type                                : Progressive
, y0 z4 _  s5 ^5 D8 Q# C. D4 h' k+ ABits/(Pixel*Frame)                       : 0.631
1 @1 `" F/ B$ |1 C7 F# z/ H2 IStream size                              : 25.2 GiB (65%): `1 C( U# i3 m7 l% p8 M
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
% w1 y. z" x! _Language                                 : English/ s3 ~! f5 C3 i- M$ _
Default                                  : No
7 p5 Z1 E" ]. n, W, \Forced                                   : No1 {! }/ v; J5 Q4 h$ l' x: W: v. \
Original source medium                   : Blu-ray
5 J" x; |5 U9 A
5 J) A! H; Q# o% |' J! k# p4 LAudio #1. o3 D& t- o# S9 W9 \
ID                                       : 2" o* i8 L: n3 v' h1 q0 r
Format                                   : MLP FBA 16-ch0 N# c$ D# Y; U+ N+ g& M; K% W
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation% L& T$ z1 X# r1 @" e* t
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
  n$ K( ?- _5 }- tCodec ID                                 : A_TRUEHD0 K  e- j; `' `& v
Duration                                 : 1 h 54 min2 z: \, Y2 h7 `
Bit rate mode                            : Variable
) |1 o; n- G0 ^$ ~$ y0 oBit rate                                 : 7 912 kb/s0 {5 h& U# h& o+ q+ C/ F% W
Maximum bit rate                         : 12.9 Mb/s
) V, |/ S  w+ Z! w) J+ DChannel(s)                               : 8 channels0 s/ _0 {8 `" y8 L1 r4 c; l
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
' h8 ]% W  T! m6 [3 \/ ^- o0 rSampling rate                            : 48.0 kHz/ s( h' r' C" f) d
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF); k7 j# H# J8 y7 N
Compression mode                         : Lossless
+ K6 `8 N; j& v. n$ ?$ @Stream size                              : 6.35 GiB (16%)
9 i# X, G6 G) f( f6 I1 I6 STitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
1 q5 `, N. e! q' I" e- O, W; v# `3 t: cLanguage                                 : English0 D5 W3 @% D' Y" I- C
Default                                  : Yes3 Z  n! E- z9 \, G  k* H4 L3 g+ X
Forced                                   : No. M: `. R; [9 \! S
Number of dynamic objects                : 13
" F/ o# Q3 P) X# U8 i1 V# mBed channel count                        : 1 channel
6 E5 l2 `) N" c, pBed channel configuration                : LFE
1 T9 [. t: N' K, G- B' j' @9 t* O) V1 e9 ?, G7 B9 U
Audio #27 l' k* B' Z8 c! z9 [) M
ID                                       : 3" _( E7 X# d2 f" z3 [
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
! n. W6 ~# U2 l# ZFormat                                   : DTS ES XLL. r' Y% ]$ x. Y2 {. }
Format/Info                              : Digital Theater Systems
  q# r( l& r0 B& \. LCommercial name                          : DTS-HD Master Audio4 x& v& y/ [0 h- m! e7 r
Codec ID                                 : A_DTS
* T: L: [$ j- YDuration                                 : 1 h 54 min; g! _3 ^& c9 P3 K0 p7 m
Bit rate mode                            : Variable' O7 L+ X7 l, q9 w7 @; a
Bit rate                                 : 5 071 kb/s- M4 p+ |6 f4 `, {
Channel(s)                               : 8 channels& v' {2 S2 V; d3 Y. O
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE Lb Rb
! l* K( h' `! VSampling rate                            : 48.0 kHz
; s# r3 F! J0 p. J" OFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)5 i' m, ^  v: |8 h- I5 t, \
Bit depth                                : 24 bits
+ K5 z1 Q0 D; P/ wCompression mode                         : Lossless
2 Z) M- o* o; I- pStream size                              : 4.07 GiB (10%)" o. s, |" x6 G( i, j2 n+ m6 }
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ q7 b* g  [) Q6 hLanguage                                 : English
0 i; N+ S9 R; q# `4 rDefault                                  : No: C: Y' o* I* U' N) [" O7 F
Forced                                   : No
6 l* A) l1 h  t$ b2 z4 NOriginal source medium                   : Blu-ray& W8 M+ l% T6 U$ T! U
- h1 }7 H+ M+ A% X: R
Audio #3
" X# l  q" w4 o& m. F* jID                                       : 4' ?6 ]3 K' G* @- Z4 E7 O7 h) }8 Q
Format                                   : AC-3& L3 v  n' G+ d5 e7 g- {( j
Format/Info                              : Audio Coding 3
- L" C( I7 V) r9 u0 _8 }8 D7 sCommercial name                          : Dolby Digital, U+ W# o: j& J2 w
Codec ID                                 : A_AC3, T) P% b9 B/ l6 u8 j# k# Y; U
Duration                                 : 1 h 54 min
) H, |. A- x: d& s' HBit rate mode                            : Constant1 r3 ?0 A1 p& ?& J
Bit rate                                 : 640 kb/s' ]/ S" Y' n4 H  P: a/ a$ a: X
Channel(s)                               : 6 channels
3 O% Z1 K$ M7 ~9 T/ EChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
& e$ B% D. t9 |* U6 `9 b. \Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 z0 V. S0 k- v* z4 T) XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' H& Y; U: ^9 S% l, d, p) b' }Compression mode                         : Lossy
* v* ^0 n. P1 I. v" |% dStream size                              : 526 MiB (1%)
" s. _1 H) l& c# D5 b$ S. ETitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! ?( i8 p1 C2 R7 F% _0 X/ ^Language                                 : English5 r/ a' ?' h  L& z) O6 ^6 [8 f
Service kind                             : Complete Main6 g3 d6 Z8 z6 o) K  b$ j2 |( E
Default                                  : No1 n+ P+ t* P* ~' V' O  b/ l
Forced                                   : No
9 H8 [; Z$ ?- {8 E1 j  y" G7 s# S% l/ z# p7 b7 F9 e
Audio #4; J. F' }6 U! B  \2 {5 G) U# w* I! V: J
ID                                       : 5
: y2 ?6 B7 K. e+ EID in the original source medium         : 4353 (0x1101)+ r8 R+ C6 R: a" U& T
Format                                   : AC-32 Y4 Q, W& r4 C
Format/Info                              : Audio Coding 3' L! N& H2 \2 w! |1 T
Commercial name                          : Dolby Digital
1 V% K# h; n: j: yCodec ID                                 : A_AC31 g( h- @8 }& Y, p2 E" J
Duration                                 : 1 h 54 min
, c4 [* d4 R7 s. r, q8 S8 Y6 y# WBit rate mode                            : Constant! L8 j$ n) a# `+ |: g
Bit rate                                 : 320 kb/s
$ _; r7 b& G, g8 J7 z8 a7 MChannel(s)                               : 2 channels3 b" k  Q" f$ j7 @% ~( `9 u$ q/ q2 J
Channel layout                           : L R
/ K4 r7 [' \$ C! Q1 j8 m4 d2 eSampling rate                            : 48.0 kHz: E4 B0 g% V  t
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 B1 R5 ]2 n: v4 t6 Y
Compression mode                         : Lossy# _8 P  R, [0 a- h; r8 R2 c: j
Stream size                              : 263 MiB (1%)
$ [7 {0 e$ b0 j# [4 n0 ATitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. y) P4 w, u6 k( L
Language                                 : English
+ \8 m$ v/ F9 y! _Service kind                             : Complete Main& \( T1 V% j3 Q3 ^
Default                                  : No
6 K! y5 f! b# `9 L. J" [, I  ]: K4 ~  ^Forced                                   : No
; s/ `3 w0 q; v" X: {4 u; a% F7 nOriginal source medium                   : Blu-ray
4 [8 c* L. v9 C) E
; m. `6 E3 Y: X( y2 T" @Audio #5
: o" U$ ?) m5 G* |0 [: JID                                       : 6
/ R) n6 V( D7 o' sFormat                                   : E-AC-3: J! S7 `/ \# Z% P! J4 J# a" \
Format/Info                              : Enhanced AC-3
9 N( M- s5 w. `$ f$ l0 L: [& tCommercial name                          : Dolby Digital Plus
4 w; p5 [' y9 ~% R( Z. P( V1 gFormat profile                           : Blu-ray Disc
# m6 N5 T# F# K6 f7 TCodec ID                                 : A_EAC3; h% p- S7 z7 ~8 {$ X3 e( q" U
Duration                                 : 1 h 54 min$ g) N6 n2 o( t' X
Bit rate mode                            : Constant. R: J/ }/ u$ g* L1 W
Bit rate                                 : 896 kb/s
, e  T+ M' l* oChannel(s)                               : 8 channels$ V- P: o$ N( K
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
; \' x. L$ S" Y+ v- @Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 W% ]1 \/ \' B' _' OFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 n) }3 @: q. I2 k% z- I; {# W9 G8 F
Compression mode                         : Lossy% x1 P" |) R3 s
Stream size                              : 737 MiB (2%)1 ^3 E& Q8 w) z& g' T, q
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
' H7 S% ^9 e- K2 ~Language                                 : French. h/ E9 |' D: T- D3 a" R$ x$ f& d
Service kind                             : Complete Main
& P! q8 r. k$ }3 k, KDefault                                  : No
  o& O( f: K- h, h0 a; U, o$ tForced                                   : No
, ~- z, m' n0 A2 d, `" ^5 }
! r$ A5 Y( [; h! N5 mAudio #6
% Q2 ~- q5 i' B; N. Y" G$ a/ _- Z! uID                                       : 7
0 _8 E0 |. y& D, V' [ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
' n5 J8 e" o1 K6 ~0 FFormat                                   : AC-3
; _" w3 k, p) K- pFormat/Info                              : Audio Coding 3& ~8 j" Z4 n+ @+ M, b; @
Commercial name                          : Dolby Digital3 H: u( A9 ^! I" X( f
Codec ID                                 : A_AC3: ]- d; Y, H( U1 g9 v% d
Duration                                 : 1 h 54 min
& a# h3 i5 m& vBit rate mode                            : Constant
# k+ A; y* P/ ?( N. ^6 sBit rate                                 : 512 kb/s
) B0 d) ^) g  A% s8 F, rChannel(s)                               : 6 channels- f  I" W+ ?3 \/ f6 Y9 t# u
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
8 L8 |6 Y; D8 n  s* n2 uSampling rate                            : 48.0 kHz
' J2 D% J6 P! ?& OFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 z" K: s, s" O5 a/ U4 fCompression mode                         : Lossy, {3 e% G+ l% A( Q8 F
Stream size                              : 421 MiB (1%)
8 s7 y  D# p3 S3 x2 b# BTitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 N& d7 f  A4 N1 g* X4 M
Language                                 : French
0 L5 U5 Z. l7 d) ?  L. `Service kind                             : Complete Main
( N' {- X  l) y5 bDefault                                  : No2 H6 q$ h5 w* R" t+ V0 d
Forced                                   : No1 G8 |9 U2 p  a  a. N8 d1 B6 b
Original source medium                   : Blu-ray/ W" B: z; O2 Q4 a7 P! B

