BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 14|回复: 2
收起左侧

[4K极清电影] 龙之心1/屠龙记 [4K REMUX无损版] DragonHeart 1996 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 66.53GB

[复制链接]

8099

主题

172

回帖

8万

积分

Post Share

金币
1131 枚
体力
25186 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-3-21 06:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
The last dragon and a disillusioned dragonslaying Knight must cooperate to stop an evil King, who was given partial immortality.! f0 u6 [/ M' j! i) [, c
) a! S: N9 s2 d
01.jpg
$ h$ s# G6 O& }8 T# a0 a  i
  Q4 D- c3 m+ d: u◎译 名 龙之心/屠龙记/龙心国王/魔龙传奇/魔幻屠龙
$ @  b, K7 @% n" r+ a◎片 名 DragonHeart
+ r, D0 H% A; L4 @8 J/ S◎年 代 1996
2 v  S% \5 u3 v) \◎产 地 美国! @1 Q: D9 u% i+ ^1 h5 c
◎类 别 剧情/动作/奇幻/冒险/ V' j8 G+ M- y+ f2 ?% ~* q
◎语 言 英语5 a3 Z3 W2 t1 e) K1 |
◎上映日期 1996-05-31(美国)
! v% u+ I' R$ j5 w8 H/ E◎IMDb评分  6.4/10 from 99,076 users4 @+ g5 a# k# T
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0116136/$ m9 n( @9 o8 @
◎豆瓣评分 6.9/10 from 3,094 users% u% E5 M  A; }4 w  Q
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293417/# s7 N: ], t2 i' H+ t8 z, Y2 E
◎文件格式 x265 + DTS
- X5 f9 ~: g5 c◎视频尺寸 3840 x 21608 `0 J: F8 t* K' X- S
◎文件大小 1DVD 66.53 GiB
' U) K- B0 V% }, w  g+ `" C◎片 长 1 h 43 min6 t4 ]6 b3 p# H
◎导 演 罗伯·科恩 Rob Cohen
& Y, W/ P1 x0 a4 x- M, `◎编 剧 查尔斯·爱德华·波格 Charles Edward Pogue" E: }9 _0 o8 t- J
     帕特里克·里德·约翰逊 Patrick Read Johnson! l7 b% c/ p) q) m1 @$ c
◎摄 影 大卫·艾格比 David Eggby
) N% _0 X) P" h; k+ H& y◎选 角 玛格莉·辛姆金 Margery Simkin
; W5 ], I; R* P! X◎美 术 本哈明·费勒南戴斯 Benjamín Fernández/ K6 ?$ Z( U. f9 z* D" A
     约瑟夫·穆索 Joseph Musso
4 W0 P; ~' L& q2 \     玛丽亚-特雷莎·巴巴索 Maria-Teresa Barbasso
( e. @6 Z& b- n7 @- \  j: K◎服 装 Thomas Casterline " C5 ]) ~! k0 s
     安娜·B·薛帕德 Anna B. Sheppard+ u* ?, y# p' r8 {, ~
◎化 妆 莫里齐奥·西尔维 Maurizio Silvi. r9 \& X6 N( d6 H
◎副  导  演 Chitra F. Mojtabai - W& ~" Q3 @- Y5 C  l
◎动作特技 保罗·韦斯顿 Paul Weston
7 _+ ^! {: G( l" u: F* l◎视觉特效 Danny Gordon Taylor   Z- d& a& \* S* `' o1 _( |6 @5 b/ ?$ p% V- V
     John Walker ! ]1 W2 n4 N( c0 P" K2 m
     菲尔·蒂贝特 Phil Tippett
# q. R4 Q8 M' a- {" g     斯科特·斯奎尔斯 Scott Squires
# r8 K/ W: g& o6 N     詹姆斯·斯特劳斯 James Straus
+ C$ A. v8 V6 G9 a) i' `     罗伯特·斯特罗姆伯格 Robert Stromberg
1 y7 X0 p* B$ K! y, w: U     Bill Taylor Bill Taylor
. a* H) H- ]3 ^. p0 Y     乔纳森·罗斯巴特 Jonathan Rothbart8 _2 Y3 D: q' L$ p- t0 m1 o+ s
     Steve Nichols : C8 Q( _3 I8 W/ p! F! j
     Marshall Richard Krasser
# {- `7 t4 Y1 Q4 Q4 h) f     丹尼尔·简尼特 Daniel Jeannette$ Y+ c5 L# D* v
     克雷格·海斯 Craig Hayes0 ?, \0 C- e8 g0 R/ g! o1 O
     Mike Wassel ) D4 f" C- L. K* C
     Judith Weaver
8 M7 i3 `; `* S' u     拉塞尔·厄尔 Russell Earl% E6 m8 m! L* P4 A9 y
     罗杰·盖耶特 Roger Guyett
( u2 j$ @/ j" p     Chad Taylor * S9 T3 |0 W* v2 @; S8 C2 Y. z: d6 l% r. s
◎演 员 丹尼斯·奎德 Dennis Quaid; q3 u( D$ v7 L3 T- Y
     大卫·休里斯 David Thewlis
4 a, C1 l% J* B' n0 n     皮特·波斯尔思韦特 Pete Postlethwaite3 Y* ]2 J  _& K: R' n, N# n4 A, t. O
     迪娜·迈耶 Dina Meyer6 C; P( t+ `3 e4 i7 V. L8 I
     詹森·艾萨克 Jason Isaacs% a$ ]1 k# a- h; [; j0 }! s5 D, ~
     布莱恩·汤普森 Brian Thompson
# u4 e7 `3 H$ f2 [- O6 t) p     李·奥克斯 Lee Oakes
& p0 s+ S+ p, G) ~! q" S" d. p     朱莉·克里斯蒂 Julie Christie8 p8 ]8 H9 T# ~% }8 S: Z: k& f
     约翰·吉尔古德 John Gielgud
$ O) i& i! d. w: k* Z2 ^0 n8 }0 f9 w
◎简 介   3 @5 J0 l/ P$ s
* K. L1 ?3 M. j  b3 c+ s, P1 }2 O% U
 武士伯温(丹尼斯·奎德饰)是艾侬王子(大卫·特威利斯饰)的剑术老师,他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君。然而,在一次农民叛乱中,老王被杀,王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下,一条龙救了王子,分给他半颗心。即位成为新王的王子变得十分残暴。伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化,于是发誓要找这条龙报仇。, m1 s; Q  C, R7 I2 t6 ]9 f

