BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 9|回复: 2
收起左侧

[2160P极清] 8英里/八英里 [4K HDR高码版 自带中字] 8 Mile 2002 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-X 7.1-SWTYBLZ 39.33GB & 42.06GB

[复制链接]

9152

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3036 枚
体力
28084 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2024-6-10 23:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 J0 m- D5 r. Q/ `, W1 `3 z4 A
  V+ w; h0 Z& K  G/ K$ U+ |
◎片 名 8 Mile
5 y% K- h4 y( B8 W◎译 名 8英里/八英里/八里公路(港)/街头痞子(台)/8里公路
, ^3 }0 P- q4 f0 U/ E8 `# E: u5 ?◎年 代 20026 c* i$ N" |. s: B% z" C. _
◎产 地 美国/德国
6 Y0 J# O. A3 @; I◎类 别 剧情/音乐: j* E. o% M, v
◎语 言 英语
3 [! P4 {9 R& J* Q3 l◎上映日期 2002-11-08(美国)
/ m: G6 }* i( T& E: {: @  d7 a◎IMDb评分  7.2/10 from 323,202 users
' [) k: ]9 K" \+ u◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0298203/
1 u9 f( |5 j) E0 E◎豆瓣评分 8.3/10 from 106,725 users. I7 j4 L* b' C; ]' _3 P# }2 F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307853/
- T5 x5 e- Y0 D$ J◎片 长 1 h 50 min
, f( u9 m2 y( J" n8 r8 J# K◎导 演 柯蒂斯·汉森 Curtis Hanson
, w! t) g; e3 F# @" I! N9 Y◎编 剧 斯科特·西尔弗 Scott Silver  z+ |. x1 X& [- G1 O" P
◎演 员 埃米纳姆 Eminem
: _6 `+ s. a3 p, H/ E) B4 v     金·贝辛格 Kim Basinger7 M, r* R1 \& r; E  @
     梅奇·费法 Mekhi Phifer
. T6 b6 j+ m8 Z" t' `, U/ [1 F     布莱特妮·墨菲 Brittany Murphy; R# T1 s/ V! \, E" S+ O! V9 p0 W1 A* y( v
     伊万·琼斯 Evan Jones
" ~5 R( c+ ?2 W: [, X7 i     奥玛·本森·米勒 Omar Benson Miller
6 c* f. y1 ]  G     德-安格里欧·威尔逊 De'Angelo Wilson4 l) E/ o6 ]* ^! G8 _
     尤金·伯德 Eugene Byrd
8 m; L. K2 n) a+ d     塔恩·曼宁 Taryn Manning! O" b; x/ Q9 C  V* R; t
     普罗夫 Proof: z* [; {% }% C
     迈克尔·珊农 Michael Shannon
4 n4 ~" W: X; T8 w2 Y     克洛伊·格林菲尔德 Chloe Greenfield
" B$ H& q; b0 r8 x1 a     安东尼·麦凯 Anthony Mackie
7 L6 {) L" H" i" y' V4 M; J7 W; s6 M1 P     戴·戈尔芬 Day Golfin! e7 W. q7 l, I" t. p4 H
     霍姆 Hom
  p* {2 A& }  m# v) U- \     奥别·特莱斯 Obie Trice7 E$ y) ]; e# A; w
     保罗·贝茨 Paul Bates2 G  m* F2 ^3 p. @5 Z2 k& I, X6 o- D
     艾勒比 Xzibit+ P! v. U, ~. ?* k4 [
     阿卜杜勒·萨拉姆·埃尔·拉扎克 Abdul Salaam El Razzac4 }2 o$ G$ @6 ]0 ?1 X1 Z3 V! _% E
     戴夫·丹尼尔斯 Dave Daniels; T" Z7 i1 {$ _9 k; D. `
     卡琳·迪克尔 Karin Dicker
# j; v2 F# B2 G  p; V     布兰登·T·杰克逊 Brandon T. Jackson
- M! n% |, g0 i     杰森·雅霍夫 Jason Jarchow
: p* |6 {* O1 F- P     胡安妮塔·摩尔 Juanita Moore+ B7 L/ u' {8 Z; }4 I) r  c0 I
     杰里·里德 Jerry Reid/ Q, j/ t1 v% X: e6 D+ u  ]" l
     格雷丝·斯塔福德 Grace Stafford
8 U. D! \* ~2 R% G! Q- d% x     史蒂夫·范希 Steve Van Hee# J9 d0 j0 U! b% Z" Y
     柯蒂斯·汉森 Curtis Hanson) H' u+ `. m, m2 a/ Q" [/ G
     布莱恩·格雷泽 Brian Grazer
& b, ?* P7 R/ D$ g1 s% e; o     吉米·艾奥文 Jimmy Iovine' c! h" |; w" }" {# M4 H2 t$ s7 ?5 B+ v
     Gregory Goodman 2 E* J* W; n3 @2 Y- L+ R5 g
     普罗夫 Proof
$ e! S) R& l9 B/ k     罗德里戈·普列托 Rodrigo Prieto
3 D; \5 u8 a" ~8 [8 m  A     杰伊·拉比诺维茨 Jay Rabinowitz
0 p, u$ s- {. e     马里·芬恩 Mali Finn, |/ v" ]! _4 k8 Y
     Kristen Toscano Messina
2 o7 G' `6 y' v: ]- L     凯文·卡瓦诺 Kevin Kavanaugh
) j- o8 d8 a3 M- E0 X     菲利普·墨西纳 Philip Messina
! t. R$ S, G. J  O7 a2 C# E     马克·布里奇斯 Mark Bridges
% f8 a% N3 Q5 `0 Y6 y! U. C     唐纳德·莫瓦特 Donald Mowat5 ^/ k* ~5 K5 j  R% v
     Matiki Anoff Matiki Anoff
+ B5 C! G: f, F; g     Kymber Blake& F, H4 U. L( r8 t; k7 X
     瓦利·奥雷利 Valli O'Reilly
. X4 i( I* D7 z' |( {. x     罗尼·斯皮克特 Ronnie Specter
% \5 o0 Y3 W' O0 ]9 M4 S! a7 E1 N     Jason Cox Jason Cox
% p+ |2 ?4 D# z; v% @0 h8 y! T3 }( M) p. a+ G+ {$ R
◎标 签 Eminem | 传记 | 音乐 | 美国 | rap | 青春 | 美国电影 | 剧情
; ]+ E9 f7 {1 k/ d( ?! K+ m) U1 ?0 ?4 B5 X, l& p/ s, W& J1 n
◎简 介   $ t7 }1 D5 h6 w