) j4 j& h9 h4 X. BAudio #7
3 K( c: D& u' G, u+ OID                                       : 8% Z$ N* ^" G( M1 H. [
Format                                   : E-AC-3
, S/ z* ]* N& \  G3 b" ^' `Format/Info                              : Enhanced AC-33 [/ \- x% t8 Y2 r
Commercial name                          : Dolby Digital Plus* X" Z8 E- r* \5 {3 D1 V; \8 o+ C
Format profile                           : Blu-ray Disc/ n- C7 g# s' ]: d! U% ]  ~* d
Codec ID                                 : A_EAC30 W' I5 B8 }/ l  c8 x4 i4 I4 i& f
Duration                                 : 1 h 54 min
4 T* U3 Z) D9 _% v* J& bBit rate mode                            : Constant# E. u' p: T% z; U0 m7 Q
Bit rate                                 : 896 kb/s% e( D, H4 y* u7 n# l
Channel(s)                               : 8 channels6 `9 y" [; x( ]' Y# O
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
7 {) K. H  U& E/ y! ZSampling rate                            : 48.0 kHz8 I# ]! f( Y) u9 f/ k
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)* C2 T: {: o5 Z1 s4 t
Compression mode                         : Lossy2 _4 U' h& b; T# ~1 ~
Stream size                              : 737 MiB (2%)( R2 ?( b8 B7 b7 V5 g- |
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 ~0 s3 |" d! y  T! @3 lLanguage                                 : German
" A% ?; A" {& c. B1 q! I: TService kind                             : Complete Main" L' Y; w, T# t& }
Default                                  : No% y# I5 Q% L4 P9 |6 N' C9 A) v6 _
Forced                                   : No
& H2 E( e1 d) ^/ H
" g' Q+ P" Q) H# ]4 WAudio #8% a  Z" ~  K' ]9 M' g( o0 p
ID                                       : 9
, V) Y. q9 G1 p: e* t' G% PID in the original source medium         : 4355 (0x1103)$ L7 @8 n9 K( u  s2 M
Format                                   : AC-3- m5 X, E7 V$ o) e" C( S# _  l1 f
Format/Info                              : Audio Coding 31 T! \+ P3 R/ d
Commercial name                          : Dolby Digital2 `8 F2 @" ]4 O
Codec ID                                 : A_AC3
* ]: K+ B% ~& g( y0 KDuration                                 : 1 h 54 min
' K! h" V+ V$ ~  S7 z; e6 F1 eBit rate mode                            : Constant' w6 o6 c0 S# u
Bit rate                                 : 512 kb/s
- E6 R6 l! f6 o: cChannel(s)                               : 6 channels
8 _) d, K$ C% {0 f  s9 `: ~Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs) N* a. P& B5 k9 G' @1 ^% J0 i
Sampling rate                            : 48.0 kHz! Q- K4 E/ x, J. f/ }/ ]9 i: n; y
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  U/ {* s4 |4 A) G/ ^% z- MCompression mode                         : Lossy
- }$ y0 l7 D  GStream size                              : 421 MiB (1%)
* F* ?. U9 C$ g/ T& ^* |- \/ TTitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% p, I" Q* s$ W2 K7 d
Language                                 : German
4 J) J/ f$ W& B/ jService kind                             : Complete Main
/ \5 M% o9 q5 ^1 k. r9 D: v3 c1 kDefault                                  : No
" {1 b# P0 }: c% |Forced                                   : No
) H0 z  T( i, P! jOriginal source medium                   : Blu-ray; S$ s( h7 o- d

- A/ ?" x; P* y$ `) jText #17 J  `2 \- ~, T& u, H1 A7 Q
ID                                       : 10
4 B+ I4 y, E- y- e' @0 i1 ZFormat                                   : UTF-8! @5 A# L. N) J2 _: F$ o8 G. n3 ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 \4 p1 X& n2 _) K1 _  x5 g2 oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, T3 D: u6 A' D6 H* a( H' k
Duration                                 : 13 s 597 ms
/ P- L* [  f1 W' VBit rate                                 : 98 b/s
+ y, A6 S" c! j8 G+ D( ~Count of elements                        : 6
# Q0 N+ v% {) ]% |% xStream size                              : 168 Bytes (0%)
% G9 \* Y- g! E2 C" oTitle                                    : FORCED
1 I+ C) g4 r5 Q! q0 nLanguage                                 : English+ _, R9 t3 U2 k2 C2 H
Default                                  : No  E9 D( w* r- J4 y
Forced                                   : Yes
7 @6 r) [4 [& c' q" l1 C* h' _4 [; i4 r" [
Text #2# r) j, F. Y7 `% M( b
ID                                       : 11- i% a/ `) L) G( U7 I+ Z4 R" E
Format                                   : UTF-8
) W6 O1 s% }8 RCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 w! k! n. ~5 r/ K$ ~" g( xCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; ~# \  N  y5 k; [. U( t/ j2 qDuration                                 : 1 h 45 min# S2 v1 d" u1 {" z
Bit rate                                 : 80 b/s
8 t, |) C2 h7 f- P# c7 lCount of elements                        : 1902; H+ f( @& `. H  l4 }3 m) I* r8 z
Stream size                              : 62.4 KiB (0%)3 ^5 V( T9 b4 w# I- _* r
Language                                 : English
) O+ z5 ~0 h6 o2 c! fDefault                                  : No3 J& P8 O$ d' ]1 u: |
Forced                                   : No8 L- D" Q$ ?' T- A