/ Z  u2 n6 L  W. m; x+ g 十多年过去了,伯温在流浪中屠龙无数。最后一次他遇到了强大的对手。苦斗之后,双方成了朋友。伯温这才知道这已是世界上最后一条龙了。伯温给它取名叫苍龙(肖恩·康纳利配音)。在游历中,他们遇到了因父亲被杀而鼓动人民起来反抗的卡拉,双方成了朋友。一次偶遇使伯温看清了艾侬的真面目。他根本不是心魔作怪,而是本性残暴狡诈。这使伯温深受打击。
5 O6 \  f% h2 v. E+ R( z! ~4 E* w
 苍龙将伯温等人带到了圣地。在感悟到亚瑟王传下的武士古训后,伯温下定决心要帮助农民起义推翻艾侬的暴政。 因为有苍龙的帮助,人们信心大增。 在战场上,农民起义军英勇作战,打败了国王的军队。1 b& m+ N1 L( O9 E" I  \1 W
- E4 l; l& Y4 R5 B- f1 G
 老王妃想借杀死苍龙的方法来消灭残暴的艾侬,因为他们的生命是一体的。 然而, 这一秘密却被艾侬发现,老王妃惨遭杀害。伯温带领人们潜入了城堡,彻底打败了艾侬。然而,要杀死艾侬就一定要杀死苍龙。在苍龙的命令与要求下,伯温挥泪杀了苍龙,除掉了暴政王艾侬。
( T! P# ?  s1 \1 N" ~
  c5 w; k  u6 M- X$ W. D0 _+ g* X 死去的苍龙升上天空化作了星星。它的光芒将永远守护着这块土地。5 f% f: }; C% E
# v) r: T& G7 E+ I/ {7 M* N! Y* ?5 y
 After being wounded in battle, the young King Einon is healed by Draco, a dragon, who gives Einon part of his heart. Some years later, Bowen, a knight, forms a partnership with Draco in which Draco terrorizes a village, then Bowen pretends to slay him and collects a reward from the grateful villagers. But now Bowen and Draco must save the entire kingdom from Einon, who has succeeded to the throne and become an evil tyrant -- and whose life is still protected by the heart that Draco gave him all those years ago.( g; \8 T; s1 K, G% f8 e0 K

