BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 24|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 拜访小屋/敲敲门 Knock at the Cabin 2023 BluRaycd 1080p DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos x264-MgB 10.74GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3947 枚
体力
32369 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-12-4 02:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 z6 ?& v. P# p. r: x. C

8 o6 j+ E1 e* h  e( r◎译 名 拜访小屋/敲敲门(港/台)9 A0 f- c% P* E8 F
◎片 名 Knock at the Cabin: C3 [6 x/ H- g9 p4 a. I
◎年 代 2023# k7 E" L9 O8 K3 J
◎产 地 美国/日本/中国( V0 d. P* h& ~. h9 X
◎类 别 惊悚/恐怖/悬疑/同性3 d  r$ @8 I- y/ q/ ]0 {1 I. b
◎语 言 英语; s$ f" Q. X* d0 ~! N- V
◎上映日期 2023-02-03(美国)/2023-02-01(法国)
4 |5 C, j, w8 a4 B& K◎IMDb评分  6.1/10 from 106,118 users$ R' T# V7 U0 r7 X* h0 z
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt15679400/
8 a, h  E; V" J: l8 O* T◎豆瓣评分 5.3/10 from 6,800 users
4 K. F6 t" s: O- _) g% y7 l; v◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35158418/- E: ?! {3 i, t1 Z/ W4 J2 F% L
◎片 长 1 h 40 min
) P, [6 D5 J2 M. u7 v& e◎导 演 M·奈特·沙马兰 M. Night Shyamalan. z7 {9 @  p, f0 K
◎编 剧 M·奈特·沙马兰 M. Night Shyamalan' e5 a0 I, @& H
     史蒂夫·德斯蒙德 Steve Desmond& e! O+ ~1 F9 a# K& E3 u4 D, B8 D
     迈克尔·谢尔曼 Michael Sherman% [, I/ j* P# {$ ]% ~. [
     保罗·特伦布莱 Paul Tremblay
0 o7 w$ c# {3 I; k5 h◎音 乐 赫迪斯·斯特芬斯多蒂尔 Herdís Stefánsdóttir
+ O7 b: L+ A9 p3 k3 ~# Y◎演 员 戴夫·巴蒂斯塔 Dave Bautista3 l9 q# r0 G4 ]# i
     乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff$ \: L; p) R4 l1 F8 G8 Z
     鲁伯特·格林特 Rupert Grint
& X; H# {' Q% [, ]+ R6 h! y8 g7 ?     妮基·阿姆卡-伯德 Nikki Amuka-Bird
! y) s4 A# X0 d6 p* f' M% ^, a     本·奥德里基 Ben Aldridge
' p) @8 l! w% |% k7 K$ G) d7 J     艾比·奎因 Abby Quinn' u0 l; @" a: O
     克里斯汀·崔 Kristen Cui, I( g2 ], m$ D# H% e+ z* E6 x
     麦肯纳·克里根 McKenna Kerrigan" @+ c! z/ k$ o7 L
     伊恩·梅里尔·皮克斯 Ian Merrill Peakes
- r1 [2 j& R7 q. E, n     丹妮丝·中野 Denise Nakano
4 S' Z* E4 d% X8 s5 r! T     罗斯·卢阿多 Rose Luardo, f; X' _0 Q1 l; ^  Z0 e2 a& X! R( Z
     比利·瓦格斯 Billy Vargus& ]& E7 n% {8 R$ z" p6 Q
     萨托米·霍夫曼 Satomi Hofmann
& G, A3 p- r  B     凯文·梁 Kevin Leung) B8 U9 x: m+ P: A! j
     李·阿方特 Lee Avant" ]+ p$ h" s4 f/ ^9 x
     凯特·墨菲 Kat Murphy  _+ y0 h9 u" Q# t
     M·奈特·沙马兰 M. Night Shyamalan' m1 x  x3 Z& {' o# H( Z# D, X# N
     克莱尔·露易丝·弗洛斯特 Clare Louise Frost+ Q& B$ s7 j+ s: E1 [, z9 W! }
     迈克尔·J·克雷西克 Michael J. Kraycik3 ?: d- P5 o( |3 W, q; D2 L0 {4 [
     杰里·洛布罗 Jerry Lobrow& K" h% b( }9 H: H
     罗伯托·隆巴迪 Roberto Lombardi
+ _: r; |" N# S. R6 B     威廉·罗格斯戴尔 William Ragsdale
3 V: |3 D0 i$ m4 d/ E     查尔斯·沃伯顿 Charles Warburton
! P" E+ V$ C% D0 _1 R; l' B: G8 C3 c3 }+ A7 `8 z3 |- l
◎简 介 
9 U6 R2 d" s4 m8 s8 f( l' G( v: y' ^1 g1 S2 L( O' a7 A5 D8 p
 一对同性情侣带着可爱的亚裔女儿到偏远的林中小木屋度假,被四名持枪的陌生人挟持为人质,为了避免世界末日发生,他们要求这一家人做出一个天人交战的决定。这一家人无法和外界联系,所以必须决定他们是否该相信这件事,否则世界真的将会毁灭。. S# z7 r7 x3 f8 k; }/ t
/ f; b6 M( T" X9 l0 u
 影片改编自保罗·特伦布莱所著恐怖小说《世界尽头的小木屋》。/ |, X7 h/ p- @; b/ t: y4 S. l
4 \( B2 v3 i1 N( m7 C
 While vacationing, a girl and her parents are taken hostage by armed strangers who demand that the family make a choice to avert the apocalypse.
* b% O* @/ ]7 q( k( o
Knock.at.the.Cabin.2023.BluRayCD.1080p.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.x264-MgB 10.74 GB6 `5 j3 E, ?: |" V. K
, X3 j+ Y* g$ E# M- L
Video:
. U! C' }: B0 {- DFormat : Matroska (Mkv)
9 c( W. J" t- BEncoded/Profile/Level : 2 pass/High/Level 4.11 l6 l& Y/ g0 B4 ?$ X
Type/Codec/Writing Library : AVC/H264/x264
# z) z! h3 m" T2 V0 J4 MDuration :  1 Hour 40 mins 17 secs3 ^- g6 Y8 j6 s! B  P6 u
Bitrate : 8750 Kbps5 U  b1 k7 D5 v0 E9 s4 Z( z% I
Resolution=Width/Height : 1920x804 pixels: i9 F. ?+ P4 ]  v
Frame Rate : 23.976 fps
* V8 n4 f* ~/ E, ]+ _: E) D* m* ?; W3 r- Z: {" e1 r' a& Z
Audio:6 a  l4 X! A9 i0 l0 B2 G) l4 Q
TRACK 1 (Default) :, ?' g1 H7 G5 @: ^9 I5 b7 k! G1 g
Format : DTS-HD MA 7.1
7 ?5 r" C3 _! U2 K$ }Bitrate : 4328 kbps
: x3 u) x5 \' q! K& BChannels : 8 Channels
, y8 Y; X8 f% d# g5 N' pChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
- n/ u) I; J; N  B7 p6 G; Q9 ASample Rate : 48.0 KHz
$ B$ r# v. H1 H" ^: |+ e: K! [Bit Depth : 24 bits
! Q6 M. s; {4 f: yLanguage : English$ B0 a9 v( P* O0 p

