BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 78|回复: 12
收起左侧

[4K极清电影] 盗火线/烈火悍将 [4K REMUX无损版] Heat 1995 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 57.59GB

[复制链接]

9693

主题

1万

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
922 枚
体力
46161 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2022-8-8 10:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
A group of high-end professional thieves start to feel the heat from the LAPD when they unknowingly leave a clue at their latest heist.
) \: p) D1 o# ]9 r# ?" v- l$ U7 `% ]2 R2 b; O& H
01.jpg
( Z" t6 c/ s* A$ \; t* Z2 N& q4 W
6 a* R: ]  z0 G2 Z! M2 H) H: }◎译 名 盗火线/烈火悍将(台)/热力/狂热/穷追不舍! O2 H& p: w- X0 I" ~5 I* C- Z( Y( c
◎片 名 Heat
5 _1 w9 d  t% N/ \& V◎年 代 1995
; b! O5 s4 a" S% F1 m1 |◎国 家 美国/ ]( r0 N, p' S; J/ D
◎类 别 剧情/动作/惊悚/犯罪5 [9 }. Y9 J. }; \
◎语 言 英语/西班牙语& G! N/ D3 E- E5 i" j
◎上映日期 1995-12-15(美国)
, ~4 y( O. j7 A◎IMDb评分  8.3/10 from 642,997 users" u) D& J* c  m( D, ?( q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0113277/
! u8 K% s9 g# E0 q◎豆瓣评分 8.5/10 from 113,351 users
. m6 r' E3 ~9 D& K  V& U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1295686/
+ J  R' P$ n& b◎文件格式 x265 + DTS  
: c; q# L5 u! ^* S' J8 H- }◎视频尺寸 3840 x 2160
% c  y/ Q' S# X# \0 m: O◎文件大小 1DVD 57.59 GiB+ [) l- |6 h* W! Y+ H
◎片 长 2 h 50 min! r* g) Y& v+ R5 I: J8 T+ b
◎导 演 迈克尔·曼 Michael Mann
% C$ _; p) S! N$ l◎编 剧 迈克尔·曼 Michael Mann' s  R+ Z0 @0 E8 P* g
◎演 员 阿尔·帕西诺 Al Pacino4 C7 V( Q1 z9 H2 ?" k
     罗伯特·德尼罗 Robert De Niro
3 e( V/ y7 M* g/ C4 v4 R% {$ }0 Q     方·基默 Val Kilmer. g; O- u, Y- X  Z3 X4 J
     强·沃特 Jon Voight% W+ C2 a0 U' Y1 P/ w' z# Q- W
     汤姆·塞兹摩尔 Tom Sizemore( H" l$ {' N8 v( E
     戴安·维诺拉 Diane Venora* N2 H5 x" G" R- I. f
     艾米·布伦尼曼 Amy Brenneman
! I! s  C2 c# T& {; B* Z; F" j     艾什莉·贾德 Ashley Judd
5 E8 v. Q9 A0 d* N     麦凯尔泰·威廉逊 Mykelti Williamson$ w9 c4 V- {0 p
     韦斯·斯塔迪 Wes Studi
) e- R1 j3 C  y! [6 u     泰德·拉文 Ted Levine
( Z+ T3 t& B. j/ G  E     丹尼斯·海斯伯特 Dennis Haysbert3 d  v7 O: B  |$ f$ g  i
     威廉·菲克纳 William Fichtner
! ~) n. V: Y- P/ X# S! ~$ g     娜塔莉·波特曼 Natalie Portman1 T* T% o4 T4 U4 [) m/ b( X
     汤姆·诺南 Tom Noonan
( u/ ^& K, W! U- E6 y4 d& ?# r6 b     凯文·盖奇 Kevin Gage5 d0 z9 Y5 b4 y+ x- E6 ?) O
     汉克·阿扎利亚 Hank Azaria
  ?% j7 @# ^: z' C+ y- `8 j$ a     苏珊·特雷勒 Susan Traylor
) w% l' \, G9 E' ?: S  R( `     丹尼·特雷霍 Danny Trejo
+ U8 V' Z! V) [+ [8 g: ]* a     亨利·罗林斯 Henry Rollins6 M4 }! m! x5 e/ M1 f
     杰瑞·特林伯 Jerry Trimble
" L& C; P, R- G! i  K+ [3 S     沈晓谦 Xiaoqian Shen* r# P0 v* J* ?/ G; B# g2 j4 O
     吴俊全 Junquan Wu/ m1 ~, u+ g! G* Q$ g
     山德·贝克利 Xander Berkeley% ?+ E- n; A. V1 c+ q" Z5 u
     瑞克·艾弗里 Rick Avery6 C5 y- Y# b+ W. G: R' k
     麦克斯·丹尼尔斯 Max Daniels7 m! W* e; Y, x7 C; P
     小文斯·迪特里克 Vince Deadrick Jr.
: x6 p9 A4 o) t  \' O" o$ l     马里奥罗伯茨 Mario Roberts1 j  Y$ d  L' _5 G
     迈克尔·曼 Michael Mann
/ e; x# S1 Q- c( a     皮特·扬·布拉戈 Pieter Jan Brugge
1 C/ i( H( _5 k  ?9 g$ ^8 n3 V     阿特·林森 Art Linson+ f+ A* X& c" s2 {6 ?% ^
     艾略特·戈登塞尔 Elliot Goldenthal
7 V. J* P  t/ {3 e0 \8 E1 u     但丁·斯宾诺蒂 Dante Spinotti) O6 ^+ J8 d: |1 R5 P/ V2 t
     帕斯奎尔·布巴 Pasquale Buba; E% i$ Z+ _* R6 t- G+ q, N
     多夫·霍尼希 Dov Hoenig
3 J8 M1 U# x2 m6 p% D& n" a& _" z0 \     邦妮·蒂默曼 Bonnie Timmermann' W/ U5 _+ E$ E  ?4 `
     Anne H. Ahrens
# P- w; K  t- H5 Z( t     德博拉·林恩·斯科特 Deborah Lynn Scott
3 s  y7 E  }7 d3 ~     小约翰·卡利亚内 John Caglione Jr.
# c. M& Q# |5 \3 G9 ^% H- E( b7 D     Tim Jones Tim Jones/ m; @- y6 C( N$ c
     肯·迪亚兹 Ken Diaz, ~/ a0 F. |. `5 x( m
     莱昂纳德·恩格尔曼 Leonard Engelman
; ^6 R: ?- \0 z2 E, S8 ]* l- t     艾米·坎安·曼 Ami Canaan Mann: U1 d% w' g7 n/ ~
     李·奥尔洛夫 Lee Orloff
5 N# L/ ~& C0 s" h8 y" F& g) m     尼尔·克雷佩拉 Neil Krepela2 e) \& i4 h9 m9 v0 k( D/ e
     Olivier Sarda* \; v) e  g! s  a
     David Sosalla
  l  s7 D& f; g/ I5 q
. R& G/ H; I) J) h1 `; ^◎标 签 犯罪 | 美国 | 警匪 | 动作 | 黑帮 | 经典 | 剧情 | 1995
, I2 s' @; I3 }9 k9 Q3 d
& g1 H7 i$ Y2 t◎简 介   ' r. o0 \: U* c$ v. q3 o1 \7 N8 N