# F+ a" ]* e% K2 J; G 1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米·史密斯(艾米纳姆)是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
0 e0 W& j& Q! B* |" ^. W1 A8 M' r6 q# m1 L
 除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米·史密斯还要应付与母亲(金·贝辛格)及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。
4 K. G7 m: w6 M8 u2 c1 ^
& C- L5 L; N* a0 o( k( J8 v Follows a young rapper in the Detroit area, struggling with every aspect of his life; he wants to make it big but his friends and foes make this odyssey of rap harder than it may seem.
/ u2 n  R! E3 J# F4 E8 l& k! J  V- R! n5 g3 z9 S. u
◎获奖情况   
  O, h- N, h$ |! j' R+ x, U$ `! G3 ^. p/ P- n1 G& W9 C9 u
 第75届奥斯卡金像奖 (2003)) q7 @. o7 ^  U9 J/ d- t
 最佳原创歌曲
4 z, `, @: ?8 n9 ], C# |$ j 第60届金球奖 (2003)$ u9 o4 F# [4 r) j- }
 电影类 最佳原创歌曲(提名)
$ ?; V" N& N8 k( A  k
8.Mile.2002.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-X.7.1-SWTYBLZ 39.33 GB
2 V4 V1 i) |( ?. Y; G) s# P  @# d; Z( [# T& ?0 b0 H& @. ^
Video" O+ E  G- Z5 ]
ID                                       : 11 s/ b0 s1 `+ L7 x6 j1 S6 q
Format                                   : HEVC
  C. W( U( t. H3 Q: O; m+ B# HFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
/ q4 O, b& t% n% H& ?! `Format profile                           : Main 10@L5.1@High
( z3 F( _" D8 r- iHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
( g7 M5 y& z/ Y8 q7 X8 s8 aCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC# s8 f8 }/ ~( z/ Z8 I8 S
Duration                                 : 1 h 50 min9 ]2 Z1 u8 S: R2 ?. q% j+ z
Bit rate                                 : 44.3 Mb/s
; Q! b3 N! S$ _( S5 bWidth                                    : 3 840 pixels2 ?& h- q  l0 |# ]5 ?
Height                                   : 1 634 pixels
' Y& e( v" }8 K4 ~/ lDisplay aspect ratio                     : 2.35:13 Z' [; o' X. r9 Q5 y. e% @
Frame rate mode                          : Constant3 Y' t% R; H9 B& ?
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/53875) FPS
" Y8 A! b' d" I7 d# p" n* fColor space                              : YUV
' ~" s( \: t5 PChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
$ z7 Y. m1 ?4 `- RBit depth                                : 10 bits
$ |" \) G& d- o. n# B' uBits/(Pixel*Frame)                       : 0.294
( F0 F( c4 v/ o2 j8 b6 R& UStream size                              : 34.2 GiB (87%)
& S0 m- H- G. j. s" h* Q0 s" N# mWriting library                          : x265 3.0_Au+10-74a8672ea4f7:[Windows][GCC 8.2.1][64 bit] 10bit
3 h1 \& i& b5 B: U5 u# V- A. r8 p$ DEncoding settings                        : cpuid=538751111039 / frame-threads=6 / numa-pools=40 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1634 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / NTM4NzU=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / max-cll=1000,110 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / qp-adaptation-range=1.00
1 m2 y4 C( ]5 j8 l' uDefault                                  : Yes' O* [' ~0 N  b: ~4 W6 u7 l* F
Forced                                   : No
( f# e$ N/ C, @4 EColor range                              : Limited- ]( a7 ^, j3 f9 E- ^
Color primaries                          : BT.2020/ U: r' v; ]) F: R# }
Transfer characteristics                 : PQ
4 W1 D5 n- L' A# P. O2 Q* z( F8 e* d0 tMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
3 |- B. A* L' j; j: `Mastering display color primaries        : Display P3
  v% c$ w/ j' @& ~8 [Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2- n% U* k# ?& P* |1 T  K: s
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2. [; o" R6 @! E0 Q
Maximum Frame-Average Light Level        : 110 cd/m2; l0 x9 N. o) N! D4 z
% O: }: g$ d1 T" C
Audio #1( l+ k6 U$ @% [# V
ID                                       : 2
$ k2 D" M, x7 {  PID in the original source medium         : 4352 (0x1100)/ l9 L0 _! q3 {, R& i
Format                                   : DTS XLL X( _, h' b% o, M# N! S0 i3 L$ l
Format/Info                              : Digital Theater Systems1 N. S; D0 D- B% V' i
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
+ E7 Z" m  a/ m4 }1 }* L5 P8 bCodec ID                                 : A_DTS
$ b7 l+ G) }$ K3 ^# H/ R! gDuration                                 : 1 h 50 min4 t  v- i  ?6 }7 y1 F9 P% W/ U2 j
Bit rate mode                            : Variable: K/ _- |2 v: A# z& V  W( z* ]
Bit rate                                 : 5 650 kb/s
# g# o+ o$ ]( NChannel(s)                               : 8 channels
9 K1 {6 Y( t; N0 I, }6 L# }Channel(s)_Original                      : Object Based
) \7 U* l; M5 Y; @) v0 RChannelLayout_Original                   : Object Based
$ D1 I% e; y8 j* U4 CSampling rate                            : 48.0 kHz1 k; W2 C# c- r
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
/ Y" n" p) P+ |- `0 |9 hBit depth                                : 24 bits
9 k0 O- s( N0 C1 |1 _Stream size                              : 4.36 GiB (11%)' g% Y$ Z' h  ?$ g5 ~
Title                                    : DTS-X 7.1: ?. z: z5 I6 J8 i6 K" T
Language                                 : English! f/ N- c; M0 N0 p) q) T& R" Z
Default                                  : Yes6 L+ r" H" K/ J
Forced                                   : No
7 |  S' G1 ?5 F7 _# ], s5 ^# DOriginal source medium                   : Blu-ray# D) @& m) y' a) E$ j2 M  s$ c8 g. @
) l, n4 b/ U1 G' A- ]/ O9 c
Audio #2
; f7 ^# M% L; W1 A: j, W1 PID                                       : 3# I0 Z9 k8 p. l2 Y) F
Format                                   : AC-3
5 d, G! l, z9 c/ a: F) WFormat/Info                              : Audio Coding 3
! q% l0 |% j/ ?5 _5 T. DCommercial name                          : Dolby Digital# A# @0 h" {  _3 G  @' R4 _+ D3 V
Codec ID                                 : A_AC3
7 ?/ r4 k5 T4 P- A( t5 @Duration                                 : 1 h 50 min
/ ^; T+ H  X  v& C' _( C$ QBit rate mode                            : Constant
9 D- u. l% \; V: M& Y. OBit rate                                 : 640 kb/s+ l3 o: o% O8 t# O5 N
Channel(s)                               : 6 channels. a: _( T$ b; r
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs' A3 K  P. \( U. w/ G
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) f, L( |5 W" O& EFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ o& N# F: b1 K
Compression mode                         : Lossy
$ f) I# J+ L/ i% i: s& i6 K1 BStream size                              : 506 MiB (1%)
+ O1 J, |4 s0 W) w, c% X- WTitle                                    : DD 5.1
9 J# Q1 o$ P# T9 i$ _# ?Language                                 : English/ z. t4 k' y. h8 o
Service kind                             : Complete Main6 \7 i# O5 p: ^9 l$ Z
Default                                  : No7 ]: o8 E4 x3 |# J: J; O7 N8 R
Forced                                   : No- U# G% Y; j4 i+ W; d2 V( M

. Q/ y6 {, J! U5 Z% P0 I% Q: [Text #1# O5 V$ U* Y' r: S2 Y1 c- u8 \$ J
ID                                       : 4
9 j: v% R$ S- T" _# P. m+ |7 WFormat                                   : UTF-8
8 |: }/ J2 I( @+ d: fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
& C9 _- B$ U8 s$ J7 T+ SCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% Q  d& r6 t' |) rDuration                                 : 1 h 42 min# U  N* m0 e4 u& I8 y
Bit rate                                 : 64 b/s" m0 x! `* l) ?9 S% |
Frame rate                               : 0.249 FPS
, I4 p! ?8 l# j; K4 o/ ]7 UCount of elements                        : 1536
( d: S, f9 i- K3 T" X! }Stream size                              : 48.6 KiB (0%)
/ C3 U: u; a1 P8 B. M4 KLanguage                                 : English
: h) g: M3 Y* C' N0 C+ yDefault                                  : Yes; {6 f7 D7 D6 i7 o: a
Forced                                   : No
. l: S7 L  f5 V7 E
- Z; Q5 U5 b( o. h) L  eText #24 `8 T+ @! o" \; X. S
ID                                       : 5, t1 P% }& f9 f7 A
Format                                   : UTF-88 |- n9 z' q4 @5 a
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: p% S) v, z1 }+ I# T1 J$ hCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. P, F- J" _/ Y* x6 C: [
Duration                                 : 1 h 44 min9 i7 o+ G; f( K! r3 u
Bit rate                                 : 66 b/s! L' Q0 M5 l) a7 m. c2 q
Frame rate                               : 0.258 FPS
1 d; @* B# I* [% Z7 R" YCount of elements                        : 16219 P, `0 ]- r$ ]' G5 O3 U0 ]$ m
Stream size                              : 50.7 KiB (0%)- m% Q9 V7 {, l8 H% D; V
Title                                    : SDH
( C2 J* p; b% F1 F6 J6 M! rLanguage                                 : English
, C  A0 O% |/ t) F3 j: c5 fDefault                                  : No0 s. ^8 E4 z/ D# M) l" ^
Forced                                   : No$ |) K1 }+ p+ {: h2 h9 s
# G1 C" u( J4 k% d4 c3 y2 {. ]
Text #34 Z5 f0 s4 V3 @/ A/ B5 G! L
ID                                       : 6
1 L* `. |& v; V& OID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)1 c; b8 V. N0 \" E% j( M8 |, a
Format                                   : PGS* D# }2 h. S' Q0 T, W9 n
Muxing mode                              : zlib1 A+ l/ `6 u$ W& d4 m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% T) t0 v1 u7 I5 p) D; wCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; G2 n/ O+ H% N! s3 G7 O
Duration                                 : 1 h 44 min
. s' E6 Z/ ~/ g, G, ~7 ]Bit rate                                 : 45.1 kb/s, [% j/ ^0 [7 z# i! T5 i
Frame rate                               : 0.521 FPS
8 F0 I  z% J# \Count of elements                        : 3272( K* p% g# A) D$ m0 i7 d" y( d) m
Stream size                              : 33.8 MiB (0%)
8 U, {( r; J5 Q3 N+ xLanguage                                 : English/ e( ~9 T/ _% M
Default                                  : No0 A" E% J3 g. E8 x
Forced                                   : No7 T' Z, e  O8 x
Original source medium                   : Blu-ray
& z& s; g( l3 n  T7 |: V3 a
5 d- o' Y" R' [3 u& N" VText #46 _/ D! Z  M# i4 D% a  g
ID                                       : 7
' t$ v* F5 n* U5 u% }# N% IID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
" Y6 r" d0 @1 s% l* k4 fFormat                                   : PGS
# F5 i  Q  X/ xMuxing mode                              : zlib" s0 g6 x2 }4 w, r7 i: c' m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; A# [# U1 I3 Q7 KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" D) k. R# a- r* O. kDuration                                 : 1 h 48 min
; P2 f0 b3 R' Q) jBit rate                                 : 32.4 kb/s
! u0 L9 i2 ^! r3 ^Frame rate                               : 0.457 FPS
* o7 c4 g! r& U" hCount of elements                        : 2960
4 x6 k* C: q% e* \$ b( nStream size                              : 25.1 MiB (0%)
/ G5 W$ Z8 i9 ]& X/ X1 B/ q4 ULanguage                                 : French: p( ~2 d( O/ v& I
Default                                  : No
4 V. t/ u9 W; a. f0 B% `( @Forced                                   : No0 q/ X0 }5 t3 r9 \4 M& ^
Original source medium                   : Blu-ray3 q9 `! M8 S* z$ L; d6 J
9 }; i- C( i6 G  [# V6 k
Text #5
+ V% G4 p0 ]) @2 i9 H; TID                                       : 88 i( K+ q5 o5 V6 `
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
3 y+ q. a) N7 a2 c! I- P# ~( n! d# TFormat                                   : PGS
+ ~& M. O. _- u; ?( c4 O- eMuxing mode                              : zlib
+ D2 f3 J) c; ?' |8 B: r. P( b3 `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* e: H) S& n8 t, B+ s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 E$ l+ `) k& o7 E8 m1 lDuration                                 : 1 h 42 min+ g1 m* q2 t" B& o3 P7 G& \
Bit rate                                 : 41.4 kb/s
9 s2 I( N/ n: d  K  M  UFrame rate                               : 0.479 FPS
9 y4 l# o- ^$ b. a, e1 w6 zCount of elements                        : 2958# c- g: I, ]& ~+ Y9 ?/ [$ F
Stream size                              : 30.4 MiB (0%); ]5 Q  w* m) y2 w2 d3 M
Language                                 : French
7 i- A7 @6 p" c. n. V5 TDefault                                  : No9 i$ d1 F6 ?: ]4 r3 A+ I+ w# D
Forced                                   : No" U  W# ?1 L/ @+ u8 Q0 r8 q) T
Original source medium                   : Blu-ray% e; B( X, s- N' q; `

