BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 17|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 夏福特/辣手刑警2:勉强父子档/新杀戮战警 [4K REMUX无损版] Shaft 2019 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 51.55GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  慵懒
  2017-7-4 17:43
 • 签到天数: 613 天

  [LV.9]蓝盘精灵

  5310

  主题

  5662

  帖子

  6万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  3396 枚
  体力
  25149 点

  卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

  01.jpg
  5 o7 `, K& r1 ?0 ^, }- k9 ]* J
  2 Q9 n. ?7 }; V% P◎译 名 夏福特/辣手刑警2:勉强父子档(港)/新杀戮战警(台)/杀戮战警2/铁杆神探2/夏福特之子
  0 ]$ u: T$ G; {" w- z1 u/ X# N6 T◎片 名 Shaft / Shaft 2 / Son of Shaft
  7 t5 X1 p0 f' W& N3 {8 D◎年 代 2019
  $ [& Y0 u# f* S" Q8 k% V; ^: l◎产 地 美国- U8 p4 s! P3 I; k6 b$ h
  ◎类 别 喜剧/动作/犯罪
  8 m3 O) I7 C% j, \' B0 R& R( g3 ?◎语 言 英语# n0 o! z) _5 x2 v) b3 M
  ◎上映日期 2019-06-14(美国)
  * y/ k0 n; X; l$ o+ ?8 M1 k+ b◎IMDb评分 6.4/10 from 37,599 users
  8 Q. J/ D& |' q( I" _, ?◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt4463894/' Z$ g+ ^- I9 e1 ~
  ◎豆瓣评分 6.8/10 from 7,971 users& p7 M) h4 j1 T# K5 x
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27116384/8 n2 w9 R# p) }
  ◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
  $ m4 {6 l8 y. g# {0 P# n; Z2 O: o◎视频尺寸 3840 x 2160& V( [7 P7 m2 ^  X
  ◎文件大小 1DVD 51.55 GiB
  8 B& ]+ {( C( O0 C4 A1 G◎片 长 1 h 51 min% Q6 U1 F( S; P. ?3 N+ Y
  ◎导 演 蒂姆·斯托瑞 Tim Story# p: j) e, {; b
  ◎编 剧 肯尼亚·巴里斯 Kenya Barris
  : p) y' q  w& C' n     亚历克斯·巴诺 Alex Barnow/ A. T/ n4 q" g6 m4 c' @% I
       欧内斯特·泰迪曼 Ernest Tidyman
  / T: Q0 h( k: _2 Y◎主 演 塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson
  ( V5 E0 S- @: u  l( u0 n     杰西·厄舍 Jessie Usher
  6 j. \( J- [5 g# C6 z' {     理查德·朗德特里 Richard Roundtree/ X) x; Z" Z, X
       雷吉娜·赫尔 Regina Hall
  8 y! B6 x( {! [, `. `0 n     亚历山德拉·希普 Alexandra Shipp8 ?3 `* c5 `/ @6 I
       马特·劳里亚 Matt Lauria
  3 k& N+ R5 h  E' {     提图斯·维里沃 Titus Welliver
  ; t/ y  h0 ?8 J. J     马索·曼恩 Method Man1 `6 c6 G  X: f$ I3 P
       伊萨赫·德·班克尔 Isaach De Bankolé% @# c" V- X6 }  A
       阿万·乔贾 Avan Jogia2 _' b  f8 z# Q* q# f" A4 L
       劳伦·维勒斯 Lauren Vélez, m9 y& E# i! z) _
       伊恩·卡塞尔伯里 Ian Casselberry" i8 y$ e& ~  I2 u4 r
       西尔维娅·杰弗里斯 Sylvia Jefferies
  ' a5 }: K1 f5 }3 B2 P1 Q+ q& n     迈克·顿斯顿 Mike Dunston/ S8 X% I& z1 Q
       查尔斯·格林 Charles Green9 H* _: R+ |+ Y1 w
       艾德丽安·C·摩尔 Adrienne C. Moore
  5 C$ O: Y0 C1 l9 O! z3 L     乔恩·亚瑟 Jon Arthur4 e8 d' R$ l$ M/ G8 C4 N
       肖恩·贝克 Sean Baker( I, R2 T! @. E6 v
       蒂莫西·卡尔 Timothy Carr# l  c4 B9 T4 |
       大卫·邓斯顿 David Dunston
  ; R! `6 ]/ a" d1 L     何塞·阿尔弗雷多·费尔南德斯 José Alfredo Fernandez
  " |& L4 l5 q+ i5 U5 m0 k" o     安东尼·B·哈里斯 Anthony B. Harris4 A! Z8 C3 N9 e9 W8 J* c- \4 p
       德梅特里·兰德尔 Demetri Landell
  : I, Q1 l8 W# q) ]# q1 i/ y     汉斯·马雷罗 Hans Marrero- W8 C& T. q: j( B, F, S
       布赖希亚·马歇尔 Brayhia Marshall  \, Y# e6 E1 \' E7 I
       肖恩·麦克米伦 Shaun McMillan: N- X* N9 {  D- ]# K9 `
       本杰明·韦弗 Benjamin Weaver9 y* H4 ?2 u  H( E3 K5 P. b. I4 a