0 f( e: q. N' E( @7 ? 文森特·汉纳(阿尔·帕西诺 饰)是洛杉矶警局重案组的探长,工作积极投入,打击犯罪毫不手软,因此,家庭生活危机重重,目前的第三次婚姻也面临解体;尼尔·麦考利(罗伯特·德尼罗 饰)是职业匪徒,混迹江湖多年,做事干净利落,而且心狠手辣,不留后患,组织手下成功抢劫运钞车的案子,使他受到了警方的“特别关注”。4 s: r$ u3 u9 D0 M
( @4 K' [, Z2 g! o* A
 一个偶然的机会,尼尔认识了平面设计师伊迪,两人一见钟情,再看到手下都有安定的家庭生活,尼尔也想把握自己的幸福,遂萌生退意。然而,在最后一次抢劫银行的行动中,因为叛徒的出卖,手下一死一伤,本已逃出的尼尔,带着伊迪在去机场的路上,得知了叛徒的消息,他决定替手下报仇,同时也和文森特·汉纳进行最后的较量……* I0 P( U# F5 x4 K- ]$ u1 e5 C
& g3 a" ^7 P' p. q
 A riveting story about an intense rivalry between expert thief Neil McCauley and volatile cop Vincent Hanna. McCauley will stop at nothing to do what he does best and neither will Hanna, even though it means destroying everything around them, including the people they love.
- R; ^' `) K5 ~6 E
Heat.1995.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
% a+ J! t& ?, y0 }  w) a
  n9 J6 W+ `/ {; f& x3 D6 V. [Video, U; i2 W* k! F
ID                                       : 1' Y; f  e- R7 c  k) ]
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
& i& Y/ b* r8 H4 L& PFormat                                   : HEVC
; x2 Y/ n" U; @3 s6 Q9 d: Y% JFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding) m( @2 o0 C0 _7 Q. \2 a  ^& w
Format profile                           : Main [email protected]@High9 o/ m8 n( `9 O7 C/ B! T
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible, s* Q# h5 N/ s5 B1 y9 t
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC. m1 W8 b- Z! z2 O& L) |- Y
Duration                                 : 2 h 50 min
, `  |5 @3 q+ A, `! B& VBit rate                                 : 40.6 Mb/s
& h& r$ {, ^& I/ u+ h* k6 KWidth                                    : 3 840 pixels8 f  O: d( c0 U, I4 ^- u( W6 r
Height                                   : 2 160 pixels
  L. c$ J5 p6 K+ q1 w& V4 EDisplay aspect ratio                     : 16:9
; U! V$ `5 G2 c3 bFrame rate mode                          : Constant
& b; d- J6 h: n* @Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
" Q" }% e+ g) oColor space                              : YUV
8 w& D- K$ f4 j9 J! @Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)" H2 G* ^- F& d; s% e1 x* `
Bit depth                                : 10 bits
/ k1 g' w; p" j+ eBits/(Pixel*Frame)                       : 0.204
% _3 U7 z( j. q% @  Z" KStream size                              : 48.3 GiB (84%)
& {* V3 U( I5 T; G+ oLanguage                                 : English
6 |" c3 e& t) L$ m+ u$ nDefault                                  : No
4 W+ O  c  p5 T1 N7 UForced                                   : No& s0 ?, o* d9 a9 R% x$ J
Color range                              : Limited
+ |2 L& V- x' xColor primaries                          : BT.2020
! N. |' Y9 d. |  v  _Transfer characteristics                 : PQ; O6 w$ W3 g6 m6 p/ z" _8 Q
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
8 U0 p, T1 I7 G2 C" C' ZMastering display color primaries        : Display P3) X3 I& a2 a, m5 D& m1 N# a# r6 A( a$ ?
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
+ u% X2 |0 }7 \$ B* ]Original source medium                   : Blu-ray% s4 a) M* B- w  ~* F/ }
; f: V" J( D( G
Audio #1
. h$ x  V8 Z1 @% \ID                                       : 2
1 L" c: k9 t- t$ z/ y- @ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
$ O8 t! n. n8 WFormat                                   : DTS XLL$ J/ l7 y0 s9 Y4 N8 W: B8 f
Format/Info                              : Digital Theater Systems
2 q1 G7 }8 g% i& `6 o# }Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
2 R3 u- f0 k) m& XCodec ID                                 : A_DTS
# S& a+ D; s! D9 u! d8 v% P* }Duration                                 : 2 h 50 min
" V+ p( d! U  U7 f/ [Bit rate mode                            : Variable1 _, a0 `  Z& R
Bit rate                                 : 4 222 kb/s
7 U! [6 f1 g( R. U# d" g* T/ eChannel(s)                               : 6 channels
1 t6 t! z8 Z8 s9 s  W0 S8 YChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
+ f" _+ c5 S! `' B' kSampling rate                            : 48.0 kHz
* T4 y+ d# h" _Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)8 M& U, N9 ?  Y5 v4 L
Bit depth                                : 24 bits
) m6 G2 d2 n+ N1 ZCompression mode                         : Lossless
! Z6 \) V: p& U1 EStream size                              : 5.02 GiB (9%)8 X- [0 m+ I3 F! O* }/ g% F
Title                                    : DTS-HD MA 5.1( j0 @+ y0 Q6 p/ R4 R$ J: c, n
Language                                 : English
  h* O) D( X% B  |! BDefault                                  : Yes; R0 C" i  E; E" x. {. V
Forced                                   : No& O, W9 n5 o' ?. s9 o0 v
Original source medium                   : Blu-ray
" Y3 E  h3 o1 [! u: x; a- k) P8 I0 j3 v, N
Audio #2
* d" ]# d1 O/ M% j  M6 y1 |ID                                       : 3/ u" t& P; I4 b6 q% a4 w
Format                                   : AC-34 t( c0 [+ h2 g6 \; F
Format/Info                              : Audio Coding 3( u) r/ ]& ]: T: M5 d
Commercial name                          : Dolby Digital
6 y  K( k4 _" x. w9 E" o, GCodec ID                                 : A_AC3
+ F# G# I. ^# U2 |5 n7 F( i* aDuration                                 : 2 h 50 min6 }0 ^( c" \# V+ Z5 K
Bit rate mode                            : Constant3 J4 }  D" O! R4 u; `: X( l
Bit rate                                 : 640 kb/s( F) A3 ?; V+ r! }2 h/ G  t
Channel(s)                               : 6 channels, T5 u" ?+ n8 Z1 N- o' }
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! w  x7 L- @' D# }+ T) JSampling rate                            : 48.0 kHz
" {% }4 e$ O5 U* b9 r6 \Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& c2 {9 m. ?* W% d" F
Compression mode                         : Lossy! M- y$ e" H9 k) _& h6 o. I/ o6 E8 o
Stream size                              : 780 MiB (1%)
$ K. r) l+ _' i" ~8 uTitle                                    : DD 5.13 j! a& t- L8 X6 k
Language                                 : English
0 p0 f" G& w3 lService kind                             : Complete Main
3 f5 D  v: u2 A/ s5 y* c) jDefault                                  : No
& H& c, G+ x9 V, O  V7 EForced                                   : No6 A: n: V3 b) L# A$ P# d