  z& x+ `2 q/ r6 d4 l# g1 ^$ ]0 XText #6+ S0 ~8 ^$ r$ L( E7 [$ K
ID                                       : 97 b$ P& z) ?3 A- a" \
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3), A# l# ^! d  I/ E  f, a& [, B
Format                                   : PGS4 k% @5 Z9 \5 c3 f- w. N) ~. ~
Muxing mode                              : zlib" ^4 D( K( U2 ?. G' i" c
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& p9 p, ], o" k3 U6 G& \; D: z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 P. @4 G. }% Q6 x$ M+ ]Duration                                 : 1 h 48 min
3 M# N/ [9 d8 T9 F2 bBit rate                                 : 33.9 kb/s, _" ]7 k! N+ G( x7 U  Z
Frame rate                               : 0.440 FPS
6 ^- L$ q# o2 u* nCount of elements                        : 2854# Y1 W& Z) s3 @% e# b
Stream size                              : 26.2 MiB (0%)
' b$ [" D4 i0 K; r% M2 V# WLanguage                                 : Spanish5 E$ R% J& q/ P  {
Default                                  : No
8 Q0 o( W( O% ]3 }/ w& |Forced                                   : No
0 Z% R1 R9 M' L' K# NOriginal source medium                   : Blu-ray
6 l$ B0 d7 V3 l
& M, f3 F4 D# P9 DText #73 r, r0 b3 Q6 s) k, }4 o0 ]8 e3 _
ID                                       : 10
' e4 i# _$ _0 \7 oID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
" f% A  r5 d$ M2 l1 n( tFormat                                   : PGS/ X) u6 x0 D( b. [# W
Muxing mode                              : zlib9 a) R) R; Q, J" L: o( u5 \& K
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ q8 E0 M! `0 ^% }( {
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 U2 j6 O& w3 h$ y- u  t
Duration                                 : 1 h 42 min
1 N) h, q3 P8 vBit rate                                 : 28.3 kb/s
9 W* P0 n$ ]! NFrame rate                               : 0.468 FPS
& f- O7 C  z" b8 o& e7 ]  V! pCount of elements                        : 2888
. n. Y- e- w( tStream size                              : 20.8 MiB (0%)* G* i. g$ @$ h  u8 M" j
Language                                 : Japanese+ I3 q, S8 Q' f' k$ a0 d$ L
Default                                  : No2 L/ e5 L, @( E& c( E4 t
Forced                                   : No1 ~7 R& u) O5 W. V0 H  @
Original source medium                   : Blu-ray3 a' f: _& [; ]2 B1 X

( q- X& j1 Q7 h/ F2 ~& T4 pText #8
0 J, K6 d& k  g9 d+ r5 l7 M( jID                                       : 11
/ }! K3 v  D; a/ g! iID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)) [  e/ S+ t& k, f- q* K9 v6 o0 W
Format                                   : PGS
: G; s4 u2 y3 l2 W2 \' s# n) r4 bMuxing mode                              : zlib
- f( x0 X0 [- E9 K5 eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 S; L5 v  q5 K5 l- G) W4 ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 l. }9 J2 S, ^& f) s+ V( y* aDuration                                 : 1 h 48 min
9 z- k: x$ k$ s' C: o6 r# o: ABit rate                                 : 39.3 kb/s9 }  d( a# t, I  L& l  e5 M/ c
Frame rate                               : 0.457 FPS8 O% y) x4 n5 e
Count of elements                        : 2962
" w. v1 `* y  l( [Stream size                              : 30.4 MiB (0%)
' U  `: W1 k. R$ L$ [- f! H+ ?2 `& {Language                                 : German' A& p$ j' a# T) R1 P- V+ v7 j; n
Default                                  : No, f: r4 }+ i0 j
Forced                                   : No0 a% ]: |/ X# d- D0 g
Original source medium                   : Blu-ray6 h: T' r" Y/ e/ U9 X2 x8 H5 a% Q- y

