BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 61|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 科学怪人/玛丽·雪莱的弗兰肯斯坦/科学怪人之再生情狂 Mary Shelleys Frankenstein 1994 1080p BluRaycd x264-CiNEFiLE 10.93GB

[复制链接]

7636

主题

8015

帖子

8万

积分

Post Share

金币
18255 枚
体力
15189 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2018-12-16 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
+ Z; j% X) K2 d0 T2 E* o: G, _3 f$ Q3 t5 E. ^. t, \
◎译 名 科学怪人/玛丽·雪莱的弗兰肯斯坦/玛丽·雪莱之科学怪人/科学怪人之再生情狂/弗兰肯斯坦( W0 F7 Q. w- H) O* \6 q7 _
◎片 名 Mary Shelley's Frankenstein  / Frankenstein
0 V( j4 Q. n  U8 ^, @2 B4 y◎年 代 1994
7 Q" C+ V5 B1 }3 P2 Q◎国 家 美国/日本1 N) N7 O* \8 \
◎类 别 剧情/爱情/科幻/恐怖
/ t: @' F, J. h# t◎语 言 英语1 n% p0 M4 {5 ?% p' o  B4 t9 H+ O
◎上映日期 1994-11-04(美国)+ z7 ?* J3 @9 O. |+ T1 |
◎IMDb评分  6.4/10 from 47,078 users- T. w  h2 D2 j2 X1 y2 i
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109836/- X/ L9 g% a: ?3 M0 L! O$ ^
◎豆瓣评分 7.8/10 from 8,831 users
; Y# c. |1 {( T: B◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293778/* m* l" K: r% I( P+ w% q. B  w
◎片 长 2h 3mn' K  @2 e2 k& k- r( c$ O0 Z
◎导 演 肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh: J5 q5 U. T- ?' a
◎编 剧 玛丽·雪莱 Mary Shelley- z0 N0 P7 n$ g: U2 n2 T
     斯特凡女士 Steph Lady( G7 j0 m7 S6 i
◎主 演 罗伯特·德尼罗 Robert De Niro) W; x+ H: t0 _- U% D6 X
     肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh$ k9 |8 H) A6 Y) S8 H7 k( c$ P; a
     汤姆·休斯克 Tom Hulce
/ z. o+ H$ ^! F/ c# ^     海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter  a2 F( \* j: m* H" n
     艾丹·奎因 Aidan Quinn
  Q2 d6 m$ G% L+ B7 A     伊安·霍姆 Ian Holm
: Z$ T# V/ ^% r1 O     理查德·布赖尔斯 Richard Briers
* H2 e4 V6 u- g     约翰·克立斯 John Cleese$ g+ e9 S8 |* u$ l6 u
     罗伯特·哈迪 Robert Hardy7 v; {( r1 C  O* j  y
     切瑞·朗吉 Cherie Lunghi
( S+ ^( b: I) ]. ]- }* i     西莉亚·伊姆里 Celia Imrie0 |' y( p3 F) k$ D; {( I
     特里文·麦克道尔 Trevyn McDowell
0 j1 Z' n2 c* b  Q7 F( ]/ g9 a     Gerard Horan: B0 C2 x! q3 k. u5 J0 ^9 |; F" P
     Mark Hadfield
1 a/ \$ X- Y2 _2 [& M     乔安娜·罗斯 Joanna Roth5 |/ X3 Y& B5 O( u& |

" ^) k" C3 B9 H◎简 介     / d& M6 K  ]# @, ^, n. x9 h
+ D" X/ _9 R' g9 d; v# D
 奄奄一息的维克多.弗兰肯斯坦(肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 饰)被北极探险船救起,他告诉了船长沃尔顿(艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰)一个令人难以置信的故事。年轻的维克多与父母收养的妹妹伊丽莎白(海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰)生活在一起,一次他偷取了一本使死人复活试验的医学笔记,并用偷来的尸体创造出了一个全新的生命“创造物”(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)。可是“创造物”并不乐意这样生活,他逃走了企图开始新生,但是他失败了,经历了种种羞辱后他恨透了维克多。在维克多准备与伊丽莎白结婚时,“创造物”回来了,他残忍的杀死了新娘。悲痛欲绝的维克多故技重施,用伊丽莎白的尸体创造了一个再生人,“创造物”认为再生的新娘与自己是一样的,企图占有她,再生新娘以死相抗最后引火自焚。失去一切的维克多抛下一切追逐“创造物”,一直来到北极圈……
& y# P( \/ U6 d9 N9 [# b4 R! y# o* G: J+ O9 {4 p
+ U5 Y* X4 ~9 ]6 H5 [

