BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 41|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 美国狼人在巴黎 [重制版] An American Werewolf In Paris 1997 REMASTERED 1080p BluRaycd x264-WATCHABLE 13.0GB & 8.90GB

[复制链接]

9642

主题

1万

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
837 枚
体力
46036 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2022-1-25 16:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

, X3 E0 Z0 G8 N' H  H$ Y7 @7 d8 x& y) H% u% _
◎译 名 美国狼人在巴黎
6 \, X6 M9 _( E' M# J( M! H◎片 名 An American Werewolf in Paris  / An American Werewolf in Paris
1 k* s* Z. f3 ~/ ^◎年 代 1997+ A2 [$ z% i2 M
◎产 地 英国/荷兰/卢森堡/美国/法国
% F2 Z- f5 s6 A, M8 Q# d◎类 别 喜剧/爱情/惊悚/恐怖
, P. _) C' M/ N: {1 Q; |4 C( g◎语 言 英语/法语' q. @) x+ |1 R/ [4 [  Q( H* F
◎上映日期 1997-10-31(英国): q7 z$ P8 S: \0 L: V* a' r
◎IMDb评分  5.1/10 from 24,601 users
- U% m, A" S$ \& c◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0118604/2 `9 ~6 Y5 m5 G: X; v
◎豆瓣评分 6.5/10 from 215 users* W. e! ?8 v. |& X, Q) {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294359/0 Y$ y: p' B) S
◎文件格式 x264 + DTS  
" ~% c0 ~9 A- S+ t% I9 H/ c. x# O. D◎视频尺寸 1920 x 1080& v/ u! r: G, l5 c, h( U
◎文件大小 1DVD 13.0GB & 8.90GB
+ g$ E5 Z: A' Y: Q: i◎片 长 1 h 37 min
6 V5 s6 s7 a0 Y' y◎导 演 安东尼·威勒 Anthony Waller (id:1041743)
& l/ W2 q7 `7 U! {. K◎编 剧 安东尼·威勒 Anthony Waller (id:1041743)9 x; g9 @5 W8 t! t
     约翰·兰迪斯 John Landis (id:1025259)
( O) v* A2 L% y/ E& e7 @  D& g     Tim Burns Tim Burns (id:1029536)* J1 f4 L4 t1 G% w) k4 R
     Tim Burns Tim Burns (id:1279692)3 B8 m& |2 P- B  }4 i
     汤姆·丝特恩 Tom Stern (id:1298403)' L6 K( r; R0 a7 @% s
◎演 员 艾伦·麦肯纳 Alan McKenna (id:1342197). ?; w) v# t6 A# p
     玛丽亚·马卡多 Maria Machado (id:1290635)- I8 `" Y! ?# Z. `( x8 L) D/ W; q
     朱莉·德尔佩 Julie Delpy (id:1036420)" T  D/ y2 i0 \; }) v: m
     Maria Schicker Maria Schicker (id:1296875)9 O5 l* O& `+ S# w/ S; j1 o$ d
     Katja Reinert-Alexis Katja Reinert-Alexis (id:1295428)% y8 ?7 T6 T7 B  Y$ g$ h& `6 f
     布鲁斯·沃尔特斯 Bruce Walters (id:1300370)1 i, {% b& z. B4 t, Z/ r% Z& g
     彼得·特拉弗斯 Peter G. Travers (id:1299485)
3 M- y1 k0 c$ d, v  N6 o     詹姆斯·斯特劳斯 James Straus (id:1298547); {# u- d; ~0 n( h! j# N
     格雷格·金布尔 Greg Kimble (id:1288555)
, Z1 ?% X8 q! i' K5 O( F  N     Scott Gordon Scott Gordon (id:1285195)
& W: F. H1 D) o8 y: }! o! W# z3 p1 O8 F
◎标 签 狼人 | 恐怖 | 惊悚 | 喜剧 | 法国 | 美国 | 美国狼人在巴黎 | 欧美电影
4 X# }' I+ K% Z2 L, A& B
. |7 U! v/ _3 w: N/ ^1 w9 P! J◎简 介   
1 `) i, i1 T: G2 ]( a* K* H# O3 _, X0 k3 T2 f# x; `
 三个美国青年组成“旅欧探险队”来到艺术之都巴黎。到达当晚他们就开始按计划冒险:在艾菲尔塔上来一个蹦极跳。就在准备就绪马上要开跳时,三人中的安迪突然看到一个女孩从他不远处跳下去。当他意识到她是在寻短见时,毫不犹豫跳下去,凌空救起了那个女孩 。不幸的是,他的头也撞在铁板上,失去了知觉。安迪在医院中醒来,尽管同伴还在笑他没女人缘,但他发现自己已对那女孩有了情思一束。仅凭那女孩在现场掉落的一张纸条,他们开始寻找。又有谁知道,在这月圆之夜,一件又一件可怕的事情就要降临到他们头上。
: s1 t, F& ~/ N; n5 |( f
$ p, u9 T6 M0 V. W. M An American man unwittingly gets involved with French werewolves who have developed a serum allowing them to transform at will.
5 V( B4 K* D2 c; N6 g
An.American.Werewolf.In.Paris.1997.REMASTERED.1080p.BluRayCD.x264-WATCHABLE 13.00 GB7 `  f; s2 Z4 D  t: T

