BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 128|回复: 9
收起左侧

[蓝光原盘] 蓝色海湾/蓝色港湾 [REMUX无损版] Blue Bayou 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 33.99GB

[复制链接]

8544

主题

8738

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
12725 枚
体力
11477 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-12-18 05:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg " ]* o1 o2 u0 @3 h

/ L4 ]% D6 E9 Z8 R8 n◎译 名 蓝色海湾/蓝色港湾+ b  b  N. t2 Y4 t/ ?
◎片 名 Blue Bayou
* Z7 O* M/ ], H$ T: z) {! j) L# L◎年 代 2021& M4 L' ]! R- o2 ^5 J
◎产 地 美国/加拿大
% G' ?! L0 C) j" e* Z' F% _◎类 别 剧情
3 V* R5 B) B# n5 F1 p4 z◎语 言 英语- H% \/ [& d. s
◎上映日期 2021-07-13(戛纳电影节)/2021-09-17(美国/加拿大)) ~" V+ W* W. v4 S: @: r
◎IMDb评分  7.1/10 from 3,348 users
0 w& C  m, x0 \" x0 t' G& R◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11121664/2 i$ A4 X5 w5 k, O) P- A1 Q5 |, k
◎豆瓣评分 7.6/10 from 1,638 users$ }6 E+ ]2 G: w3 S
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34856590/
; y/ B( R0 U# {  s2 G) i4 a6 [7 K◎文件格式 x264 + DTS  
6 W' P: X* ]: q5 {( J◎视频尺寸 1920 x 1080
6 A, ?# {& r( n9 w; O# [- @: t* _◎文件大小 1DVD 33.99 GiB
0 T$ Y" X8 P: L$ s  Z◎片 长 1 h 57 min* W* n4 J3 J/ t  C5 J+ L/ [
◎导 演 全知泰 Justin Chon
/ O7 G0 R+ l% A) c8 G0 s( J% J. W◎编 剧 全知泰 Justin Chon
' E( @( K7 B+ [: Y) y9 q◎主 演 全知泰 Justin Chon
; a/ f5 `/ Q6 k     艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander3 G4 d$ {5 N3 C9 K# T% T
     马克·奥布莱恩 Mark O'Brien/ r6 ?( r( e# E; c! e" _- y
     范林丹 Linh Dan Pham) e- t' n# l0 i/ i3 p. C- j  x
     辛迪妮·科瓦尔斯基 Sydney Kowalske
6 U0 c8 H) p. ]6 G* \% j( o/ u" v# H, u     沃迪·科蒂斯·霍尔 Vondie Curtis-Hall3 W; ~$ S% G6 \; d9 v+ u; O* P* H
     艾莫里·科恩 Emory Cohen
' e! t% r+ {9 ~8 j; V' X. _/ L     杰拉尔丁·辛格 Geraldine Singer
8 k4 v) c' [. c) ~9 I6 z. @0 R     托比·维特拉诺 Toby Vitrano7 j$ Y8 |6 b& g# g( D) H7 {* |
     雷内尔·吉布斯 Renell Gibbs) p5 G2 i7 W/ T  i2 c
     马丁·巴特斯·布拉德福德 Martin Bats Bradford
; j7 J' Q  V9 y6 j& C     吉姆·格里森 Jim Gleason
" t0 ~. C, y% a  S1 K! |- q  P% l! ~/ b     西尔维娅·格雷丝·克里姆 Sylvia Grace Crim1 K/ D8 t* t, g5 w; y6 P' V
     戈登·德克海默 Gordon Dexheimer
( @3 L+ V0 [1 K& N# @0 e- w     内德·尤瑟夫 Ned Yousef+ h. [$ V' `, Y+ n, R0 a2 `0 n# G
% B% \: b* D; h7 u; t
◎标 签 美国 | 移民 | 2021 | 剧情 | 戛纳 | 美国电影 | 电影 | 家庭
2 j- |* ~" Y) |# o- c! z! z
2 B5 H( Q1 v3 P# H1 y◎简 介   
: _# K, S: M% N& X6 M7 j. @9 B: E; F( T. c9 N
 故事讲述了一个典型美国家庭为未来奋斗的感人而普通的故事。( ~. v7 E1 V; ?, d3 p
8 K" ^% O% h9 `1 D) l$ ^
 韩裔美国人Antonio LeBlanc(全知泰 Justin Chon 饰演)幼年时被收养,并在路易斯安那州某个河口小镇长大成人。如今,他与心爱的Katy(艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰演)成家,共同抚养她与前夫生下的 女儿Jessie。当他努力为家人提供最好的生活时,却得知将被这个自己称之为“家”的国家驱逐。挥之不去的过去将他紧紧束缚。8 `6 E0 x  N- s0 F- I0 J% y

