BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 哈尔的移动城堡/哈尔移动城堡/霍尔的移动城堡 Howls Moving Castle 2004 JAPANESE AND ENGLISH 1080p BluRaycd x264 DTS-ES 5.1-FGT 8.90GB & 5.92GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24004 枚
体力
24794 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-3-27 23:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

% |1 @- t3 t9 c$ A1 M* Y' i# G3 e5 V* i/ `0 x- @; q* C# P
◎译 名 哈尔的移动城堡/哈尔移动城堡(港)/霍尔的移动城堡(台)/呼啸山城/豪尔的机动城堡
8 y1 T# g  a$ n( Q  o◎片 名 ハウルの動く城 / Howl's Moving Castle / Hauru no ugoku shiro9 c" ]* g9 A/ M8 _% J* _* o
◎年 代 2004' T& T4 r1 @! v/ T! @! j
◎产 地 日本$ N. t- r: y; v6 F
◎类 别 动画/奇幻/冒险2 Z. q- T; V3 |% y+ _
◎语 言 日语7 z  j/ N; d" V- H
◎上映日期 2004-09-05(威尼斯电影节)/2004-11-20(日本)
+ Q9 ~& P7 \9 ?' m2 ?4 G◎IMDb评分  8.2/10 from 375,025 users8 o6 A: n5 n1 ?5 n) G; v/ X% x
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0347149/+ O* ~, I5 q" y! {% O
◎豆瓣评分 9.1/10 from 900,206 users: @& _3 E; Z, Y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308807/1 l; p" @$ C  ]2 d8 ]
◎片 长 1 h 59 min
" |! k- L+ j$ C3 h; T/ V: k◎导 演 宫崎骏 Hayao Miyazaki8 X; M: h' s' k9 M% X
◎编 剧 宫崎骏 Hayao Miyazaki
% J' K0 j7 c% |     黛安娜·温恩·琼斯 Diana Wynne Jones
, I( m3 _7 R3 P/ j◎主 演 倍赏千惠子 Chieko Baishô1 T' M  f  J7 f$ u- N
     木村拓哉 Takuya Kimura  A) t8 h+ j* X( K9 p" H
     美轮明宏 Akihiro Miwa
4 G' b+ N% q6 m) u* y, L% N     我修院达也 Tatsuya Gashûin- a/ t  ~' y5 y3 o# h. q
     神木隆之介 Ryûnosuke Kamiki) g& y2 Z" F* }4 K. B! |; B
     伊崎充则 Mitsunori Isaki
# H6 {6 F9 l) ~. s' a8 U. n     大泉洋 Yô Ôizumi
+ O, ^; \$ j1 }  s     大塚明夫 Akio Ôtsuka  c- X0 O$ ^6 ~& t$ {+ \6 ~
     原田大二郎 Daijiro Harada
) W8 W2 Z! D, q# u' e+ d     加藤治子 Haruko Kato; d6 T9 b9 C2 I$ a/ t1 }& S' u* z
     都筑香弥子 Yayoi Kazuki
& d5 C# Y" M; F9 K     克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale
1 A  E. z: I# q5 j! y. j+ @  |$ c     艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer7 J$ ?$ E- @* X
     吉娜·马隆 Jena Malone
: v$ |+ b- q9 [1 t5 \7 A' ]     乔什·哈切森 Josh Hutcherson$ a+ N& A( D5 k2 X" g1 f$ k! d
     劳伦·白考尔 Lauren Bacall& J- Z( s5 ^, X' H1 B4 O
     比利·克里斯托 Billy Crystal) }9 x% y5 W( R
     布莱思·丹纳 Blythe Danner9 K8 t; z' q7 q- B9 H5 H: F
     安田显 Ken Yasuda
) `+ U* F. i; d8 Q) }     简·西蒙斯 Jean Simmons$ a5 f5 j, Z* U- H
     户次重幸 Shigeyuki Totsugi
1 U  p" ~! \8 K9 J: v; `     菅野莉央 Rio Kanno1 d3 s1 Q! ?- D/ b