6 Z' m9 D0 z/ r9 t, o3 ?Video+ V2 |( g- ~2 {" X2 `
ID                                       : 1+ o) ^- c+ C; h! e0 J% W& p
Format                                   : AVC  B1 R  l$ }3 b1 B1 J
Format/Info                              : Advanced Video Codec
+ |3 Z/ y" o8 }0 |! ]( B1 J9 FFormat profile                           : [email protected]# q8 B' a/ M8 P! Y; h
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
& `" m! n6 i  J: \4 Q& E! t1 wFormat settings, CABAC                   : Yes
+ k) D' K! v$ s& |5 {Format settings, Reference frames        : 4 frames
4 L' A1 U' F- t. U( R# dCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC# q9 m, E/ E8 r& j9 J* X
Duration                                 : 1 h 37 min
9 E" G8 ?8 F$ G  f9 p* m# g+ ABit rate                                 : 16.3 Mb/s
  y+ F2 c* L8 L0 V0 s% MWidth                                    : 1 920 pixels% j+ X, c  m" n) }
Height                                   : 1 036 pixels) W) @% X8 F6 G1 g+ I  d
Display aspect ratio                     : 1.85:1
) _$ c: b4 {3 @; NFrame rate mode                          : Constant
9 G6 @5 F3 k. p5 ?# e" o# t6 sFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
, @. @  z- I+ b) k- G% KColor space                              : YUV
$ q# D( ]+ z0 wChroma subsampling                       : 4:2:0
# c0 r3 h. M! [4 ]( l; {+ RBit depth                                : 8 bits; M. Q" a" ~4 Z; o# Z
Scan type                                : Progressive
/ i% T% Z0 b. j7 ]& ?" k' c6 x* KBits/(Pixel*Frame)                       : 0.342; E3 j& Q3 T7 V8 N2 Q" D
Stream size                              : 11.2 GiB (86%)
' Y$ M, L, b. MWriting library                          : x264 core 164 r3081 19856cc
* Z% M3 p/ b; r& i' ZEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.3 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70
, m1 o6 ]2 H# A' ?Default                                  : Yes
1 {1 j  |& t2 ^1 ^2 ]- _Forced                                   : No4 N, S4 u- }4 a( X
Color range                              : Limited0 G1 {' O* v' j. S- R
Matrix coefficients                      : BT.709
7 k) W( D! p8 d: C9 @/ ^5 ]( U7 s, {3 t1 ~; a' o* z0 f
Audio #1" n' G- u; u4 ]8 N1 Q- Y
ID                                       : 21 Y& W% i% i- @& Y# C2 b* C
Format                                   : DTS XLL
5 w7 B% r3 `$ H$ WFormat/Info                              : Digital Theater Systems
: @8 t1 d, A9 w8 Q! H, gCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
. w+ W) N' f0 J0 TCodec ID                                 : A_DTS
* u! D8 N9 q" z7 V6 oDuration                                 : 1 h 37 min
" T. s; @% e+ c$ G; D  ]( SBit rate mode                            : Variable
  C6 c9 n" Z" C% ?9 d. p/ }  nBit rate                                 : 2 526 kb/s
! v( K7 o' l% FChannel(s)                               : 6 channels0 l1 p" ~" D3 A+ |1 t. v1 s+ N