  6 v. O/ R) [0 v◎简 介  
  ) x& K, M9 \# E4 {
  5 L" C' z- g) n2 m) c* x  John Shaft Jr., a cyber security expert with a degree from MIT, enlists his father's help to uncover the truth behind his best friend's untimely death.0 y$ D( M6 D+ b! ^2 Z* l! m# F
  / ^# X3 [, T- S/ A$ b2 O
   杰西·厄舍加盟[杀戮战警]续作[夏福特之子](Son of Shaft,暂译),塞缪尔·杰克逊同时回归。本片由蒂姆·斯托瑞([佐州自救兄弟])执导,肯尼亚·巴里斯编剧。厄舍扮演杰克逊的儿子,他同时也是一名联邦调查局工作人员,更是网络专家。 * n% L' ?# M: N. Y5 \- N# J

  6 O/ W8 D1 w$ p" z' U- X" w  JJ Shaft, a cyber security expert with a degree from MIT, enlists his family's help to uncover the truth behind his best friend's untimely death. 9 `6 ?6 ]& F4 Z5 u% C
  3 S: W# q* h. M& @/ m6 d
  Video3 |; v2 {# D9 ^; q
  ID                                       : 1
  : H: o( L" Z# @) o' x9 [/ MFormat                                   : HEVC1 e; k4 {. z7 R' ?; {1 T' ?( [" N% X3 y
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding5 }5 v3 K8 o" f5 W% e/ W0 B
  Format profile                           : Main [email protected]@High
  ! k$ |, b' G0 b: y* g6 a, VHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible% O% G/ X- X9 a; \; i" P
  Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC: {/ G+ g' H. Q, m* v
  Duration                                 : 1 h 51 min6 F- Q* Z, p7 R6 @3 g, P: F8 N
  Bit rate                                 : 55.9 Mb/s
  % [; u$ S( t$ F9 M- PWidth                                    : 3 840 pixels
  9 c5 u  j! Z1 \) k4 d2 t3 F, GHeight                                   : 2 160 pixels
  : r7 [+ ]' Z. s( e. J5 Y& HDisplay aspect ratio                     : 16:9( {) |) _8 m4 ?8 m3 ?' s* d
  Frame rate mode                          : Constant* c! K' s! Q+ s
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  * h' z1 T& A* r* T6 |" ]Color space                              : YUV
  % @/ |) f4 P" h' Q1 J; BChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
  & a; Z0 w7 o! [( \' \Bit depth                                : 10 bits
  ; E( |* N3 @# |" q; ABits/(Pixel*Frame)                       : 0.281
  % v  x8 H6 Y3 Q1 a. l$ E, B! @' aStream size                              : 43.5 GiB (84%)
  2 c: L$ ]0 y9 c% a  F  Q# uTitle                                    : Shaft.2019.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT0 \! t  a# q" a! e
  Writing library                          : ATEME Titan File 3.9.0 (4.9.0.0)        & Z" n7 b: Q7 U. E# A; t" z
  Language                                 : English; f* C8 N% _4 W2 e/ H
  Default                                  : No
  ; [" x' p) S& Q! O" jForced                                   : No
  ! C  j" |, o! r9 PColor range                              : Limited
  / _: z: Z+ m. G. b1 Q- mColor primaries                          : BT.2020
  5 M) e4 V& n. s% k' x0 r( ^Transfer characteristics                 : PQ