0 h- b& Q/ L7 ?Text #3
6 B4 [; E, j5 q# \; eID                                       : 124 I! f% o9 H# e- W6 x6 ?3 E
Format                                   : UTF-8; [6 }7 {1 r, `/ Y- y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 i# w5 x: ?1 ~/ b( B' s. Q4 M) U7 mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
6 j) l1 a$ J) t8 G/ W- F$ L- i* HDuration                                 : 1 h 45 min: n  X, l3 }5 m+ V* I$ O/ s( X
Bit rate                                 : 90 b/s
$ c: c( ]  m# H0 \, G  X) kCount of elements                        : 2135
- {# Y9 y  v, a6 N9 c4 K0 JStream size                              : 70.0 KiB (0%)* C+ Q. [0 ^1 P: [/ U
Title                                    : SDH$ A+ R1 z& r) b5 s( B
Language                                 : English8 j) l. p& o% u# d' t8 g
Default                                  : No, i; {5 ?* p+ |+ C1 [
Forced                                   : No% V3 [  T7 J4 g1 k( H, ?8 g# H

$ C0 ?9 D- q) k8 HText #4
0 P. d" T4 k9 M0 G" tID                                       : 13. _3 E* I) g( S% `# V
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)$ o( Y3 h  P$ |# m0 Y/ N: u: a
Format                                   : PGS4 d, ?( y, c' ~+ Z
Muxing mode                              : zlib
8 h( j0 N# D' W/ i( CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  F8 ?( [1 Q; q% ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, Z* Z" h% s& f0 M9 L
Duration                                 : 1 h 45 min
) Q9 O) J; u9 E8 f3 @( E- jBit rate                                 : 58.5 kb/s( I# r: O) g% \
Count of elements                        : 4270
; x% C8 z5 _4 I1 gStream size                              : 44.2 MiB (0%)
) @9 ?& k$ X" ~4 i) B# U& q1 ZLanguage                                 : English
, h) [! S8 A4 e$ _) dDefault                                  : No
0 R4 O5 B: l2 q3 j" u. {Forced                                   : No
' q7 H% R3 u1 `5 W8 ]3 T! ROriginal source medium                   : Blu-ray
5 }* [" v3 L5 u- f2 v
% T% N3 S6 q+ g- L% W. E$ gText #51 j% |: `. ]: _2 {3 T: Z( i
ID                                       : 14
0 `  I, T/ Y0 G% v4 f. p! VID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
6 i# T$ V6 h2 Q+ jFormat                                   : PGS5 H. K6 o2 ~  r8 P5 t( K* V3 f8 O
Muxing mode                              : zlib
' j# X. P5 q: C* e; ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 x2 x! ^4 O2 K7 \* `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 D. _0 h) N$ F+ y
Duration                                 : 1 h 53 min+ |. l5 V0 l6 `) Z
Bit rate                                 : 33.7 kb/s
( I/ t: C3 @0 P% r  jCount of elements                        : 3396
' b7 S' p; Q7 T9 yStream size                              : 27.5 MiB (0%)
' L$ ^, H, w, ]9 U4 i7 b' c4 g! xLanguage                                 : French
5 _( W8 }: G) {6 lDefault                                  : No
0 _- C, u/ F  h3 R0 ^Forced                                   : No
6 ~8 _8 y5 b3 J, z4 KOriginal source medium                   : Blu-ray
0 x, Q8 }7 B8 B+ Z, h& t# F9 x; N8 \/ K- F, M! _
Text #6
% N) Q$ c+ {+ S* K% ?ID                                       : 15
: X- C+ I8 [& j; n6 ^* E$ K; sID in the original source medium         : 4610 (0x1202)6 @" S% y# _7 m/ `
Format                                   : PGS
+ ~( }$ z, n0 [- S6 g# rMuxing mode                              : zlib
0 w% K4 g* J" x" }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( s3 u+ a0 d) [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, h/ {8 _) V) jDuration                                 : 1 h 53 min4 w; G, i; X" m& a- y7 L
Bit rate                                 : 39.1 kb/s
- W8 s5 _* R# x: i# D+ }% sCount of elements                        : 3696
, \' p5 P2 H( U7 p  R7 Z7 }" b$ {Stream size                              : 31.9 MiB (0%)7 D, Y! F  h$ S' ?/ N
Language                                 : German5 t: l* `1 g/ [( W! G
Default                                  : No
& y) j2 f9 g- {7 d: dForced                                   : No6 C/ R& t2 y0 `/ z+ z& {
Original source medium                   : Blu-ray
  o! C5 u1 h  w( ]
2 D- t2 [/ c  C( YText #7
" I$ [$ o" X; G* E) UID                                       : 16& t. B/ N. B0 E
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)3 s7 \. G  f( Y' @% d- E) g/ Q* f
Format                                   : PGS) w8 ]3 [& v) V' V
Muxing mode                              : zlib" x8 U7 \2 J9 N4 U5 o. G4 ]
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 |/ d2 n+ B2 _4 OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( H5 {! o, O0 I( k. x8 t
Duration                                 : 1 h 53 min
: Y) e: m9 Y5 a" wBit rate                                 : 34.1 kb/s
* N) M1 u/ V5 z2 p  Q0 k9 ACount of elements                        : 2744, s8 F, u  Z# Y$ |/ y$ V
Stream size                              : 27.8 MiB (0%)  c1 ]- o. H$ q1 Z7 Z
Language                                 : Dutch1 V" d* R# e2 E( E: p* T
Default                                  : No
1 C: ]( C% e- e4 R) r' UForced                                   : No
! B3 R5 q( O6 Y. gOriginal source medium                   : Blu-ray" n) c# W+ ~. z6 j& Y" X

, s2 A/ h! G9 B- `# ~' q7 a( v" oText #8
- u( _, i. A! i* e" XID                                       : 17
0 g/ A! a; C2 GID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
# ?, c; t8 K8 B: `8 k1 S6 R; rFormat                                   : PGS
( @0 q+ m( _" A1 eMuxing mode                              : zlib
5 C2 }1 T$ \% w$ J# L5 iCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% m* k9 R9 W  p$ Q: }# X0 K) O8 G. I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 `  L. p* |3 A. y  I
Duration                                 : 1 h 53 min
- ~& Y# @0 v5 r5 D; D' nBit rate                                 : 34.6 kb/s8 b* T$ `6 d, E+ _- O, e0 H4 j
Count of elements                        : 2300
5 T0 ~9 u4 [" Z- n1 r7 lStream size                              : 28.2 MiB (0%)6 B% N) [- k* k, E, G5 ^7 }* [
Language                                 : Danish2 u) m; A5 W5 p8 _1 J! ?
Default                                  : No6 j  U5 M' K! r" F
Forced                                   : No( S7 o7 y! X( i+ C9 ?* H
Original source medium                   : Blu-ray* \( K& n( \1 k

; c& R) z! j8 E( P9 LText #9
3 `5 L8 N! d5 z* WID                                       : 18( f3 c% K+ m$ T& [! d
ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
" m4 p# b/ L) F5 W. E& nFormat                                   : PGS+ f: O. D  K' U1 {
Muxing mode                              : zlib
5 B' K+ b; \* e; K- D% JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 ^4 t6 O4 ^& W- g9 u5 zCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; c7 |7 F: k( v9 ?9 |
Duration                                 : 1 h 53 min" X& N1 D0 M' c, o7 @+ {
Bit rate                                 : 44.4 kb/s& o$ c1 f! f) X
Count of elements                        : 3758
! Z) Z6 N" s0 XStream size                              : 36.2 MiB (0%)
$ t0 P/ h4 l4 s. a0 C( ?Language                                 : Finnish
# N6 u  H* d0 L+ m2 t% ?Default                                  : No, W) I: c) ~& z3 z' R
Forced                                   : No" \* ?) Q2 U# j: L- N8 g5 j$ O
Original source medium                   : Blu-ray4 ]3 v' A) m; K5 j7 ^* j( t. N

