BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 227|回复: 20
收起左侧

[2160P极清] 新生化危机 [4K高清版] Resident Evil Welcome to Raccoon City 2021 2160p AMZN WEB-DL x265 10bit HDR10Plus DDP5.1-CM 11.42GB

[复制链接]

8326

主题

8705

帖子

8万

积分

Post Share

金币
19129 枚
体力
16746 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-12-21 20:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
. U+ I. w, g' C

: V- c% B4 ^  j5 p4 B◎译 名 新生化危机/恶灵古堡/恶灵古堡首部曲:拉昆市(台)/生化危机:欢迎来到浣熊市6 P" D, L: Y3 a! x% O
◎片 名 Resident Evil: Welcome to Raccoon City / Biohazard
+ Q- B4 v7 `; `. K) ^3 s◎年 代 2021* V0 b6 e' o- i- e& L7 K4 H2 A
◎产 地 德国/美国/加拿大
: `3 w& w0 d( p$ U◎类 别 动作/科幻/恐怖
$ j6 s1 E: |6 d6 G. M. h  _◎语 言 英语
) D2 U+ @3 E: r# `' g0 v9 O  n◎上映日期 2021-11-24(加拿大)
1 t8 U* `2 Z4 H$ |7 q$ j* c6 C$ b◎IMDb评分  5.6/10 from 8,521 users' ?5 ~9 S3 w& {# ]3 U+ y" ^
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6920084/1 c2 _- A5 }" U* E/ U# h
◎豆瓣评分 5.6/10 from 532 users
% H6 u/ F- z0 y; K! A; _◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26140265/
+ Y1 i& O/ P0 @9 }9 X2 u# K◎片 长 1 h 47 min
+ T1 x. E. q) {◎导 演 约翰内斯·罗伯茨 Johannes Roberts
9 v/ U& ?8 t% z" j. o: N) B◎编 剧 约翰内斯·罗伯茨 Johannes Roberts
/ a. q; {% i+ @5 |/ Z◎主 演 汉娜·乔恩-卡门 Hannah John-Kamen
8 c1 u0 O6 z" ]; K9 d     卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario. ~- y" E7 P) t- {) r' k3 _
     尼尔·麦克唐纳 Neal McDonough
) u3 w9 |4 W0 N' ]     汤姆·霍珀 Tom Hopper
/ c- h/ j# J" E7 |     罗比·阿美尔 Robbie Amell' Q9 R& S* m( _& B; V8 `* Y" C
     阿万·乔贾 Avan Jogia
' S0 E* v" D4 e7 O) ?     唐纳尔·罗格 Donal Logue/ `  e( H( d' Y" U  u# Z; g
     高莉莉 Lily Gao
" N' V, a  f6 C/ {8 x3 Y* b0 w6 V0 l     内森·达莱斯 Nathan Dales
% B$ F2 ^( J3 l9 c     斯蒂芬妮·霍金斯 Stephannie Hawkins
* Y, [6 M- p7 n7 h5 N2 S     乔什·克鲁达斯 Josh Cruddas
& [+ A0 A, d. T3 r1 O" e/ E     查德·洛克 Chad Rook
$ v* k4 @# {4 @0 T+ E/ a1 I: Q1 x     珍妮特·波特 Janet Porter8 c+ @4 w# k( s. e
     帕梅拉·麦克唐纳 Pamela MacDonald; O' x9 `/ R" y0 p2 Q
     霍莉·德·巴罗斯 Holly de Barros! i: |. i$ P- F# m, [2 u( Z
     萨米·阿泽罗 Sammy Azero
; n/ C9 O7 Q1 F' i     帕特·桑顿 Pat Thornton: X( r4 j1 X- T' p$ s2 K  w2 h
     达伦·W·马吕努克 Darren W. Marynuk$ h  Y  w4 ]) `- O% }. U
     卡森`曼宁 Carson Manning; i; O) y2 N( n6 w  d  j
9 _+ W1 C5 k/ P- m$ B5 l
◎标 签 丧尸 | 恐怖 | 惊悚 | 科幻 | 美国 | 游戏改编 | 2021 | 动作- R! R; p5 y) A% g( t
0 @! Y" Y  E# v/ s$ c
◎简 介   " S' c' t0 C& G; Z8 E% R
+ q, I4 G% g* B5 k3 F0 Z7 j
 浣熊市曾是蓬勃发展的制药巨头——伞公司(Umbrella Corporation)的总部所在地,现在却是一个死气沉沉的中西部小镇。
+ c0 j; u; ~6 q5 L 该公司的大撤离使这座城市变成了一片荒地,地下蕴藏着巨大的邪恶。& K8 i: D1 Z% l% ~" a% {" R5 y
 当邪恶被释放时,镇上的人们将永远改变,一小群幸存者必须共同努力,揭开保护伞背后的真相,并度过夜晚。
  h9 a; ]2 I4 ]0 f5 v! H" w& t" N: T& c9 ~' ^( w1 q
 Set in 1998, this origin story explores the secrets of the mysterious Spencer Mansion and the ill-fated Raccoon City.
( r4 O9 ?) X- z% |, g( z
Video
) j& e* Y5 S8 y: r$ q' k- vID                                       : 1$ _) C; m2 d9 y& O. ?+ _
Format                                   : HEVC
1 K( V: e+ H7 j# rFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
9 H4 f, k) s' u+ oFormat profile                           : Main [email protected]@Main
0 x  K- ?0 n2 _& U, H1 `HDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible" e. _  ]! @2 @4 H: B* ]$ M
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
7 R" X. t; o$ \0 lDuration                                 : 1 h 47 min/ U1 K( k5 X% i, d2 j7 u
Bit rate                                 : 14.6 Mb/s
9 P- ?8 S% \" E# N# `Width                                    : 3 840 pixels
) i5 v* \% B* v! g9 ]- S1 i% ?Height                                   : 1 600 pixels/ y: l& M9 n- @$ `$ \' H) x' X5 I
Display aspect ratio                     : 2.40:12 N0 o# \% F6 N+ K1 z0 x% _0 B
Frame rate mode                          : Constant% t$ n( X# o  v, n" l& v; z$ d
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS1 T. e. R9 |0 Z7 g' s* F. {- z
Color space                              : YUV
8 H0 D* \, \) K; ?$ TChroma subsampling                       : 4:2:0
* Q  i4 u& ~( c2 a6 L4 kBit depth                                : 10 bits
- t% L. N' t" m* ]7 D. |: U, IBits/(Pixel*Frame)                       : 0.099
: g6 z0 [+ ~, i2 E9 o* e% o9 X! oStream size                              : 10.9 GiB (96%)