4 [" m6 @% O5 G2 r$ ]Audio #3$ V! d; P# U' L  r1 q
ID                                       : 4
  t: ]: R% v& Q$ F( HID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
) p  C# M$ C6 x! zFormat                                   : DTS% k: {7 H) G6 I7 B% e' X
Format/Info                              : Digital Theater Systems
; ]* \5 K' ]; ]1 `" i4 O* FCodec ID                                 : A_DTS
- ]$ y2 `+ U8 P: t1 B  p# W4 dDuration                                 : 2 h 50 min
. q7 B0 V  C- R- ~7 z, ^( yBit rate mode                            : Constant7 c% U: s8 J$ d0 \
Bit rate                                 : 768 kb/s
# ^9 U6 U! r6 [& z: |2 MChannel(s)                               : 6 channels
6 _2 H' E1 |4 Y( UChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE5 E  h* Z; I5 ]  M
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& `* ~8 a  H$ C3 F& ]Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
. Y% c: T2 T( m. I" t8 }- o- WBit depth                                : 24 bits; m2 A7 D- G* U% r  [5 t  ]
Compression mode                         : Lossy
) O3 }4 P) x5 H1 S; [Stream size                              : 935 MiB (2%)
( S8 ~$ X. I! P/ m+ B- ZTitle                                    : DTS 5.1" y& V! @0 b* G) J
Language                                 : French
4 i+ u) K4 R0 r) G+ h8 _) y' \Default                                  : No6 {1 G0 |6 d. b- V! q$ [( ?* h
Forced                                   : No, K) B! `; f/ D9 f5 \0 ]
Original source medium                   : Blu-ray: c) }. ~# Q  l$ {$ }2 E2 w
* r7 h3 R8 h5 G* H: b
Audio #4
  {) j! f8 B" JID                                       : 5( \) X  f# Z6 N9 Q% s
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
7 o6 X: q# C" n" B- cFormat                                   : AC-35 i1 \+ ~8 A! R' O6 {& m
Format/Info                              : Audio Coding 34 h$ [0 a' y5 D8 N: l
Commercial name                          : Dolby Digital
) F; u5 f) ]! c  y) T- I6 c" ?$ h6 jCodec ID                                 : A_AC3$ _9 p" s' I. w  m; H9 n& f" l
Duration                                 : 2 h 50 min
9 Q$ o: F( P3 \* p5 V( vBit rate mode                            : Constant
) r4 y2 {! p2 C, g5 x6 Q  mBit rate                                 : 320 kb/s
. B2 F% Z4 m- DChannel(s)                               : 2 channels
! l1 Q/ Z  Q) [5 sChannel layout                           : L R9 [& s* z- m" v, D. E& e1 [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
$ P) Y! f# g8 [7 l0 c. WFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ m" {6 q, Y0 q  Q- w2 M0 I
Compression mode                         : Lossy
/ s4 c( G- l. m" j8 P7 e6 B$ oStream size                              : 390 MiB (1%)
/ L. b" S- |6 I' F1 uTitle                                    : DD 2.0
3 W+ D0 \2 {% ~$ wLanguage                                 : Spanish
7 G2 N) {; t+ e* o! u, R6 V. Q" OService kind                             : Complete Main
( ?: J& o# O1 P3 B4 o  BDefault                                  : No
6 I( t0 u/ i3 l4 N! b, }9 ?Forced                                   : No
, e# [, Y. I6 D& F9 tOriginal source medium                   : Blu-ray( E) z: ~, \( L# g2 m, {" d1 W9 C
9 i) p, D  {0 y6 G- `% o6 n; h
Audio #5
0 z8 m0 ?* h, y8 p* b) xID                                       : 6
0 p2 d' U' U) F3 l5 S% xID in the original source medium         : 4355 (0x1103)1 z3 p- F; }8 Y2 w- J; o. W5 w. r) W
Format                                   : DTS8 {, Y3 e$ x6 A0 t, }& y9 }4 [
Format/Info                              : Digital Theater Systems& w* X8 P% p3 C  R8 p( T) }8 Y
Codec ID                                 : A_DTS/ o8 K8 _2 }4 Q9 b; y+ X* ?- \
Duration                                 : 2 h 50 min  Z5 q  W+ r$ x. p0 u1 y! r
Bit rate mode                            : Constant  N- ~+ M; E3 ?/ ~' |8 G& N" o4 W
Bit rate                                 : 768 kb/s
; ]( K0 ]: G) fChannel(s)                               : 6 channels
% t# R. s2 L1 Q" Z, F0 K" [Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
, F/ x- O& d! XSampling rate                            : 48.0 kHz3 D+ G* e- J6 }( e/ D
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)$ Z5 k5 x- n$ R% [' O' j" S
Bit depth                                : 24 bits
, ?( S3 y5 A% H* V4 BCompression mode                         : Lossy8 P* F5 Q( }+ l  a) H, |6 D
Stream size                              : 935 MiB (2%)# V3 a& R, @5 p' E
Title                                    : DTS 5.13 ^* T7 f' g6 R( V
Language                                 : German9 h- D8 P7 K' N$ e5 r$ S
Default                                  : No
* R' r) d+ H% |0 k2 ~! tForced                                   : No, q2 w2 s, A0 F( o6 z7 y
Original source medium                   : Blu-ray
. d# A. @9 W: B; i
2 ~  q0 X+ o) j- T4 \& c- }Audio #6
* d2 U2 k3 W, y. U7 S, ZID                                       : 7
6 V, m5 T- }6 h* K( ^3 IID in the original source medium         : 4356 (0x1104)- U" b% a8 S7 v* N0 a
Format                                   : AC-36 O2 U' S( [0 V8 j) ?
Format/Info                              : Audio Coding 3
- Y! z7 C/ P! `0 f( ACommercial name                          : Dolby Digital* [  p* F& u0 q8 e) ?! Z; n3 R# C
Codec ID                                 : A_AC3
8 |0 h3 h; j4 q! @/ X7 Z) C! KDuration                                 : 2 h 50 min
# p# `7 @7 o- u. u5 _Bit rate mode                            : Constant  I+ e1 L" g9 x
Bit rate                                 : 320 kb/s
: {1 i" O1 r- XChannel(s)                               : 2 channels" ?1 J& R3 M7 z! H/ }, e* s) S5 N
Channel layout                           : L R
" R3 q: l# o8 JSampling rate                            : 48.0 kHz' ]  D$ {' D8 a! o0 S
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 M5 S( c3 r4 L  T, n
Compression mode                         : Lossy
$ F) b' {, V9 F: F( ZStream size                              : 390 MiB (1%)
$ H5 y+ w/ o; a4 i" E9 HTitle                                    : DD 2.0/ s5 b8 W* O! J* K" e; [- ?$ I  c
Language                                 : Italian; q" G8 Y% K0 f, U
Service kind                             : Complete Main; Y! H6 H& y9 c7 u  `0 A/ E
Default                                  : No
) ~: N. B- ]& ]" J2 a. PForced                                   : No
/ p4 C7 n, J9 Z, m1 ?$ vOriginal source medium                   : Blu-ray
1 F7 @0 ^" O9 Z
! E" p% y: j8 jAudio #7/ Z1 r2 q- r# g' t; C& x
ID                                       : 8
" W3 e3 [' ^, ^6 m% n* uID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
; l9 K/ h$ j0 \$ uFormat                                   : AC-3/ J( N' W- ^$ t8 `! K' `
Format/Info                              : Audio Coding 3' R* l; H' {7 U( M7 O8 y' `  x
Commercial name                          : Dolby Digital
  m  q1 `2 s7 ^7 c" A8 OCodec ID                                 : A_AC3  B3 M  W9 H0 Z) n' |. g% `/ x  T
Duration                                 : 2 h 50 min7 N* e( e( l1 }
Bit rate mode                            : Constant% c* ~+ b" K& E* S& F  j3 s
Bit rate                                 : 320 kb/s  y$ ~- p  Z; ]# I1 E% m7 `
Channel(s)                               : 2 channels
2 R# ?9 ~5 r6 H  D* E- J4 |1 T- WChannel layout                           : L R
7 a+ L1 B0 r. B0 k1 ~' ESampling rate                            : 48.0 kHz1 H% B% B  k; z' F: w+ k2 p
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)! E4 o. L, K+ ^. ]. B" L
Compression mode                         : Lossy
* b+ G4 x/ k5 Z- Y; jStream size                              : 390 MiB (1%)2 a1 p7 a! g, e/ d
Title                                    : DD 2.04 L4 f: }% y/ f9 g+ [/ }
Language                                 : Japanese' h# }+ Z' g3 j# A: l# {/ A
Service kind                             : Complete Main% A# Y0 v( m; T: b* _9 F) V8 d5 B
Default                                  : No0 l  `4 M( F9 E  }! M/ c
Forced                                   : No
" k; v3 o. C( T% [: t9 SOriginal source medium                   : Blu-ray2 t3 U7 n: g0 o, n% a: T2 A6 m