# A5 j4 y4 |2 m# O; K- GText #10
+ u! u2 R4 R, r) w- EID                                       : 19
: I" J8 C2 b! tID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
8 i# g0 D, g+ h- \. `6 u! i$ fFormat                                   : PGS0 O& b6 f& E) l" ^; q
Muxing mode                              : zlib
# ^8 ^5 L. }) `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- ]) `. y) e/ DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. `7 V" w' s: }! I7 T6 C; Q
Duration                                 : 1 h 53 min
0 m& B! ]& |, _& v& A( y% K/ pBit rate                                 : 38.7 kb/s0 {4 }% g+ p% S4 o! \% B
Count of elements                        : 3780" `4 C' t. h( G! f# Z; v; E
Stream size                              : 31.5 MiB (0%)
0 L( E5 `9 A  @- z2 U0 ELanguage                                 : Norwegian, e4 O  F- @3 Q/ M
Default                                  : No
! |& n, s2 k1 d3 w- N# LForced                                   : No7 ~  P8 |1 l. u+ G. d
Original source medium                   : Blu-ray
/ ^( N6 h+ c) L7 M* Z
2 p0 f( w- ~, `; X  S! sText #11, T" f8 Q8 J8 a+ k
ID                                       : 20. Q' J$ g; |" b4 G4 ]' K
ID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
* t' L, _3 m2 m+ J% m+ p! aFormat                                   : PGS
5 ]) R$ A- [" _Muxing mode                              : zlib/ S* z3 {2 C) \3 q; X/ `$ y/ ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 E8 N) a$ l! l8 a8 TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ p$ p$ ~% w& ?* F  M3 S8 d. nDuration                                 : 1 h 53 min
' [2 M, f; Q# x* k2 D, tBit rate                                 : 31.3 kb/s" Q$ F* B+ @1 s" b, O, \
Count of elements                        : 21104 }1 h% m) b+ o) J
Stream size                              : 25.5 MiB (0%)" o) B' K2 |' }% L9 B
Language                                 : Swedish" ^$ b8 ~' f3 ]) v6 }% z+ _5 r
Default                                  : No4 S6 Z1 D. v) @/ w  q( G3 X7 l
Forced                                   : No
; N0 I) @5 v: K0 V6 P6 |Original source medium                   : Blu-ray
3 _( Y7 t* h- _. k! b' \. V2 W8 c+ v9 h; Q: P0 U  @
Text #12: P8 H6 E- \9 v6 v: O  A
ID                                       : 21
; n' I% u( A9 w. s1 c" b7 n" rID in the original source medium         : 4616 (0x1208)* J6 `8 l: C$ ^0 t( \' v5 {0 \+ d
Format                                   : PGS
) K# k' b* t3 Q+ N! x; `7 sMuxing mode                              : zlib
3 B0 E# i' H/ x% o+ zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- V  N) F/ u1 A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 W' w, H1 s0 ^: C# b$ {Duration                                 : 13 s 597 ms
8 p% {" o9 s6 m0 |+ @Bit rate                                 : 64.5 kb/s5 o1 L0 g0 \7 m! u* `
Count of elements                        : 12
, r. O0 D7 I. }8 ]; X7 n" _Stream size                              : 107 KiB (0%)
0 ?5 s+ q5 Q9 a1 rTitle                                    : FORCED
9 U3 s- E  ~! |" rLanguage                                 : English
7 }2 d! S' r: O8 U5 S# vDefault                                  : No
+ o% R' x1 @! C: }9 t* sForced                                   : No+ w% w. `& H2 K" S1 {
Original source medium                   : Blu-ray
4 b- e2 O. L! [) N& M# |/ C
; z& v6 l; c6 Z* TText #136 `, J& W: B! D9 W/ Z# `: C  G
ID                                       : 22
$ j9 j* h* ]/ f* [; fID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
/ m2 M- C( _6 [1 m$ q% AFormat                                   : PGS
% L' e5 c! G. N, H' D: o# b! c1 RMuxing mode                              : zlib
: G# I  A* e' V. e  j& qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' b5 U, G5 i. k( a7 B6 M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ R' B! Z( {% d6 nDuration                                 : 13 s 597 ms
+ f) Z7 E' [+ S: RBit rate                                 : 57.4 kb/s( q0 o* g( n% k' u) y! A8 a# p
Count of elements                        : 12: K2 w! m, H/ Z/ i6 \; c6 C) a7 o
Stream size                              : 95.3 KiB (0%)
7 P) V4 p/ k6 W9 r6 oTitle                                    : FORCED
5 F, }- }) y8 g7 p1 ?Language                                 : French
& @7 n* P# U3 }  }Default                                  : No! Y. i* |% J+ q) S! q
Forced                                   : No) U. _% n6 ?0 ~; B
Original source medium                   : Blu-ray
0 X2 w) Q7 F' z
- \6 b- Q$ w2 d# o( tText #140 R9 z9 U4 |4 X6 o6 k% B
ID                                       : 23
$ r( @4 Z8 j+ ~8 l- oID in the original source medium         : 4618 (0x120A)% K8 o8 C) W' `7 F; \1 i
Format                                   : PGS! D8 `6 j4 \: O7 ^
Muxing mode                              : zlib
) I+ H( ?5 v) P, s) X! |" KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* D- N! b% o) g9 r1 o/ |
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 P/ Q4 e6 W+ o6 `7 f- SDuration                                 : 13 min 14 s
4 M3 K* \* t7 {+ Z6 x* eBit rate                                 : 1 672 b/s, \1 l3 q8 L6 t  q+ L4 B$ J
Count of elements                        : 166 ^: L3 D& n4 y6 \: w1 J! [
Stream size                              : 162 KiB (0%)
. D& j8 ^0 D+ g% m# F) C' rTitle                                    : FORCED$ ~- A# C: h3 Z% S
Language                                 : German
8 k& W: T: Q- e! X9 UDefault                                  : No( B( m! U* P% ^% B6 ]
Forced                                   : No$ m/ M9 h( z2 I4 v+ N* R
Original source medium                   : Blu-ray
) O% \2 w; s' k, v* p
7 K9 l7 d% X$ H* cMenu0 s* N4 T3 o6 q* v. N- g0 x
00:00:00.000                             : Chapter 01' F$ B; a. ~* S2 f8 l5 W
00:05:09.100                             : Chapter 02( v+ m# x: Q, C( N+ T  ]
00:08:43.814                             : Chapter 039 @+ C5 O. ^6 d# X  y
00:14:29.702                             : Chapter 041 Y6 Z' T- h9 a0 _: C
00:21:25.701                             : Chapter 05# M" ~* T7 J$ B& o7 `3 {
00:24:06.027                             : Chapter 062 |1 g) }+ ^! _0 X* T
00:28:25.245                             : Chapter 07
/ f! A1 i+ L  d' u2 b& S  c00:34:21.809                             : Chapter 08, K4 J0 T4 w: E0 [1 Y* i! \  a5 d
00:39:40.836                             : Chapter 091 {0 o6 A& I3 k6 Q" w7 \6 n! \
00:44:10.731                             : Chapter 10
2 u. l% ]9 [: L8 X2 S00:48:47.966                             : Chapter 11  f6 l. Q8 K/ `8 k: r& R/ Z
00:52:47.747                             : Chapter 12
  B/ h. P7 v# c# X0 h# L9 M00:56:18.375                             : Chapter 13* U1 ^( b( o$ M+ u4 \
01:00:17.739                             : Chapter 14
& p; ?0 l/ w* I  g8 w: s6 O+ B01:04:41.919                             : Chapter 15
) m. o& d& |" q% }5 O01:09:13.816                             : Chapter 16& N$ X) o0 ~+ h: U  c7 z% n9 @8 f
01:15:13.300                             : Chapter 17
7 N5 s/ \7 H5 H1 V  D9 C01:19:14.082                             : Chapter 18
1 k% W2 P. i* Z3 h& B# l7 Q01:23:59.325                             : Chapter 19, i0 ]. i) I7 l: P+ C) X; Y$ z+ D
01:28:06.406                             : Chapter 20% T3 n6 M6 j' F1 @
01:33:07.415                             : Chapter 21( z; A8 e0 x& D: H
01:39:19.954                             : Chapter 22
" R! F* |' X+ Q: k/ W01:44:22.506                             : Chapter 23% T" v) C8 b3 i* ^/ f
01:46:13.992                             : Chapter 24
Video
: C9 X, r+ ]' c8 v7 rID                                       : 19 ]' |4 m, ^% ^' d' N8 o$ h
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011); F; \. P6 J( A2 M( N2 e0 z
Format                                   : AVC. `; \9 V" s) G; ?9 V& `
Format/Info                              : Advanced Video Codec
4 I0 r/ ^* x& _1 MFormat profile                           : [email protected]
  H7 f  o: k: T6 F3 GFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames) j9 W  }7 z7 E1 w, x1 e
Format settings, CABAC                   : Yes
+ t+ _; ?0 a, k. ^6 Z0 y/ \$ bFormat settings, Reference frames        : 4 frames
+ A2 I" W/ k/ m* T% ^Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC" ], V. X' P/ O/ Z2 N: p
Duration                                 : 1 h 54 min& J7 Z' E+ L* @" g+ d+ V1 a! R
Bit rate mode                            : Variable0 E' q" a; P( D* `) |8 e
Bit rate                                 : 31.4 Mb/s' {, B& b( O7 _# q- y4 q, Q
Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
1 B: w1 q- V  b0 E$ b2 XWidth                                    : 1 920 pixels  }- s% A6 i2 C0 [5 C
Height                                   : 1 080 pixels
  u. c0 s8 C, |% J; |" MDisplay aspect ratio                     : 16:9+ A3 N1 v" P0 ^1 x! l. K
Frame rate mode                          : Constant
7 A; t# ]$ w0 v8 l$ Q7 l( {: y. RFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS$ U5 `& u/ @. U" G" @( F
Color space                              : YUV+ c  `$ c9 A/ S2 a, i/ `
Chroma subsampling                       : 4:2:0
* j2 K$ |0 w1 D8 k$ f7 B3 cBit depth                                : 8 bits: O& Q  g1 Z+ `+ ]9 V
Scan type                                : Progressive
& X; v4 Y9 U3 M6 OBits/(Pixel*Frame)                       : 0.631
+ M/ }; d; z/ d: Q) IStream size                              : 25.2 GiB (79%)
& m4 {" [1 y3 _' n, RTitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
  i% _3 O/ A! }- l. ~. @Language                                 : English
: G; c% _* @1 W3 T5 \9 uDefault                                  : No
" N7 N  }# ]9 u( XForced                                   : No: d, @, _7 H+ N
Original source medium                   : Blu-ray5 `) U6 T- K& Q  Q1 O) k
  U. y9 p7 m% W1 h- R
Audio #18 Y: N: u" A8 M1 a- C
ID                                       : 2
/ [. S. e2 m6 e$ u: ~4 V  ?ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
, V0 @/ M, C/ d! k& H7 \) f" uFormat                                   : DTS ES XLL/ ~: F# l# O1 d  F& T0 V' T
Format/Info                              : Digital Theater Systems  B6 [# ?* p' t) R9 @/ P. r
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio( R9 S' r; a8 x. Z# A
Codec ID                                 : A_DTS
& ~$ _- C( A, D/ h' t2 e) jDuration                                 : 1 h 54 min- O; u6 C3 Z/ l& K
Bit rate mode                            : Variable7 ]' W; `' ^7 O1 H: d! D9 W1 Y) d
Bit rate                                 : 5 071 kb/s
: A2 m! m0 Z* v7 u" O, ]2 tChannel(s)                               : 8 channels( u! w+ P; `& F& L- E5 D
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE Lb Rb
) H$ P9 d6 V, T1 w5 b5 mSampling rate                            : 48.0 kHz
# x- [2 @# N7 L: nFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF). l, Q$ p& B5 _  z4 Q3 R# X
Bit depth                                : 24 bits1 [$ ]% l) s* w
Compression mode                         : Lossless
4 z( \) B/ ?" P. I% B7 gStream size                              : 4.07 GiB (13%)9 s! W  _) J- S/ |4 A+ Q* _3 W
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
& S3 s- ]) K' S; C1 PLanguage                                 : English
9 l. s7 K9 B7 p( f. @! nDefault                                  : Yes
. h+ t* u7 ^3 m- A0 F2 W; q) M" mForced                                   : No, x; W: e2 G1 S
Original source medium                   : Blu-ray- q! y/ F( y9 A8 j) G