2 \& X) `! [! m6 q
DragonHeart.1996.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
3 I+ E8 s6 E6 X( u& D0 F. c0 B# X5 Y6 ~! h2 N* t
Video
* d, ]8 }$ ~' R4 _/ F, zID                                       : 1
' \) I! ~3 \1 A* @4 Q, I5 aID in the original source medium         : 4113 (0x1011)4 Z; K" `4 s  k8 U' b6 T
Format                                   : HEVC3 \6 V+ b0 X5 L7 b: w* L$ l6 p
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding- v5 R8 h5 S' O- B8 |: c( x
Format profile                           : Main 10@L5.1@High- l, e# m) f, U8 ?1 |
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
/ M, Z5 P* i  @$ U# f0 NCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; g7 L: `: P2 v9 j" r- w. c/ {
Duration                                 : 1 h 43 min
. _' V/ k2 A+ [3 [2 o6 IBit rate                                 : 85.0 Mb/s
- a+ O3 w  K( V/ {Width                                    : 3 840 pixels
  E$ h& z2 `1 XHeight                                   : 2 160 pixels3 b' l. p1 n2 F
Display aspect ratio                     : 16:9
5 I) Z6 R; Y) [/ E. X' S, D1 A4 PFrame rate mode                          : Constant( n4 X$ p( A& D( B/ J7 l: u
Frame rate                               : 24.000 FPS0 ?5 V+ H  R2 B5 T& |4 r) Q
Color space                              : YUV4 M1 X3 z- R6 s% x  `
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)" l7 t3 x3 h0 a
Bit depth                                : 10 bits+ m; X9 ~0 u5 H+ V- x
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.4273 m9 [0 k# `& i! e& Q3 I
Stream size                              : 61.2 GiB (92%)
0 l8 b8 n/ _# C' W; JLanguage                                 : English3 U4 H0 O; W- o& _7 T. }
Default                                  : No
3 c& w" \0 L: T0 U  v5 g% ZForced                                   : No& k1 P" c4 B; ]" N9 _) O
Color range                              : Limited" e$ Q8 K6 J5 E  }
Color primaries                          : BT.2020
- a9 a0 q8 C8 tTransfer characteristics                 : PQ3 E# C+ M. t4 J% t
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant; g% m( Q1 U9 t# V8 W- z
Mastering display color primaries        : BT.2020- d) E; n6 e5 ?; C8 T
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2, z& q/ R0 R, a. t( l" ?' y8 h
Maximum Content Light Level              : 3956 cd/m2$ W0 f3 L8 d3 B
Maximum Frame-Average Light Level        : 234 cd/m25 W" L& @8 |$ H5 w! y& d" F+ @
Original source medium                   : Blu-ray! |7 `# d, M: E+ y  E