7 r4 ?: m. d6 a As a Korean-American man raised in the Louisiana bayou works hard to make a life for his family, he must confront the ghosts of his past as he discovers that he could be deported from the only country he has ever called home.& Q  W% I# {% c5 D
. f8 E7 R* Q5 N% x+ s
◎获奖情况   
. c( V6 U1 B: ~* f; N, h! g0 ~" s1 e" h4 |. i9 b* J
 第74届戛纳电影节 (2021)3 f  S7 ~# {( O: ~% t  o& q) J
 一种关注单元一种关注大奖(提名) 全知泰1 z/ d8 B  U6 h
Blue.Bayou.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT0 d: P8 \' |3 S1 F  c0 f

2 x8 y" E2 g, N( I# `Video# `& }" q8 T9 P+ ?6 x+ k
ID                                       : 1
- e9 I8 J* y' `: w1 XID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 h* h7 |/ f7 z: xFormat                                   : AVC( I' S7 r) h5 E/ {' r
Format/Info                              : Advanced Video Codec# l4 S, y; m& m$ e& d
Format profile                           : [email protected]
( [' ?% G; H% o5 |# R. A4 g# }Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames0 s, `% N( ?. b# e6 o" e
Format settings, CABAC                   : Yes; H, v  `3 W' I- _  @
Format settings, Reference frames        : 4 frames: F/ {: D! s) I2 U! }
Format settings, GOP                     : M=3, N=12" n7 V: I4 F; y1 w7 G
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC3 h, n# A# C- J& r
Duration                                 : 1 h 57 min
8 g8 @$ a$ e0 z) Z# K7 B' XBit rate mode                            : Variable/ O8 x4 f. K5 Z( O1 s* `) r1 \
Bit rate                                 : 36.0 Mb/s( N3 z( Y+ b6 X0 o+ k! r
Maximum bit rate                         : 38.0 Mb/s+ i! G4 q4 j# m4 l8 U
Width                                    : 1 920 pixels: C& {" M- `+ e- E) O! w
Height                                   : 1 080 pixels* m3 K% P0 ^6 }% o; T: ~
Display aspect ratio                     : 16:9
- X1 V) a+ s. B) j: yFrame rate mode                          : Constant
3 x  j8 i" I0 O9 A& VFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
7 n* d& K" c0 hColor space                              : YUV
, d  C/ R$ L% Y  l! g* iChroma subsampling                       : 4:2:0
+ Q8 `- |" Z5 Y4 }$ RBit depth                                : 8 bits
9 |, Y- K0 U3 \5 HScan type                                : Progressive% V: z6 O  F' K) \( s
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.725
: m6 F% D6 T/ ~9 W! f6 NStream size                              : 29.5 GiB (87%)9 s% u7 b2 g5 {
Language                                 : English, Q, _5 `8 r0 H6 s! ]
Default                                  : No9 Q* c1 i# }/ z+ j6 Q
Forced                                   : No0 ^6 {( R. r# l8 I
Original source medium                   : Blu-ray9 Y. E6 J2 }' b' S: T* r2 Z- C4 I" l
* c8 h/ J( E' ?, _5 f
Audio #1
( g% e" m) X  Q2 b) _ID                                       : 2
* U' c* J! i3 g' M: W' xID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
0 u2 j" R; F, _2 @! M+ _1 c: aFormat                                   : DTS XLL
7 G4 Q2 e9 `; z7 q% ?' EFormat/Info                              : Digital Theater Systems
4 v2 m. [7 x: VCommercial name                          : DTS-HD Master Audio: _: f. l( S6 J2 h+ h' w$ K' ^
Codec ID                                 : A_DTS! J7 B" s: j7 L
Duration                                 : 1 h 57 min
! O, v7 m; ~  N+ H7 l0 Y9 uBit rate mode                            : Variable1 _2 q) p3 }1 e5 f8 Q
Bit rate                                 : 3 760 kb/s% `2 Q* Y; f/ b6 X, d4 \
Channel(s)                               : 6 channels
- z0 H0 G2 X- R3 g$ K3 P5 T* A9 iChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
6 h( `6 j0 W% k. S# Z% w8 U0 _Sampling rate                            : 48.0 kHz
; L1 i" R) X1 S1 _: q2 z, IFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
2 R% F2 |/ I& W6 f( d6 z  vBit depth                                : 24 bits
  a- I4 i% o6 lCompression mode                         : Lossless
4 M% t4 ~: {4 o( \3 _Stream size                              : 3.07 GiB (9%)
" E; ~( M8 Z, ^% QTitle                                    : DTS-HD MA 5.1
( h; w( s1 w$ ~Language                                 : English  \; F, I# C  T$ J3 ]
Default                                  : Yes
7 [( L# K. j" h+ \9 B8 aForced                                   : No$ T$ J$ N0 A# D6 R' z& I! e  g% }
Original source medium                   : Blu-ray% P, o9 u# c0 d! {- g
, Z- K' B. U4 g# r
Audio #2
% G: Q, h" Q8 K  l8 iID                                       : 3" b: l: {5 z( y* x6 C# e
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
/ |/ L3 l7 g8 ?% ]3 s1 lFormat                                   : DTS% F2 L8 W8 r8 e0 J5 r
Format/Info                              : Digital Theater Systems9 e1 B8 l! v& I( o  u$ A
Codec ID                                 : A_DTS% h- S" i$ {3 `# L
Duration                                 : 1 h 57 min- p, w9 S& e3 p. t- {' a1 ?
Bit rate mode                            : Constant
- l; B+ X, {9 \& n) n7 ]: d5 ]Bit rate                                 : 768 kb/s
, H* q4 o# t5 X" b( }& a3 kChannel(s)                               : 6 channels
) Z0 g; Z- ~! I6 n6 _Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE( z3 d- l; M" w1 V- Y2 p+ z
Sampling rate                            : 48.0 kHz- i. \1 B& `4 a( [: o- r6 u
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)6 L3 D9 @. f# q- G) y
Bit depth                                : 24 bits( P7 R' ?# o, L. \8 _
Compression mode                         : Lossy
" h+ v: i  l. ~- m) NStream size                              : 643 MiB (2%)
: Q9 f) @% m, kTitle                                    : DTS 5.1! n. K/ B; X; I2 d; w; U
Language                                 : Spanish
9 [3 ]8 E; L' N% B3 BDefault                                  : No
: Z' \; @0 i4 m4 W! b$ y' fForced                                   : No
' I$ }6 o) @4 p" h  `8 I: }9 `8 {9 b+ sOriginal source medium                   : Blu-ray
+ _# F. f; e- V5 r) C5 O% t' F2 }, [8 A3 z
Audio #3
. D$ v2 L" s: KID                                       : 4