  2 |/ R7 r$ y5 Z. p* f, A; DMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
  2 \( h1 S/ E6 n' AMastering display color primaries        : Display P3; e, a% v; C, P7 g
  Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
  % l& ]7 U6 M/ a+ [9 T3 vMaximum Content Light Level              : 718 cd/m2$ j0 l4 ^8 ?: w6 q
  Maximum Frame-Average Light Level        : 132 cd/m27 w! y6 J8 ~9 y# D7 j8 y# X
  : a0 N8 c8 Q" X! D5 M' V7 Q8 i3 R
  Audio #1# h: z4 A6 R3 m$ Y. u2 e8 E. B
  ID                                       : 2
  $ t6 ]% ~" |6 Z* FFormat                                   : MLP FBA 16-ch4 d$ G* y- _' n# U* f: L: |
  Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation$ E4 r5 C/ `1 A$ p; h& b. g8 N
  Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos0 x% Z4 ~( p6 {# c  m# u
  Codec ID                                 : A_TRUEHD- d+ s  b# n+ ?5 E* T) C
  Duration                                 : 1 h 51 min* F! L: K' ~, ~/ u: n1 |: V
  Bit rate mode                            : Variable
  ( n: E. o$ n* B" X# |4 z; VBit rate                                 : 3 622 kb/s9 T& I& M8 }, ~. b
  Maximum bit rate                         : 6 336 kb/s
  $ H. I6 E% z+ d3 X9 y& D* t9 k9 xChannel(s)                               : 8 channels
  0 |; Q4 R5 B" F+ V- L* }. ~, ]. s$ sChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb, ?5 g0 x" B! g! \
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  , }! [" i( g' M, Y& E8 Q- hFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)# s# H, i( P6 _# P9 k
  Compression mode                         : Lossless" r& l! w( [- G' J$ h' B+ U
  Stream size                              : 2.82 GiB (5%)6 V% z1 x+ M0 Y- R3 w$ l; [
  Title                                    : Shaft.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  % V9 K- J6 x+ Y5 S, ^3 ULanguage                                 : English
  1 t# Y3 d2 r+ N4 q4 R( aDefault                                  : Yes
  0 `1 ^% E' f, p7 W2 k9 U9 V$ D% T8 N% L. PForced                                   : No
  3 H: O0 y+ _. y4 f2 JNumber of dynamic objects                : 15; o( J7 Z" e) y- }1 S: Y
  Bed channel count                        : 1 channel% u& \4 b4 J% v) G# J& U' r1 r4 _/ ?
  Bed channel configuration                : LFE
  8 e( t3 R& b* i- e. P* ^' S
    K' x- w8 E; c( \2 F2 IAudio #2
  9 H, z6 I+ a+ f& S7 n. O( ?" YID                                       : 3
  ! b- b9 P% [- ~Format                                   : DTS XLL
  $ \5 c' T2 o/ G+ ^Format/Info                              : Digital Theater Systems5 F- {" y% w0 a" z. ~# s/ j9 N
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio  ~* |# p8 C$ A# \0 g- i+ J; \6 D
  Codec ID                                 : A_DTS7 X# e1 m4 K' l& B
  Duration                                 : 1 h 51 min