/ g$ R; s- z1 YAudio #2, |1 a0 O) h# X1 y0 W
ID                                       : 31 H' ~+ i" Z/ b0 p. u1 h/ `
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101). k6 ~/ s1 s4 V7 e3 V
Format                                   : AC-3  \, K  l& |3 a* G! ~- [
Format/Info                              : Audio Coding 3
/ d: U" P% l: b- l7 J: Y" A/ ^6 PCommercial name                          : Dolby Digital! {8 I: m# Z# r: d- z
Codec ID                                 : A_AC30 W& c; c$ w8 h) j
Duration                                 : 1 h 54 min
. S, Y3 H+ K8 A5 p1 D* u1 M9 t6 ~. yBit rate mode                            : Constant
3 S5 U0 d/ T* d0 w) F! IBit rate                                 : 320 kb/s3 t9 [3 g" l) o+ F5 X/ M0 o
Channel(s)                               : 2 channels/ F+ f% n2 T# V4 ?+ T
Channel layout                           : L R& o% l, D" X6 o. t2 c6 b5 @1 A1 y% Z
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- Q' X, G% o# N3 L0 i5 @Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); v2 |$ y; S+ d, t
Compression mode                         : Lossy
/ T- O  N+ F# cStream size                              : 263 MiB (1%)5 q2 o5 x+ o  {, v8 A1 d
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
$ L! ]0 c- G" N2 Y4 z; q% w( NLanguage                                 : English
0 Y! P7 I9 b1 j( e3 w! `( YService kind                             : Complete Main' b# c1 u4 }1 K3 M  h, k6 O
Default                                  : No
( |5 u6 n: Q% VForced                                   : No9 d3 G, p4 Z4 b) o8 I5 V
Original source medium                   : Blu-ray  H1 {. \( z3 X3 I

: D4 @2 w; L2 `5 hAudio #3! |% L8 D% T) R2 ?, f4 M5 b
ID                                       : 43 ?$ [9 _6 y% [; o
Format                                   : E-AC-3
) _; ~9 E' G9 i- XFormat/Info                              : Enhanced AC-3
1 Q0 c. {$ l! a3 HCommercial name                          : Dolby Digital Plus3 b) r, z" {7 `& S
Format profile                           : Blu-ray Disc
8 k/ D' Q! ~2 R+ F+ P  _Codec ID                                 : A_EAC3( ]7 H4 g# K) i: G( _. q
Duration                                 : 1 h 54 min8 o+ n; D$ G+ u: g/ s' [: l
Bit rate mode                            : Constant$ s: ?% E6 F9 z+ V$ c0 t* o
Bit rate                                 : 896 kb/s: p6 @# V4 `. [% ?) v0 Y1 y: g: O  f
Channel(s)                               : 8 channels& ]* S. Q: l8 _# K0 N- q
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
. g6 F; k8 t( t1 c: m: USampling rate                            : 48.0 kHz! p, s% O4 E1 H5 P0 b# }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( Y: l, n& c0 {( TCompression mode                         : Lossy
. R4 K8 n- y5 A  [9 IStream size                              : 737 MiB (2%)% q" D* M; J/ A& I0 q3 e' D3 g# c
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
( L2 ~. c9 U4 mLanguage                                 : French
% d" B5 Q4 k/ h; |) j6 P" q! T4 IService kind                             : Complete Main+ E/ }4 e" B6 ^3 }9 B
Default                                  : No
7 t3 C3 G$ V8 T1 h# d5 O0 U9 g9 @Forced                                   : No5 D" G' j) |5 ^! R5 o+ E% [