) k/ G; h$ X3 q) l% \ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)5 h, N& F* t; D. ]2 a& Q
Format                                   : DTS
2 q( K3 B% G' [* ~5 h2 F3 t5 jFormat/Info                              : Digital Theater Systems, g: O0 V& p! {1 V+ Z9 {( D; k0 P
Codec ID                                 : A_DTS( v3 O! F- n. e3 [/ V1 ~3 ^
Duration                                 : 1 h 57 min
! C- b* a- f. i/ O, e, N& @) lBit rate mode                            : Constant7 [+ j3 y! \* z' `
Bit rate                                 : 768 kb/s
; r# h7 ?& ?5 q" q+ e, zChannel(s)                               : 6 channels/ w1 p/ M& y7 D/ _4 o' W* e7 ?$ H
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
. a. z. G( H6 g" R& z/ O8 }, NSampling rate                            : 48.0 kHz/ l5 H4 Z3 `6 k4 y+ ?( W/ T1 ~- e
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
; H9 Y( U9 C& o4 ^+ t' F1 _( N1 qBit depth                                : 24 bits
- t- t1 E7 h* B: Y  hCompression mode                         : Lossy
- A/ P2 B2 j/ `- j, p4 i, i. M* V. pStream size                              : 643 MiB (2%)! S* |  d, I! w9 f% d& y1 W
Title                                    : DTS 5.1
2 M( N3 Y+ b  A  hLanguage                                 : French# O! U) E$ h, Y9 l
Default                                  : No
; |" }' Z+ @, e/ \* u0 \Forced                                   : No" v: n) E- Y# j$ F* M
Original source medium                   : Blu-ray4 L* |/ U) B: g: @
4 O9 s+ |, x5 S  c) q
Audio #4
5 S# d( g6 ~9 w* X9 A: K. {ID                                       : 58 v% C7 p9 \: u/ s8 Z/ J8 S
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)7 c6 G7 L3 b8 J' m6 D8 C- w; H3 z
Format                                   : AC-3
& _4 [  W9 P, M! n( ~- sFormat/Info                              : Audio Coding 3
) E; ^# O! P" \, {Commercial name                          : Dolby Digital0 s4 K: N# n* M4 g
Codec ID                                 : A_AC3" t  H5 {6 Y) v( Q: c* [
Duration                                 : 1 h 57 min
& X4 y# d. P2 ^5 o! J+ L/ lBit rate mode                            : Constant  f! F/ W7 y' m& P4 ^# s
Bit rate                                 : 192 kb/s
4 ?# g( \9 Z$ N8 u- wChannel(s)                               : 2 channels. _# q& \0 _6 s
Channel layout                           : L R
- o" Z; R$ F  ]Sampling rate                            : 48.0 kHz; x7 `+ Y, m  k4 I. X2 }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); w5 T1 n! W4 o! I1 a6 a# y
Compression mode                         : Lossy& [( e# E$ a, H7 P. d. I) g* H2 k1 w
Stream size                              : 161 MiB (0%)1 L5 F9 ]( S. [
Title                                    : DD 2.0: d5 n4 n* K' w! J
Language                                 : English8 N4 Q/ r  A7 [# X) H2 A* n& ^( y
Service kind                             : Complete Main
) G. k* ]' V7 ~! }Default                                  : No
, I" _8 @) q. r- n+ iForced                                   : No' U/ g7 S3 k/ W7 u
Original source medium                   : Blu-ray
: ~; H5 T$ O1 a1 W4 t$ d5 `
6 y9 U3 n  I% j  HText #1
) A5 x# k7 r6 o0 Y! AID                                       : 6
- z. f  A7 X. `0 F4 y$ L( E9 ?Format                                   : UTF-8/ E8 g3 \8 l: g# O
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 M* x8 }& I. T7 @3 v! M- O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ D( U7 {  c/ E: n/ @5 s
Duration                                 : 1 h 49 min
' k3 _  Q* r' L0 hBit rate                                 : 51 b/s4 c, _  _6 r9 \) W4 s' A
Count of elements                        : 1154
5 L0 u- v8 i& d) J0 TStream size                              : 40.9 KiB (0%)
  P; N% `5 n% ?( p! W) f1 o7 T* `Language                                 : English: v+ q! W3 [) e2 d, Y3 O# I4 `
Default                                  : Yes3 m1 j$ W3 j& ?+ K3 z
Forced                                   : No
8 f6 C3 A2 h$ v( U1 [
2 B0 X+ b  Q8 J, FText #2
& n4 ?# q& [5 GID                                       : 7
8 x2 J3 n0 u( H# QFormat                                   : UTF-8% |8 b- T; W; Y& ]3 E
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 ]0 Y! U3 j7 G* q  Q+ A2 i
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 ^1 B0 [4 S) H; a/ bDuration                                 : 1 h 50 min
+ k4 O0 z  {% \$ r2 [Bit rate                                 : 55 b/s/ w/ J6 e, m9 U; V, Z, l4 ?
Count of elements                        : 1307* H8 |/ i1 q$ }  ?: M7 v7 t
Stream size                              : 45.1 KiB (0%)( w5 ^, C! E2 V4 c" X# G
Title                                    : SDH$ p/ k8 l" C) G! ?! z( @: C4 e1 S, ~$ I
Language                                 : English1 y+ V8 d8 ~: a' z  \5 ^# Q, k
Default                                  : No9 e8 v2 s, ?. W8 \/ q$ H0 Z7 t
Forced                                   : No
: v/ J2 C1 N/ K: L
$ {8 z$ I$ g7 k6 eText #3
- A0 ~' c5 J! S3 ]' XID                                       : 8
/ y1 s2 K( r' |ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
# K6 n/ @0 ]) O8 ~$ q( X) m* A, ~Format                                   : PGS6 W( G" t' n! v* Y0 N0 p" I: B8 |
Muxing mode                              : zlib
( ?) I1 x2 j, F  b8 g- zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  u% O2 l+ R3 G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 j* ]3 G2 n+ O3 J7 T- g2 \Duration                                 : 1 h 50 min
% w7 E- W# i& e5 eBit rate                                 : 38.0 kb/s- f, U3 F" }) w' ~) Q  R
Count of elements                        : 2640
8 C1 y& ~. P4 K; AStream size                              : 30.2 MiB (0%)+ S( i- n" s! l3 x, L2 H9 D. Z
Language                                 : English' F' \- a; |9 n0 I! k5 _# d6 N$ I
Default                                  : No
1 F: V; W3 @8 Q. }Forced                                   : No
) O9 ~, E$ \% a$ o( tOriginal source medium                   : Blu-ray1 B, B6 o, y3 W6 p