( H% p9 B$ c! WAudio #8
) i2 E* x4 u# V+ h5 Z7 o8 PID                                       : 9' ]  O  f5 D5 D7 H8 v" a" ~) q$ c! m
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
5 S4 a2 V3 R" M0 L" M2 yFormat                                   : AC-3
4 F$ z0 j" |! g/ c! v. j- g6 v+ VFormat/Info                              : Audio Coding 33 _  l' N$ K0 r  s2 r  s- O; ^
Commercial name                          : Dolby Digital( w( a% l3 i9 }- `6 A
Codec ID                                 : A_AC3
( Y5 Y  N1 B5 g: A4 Z, H  \Duration                                 : 2 h 50 min
8 b$ s  \  C* \Bit rate mode                            : Constant( O' Z7 X7 B1 X- l
Bit rate                                 : 224 kb/s
4 f& B% P: h6 _" {/ RChannel(s)                               : 2 channels
- m! m$ j6 |9 {7 H' EChannel layout                           : L R9 [+ ]  P& H' V, p* E
Sampling rate                            : 48.0 kHz
" g* Y" t3 T; u: _* SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); W! X6 M; C# M) I1 H
Compression mode                         : Lossy
+ P6 W) C/ t$ I" Z; Q7 kStream size                              : 273 MiB (0%)+ ]0 p: h0 j% R8 Z, l+ E- M% y
Title                                    : DD 2.0
8 ~, {$ e& z8 J; J& ILanguage                                 : English# {8 V9 n7 R8 V6 l
Service kind                             : Complete Main
( k; X* a) F- p: f0 HDefault                                  : No' q; {% Q' `7 y% h) m) X& f: R; W
Forced                                   : No2 e; D* T, z. ~3 o, [( T$ G
Original source medium                   : Blu-ray% q9 K* a$ z8 D# [( y* D
, N4 v* Q, k# u$ }! h
Text #1( Z" n- @3 M6 L: r( j
ID                                       : 10
' l' d$ i: M% u+ b% H" a! NFormat                                   : UTF-8
! A) \6 o' l- x: [  ~Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) E  u3 n0 e" ?; v# x7 @7 e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( V& q* Y& F! J  g/ K9 TDuration                                 : 2 h 41 min
1 ~8 y9 x0 z# m  n/ ~1 UBit rate                                 : 45 b/s
5 A, @) z5 t6 @1 f& Y% X" O) TFrame rate                               : 0.167 FPS
* L7 e8 Q2 c8 U! HCount of elements                        : 1617
) o. m0 ?; b5 I4 Q% vStream size                              : 53.5 KiB (0%)6 O+ q; T% r% L
Language                                 : English
" ^: }$ P9 Z2 b3 a9 i. _, rDefault                                  : Yes% Z$ `, ^! l6 s& @5 A4 _
Forced                                   : No
% G  {, N5 @+ t4 K% d) `
% E1 H8 U! h) _7 @7 iText #2
+ N1 E& V; K/ ]6 W3 r7 m3 jID                                       : 11
0 |  C8 O% f& x( yFormat                                   : UTF-8
9 M, m+ n! M! f, T8 KCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 W% v' Y- I1 @Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 t5 n# N8 k" R
Duration                                 : 2 h 42 min
6 S1 P8 ^  q7 r5 `" T$ V9 r- hBit rate                                 : 48 b/s
+ n. t8 A# P( B# r; d: e; g! x0 }Frame rate                               : 0.184 FPS1 c% \# T. G" ^9 B/ r. i3 n
Count of elements                        : 1790
" h2 u3 U5 x: F3 A0 Y) n" EStream size                              : 58.0 KiB (0%)
3 w& w! Y9 \5 C0 DTitle                                    : SDH
0 F+ l8 k. r7 e+ K: g/ C# N/ C; y/ eLanguage                                 : English
, L# B% i  _- ADefault                                  : No) m: M) n% I6 I7 B1 P& n1 X
Forced                                   : No. b2 {& U" H; C0 N/ q

0 ~# r$ F9 I/ Y; P, s9 r, _Text #3# }6 N( M! s& P
ID                                       : 12
# K- _9 \" y3 _: d0 ^4 x& xID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)% o7 {6 q: Z+ R, g
Format                                   : PGS6 A" c5 p0 _, V, r) Y' C
Muxing mode                              : zlib( e, M9 g6 j: ?& @* |( z: S3 j9 X5 W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 {) R; w# }5 s: ?, [+ D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ H3 ^8 j. e, ?
Duration                                 : 2 h 42 min0 O7 m0 h  |  W0 b% H$ _
Bit rate                                 : 34.0 kb/s
) i5 ~$ `- j# X6 R0 P2 I( dFrame rate                               : 0.370 FPS
  @" [# w/ H6 L% DCount of elements                        : 3594  q/ K4 f$ A% O: s# R; Y( e
Stream size                              : 39.5 MiB (0%)0 U1 D2 L& y6 A1 K. |+ m9 A
Language                                 : English" {) `3 Z' a6 [2 q% `4 X6 y5 m
Default                                  : No1 O; M- l+ L! D; G" U
Forced                                   : No
) G( `" {. S( a# Q( x  P# \: M8 POriginal source medium                   : Blu-ray
& A) D; X3 n* b/ \7 R+ O2 m
: O' l7 f& D* N2 t4 V+ E# s9 cText #4  A3 Q/ m% I. I1 |4 f! `5 I$ a
ID                                       : 131 a: M; Z, x0 q% [7 x4 t5 g8 ?
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
! y7 w+ b# B) W, h% B" n. Z# XFormat                                   : PGS# C" h! M8 @5 n  R) ~
Muxing mode                              : zlib
" w7 m* c. {: D6 B6 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' \5 u2 r2 o# _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 [2 z) L- \0 N+ h9 g6 PDuration                                 : 2 h 41 min. k& I% E& m7 G3 R9 h. P
Bit rate                                 : 20.8 kb/s
" `; R% ?: e6 B2 D2 @Frame rate                               : 0.291 FPS
) b6 B5 p" s( O9 p6 xCount of elements                        : 2820
' }, k& z& k2 j9 u) U$ {/ s5 xStream size                              : 24.1 MiB (0%)  e- `! ^7 R8 H0 ^9 }. z
Language                                 : French* B/ L, c4 E* T; {# t
Default                                  : No" P( N, |0 o* N2 t5 L0 N
Forced                                   : No
) m2 x$ n- a7 O1 m: g' vOriginal source medium                   : Blu-ray3 j7 W+ \2 T: x% u' V" g# D

