BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 17|回复: 1
收起左侧

[蓝光原盘] 科学怪人 [REMUX无损重制版] Mary Shelleys Frankenstein 1994 REMASTERED 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 35.35GB

[复制链接]

8923

主题

9117

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13305 枚
体力
12412 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2022-5-20 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
In this epic and romantic new version of the classic film, the creature (Robert De Niro) is driven to revenge when his master rejects him after giving him life.4 u! t5 T% K8 g+ A5 ~( t! j. L

( \5 ^& l7 {% E$ ] 01.jpg . ~/ Y1 {+ W; B0 u

1 v- ^( n0 m1 X$ y8 P! D3 y◎译 名 科学怪人/玛丽·雪莱之科学怪人/弗兰肯斯坦/科学怪人之再生情狂/玛丽·雪莱的弗兰肯斯坦! m4 o9 L/ K& k) a$ i
◎片 名 Mary Shelley's Frankenstein / Frankenstein' f' |6 P( K1 C, R8 P+ w- a
◎年 代 1994: g  a. n: I1 w* e) n. P6 k' }. x
◎产 地 美国/日本/法国9 g: x" r2 U8 u% |6 u4 H2 j4 F
◎类 别 剧情/爱情/科幻/恐怖8 e* ~3 x& p- n$ {# S6 A3 F
◎语 言 英语& X7 S8 q* w4 D4 x" s$ E. \- I
◎上映日期 1994-11-04(英国)% V; W, U, a0 x* m  I; o/ L
◎IMDb评分  6.3/10 from 54,936 users
% \& A+ j, R9 q7 p) f5 Z0 ]◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109836/
; z8 D' z: v6 ?- p◎豆瓣评分 7.7/10 from 12,703 users
4 Q  j/ ?" w0 c5 S◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293778/
, G# m, `3 V0 Q* D" V◎文件格式 x264 + DTS" @, X# D  A( z$ x! ~% c% A$ A
◎视频尺寸 1920 x 1080
0 Y2 }  z% T  `0 R2 z6 S* q◎文件大小 1DVD 35.35 GiB
/ M4 h# R8 o8 y* B◎片 长 2 h 3 min
$ `+ m) M- [2 O. x6 `◎导 演 肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh
9 Q2 \" a- D, i& y* y+ p◎编 剧 玛丽·雪莱 Mary Shelley
0 X) H" E) E6 F0 c, O8 N8 L* i     斯特凡女士 Steph Lady
  M6 Q- c6 s' C     弗兰克·德拉邦特 Frank Darabont; I3 \# K- D# m% d
◎演 员 罗伯特·德尼罗 Robert De Niro/ T1 ]6 q5 X2 I7 S3 q
     肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh, P8 z+ ^( G9 Y9 [+ B
     汤姆·休斯克 Tom Hulce
# z8 q" j0 [' e+ J0 r; y     海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter5 [1 a" A$ a! o# F" q7 G& c
     艾丹·奎因 Aidan Quinn: z/ {, u4 @  P5 A8 d+ g* ^5 L
     伊安·霍姆 Ian Holm
2 N' j# c3 W5 Y& g4 |     理查德·布赖尔斯 Richard Briers
# u. E# I1 G- N8 I; e     约翰·克里斯 John Cleese
4 s6 y6 V/ S3 \, ^. u) |     罗伯特·哈迪 Robert Hardy
1 s% D' K. {9 O% A     切瑞·朗吉 Cherie Lunghi
/ V6 h' G$ |  K3 T( M     西莉亚·伊姆里 Celia Imrie
3 s/ ~+ U+ L9 q     特里文·麦克道尔 Trevyn McDowell
. b5 O! [" O2 \$ Z  j, R& R6 C     斯图尔特·哈泽尔丁 Stuart Hazeldine; {" E% n. c$ h1 l$ t* |
     杜迪·埃普顿 Dudi Appleton( C* d4 P5 o8 J# b+ X. n/ V
     马克·哈德菲尔德 Mark Hadfield. s" O! q$ A! I, Q6 W/ K" e
     阿尔弗雷德·贝尔 Alfred Bell
% ^9 |- i* l1 m8 e5 o6 ^7 ~! C     乔治·阿斯普雷 George Asprey
9 @# L& S0 Y# z/ {1 Z+ B# n, y     乔安娜·罗斯 Joanna Roth% ~. K/ t5 `4 D6 z4 a