     威尔·弗里德尔 Will Friedle, {4 F+ a" B. [# X) S  P0 Z/ F
     莉莉娜·穆米 Liliana Mumy5 k+ \! I- J( r. L! m
     卡洛斯·阿拉斯拉奇 Carlos Alazraqui
' E4 n  e/ n  f9 p& p     克里斯平·弗里曼 Crispin Freeman* p0 H/ z- d: S' U0 q2 u2 z9 l
     达兰·诺里斯 Daran Norris! |, e. W4 b2 Q3 N% _
     森崎博之 Hiroyuki Morisaki; i* M' M, V* d" G6 `1 ^
     霍利·多夫 Holly Dorff
: `5 X4 F) w# V; }# a* [! C     保村真 Makoto Yasumura2 o/ f9 F0 l6 M
     理查德·史蒂文·霍维茨 Richard Steven Horvitz
7 O/ L  k/ f' V+ u' `     纽威尔·亚历山大 Newell Alexander
+ u) [8 O9 A# w# Q/ s" w     艾克·艾森曼 Ike Eisenmann3 C* z! L  w& [5 E) B
     大卫·考吉尔 David Cowgill
7 Y3 w) V/ b3 o5 n/ w     科妮莉亚·达尔格林 Cornelia Dahlgren$ g; z) L) s3 Q& H
     田中宏树 Tanaka Hiroki" z4 G* m& u5 o  d  P
     彼得·雷纳迪 Peter Renaday' ^# C5 }" f+ y3 R) Z$ K, I
     霍普·利维 Hope Levy
) B/ V1 ^  e* B- h, x" b+ t. O& j" j( X     摩西·德里耶 Moosie Drier! m! ^5 n0 [1 J4 C
     苏珊妮·布莱克史丽 Susanne Blakeslee
1 O) M7 Z8 p, w5 X) y2 n& g6 V     崔成希 Bada
9 I9 U# W9 g; ?" l) g! J8 ^     宫崎骏 Hayao Miyazaki
( g+ V8 y7 r' ^( H. U6 C% y1 X     铃木敏夫 Toshio Suzuki; U& |: F0 Z9 w$ `& t: Z7 d9 t
     久石让 Joe Hisaishi0 b% Z) }- `) M9 j
     高坂希太郎 Kitaro Kosaka$ o, A" G+ k+ ?5 V2 w- r
     桥本敬史 Hashimoto Takashi
0 L  V& O: c) H' c' f( ]     武内宣之 Takeuchi Nobuyuki
! w2 z2 l4 {1 @, \9 W     大杉宜弘 Oosugi Yoshihiro
7 M* s' x5 {5 I9 e+ Z+ Q# ~5 `! `; w" [; B: c, p* C% o
◎标 签 宫崎骏 | 动画 | 哈尔的移动城堡 | 日本 | 宫崎峻 | 动漫 | 爱情 | 日本动画
+ J4 b4 E: t6 l% A
/ k! F) Y  T% L" Z; k, [◎简 介   ; z* Z* }) [" h+ H
+ o+ N2 R) |! I2 s
 继母因无力负担生活,将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想,只有苏菲坚持了下来。一天,小镇旁边来了一座移动堡垒,传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂,所以小镇的姑娘都不敢靠近。
& T* l! E! \% o  ]& i* T
0 d; V' _7 T. N" |& }+ F 一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面,用巫术把她变成了一个80岁的老太婆,而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈,苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了,虚弱的苏菲没走多远,来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了,苏菲壮着胆子走进了城堡。不想,遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……
0 ^& N1 \1 h0 i+ {# D( a: f6 X/ u2 r! L' L. d3 h6 f- w3 y, K
 When an unconfident young woman is cursed with an old body by a spiteful witch, her only chance of breaking the spell lies with a self-indulgent yet insecure young wizard and his companions in his legged, walking castle.