  # v, b5 g+ f  p, R0 j. HBit rate mode                            : Variable  k" B- h! }" p$ W0 @/ _# y
  Bit rate                                 : 4 026 kb/s
  % Z7 d" p5 C$ ?6 r" Q) p" dChannel(s)                               : 8 channels
    @4 ]% L, x/ a- ^! k1 ^Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss# E+ N2 b; D6 n) h. r
  Sampling rate                            : 48.0 kHz+ U5 R& ^0 i7 f! r: `# A
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  * c: u5 l" W% u1 h4 q6 L. YBit depth                                : 24 bits3 G) G% a7 N( ~8 X$ f% E, b
  Compression mode                         : Lossless
  ! O9 {! E. l* _' N6 r. MStream size                              : 3.14 GiB (6%)$ ]( ?) I! {) y( d& `+ _  C
  Title                                    : Shaft.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  ' [( h& K+ Y9 m3 ~Language                                 : English. h9 R: c( d' C7 }, @; Y8 c, D  g
  Default                                  : No
  1 @7 w0 w- s6 C5 Q) `$ IForced                                   : No
  & b9 w2 D% @9 T+ e4 l# `5 u$ f
  ; {: J" b! E- n+ ]$ p3 z& p1 SAudio #3
  * I5 z) s5 M; l8 ^8 ZID                                       : 4, s* E6 N+ A. v* I- A) ?
  Format                                   : AC-3
  # v& t9 x0 |$ `. wFormat/Info                              : Audio Coding 3
  % ?* s8 s# V2 j+ ~' x& MCommercial name                          : Dolby Digital
  0 I$ i, _( U7 a6 s- `Codec ID                                 : A_AC3, `' R# l3 h2 t9 o9 I
  Duration                                 : 1 h 51 min
  ! B! Q/ e/ j7 x2 m1 o. Y& hBit rate mode                            : Constant
  6 f+ M! J0 ?, r6 F" CBit rate                                 : 640 kb/s# ~5 D5 ^! t' e- C
  Channel(s)                               : 6 channels
  : C# Q/ Y4 g3 i( iChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  0 E$ e& [& E0 w- r- H1 ~& h4 nSampling rate                            : 48.0 kHz) a' E  ^' c9 B
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  1 Y3 ^, C/ H9 X; q; j/ {8 M( }. m$ D1 ]Bit depth                                : 16 bits
  1 w9 [6 h8 M/ p$ @Compression mode                         : Lossy
  + n) H; O; h4 [/ D) m8 _8 DStream size                              : 510 MiB (1%)/ f# K1 ]5 f; w' z' E- ?: y
  Title                                    : Shaft.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; Q% T+ M2 R0 b3 E4 v
  Language                                 : English8 P/ w  X& n* P# u8 y' u* n
  Service kind                             : Complete Main" ~# i6 P( P  D
  Default                                  : No
  . g* n! S. q$ X2 v1 m% p* f6 O! U/ QForced                                   : No  ]6 F; N9 P. N) d9 O1 r5 h6 x0 g" E