     休·博纳维尔 Hugh Bonneville" m& ~0 d, @) Y/ @
     理查德·克里弗特 Richard Clifford/ D( Z9 q4 e+ n  Z5 f0 x' m
     詹姆士·V·哈特 James V. Hart+ A5 m+ L$ \3 L+ O: m6 E% I
     大卫·帕菲特 David Parfitt
. b; l9 v- y) \/ ?3 }     弗雷德·富克斯 Fred Fuchs
3 o9 v3 g$ d1 @- T  g7 t     肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh! ^7 `; c1 W/ m# B) j9 i& W0 w
     罗伯特·德尼罗 Robert De Niro2 c/ h" @: u4 R0 ^4 Q: x
     弗朗西斯·福特·科波拉 Francis Ford Coppola+ U! W- A3 g9 B) }8 r
     帕特里克·道尔 Patrick Doyle: ^# k( n  m; b% y9 Y& ^
     罗杰·普拉特 Roger Pratt
$ Y3 l% W6 u9 Q. D! C8 M3 q; U     安德鲁·马库斯 Andrew Marcus, A( ?( n, p! z3 E8 f% c
     John Fenner5 W+ |8 `! ~$ j) j9 ^. W
     Desmond Crowe: p0 h8 G, X2 ]! I
     詹姆斯·艾奇逊 James Acheson
- o& H/ C5 {6 X" T5 e     马克·凯奥耶 Mark Coulier
# e; [( n9 P8 l$ t5 X) U& [     安珀·西布利 Amber Sibley
: Q; P, U! N$ m1 v     丹尼尔·帕克 Daniel Parker
8 M$ P+ e  P$ s- O$ ~# O     大卫·怀特 David White
, h; r9 u* `7 u0 m2 p     Christine Allsopp- y3 M. ~/ {2 k2 {+ u
     卡罗尔·海明 Carol Hemming/ {0 @: X# z" D6 }
     Michelle Taylor
1 ^6 O/ E0 Y8 K  _# T- P     Betty Glasow
! f/ w  r. |' x5 f3 E7 k     杰瑞米·伍德海德 Jeremy Woodhead
, x8 w- u' h. K( m3 j7 _     安德鲁·马库斯 Andrew Marcus
# {: ^" x  d8 z5 z: D9 l& K9 _     西蒙·克雷恩 Simon Crane7 P% @7 U& s* J4 [2 M
     Chris Watts# W+ U5 u+ }7 L8 n3 P
     Val Wardlaw
! X0 J7 G/ ~! R4 E' G     理查德·康威 Richard Conway
5 f% w1 T1 N1 x" \. W7 l, S     马克·尼尔姆斯 Mark Nelmes
+ y# k3 |7 q* r5 J, h8 r1 N  f4 {4 E1 e/ i% a
◎简 介   
( J8 G3 r" C, S9 ^  k. G
0 M! F) o  |7 i, |7 Q  p  K 奄奄一息的维克多.弗兰肯斯坦(肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 饰)被北极探险船救起,他告诉了船长沃尔顿(艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰)一个令人难以置信的故事。年轻的维克多与父母收养的妹妹伊丽莎白(海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰)生活在一起,一次他偷取了一本使死人复活试验的医学笔记,并用偷来的尸体创造出了一个全新的生命“创造物”(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)。可是“创造物”并不乐意这样生活,他逃走了企图开始新生,但是他失败了,经历了种种羞辱后他恨透了维克多。在维克多准备与伊丽莎白结婚时,“创造物”回来了,他残忍的杀死了新娘。悲痛欲绝的维克多故技重施,用伊丽莎白的尸体创造了一个再生人,“创造物”认为再生的新娘与自己是一样的,企图占有她,再生新娘以死相抗最后引火自焚。失去一切的维克多抛下一切追逐“创造物”,一直来到北极圈……% Z: O0 z" ^( e' C
4 [8 N# d) A2 e9 S
 When the brilliant but unorthodox scientist Dr. Victor Frankenstein rejects the artificial man that he has created, the Creature escapes and later swears revenge.
1 I( D3 v5 ^* e1 m
8 a1 J1 R9 [0 m; S& ?$ ]◎获奖情况  
; z3 e; Q5 C5 O5 G" m) o# w. }( F1 E( f4 {
 第67届奥斯卡金像奖 (1995)$ i7 u$ m# U8 z  L( G! D
 最佳化妆(提名)* {! b, y; U" m8 B, E
 第48届英国电影学院奖 (1995)& u( H- F$ e, x& |0 g$ `* R$ O
 电影奖 最佳艺术指导(提名) 蒂姆·哈维% L' l9 U3 W! m2 _+ f! Y3 c
Mary.Shelleys.Frankenstein.1994.REMASTERED.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT' z/ e) W: d3 G( F