* Y' b* x0 c% m  x) p+ I& WDefault                                  : Yes9 X: F8 W6 z/ Q6 y) K0 l! [$ q/ q
Forced                                   : No+ ^! z9 C  R# c
Color range                              : Limited7 T7 Q7 k( T, f
Color primaries                          : BT.20205 i2 T9 O8 }% }
Transfer characteristics                 : PQ) o! U9 z! D0 t" r; D2 w* I; k
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant# ?: ?4 @" q$ v2 E6 c
Mastering display color primaries        : Display P3
  R1 z5 O' C0 O7 ?  z7 f, VMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
2 m- A/ ?, G7 T9 d( OMaximum Content Light Level              : 622 cd/m2
% @7 a% V6 a! u# ^0 |Maximum Frame-Average Light Level        : 242 cd/m2
$ V4 J: v' {& J5 m& a! K5 C8 ?$ Q/ M* X
Audio  }. j" a+ F) z3 R* V) t/ E
ID                                       : 2
5 R+ Q+ s  K) T" |. T  k% l- nFormat                                   : E-AC-34 H5 i4 s8 T& R& l6 j
Format/Info                              : Enhanced AC-3
* O' [8 P  _6 H7 z& G" RCommercial name                          : Dolby Digital Plus; I3 x( e( d/ n8 i* d
Codec ID                                 : A_EAC3
4 x* U- ~; ^% lDuration                                 : 1 h 47 min
, `, W$ X7 O) D; ~  Z& cBit rate mode                            : Constant
% m* @! X3 Q' I8 jBit rate                                 : 640 kb/s# q- r6 ]4 U0 a' O+ d+ F* h- _
Channel(s)                               : 6 channels
: L' e1 G9 `3 \/ A! tChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
0 N- d5 w2 J5 ZSampling rate                            : 48.0 kHz+ J% O% {1 y! Y  N2 |# F
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( |8 |: M/ q& G) i* iCompression mode                         : Lossy0 s# X. s( l+ x
Stream size                              : 492 MiB (4%)
6 d3 ~" ]5 z% F5 h9 STitle                                    : English# Q& D: p; G# w- D" _: ~) e
Language                                 : English
' V  G$ t8 G; X+ K! Y: e: eService kind                             : Complete Main
. s! o- n9 {8 l; s/ g8 |2 XDefault                                  : No/ ~3 f9 m6 p; ~7 W4 e
Forced                                   : No
& I" E- ]# t! K$ K
% E/ o" v. x& x* O6 Y9 f8 g! Q4 [Text #1
8 B5 D8 \2 e' T4 ^ID                                       : 3, n  u5 n9 z; ]- {9 U1 B
Format                                   : UTF-8
: u5 N% P: t! K0 Z# mCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% I: r5 v, Y7 [Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! I. R4 m: `3 A  V& Q
Duration                                 : 1 h 46 min, j# o  v; ]& {, r% q  s
Bit rate                                 : 41 b/s* Y) L, S8 h$ b( W+ F& M9 ]. ^- B3 q
Count of elements                        : 14392 Q2 C/ ?2 @  _0 E0 w3 e5 X
Stream size                              : 32.0 KiB (0%)
3 T% J8 r: K: F, j: U  i, |Title                                    : English
0 [) I1 X; E) ~$ P: bLanguage                                 : English
! C  g7 i# Q: nDefault                                  : No
  r5 i* w" U1 h% T, r. M% vForced                                   : No
5 b/ ?7 a7 U- I- T" W+ H; t5 o: r, d5 o5 h- K) q
Text #2$ Z9 E/ m. k2 n2 a
ID                                       : 4
% W- t$ G2 {$ ^- ~% Q7 SFormat                                   : UTF-8
+ \( j  f5 B0 b, F2 M  @Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 S8 E1 |  B$ \( ^! n! u9 S
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& W5 f: ^5 q+ Z% ]$ i
Duration                                 : 1 h 46 min6 f3 a- h9 V0 D4 r
Bit rate                                 : 45 b/s
( U& T, V' L* V. ?" q* @Count of elements                        : 1473
+ T- o0 D, Y5 r4 w' ]3 L# pStream size                              : 35.8 KiB (0%)
! l( ^8 |2 L# [: u, ]) [Title                                    : English [SDH]5 Y" r) J! N+ s. p, M/ A. P
Language                                 : English( F7 I, E2 p+ A' u
Default                                  : No
9 ]- T1 {9 c, T0 P% I) [$ Z" F  w4 HForced                                   : No
8 e; R3 n( ~1 Q8 y( i$ N0 J
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