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
+ x. l( L4 k) lSampling rate                            : 48.0 kHz
: v  N: J  |3 T; kFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 ?- f. L& E9 hBit depth                                : 16 bits
) T% l5 C' w9 j/ i5 _/ WCompression mode                         : Lossless* D. Y# F0 o  }2 Z: q! o
Stream size                              : 1.73 GiB (13%)5 k* S% E$ [: j$ p; i; d
Language                                 : English8 }7 t7 B) q6 x
Default                                  : Yes7 f6 b. H& [3 A3 N- t+ C
Forced                                   : No
" K* Q8 M) o4 [. y6 U5 e4 _. O, W3 i4 _! z! L8 @
Audio #2! D5 \5 S6 c0 N
ID                                       : 3
. S5 @) c  D2 u" P  yFormat                                   : AAC LC
4 D+ d$ j7 Q1 m# Z+ n& P2 pFormat/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity. Q3 ~& r" Z2 L! G7 |1 ?
Codec ID                                 : A_AAC-2& }! i4 U+ o1 s
Duration                                 : 1 h 37 min, A/ z; T% m, J4 P2 m1 D
Bit rate                                 : 140 kb/s
2 `% ~8 E' k% U  l# PChannel(s)                               : 2 channels
& P9 f' B0 Y. o; X3 BChannel layout                           : L R: H3 P! e8 F; R" {
Sampling rate                            : 48.0 kHz' n1 P5 s) B, O( r  S) T
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)9 u5 n  D9 `0 K( f- [
Compression mode                         : Lossy
  T7 ~) S, r6 g  {Stream size                              : 98.4 MiB (1%)1 O& o' r2 O, g) k
Title                                    : Commentary track' ?2 X1 x( |4 K, e
Language                                 : English
1 k6 o5 T, I+ k* {Default                                  : Yes
3 E! B  t8 s& F% O* p: f% R; XForced                                   : No
$ m  F: D# |% ]" r: R* ~9 X7 E! b# \) o4 \* y2 C4 [, T3 G: e
Text #1  W8 D& C% U1 ]5 q) T8 y( J* }2 `
ID                                       : 4
" s+ b: T5 c( {% R1 SFormat                                   : UTF-8
8 V2 l# \9 O7 ]7 `! `Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 T6 S6 E. L; |2 lCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 Z. w4 l% `. k% W# D: CDuration                                 : 1 h 29 min# N' K( L, l" W$ R( g, I
Bit rate                                 : 35 b/s
0 @* e6 h6 G6 w% _1 O7 dCount of elements                        : 784
) [% [# D4 R2 L9 ^Stream size                              : 23.7 KiB (0%): |0 f! ^5 R( A4 P4 c
Title                                    : English Full Subtitles
: y" M$ w6 G  {. ^) K/ ZLanguage                                 : English
" i$ e) A' {9 n  b. A; e# }Default                                  : No# M  p% I/ t! g# N% j
Forced                                   : No7 h- }% k  v( X" Q8 o