  2 R( ~  R4 @, H5 aAudio #4
  ( j1 D& g- d) o, m* }* VID                                       : 5
  9 V+ H3 }& l( U0 m( F1 R+ gFormat                                   : AC-3% q$ H$ w0 T0 p6 p5 X( G
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  , t2 t9 H. i6 I" UCommercial name                          : Dolby Digital1 D# \& Q. t: l
  Codec ID                                 : A_AC3: l: z' r* |2 d7 s2 y& w
  Duration                                 : 1 h 51 min
  9 l* N; |# N8 y5 EBit rate mode                            : Constant1 T3 P: x) U8 G8 k
  Bit rate                                 : 640 kb/s& z$ ]6 }' v% S8 X3 R! j
  Channel(s)                               : 6 channels
  2 S- ?  r' \4 N5 _, dChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
    g( _+ L. t, p8 P: N% l; q9 w8 CSampling rate                            : 48.0 kHz
  4 @! z4 b# C. O7 \) G+ ^Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)! @4 v) g& \, F  W
  Bit depth                                : 16 bits' U) V5 X9 z! w3 m
  Compression mode                         : Lossy) I) o1 i& `- t8 V! C4 }
  Stream size                              : 510 MiB (1%)$ I3 N1 X# Q2 B, N* j; i
  Title                                    : Shaft.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  ' n" o; d' n4 zLanguage                                 : English
  # ^2 l: I3 P2 |2 ^9 YService kind                             : Complete Main
  & p: u+ i! M1 @1 z/ k6 c9 O# Y! wDefault                                  : No# R$ _7 \9 t) }3 |* F. [( d" n
  Forced                                   : No% X( R4 C$ z/ n4 J+ f
  4 r9 k% f8 `- d, e4 d! S( S4 Q
  Audio #53 n" B$ t4 H) e0 M- c
  ID                                       : 6$ W' f! j% O( M5 {+ s7 t
  Format                                   : AC-37 |, J- I* X3 H2 C3 n' T
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  " k) e. T7 h$ X& P5 R) vCommercial name                          : Dolby Digital
  9 }" O6 r$ M) u" R2 ]Codec ID                                 : A_AC3
  + D8 T) ]- F8 v! ^, YDuration                                 : 1 h 51 min
  6 J% M0 p/ H& {: S" J  rBit rate mode                            : Constant3 F% Z% ?2 Q+ w5 j4 c! I
  Bit rate                                 : 640 kb/s
  - P) a6 G! w8 e. UChannel(s)                               : 6 channels5 z  S" Y, A. ^$ w
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  : H3 O8 G* b3 c( P8 ESampling rate                            : 48.0 kHz! M$ w# B: \8 z5 x: y
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  $ e6 H% G6 O. `* f+ ]* r0 WBit depth                                : 16 bits: f( i) k7 y5 u2 J
  Compression mode                         : Lossy
  ! ~9 `% o5 ?- U2 a" s+ ~; C5 qStream size                              : 510 MiB (1%)
  " B9 G0 V. m- NTitle                                    : Shaft.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  _, |4 W6 e8 `" x: P7 g% w. T
  Language                                 : English7 t( R* i/ H# M' x! d8 v
  Service kind                             : Complete Main
  & |% Q. n6 ^) o6 e( |, [: xDefault                                  : No: C# g4 ]: P* z; r
  Forced                                   : No0 d0 x* U0 Z6 _& \/ Y- d4 [" J