1 T- m9 M8 D3 D9 Z# ?$ A) W& X' ?" N; g8 K5 i( h! n& |7 }; L! v0 S
◎获奖情况   
1 e$ n4 R5 {! d8 j; K( B+ S+ E' O6 o3 d+ ?3 s
 第78届奥斯卡金像奖 (2006)
/ x( k% p3 I9 a' C 最佳动画长片(提名) 宫崎骏
& ?+ I& X- t) b : o$ y/ m  o1 k+ J+ C% f
 第61届威尼斯电影节 (2004)' S$ [( t! p0 N7 j) j: v
 主竞赛单元金狮奖(提名) 宫崎骏
# Q* w  g2 A" H9 Z$ c 金奥赛拉奖杰出技术贡献奖
2 K& L/ F/ v  b0 A 2 T0 @! B2 u' K& A
 第25届香港电影金像奖 (2006)
6 D1 `- _% \9 @! }0 W: L/ T, x 最佳亚洲电影(提名)4 o, W2 z+ k6 c# l
 
, D$ q& G0 t* Z8 y# P 第33届动画安妮奖 (2006)
' b' b( A+ I9 P7 @ 最佳动画长片(提名). B$ Q( P+ `5 |* `7 S( a/ _0 ?
 最佳导演(提名) 宫崎骏* n; j) l' w. b! B4 Q, c4 X+ ^; [
 最佳编剧(提名) 辛迪·戴维斯·休伊特/唐纳德·H·休伊特/宫崎骏
1 k  \; y/ w2 K8 w% g. I  J3 N
8 j  u# u+ @( e. Q
Howls.Moving.Castle.2004.JAPANESE.1080p.BluRayCD.x264.DTS-FGT 5.92 GB
" W1 E2 x/ Q) \
Howls.Moving.Castle.2004.DUBBED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT 5.92 GB
Howls.Moving.Castle.2004.JAPANESE.AND.ENGLISH.1080p.BluRaycd.x264.DTS-ES.5.1-FGT 8.90 GB
* y/ T7 a1 u, ?( F" D* f% A8 p! R5 o7 L7 q  y7 k, s, w
Video
( R$ Y  ?0 [9 F3 _. o7 ^9 R9 E( G; FID                                       : 1
& H# v' f) [6 f! n/ t6 s2 XFormat                                   : AVC7 B5 B8 P4 S5 T
Format/Info                              : Advanced Video Codec
, b; P8 l% e3 e6 I- X+ j' T6 RFormat profile                           : [email protected]
5 J$ s6 s" j3 X0 ^' h4 Z8 K& vFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames0 b) n* F& h! O
Format settings, CABAC                   : Yes/ |8 t( T" D: G, J( X3 c
Format settings, Reference frames        : 4 frames
5 @; f/ k2 Z/ ?) K$ l# PCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC( B+ R; A% G3 ?" O
Duration                                 : 1 h 59 min
# M! @# ~, w+ r" _3 z5 v9 l7 S% ^Bit rate                                 : 8 940 kb/s
- J4 d2 T+ ]8 {/ u1 {Width                                    : 1 920 pixels: q, N! Z( z8 d' E6 Y2 m
Height                                   : 1 038 pixels* @; c4 B* s- I
Display aspect ratio                     : 1.85:1
& t: c" m, W9 ]  b/ r" V0 j: L4 u+ ?Frame rate mode                          : Constant; J, l" H5 J. C1 i  r5 n
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
1 V+ b! y/ M1 [! x8 i& S# oColor space                              : YUV
5 F+ n1 S& s+ e. T6 d3 Q5 rChroma subsampling                       : 4:2:0
0 ^+ |6 k% X% ABit depth                                : 8 bits) w& R! v, r2 R9 I3 {0 |9 q
Scan type                                : Progressive1 ^( l" T1 h. u/ _% U# C8 w2 X
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.187
( a2 h9 o) U( pStream size                              : 7.44 GiB (84%)5 _' {7 K# Y. k6 h& ?4 t
Writing library                          : x264 core 119 r2106 07efeb4
* E3 a+ ~# r8 f  S5 K1 z( OEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=tesa / subme=11 / psy=1 / psy_rd=0.70:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.5 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
4 i. l5 Y  }* D8 ^/ KLanguage                                 : Japanese% B2 ~5 f4 i, `8 s
Default                                  : Yes
1 v4 G6 ]5 h" G+ |' ^* OForced                                   : No9 }- @8 E9 [, Q! N