& z- H& K: e+ Q; tText #25 C, |1 a$ y+ r5 z3 f/ g/ f; B2 i/ N
ID                                       : 5
: {$ v- s4 P1 G8 F% k8 }' GFormat                                   : PGS
0 _5 Z; g+ ^( y8 gMuxing mode                              : zlib
5 [, n' n8 @! F9 D& kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ k0 e/ c# W" ], @3 c9 z" w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 _0 s' e6 ?. fDuration                                 : 1 h 29 min
. e& K$ x2 B+ HBit rate                                 : 19.8 kb/s
& s* C# _5 B. a8 i8 K' Q! TCount of elements                        : 1536
& W$ W* W0 f# B# m! uStream size                              : 12.7 MiB (0%)% |0 M1 [$ i; ]3 Q. }% o2 y. ~
Title                                    : English Full Subtitles
! D3 B5 ?- o7 c" ULanguage                                 : English
$ j# ?) X% w* T( T. wDefault                                  : No
4 [  g' ]2 B4 D7 m4 G5 BForced                                   : No' X% Z" {; l! ~" G# R6 T! I

  o+ R* X, H+ R" X0 w( ^Text #3
; \, u$ s) a9 F- e' BID                                       : 62 Z. ~# a. v! H$ o4 q( r0 K. E3 T
Format                                   : PGS
2 Y8 E. S4 y, J0 f3 r# ~# ~1 VMuxing mode                              : zlib
  M- t* |. O" E% xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. t7 d5 x, R3 Z/ H9 J/ P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% g" [+ ]6 s/ A  v. nDuration                                 : 1 h 35 min* d% `, _. J4 \% }
Bit rate                                 : 22.5 kb/s
1 ^1 q/ T2 _; a# yCount of elements                        : 1570- c# c) z9 a3 _" Q
Stream size                              : 15.3 MiB (0%)
0 u( E, n0 ?* P& E, ?Title                                    : German Full Subtitles: r3 y; A! G- p7 f
Language                                 : German+ `' {5 c$ H1 p5 R1 w
Default                                  : No
: {1 n5 T( d# gForced                                   : No
2 A. E: u- X! A) n
4 ~0 w0 B5 y1 z7 TMenu! |) D+ A  L* e9 G& M! `" z9 T
00:00:00.000                             : en:Chapter 01; u4 Q8 c2 S% G: Y0 a) _' x
00:03:21.660                             : en:Chapter 020 z6 r, u" P. t1 E$ k! x
00:11:38.698                             : en:Chapter 03
3 f& v( ^( x1 u! \00:17:48.818                             : en:Chapter 04
9 r& h  S" G6 k00:23:48.260                             : en:Chapter 057 P( M; Y! P& [6 B
00:28:54.942                             : en:Chapter 06
* Y- l( a8 x0 k9 t6 L; O8 |( U00:37:59.110                             : en:Chapter 07
& b6 T( T5 m) _, P; }: H00:44:37.383                             : en:Chapter 08
- Q  c7 f2 `6 g  c# o8 e: ^00:52:25.017                             : en:Chapter 09  p% `: B$ F4 E+ d1 y- \4 R
01:01:09.916                             : en:Chapter 10
; J2 D2 H9 ^  L, l% C01:10:02.365                             : en:Chapter 11
. A7 b" \) ~1 X+ S01:14:59.286                             : en:Chapter 12
3 m; y6 {2 K" c; y4 f01:18:41.759                             : en:Chapter 134 g0 W: L4 \9 A2 Z: Q
01:23:43.894                             : en:Chapter 14
! Q# L! N7 W2 V% T01:31:09.005                             : en:Chapter 150 Y3 [( _- P1 i4 w9 C
01:32:41.556                             : en:Chapter 16
Video
" V: ?) B* ^. {! I" ]( t. B2 mID                                       : 1- }2 H" I8 w( F7 W& E$ }
Format                                   : AVC
( O" p; I/ g4 z$ nFormat/Info                              : Advanced Video Codec% J3 @+ N  Q& O5 R* e0 Q
Format profile                           : [email protected], e" ?, U! n, Q
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
2 D. ?* S+ h% K8 a! P& S& A, KFormat settings, CABAC                   : Yes7 Q3 y- F# U( g
Format settings, Reference frames        : 4 frames: ^; i/ F4 @5 ^: M: `4 H
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
) I: R5 m4 c3 p, i: [+ KDuration                                 : 1 h 37 min4 C, {7 i- c1 b5 |& u. z: m
Bit rate                                 : 11.5 Mb/s1 p. Q8 I% ~: D  d' S5 `& V
Width                                    : 1 920 pixels
8 C  [& m  b9 c, d! r6 B" K& SHeight                                   : 1 036 pixels7 x6 y2 K. v' Q6 w
Display aspect ratio                     : 1.85:1
# I2 x" [0 H/ U- \+ \3 v" |Frame rate mode                          : Constant: Q4 k% D! x& l' L* Q
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
! e/ F3 h3 J! C2 j) ?Color space                              : YUV% ~8 \) F( ~! m+ |! B8 l+ h+ e* n
Chroma subsampling                       : 4:2:04 v1 K9 M+ q4 }
Bit depth                                : 8 bits, M: C: J  `; D' w7 b( F
Scan type                                : Progressive2 K, Z+ l6 ]; N2 H
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.241
$ I) V! Y1 N6 j  ]0 ^- L3 u3 KStream size                              : 7.86 GiB (88%)
. }) l. x  k0 W+ ^! P/ XTitle                                    : An.American.Werewolf.In.Paris.1997.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT
! A5 m/ O0 l: z5 \: f* w$ DWriting library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8& @! f+ `4 w! P5 S" ?1 P
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
' z( q8 o& Q% {( \  {Language                                 : English$ A  J+ M2 J7 ^/ u: ^0 }5 P
Default                                  : Yes( X% c& i$ U3 j4 y
Forced                                   : No( f  R% S" U5 S. H5 {/ n

