BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 37|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 修女2/鬼修女2 [4K REMUX无损版 自带中字] The Nun II 2023 2160p UHD BluRaycd REMUX HDR HEVC TrueHD 7.1 Atmos-TRiToN 41.65GB

[复制链接]

8653

主题

172

回帖

8万

积分

Post Share

金币
2174 枚
体力
26690 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-11-20 02:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1956 - France. A priest is murdered. An evil is spreading. The sequel to the worldwide smash hit follows Sister Irene as she once again comes face-to-face with Valak, the demon nun.
3 @- r- C* @) i. K6 `
6 G  f$ u( o9 d. C  U. [! L 01.jpg , p) N$ V' v/ s

0 R0 H- m, e3 F! T  g◎译 名 修女2/诡修女Ⅱ(港)/鬼修女Ⅱ(台)/鬼修女2/诡修女2: V8 Z8 e. y$ B2 E! z; U
◎片 名 The Nun II  }  S/ O5 n* e* W, d- m
◎年 代 2023& A0 X, g7 D. Y7 D% t& u4 ~3 |
◎产 地 美国
4 ^6 b: Q5 N# q4 t$ z* s: E◎类 别 恐怖/悬疑/惊悚
& u/ ]% _& b9 T% T$ ?) C2 F) x◎语 言 英语/法语/意大利语/罗马尼亚语! e" S4 f) H- z5 N
◎上映日期 2023-09-07(中国香港)/2023-09-08(美国)
5 |- }7 t; ^0 `% a  g, |◎IMDb评分  5.6/10 from 47,168 users
9 Y7 I1 X8 H  Q- z3 h( N7 l◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10160976/
8 w( O2 P1 u0 }- S! r" ^& p◎豆瓣评分 5.7/10 from 11,838 users3 a8 P1 |$ H* y' U) i
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33406478/
) a2 H, i+ n1 o4 T+ j( [◎文件格式 x265 + TrueHD ; m' l& J* ^6 }
◎视频尺寸 3840 x 2160
+ c4 w/ a# c! Y, T. _! E, U◎文件大小 1DVD 41.65 GiB' d, I/ i9 ?( {# R- N
◎片 长 1 h 49 min. X8 `0 l, }/ K/ W4 o: @
◎导 演 迈克尔·查维斯 Michael Chaves
! U2 e) U0 o6 B3 Q; x1 t◎编 剧 伊恩·戈德堡 Ian Goldberg" E5 k+ E8 f3 d/ D( K& x7 E
     理查德·纳英 Richard Naing( ~) h7 D/ `5 ~" e: N$ M
     阿克拉·库珀 Akela Cooper  |$ i& R( [, B3 U3 n6 e) B! x
     温子仁 James Wan
2 O# i( @' h+ j  t5 n) p. v' n     加里·多伯曼 Gary Dauberman1 o$ w! d: q$ j' |' @
◎制  片  人 温子仁 James Wan
( C9 \$ h% M# p2 r# ?     彼得·萨夫兰 Peter Safran
5 O5 i. u% [8 \◎演 员 泰莎·法米加 Taissa Farmiga . J: @" V& W/ B9 L* ^; j$ T
     乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet
  E: A5 v7 n" U" [# |     斯托姆·瑞德 Storm Reid  
  g/ T+ ?2 f0 [     安娜·帕波维尔 Anna Popplewell
9 {9 G' s3 N" L; a  E# o     邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons
- r3 `6 T  |7 F# Q     凯特琳·罗斯·道尼 Katelyn Rose Downey
- v4 p6 j. o9 v- j     苏珊娜·伯蒂什 Suzanne Bertish  : s8 Z  ?  h0 i. O/ H
     莱昂廷·翁西厄 Léontine d'Oncieu : ]; ?/ `1 h, |4 M' ]* d
     阿努克·达尔文·霍梅伍德 Anouk Darwin Homewood 3 R) o. `5 [, m! ^+ w6 B6 Y
     彼得·哈德森 Peter Hudson 3 D( b  P. d' q: S3 m  C
     塔玛尔·巴鲁克 Tamar Baruch
8 I) |+ D6 o% A6 ]     娜塔莉·萨福兰 Natalia Safran # |9 s1 \) Y3 H! m
     马克西姆·伊莱亚斯-梅内特 Maxime Elias-Menet
; @$ G/ |$ m3 y" H     帕斯卡·欧贝 Pascal Aubert : ^9 j  v7 f3 \; h5 k
     亚历山德拉·詹蒂尔 Alexandra Gentil
, Z8 `" ^! W% h- v" N1 [3 E' o     弗洛伦斯·梅斯泰 Florence Mestais  4 e) ]4 N' s4 h. `( N" V
     玛歌·波莱尔 Margaux Borel ; K" e) L6 E" n+ @
     维维安娜·莫因 Viviana Moin
' Q) H0 t, Z$ m+ j6 U     雷纳塔·帕尔米涅洛 Renata Palminiello 0 }9 W9 H' S! P) d' ?
     富尔维娅·帕特里齐亚·奥利维埃里 Fulvia Patrizia Olivieri
. [# Z9 G' p" n6 [$ j& X/ P     玛格特·莫里斯 Margot Morris  9 @! j: i: i4 r6 V  k1 _
     大卫·霍罗维奇 David Horovitch  , g& z  M2 M  [$ S
     保罗·斯佩拉 Paul Spera
$ Z6 `" h  P% E( e# W; R! E7 u     凯特·科尔布鲁克 Kate Colebrook 6 ]8 T: D0 ~* U, j. w4 ?9 L
     安德鲁·莫尔加多 Andrew Morgado ; r1 [: r" |2 w# A
     艾伦-乔恩·诺斯 Aaron-Jon North
5 K5 j, K1 ^9 n3 v     帕特里克·威尔森 Patrick Wilson & \* a  X- g% ?5 B; k( h
     维拉·法米加 Vera Farmiga
; g7 a; D! L) Q9 @2 Y( @2 O
) e3 }& W5 n! n) D" K5 E0 K9 K* z◎简 介 8 d9 g* w. y% c" Z/ q