2 G$ ]6 u' C/ q( e5 `5 b- x5 ?Text #9
( T  x0 |& p# b. N9 v/ YID                                       : 12+ t1 g" [3 e1 D0 U" I
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)( L( |+ I' @; a# V
Format                                   : PGS
- J6 k! Z% R. y' WMuxing mode                              : zlib
! r* @: @' J8 G5 VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 {2 @. O3 f, P3 Y7 l% S: s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 U; w& n, ~* s
Duration                                 : 1 h 48 min
2 t- x# k. a( C* t) u. PBit rate                                 : 35.8 kb/s; g. B: X7 S6 _
Frame rate                               : 0.457 FPS
. `+ z  ]4 R* N& E( e' x2 UCount of elements                        : 2962
1 r+ y0 K6 g2 E" XStream size                              : 27.6 MiB (0%)( O4 E/ m6 q5 ]( [6 N! k
Language                                 : Italian4 X3 o6 m# |% w# V& ^
Default                                  : No0 J# B; k  m0 P& q0 ~; a# w
Forced                                   : No$ O5 C2 w1 Q# U$ r4 K
Original source medium                   : Blu-ray$ Q4 w- I( _0 s( [- Q* O& V9 P
5 b7 N' A4 H! L/ {. M* ]
Text #10) u+ T9 r- P" Z4 X
ID                                       : 13
* D8 B* T/ v; i) e8 e4 X. q! ~8 x: AID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)
" g6 r7 C. l( c5 z( Z5 bFormat                                   : PGS
# {) D& s; Y0 y: a; }Muxing mode                              : zlib6 D% s2 K$ {- n  E# H' z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- h! n* Q' ]# Y0 eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ U* ^) i/ |, dDuration                                 : 1 h 48 min
9 G; ?% Y6 F* c1 E( Q5 |Bit rate                                 : 35.0 kb/s+ p* q4 T. z6 R+ d: m0 a  v- q& b
Frame rate                               : 0.457 FPS
, }( O; ~/ l. l5 JCount of elements                        : 2962  W0 _* {( @) k
Stream size                              : 27.1 MiB (0%): E+ K+ c0 o7 o0 L* I
Language                                 : Danish5 v" G# o6 I% f6 o+ ~# D  q7 y
Default                                  : No$ c+ z5 }' f' F, D0 N2 q
Forced                                   : No
$ V7 N" W; a5 K: A/ ]Original source medium                   : Blu-ray4 ?# t( r3 |: Z# a% l
" T# {2 s+ R7 V8 p6 m
Text #11
) e8 s) V, t$ a5 b8 |0 SID                                       : 143 A) w2 h' b# O. k
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)/ @* H+ P1 n+ ~7 `0 A$ Q
Format                                   : PGS
* P; E- [  i: w6 Z: }Muxing mode                              : zlib3 b9 M6 w' d! Q3 U( I- x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  B8 e, K* b8 r1 {
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. \$ m& \# E; s: j, lDuration                                 : 1 h 48 min
! B  S' [! `8 }5 lBit rate                                 : 37.1 kb/s
+ N4 ^/ ?( u# f# A1 x: \1 o0 O& jFrame rate                               : 0.457 FPS
5 F8 X) T$ K- z5 eCount of elements                        : 2962* \, P) i& C7 G& h
Stream size                              : 28.7 MiB (0%)
* I" J+ g/ s/ g! eLanguage                                 : Finnish
: W! Z5 W" W0 L4 t$ V7 }' HDefault                                  : No
% H# J& N, d1 b3 e# J7 Y, U- X) uForced                                   : No. f3 |, I& O" G! i0 `* T
Original source medium                   : Blu-ray
6 L8 m3 o; X% Y$ e! i7 c1 b; G, O- d) B! [% \/ `9 T; D' ?
Text #12! u: M4 B* k' `8 q
ID                                       : 157 c, l' k& h/ H1 V1 }7 _" g
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
5 p3 p8 q+ f. s0 h" MFormat                                   : PGS
" R2 ?# H0 }# }8 GMuxing mode                              : zlib+ P+ V- I7 @& j8 q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 a% E; E: v" T! O1 ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( H/ \& p" Y& V. _4 p" q
Duration                                 : 1 h 48 min& h2 G; k( N+ b' {9 v, R! s2 O
Bit rate                                 : 31.6 kb/s# P" j( `) o8 Q
Frame rate                               : 0.457 FPS/ O) f8 V  p4 z5 v+ E) A4 P
Count of elements                        : 2962( H. f; \  A3 D( o& A
Stream size                              : 24.4 MiB (0%)' h: D. G2 S% v# U' `0 y
Language                                 : Norwegian
" F7 J' c' H" L% ~; A0 U: N+ t! XDefault                                  : No& G( l! k4 @$ T1 D0 ^+ |. R
Forced                                   : No$ e3 w6 }, O5 _) S! B7 L+ E
Original source medium                   : Blu-ray
0 g) l" w" |  u: K5 o8 Z
8 S- \% h; R' \! \4 N9 aText #131 [: N% W( g. h0 s9 h. T
ID                                       : 168 v& f: _* R( h9 l
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
1 o4 g7 d4 g, j! F8 a- _0 ]Format                                   : PGS( l4 y  w- z* f- y! m  M1 `
Muxing mode                              : zlib, e8 _1 O8 l$ p6 h" O' ]8 l/ E. e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& d. _5 g4 B( m0 a* X# c# x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 D' y$ D0 a5 c1 r) U8 fDuration                                 : 1 h 48 min0 ^+ v, w1 Q2 W" c* _
Bit rate                                 : 33.0 kb/s
7 d# }4 W1 c3 s1 d0 i! G- {8 C5 FFrame rate                               : 0.457 FPS
8 {& W. {0 p/ n* s3 H4 tCount of elements                        : 2962  y) e( Y. R1 E
Stream size                              : 25.5 MiB (0%)8 r. @* W/ R- O5 _8 O4 f4 W, \
Language                                 : Swedish
4 M) z! e/ r' n+ m0 aDefault                                  : No
1 f0 H3 i' J5 c6 C2 d. A! MForced                                   : No4 N' a2 J/ a) r9 U7 Q/ Z7 E7 ?
Original source medium                   : Blu-ray' Y7 V" W/ ^! L% ?: [
* r$ O( K/ z. Q5 C3 D% S' t  O( Q6 }
Text #14) A. C; r( J& i8 ?) j2 @
ID                                       : 17: \, S* J. N) W$ i* p
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)" i4 g& r0 H0 r+ |) @2 F
Format                                   : PGS
/ C! s! W7 v2 G' h! c) ?) \" eMuxing mode                              : zlib' c9 M$ T8 \7 m% c2 ]& l1 C) A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- T$ E# ?. E- T1 m6 x8 |( oCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 [4 L2 t+ u: c$ P5 ^5 vDuration                                 : 1 h 48 min
8 c" `$ w( N' A. Y( X$ t. kBit rate                                 : 32.3 kb/s: _- T4 g0 j' U8 E+ Q3 k" ~8 C
Frame rate                               : 0.453 FPS: F  m% e1 i" q
Count of elements                        : 2936
8 L9 U2 G: h/ I2 _( AStream size                              : 24.9 MiB (0%)
2 Q& G- q& J6 Y& a: uLanguage                                 : Czech
9 A( Y, ~3 b( w* oDefault                                  : No  `" s% y& ]; E( o( r
Forced                                   : No0 d' R* v, a& f/ t
Original source medium                   : Blu-ray  Y3 F" I) G  R! s$ a0 D3 U

+ Y/ D! e7 t& C/ zText #15. m7 k6 J5 J" @9 @4 n
ID                                       : 18% A: j3 R3 i% E
ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
. ?4 U7 G0 n* O7 h: m& w% G% f, XFormat                                   : PGS/ S: g" q! t/ c% J
Muxing mode                              : zlib
9 [# d# E$ J# F. y5 y& ]+ G( a6 qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 ~, ~0 n8 X; d1 I6 L6 ~" Z' vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: M* R' q4 i$ ?) H# W$ L5 O0 I4 wDuration                                 : 1 h 48 min
2 H: q! {/ l% R: P  bBit rate                                 : 32.9 kb/s" y! w3 f- `/ n" g: G
Frame rate                               : 0.446 FPS
% L, P( V( P$ N' XCount of elements                        : 2894
0 i6 R% Z3 S4 f- p. b) @Stream size                              : 25.4 MiB (0%)
- d% }% f) C& dLanguage                                 : Polish
) b% l: a6 T& Q$ d8 y* RDefault                                  : No
2 x2 r' J) i+ U: v' b6 A# kForced                                   : No
# }9 H, a( Z- i; GOriginal source medium                   : Blu-ray
+ w) {# @' P9 V5 s
" {0 a4 U. G; P- J6 zText #16
$ u  H6 @9 T, S' m1 N2 k: KID                                       : 19
3 ^  H0 m0 l* I3 J( LID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
0 h" D& M+ q% k) ]$ O- L5 HFormat                                   : PGS
+ M; m7 S3 R% M/ eMuxing mode                              : zlib' _9 P. J; q" \' O3 `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 |" D' x  |% P/ n6 M5 y% rCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) B8 {/ O: ^* p9 N1 y+ y  T7 l3 ^4 Y
Duration                                 : 1 h 48 min
+ {0 T1 U( @9 K/ G5 HBit rate                                 : 28.0 kb/s
' j4 _, N/ J* |" P3 y" [Frame rate                               : 0.457 FPS/ b0 f+ E9 Z# V! \; Q' @
Count of elements                        : 2964/ J& G; j7 W% d$ E# ^- j
Stream size                              : 21.6 MiB (0%)
" d6 ~$ ]3 [4 b3 f; w7 ~& ^- Q' @- b$ HLanguage                                 : Chinese$ u7 [* @0 R' F3 R' Q( T: J* J8 N! `
Default                                  : No  n7 b) H, _9 J8 ^* ^
Forced                                   : No
* O* K2 p% E) _, L9 \Original source medium                   : Blu-ray& j5 b. S0 n4 Z% S- E( P1 }( G