; w% K! U2 ^0 w' J8 `Video6 @" q: ?$ j/ {
ID                                       : 12 f. f  K  H5 a9 x6 ?, a
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)( _: y, ?& K5 ^/ q- L
Format                                   : AVC2 \  c, n) C. n5 u3 h- ]% e
Format/Info                              : Advanced Video Codec
: h) ?6 d6 ~5 x1 l, oFormat profile                           : [email protected]
/ x3 D- k' A+ i$ D- y8 t; wFormat settings                          : CABAC / 3 Ref Frames
% ~3 q$ d8 |; e" ~3 @8 wFormat settings, CABAC                   : Yes
$ S1 m$ h! H7 h* qFormat settings, Reference frames        : 3 frames4 X& x' C* K* s+ G
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
" H3 O. a+ `8 t+ b0 t3 `7 ODuration                                 : 2 h 3 min
5 l1 W: U* K' n  D5 O+ {Bit rate mode                            : Variable& k8 c; p3 @0 K9 R. ~% d
Bit rate                                 : 34.2 Mb/s6 X  ?; [6 G( D9 W8 ^6 l7 J
Maximum bit rate                         : 38.0 Mb/s
1 H- q  [4 A7 p' ~6 Q# E# kWidth                                    : 1 920 pixels
  w$ F2 e5 b5 U& nHeight                                   : 1 080 pixels
/ x5 O- O/ k, D. s  h- |0 Q3 oDisplay aspect ratio                     : 16:92 o. B( M' I+ C8 O' [& b& v0 w
Frame rate mode                          : Constant
- @! |( L- S4 S& H5 i" |! m% qFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
. I# k4 W: A& ~5 v6 @+ P! ]2 O! E# fColor space                              : YUV
- P3 i% V' t# E+ c0 J; B% ?Chroma subsampling                       : 4:2:0* ~3 W- o, O. I9 L
Bit depth                                : 8 bits  X/ C3 f& }- q! {1 p; O
Scan type                                : Progressive
/ w5 e/ |0 S3 v5 z5 qBits/(Pixel*Frame)                       : 0.6892 Y7 ]  b3 i" U9 k8 `2 |+ w
Stream size                              : 29.5 GiB (83%)0 p4 r2 S, @0 t! [! R
Language                                 : English
  W; ?9 o9 m  l  b/ F( j# P7 DDefault                                  : No- C+ c% O0 l6 n7 V3 ^' N
Forced                                   : No* E1 Q2 A/ I4 q; _1 r* a+ `; W
Color range                              : Limited
  H2 E* k7 P3 D( S+ f8 k0 \' wColor primaries                          : BT.7094 w% \) ~( [2 H, }
Transfer characteristics                 : BT.709
; O1 ~# F8 ~' v, u1 w" |Matrix coefficients                      : BT.709" S8 w. O. D* r8 W
Original source medium                   : Blu-ray
" d) w9 Y2 C7 W: Q, m9 B3 l7 Y! p* V' W8 U7 @: `3 a
Audio #1
5 X" K# p) B. a0 Y+ TID                                       : 2( r: ~; r& E. F
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)& ~* @2 H# z. n6 E$ B
Format                                   : DTS XLL
( O* D2 C5 I( V1 `) u) D: x/ {Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 v* ~- H1 I: O5 I1 w9 DCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
* L! T6 N# i$ z9 _, d* s+ k2 BCodec ID                                 : A_DTS
, j  _) O: ^- |# a/ l5 ~Duration                                 : 2 h 3 min
, ^/ K: w8 P* ]2 Y) B4 Y3 b: GBit rate mode                            : Variable
5 E) X+ [* E6 M  T6 cBit rate                                 : 3 900 kb/s2 i4 K1 ?% v$ s# v* _3 g
Channel(s)                               : 6 channels' b  u  ?9 U9 l% ^
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
# H7 z0 B: d4 r% c& x9 J% lSampling rate                            : 48.0 kHz
3 B+ Z# t" P! P. N" a+ |( ~Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
) P9 m: w- e2 u! R% g' q8 pBit depth                                : 24 bits4 u' I8 Z, h% G6 C5 z! L4 s
Compression mode                         : Lossless
  W) d, o+ Z! ^  t2 eDelay relative to video                  : 42 ms
' y* n0 B+ e% `2 B' [5 y) hStream size                              : 3.35 GiB (9%)
& l& N+ L3 |0 g7 P) C; P0 K$ I4 ^Title                                    : DTS-HD MA 5.1
2 P6 t8 ^% A3 \Language                                 : English
; U4 G) z1 {4 I+ W+ kDefault                                  : Yes! K5 z5 e7 r. H& e9 ~& u5 K
Forced                                   : No7 a) o2 B( z: W- M' o" Y( W
Original source medium                   : Blu-ray
. T6 t1 G, {$ b/ j4 m  Q) |
. M( U8 [! l1 v( j/ Z. ^/ YAudio #21 Z5 I/ v; p0 O8 N/ w4 _
ID                                       : 3
6 v' U& {$ i  X# bID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
8 |) i5 D* y6 V. A2 \Format                                   : PCM4 l5 N# t' ]/ H' e* u& H
Format settings                          : Little / Signed6 R: ~. C$ |2 g
Codec ID                                 : A_PCM/INT/LIT' V9 p, U# X. R) R7 m2 x& c
Duration                                 : 2 h 3 min- c# h: x3 w* ^1 S- m# d( M$ g3 _
Bit rate mode                            : Constant9 x. G) L, p0 c0 @" m
Bit rate                                 : 2 304 kb/s
& J" E0 b5 m2 G" V1 U0 |Channel(s)                               : 2 channels
! M! d% i0 d' p' p. ^Sampling rate                            : 48.0 kHz. r# f5 y+ K% W3 P
Frame rate                               : 30.000 FPS (1600 SPF)
