BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 32|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 狼与狮子/小狮与灰狼 [4K高清版] The Wolf and the Lion 2021 2160p WEB-DL x265 10bit HDR & SDR DD5.1-NOGRP 8.50GB & 10.12GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

11万

积分

Post Share

金币
2403 枚
体力
30239 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-2-11 22:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 i4 J4 r3 I/ Q2 S) h" I( I
" I3 A3 a. n) K
◎译 名 狼与狮子/小狮与灰狼的梦想日记(港/台)/小狮与灰狼7 W, C7 ^6 U' W* M8 f
◎片 名 Le loup et le lion / The Wolf and the Lion
4 k- P" k4 b. l$ |! [6 Z% k◎年 代 2021
/ h' K- c7 k3 k' S! m8 r$ j◎产 地 法国/加拿大
% A& u7 @8 j3 ~5 h, p3 g% L+ G+ }! h◎类 别 家庭/冒险
, i- L( |; q" O0 r& s◎语 言 法语/英语# r" b5 K$ G; M
◎上映日期 2021-10-13(法国)/2022-02-04(美国)
& C. ~' Z2 ^, I. M9 R◎IMDb评分  6.0/10 from 314 users4 b2 q1 j& `  H; o
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10945288/
* ~5 U4 p( ~7 \' |- V+ t7 x◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
! p7 h( U8 k' k2 U0 `◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34954372/3 F9 r# W" c. ~& R. [
◎片 长 1 h 39 min
; V- `/ X. S: U2 Q% ~; z" m◎导 演 吉勒斯·戴·迈斯特 Gilles de Maistre
: {# G/ ~7 g6 _* M; Z; H◎编 剧 吉勒斯·戴·迈斯特 Gilles de Maistre " R9 P/ z, T6 V2 \, |$ P
     普兰·德梅斯特 Prune de Maistre # f" ?0 Y1 u3 w5 L( m
◎演 员 莫利·库斯 Molly Kunz % n) Y) l. Q% E& P/ n2 c
     格雷厄姆·格林 Graham Greene # n/ V% q3 [' y2 M4 P' G$ J* u
     查理·卡里克 Charlie Carrick 6 H5 ]  T7 q0 Z# y2 u
     瑞斯·斯莱克 Rhys Slack 9 w2 N  Y4 p, l4 r# e! R% E
     丹尼尔·布罗克 Daniel Brochu ' v9 G$ q6 v! u# z
     普兰·德梅斯特 Prune de Maistre
1 x2 G6 L. f$ F6 q. f& |8 o     玛丽莲·迪恩-罗比齐 Mylène Dinh-Robic - L  r- Z6 x* Z& \+ U
     弗兰克·萧宾 Frank Schorpion : e+ {1 A% f, i
     贝莉·塞恩 Bailey Thain # [/ n1 s% x( h, }% }: s7 B& {
     埃文·布林 Evan Buliung  0 H) \  J% A: ^5 {; j$ s0 b& N
     德雷克·约翰斯 Derek Johns    X6 l& T$ [  A! Y0 t$ \7 I
     丽贝卡·克罗尔 Rebecca Croll  
2 _6 G) t3 J( t9 `# h+ O5 _) _' d6 h8 z6 V& P/ m# M% G/ g
◎简 介7 |7 Y, L8 M* z8 `4 [1 Q

' E+ f: S0 V, r% C/ |$ p( l( i 年轻钢琴家艾玛(莫利·库斯 饰)在祖父过世后回到祖父的小屋,意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后,狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边?5 W% {: }1 [# C# J