( r6 g- X0 `2 F  [Text #178 N' l6 Y, v5 Q- A: e
ID                                       : 20, z4 K4 _; }1 F; `2 d2 f
ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE), n! E0 k7 D. V' h
Format                                   : PGS
7 R8 N8 z. z8 A0 E- ?Muxing mode                              : zlib
# z7 a1 p3 x9 T$ L; LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 G, W$ b3 g8 `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 N/ R) X% e, ~% XDuration                                 : 1 h 49 min
2 j- u: ]7 Z2 n5 M8 ]Bit rate                                 : 19.7 kb/s8 m9 D1 K4 V) j3 P5 k
Frame rate                               : 0.449 FPS+ S) Q8 S0 x) ~0 e
Count of elements                        : 2948
+ L3 l: f# J9 xStream size                              : 15.4 MiB (0%). X7 _3 J# y# X  d, L. m
Language                                 : Korean# Z' X2 o2 `! T6 b3 v5 q
Default                                  : No6 S9 T( T( m3 m% J) I
Forced                                   : No
7 ~$ |; P$ j# F  i' MOriginal source medium                   : Blu-ray+ d- Q# B( W* @+ ?& \- w
- Z+ K1 a& b" ]8 c
Menu
+ y. G, I' H6 e( N4 n3 L2 ^/ \9 r00:00:00.000                             : en:Chapter 017 u, e7 f6 ]( ]$ Y
00:03:12.609                             : en:Chapter 024 W( s' d0 B' c2 a0 b# L1 z
00:10:08.316                             : en:Chapter 03+ R, W  U; h1 B! ~- G/ S0 k
00:14:52.391                             : en:Chapter 04
6 y, x! k7 a' m# X" h+ w, n9 ^% |( _00:19:51.940                             : en:Chapter 05( G, @5 ?+ F2 P2 r
00:23:31.701                             : en:Chapter 06
# _2 t' s9 _- w( R/ ^  M. }00:27:21.556                             : en:Chapter 07* j( Z0 A+ z/ ?& x  z& @
00:34:41.537                             : en:Chapter 08) q( M4 W  i! d; a/ \) {
00:39:00.129                             : en:Chapter 092 ~. k1 Y0 ^; C& [$ V& [, S0 C
00:46:49.848                             : en:Chapter 10
% u0 m& {" w( W( j0 S8 @( l# u7 L00:52:55.005                             : en:Chapter 11$ Z, {- h- J/ ]! @- z4 o( N, L  G& @
01:01:48.496                             : en:Chapter 12
& k; m  l/ u7 ~: r6 [4 O3 ^/ }01:06:03.084                             : en:Chapter 13/ X0 A! p, [$ f. n
01:11:44.800                             : en:Chapter 14
$ E( n' |: D% J5 Y5 P4 y01:13:48.632                             : en:Chapter 15
# m& v" x( ]; x/ f  b; ]% D01:16:45.434                             : en:Chapter 16
* a8 N# ?2 A7 \% W" U" K# e01:24:31.399                             : en:Chapter 174 Y- C' z- \. K
01:27:57.105                             : en:Chapter 18
; H. @. i) G- w$ V7 S, h01:38:19.810                             : en:Chapter 19
4 m/ [) O; T6 M9 I01:43:31.038                             : en:Chapter 201 G1 R0 [7 J, N: m. ]0 O' O
01:45:29.781                             : en:Chapter 21
8.Mile.2002.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-X.7.1-SURCODE 42.06 GB
- e: j$ H$ [+ N* n6 C5 k8 o2 \9 L& }0 R, @+ [$ _
Video
- ?' b# [; X+ L9 U7 c; bID                                       : 1
7 d1 V: |( d. K5 e/ SFormat                                   : HEVC8 Q, m+ R! z7 x' ~6 X
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
7 O! _7 Q% w: G  _1 vFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
# e9 u5 [7 _+ h# k+ Q, DHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible3 V# J: x4 d2 q' U, b; h0 u. R
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
" r# \. K; _/ w6 W0 I8 R6 Q* t7 c  YDuration                                 : 1 h 50 min
3 h' u1 _% d1 }0 P) TBit rate                                 : 48.3 Mb/s
0 |/ w, o* w0 m% OWidth                                    : 3 840 pixels: Z4 P* a( x! I; ?
Height                                   : 1 636 pixels
3 w& H3 `* q& M) f! ]! ]Display aspect ratio                     : 2.35:1
( }& A- M1 n5 K4 ~Frame rate mode                          : Constant
5 X: `. J* e& q& a0 oFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/53875) FPS
( y/ J! Q' l5 e( wColor space                              : YUV% e! N0 Q6 x# M5 i+ z
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2): H" _" G( c9 \
Bit depth                                : 10 bits
) v  J7 L% \  ?) d) V- Z3 dBits/(Pixel*Frame)                       : 0.321
+ t% H7 Z) V7 SStream size                              : 37.3 GiB (89%)8 P! W( Q1 `0 t
Writing library                          : x265 3.5+40-0b75c44c1:[Windows][MSVC 1933][64 bit] 10bit
9 i/ C/ A" \, e. X3 T5 _8 a! aEncoding settings                        : cpuid=538751111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1636 / interlace=0 / total-frames=158935 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / NTM4NzU=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.6 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / cll=1000,110 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / NTM4NzU= / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass( |1 @3 @* r  O: o* g' r
Default                                  : Yes( ~6 e: ?- \1 m5 w! I
Forced                                   : No
0 P( Q3 w' v! G: Z7 |Color range                              : Limited, J- T  y# D- x# _/ v" {
Color primaries                          : BT.2020
! \. y) y( ]! ?+ t/ Y) KTransfer characteristics                 : PQ
: a# y; d( C3 `. o3 c- F  A, \+ M: ~3 `Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant  h1 Z3 x$ T) T: Y
Mastering display color primaries        : Display P3. o% J: }( D' g; N+ G( X( \4 e
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
6 f2 M; O* X: X1 h8 E$ cMaximum Content Light Level              : 1000 cd/m25 M$ ~. y0 [3 Z5 G: M) r* `
Maximum Frame-Average Light Level        : 110 cd/m2
% M* @" X" U- j; v; V# o% D) ~, H, |2 P
Audio
$ P+ l% ]3 S: f5 z3 F& J3 sID                                       : 2
* D: l- m  i' |5 a& d! Z) ?7 @" aID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
' r) c; ?9 J8 i/ Q$ ZFormat                                   : DTS XLL X
3 n! P; w# _% t- ?: Y: C! p' t0 i# h2 [Format/Info                              : Digital Theater Systems
3 u) o8 b7 S$ {. {- I" aCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
! O* D5 ?) F/ d- k" I" UCodec ID                                 : A_DTS
# _& [- N) ?9 t" G! c2 F# [Duration                                 : 1 h 50 min6 i+ N$ x6 M# i6 F" L# Y
Bit rate mode                            : Variable
9 ~1 Y' f7 \& j' C3 {, V. XBit rate                                 : 5 650 kb/s
* q4 m% a0 Q6 j* ]3 i* U* s# LChannel(s)                               : 8 channels$ Q( Q/ k  a6 t" @
Channel(s)_Original                      : Object Based
' T% w7 l, j3 Y6 p; @, c0 f9 ?ChannelLayout_Original                   : Object Based
% u! R$ C4 _' mSampling rate                            : 48.0 kHz
$ i# p4 A" @8 |" @9 nFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)/ f; \- y2 u. u% o; U  S; _
Bit depth                                : 24 bits7 Y, m3 ~  I" w6 h& V1 V) x
Stream size                              : 4.36 GiB (10%)* M+ K; s5 F2 ^. \; J
Title                                    : Surround 7.13 i; d9 f. n) g6 |" C
Language                                 : English# ?$ c" }  f1 s; z3 d/ U  c8 s, S
Default                                  : Yes  I$ W3 s/ H# n( a/ O8 B
Forced                                   : No
% c5 Z3 C1 q5 x$ WOriginal source medium                   : Blu-ray
9 c, ^  B% w, y! N3 D4 l% T% Q6 H2 M2 C  |3 ?) ^* j- v
Text #1
; l6 J! W# [8 gID                                       : 3  |2 x* ~$ @& m( C" n) S; r
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)& y4 _1 `8 S# q+ J
Format                                   : PGS: X3 O; }' w/ c8 h
Muxing mode                              : zlib
% X) Q3 `% f" y. Z% L7 |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 B* J$ ^6 P4 c6 f8 Z) _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 u0 l2 @& j* tDuration                                 : 1 h 44 min  A9 N2 y+ I6 g, O! j$ O
Bit rate                                 : 45.1 kb/s
. j' `0 w$ w8 }! a1 j0 WFrame rate                               : 0.521 FPS, c  q3 p0 _8 Z9 B# {
Count of elements                        : 3272
3 w5 b6 A1 ?% E/ VStream size                              : 33.8 MiB (0%)
6 B( T+ @2 W  P0 QLanguage                                 : English
- Z) x6 P' Z. n& k( ?( P: U% RDefault                                  : No
, [; M& }' m- K% \( l5 ^/ I; dForced                                   : No
6 S: }5 m" f- m' G# gOriginal source medium                   : Blu-ray- `( w$ L) b2 h+ V1 K4 j+ ?! I! @2 B/ O