  H0 d# y, H/ f" \Audio #4
# s; G- G" \& o( i: E0 y( j# M0 h+ Q9 qID                                       : 5! g4 J, P: _6 ?7 o" H
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)9 o* }; v( h" a3 ^) ~
Format                                   : AC-3, b6 u% j& I. y0 p1 R7 w; g
Format/Info                              : Audio Coding 36 _- ]4 ?0 }+ T! o3 @/ ]* \7 B; C/ \
Commercial name                          : Dolby Digital
- C4 f) h/ _- fCodec ID                                 : A_AC3
% R" [% D3 p- _8 X) I' HDuration                                 : 1 h 54 min
7 ^* m  X. P! kBit rate mode                            : Constant9 D- P- I( p; o, v& z! w
Bit rate                                 : 512 kb/s7 {+ E3 u. M: H) Z9 [- D& T) I
Channel(s)                               : 6 channels# F" \) J% Y) a, k5 x. m/ q
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 D# i+ |5 ?6 {% X% O$ MSampling rate                            : 48.0 kHz4 O9 |# O0 i; }2 w7 n+ z
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
; H7 `# C/ o6 d; F9 K1 Y+ sCompression mode                         : Lossy6 u  X# q& T. N) A% i4 x
Stream size                              : 421 MiB (1%)
+ \9 ^$ Q/ m, D6 P# XTitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
0 u7 M+ a8 t) P- ]; ~Language                                 : French
8 P+ o6 o( h& T) J) z/ u1 n& Z. XService kind                             : Complete Main1 q9 c; J/ c) D% {
Default                                  : No: q& ]1 H! x) \+ e
Forced                                   : No% ]$ R5 f& j3 K, }
Original source medium                   : Blu-ray
$ u. s( k2 s7 L5 \+ c! M/ d, R: M% \( a+ H1 j
Audio #5
& g- f& B6 i. c" xID                                       : 68 |9 [$ d$ F, T: J2 p8 ~
Format                                   : E-AC-3
; m* _" }, |4 b% T  U8 `9 b! J. mFormat/Info                              : Enhanced AC-3
4 u# N4 K" E6 H9 \- G! xCommercial name                          : Dolby Digital Plus
) O8 A. T. V) C8 U- aFormat profile                           : Blu-ray Disc
% r0 S* ]% x1 R8 k5 oCodec ID                                 : A_EAC32 `6 ?) _. y2 z# h5 m
Duration                                 : 1 h 54 min
! I4 ^* J+ R2 ?$ t  yBit rate mode                            : Constant
% o  M  U0 y5 LBit rate                                 : 896 kb/s: |& X- o' Q" \, j7 P
Channel(s)                               : 8 channels
, ]3 h3 ?  z) yChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb9 G' b6 g9 j* m2 w
Sampling rate                            : 48.0 kHz
' d9 x0 n/ E6 @Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 Z9 q& s. ~3 _* w4 I  h# N$ ~( a' P
Compression mode                         : Lossy6 V  H. d# {6 V( m5 W' m8 x
Stream size                              : 737 MiB (2%)
5 V1 z2 j  Q" s3 G2 r' MTitle                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT) v; U' U2 H& \) ?0 T  {
Language                                 : German
$ R: S0 r* {# v# `6 I9 B8 QService kind                             : Complete Main7 G7 P4 C  B6 P  J1 R- v8 R
Default                                  : No9 a+ y- e+ `2 Y: {# F; [  K
Forced                                   : No5 L& E) i3 g  h' f/ A% q1 z

4 F0 ]# z1 C# v8 gAudio #6
/ G3 N: i) }9 ~$ XID                                       : 7
$ n9 v9 {% `3 B+ lID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
& r! [# c( G& xFormat                                   : AC-3) W3 _4 t6 W. T5 P! v. c
Format/Info                              : Audio Coding 38 ^$ N: g. {# N+ v
Commercial name                          : Dolby Digital
6 B0 |8 P! ^# M, ]9 T6 K5 v# ^Codec ID                                 : A_AC3( G& A. U- c4 i) _
Duration                                 : 1 h 54 min; D- I( J2 \4 L& l. H) Z; W
Bit rate mode                            : Constant
8 S  O' k6 G; b7 ~) D$ RBit rate                                 : 512 kb/s
* N7 f) E+ y, P0 V% V7 i) o" jChannel(s)                               : 6 channels* A5 R  ~) i8 F" @% |; O- J4 K; a5 I
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs+ U# o* j) s7 l6 ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ t) l' {% [$ ~8 HFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); V# U' Z6 U0 F4 P% i
Compression mode                         : Lossy: f: ?' E+ a0 N9 ], H& v
Stream size                              : 421 MiB (1%)4 S5 @9 [* k+ o! d5 ^) g$ L# b9 P5 M
Title                                    : Free.Guy.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
  T, [: d' l9 ~4 H  X$ jLanguage                                 : German' x7 H& m3 Z: X2 M
Service kind                             : Complete Main
5 {( e# U4 ^9 E" w6 gDefault                                  : No
. c* T) I. [5 O1 qForced                                   : No
  e+ V- M7 z# j4 ]# n0 YOriginal source medium                   : Blu-ray
8 Z- H- n0 z4 p; z1 a
, I, z# ~7 \5 N) y6 C, UText #1
! L% ^6 n! W, H% ?% ~7 H1 N0 TID                                       : 8
$ l% @3 \5 N3 n, ?Format                                   : UTF-8
' z+ q0 N, h* ~Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8% J! a# w/ ^  Z* |( D
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 z  ]& X8 g' o1 E- [) xDuration                                 : 13 s 597 ms
$ l* z/ r) @& t) `Bit rate                                 : 98 b/s
3 f" I8 v  E" A5 o' H8 I- cCount of elements                        : 64 z5 b8 p, Y, ~6 D
Stream size                              : 168 Bytes (0%)% F+ |$ d" w$ [0 B- M7 @
Title                                    : FORCED
( ^! d" t' i# ?# a8 D2 qLanguage                                 : English% S9 \. U. W1 ?4 M
Default                                  : No
& U! c) j) A3 f  TForced                                   : Yes
3 U' N, s. n; m, ?- d0 A0 @
' ]) L9 p) Z- ]) c) g, e7 LText #2* P* k7 ], L: }7 d/ D$ ~0 L/ {
ID                                       : 9, k- o$ r  F5 V- i  j; {7 }4 ~
Format                                   : UTF-8
$ ~5 w- o6 r- }& P7 B6 MCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" G" V1 k3 b. }Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" X+ N% R5 s8 o$ _1 {  ~Duration                                 : 1 h 45 min  X* f& [1 R! {- ^  B2 o
Bit rate                                 : 80 b/s
  x  q( m% e/ Z5 \  W+ _Count of elements                        : 1902
6 \& f0 a, O' j  Y, z+ B( mStream size                              : 62.4 KiB (0%)+ k8 Z0 P8 ]+ l' h9 N" @
Language                                 : English
) Y& p7 E9 I- p# e9 p2 B# Y; q1 @, eDefault                                  : Yes
  L& s" {5 E2 p$ eForced                                   : No. z2 `+ z1 H, @* [1 o
5 L  o6 @8 c: D) ?9 E. S2 A
Text #3- a/ T  i+ V" m8 t& ~: X1 \" {" Q
ID                                       : 10! V5 N, }. \4 q# z0 |  X3 o* I* _
Format                                   : UTF-8
  \% a6 v1 E: S3 JCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ a0 [( v) O7 A( g/ ^6 n1 R* \
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) J, ^) m0 C3 s
Duration                                 : 1 h 45 min
3 A6 O+ @- j( Q& K( h( `9 V; ?Bit rate                                 : 90 b/s3 ^0 ]0 j2 b4 m" [. Q; _
Count of elements                        : 2135; j+ @: Z. {  L2 E8 D3 F' _
Stream size                              : 70.0 KiB (0%)
0 H9 o, r0 f; g3 U; i6 _7 pTitle                                    : SDH
$ c' P  w& `/ @1 K3 \Language                                 : English
8 \" d7 u% j- P3 a0 K. UDefault                                  : No
7 E2 X6 J, ^1 B% i# kForced                                   : No. D7 i5 W$ K4 W3 ^- l& }$ G
# p, i4 E; O5 y. e
Text #4
7 z0 {6 |- Y% x+ c3 D% {' iID                                       : 114 u4 E5 Z3 F1 K% H4 w. A
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
$ K0 @' H% Y0 ^! i" s; sFormat                                   : PGS8 s* }# z8 q  D( Y( A
Muxing mode                              : zlib6 v- }& @: G# ]; e+ x7 H; N6 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 y. g; X. n5 C% SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! {- }4 j" y' O2 `3 O5 e/ G& yDuration                                 : 1 h 45 min& e! F$ n/ n! k1 i( q2 Q  u
Bit rate                                 : 58.5 kb/s
. I8 `" b6 c7 S1 u6 XCount of elements                        : 4270- w# E5 J5 l2 M( N. ~& B6 V
Stream size                              : 44.2 MiB (0%)$ p$ M: l4 s" }: V
Language                                 : English& {* y4 J& M; w/ F
Default                                  : No! I: l; B( ~9 @! o  G- M4 n
Forced                                   : No
) ~" Z! J  u5 x$ o6 H) WOriginal source medium                   : Blu-ray
0 Q9 x, x- g; H3 k) p' K; x4 d; p5 _$ u/ D
Text #5. [% _  c& C1 V
ID                                       : 12
( K, \3 w8 f& x- oID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
$ a; |6 m) ^9 j; HFormat                                   : PGS9 i9 z) K# U4 j+ x& ?9 C; `
Muxing mode                              : zlib& Y7 B) n) ^8 B8 w# i
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% a4 F  r8 u4 w8 H% r4 N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 o1 Q: E. t1 m, L6 U" @Duration                                 : 1 h 53 min0 _# A. l2 p* _
Bit rate                                 : 33.7 kb/s
: T' ^, Q" _$ ^6 m* eCount of elements                        : 33964 S. ~2 s2 h7 r! g
Stream size                              : 27.5 MiB (0%)+ H0 R. G) L: G
Language                                 : French8 l: a$ O1 L4 e4 i1 {. @) O( x5 ^9 p
Default                                  : No8 o) c& }2 _& @6 c, }
Forced                                   : No3 o# l: u' I9 G# q! Z/ W, w
Original source medium                   : Blu-ray" Y) X) B2 @  M7 u# E, _! Y