Color range                              : Limited  d; s& L7 l% R8 Z( D
Matrix coefficients                      : BT.709& M+ @5 Y, L+ \0 d7 L8 W3 {& Z/ r9 @+ d

! w2 \0 F) ], J* r% C$ K/ nAudio #1
* @( B/ `, L8 d( R; R! y/ WID                                       : 2% J0 a+ v; X0 [) O0 `7 q
Format                                   : DTS ES
, E6 D- y) {. ?3 B+ L$ vFormat/Info                              : Digital Theater Systems
: |  r7 l( g/ i7 RCommercial name                          : DTS-ES Matrix, R8 w- @2 j0 S/ A
Codec ID                                 : A_DTS; ?- ^! t' l4 g7 J6 a+ |
Duration                                 : 1 h 59 min, Z; W. `! ?; l( H
Bit rate mode                            : Constant, L# \9 @0 P$ Q  u1 S$ E
Bit rate                                 : 768 kb/s
, ]% r# s1 V+ }' W& vChannel(s)                               : 6 channels
  o1 n. L' c& ]# X: lChannel(s)_Original                      : 7 channels
3 X2 J6 n! a, l4 R, B- nChannelLayout_Original                   : C L R Ls Rs Cs LFE
1 O' t" U8 H7 E/ N4 B  USampling rate                            : 48.0 kHz+ g" E- S0 h) C  K# I6 h
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
! C1 H! q' V: ]1 ?+ yBit depth                                : 24 bits! _9 C/ x5 Y) M+ e$ s. i2 C- W4 j
Compression mode                         : Lossy. A! M8 Q9 p5 o( @5 F% c) \8 z
Stream size                              : 655 MiB (7%)
$ y0 l0 X$ `! H5 `6 o* a4 N" z) p6 @Language                                 : Japanese& f- U% D& \; S  q' @
Default                                  : Yes! K3 q) f5 V- X) R
Forced                                   : No8 Z2 K+ N. T6 w8 K- Y. A+ M
; q3 e- [7 K3 h& [5 k: Z
Audio #2
3 R5 [1 g) P0 u( ]6 b+ C+ KID                                       : 3+ X7 a/ P. `- J' G. Y
Format                                   : DTS
( C! e* m, Q, }  CFormat/Info                              : Digital Theater Systems
' z8 A% U* b  oCodec ID                                 : A_DTS" x! A2 l. [7 d) z+ N
Duration                                 : 1 h 59 min
4 [7 |) @& P: ?  h. d0 Q1 fBit rate mode                            : Constant+ w2 q( u' V, g" ?' X: v8 n
Bit rate                                 : 768 kb/s* S- P; t# A& }8 t: X
Channel(s)                               : 6 channels" ^8 q3 ?1 v2 h7 t, c
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE" n1 w' q& j0 T3 Y/ [6 P# J
Sampling rate                            : 48.0 kHz2 I- ]# L- v8 S. s( P8 n
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
' v+ C( }# y0 S/ n9 B' KBit depth                                : 24 bits
4 |: Q4 ?. H! n" L, _Compression mode                         : Lossy
, N7 I, T2 D( U  m1 _  c; kStream size                              : 655 MiB (7%)
/ A! S! b+ T( M$ ~Language                                 : English
7 i) y8 T6 s/ X% K9 O' _, \Default                                  : No" [- B, c+ f: E$ P( _; J, q% k
Forced                                   : No
4 W2 W( H* ?/ q6 S8 ^1 B/ I$ A. o( t3 v
Text #1
- b( t+ Y$ v! ]1 MID                                       : 4
0 B) s9 r4 c4 Q- ^; oFormat                                   : UTF-8