! V2 V3 z  U" k5 zText #2
, D! ?. ^* J$ J' u3 IID                                       : 4
; Y& F7 r) T5 B0 ~) U% a* O, `ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)$ [+ T% q+ V  z! W! u" T& U6 }3 C
Format                                   : PGS
& |6 S* Q3 t. n; B' [" D( z( V) iMuxing mode                              : zlib+ L, L4 G8 Q6 X1 D/ |- m+ x) x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- w; @2 J' x! R/ s! T3 NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& R9 `& E: _2 A4 j1 Y5 }2 Z; r7 YDuration                                 : 1 h 48 min7 Q6 P; N! ^  C8 P
Bit rate                                 : 32.4 kb/s
+ U8 z3 e5 E- `Frame rate                               : 0.457 FPS
0 m/ Y( J* m9 @9 yCount of elements                        : 2960
0 h8 x8 \9 ^1 e( K; J" B- Y- d1 ?Stream size                              : 25.1 MiB (0%)
$ c5 ^. n1 p/ p. E4 `  t/ ELanguage                                 : French
- M; h8 K' m+ ^Default                                  : No4 E' X. E  z/ i, Y
Forced                                   : No3 p- b$ H0 X2 R0 X
Original source medium                   : Blu-ray4 z2 ~0 c! ?: O! x
/ Q9 s, w& K; g  e7 o2 v
Text #3" \1 N/ G# T0 h2 D
ID                                       : 5* n9 `: I1 J) _/ a( K' q$ v: L
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
3 F/ M$ i7 F2 I" U2 w' BFormat                                   : PGS+ e4 W& H8 X( q0 i9 M
Muxing mode                              : zlib2 F0 t7 p0 m) T
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 T" O5 p2 ^4 n4 c
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 N* n% n$ @  M7 p8 P
Duration                                 : 1 h 42 min. T- `8 d# ?1 I
Bit rate                                 : 41.4 kb/s% C! x3 O0 R# m" P8 t
Frame rate                               : 0.479 FPS! Y% H  s# K0 R9 F) r* j2 y
Count of elements                        : 2958
. w; T9 z1 B" C5 V7 a, WStream size                              : 30.4 MiB (0%)
8 B+ V5 W9 [# u2 ULanguage                                 : French- f" n4 Q! @! n( ]& w: Y& ~2 G1 b
Default                                  : No
: M$ v9 ~; m' {- I+ z7 s8 p1 aForced                                   : No4 F2 s, @, D. u5 o& ~
Original source medium                   : Blu-ray
9 x+ _: D7 J8 ?- D0 j/ W/ l6 M* U% I% P; r
Text #4
) X# m# Z0 \1 e9 F/ |4 YID                                       : 6
$ z' ?4 u/ a0 H, ~ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)) z8 W2 \/ }. A" Z; z1 J
Format                                   : PGS6 d8 ^0 ?/ j* ?* Y
Muxing mode                              : zlib' _5 _0 W+ _7 M; `, }" s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: V. O( @/ y9 \7 |3 i, W/ O1 J& QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ v1 c/ T; M9 k: i
Duration                                 : 1 h 48 min/ d+ }5 j1 h8 U) o
Bit rate                                 : 33.9 kb/s( h9 G& I: ]% e& A% R
Frame rate                               : 0.440 FPS
" V% s6 B8 S; G6 e: i' N6 gCount of elements                        : 2854
9 m% [: Y9 }2 V! a( Z0 ?) w3 }* y: wStream size                              : 26.2 MiB (0%). ]0 _  Q2 o- [7 \% o
Language                                 : Spanish7 D7 K1 d' a& K7 G2 [2 {
Default                                  : No8 s" p& h: A5 r; P- W! c  t
Forced                                   : No6 P! D, ~( p- m& o/ ?2 n
Original source medium                   : Blu-ray
. j) f& b7 q3 ~$ D
$ q- h( k9 G- z, n$ M1 H: R# kText #5
! M) O! _& f: W' VID                                       : 79 ]( ~7 N. P: o3 O' \$ z
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)1 l0 H! l  \1 @) `2 B3 r, q
Format                                   : PGS8 M0 C9 x/ d( }" `- M. w6 L; ]
Muxing mode                              : zlib
( h3 ^% ]6 b6 F- O! N/ }2 G* VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! i  ?" U8 d2 d! ^$ N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  ?. F( L$ s, w+ a
Duration                                 : 1 h 42 min/ K( v% }) F# ~1 [4 j/ B! D: Z
Bit rate                                 : 28.3 kb/s
% T6 h  e0 t' Z3 w! F; RFrame rate                               : 0.468 FPS
; [% {+ @" G. mCount of elements                        : 2888
  [6 i4 R# S" b% ^! E0 _Stream size                              : 20.8 MiB (0%); h6 d9 B) }" T, K8 Z8 Y
Language                                 : Japanese
/ ]1 j0 T+ H- I3 w/ oDefault                                  : No
6 w* b. `6 S" b9 z$ W" d" e) n$ e2 TForced                                   : No% ?& V) t: y' [1 w. Y' ?  o6 I1 i
Original source medium                   : Blu-ray) b! e! m/ \. s/ C' K. a
1 f3 U1 O  ?8 e4 }/ ~0 r7 w* E6 @
Text #6
6 i+ `+ g% f/ u& d- YID                                       : 8
/ v! G. ?' N% jID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
0 P* l9 a! W  O( c1 E# ?+ LFormat                                   : PGS
7 d) S0 V/ U( oMuxing mode                              : zlib# Z) Z. W) V0 A. u; b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) a* f* |. Q' L; r0 G% V$ D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' z* w( u* d. m8 j! fDuration                                 : 1 h 48 min5 a* |1 |  |) S% n8 }1 p
Bit rate                                 : 39.3 kb/s
. ]/ C, B+ O3 O7 i% N0 s' nFrame rate                               : 0.457 FPS; J( W+ s1 P) _8 R
Count of elements                        : 2962% s! d; \2 k* b) u
Stream size                              : 30.4 MiB (0%)
( W  W$ C% s; k! D1 o# HLanguage                                 : German
( C, q* k. j" A  f- n1 |Default                                  : No
7 `7 I, D) r4 o7 ?/ u) h# ^5 @Forced                                   : No: Q$ m" s, h! c: U4 y9 S0 f
Original source medium                   : Blu-ray0 a0 f2 @- k. T* c: z& i
1 G( d# b! F4 a  A3 p7 o! o
Text #77 W0 ~1 k5 L) l) B
ID                                       : 9
* u* {+ j* R5 D2 G# pID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)3 k& M0 d8 q: u2 S3 ]9 g$ F
Format                                   : PGS: i6 f: M+ m* m! r( ?7 C
Muxing mode                              : zlib
9 s& X$ r; ?) Z. @  ?" F) ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS- ]3 L6 d9 r- R7 c! a5 m
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: [- K+ t4 T) W8 z+ X. n4 QDuration                                 : 1 h 48 min
9 k- H9 _& k4 _0 d& vBit rate                                 : 35.8 kb/s
. b0 b3 l  @, G  _3 P7 P0 i6 O# _" l# O) hFrame rate                               : 0.457 FPS
/ b. Q% m' o9 |8 U$ @1 ~  NCount of elements                        : 2962
- a( q2 Q- l9 d- RStream size                              : 27.6 MiB (0%)
4 f/ f+ ?' F( j/ C& s9 [! a1 h, oLanguage                                 : Italian- v1 H. b4 I# X# H8 }. f6 V
Default                                  : No) L4 I! J* F# i8 o6 `/ y
Forced                                   : No
1 ?9 J6 h8 }9 gOriginal source medium                   : Blu-ray% F, p2 t  W9 z" f
% \9 ?1 ^* k. u; q
Text #8
% S4 X/ i; f7 r. l( _ID                                       : 10
) Q! q* L- C. G$ ^7 x# n. ^ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)0 L) u, a5 @5 x% O
Format                                   : PGS& h$ Q$ G) D1 N7 B0 V: h3 d
Muxing mode                              : zlib$ @# I. B0 B5 ~9 T$ i1 u3 k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  Z2 M: W1 L/ a# I7 x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  b4 e2 I. l( N6 @- q* d0 g1 v0 [' w6 v8 fDuration                                 : 1 h 48 min- A$ T% }8 z4 G1 M0 Q+ a% X) a( Z+ K
Bit rate                                 : 35.0 kb/s
3 ~0 Z' g9 w  q. c  S2 RFrame rate                               : 0.457 FPS# v# V: B; U1 p
Count of elements                        : 2962, A2 x8 D1 k. N% l+ q) [+ {" X
Stream size                              : 27.1 MiB (0%)9 }) H6 Y" w) i( D
Language                                 : Danish
3 o/ V6 |% B' L7 NDefault                                  : No
1 B* e8 S1 ~7 n1 P$ G9 mForced                                   : No1 k+ p3 Z1 O7 a! e6 T$ a
Original source medium                   : Blu-ray
$ D( k/ w1 c$ l
' J9 c2 |0 q8 I* mText #9
6 Y+ l; i( l5 |  y7 k; @' A  jID                                       : 11
* [, D$ u# z2 r+ [3 C, VID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
0 g- S1 \0 _$ r3 D3 ZFormat                                   : PGS
( A" n- ]& y8 z1 WMuxing mode                              : zlib! B/ m% g  C1 T: y$ s! p0 L( Y1 P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! F8 A: N/ C. B8 q4 U. Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ h+ M0 o$ y8 lDuration                                 : 1 h 48 min9 G! C6 b$ Z, p  X* j: F4 a
Bit rate                                 : 37.1 kb/s
# T# l, n8 C/ l- n/ v( DFrame rate                               : 0.457 FPS& K3 c* V) T; m( |& l
Count of elements                        : 2962
8 E% j9 y4 L4 j6 U& A5 `9 vStream size                              : 28.7 MiB (0%)
' j: O" T& ]/ o6 r5 I8 ~Language                                 : Finnish
# c' ~: h) m3 n: Q" N* \3 YDefault                                  : No
- |0 x, ]0 e/ R! G. ~9 XForced                                   : No
" u: U; R1 m5 K9 `4 H; p- `0 C! `Original source medium                   : Blu-ray
5 n" D/ F/ ]. D; }5 [, O% O! h
7 D, \5 C( C# L9 m. SText #10
+ m8 w5 K, o& T: v+ e& h+ DID                                       : 12) E7 n, L* r2 P( P$ ~$ d, v" @2 [
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)( I# j& ~" l% L# D/ ?' Q/ V* i+ q% v
Format                                   : PGS3 d* \2 u  P- i
Muxing mode                              : zlib1 q1 \0 X9 C$ k2 p8 D" n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) V7 `7 v  s# \9 _# yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 T4 e) ]) F! c' r9 f
Duration                                 : 1 h 48 min
- t' j* a* F/ F" Y% W3 rBit rate                                 : 31.6 kb/s
" q' L4 X+ m* L& Y) x& `8 nFrame rate                               : 0.457 FPS- \, w! h. ]9 _7 U$ ~) a$ K* E2 i
Count of elements                        : 2962
5 x2 i0 C1 U7 c3 @; U0 pStream size                              : 24.4 MiB (0%)
3 e9 F2 ~: K# ^, f- dLanguage                                 : Norwegian
( m) z- Z& P$ E; _3 L& EDefault                                  : No2 V5 J% j$ U0 o$ Y
Forced                                   : No/ n4 Y+ G* ^0 s5 s
Original source medium                   : Blu-ray
/ G1 I% H+ ^9 ]- X# W1 @8 k. X
1 X9 H1 U! b2 FText #11( @" j9 d  R) x% P
ID                                       : 13
( d3 Q2 o8 A1 F0 R) o, hID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
- Q  G( Y' \8 y1 Y! mFormat                                   : PGS
* K. w. Q0 D! z4 N& B/ P7 j9 TMuxing mode                              : zlib& U/ H) }/ ^8 N& B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" ]3 x2 a9 c" ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* P$ `/ u: ?3 E6 R$ lDuration                                 : 1 h 48 min9 l+ r. x* y# ]. h. x4 Y
Bit rate                                 : 33.0 kb/s
: g$ X& Z4 |. B4 o" e1 vFrame rate                               : 0.457 FPS
. z* ~: M3 j/ g, r; UCount of elements                        : 29621 a- q  G0 ^7 o5 e
Stream size                              : 25.5 MiB (0%)
3 `* Q9 ~1 f; ]5 A7 G8 ZLanguage                                 : Swedish/ o  O( s/ z9 H- X
Default                                  : No- o' o; s& Y% ]# D9 ^& e
Forced                                   : No
" H, b% s* H) i; J. ^5 VOriginal source medium                   : Blu-ray
* o# F+ {9 m9 Y3 h% O$ l6 a5 n- O$ T, G
Text #12! G' c  C! \; k6 I# W3 ]
ID                                       : 14* N* V, P% w$ x
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
! G/ Z6 s7 B+ a9 c) ^0 a. g) iFormat                                   : PGS4 A3 Y3 S9 r% @; `4 h
Muxing mode                              : zlib
  Z4 n* w3 N2 q& |% sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ `6 R2 Q) ?/ m5 d* H3 L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% a2 |% P  f, L! ?) B$ {Duration                                 : 1 h 48 min
' w* n- e' |- |& nBit rate                                 : 32.3 kb/s9 m$ s. ^& N  Z' @) Z, T
Frame rate                               : 0.453 FPS- E( M' h; [6 P+ F
Count of elements                        : 29364 g+ G( o  z8 y
Stream size                              : 24.9 MiB (0%)  D5 P3 O. ?% G
Language                                 : Czech
, }+ [* J' x3 v. D" f! lDefault                                  : No
. o( c* Z/ g" F7 s8 N. j$ fForced                                   : No
( Q, F0 V. u- ^! vOriginal source medium                   : Blu-ray
6 g- P0 a" o6 m/ F% J' a# t8 h  V- j6 t  ]3 I
Text #13' b; y! H  @* @3 |
ID                                       : 15
" G3 H5 M& {( D0 d! N" ^# jID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)) [5 z  G0 _& p
Format                                   : PGS) ~! u  g. J# R7 p% ~& l
Muxing mode                              : zlib
1 Z" f" a6 C! [6 U% `4 A2 ~4 YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ \" N7 o  H2 p: b8 GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' l7 y6 z' V: ]) ^: P0 [! S3 L" R
Duration                                 : 1 h 48 min1 Y& f* c! C+ Z1 j
Bit rate                                 : 32.9 kb/s: E" _- ?6 E$ M7 i; S% i4 j) b
Frame rate                               : 0.446 FPS( ]  a# a/ w! I  w; @
Count of elements                        : 2894! a2 {: q- l, u4 k7 E$ t6 @! h
Stream size                              : 25.4 MiB (0%)
) V" h0 ?# [0 K2 YLanguage                                 : Polish
0 i, _; h1 F( sDefault                                  : No
+ W8 B. f+ S9 E9 Q2 B5 w4 ^Forced                                   : No
& H4 ^$ q! @. \1 K% i/ a/ h" b. @6 vOriginal source medium                   : Blu-ray
/ L8 O0 X" o: j8 _" u; Z8 B. L7 |" b+ [% m; @! M; ^/ \( P6 f
Text #14) V; l0 v, t; I6 i* i. _
ID                                       : 16/ U( K/ x' v- [, K# D
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
- J: k% a# U8 G, f! ^* C; F- {! l" Q( vFormat                                   : PGS
: i7 W6 Y: n$ ^( d* c" w* Y5 yMuxing mode                              : zlib* q2 b# m; p! C3 F: {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- }  N4 d5 w+ H9 z9 g% ]Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. Y; h1 f$ `" G+ }2 E9 B
Duration                                 : 1 h 48 min  w* a4 Z  g5 R- y# Z
Bit rate                                 : 28.0 kb/s
# q* Y; b) s" B( }- d$ lFrame rate                               : 0.457 FPS
/ Y0 p' a' B$ W! N3 ZCount of elements                        : 2964: X3 F# W: O/ o0 k
Stream size                              : 21.6 MiB (0%)
1 ?; n' M  I( s6 k& q8 J3 kLanguage                                 : Chinese, m7 C! [1 z- o- H  k  K0 f6 R
Default                                  : No
4 ?1 `% i* R7 {+ r: U2 I8 l/ ^& yForced                                   : No* c' E( w' p0 A  f4 O' ]
Original source medium                   : Blu-ray+ B2 U- H* T6 ?
& @4 A9 ]! _. W- L2 N
Text #15
0 m# `% y6 l# h' y0 L2 R) C0 _: g9 vID                                       : 17! U4 m1 _6 P8 `3 C
ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)5 I$ J; d, s5 `7 y6 N4 b8 \
Format                                   : PGS
  k8 K# _! s2 ?1 c3 TMuxing mode                              : zlib4 k0 \3 Y7 i9 T/ ]8 b, G" r! Z' E" C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ {4 }* ^# ~& u3 J* DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; W, o; w- |5 I. d! m" D: ^Duration                                 : 1 h 49 min
9 c1 P5 X) a. X" gBit rate                                 : 19.7 kb/s9 }0 i, g2 Q& o+ o$ L9 g' R
Frame rate                               : 0.449 FPS0 X) U; N% |# A& j
Count of elements                        : 2948
- d  |/ X9 e' j. ?8 YStream size                              : 15.4 MiB (0%)
. `. i' W* O1 s0 g) fLanguage                                 : Korean9 H1 H# Z- f. H' _% _# S8 F/ T
Default                                  : No( j; R) g7 b/ I; d: I+ g
Forced                                   : No
  b6 \: `+ w1 a3 _) qOriginal source medium                   : Blu-ray4 [) r6 C8 T( o* e2 V- }- t