9 j/ T1 g7 C7 T2 l; B A wolf pup and a lost lion cub are rescued by a girl in the heart of the Canadian wilderness. Their friendship will change their lives forever.
# {- e, h1 r) l9 p& A1 W
The.Wolf.and.the.Lion.2021.2160p.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DD5.1-NOGRP 8.50 GB# c7 O; y1 e. }# j& C
# x7 q; v8 Q$ l8 F' s! g
Video
8 `2 F$ a) d3 L8 {, ]5 f- bID                                       : 1: q* |( q% s2 n' c
Format                                   : HEVC/ ^" T# S( j0 G9 ~
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
7 h/ a0 ]" N' @6 _! V* Q  q8 mFormat profile                           : Main [email protected]@High
# Z! c4 [8 \% [2 Q! t  ^+ XCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# A+ P& i; m) K3 k- h5 B4 I- jDuration                                 : 1 h 39 min
+ p+ D6 i6 E. G- P2 [: LBit rate                                 : 11.8 Mb/s
' Y7 b8 N/ B1 a/ {6 k/ s6 \% O0 _Width                                    : 3 836 pixels" ^+ m$ k$ d3 a% v0 ]
Height                                   : 1 602 pixels9 s6 f# R1 I) v$ ^3 Z+ c9 ?% y& L
Display aspect ratio                     : 2.40:1
# X; X' Y+ u# a% n" zFrame rate mode                          : Constant+ `% m' Y; z0 Z$ K( ?6 Z- S2 X
Frame rate                               : 24.000 FPS
4 Z( ^4 [. ^, J2 u9 HColor space                              : YUV6 U/ N9 X' ?7 z2 h- v  G4 C
Chroma subsampling                       : 4:2:0
- W* `. J+ P: e3 N2 Z4 }1 `+ {Bit depth                                : 10 bits$ q3 ?. R+ [# c8 k
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.080
+ y! B" G* r9 B5 H2 g8 yStream size                              : 8.23 GiB (97%)
( F: L& l- i/ @8 |Default                                  : Yes+ k/ t1 s% ?: S# z0 P
Forced                                   : No+ h. ^! ^1 {5 }
Color range                              : Limited
" F$ w/ f' A; ~- U! xColor primaries                          : BT.709: y7 z' }: c2 a  p) E& X
Transfer characteristics                 : BT.709+ `$ |: G- J- d5 R) e
Matrix coefficients                      : BT.709
; x. {1 ~' E" b) Y$ g1 @
" f9 [2 X( q' F4 iAudio: E' P7 R6 G  B  q1 \1 e
ID                                       : 2
# p( |, h7 j3 Y) V& J# _Format                                   : AC-3  h& N9 j4 y, A% H0 f9 W( L# @
Format/Info                              : Audio Coding 37 w2 i" w/ J% d- [3 s
Commercial name                          : Dolby Digital
# s7 P$ H1 ]) |1 f% V6 QCodec ID                                 : A_AC3
/ R1 u9 }5 A# `- B  H2 u& g- V3 TDuration                                 : 1 h 39 min
1 d6 K( J, O/ t7 e" A' d$ i9 F3 GBit rate mode                            : Constant
' r7 r$ b6 C% n% q! GBit rate                                 : 384 kb/s- f! _7 L4 N* ^( b
Channel(s)                               : 6 channels2 y3 ]; {7 F! D. @
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs3 w% F. W0 y  G8 h
Sampling rate                            : 48.0 kHz; o# V- g# s/ T
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)5 _2 r" v$ g- z
Compression mode                         : Lossy
  d, a* {4 J, y2 [Stream size                              : 274 MiB (3%)4 ~8 C# d3 R" p3 s! l' H
Language                                 : English0 A2 I) z- `: }6 b7 d$ i
Service kind                             : Complete Main
) s  C; p$ Y( C2 KDefault                                  : Yes
% V7 V8 E# J' F0 Q4 o' kForced                                   : No
The.Wolf.and.the.Lion.2021.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DD5.1-NOGRP 10.12 GB
& P! E) P4 k9 I! p+ P% m& d0 `: U+ g0 H" Q0 n0 z8 Z; q& e2 D3 P
Video