  3 r. n, l- e; e  V2 uAudio #6
  + P* c+ n! x" ~, u. _ID                                       : 76 X  e' ?1 e/ ]; [
  Format                                   : AC-39 k" @8 y1 P  T2 b! A
  Format/Info                              : Audio Coding 3( f: s. S$ z. Z9 i3 @
  Commercial name                          : Dolby Digital* S; N1 T( q; s$ k4 k6 G3 ~
  Codec ID                                 : A_AC3
  , O* u" b( _- T8 V1 R/ j, EDuration                                 : 1 h 51 min+ E! S3 O" c% r9 a5 Y7 G
  Bit rate mode                            : Constant+ E3 t- T- k3 m
  Bit rate                                 : 640 kb/s2 i5 B; S' ~7 M* r/ u9 _) @) c+ l$ ?
  Channel(s)                               : 6 channels2 l& W$ N* h& a( {$ F/ s
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  - o3 o; x2 f  ?, p6 JSampling rate                            : 48.0 kHz6 u/ f% c1 ?3 n7 h2 o6 k
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)9 A! y- T1 b( u. u, @  [
  Bit depth                                : 16 bits
    W0 Z7 a. N4 F# q* ]: W6 RCompression mode                         : Lossy* s& Q) k8 _- C3 ]; C
  Stream size                              : 510 MiB (1%): S3 k. I  V- j0 L* Y
  Title                                    : Shaft.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- c' y3 S0 T% Z8 I) r' ]  G
  Language                                 : Spanish, e9 D( u2 q* }/ k9 y3 U8 E) ?. g  T
  Service kind                             : Complete Main* @' J4 ?: j1 O' U6 _
  Default                                  : No
  ' A3 B& h1 w8 P7 z* Y* E7 F% BForced                                   : No
  ( m! F# ]* [! m% A  i
  + m6 n+ K6 `9 cText #1- c; ~& ^" N5 R+ m8 ~
  ID                                       : 8$ o4 `; h4 Q/ a) g
  Format                                   : UTF-8
  6 r6 h; Y3 f7 E0 gCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8) R: c$ O3 D9 @6 t& |+ h% X' z
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ F; w/ {0 f, `8 ]
  Duration                                 : 1 h 45 min
  ; O/ ^& K/ A& P) D3 P8 FBit rate                                 : 79 b/s
  % b; t; S1 \& z  C1 h' J. GCount of elements                        : 20207 b# s' Y4 ]3 U  f& G' c- z& x
  Stream size                              : 61.5 KiB (0%)
  7 P- [1 V, {) W* v+ m8 @2 cTitle                                    : English-SRT
  * H; E6 u+ _: m: GLanguage                                 : English
  4 }( \2 S2 X3 J1 rDefault                                  : Yes5 }+ o; Z- q0 _* h5 b
  Forced                                   : No5 K" G! D8 ]% S6 f6 n- R( @* G- `" y
  . Q( _* D/ s) c/ p3 Y* ^5 T: [
  Text #2
  4 L5 r3 `& Y% p/ F) WID                                       : 9
  6 o3 X; L6 u# c  y7 k: H1 j' f8 pFormat                                   : PGS4 f5 J" a, N8 h
  Muxing mode                              : zlib8 A/ B* l/ C% a# x4 y, M7 l
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / T2 N+ Z& W2 B. R  p2 n1 Q! @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    b0 [* d: f4 ?! u+ g2 iDuration                                 : 1 h 46 min
  ) ^, h; g' ]2 g. I# nBit rate                                 : 49.1 kb/s( S" g  P% N: n/ Z! \  u; q" L. N
  Count of elements                        : 4356+ Q  p, E' n, K# G
  Stream size                              : 37.5 MiB (0%)
  ' s7 f* g3 @% d$ K2 z( X$ z" {Title                                    : English-PGS
  2 h" l, }! a+ v. R% m- g( U. SLanguage                                 : English7 U: V0 O7 R7 m% `, d9 F
  Default                                  : No% K+ H4 s% P; @* g7 P
  Forced                                   : No6 O$ ]9 ~( i: g1 U* n8 _4 v
  5 g1 e! k2 G3 F: H+ D: f8 {( d7 ~1 R
  Text #38 [0 B! E" m& I" Q5 _0 G
  ID                                       : 10! s2 I! q/ x  x/ r. K
  Format                                   : PGS8 d) O% z- B$ t3 c( |$ R
  Muxing mode                              : zlib