! W% `! W, f0 J/ S7 ^! _* J. VText #16
- t1 g  E3 v, iID                                       : 18- S) l, }' E3 ~6 O
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)8 h2 g" m! @0 G8 ?& `9 \
Format                                   : PGS! p9 d& ^1 k$ M1 b# z$ ?: N; J# X3 U
Muxing mode                              : zlib+ X% c2 [8 _  v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 y! N* E# S. ~, i* x9 d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  Q2 t% h1 ~" [8 Q4 XDuration                                 : 1 h 32 min
" {( H" @4 g, G4 ]Bit rate                                 : 94 b/s, n, M9 {2 ^! q; \8 f0 d3 b9 Q+ E
Frame rate                               : 0.001 FPS' [) `& x/ S; [3 i0 d' q
Count of elements                        : 6
8 f) ^% i) \( D( j! PStream size                              : 63.5 KiB (0%)( Y5 U- G7 `! b" L) n
Language                                 : French
  y) S0 @0 o9 ?Default                                  : No/ G; P  o* V7 p% ~3 g3 s' Z+ w
Forced                                   : No1 E( \# u- r. G
Original source medium                   : Blu-ray7 v) q' y2 N3 b' }( M" s4 Q
( r- D; I3 ~3 L" O
Text #17# O2 E# d  A# k& F6 _, A
ID                                       : 19$ z3 d6 H; \6 ^" a, e! }) a
ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
3 D/ `7 N8 g) I9 b' O" kFormat                                   : PGS! U+ Y) E7 A3 F) `/ `
Muxing mode                              : zlib* z7 ]  D7 O7 L! c, W  T1 Q6 w; y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ n$ O/ Q( [5 o* @4 q( ]' D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- L0 u  D" y  BDuration                                 : 40 s 186 ms
. H: L9 r3 A# C9 m  @$ b3 ZBit rate                                 : 14.9 kb/s
9 ^0 E8 O3 Q. Q5 n5 X! x, l9 xFrame rate                               : 0.149 FPS
  p8 h5 s3 l) G5 g. w: gCount of elements                        : 6! P1 A5 H: C) u  h. I
Stream size                              : 72.9 KiB (0%)
9 ~6 F* A: {6 J6 i: L: yLanguage                                 : French0 p+ b- J# U- s3 ^' R. }6 ~
Default                                  : No' w2 R; t2 `7 x% G8 v' e
Forced                                   : No
8 q& h6 e3 w  J( y2 |Original source medium                   : Blu-ray
3 g3 _7 a& V9 u8 \- }+ d& J0 n8 \$ p
Text #18
! [/ N1 e+ S6 V( L, y) \( |! a. cID                                       : 20, k4 k* ~. O4 G# m4 P2 p
ID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)
3 x8 x! S0 S6 ~! `. S- o" mFormat                                   : PGS
7 Q+ m$ j4 k' OMuxing mode                              : zlib6 _# a2 E, p* L5 h) v1 A- B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 [8 m5 F. J1 O" R/ bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% M: ?/ v* `4 u8 {  N
Duration                                 : 1 h 38 min
. J" U* N* \+ Z$ B6 e( K7 l( V  XBit rate                                 : 13.9 kb/s
! w% @- v( ~1 wFrame rate                               : 0.158 FPS+ Y- `" f- ~% N0 p: y6 B
Count of elements                        : 928
. u) j! F- H* G( F5 S" h( _Stream size                              : 9.73 MiB (0%), Z: x$ i8 n# z1 F$ i
Language                                 : Spanish
# Y& x( s/ T1 CDefault                                  : No
7 ]1 [& m  x0 tForced                                   : No/ h+ W+ R! [3 X) K& m7 C
Original source medium                   : Blu-ray* f: U: F- D4 G1 f6 N" ]  E
/ b$ U8 c( k* S: x! m
Text #19
0 X/ x" Z, m) y4 ]# F! jID                                       : 216 v/ B% Z7 N8 J. I$ A, L
ID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)5 p1 @- J7 t1 z, b9 q. C+ i9 }1 R% B4 t
Format                                   : PGS3 ?+ p% [$ W; C+ d! q" B# ]
Muxing mode                              : zlib
, y1 O: z1 N1 ?4 G0 m  }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 C4 e, a$ c1 HCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ N3 O# |, c- L2 EDuration                                 : 1 h 46 min
; b. g- @) H4 NBit rate                                 : 12.3 kb/s
1 s  `( S" h" PFrame rate                               : 0.166 FPS
6 w% B3 r! M8 U, v5 j: l# @Count of elements                        : 10600 u( g6 h+ }9 Y: K; ~. U5 Y) t1 i
Stream size                              : 9.36 MiB (0%)
8 S( ~% l& {5 D* X, {4 PLanguage                                 : Japanese
  c* K. z* k) `5 |5 d8 D4 UDefault                                  : No& c: ]) t+ S- p6 [
Forced                                   : No
1 X8 r" @3 W' c& H5 oOriginal source medium                   : Blu-ray* A) ^' P1 m- S4 @