! M3 w! j0 ^' R* P$ }8 `Text #47 f$ P1 E2 V5 s$ G) [( u  C! k* `
ID                                       : 9/ q9 t0 k" N3 u( X  V
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
0 T6 r( L9 C  @; j* `Format                                   : PGS
6 ~, g9 R: G/ D! gMuxing mode                              : zlib
0 @2 M+ H5 w0 N! j2 DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! m- h: H, E5 I+ N1 x( e' L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! a$ j; W8 H3 }2 F- D2 _Duration                                 : 1 h 54 min9 u! s- k4 N- q! K# L
Bit rate                                 : 28.8 kb/s
: ~. o. |- X) qCount of elements                        : 2294
* q" s  |4 C% aStream size                              : 23.7 MiB (0%)
  ?) a2 e2 p5 H: ^1 q! q$ D: iLanguage                                 : Spanish
5 n1 t; @/ j, A! r( tDefault                                  : No
: ?. f6 t, R9 o* B7 w( `8 a" N3 zForced                                   : No
$ |2 q# }$ K. {4 K$ g$ jOriginal source medium                   : Blu-ray
5 b7 E* h: B0 [; d
+ {$ i# [7 S% B+ \1 D) YText #51 N, @2 J- n9 ?( W0 ~4 u! J+ c5 Z) [
ID                                       : 10
  J- }) R7 a/ ~+ E# RID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
: `& F. s1 x; i" yFormat                                   : PGS
! {* O: D  Y/ a$ O. b" M% jMuxing mode                              : zlib
8 Z3 l0 j* X0 l, t+ c5 o: Y$ P! fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 a4 i- P* h( G2 u1 O4 GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 \* A0 v0 j& l
Duration                                 : 1 h 54 min
8 i* y* t7 W( q" ]) OBit rate                                 : 30.8 kb/s/ }/ p( H+ ?- V5 E
Count of elements                        : 2300& ?8 w* n5 W! [- X0 f' q
Stream size                              : 25.3 MiB (0%)
: n' i* B  ]! E& K8 ^Language                                 : French
8 B% `5 z, H+ |1 [: B' jDefault                                  : No; D- T  W# M' L  s0 K3 T
Forced                                   : No# @. x1 U8 G0 G* B
Original source medium                   : Blu-ray* j* E. H+ K3 ~" e2 Q: Q+ t
! i( ^% Y: D" P4 d( u
Text #6
5 ?$ j4 S/ f1 j& O9 D' _  m) YID                                       : 11
) t0 D5 r: I! S6 D% {3 eID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
4 n) }- x9 F3 G9 i- Q! p7 wFormat                                   : PGS
1 z- y/ ?! P/ ]- S' P8 t! D1 D& vMuxing mode                              : zlib) X& J- E# _( }- ~! W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! L- h$ _) K8 s* }: L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 v+ i1 g2 b8 k" @$ Q3 uDuration                                 : 1 h 51 min+ {) C3 v' Z5 u3 T: x( i7 v/ |% I3 l3 {
Bit rate                                 : 1 214 b/s0 Z, j* T3 k; @+ n" m* f" S- R4 ~; ?
Count of elements                        : 104" r# ~2 V. O& ], E
Stream size                              : 995 KiB (0%)
6 B2 a5 A! x' E5 o8 G+ V7 H2 MLanguage                                 : Spanish
, G) G2 o8 V. _Default                                  : No5 y  k' ]0 I; B( f. p; R
Forced                                   : No0 t3 h! n8 P( s' c  T' n7 E
Original source medium                   : Blu-ray# Y- q' c$ T) Y/ N, H6 q
* s4 O- L4 ?- r' V2 a
Text #7
: s3 j% s8 f0 w3 d4 B' P6 E: z$ tID                                       : 12* u) z) p2 z" ~& [" e& n# P
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)# ^( l; n% j- C
Format                                   : PGS" B" p$ f6 |6 L* ~' A
Muxing mode                              : zlib; r1 D/ q- ]( y& Y9 K
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 M+ x3 J5 d( |5 P/ ?5 V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ K: c4 V( d" W: L
Duration                                 : 1 h 56 min' p5 ]2 y9 y* f0 x+ I
Bit rate                                 : 2 430 b/s
, n2 h3 f/ }4 `Count of elements                        : 1649 P/ k8 o' `3 p4 _' w
Stream size                              : 2.02 MiB (0%)% q4 B5 S, H7 a- ]' q/ g1 t. n
Language                                 : French
( Y/ c9 u7 K6 W: a/ J" v+ Z3 iDefault                                  : No. P  t. {* C" G% |2 k6 t$ g
Forced                                   : No
. ~! l: [& \6 N3 t+ r7 p1 |Original source medium                   : Blu-ray3 y& `# S! X; Y1 b1 P- Q( r