20

帖子

250

积分

Sponsor

金币
99 枚
体力
108 点
ww48843589 发表于 2022-1-10 18:46:53 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!* k: e& H/ q3 K% P6 @6 n6 A. ~$ i, s# c7 X9 Q# s
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!" a0

0

主题

36

帖子

321

积分

Sponsor

金币
78 枚
体力
166 点
784620024 发表于 2021-12-21 21:17:38 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
! o$ o# A/ n: _7 f$ _' t/ i至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!" a0
又回来了 ...

0

主题

259

帖子

1216

积分

Sponsor

金币
198 枚
体力
468 点
lfvvzc 发表于 2021-12-31 13:25:49 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。' ~- T* r6 E8 w. V: x6 h. V
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
- z8 P% U2 Q  w1 U: N

1

主题

26

帖子

392

积分

Sponsor

金币
112 枚
体力
226 点
intodeep 发表于 2021-12-21 23:29:30 | 显示全部楼层
我前天才在今日头条上看了片段,马上下载,哈哈
; b9 N' V$ {. B  \( j

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-12-22 08:42:56 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
' k! n9 X- Y. j4 ^0 }Blu-ray Film Forum is now my home!3 w4 `8 y( J4 e2 x' A! N

0

主题

435

帖子

1713

积分

Sponsor

金币
63 枚
体力
773 点
sebarstean 发表于 2021-12-22 14:05:14 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
3 N" [: A3 P( z2 w$ Y$ R+ _至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
& K+ Z  ]  g& A9 o$ A3 Z

0

主题

13

帖子

201

积分

Sponsor

金币
119 枚
体力
54 点
www956548457 发表于 2021-12-22 19:57:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

4

帖子

195

积分

Sponsor

金币
148 枚
体力
27 点
QQ
lfr099 发表于 2021-12-24 14:29:41 | 显示全部楼层
这个片子真的还可以

0

主题

193

帖子

996

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
565 点
kdavid 发表于 2021-12-25 09:54:59 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!9 m1 v, B1 I( P5 o" p
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
, S$ F3 g0 s1 o. j

0

主题

114

帖子

913

积分

Sponsor

金币
403 枚
体力
279 点
defend 发表于 2021-12-25 10:21:15 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""0 X! Y/ H' x  c. N
8 g. [' }. W# m) E6 ?Blu-ray Film Forum is now my home!

0

主题

37

帖子

250

积分

Sponsor

金币
103 枚
体力
65 点
wade414553085 发表于 2021-12-27 11:44:02 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
1 U* j- B# U# \$ A( |3 Q至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!( o9 O7 x+ ]5 _4 [

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 15:58

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表