- [- F. a8 I' v# Z& P, D 20世纪中叶,不同国家多名神父惨遭邪恶力量杀害。为了查清真相,教廷再次找到曾与魔鬼修女瓦拉克(邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰)对决并生还的艾琳修女(泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰)进行调查。难以抗命的艾琳修女只得上路,与之同在一家修道院的黑人修女黛博拉(斯托姆·瑞德 Storm Reid 饰)则执意同行。与此同时,当初曾从鬼修女手中救下艾琳姓名的法国向导弗兰奇(乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet 饰)正在一所教会学校工作,平静的日子里,他和一名女孩成了忘年交,也和女孩的母亲暗生情愫。但是这所学校的废弃教堂内,似乎隐藏着什么不为人知的秘密。$ P8 N9 u: k4 t2 w- K
' [; j5 \6 i5 m& X  Q4 _3 O  T- D
 邪恶的力量慢慢袭来,鬼修女图谋复仇的日子迫在眉睫……: }. q% D4 S& S8 k  ]7 b! s- A

4 ]. y% [; w9 D6 d" Q- H$ r 1956 - France. A priest is murdered. An evil is spreading. The sequel to the worldwide smash hit The Nun follows Sister Irene as she once again comes face to face with the demonic force Valak -- The Demon Nun.
2 K% j3 ^' n& }# m$ [4 S: s
3 y# V' }, C3 C' W3 S! b) D
The.Nun.II.2023.2160p.UHD.BluRayCD.REMUX.HDR.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TRiToN 41.65 GB# K8 y' N# C1 {) G

; T5 X& f& y# k% O! K, ~# x0 R) zGeneral
1 X1 D# ?8 E; s8 R0 `# gFilename.......: The.Nun.II.2023.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HDR.HEVC.Atmos-TRiToN.mkv
3 H$ n& e: }, }2 H& D$ yFileSize.......: 41.6 GiB2 I- q  o5 b: x% N) Q/ j! g4 o5 Y
Duration.......: 1 h 49 min9 Z; ^* e1 b& }; b7 C" g! b

" f+ G3 f) }9 \/ Z% NVideo. |- S8 i$ n" Y/ J8 y
Codec..........: HEVC ATEME Titan File 3.9.12 (4.9.12.4)       Main 10@L5.1@High" ^( d) x- S& ]; `
Resolution.....: 3840x2160
% ~6 f$ ?# n- I2 yAspect ratio...: 16:94 C2 x# I5 Z4 Z
Bit rate.......: 51.0 Mb/s
2 C' ^, D: d1 }6 }( u- a2 sFrame rate.....: 23.976 fps5 N; S5 T/ }% Q
Color primaries: BT.2020 - HDR108 ]/ R6 O' j% T: T, S8 n