/ p! s! n& Q0 G6 UAudio #1
+ {1 c' g. E) S2 Q3 ^( J- xID                                       : 25 @+ e( D) e# p( H2 k/ P# z; ]
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
/ ~2 M/ n1 ?% d; tFormat                                   : DTS XLL
  j& q% w, m3 O' d& l/ a9 XFormat/Info                              : Digital Theater Systems
0 q  m" y8 H: _$ HCommercial name                          : DTS-HD Master Audio( _6 v6 ~" K' L) r& s
Codec ID                                 : A_DTS
4 G. Z$ A) t  E: D$ d5 aDuration                                 : 1 h 43 min
" g  A+ p+ I- k  UBit rate mode                            : Variable
. n1 c. _' D  r8 ?) Z' N- i2 rBit rate                                 : 4 457 kb/s
1 g; u+ o7 b  n" t  CChannel(s)                               : 6 channels
8 f; i4 l- e% |& mChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
$ o, Z5 K- A2 _2 c' N* F1 ^5 a  cSampling rate                            : 48.0 kHz1 w: H- @. @6 z; i8 p
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)" h) r  R/ i5 {
Bit depth                                : 24 bits( s! M4 m, `  G( H2 G8 Z
Compression mode                         : Lossless5 H  _6 J1 S9 R' L) A. A
Stream size                              : 3.21 GiB (5%)
+ a/ r2 ~) u) Y; C+ g& nTitle                                    : DTS-HD MA 5.1
! M6 p* y8 I" o8 ULanguage                                 : English
. u4 ?, U& [3 P* y' L7 LDefault                                  : Yes$ @. f  d3 S: q
Forced                                   : No
% H* C. f* b1 p; u& @Original source medium                   : Blu-ray
& h, l1 C! h( `% @
9 e: H5 Q$ \/ d0 e6 ^Audio #2
- Y6 L, P  Q# V  v: l) ZID                                       : 3
$ |8 t, ], F, U6 x! KFormat                                   : AC-3
' }8 T3 M2 d( `1 `; iFormat/Info                              : Audio Coding 3/ o( c5 o% {2 C$ A
Commercial name                          : Dolby Digital
$ S+ c+ J1 i( C& j* d# F' ~( H- ACodec ID                                 : A_AC3
, n& K8 V: }+ F( b2 aDuration                                 : 1 h 43 min/ h; v) @, D" W# D
Bit rate mode                            : Constant
6 D% z$ G  U7 R: C* K* l6 LBit rate                                 : 640 kb/s
7 k" n) v% M& n5 [/ }7 MChannel(s)                               : 6 channels9 S( ^& `+ y3 R( n+ `
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs) }7 \/ q9 }5 V6 o
Sampling rate                            : 48.0 kHz& j  R! H1 {( I/ u2 ]
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  I- M' }4 Q* ?7 ]" L6 jCompression mode                         : Lossy& p0 R; c9 F. R3 {/ }  T5 O
Stream size                              : 472 MiB (1%)
+ z% j, K( }+ o7 k- n/ fTitle                                    : DD 5.1
/ v  j( S2 F- p& }5 z- b+ \Language                                 : English
9 e* F$ Y* w  KService kind                             : Complete Main2 @/ X; w5 R9 D0 K! [
Default                                  : No
' D1 E) W. b7 d9 H$ d) YForced                                   : No" A8 t9 B2 V  H+ q) _. B: \