. M$ [/ b) `& J$ ?8 I$ e- K. d$ I+ j$ JText #203 |- f2 P; a1 ?& Z2 m, G
ID                                       : 22' h2 ]2 ^3 }4 ~7 t& j+ d3 H
ID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)+ W% v/ ~2 D9 t6 m  M: z5 \* H
Format                                   : PGS
  k/ k( _! |5 qMuxing mode                              : zlib
; X6 z; O" P) n2 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* W8 a0 \: S5 \/ X- e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, E5 V/ v( E, u) b
Duration                                 : 1 h 32 min
8 c# _9 o& w' FBit rate                                 : 125 b/s
* [9 v# L( P1 a% h, E! mFrame rate                               : 0.002 FPS
; g2 m* y' h& M& E, V$ p- vCount of elements                        : 10
! y7 ]3 L" O- P4 U! U% c8 l* vStream size                              : 85.3 KiB (0%)9 [8 |& h: d) A" l5 N2 }/ D/ @
Language                                 : German  Z4 F4 _6 `6 @8 E9 ~
Default                                  : No
2 p( C& h1 X  M$ s9 o( UForced                                   : No
  O! |+ ?/ j4 R0 S/ HOriginal source medium                   : Blu-ray! M  x8 }5 G' Z1 s8 `
' q+ j* `3 H7 P) x( j$ L5 \
Text #21
* d% ], @4 w, b! i3 Q) }ID                                       : 23# T7 A* v7 K3 `2 r# o
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)
7 d3 _  U4 V- ~: e9 [5 ?+ X! ~1 MFormat                                   : PGS
6 e; c- M/ _& D7 hMuxing mode                              : zlib
" |2 i! V8 F# f0 F2 G+ G" hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! O& S: ]. J5 v7 C! t) c7 J; @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 r" W) x9 Q5 \. m, e6 PDuration                                 : 1 h 32 min" H/ R: I6 @, g  _& q0 p9 O" \
Bit rate                                 : 111 b/s# M7 |, ^9 e( m4 C
Frame rate                               : 0.002 FPS" e* q7 w. _; A! A
Count of elements                        : 10. ?6 m) F5 P- |; e; ^/ N
Stream size                              : 75.8 KiB (0%)
* ^4 V5 D, d6 B2 w# C, r7 T  LLanguage                                 : Italian
3 o/ a" Q* i- S. Y( k1 TDefault                                  : No
2 w; E1 k( E* H) RForced                                   : No9 B! e8 X) U3 X# d7 `9 \. D3 _
Original source medium                   : Blu-ray
0 `7 c+ ?. ^' M0 h8 P* k! e
9 W9 p2 i( n9 M9 SMenu
3 _4 a" p$ K8 U# s9 O1 P00:00:00.000                             : en:Chapter 01
$ M4 m8 G# ?, y9 g; e00:03:12.609                             : en:Chapter 02" ~1 ^  m( @* Y  L+ k
00:10:08.316                             : en:Chapter 03  g2 z/ A$ `. W
00:14:52.391                             : en:Chapter 04
7 U6 U# B9 K! ~( Y9 ~" v00:19:51.940                             : en:Chapter 05
0 J; d" r& b: Y6 ^- j2 G00:23:31.701                             : en:Chapter 06' J2 y0 `* o% E
00:27:21.556                             : en:Chapter 07
$ C  C8 r$ z$ {' y6 t( U) A00:34:41.537                             : en:Chapter 08
1 a0 S& W+ ]4 g00:39:00.129                             : en:Chapter 09+ k. n( U! }" S  o. [
00:46:49.848                             : en:Chapter 101 i- s4 E% Z& \9 G
00:52:55.005                             : en:Chapter 11
; p) J2 {4 z: X+ ^- u! E01:01:48.496                             : en:Chapter 121 S4 Q1 n7 e6 o; n4 g- a- p
01:06:03.084                             : en:Chapter 13' B4 [& T( e4 q3 V) ]! y
01:11:44.800                             : en:Chapter 14
" |  z" @, J0 z) ?" n2 N% s01:13:48.632                             : en:Chapter 15
; Q) X$ T' @6 l! L6 Z01:16:45.434                             : en:Chapter 16
& L* k* x! m8 W6 I. K$ `! o$ F5 I01:24:31.399                             : en:Chapter 17# B3 q* S0 z% A; s# n
01:27:57.105                             : en:Chapter 18
- L& [5 T: {1 B; {01:38:19.810                             : en:Chapter 19
, M6 ?+ v2 ?( J( F01:43:31.038                             : en:Chapter 203 z' L1 K9 S$ _( }
01:45:29.781                             : en:Chapter 21

, V3 N8 ^$ s2 z! [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1857

回帖

7684

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
3415 点

VIP蓝光勋章

QQ
jiyugen8180 发表于 2024-6-11 20:36:28 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
# i+ ?/ [. b  |3 ]After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
# X' W& i  a8 ^4 r$ P. E% ~

0

主题

2582

回帖

9072

积分

Sponsor

金币
222 枚
体力
3953 点
QQ
fangfang789 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。4 M+ x+ h7 H9 W( A
Blu-ray Film Forum is now my home!
* \3 D9 j! K% T

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 10:48

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表