$ i, u3 `. T  b' ~Menu* ^% b5 b* I5 h, V
00:00:00.000                             : en:Chapter 019 F; A) d% G) u  @6 t1 H% O- e3 L
00:07:05.466                             : en:Chapter 02
! T) E; t) ~. h; }' h1 t00:12:34.879                             : en:Chapter 03
! ~; Z$ A# w3 u00:20:24.431                             : en:Chapter 04
4 G3 |$ r2 r3 z& Y) p0 e00:25:17.140                             : en:Chapter 055 y% G2 q& k# [8 M. \
00:32:06.341                             : en:Chapter 06, O% f& g1 e" A+ r; v7 a& a
00:40:49.572                             : en:Chapter 07
$ k4 h4 A. [& x& c( x. w/ |00:45:32.646                             : en:Chapter 08
0 y' F: }8 L1 ]00:51:01.975                             : en:Chapter 09# q/ U6 l: c2 h0 f: W) Y4 f- H
00:54:56.918                             : en:Chapter 10
# n+ x- n% Q8 ?/ B* t01:04:24.652                             : en:Chapter 11
; g3 ]* K6 m# U01:10:50.246                             : en:Chapter 12' n0 g) U# l1 \5 w
01:18:06.556                             : en:Chapter 13
* y- F$ R- x- F4 m- \01:22:05.295                             : en:Chapter 144 n5 ]+ C$ X, `+ m
01:27:40.421                             : en:Chapter 158 E9 O3 z. v# U- a
01:30:03.815                             : en:Chapter 163 W& R2 ]. z8 S9 v$ ~5 q- Q2 ]9 S
01:36:57.853                             : en:Chapter 17/ Q, ^" r- ?; i9 O
01:40:00.744                             : en:Chapter 18
  d2 ?8 @2 b3 D& A+ Q( O: M01:44:47.239                             : en:Chapter 19
4 s( H+ a: O0 @& x01:52:44.674                             : en:Chapter 20
0 P5 K% N( ~, {6 o# K) G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-12-18 08:31:45 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
) E3 M/ z( W* O) S要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!! M& C6 a2 B0 y: t9 Z1 {' i