4 n7 S: G7 S+ c9 g7 q5 Z, L: WAudio #3- u/ x" C, V# w4 e5 Y1 r
ID                                       : 4; G% w) S+ ]& i
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
3 p7 Z( X6 @: v0 ]- rFormat                                   : DTS XLL
9 O! E- |4 T1 S  m% S: T6 b: wFormat/Info                              : Digital Theater Systems/ ^. R6 ~8 R5 B4 A
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio; ?8 p! H4 x3 g
Codec ID                                 : A_DTS
  O2 I- r6 ^2 e" O8 J, _. ZDuration                                 : 1 h 43 min& J: ]* k! _0 ]" l  t) a
Bit rate mode                            : Variable
0 Z9 r' W% E6 H1 i  E  c2 a7 oBit rate                                 : 2 065 kb/s6 j6 _3 Y! ], r0 r& w% i
Channel(s)                               : 2 channels
5 I6 r9 I; u8 G7 JChannel layout                           : L R
8 j2 h6 G. p, L( |/ C4 p6 B+ mSampling rate                            : 48.0 kHz- t4 H( n' s, u3 r1 y9 [
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) V1 d$ H2 E9 x/ R. ~8 n# u% v6 u
Bit depth                                : 24 bits5 y$ Q' `+ C, h4 b& Z
Compression mode                         : Lossless' s( Z7 s  F9 z. W" u/ x
Stream size                              : 1.49 GiB (2%)
6 ~0 z$ v) N  ITitle                                    : DTS-HD MA 2.0
, g+ s$ L$ x  y+ z" gLanguage                                 : English
6 ~* ]2 m0 v8 T) ]2 t& [9 MDefault                                  : No
! m: k, ]4 C1 R. @Forced                                   : No
1 J' o" @& T6 e+ ]& g/ r7 x6 \4 b- YOriginal source medium                   : Blu-ray
2 O1 h4 m6 u  s4 O3 B/ z
7 c* n) o% u9 mAudio #4
9 c5 U) a% E& y2 VID                                       : 5: s& l5 R8 y5 H: n$ {; b6 N; J
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)8 C( j# g0 p* J7 W
Format                                   : AC-36 k- n$ m6 x! U' v- L3 f: b' l+ \
Format/Info                              : Audio Coding 3
$ r+ c" r) A4 z' X1 fCommercial name                          : Dolby Digital/ E, {+ h- j/ D! d7 l# t8 U! }3 w
Codec ID                                 : A_AC3
% B! b( K1 s6 g. g# c% kDuration                                 : 1 h 43 min4 W  T$ b; N0 L2 a
Bit rate mode                            : Constant
5 v+ G" x) p6 N, F) @Bit rate                                 : 192 kb/s6 _5 s- R6 c$ ~# K+ X
Channel(s)                               : 2 channels
" u) l9 \# ]& c4 G+ {2 mChannel layout                           : L R
& R+ m+ g, w* r3 S" ESampling rate                            : 48.0 kHz
0 F* X0 M$ K9 a7 T& WFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& S% S3 Z1 O/ YCompression mode                         : Lossy
( ^9 y. b8 I9 g5 m6 _9 Z  L' x' ~  aStream size                              : 142 MiB (0%)$ s% C. G, d9 {% i- h+ n
Title                                    : DD 2.0
! B3 J. p7 \3 y2 H! _* pLanguage                                 : English
7 G7 R0 @6 D/ O- t8 [4 WService kind                             : Complete Main9 V7 C0 K6 e* p7 l/ f
Default                                  : No4 I9 _8 n/ Z% y
Forced                                   : No
9 C1 p, a2 o+ f# FOriginal source medium                   : Blu-ray
; c; ?; p/ P& r1 F$ s, x" P  ]% [, n6 d( O4 B- I
Text #1
/ z4 d- ?  P) [( _ID                                       : 6) d5 ~. R' y, P- c- D! V8 T
Format                                   : UTF-8
5 H: c) a& h' t5 Z8 \Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 x+ c/ [8 M: _. n7 ICodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
5 G6 z3 F4 x2 l. ]( a5 oDuration                                 : 1 h 35 min
, y3 d9 h8 c9 H( S6 F0 pBit rate                                 : 39 b/s
' v  \0 C& V8 Y, C6 \* N, W8 |Frame rate                               : 0.173 FPS
6 Y8 O- T) a4 M/ P! Z$ ZCount of elements                        : 993
7 D. {( f5 P# [# hStream size                              : 27.9 KiB (0%)- p8 |) ]/ Y2 l# c
Language                                 : English
% X% I# O: x" B0 ?. k* PDefault                                  : Yes! F$ U. R# k; L  O
Forced                                   : No5 r: Q  Z# O1 e! _6 F! H) C