9 B/ @$ h6 x3 xText #5( E, c5 S) H( k3 W% V. G7 u
ID                                       : 14" g! p  Y! n  ~% |! o* H
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)" z0 J4 x8 V6 [7 l5 }
Format                                   : PGS: {2 O3 ~% w/ K% e0 }
Muxing mode                              : zlib2 h: \8 v# `" p8 O, X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; L: G$ H. D4 Y  r; H3 D. ^% RCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, Y( l9 f( c( {" g3 L, @$ g% FDuration                                 : 2 h 43 min
. |9 g# I. F: u/ f5 QBit rate                                 : 26.0 kb/s! j0 u1 A& s$ g$ S: z+ W* R  r, n; E2 t
Frame rate                               : 0.324 FPS
- }" l( u. y. Z. V5 _9 x5 xCount of elements                        : 3186
( Z" b8 [+ |. p! S" ^7 n# T7 }Stream size                              : 30.4 MiB (0%)
; X) a& o- t* Q( P( TLanguage                                 : Spanish
1 d' K. e% g, y3 `Default                                  : No; K0 x) K0 A: \
Forced                                   : No
2 r5 Y& v% g7 qOriginal source medium                   : Blu-ray8 k) M: _2 H1 ?

+ M& ?+ Z( z& M4 X" C3 |Text #6' I3 {' L- ^8 v6 e  S
ID                                       : 15" \, o% P" L2 y
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)3 P. y& Y2 B) U1 |
Format                                   : PGS
2 I; {5 P. O! @  |Muxing mode                              : zlib
7 m# N( o$ V. b0 Y3 J0 P" ~6 wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' w* b5 `0 w$ J% n0 n$ D$ u6 f/ k# aCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 [  z. S7 R" V1 C' @4 J
Duration                                 : 2 h 41 min* o% J& z8 Z7 z; z2 E
Bit rate                                 : 29.7 kb/s
2 p8 F. g5 A( m$ d+ ]Frame rate                               : 0.342 FPS
! q, s8 \, R: u2 BCount of elements                        : 3318
  ?6 t# [6 I7 ~2 C1 b* c+ a( yStream size                              : 34.4 MiB (0%)/ z3 g! `( n' j( o  C
Language                                 : German
7 G. G  F/ _) ~; d! yDefault                                  : No( A% l3 ~$ d; r& G1 h
Forced                                   : No
& D. T0 ~: H- \5 h" h  W1 n) p" w* [6 uOriginal source medium                   : Blu-ray
# r: v  J# M$ e) {7 w7 R5 A, F* F0 h/ s/ Y4 c
Text #7
7 [. u  Y  P7 N5 W1 Q) {' V1 EID                                       : 16
0 V; K, w/ a8 |ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
& w+ U# l2 F) GFormat                                   : PGS5 b" _; [) r* P! J
Muxing mode                              : zlib
: o* L. `2 D" e3 ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  O7 I5 ?" M) R; i: hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  [% P5 V9 o* U% Y. k6 NDuration                                 : 2 h 43 min
4 N! @( J% W7 @& e0 ^Bit rate                                 : 25.4 kb/s, E% S1 f3 u& M
Frame rate                               : 0.329 FPS
( F3 E% ]  u& T: Y4 m0 eCount of elements                        : 3232
2 P% y2 y$ S! pStream size                              : 29.8 MiB (0%)) }& Z/ e, N  ~* t5 f3 U6 r
Language                                 : Italian
$ Q3 W: U3 p6 j7 A/ t* W/ XDefault                                  : No
5 ?, S9 u5 |! @/ e4 N$ cForced                                   : No
6 p1 V7 ?% v/ v4 A$ ^8 H: q% s1 |3 hOriginal source medium                   : Blu-ray
/ X5 _# U7 {8 k  r) s
3 O9 u0 C. r' r0 d) QText #8" x6 {: i5 D/ a! z1 L* X+ R
ID                                       : 17# o# N, w1 k7 C1 g: d
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
9 s6 U0 h2 {- P- @4 @+ wFormat                                   : PGS4 u) S. O6 k1 h2 R
Muxing mode                              : zlib
" U- v* ?0 b8 L! W* sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& [7 k- j! z  z1 K8 g. K; FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 Q8 a% ]. |6 h, |; H
Duration                                 : 2 h 46 min, h% [3 s' g" V* d
Bit rate                                 : 17.5 kb/s
* s* |- V9 W0 k' W! ?- O3 lFrame rate                               : 0.278 FPS
+ c* V5 z, [: t2 n( nCount of elements                        : 2780; {( M; s7 d6 A" D& l# O: s
Stream size                              : 20.9 MiB (0%)
7 F0 N9 c; y7 T: _1 W5 M/ _. RLanguage                                 : Japanese) S6 d8 ~* N8 s! F
Default                                  : No
( R. Q  t0 D9 y& {Forced                                   : No  x3 }9 i" t: O& Y& a
Original source medium                   : Blu-ray2 A) D+ u5 z5 R; X5 G5 z
; P5 b- A8 ^, p* L. h
Text #9
1 w, g6 Q) ?. S, H% wID                                       : 18
3 S$ ?9 M- _: e# [" q- ^ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)
; x5 \* y" o0 D8 \; P4 W' U( yFormat                                   : PGS) w) J) ~+ ]7 @
Muxing mode                              : zlib# K8 Z2 ?1 ^3 ?0 n' d2 ]# O9 V: G* o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ |+ a! e* s5 G/ o- VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' h; {" L2 ?! I. B9 L  F% p
Duration                                 : 2 h 41 min
) D6 N4 p5 ^8 c! F; @Bit rate                                 : 24.7 kb/s
' q% `: m. [$ E& q% G7 w  h# Y( b7 G# eFrame rate                               : 0.281 FPS- |2 \- _* l  U" g% m
Count of elements                        : 2712
. u5 ^& f0 l$ c/ VStream size                              : 28.5 MiB (0%)
$ W" ], ^: w: FLanguage                                 : Danish1 c$ V" H, v4 R5 K; X, e2 A( }
Default                                  : No* H  t1 |) j2 L) \& ?; E0 y
Forced                                   : No
6 H9 Q" e0 p: N' R, a5 JOriginal source medium                   : Blu-ray
, B2 f% K3 B& I- h$ k8 `0 S1 Y! b) J# @; D0 U7 r" k- u" A" B7 A
Text #106 x. Z+ _& G" i4 v. L& N
ID                                       : 19
4 z8 J" t, Q5 x, s7 t* ~5 s- dID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)! e% a7 F0 C# x9 ~4 q- u4 G
Format                                   : PGS- }2 }0 P) V9 J; W9 k" ?- {$ f
Muxing mode                              : zlib
/ J$ @6 @/ r& {! ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- Y8 W; ]* s, m, ]6 ?% L0 J) FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 P* H8 M  n+ c, `
Duration                                 : 2 h 41 min9 D: h% I1 J) I7 l" T( ?
Bit rate                                 : 24.0 kb/s8 ?+ j6 ~6 ?. j9 g) {( D
Frame rate                               : 0.290 FPS
" ^" @% I4 s1 E/ ?' q" C$ RCount of elements                        : 2816
9 j; e) _/ H4 a  Y$ }) lStream size                              : 27.8 MiB (0%)
. q& T# U% g, A6 c- D0 O$ CLanguage                                 : Finnish
, M7 ~  X. [% T' u* \9 GDefault                                  : No* U7 b( h& [8 @3 v+ R2 J$ F
Forced                                   : No( G* E# ]1 p8 p+ Z0 I: y2 F- _1 |
Original source medium                   : Blu-ray
2 {+ J7 Z0 g: \8 q5 o+ w  R$ M6 \8 s6 f) \
Text #11
. S; F  \1 n6 ZID                                       : 20/ e+ q1 N# q3 h; {
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
* w: x6 ^7 T/ w) `) L5 q$ ?Format                                   : PGS
% L3 K& ?, l8 V5 H8 R, @/ IMuxing mode                              : zlib. x3 i* R0 I6 A5 _5 h0 N- i0 b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ _7 u  S2 d) {$ k( K5 j) Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 M+ c2 Q) n+ R# y4 H+ X. E! Q7 B, X4 X( y
Duration                                 : 2 h 41 min5 j) p+ l, g; B6 d; F
Bit rate                                 : 23.3 kb/s: K+ t3 a( m4 o, F1 V5 k: w
Frame rate                               : 0.292 FPS- ]( b9 N/ R( H. z( t4 q
Count of elements                        : 2834% r& Z! ^3 i: t$ v9 R- R/ s
Stream size                              : 27.0 MiB (0%)* O' B$ o7 T* g& c: U
Language                                 : Norwegian: U: H3 c0 p4 x7 X4 A
Default                                  : No
5 M/ l  I5 X8 l  K4 |9 y4 QForced                                   : No
3 I9 z- T' `4 x& hOriginal source medium                   : Blu-ray! ^) F; W: A  ]* o  g4 Z. o) \
. v  j% ?$ E0 U3 }* _* [
Text #12
0 Q0 \- B: J( ]$ t+ BID                                       : 21( V0 Z  C, V, H