  / t; Y* L% k# h6 l; M: X8 [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  u, s+ o/ M$ C* B( U9 J
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% L; Y  z; e& }+ Y8 w( B
  Duration                                 : 1 h 50 min& F* E9 ~$ ]! U  q5 Q) [. Z. e
  Bit rate                                 : 37.8 kb/s3 ^, ~  t5 j, e( w0 A+ L
  Count of elements                        : 3910
  1 @+ }) |8 H: p, p7 kStream size                              : 29.9 MiB (0%)
  ( N4 ^! x( c2 j. C3 ^4 Y9 j" u5 yTitle                                    : French-PGS& j' r' X7 G2 L5 k' \: j
  Language                                 : French
  ; g% u, J( E! K) H7 H2 D2 l* zDefault                                  : No
  ! D& C5 f" @) Y2 f& wForced                                   : No
  0 {" u/ N* Y) g4 ~" L
  ; t" K; M; W. M3 g- ?Text #4' c# E1 H/ n3 x4 e. n1 {
  ID                                       : 11
  : O& Z8 R. _4 K. H; V3 S- O, ~8 F- tFormat                                   : PGS% ?# E1 N5 }+ \
  Muxing mode                              : zlib
  # ]6 Z: ~# K5 u+ K) w, r* FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  " j: I+ K) L  f$ @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  8 K5 B3 f/ y) p; B# ^Duration                                 : 1 h 50 min7 H2 X0 }4 k9 D9 Y9 \- d- d" u
  Bit rate                                 : 42.9 kb/s
    i# `+ e1 _5 |. R1 [Count of elements                        : 38881 w/ ?. s8 B; _. x+ [1 T: W
  Stream size                              : 33.9 MiB (0%)
  5 Q; o6 T. W6 C3 ^5 r8 N- g+ aTitle                                    : Spanish-PGS7 ?+ t+ B+ y& F& P9 O- A5 p) V
  Language                                 : Spanish
  # V  Q8 I: _5 l1 F, I  C7 K: hDefault                                  : No% E: Q' Z" R/ i" v
  Forced                                   : No
  / S" W& r! C& m( H0 K
  8 y+ h9 l; ^1 P* r2 MMenu
  ' K7 v4 x1 o' a5 c8 o: d7 w, U( T00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  2 N* }/ F+ D3 O4 a( |6 r7 Y6 k00:08:02.607                             : en:Chapter 02, Q5 d: c1 c; |9 Z" |. M+ Z/ R
  00:17:38.557                             : en:Chapter 03+ {9 |+ c1 ^9 _  L! c
  00:27:55.840                             : en:Chapter 04
  9 T) r; J' k* d) {$ C00:35:34.465                             : en:Chapter 057 m/ O. D: Z% _7 P1 h
  00:41:22.354                             : en:Chapter 065 |2 f: h. H. [! \4 e
  00:49:58.912                             : en:Chapter 07
  " `/ ]: Z: m5 O" o: Y8 w' X3 z00:59:05.208                             : en:Chapter 088 ?1 @, c2 v% o0 I+ h: R. ]) {
  01:08:15.841                             : en:Chapter 092 U! h4 v/ j' k$ r4 x5 b
  01:17:30.562                             : en:Chapter 10! a& P/ G) h! ?: [
  01:23:12.195                             : en:Chapter 11
  4 `0 L4 E6 c2 C+ l* ^' x01:33:29.145                             : en:Chapter 12
  # o9 e  Y( L2 r# c2 }6 V+ j01:43:13.645                             : en:Chapter 13" k+ u% K8 p& k" ]
  01:46:54.741                             : en:Chapter 14

  & W5 _# P' b  o2 k+ R, ^, h
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-3-6 18:59
 • 签到天数: 5 天

  [LV.2]路过蓝盘

  30

  主题

  560

  帖子

  2077

  积分

  Sponsor

  金币
  150 枚
  体力
  746 点
  lanpanshuma 发表于 前天 04:20 | 显示全部楼层
  楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!, n0 m8 I# o5 f5 C" V" t
  I love your Blu-ray movies Forum!7 H& T7 g+ {9 p, u
  该会员没有 ...
 • TA的每日心情
  开心
  2020-3-5 15:24
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  198

  帖子

  840

  积分

  Sponsor

  金币
  2 枚
  体力
  461 点
  zt6895 发表于 前天 10:24 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!9 z( W! d$ Z. O! Z5 [
  bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
  0 Q* z3 [6 g' ~

  该用户从未签到

  0

  主题

  335

  帖子

  1300

  积分

  Sponsor

  金币
  0 枚
  体力
  655 点
  QQ
  neilwang1982 发表于 前天 17:30 | 显示全部楼层
  经典回归,感谢分享

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-28 17:32

  快速回复 返回顶部 返回列表