% W7 ~& [" x- b% o# EText #2  W% h; v4 u& ^5 g
ID                                       : 7" ^, G' R. O' I$ k
Format                                   : UTF-8" E1 N& w$ X) S$ k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* L1 {9 j' L" c; U: N2 D! kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. t' H9 M* E0 U$ Z% h$ z7 \Duration                                 : 1 h 41 min
( ^0 _% G& Q' V  i0 B3 Q5 iBit rate                                 : 46 b/s/ O8 |# W- G7 }& D5 @$ `* @& ^
Frame rate                               : 0.216 FPS0 D7 s" i( B" C
Count of elements                        : 13191 |9 g) \: i# ^6 v+ r  S- {/ b
Stream size                              : 34.6 KiB (0%)' T4 B: q6 h2 i4 o/ s6 R
Title                                    : SDH
) Z! C; w1 T- p' P% v' b' P& YLanguage                                 : English8 [$ d$ F4 `2 A
Default                                  : No
4 I8 M5 W, b1 |  z4 G+ Z0 BForced                                   : No
, D: }' o7 B, Y$ }2 y( X! K4 A# R! N3 g; z+ W9 N0 y, |2 _7 i
Text #3/ z9 ]3 [5 _" `5 x& e% s6 @) R
ID                                       : 8
, X& y& M7 K: Z0 w, j  SID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
: g3 L3 u) L: p. a( j1 B7 T( Q7 NFormat                                   : PGS% x4 |* _: f$ [! k
Muxing mode                              : zlib: p  @6 L  n4 {: d/ d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 c3 w0 O6 E0 Y+ f" g3 qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 P" T% J2 C# z- V
Duration                                 : 1 h 41 min; C. h, P8 s) l2 r: {+ x; X
Bit rate                                 : 29.8 kb/s
" C, X/ k5 L$ f3 ^( tFrame rate                               : 0.435 FPS
  A9 k- ?* H; g" L8 J- n7 cCount of elements                        : 2654
! P0 g7 ?' e% f$ _& i7 Z, tStream size                              : 21.7 MiB (0%)6 n( g+ ]3 Z9 G2 @% e1 a  e+ i4 ?
Language                                 : English  k. s5 ]5 i7 ]0 f3 s: n
Default                                  : No2 i3 x" H: |, B) \1 ~, `9 r
Forced                                   : No
9 n# ^7 ~8 D" n5 bOriginal source medium                   : Blu-ray4 i' o) y, G/ _7 R" N
! w" X0 M# F3 |/ C
Menu
6 B2 K" d5 A" n6 I) a00:00:00.000                             : en:Chapter 01* {9 O* a' Q$ _1 Q+ _/ C
00:07:59.541                             : en:Chapter 02
7 e4 [8 ^+ q8 V% c00:16:59.583                             : en:Chapter 03
' e" B# x) F+ a- U0 o  b) m% Y5 w00:24:54.833                             : en:Chapter 042 k' x% g5 O9 V5 A) P6 S, [
00:32:51.125                             : en:Chapter 05) G. X' p$ N9 c
00:40:19.833                             : en:Chapter 06
  Y; F" w$ R/ F00:50:07.291                             : en:Chapter 07
' f. L& w5 w6 T8 a- y- q# t$ v8 U00:58:21.166                             : en:Chapter 087 Y/ N/ o7 O  l6 {3 U  v+ y8 j4 E
01:07:52.000                             : en:Chapter 094 Z+ m; s) x% y* I( _. T7 h* B
01:15:04.208                             : en:Chapter 104 |# p! i3 |/ k. F% u* I
01:22:23.208                             : en:Chapter 11* [; e6 U( w% H
01:29:10.750                             : en:Chapter 12
" e) ^4 F* e* S$ B0 H
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

79

主题

4309

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2488 枚
体力
6292 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2023-3-27 10:23:39 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!9 N0 g, L5 _- Q4 x: s6 C, B. M
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!, p5 k5 s7 V8 V

761

主题

1799

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2675 枚
体力
5805 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-4-3 20:47:38 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
$ n1 d- _. j+ Fbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
: v$ G# Z# k. ]+ A

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-5-29 14:34

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表