3 I1 ~$ L* M7 s; Y! j$ |Text #6+ W& f9 Z" ^7 V" G$ o9 a
ID                                       : 13
1 z' ^  w7 a5 pID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
' q# u% [) I2 F. g* d; yFormat                                   : PGS
# p/ ?8 [- d% p) Y2 S' J" FMuxing mode                              : zlib
; |; r6 t2 R& K) e; {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  a1 i5 @! Y+ f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; b. \, b6 T) u" @9 UDuration                                 : 1 h 53 min
* q; S, ~6 I5 p) M; YBit rate                                 : 39.1 kb/s
" }' q7 Q: Y5 LCount of elements                        : 3696
, U7 @; }3 c2 z  LStream size                              : 31.9 MiB (0%)
- _) r( u3 y" f( |8 w, g, [Language                                 : German
+ k8 f7 x- T) |  |  b+ rDefault                                  : No
6 Z: D) y0 j0 b8 P6 Q: bForced                                   : No$ e+ f! D- ]$ w2 @  s
Original source medium                   : Blu-ray
9 C6 D9 n5 @. b& l# y: B4 Y5 L9 J. v5 d  J8 j
Text #74 _/ `0 a- s0 `4 q; X, j# Q
ID                                       : 14
4 M8 j2 L1 E) @' H/ M4 q) {" iID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
- i" C  A/ K" x1 x: n/ {Format                                   : PGS: R  t$ r9 P+ d  E5 p' P* c
Muxing mode                              : zlib
9 @7 A5 Q2 j, h! L2 mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& b( {! j$ W& c1 E0 ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& n- M" A9 G4 R* X- RDuration                                 : 1 h 53 min& p$ D7 A/ w, y+ a: H
Bit rate                                 : 34.1 kb/s
' u" B' R3 z: |' ^8 f; h2 HCount of elements                        : 2744
' e* |# c: n: h9 R6 HStream size                              : 27.8 MiB (0%)) |1 ]2 j0 j! D$ W+ N# D
Language                                 : Dutch
) R2 }- P2 t3 S4 I, P6 H! i3 LDefault                                  : No8 ~! K+ R) r0 W+ x# Z% k. P
Forced                                   : No2 v$ r7 ^2 b4 E) W9 u4 z
Original source medium                   : Blu-ray9 b6 b5 M/ u2 [* m- Q. v
. g+ d- f* p8 [  N4 S+ w5 X
Text #8
% j2 L+ Q% `1 S2 I* Q- M9 K* `8 @/ aID                                       : 15
( v' m2 `( W! H8 L2 pID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
5 d- ], L! z- HFormat                                   : PGS
/ B3 o* |4 D* Q7 i0 wMuxing mode                              : zlib
* I& L1 X; E5 k& V5 a! ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 O. A3 h# p" x" ~/ b9 ^# ?
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 N: M$ ~* M- S, }3 C
Duration                                 : 1 h 53 min
; u! p8 @- x/ [$ H9 z0 wBit rate                                 : 34.6 kb/s
3 X! ~6 x  ?7 O' dCount of elements                        : 2300
- N8 s5 r3 @3 ]& DStream size                              : 28.2 MiB (0%)" M3 n. {7 L& n. {! E; x
Language                                 : Danish
* V. l2 v4 L/ p. @; a5 ]Default                                  : No% _& k6 g- z3 H' Z& F
Forced                                   : No
% Y. S0 u! Q% e7 mOriginal source medium                   : Blu-ray
7 v8 r# i  P) c, M
: G6 w  F9 @( qText #9
* N- V" L5 i. W/ _ID                                       : 16
* N' A3 K0 \0 l, eID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
; [3 |) @5 D: q; c) D: zFormat                                   : PGS' e; V. V6 H% x; x" U) R! ^& M. s/ ]
Muxing mode                              : zlib
% S- y0 O+ _) G/ C* {2 F7 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 N: P( o5 K) E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 m+ B1 B" }6 I9 p3 _  v8 W/ i2 LDuration                                 : 1 h 53 min
0 E# ]8 D6 g  JBit rate                                 : 44.4 kb/s
  Q% w& x8 V, |$ `9 D* e6 q" ^Count of elements                        : 3758, T. u/ n8 A% a" [- j
Stream size                              : 36.2 MiB (0%)3 a3 y5 K3 c+ \
Language                                 : Finnish
4 b* s  i; `, P, x8 g! p2 ^Default                                  : No7 v7 e) F3 R$ d0 K( V
Forced                                   : No
! d3 b" D" U0 f9 b* H; f  BOriginal source medium                   : Blu-ray
  D$ Y' H0 Z  `& t. k% e+ o; Q; ~2 Z  x4 m7 l/ P
Text #10
/ J0 [/ g8 ~% ]" p6 C$ s7 EID                                       : 17/ I3 l) H4 P! a, o( Y+ S
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206); T8 }0 p: O% ?. Q, f6 P& L& L
Format                                   : PGS
+ k+ ?2 j- U* V* lMuxing mode                              : zlib
: T  u- n0 C- D& B" Z- P' uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  u2 W  |( f: ]# S. y% G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* f) O+ J& O: O% x6 fDuration                                 : 1 h 53 min
2 `( P8 }* M& v- `0 t. U3 I# TBit rate                                 : 38.7 kb/s
( X/ |' W& ~5 M1 O6 W  ^Count of elements                        : 3780
# F+ L1 ^4 M3 i* y" ?- oStream size                              : 31.5 MiB (0%)& H" N0 U  H) w0 W  w6 s# ]$ H
Language                                 : Norwegian$ p! ^& y0 U4 C$ Q
Default                                  : No$ D4 |& [8 \- m, Y+ ~6 |
Forced                                   : No5 V2 W! I( P  G4 S6 s. U& e- V
Original source medium                   : Blu-ray, Z; r4 K3 z% g+ Y

/ i! Z, d* o6 K% B' R( K  ^0 hText #11
# s" x: I% s" n+ BID                                       : 184 \# p' E. c# M
ID in the original source medium         : 4615 (0x1207), s9 L3 |. `' J9 z- T7 z, }4 a' N2 Y4 W
Format                                   : PGS
- X2 i( o  J6 H+ ^+ P7 qMuxing mode                              : zlib
' j' M; n4 j) F* ~/ VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS0 ~9 Z. D; s$ L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% |$ ^! W, f8 m6 e4 ^2 xDuration                                 : 1 h 53 min
# U: o. Y3 y3 }* c6 S3 cBit rate                                 : 31.3 kb/s
3 c& ~% f3 E/ \' k' ^) PCount of elements                        : 21101 [* Z$ j$ J5 v) |% `$ Y
Stream size                              : 25.5 MiB (0%)6 ?: `2 \( }! G) n6 j
Language                                 : Swedish
: J! }2 K8 ]+ |, q2 lDefault                                  : No7 }/ I; @$ Z$ p) s" L# @8 ]: I
Forced                                   : No
9 {, m. r1 w# S& D/ `, wOriginal source medium                   : Blu-ray) Z5 ~6 b5 C/ [' p: I