5 |6 n+ p$ x# b; ^9 @' }8 J' ?! wBit depth                                : 24 bits( G8 @# a0 p' i4 }$ h. ~1 W* z
Stream size                              : 1.98 GiB (6%)+ P* U/ ^7 s- U: c* f7 h  \8 H) E
Title                                    : LPCM 2.0
. [7 W* C$ R# L3 o9 gLanguage                                 : English7 f% E" M& n; ?5 ?9 a/ K
Default                                  : No1 a; h( c2 b, i
Forced                                   : No% W% Q/ s7 {5 E9 G
Original source medium                   : Blu-ray& ]* S9 a- D2 t
8 H2 N7 E: E# H
Audio #3
; C/ }, j6 _( q3 @/ a; P4 _) xID                                       : 4
, m- t% ~% S1 s1 IID in the original source medium         : 4354 (0x1102)0 Z( G. ?* _0 u+ V4 ^
Format                                   : AC-31 @9 i% L9 @  [+ b# }$ _
Format/Info                              : Audio Coding 35 ?3 F! m5 V6 b9 r8 V
Commercial name                          : Dolby Digital
/ E( S) H& h& i$ B( aCodec ID                                 : A_AC3
% e- A: Y& K, bDuration                                 : 2 h 3 min6 D" m/ l/ Y, h, a5 D
Bit rate mode                            : Constant8 y% @. i: ?2 W) L
Bit rate                                 : 640 kb/s
5 P( ^5 |8 P3 O: {, rChannel(s)                               : 2 channels$ M' E, u  a# A- q
Channel layout                           : L R! f7 Q  T' ?' E" ?" o/ n
Sampling rate                            : 48.0 kHz! K  i# i! I+ E1 ~( F
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
: Y. I: \6 j+ X' p/ B$ p( CCompression mode                         : Lossy
$ ^. R; y$ e! c5 D9 h7 U$ y6 f4 UDelay relative to video                  : 42 ms
* u! r- B( V; M# u# QStream size                              : 564 MiB (2%): a/ Y3 V& `1 B9 @( J, m  b
Title                                    : DD 2.0
( L1 ^. x& v' ]0 j8 W  K# I+ `Language                                 : English7 ?8 |. u4 e2 b% P$ C
Service kind                             : Complete Main, M$ _. t: t: A" w) B$ r* x' F( G
Default                                  : No$ K! n, `, ]% O' |* P
Forced                                   : No. u$ A/ @; A, T; ~3 C
Original source medium                   : Blu-ray
( n* K$ Y: i4 N" V+ B# @3 o' E0 m! T  C: `2 }  I2 Z$ O3 z. h- ~
Text #15 y& P# N3 Z3 \$ j
ID                                       : 58 |. {/ q( Z7 u1 t; Q6 J3 i* m+ L' J
Format                                   : UTF-8' c3 ~0 c: S7 P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 B% P8 R& f" n7 K: y" k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* n  @" Z4 S, R3 I  [  Q
Duration                                 : 1 h 56 min, o1 T9 h3 Z4 W/ u8 b/ \* O
Bit rate                                 : 39 b/s9 h) ~6 J* F" q5 ?  p
Count of elements                        : 1022$ |/ m3 B; \) s$ F
Stream size                              : 34.1 KiB (0%)
5 r) z# ?8 A1 S1 R: H9 h8 Q0 J) k" ^Language                                 : English& o: O. t+ P/ W, @$ ]$ W% Z
Default                                  : Yes4 h+ @; s0 B4 |$ B+ j
Forced                                   : No
' ]0 v& U; @5 a4 J- R, L4 V$ L& C! A3 a# |4 Y0 Q. s1 M" \5 E! f
Text #2
5 Z+ M8 _/ E% y6 ]ID                                       : 6
) f' y* U, m9 Q; lFormat                                   : UTF-8
4 |& {  H$ w" c2 M1 p, Q" K* q: fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ x6 Z: k+ M9 w4 f3 QCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 |) a; Z. D4 o5 F# \% d% P  c
Duration                                 : 1 h 56 min
$ z9 e4 A" A- C% X+ p0 X; SBit rate                                 : 42 b/s; A6 o1 v! y* V1 }* s
Count of elements                        : 1112# D' V5 M6 \& {' ^5 f7 l9 `7 U
Stream size                              : 36.2 KiB (0%)1 O  p3 E: e) q: P5 D/ Y7 h
Title                                    : SDH
, q. _+ ~. K% @$ `% D" E7 BLanguage                                 : English
4 j; Y" K& [, K: CDefault                                  : No; o2 }) m4 q  p3 o, s& m
Forced                                   : No
, o( E: a/ Y( }, q/ a3 z
/ y5 p7 ^! a! R% }- b& pText #3
" ]* h- e2 s/ ^. |& \ID                                       : 7# X7 M4 a- e1 C) b/ J( v
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200); L0 c) d  v3 ]0 C' K
Format                                   : PGS# D3 d' S+ M5 w) g0 C8 X! k3 W
Muxing mode                              : zlib, p+ x* I: L; h7 O$ b4 F! A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 `9 |2 C! H" r" y  R, [: CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 V& j9 [- G! h1 \! @  eDuration                                 : 1 h 56 min7 X+ C* o- d5 T
Bit rate                                 : 23.9 kb/s7 b8 x' w! m# Q- k% _1 k# Q8 `# ~
Count of elements                        : 2262
0 t- N8 o! `( I" D# q" MStream size                              : 20.0 MiB (0%)# L% e1 o3 k+ F5 G& C7 D: f3 r
Language                                 : English
* z1 K& C$ t0 t: eDefault                                  : No
" f8 A! C* a; N) K$ C- HForced                                   : No! g, y( ~, H! R% P0 D1 h
Original source medium                   : Blu-ray( z9 Z$ Y0 M9 T( d6 {6 `" b