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)# B' X4 P( {) E  @0 d; Y: i
Format                                   : PGS+ H2 ~4 p! T0 A0 N
Muxing mode                              : zlib
; C7 }. K8 Y, |& P% K6 eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; {: j& b% }1 c& W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& o1 r% t2 y) L
Duration                                 : 2 h 41 min
+ d; u) m+ k) }- A5 n* Q# E& ?Bit rate                                 : 23.3 kb/s! q9 o' u# u3 N$ D& M  }! v
Frame rate                               : 0.281 FPS' ~9 }( O: V: H& f" t' J
Count of elements                        : 2724
' {/ S* ~7 r, Z7 J  GStream size                              : 27.0 MiB (0%)7 q3 Y2 L  |; X
Language                                 : Swedish
7 n7 l; ^& I! K, [! kDefault                                  : No6 p* B5 y# |) @/ I0 c2 {
Forced                                   : No
5 _, T4 n4 Y' q; C. _/ POriginal source medium                   : Blu-ray9 _4 d# B0 J* @& e( O  R7 V
; }; |( I9 G7 h5 u' N, n* Q& o4 B
Text #13
4 J% i  Q+ p+ aID                                       : 229 R2 s! ~5 }& O" o
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
  X) R, J2 k0 U5 i: j1 |3 x; W9 s( a, ?Format                                   : PGS* f4 t* c% s5 g" k8 D
Muxing mode                              : zlib
+ B* R$ ~  E9 p; V! ]; }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 d2 e, {. ^  J/ g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ }2 X( z) F8 t; sDuration                                 : 2 h 45 min" a. n. \" U. Y$ A+ d* m2 w
Bit rate                                 : 63.4 kb/s- k2 ?- _$ T) L. e/ r
Frame rate                               : 0.514 FPS8 m, ?( e% }" g+ h$ y/ G
Count of elements                        : 5112
# L( ~* C9 O- C/ j  s  n' eStream size                              : 75.2 MiB (0%)8 N% A# H2 n: x& y% Z
Title                                    : COMMENTARY
! a+ j% S- P( _. c0 X3 Z2 sLanguage                                 : English; t& m+ G* v" w3 d
Default                                  : No
+ C: j$ O5 Z* ^% }/ YForced                                   : No
" B+ X/ m8 H0 |1 ~% f) A7 s8 X- l: yOriginal source medium                   : Blu-ray9 J" V7 p( k/ }1 u, e9 L; {  T* T
3 R4 W- q4 Y% T9 c. H/ ?1 S
Text #14" ^, Y  F' r3 Q/ Z2 d- i* D. [* y
ID                                       : 23
( {% ?. K% k( ZID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)6 w; M. v. X. }/ W/ U, ~
Format                                   : PGS
. t* @% U% f% V1 v& I$ _9 V8 KMuxing mode                              : zlib. e: S8 a& _/ }+ b  J0 v, Y2 L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! ~  `4 [# K. X3 T+ o5 b" C' PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ?: Z$ Z+ {4 @, _) B# ?8 P+ F2 iDuration                                 : 2 h 45 min7 j7 Q# c! x6 e  x1 {6 m, ~
Bit rate                                 : 51.7 kb/s7 B9 Z( k5 L& r7 e& @: f# C
Frame rate                               : 0.466 FPS6 e3 K2 E2 A: |% X6 l
Count of elements                        : 4638  h5 e9 Q5 Z0 N' {0 d( B, A* D( G5 y
Stream size                              : 61.3 MiB (0%)
( B9 Y% p- ]9 N/ \0 z& J) aTitle                                    : COMMENTARY
6 X' L5 f/ _( X3 w! dLanguage                                 : French
8 D$ o7 g) P/ BDefault                                  : No
7 z& {, @7 b  {Forced                                   : No! Z& G/ o6 G9 c: U9 C1 E
Original source medium                   : Blu-ray' g8 w9 ?. m; O
- g1 \( D! k4 O- |1 j, g
Text #15
" t& {/ A' X* u' {6 @: u8 o1 G' JID                                       : 24
2 H4 l$ ?. U$ a8 ^' h3 f4 K- x9 PID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)' Y4 ^8 g: l; d; f9 b
Format                                   : PGS
1 }! B: b* G3 M& j/ O/ W8 ?Muxing mode                              : zlib
" J  B8 i. H: yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% q& H" v+ |" D  w) H! XCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 e- j- \5 V+ }8 hDuration                                 : 2 h 45 min, y: e  O& \0 U; s- k: ?
Bit rate                                 : 50.2 kb/s8 y2 e1 @6 M8 x. n9 g+ ?5 `' L# M2 M
Frame rate                               : 0.445 FPS1 w, v  t  d" O
Count of elements                        : 4428
7 b, e9 B4 Z# Q  j4 yStream size                              : 59.6 MiB (0%)
5 l( k2 ]# ]* m9 ?# i3 f6 u* KTitle                                    : COMMENTARY
( z7 ?  Y! p; Y' |+ f6 kLanguage                                 : Spanish7 I$ I! ^+ j3 Y& k
Default                                  : No+ P6 P1 q& C9 [7 |. P1 J$ ~- A
Forced                                   : No7 U0 a4 @) Q1 G8 b4 b. s( H
Original source medium                   : Blu-ray
! {0 Y( U8 o: U! p. h& A3 A6 l
' I2 z, V" |4 ?Text #163 Z  @( H9 n3 W
ID                                       : 25
4 I( ], P( Z. w0 z- iID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
0 @  K! X3 K  dFormat                                   : PGS
* [+ F6 M6 [/ Z3 M$ P( x4 y# _/ VMuxing mode                              : zlib1 p9 o3 t" ~% o. N. Y* z* P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" p2 N9 n* y5 S+ C3 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- U6 E' B- F* T9 U- L* dDuration                                 : 2 h 45 min3 M! T- }+ z' ]  l2 K
Bit rate                                 : 57.7 kb/s
# _- V" B0 j8 }( S, h- JFrame rate                               : 0.459 FPS% B$ h: R6 J& k
Count of elements                        : 4570
4 J, g- I( j: ~  D3 X! iStream size                              : 68.4 MiB (0%)
% @2 [3 ~+ ~! T/ O8 l: d1 ~& vTitle                                    : COMMENTARY3 A& B2 q9 x2 ^, h/ x' a$ i
Language                                 : German
0 w% a) b- V7 |. v7 u- Q: G3 _7 ~Default                                  : No" }. B2 G) V* c& x
Forced                                   : No2 d& F" b- J- A2 `
Original source medium                   : Blu-ray
3 x# W/ w: y9 d$ l/ I& X* n. g' {$ i: {
Text #170 x8 h) [) }, G2 Y; q! x6 W
ID                                       : 26
( B. M" s: c: H/ s+ f( `3 Q  b2 pID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)% [: V( v5 v3 U2 d7 J
Format                                   : PGS1 T4 w1 k/ ~. ?- G) n) q# V& E
Muxing mode                              : zlib! e% t" ~9 y  z, ?* k3 g2 G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 l+ C6 I' Y$ j6 s0 f7 SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 @# L+ q( F& [/ x
Duration                                 : 2 h 49 min
, o1 d' J& ?" N# _7 I% \7 ZBit rate                                 : 46.1 kb/s
- R( C* a1 ^: xFrame rate                               : 0.439 FPS
% _8 l( K1 B' ^0 n2 ~" XCount of elements                        : 4465
8 ]* L/ J/ H5 n: Y* CStream size                              : 55.9 MiB (0%)
( |3 h; S" K+ H! {6 k$ xTitle                                    : COMMENTARY
! V9 W/ `: [+ k! }" ^1 U2 n( K+ [# T6 tLanguage                                 : Italian
* s  o& U! @6 w8 N) r: _Default                                  : No1 z* X3 x; U( Y! E& l1 I1 I
Forced                                   : No
1 ?" z( R6 ]" N; M, ~Original source medium                   : Blu-ray
5 [- s, P, A5 ]( l
* J9 \8 q) l# A; i4 v, o8 ?Text #186 x2 D- J3 N( [2 g# X; T) C6 ~
ID                                       : 27' L& B+ b  p4 e4 V: v, F. n
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)
8 Q3 Q% ]( o+ e3 K# l7 @9 nFormat                                   : PGS
2 e/ u4 K% G' d7 ]0 i3 c- X! e8 PMuxing mode                              : zlib
; b& {9 @5 c" ~3 p5 N6 _+ ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ s# F, z; U$ t/ u5 F" J; xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; s  d2 F9 i5 V) P( A5 f: {* XDuration                                 : 2 h 45 min8 k! N7 F( e6 r
Bit rate                                 : 30.8 kb/s" ~) z# \4 s4 _, b4 [. H* r
Frame rate                               : 0.286 FPS) B+ R9 X9 J" x# U0 [
Count of elements                        : 2842! r, R5 q. h2 Z, k4 g+ v1 Z
Stream size                              : 36.6 MiB (0%)