0

主题

62

帖子

1028

积分

Sponsor

金币
217 枚
体力
668 点
ljy-123 发表于 2021-12-18 17:02:52 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
6 h+ Y1 ?9 l. S) S3 L, Z) ^I love your Blu-ray movies Forum!
. J1 X0 K* M% p  r+ c) p

0

主题

435

帖子

1713

积分

Sponsor

金币
63 枚
体力
773 点
sebarstean 发表于 2021-12-19 16:52:11 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。$ U  N" h/ M& A: K9 K( T
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

65

帖子

407

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
242 点
dorischy 发表于 2021-12-25 09:52:27 | 显示全部楼层
好片下来看看

0

主题

49

帖子

316

积分

Sponsor

金币
69 枚
体力
146 点
jqguan 发表于 2021-12-29 23:32:19 | 显示全部楼层
好好学习天天向上

1

主题

524

帖子

2033

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
964 点
firendzhon 发表于 2022-1-4 20:36:43 | 显示全部楼层
蓝色海湾    谢谢分享
2020第一天 ...

1

主题

524

帖子

2033

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
964 点
firendzhon 发表于 2022-1-7 08:56:02 | 显示全部楼层
蓝色海湾   谢谢分享
2020第一天 ...

0

主题

65

帖子

361

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
215 点
qiuleng 发表于 2022-1-9 18:31:19 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!1 d! Y0 ]- B- Y0 X! Q8 J
Your resources, well, I am very satisfied!; R% f. a5 ?+ ~

0

主题

259

帖子

1216

积分

Sponsor

金币
198 枚
体力
468 点
lfvvzc 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
姐顶的不是帖子,是寂寞!4 @" F* W& m8 N
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!9 n8 m- H: t$ V6 `% |) {' g

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 16:10

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表