; s- {& q# i- z/ MText #12
! X" N( p9 [! F% z4 O1 e- qID                                       : 19
6 I( g: Z3 R+ ~5 {ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)0 O5 n& G: f4 f: B9 K8 X/ Q6 ~
Format                                   : PGS5 t. Y" n% Q+ G9 n( i  F
Muxing mode                              : zlib- I+ t0 T0 i9 V4 |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- N3 j/ H# f; E* ?# r, o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% k: D" {, c, D8 S3 p" a! }: N: _
Duration                                 : 13 s 618 ms0 V5 x' a2 ~# r5 b
Bit rate                                 : 64.4 kb/s$ s, k5 R* U. h- F* v
Count of elements                        : 12% v$ a3 `- T/ x& L/ P
Stream size                              : 107 KiB (0%)
! U, i7 o. |/ {6 F; s+ bTitle                                    : FORCED# L; x' P; y3 A# p5 |
Language                                 : English( }2 m; S6 M8 B! F
Default                                  : No
. J2 ^3 ~% H+ ^% OForced                                   : No% N) P0 o2 R3 g4 f4 k
Original source medium                   : Blu-ray
' M! w1 C1 n7 H; H: a( v5 z% \( L& e3 S& u8 J* C, g
Text #13# U" p& W9 _: D- y1 X6 a7 v" \
ID                                       : 20
( n! K. i! y4 b  H2 `ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)9 k' r! `& B, A5 A3 I+ S9 i
Format                                   : PGS5 l- n: e3 P, T# j9 q( z& g# Q
Muxing mode                              : zlib
6 w9 d' _; C0 K# l0 @- V  f6 eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 z7 t# D3 E4 @* |  Y! gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: U; f7 C1 y/ `2 X9 `# x& b5 R  x
Duration                                 : 13 s 618 ms& a0 A' Q- G% D" Q2 X6 U6 f( Q, P: G
Bit rate                                 : 57.3 kb/s  s$ M( M6 P" N3 P6 c
Count of elements                        : 12
& L& e, T, R1 f* M- H9 `Stream size                              : 95.3 KiB (0%)
" M& t! T, i0 jTitle                                    : FORCED
: w& `. s1 e/ R- eLanguage                                 : French
4 x* V& _% f- aDefault                                  : No' ^$ D* N8 s; m0 B  i! s
Forced                                   : No
. r/ u  A# O$ l9 S5 LOriginal source medium                   : Blu-ray/ q0 f0 ?9 t4 s

% f( V% l" ]8 M5 r% B5 j0 [Text #14, A3 r- p# E! n% @
ID                                       : 21
6 R; Q& m% d( l$ tID in the original source medium         : 4618 (0x120A)
0 W( ~3 F+ A) A. W4 ^Format                                   : PGS* E% Y" V8 }  Q- y
Muxing mode                              : zlib/ a! U, w/ ~1 |/ B# ~- d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 |" x0 N; E5 M# v1 K2 B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  `$ E9 d, V2 X$ ^: c7 ]( VDuration                                 : 13 min 14 s
3 S* L, E) N" k4 Q1 x) OBit rate                                 : 1 672 b/s) e/ c/ Y/ f; x& t! Q
Count of elements                        : 16
! Z2 L. K. K) [# {# I" |0 u: mStream size                              : 162 KiB (0%)
  g4 ^* I  P; M/ n" K" _Title                                    : FORCED5 y* `, f6 v8 B& X/ {& X+ ?
Language                                 : German
: @; O# R$ V: m/ P. ?! R. q* _Default                                  : No" ]7 [0 w) n& Q3 V
Forced                                   : No
& V0 ?' S' i7 q6 F' k. HOriginal source medium                   : Blu-ray6 D$ u( Z- F4 R" A
. ~* w- q! ]! M# T0 K3 p( D
Menu4 o: g& b& X8 \3 B. ^) W2 W
00:00:00.000                             : Chapter 01" C8 Q: b; O0 o" O% I; a- R5 U
00:05:09.100                             : Chapter 02
2 ^1 V8 e5 G3 g% f00:08:43.814                             : Chapter 034 O9 ~; D( `* L& A+ b' @- @6 j
00:14:29.702                             : Chapter 048 x; `" S' ]9 G% K. H3 z1 t
00:21:25.701                             : Chapter 05
, M  c" s: E; I8 I) [6 Z00:24:06.027                             : Chapter 06* d) u" w' I: w  F( d7 Q
00:28:25.245                             : Chapter 07
' p( }) C( w& ?3 c# {00:34:21.809                             : Chapter 08
* G1 x  v3 z1 `0 U" Q  W& ?00:39:40.836                             : Chapter 09
$ }+ F5 k- Q! p00:44:10.731                             : Chapter 10
* t, i2 G1 b$ f3 x00:48:47.966                             : Chapter 11
7 z* y4 l+ P& k% _  m# B00:52:47.747                             : Chapter 12
" Z; i1 Q+ h* l  B+ L00:56:18.375                             : Chapter 13
, k, \* k  W8 c' y# Z+ O) q- w01:00:17.739                             : Chapter 142 X" `; E. O9 n% p) |
01:04:41.919                             : Chapter 151 K. `6 m1 Y% v6 C) b
01:09:13.816                             : Chapter 164 {- Y0 _0 R) ~" x) K  H! H
01:15:13.300                             : Chapter 17
  O; A" l$ V( c4 }  u& c01:19:14.082                             : Chapter 18/ p- `" w$ L/ x' c; D5 N3 B
01:23:59.325                             : Chapter 19# P9 t5 ?4 H; ^$ |
01:28:06.406                             : Chapter 203 Y/ j0 @/ P% h1 h0 Q4 q
01:33:07.415                             : Chapter 21' P' M5 X5 k+ ?) \' \
01:39:19.954                             : Chapter 22
) k" [3 n9 K0 t* |4 l3 \4 j7 Q. z01:44:22.506                             : Chapter 23
( w( m5 Y8 j0 A( B" e# ]01:46:13.992                             : Chapter 24
% m/ x% K* m+ Y3 _- {3 U! [! A
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

3394

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1710 枚
体力
4854 点
lanpanshuma 发表于 2021-9-25 09:04:13 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
' a+ l7 D: y3 v  j) L) P1 jBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

75

主题

315

帖子

3949

积分

Sponsor

金币
559 枚
体力
2596 点
conanmc 发表于 2021-10-8 16:39:37 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
9 h/ z, P+ O' D4 a2 k2 e: K要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
/ {) `4 u: [9 b
每天都来支 ...

0

主题

157

帖子

818

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
472 点
kdavid 发表于 2021-10-7 19:23:58 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
9 r. X* {- z& C: P. U* b/ a至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
- u5 I6 s, p0 b) L0 Z: E

0

主题

86

帖子

620

积分

Sponsor

金币
195 枚
体力
249 点
aacq 发表于 2021-9-25 23:34:26 | 显示全部楼层
超棒的片子,谢谢楼主分享精彩片子

0

主题

22

帖子

324

积分

Sponsor

金币
123 枚
体力
122 点
QQ
wyhappybj 发表于 2021-9-26 09:17:42 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
5 m# |* X' T0 D( Y- y8 [5 _& oAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!, W6 y7 t! N. N! X+ C! O. j& o; s

0

主题

459

帖子

1904

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
992 点
luyife 发表于 2021-9-27 14:28:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

33

帖子

225

积分

Sponsor

金币
76 枚
体力
79 点
QQ
lichen8566 发表于 2021-9-28 22:04:44 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!6 C3 b& M8 R7 M6 H
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!5 u) K! r( E6 d  X& t

0

主题

24

帖子

231

积分

Sponsor

金币
110 枚
体力
71 点
kccylhh 发表于 2021-9-29 00:22:41 | 显示全部楼层
超棒的片子,谢谢楼主分享精彩片子

4

主题

1206

帖子

3786

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1377 点
QQ
davidqin 发表于 2021-10-1 13:46:51 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
9 }3 ]% t! o7 z3 m& l: ZBlu-ray Film Forum: I will always support you!
/ O3 k: t* b+ g/ A( x

4

主题

1206

帖子

3786

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1377 点
QQ
davidqin 发表于 2021-10-1 13:52:05 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!! U4 ^. n# A+ y4 ~# H* [
Blu-ray Film Forum is now my home!  X7 [0 P7 d/ m/ M* h5 v- x

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-21 22:44

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表