8 Q, G3 E' Z+ r$ E  tMenu
0 U8 j5 E( \% _2 ~% P: o00:00:00.041                             : en:Chapter 01
8 F1 a9 z4 J9 D00:07:32.618                             : en:Chapter 02
: y/ y+ [* A* S6 z* w5 X0 [0 A00:20:19.927                             : en:Chapter 03
. D2 w" g: x9 o  ~) _' O00:27:29.314                             : en:Chapter 04: r8 F; p0 v+ q& i3 U3 E% i
00:34:41.704                             : en:Chapter 05! v$ B5 N& v) Y! U
00:39:46.926                             : en:Chapter 066 Z9 c$ A: ?" U* O/ d' ^
00:58:03.396                             : en:Chapter 07' V) T; i8 Y$ b2 K8 \# H; a" p
01:04:50.595                             : en:Chapter 08% p6 [! n1 K; {
01:22:05.211                             : en:Chapter 09  W3 |$ l7 c/ ?
01:29:35.828                             : en:Chapter 10
7 E# O' y, U. k& r' @8 F2 F9 `01:50:51.770                             : en:Chapter 11
! a6 F- S  x3 @7 |8 K8 ~01:58:03.701                             : en:Chapter 12

. h  E" w# N; ~2 Z
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

751

主题

2495

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2571 枚
体力
5668 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2022-5-20 11:48:45 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。8 w- Y5 H0 I1 l* y
Your resources, well, I am very satisfied!
: Y' N; m! ?7 |, B* D2 G

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-9-29 22:16

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表