2 p6 V" u3 |' c% _( @5 W3 w) w5 v1 e! |% d: O

( a& K: S9 z! O4 I  Y: s7 o4 L) X  S# J, b4 V/ p& h

5 z. m) @- N+ S5 P. |+ E3 o; C9 M( F, w
" F1 L4 e9 i. Z
Video
$ A1 B* s; h5 N; c1 w9 a0 jID                                       : 1
! M! M9 V( ]! ^* PFormat                                   : AVC- w* e3 }7 a, f- W, r0 A$ B; w
Format/Info                              : Advanced Video Codec
" Y% r( l$ R4 h6 I+ V" {Format profile                           : High@L4.04 Z+ d2 G( x" @# L; a
Format settings, CABAC                   : Yes( P9 V/ A/ Y5 G; }5 P
Format settings, ReFrames                : 4 frames
) ^' [2 o. K; M; U8 sCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
% Z2 v  h/ a9 X1 L: `" }* {, U/ I5 b* g. @Duration                                 : 2h 3mn' [1 n) E* Z8 q
Bit rate                                 : 11.2 Mbps- F+ G9 e; p7 y- F# c8 E. U
Width                                    : 1 920 pixels0 K. L; k% q( \& s0 a( m7 c5 M
Height                                   : 1 040 pixels5 i% \! \( }, b7 Z% M' l1 G! ^
Display aspect ratio                     : 1.85:1
6 V$ `2 U4 R! _! b2 T" [Frame rate mode                          : Constant
; Y1 `4 d$ Q7 v% m4 u+ I# ~+ DFrame rate                               : 23.976 fps
% \9 l5 P$ {. r8 W& ^" X% g# ?Color space                              : YUV
5 w6 A2 `$ c& x! u/ [5 ?+ }Chroma subsampling                       : 4:2:0$ n9 w( i3 Y+ L9 s0 a7 s$ d1 t
Bit depth                                : 8 bits
* ], f- E0 r4 Z4 D6 q; `Scan type                                : Progressive- Q9 c% X$ c3 _+ G
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2349 y' O* ^% h; C0 z3 q
Stream size                              : 9.42 GiB (86%)
0 X& z  r) O1 O8 @  `& D- `Writing library                          : x264 core 76 r1271 496d79d
* V5 I2 _* E4 T) Q1 X) C/ aEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11198 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
/ n* E; F; Y' v* [& \9 Z$ kLanguage                                 : English- E5 K$ S0 L3 V2 Y
Default                                  : No, F; V" j- l* m# H! W
Forced                                   : No8 U) Z; T5 F4 @) F- @& `4 W* h

" t  B" Q! I9 EAudio& t! {4 \: ?* y  M& t- m: J7 {
ID                                       : 2
/ {: M  d" O# LFormat                                   : DTS
2 ^: a0 _9 E/ _# G1 |Format/Info                              : Digital Theater Systems
% Z$ t& F. h; F- x  I1 C) m2 jMode                                     : 16
8 W* [$ Y' S3 W; s! O# r4 m- hFormat settings, Endianness              : Big
/ w! z' ?9 `* |- v  ECodec ID                                 : A_DTS
& G" I& B( [5 p! cDuration                                 : 2h 3mn1 z' Z" ?; H7 \5 z
Bit rate mode                            : Constant
1 x' ]5 L7 W7 E2 p6 O: o; dBit rate                                 : 1 509 Kbps
0 p% ]) Q/ u$ d7 X' w2 ?) |Channel(s)                               : 6 channels  {4 o& p' b" [# b
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
7 d0 {: c! S# O, v- |& JSampling rate                            : 48.0 KHz
2 U7 X: J2 D' e) X/ ]Bit depth                                : 24 bits
5 B/ Q* G8 b7 q4 d( MCompression mode                         : Lossy0 ]: T  }$ i" q
Stream size                              : 1.30 GiB (12%)
8 ]1 n- k; x- L3 O/ e& CDefault                                  : Yes( V  I+ z! ]) j
Forced                                   : No
6 g  s% z# X! i9 R1 \, a9 n$ i) W& x, x! U( N% O; i
Text
/ z4 {& j, C/ R6 C' c6 uID                                       : 31 h' B6 J; d& J, p' c3 k
Format                                   : UTF-83 R+ v/ f: Q8 `4 U0 V
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' s: [0 U" _) z9 M$ T+ o
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; g: E& f: t, t
Language                                 : English0 ?5 h% B; H' A* `* N5 g9 m" v; D" w
Default                                  : No
$ T" h" E& r8 @Forced                                   : No

3 {6 G- m9 K7 T: u  `
1 c/ `/ O: v6 P6 A/ \* W" Y
" |, P/ n0 f  r! Z/ \3 c9 U7 |5 x- i- N5 W  X* B1 k2 ?

5 H. C  q) z) t4 p* X. l8 k5 l2 u6 g2 t& \: o% Q# \: e
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-3 00:41

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表