/ S( S- \( \' x! z9 D! nAudio
5 [: c- r9 O' S* u0 M) S/ b: ]6 DID                                       : 2' g+ _" Q  U6 x
Format                                   : DTS
. {: C; Q) ]: |" O+ O. Z1 ^Format/Info                              : Digital Theater Systems. Y4 ]2 z% _+ _
Codec ID                                 : A_DTS
4 p3 w! y$ z6 p0 b8 `: {) uDuration                                 : 1 h 37 min
" c/ B0 k# D& v6 Z7 I5 h' UBit rate mode                            : Constant
; g/ Q4 p1 H* ZBit rate                                 : 1 509 kb/s3 u% R/ M+ i$ c* r, u4 T) c; t
Channel(s)                               : 6 channels5 z' Y1 D3 {, r! k7 s& v; b3 q( H
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
+ W, h) G- }. H" }Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 ~2 s0 m9 R( L, h7 v# J! Y* B: a$ sFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
! P0 n8 l. @% N. xBit depth                                : 16 bits
+ ^( m5 t& N3 [; [- U# X. OCompression mode                         : Lossy
5 ]6 s" H; N+ B5 z; hStream size                              : 1.03 GiB (12%)5 c5 o% [% q: q1 W
Title                                    : An.American.Werewolf.In.Paris.1997.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT
5 E) e8 i5 d; u* o' ~Language                                 : English
4 t4 o* |  N3 Y' |8 C4 z9 }$ tDefault                                  : Yes% h( f8 y, u; i" r4 p" M$ C
Forced                                   : No' X5 Z) ~5 \# h9 x/ p' n# Z

* c. Q" \7 A) D2 }' aText
$ o' v. N- X$ {( p- R  A7 K( g+ HID                                       : 3
3 `  ~) Q$ J0 b( H  pFormat                                   : UTF-8
" a% M3 M; K+ f! Y  M% HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 x5 p+ \3 i+ |# f# ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- v$ E( j# B4 e! H9 g/ g
Duration                                 : 1 h 29 min
# h# m7 m, W' T5 ^Bit rate                                 : 35 b/s* L) Q0 Y! m7 u+ i- f/ ~
Count of elements                        : 745- r. |1 |* t4 ?
Stream size                              : 23.6 KiB (0%)5 ?' l4 l4 ]; _
Language                                 : English1 ?) o( R, U  W" r  U
Default                                  : Yes) P# D1 _: \8 G' y
Forced                                   : No
+ H% q5 R) F$ }, f- u1 l8 I  A
' b" z! X1 i4 ~4 [& D0 N) _4 k: ]Menu0 F* [" I/ S+ V" k* ~* k
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
' D. k+ w9 C+ t$ l1 X* b$ s5 D+ X00:03:21.660                             : en:Chapter 2
2 p% O( H2 h6 o, G. L) _% ^00:11:38.698                             : en:Chapter 3% P; |' r9 e1 a# O- C0 w4 U
00:17:48.818                             : en:Chapter 4! g. k; x3 K8 U9 k
00:23:48.260                             : en:Chapter 5
7 w; z5 a7 ~0 B  S2 t; V2 h4 x00:28:54.942                             : en:Chapter 6
; f' H: z" d( A/ t' u& T, n% l00:37:59.110                             : en:Chapter 7
4 @4 \+ T# o+ `& ~/ R' t8 r. \. a00:44:37.383                             : en:Chapter 83 I+ r' V3 y6 }3 h; X9 w
00:52:25.017                             : en:Chapter 9, Y& I* e& F9 n! l2 v
01:01:09.916                             : en:Chapter 10
& E# L; R8 ~6 R' K$ _( n01:10:02.365                             : en:Chapter 11) W$ V$ i5 K3 i) W7 a
01:14:59.286                             : en:Chapter 12
0 e4 p) d' [- f; u9 j0 B01:18:41.759                             : en:Chapter 13. y0 I9 @: a' R  W- \1 T
01:23:43.894                             : en:Chapter 14  v& g9 ]% R! N5 X! W, H; C  ~
01:31:09.005                             : en:Chapter 15* B  ~# b% k/ p. H5 ~: i
01:32:41.556                             : en:Chapter 16

% _  u% S& I, @- |/ H) k
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-10 00:07

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表