- ?1 H- @  I4 YAudio& H, v; U6 J9 J4 @+ E
Language.......: English  
+ r0 o4 o4 ~; ^' S& g  T' n$ ^Channels.......: 8 CH  R4 F. ]& P; M; C
Format.........: Dolby TrueHD with Dolby Atmos4 Q  D! H( K" ^. O
Bit rate.......: 2 783 kb/s
* |6 P; X6 I; i$ l(Dolby TrueHD/Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 2783 kbps / 16-bit)7 ^+ Z6 w; x7 a$ j( G' X; @9 e
9 Y' o% F0 W% C+ m3 U' f) }4 G& W- o
Audio (#2)
5 i" Q3 }" M9 p7 v6 M6 ^+ Z+ L5 ULanguage.......: English  
' [$ f% {; _- VChannels.......: 6 CH# D1 q/ S" ]* a8 T& T
Format.........: Dolby Digital
! Y) T* g& E# fBit rate.......: 448 kb/s6 A6 ^! V5 ]! |
(Compatibility Track / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps)( i) d! N/ s3 @8 ^9 U/ F% s
% l5 e/ v' P2 `3 N3 ]
Subtitle.......: English- B& N  \. Y, v# e8 n: s4 S. `/ ~
Subtitle.......: English (SDH)
" U& x) `9 o* U) oSubtitle.......: Arabic
+ h8 f  t5 [( V. i$ P, MSubtitle.......: Bulgarian
7 `% ?/ c$ i) m& uSubtitle.......: Chinese (Cantonese)& O) Q! V5 G8 |' ?  a
Subtitle.......: Chinese (Traditional)4 P5 m0 T5 d8 K/ y/ S# v
Subtitle.......: Croatian/ j" g& h, F- c: I, x! f
Subtitle.......: Czech
# F7 B) }. ^+ u- rSubtitle.......: Danish3 Q) Q' S/ q2 u" F* I
Subtitle.......: Dutch
+ g+ T1 g' e, D1 A9 D; i& z# s& TSubtitle.......: Estonian
! }) Q( g  C2 t+ x; sSubtitle.......: Finnish
2 F% l% w; N* i/ ]8 P  d' WSubtitle.......: French
( Y# _* h$ J5 I2 Z0 k$ S) VSubtitle.......: German2 \7 S/ {: }" s7 f4 S
Subtitle.......: Greek
2 l" W5 E8 \- NSubtitle.......: Hebrew
( {5 o2 b( q& f' lSubtitle.......: Hungarian  D# T5 O9 x1 g' [( D
Subtitle.......: Icelandic
. G& B% y6 z  e; LSubtitle.......: Indonesian
+ `! s" v+ H) v4 DSubtitle.......: Italian
* P7 Y& @! x9 v" o; qSubtitle.......: Japanese$ T* r/ H0 {) f8 ^' O6 s
Subtitle.......: Korean
, B2 O5 h1 Q1 x) i0 gSubtitle.......: Latvian
9 y& R3 |0 _; d3 B, ^, ?1 rSubtitle.......: Lithuanian+ \. O3 _* Q9 r% ]3 D" A' ^" x; L6 o
Subtitle.......: Malay
& z& f5 L; z1 D1 y# iSubtitle.......: Norwegian
2 p+ e9 c7 M, r# E! a/ n% I/ VSubtitle.......: Polish
; H/ ^3 a( C; R! i  JSubtitle.......: Portuguese (Brazilian)
0 f: {% g" ~0 gSubtitle.......: Portuguese (Iberian)2 S2 l: d- x; P8 K
Subtitle.......: Russian
6 E* ?- W! h5 f1 {3 s1 dSubtitle.......: Slovak
# a0 K: x6 K7 H; p/ j; z* W  @Subtitle.......: Slovenian
: T( z5 [  T7 C6 O' @6 f3 NSubtitle.......: Spanish (Castilian)1 j, q! V& Q  r9 e. p: w
Subtitle.......: Spanish (Latin American)* I0 J9 U) t4 f- ?& _/ A
Subtitle.......: Swedish
7 n2 q. u& S+ J  G' k& L: a' y/ mSubtitle.......: Turkish

, p7 f/ x& v! F5 q$ }$ F2 G0 M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

3851

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2897 枚
体力
9270 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-11-21 16:36:02 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
1 M) B0 f4 R, e$ }3 @( U" PAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
' Y3 o! R# b0 r+ N# ^8 O+ Q8 [

0

主题

1925

回帖

6991

积分

Sponsor

金币
149 枚
体力
3127 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-11-23 15:02:42 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
' w: s  T# b1 K/ |$ a7 fI love your Blu-ray movies Forum!$ o0 P5 |+ M" ^% f- a' {2 W

797

主题

1848

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2871 枚
体力
5981 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-11-26 22:26:39 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
2 O5 U- x0 y+ d, n0 \, G( E; rI love your Blu-ray movies Forum!' K& y7 Z2 U) @: ]" R( ~0 O2 j

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-11 09:52

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表