% B$ J& R# c5 K9 @. |Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: G% G) L+ x% ^. JCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. e8 h8 b; M+ j# jTitle                                    : FORCED
( v3 g1 ]4 h4 ~: Y4 CLanguage                                 : English
0 o( Q7 i$ U8 gDefault                                  : Yes% y9 n2 y4 w8 b  p5 y8 U8 ~4 l/ F
Forced                                   : No
6 d8 _  E; Z6 E& m& S2 E* \! S* O. i6 E" G. ~
Text #2
4 e1 b& V( Y! p- E" h9 @; A' [8 _ID                                       : 5' x) ?3 y3 M/ r. O/ a
Format                                   : UTF-8
, g) G' m  F$ q, A9 OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8' ^% N! _' t7 x/ }) t- |. C8 w! u
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ ?. G: ~) Y9 E2 b. S* n
Language                                 : English; v. k6 }; M3 F- J
Default                                  : No
5 ?& n6 P3 q" w; JForced                                   : No
  [/ P8 q! D; e$ S/ R. G- h) m) G
Menu
5 h9 t, O6 M  ?, K5 _/ `# f( c00:00:00.000                             : :1. Beginning Credits2 f) P9 O) b8 T/ f
00:01:04.273                             : :2. A Moving Castle
) \' B! X  h) F) J' @& [00:04:58.632                             : :3. Being Followed. d3 T8 U4 M/ n6 ^1 T5 V
00:12:22.825                             : :4. An Old Curse
$ N, L8 ]) M% a/ o00:18:23.269                             : :5. Staying at the Castle
" ^2 e( M' e$ p00:23:16.770                             : :6. Howl's Summons
0 j7 e# J, |, Y00:28:51.939                             : :7. Cooking Breakfast: W$ {) f* j& E+ u
00:33:13.783                             : :8. Yesterday's Faith
, Y2 n( w# @, x! P0 B. L00:40:10.241                             : :9. Night Fight$ S; x6 ~8 j1 C1 g7 R
00:45:30.394                             : :10. Drama Queen
  C1 n& G4 g- G7 \, _. V( x! q00:49:15.870                             : :11. Reporting to the Palace% c; G) u  U/ c+ J1 K
00:55:26.365                             : :12. A Long Climb) R6 Y* _" P" p+ i6 R" t
00:58:32.509                             : :13. Looking For Suilman
, w/ G/ c* m3 n( N9 N  t  z& L01:04:51.221                             : :14. Instant Escape0 W/ V. V$ |' s% G% _
01:10:53.708                             : :15. Loving the Best1 s- \, c  d* e. y" t/ E! V
01:15:24.353                             : :16. Is It Time To Move?  N: C8 H2 u( ]- B9 m6 R  Z$ Y2 V8 E! n
01:20:25.487                             : :17. The New Home
- S( g5 Z' y+ G, v2 G  m6 b/ @01:25:19.489                             : :18. Hiding the Love; W1 ^* P7 }1 A
01:32:30.879                             : :19. Bombing Raid
7 E7 Z; Y1 ?! u01:38:35.576                             : :20. Collapse/ d& n' N* B: P
01:44:22.423                             : :21. Finding Howl/ p' J3 R& y7 ~' g( ^$ @
01:48:20.786                             : :22. Aftermath6 K' p& g* F* m1 n# c
01:52:19.483                             : :23. Young Prince
2 m% t2 C( V4 }4 n' J6 ^01:54:39.039                             : :24. End Credits
) w2 U. M4 ^& @/ U1 F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 06:23

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表