. @% j. I# M7 RID                                       : 11 s* T% n3 u% B, |
Format                                   : HEVC
. b3 p) i- O" {+ Q% R, V  ?4 `Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
4 P6 U0 }( j0 w. ?9 i9 FFormat profile                           : Main [email protected]@High
# J  a/ c/ i* n; N& ]HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible/ Y( a5 f  p2 i# p) R7 S* k1 T0 y
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# D( b. m! W1 G! u$ M+ ]Duration                                 : 1 h 39 min
8 T- G* S4 @. n" T& e( Y) kBit rate                                 : 14.1 Mb/s$ h& z0 A: n8 O1 a0 l1 l
Width                                    : 3 836 pixels
1 l6 U, q' }8 g! [3 B/ I# jHeight                                   : 1 602 pixels& a! D6 L( k: s- o
Display aspect ratio                     : 2.40:1( [0 u" t$ q9 E% z( O& V# y  f
Frame rate mode                          : Constant3 I# M6 d2 z: y; u
Frame rate                               : 24.000 FPS
. H7 p2 d7 g% Y" MColor space                              : YUV
. v; F2 ^! o/ v3 V" LChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# t! s0 x! L- n! l
Bit depth                                : 10 bits
/ _% Z7 s9 ^! d/ {& n! BBits/(Pixel*Frame)                       : 0.0967 D: k/ v* w: U0 n0 x& J
Stream size                              : 9.85 GiB (97%)* x# N" \5 q" K
Default                                  : Yes; ~- N/ n' W5 `/ c- ?1 }% r
Forced                                   : No) P) F& Y; b8 p4 [' \% p0 q
Color range                              : Limited
4 b1 L7 d" K( s9 E% C" [+ @) V( ^Color primaries                          : BT.2020
* o3 B# Y& O0 s1 ATransfer characteristics                 : PQ, c9 l. B7 Z6 S# ~: i
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
6 N+ m& |; n+ k9 N7 fMastering display color primaries        : Display P3
" v: m: ?: O: _+ FMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
* l8 E% f- w+ i  `- I: yMaximum Content Light Level              : 6732 cd/m2
4 K$ d$ h% c' Q2 a/ FMaximum Frame-Average Light Level        : 111 cd/m2+ g6 |8 U/ i0 h% c  @
" e4 r4 d; V2 P; g! H9 U& q0 J
Audio
( i* G! e+ P/ i: v2 qID                                       : 26 C" w0 y/ L6 o1 P# u
Format                                   : AC-3
1 f( o/ p* L9 R( v! R& l2 ^Format/Info                              : Audio Coding 3
3 E: v5 L( o9 P& ^" t+ e; ZCommercial name                          : Dolby Digital
7 W* G* s. q6 W7 W/ X. Q6 \Codec ID                                 : A_AC34 E- N: y+ m5 E: ^. {% p, @; r
Duration                                 : 1 h 39 min2 M5 y- B9 S+ R/ J4 N9 H5 k& R, r
Bit rate mode                            : Constant
; w1 S5 Z$ @4 G  N+ HBit rate                                 : 384 kb/s; J2 `& V: e; I" _! m- x
Channel(s)                               : 6 channels
# `4 `5 q% S( C! W; z* ~' @8 MChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
. o( E- y1 o" v' c3 G0 CSampling rate                            : 48.0 kHz- V0 {/ s8 A9 w+ p5 X
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) g" ]" C8 i) z3 q# DCompression mode                         : Lossy0 x* \+ V' S+ N, g
Stream size                              : 274 MiB (3%)
) f! O' \9 \5 v5 O2 P( hLanguage                                 : English
1 ?; r2 Q; w" q% RService kind                             : Complete Main( q  ?' c2 e0 X) O2 W' z, ^
Default                                  : Yes8 @: s: @0 {! x8 O2 w0 R3 C
Forced                                   : No

" R5 v9 M- ?4 }% B' z
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-6-10 08:34

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表