2 K* c9 S3 ]2 U& Z" T6 `- q6 yTRACK  2 :, E! Z2 _/ E* n7 e, i5 Z. a. T( i
Format : TrueHD Atmos 7.1
7 \3 V4 J8 Y5 d: K1 P9 _Bitrate : 3071 kbps
6 v9 x4 J- g4 i1 @, QChannels : 8 Channels
# D. E& z5 p/ Q1 J3 t5 h- k2 XChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE+ O& K; B& J( h/ E
Sample Rate : 48.0 KHz
$ c# P2 a2 A: L! c! B1 bBit Depth : 24 bits9 g1 K" |; e# O; I; `. Q: s4 B% k
Language : English. g, \) m$ w  E/ ^
* J# H/ j: m  C. r. y% G
TRACK 3 :
6 d% L; M7 n5 `4 _5 K* aFormat : AC3 5.14 T" E( E0 W- |2 z9 [
Bitrate : 640 kbps
! w2 M% u0 b# _( o4 ?) C1 [Channels : 6 Channels
* H. |3 D* ?" Z' GChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE# R! p  i# h: A. c! I
Sample Rate : 48.0 KHz# j3 |+ V0 ~( ^/ S8 m6 G
Bit Depth : 24 bits7 _( b3 c. s1 D# C6 B5 l) B
Language : English& Q0 W0 q' b% S8 D: O

$ V+ x0 w+ T' KRelease info:3 f% T" X" y, B5 |9 F# V7 Z' ?
Encoded/Released By : MgB& s7 q) [& U8 e  S, t" x# Z
Title/Year : Knock at the Cabin / 2023' o  ]2 }0 X- C4 l0 n
File Size : 10.6 GB1 f6 l; Q! a! z1 H- f3 K
Genre :  Horror, Mystery, Thriller
1 b& Y2 M: }& j0 H) Q2 MSource  : 1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT   ...Thanks!!
' ?" T6 E. X' N5 T+ y: t; nChapters : Yes
+ p: }2 p% @; E/ h; ESample : Yes
3 i, Y8 X! \, f6 X3 sSubtitles (Muxed) : English,French,Spanish.7 P8 ]) w7 B' u# a- v
Subtitles External(SubRip): None.
' `* h* S$ s: L2 e

: r% K+ i1 M& L. r0 G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1140

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
2749 点
sclzywxl 发表于 2023-12-5 16:45:29 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。( k3 t4 d+ o) t, N0 ~4 J$ c
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
* H# M  g% ?' f

0

主题

1679

回帖

6810

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
2994 点

VIP蓝光勋章

QQ
jiyugen8180 发表于 2023-12-5 20:26:18 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。9 ?8 |3 _! i2 C& g+ E+ E
Your resources, well, I am very satisfied!
9 E0 Y8 }' L7 `9 D& I! h: N$ C

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-2 21:40

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表