0 V! U  {( n) H* aTitle                                    : COMMENTARY
  p0 o7 _0 v, M2 H" T  A( s5 wLanguage                                 : Japanese
6 R# B5 t( h/ h& `4 {/ CDefault                                  : No+ E$ E; y- o9 n- B- l. {2 v* b
Forced                                   : No/ W0 C8 V8 w: q0 a# Y! Q  K! {
Original source medium                   : Blu-ray
1 V+ P& g; E; u$ ^8 H; b7 ^9 ^! D- y8 l: v
Text #19
" G2 T" p7 v4 V" k; s1 C/ PID                                       : 28
, D2 D- o/ O* N  f* hID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
& U8 ]% h) L. ]Format                                   : PGS
( u3 Q6 l' A2 v% u- r9 [/ mMuxing mode                              : zlib
% y* v9 e% P: p2 l1 F+ u" @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* a0 w# q# R$ G* X6 ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 P7 u4 I  L: r$ }; i
Duration                                 : 13 min 26 s# ]" @9 D2 R* K; \& \- e
Bit rate                                 : 383 b/s
: S" c- Y! O  Q! AFrame rate                               : 0.005 FPS
. ]6 Q- C8 y" t/ O7 q2 lCount of elements                        : 4+ ?5 l* ~0 J* N- R3 m& t, z+ i
Stream size                              : 37.8 KiB (0%)
3 u$ m$ d2 @% M  m' M; g. a/ }Title                                    : FORCED# ?% n; T3 G" G! k
Language                                 : German5 _/ h' d. f" c) i2 L) z
Default                                  : No
; \/ A# f1 i3 t) b0 ^Forced                                   : No
" I  u4 e# N( x/ j. Z% @Original source medium                   : Blu-ray, h! W' {1 T0 D. i( }
. ^7 D1 U' @2 `9 i
Text #20- w0 P" m) {1 k. k
ID                                       : 290 `5 \: ?& S8 a% N
ID in the original source medium         : 4785 (0x12B1); e; ^' O4 t: D6 g# F# ~% Y
Format                                   : PGS
3 c! u- q# ], r) v2 o- }Muxing mode                              : zlib# u9 s9 j  v/ p$ ]
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ A! b) g  m: C+ N9 \8 `# W9 a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 T. L6 _/ Y( A9 j
Duration                                 : 1 s 898 ms4 e- |# }; A! q4 w
Bit rate                                 : 46.3 kb/s. z% C8 w/ J, e# g9 d- g
Frame rate                               : 1.054 FPS/ H- u" Y4 }: G; D8 H8 j2 Y. r9 a
Count of elements                        : 2' G) p) k  h, I
Stream size                              : 10.7 KiB (0%)
3 [: _1 O3 }4 S: [Title                                    : FORCED4 e3 a' K9 }: |# F( x: q) t7 [" f
Language                                 : Italian5 Q7 R4 s" O$ W
Default                                  : No
+ i! O6 t6 h/ a$ @Forced                                   : No9 W& v# Q7 T: Y) x7 i/ i* v
Original source medium                   : Blu-ray
( s4 @  [" ^/ `2 x
5 G4 J1 R' P% h& C2 ^6 s3 eText #21% Q8 s+ U+ `) c& h$ V
ID                                       : 30
; m  g% t! c9 ]) E( L) f$ j) h) X( bID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)
+ z5 H4 f' r; A: ^Format                                   : PGS: t. C, S* q7 s5 b- |1 A7 J, A6 k! Q
Muxing mode                              : zlib
# u5 L3 U& O0 O. E7 \, v+ rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS: |4 J& }' E5 T* k: R* ^0 m: E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& t/ H5 a( }9 w% d; O4 u& n
Duration                                 : 1 h 23 min$ S& U5 ^7 y4 p/ D$ R$ ?. @7 G$ Y
Bit rate                                 : 85 b/s
) `' v1 ]" @4 B7 |5 KFrame rate                               : 0.002 FPS
6 m% s) B% W4 K2 b6 _5 `- MCount of elements                        : 8) h- T$ N. F, a: E$ n
Stream size                              : 52.3 KiB (0%)
% K8 ^" N9 q( H+ F2 XTitle                                    : FORCED
- ], G; _1 s# s' XLanguage                                 : Japanese
; O; {1 N( ~) D6 R0 }/ b" [Default                                  : No
/ j! x/ u8 j' O0 U( Y( }Forced                                   : No
- u' ?9 X9 |, t  p3 hOriginal source medium                   : Blu-ray& @7 V+ ?. ~; S
$ i  `( K7 D7 U& B1 I
Menu
# i# R' L7 o% P/ R* a2 P00:00:00.000                             : en:Chapter 015 I- {) r+ [/ c
00:04:13.294                             : en:Chapter 023 M. Z" d" |! V
00:06:54.789                             : en:Chapter 03
6 c* i, H% S  A( Q" R. v% G5 ?00:09:58.097                             : en:Chapter 04* A% J; l. X2 v" V% \
00:13:26.013                             : en:Chapter 055 o" A* J" t1 T1 g( G* b
00:14:42.631                             : en:Chapter 06" E: H+ e  x5 Z  n; s% K
00:18:11.840                             : en:Chapter 07  M7 O2 e$ ]0 n* ~. Y  s, q
00:20:54.628                             : en:Chapter 08
0 I  a8 y6 E/ P0 ^00:25:14.513                             : en:Chapter 09
4 }" ^5 s' q0 D% |- R0 B& p  h00:31:50.283                             : en:Chapter 10% A: f* |, l! B
00:34:47.085                             : en:Chapter 11
/ c5 Y; r) @' h) _. {1 Y, x00:37:45.888                             : en:Chapter 120 _# n; P, k1 K" K+ b
00:40:38.602                             : en:Chapter 13
4 S3 t; ?( g3 I7 S00:44:24.870                             : en:Chapter 14
6 r' A! _, ~! |' e00:49:12.699                             : en:Chapter 15' s6 J* ~% \( U4 J2 a
00:51:52.859                             : en:Chapter 16
. @4 ^; G; {% m; U) ?- W00:52:47.664                             : en:Chapter 17
  K; c: O3 `$ M* I$ X  X00:55:54.184                             : en:Chapter 18
( d! q; {8 Y& H" h+ ~; M3 M; a00:58:01.102                             : en:Chapter 19
/ d+ X4 ]. s4 b7 Z+ s+ j01:01:32.480                             : en:Chapter 20) Q- h/ {7 x( P8 ~: _, c9 e
01:04:20.106                             : en:Chapter 21, c% }% [- p5 U% W2 Q+ f8 k
01:08:17.968                             : en:Chapter 221 W" L% D; X. X  T9 Z- @
01:14:40.642                             : en:Chapter 23
) ~. K% l6 f2 D% e01:17:06.163                             : en:Chapter 24
; v2 b$ r# H- Q" u; J( {01:21:47.986                             : en:Chapter 259 Z0 ~& h$ x8 i( n1 T; E* E, a
01:25:13.108                             : en:Chapter 26
7 t7 m' N- v6 T8 a01:28:41.024                             : en:Chapter 27* F+ I/ X( h1 D7 a1 Z0 J, y: T, @
01:34:59.276                             : en:Chapter 280 G  M/ e5 W0 y. q5 f% K  l
01:36:49.804                             : en:Chapter 294 n% w: g1 x" ]# h5 i4 ~% |. m- j
01:41:10.064                             : en:Chapter 30
, [' F! T) Q4 x$ D01:44:56.164                             : en:Chapter 318 R# D( T3 D- t9 B& t! _' [* p
01:46:29.800                             : en:Chapter 32
8 o# d9 n- ?" F% _- Q5 g3 `. ]01:52:25.864                             : en:Chapter 33# T' z$ h% x% F% Q! j8 W
01:53:46.861                             : en:Chapter 349 H, i7 m4 h! y( d9 j) c7 C; \
01:56:40.034                             : en:Chapter 35
! V, D. [9 `0 y. X( i01:59:09.725                             : en:Chapter 36; N9 T* g6 W& G  ^
02:02:41.771                             : en:Chapter 373 @* U- J5 f8 @" h
02:07:14.668                             : en:Chapter 38& w' u6 `  K& m$ p6 e! y  p
02:09:56.371                             : en:Chapter 39
8 D' S  A$ h3 U4 o/ A3 z02:11:59.077                             : en:Chapter 40
( L9 O4 x+ h9 X0 `" @. D, R02:14:36.234                             : en:Chapter 419 z8 u8 q& Z7 I; i, [
02:19:17.098                             : en:Chapter 42- l, U& E/ b4 {* s; {. M& q% J
02:21:35.028                             : en:Chapter 43
7 b* [4 \1 i1 e' |% `02:25:24.090                             : en:Chapter 44
. U! ~' N9 K9 J02:27:52.738                             : en:Chapter 45: ]7 n7 e! R5 v* m: q
02:30:35.901                             : en:Chapter 46
$ P  c) j6 W; y9 Q! ~1 Q02:32:54.415                             : en:Chapter 47
' E3 k5 C4 c; A- e: [9 M02:34:56.578                             : en:Chapter 48
8 D& f/ V& O* B! s3 B! |02:38:11.148                             : en:Chapter 49
8 n6 @9 A% Z( m' X( Z02:40:16.064                             : en:Chapter 50
3 D: @4 h5 o# a# b) I0 Y02:43:41.812                             : en:Chapter 51
- S) N5 Q5 f, ]% A02:45:38.970                             : en:Chapter 52

) m- w( H# k: n$ U
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

60

帖子

567

积分

Sponsor

金币
61 枚
体力
377 点
wuziwen 发表于 2022-9-3 16:51:19 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。" u! J$ f: g; c: \$ v& y- Z
Bluraycd.com 电影更新真的很快,也没有上映发行,不管你信不信,反正我都相信!- x) D" }' ?0 p+ w/ @9 y# H* g7 O

0

主题

128

帖子

648

积分

Sponsor

金币
68 枚
体力
320 点
青青翠竹 发表于 2022-8-14 06:54:09 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。' J3 E; F* ~( E5 `% `# e6 v" s
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
' m* K! `* U0 n0 a: g( m

0

主题

1280

帖子

4885

积分

Sponsor

金币
317 枚
体力
2031 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-8-11 15:33:01 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
, [7 K! P% X- H( g5 L$ i% YIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!$ `7 g! s/ F5 ]% p" l

3

主题

586

帖子

2490

积分

Sponsor

金币
576 枚
体力
838 点
211 发表于 2022-8-8 10:43:41 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!, k* g7 d; Q+ p
Your resources, well, I am very satisfied!
* M* v8 l( z8 B# n% l" M

0

主题

1280

帖子

4885

积分

Sponsor

金币
317 枚
体力
2031 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-8-9 08:43:58 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。& H9 P5 u% u! F) r0 i$ {
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!& z; |* O1 h# V3 L5 K6 q

0

主题

128

帖子

648

积分

Sponsor

金币
68 枚
体力
320 点
青青翠竹 发表于 2022-8-14 06:49:59 | 显示全部楼层
蓝光电影很好看

0

主题

157

帖子

1144

积分

Sponsor

金币
212 枚
体力
620 点
aacq 发表于 2022-8-14 21:45:02 | 显示全部楼层
两位超神主演的片子,谢谢楼主分享精彩片子

0

主题

300

帖子

1884

积分

Sponsor

金币
766 枚
体力
507 点
sawas 发表于 2022-8-15 08:04:07 | 显示全部楼层
That's awesome!

0

主题

59

帖子

395

积分

Sponsor

金币
59 枚
体力
216 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2022-8-17 21:56:32 | 显示全部楼层
德尼罗的名片,感谢楼主。

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-9-29 21:53

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表