BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 热血警探/热血条子 [4K HDR高码版] Hot Fuzz 2007 2160p UHD BluRaycd X265 10bit HDR10Plus DTS-X 7.1-JustWatch 27.70GB & 20.27GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-5-24 20:30
 • 签到天数: 368 天

  [LV.9]蓝盘精灵

  4227

  主题

  4373

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  7748 枚
  体力
  15947 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-5-19 23:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

  1 Q0 L, o6 A5 @# T, d- q; h; ?
  ! F! ~# ]7 r  y# k) L◎片 名 Hot Fuzz / Blue Fury / Bubblin' Fizz / Dead Right / Feelin' Fuzzier / Raging Fuzz
  & r! x& `# u6 Z& T◎译 名 热血警探/终棘警探/热血条子/硬派雷子/硬派条子
  ! l* N. m$ H, D◎年 代 2007( ^* [& ?; I! y5 y7 D0 Z+ h- W
  ◎产 地 美国/法国/英国
  0 z+ q5 J0 Z. {' E- h6 t◎类 别 喜剧/悬疑/犯罪
  6 Y" v: g) J. s6 e+ D2 ?◎语 言 英语
  2 ]: M& D+ B9 m3 b, L) ~◎上映日期 2007-02-14(英国)& h& e9 K. B& z' ^: V, W6 }
  ◎IMDb评分 7.8/10 from 447,322 users$ [4 z/ G. S$ l  g
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0425112/. y0 W% ~1 B  t( ]$ C5 a5 L
  ◎豆瓣评分 8.2/10 from 128,073 users2 T) U/ ]# [0 b. O
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1806555/
    A2 \% M: A, ^9 @  Y% X1 }◎片 长 2 h 0 min+ v* [! R7 f( G6 ]
  ◎导 演 埃德加·赖特 Edgar Wright
  ) A! F5 E: L1 W◎编 剧 埃德加·赖特 Edgar Wright
  ! I/ u& W8 x0 ~8 V" X8 ~+ A     西蒙·佩吉 Simon Pegg
  % d% O3 n) U% z' w, R+ {. o◎主 演 西蒙·佩吉 Simon Pegg
  $ {' W* G9 T" k: s, \     尼克·弗罗斯特 Nick Frost
  / w6 V( Z; W) J7 l: J7 u7 v! _     马丁·弗瑞曼 Martin Freeman
  3 x8 Q( J9 W' y/ S  o     比尔·奈伊 Bill Nighy
  9 I; F* y/ H8 n( Z     提摩西·道尔顿 Timothy Dalton
  & n9 k/ V+ X- q+ V9 d, e2 o% f     吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent" M& o+ {1 A# l/ T# V( ^& v8 w0 R
       Robert Popper
  5 C: J! P1 ~/ p$ \     乔·考尼什 Joe Cornish
  8 ~. i" I: D( Z: P2 S* B. Y     Chris Waitt
  ( a! j+ g2 o: x     比莉·怀特劳 Billie Whitelaw
  0 C) c+ |# l6 M9 J8 h* ^# Z' u, o     彼得·怀特 Peter Wight$ v8 ~# t( ~  E- W3 ]; X2 T) ?
       朱丽亚·迪金 Julia Deakin
  ) d, w; t' R  \& l8 @0 U) a     比尔·贝利 Bill Bailey& j. }+ m1 I5 K, M
       保罗·弗里曼 Paul Freeman
  & [) {1 v1 V5 p, }+ @$ a     伊丽莎白·埃尔文 Elizabeth Elvin0 \9 ^: U. O' @. U; h9 {
       斯图亚特·维尔森 Stuart Wilson
  1 F) o  E5 ^$ ^+ m5 W     帕迪·康斯戴恩 Paddy Considine' x# [% D* V; y, V% I* o; H0 g& w
       拉菲·斯波 Rafe Spall
  ( {( ~1 v  v' h/ A1 a  [4 r     凯文·埃尔登 Kevin Eldon
  # @, o1 M$ O2 b     卡尔·约翰逊 Karl Johnson
  . b" B% E2 H: P% a     Sampson7 H( d6 \# M: P$ p4 o' @# z7 ^  a1 \
       奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman" W7 T& H  x3 Y; T/ h
       爱德华·伍德华德 Edward Woodward. f, N5 A" \% K# U" t3 [0 y
       安妮·雷德 Anne Reid& ]5 `% ]4 M& a" S
       肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham5 T# O$ |* d- H' J
       亚当·布克斯顿 Adam Buxton% Q6 o  s$ h2 e  {6 D; F: }
       斯戴芬·莫昌特 Stephen Merchant  B# G+ |3 g6 O; B  K5 {
       蒂姆·巴洛 Tim Barlow
  3 [7 W7 N: _7 a1 E5 u     罗伊·麦克凯恩 Rory McCann
  & V& G  J) p, x* k: `: V+ A/ Z% c     爱丽丝·洛维 Alice Lowe
  $ P; y8 s/ T7 l9 v     罗恩·库克 Ron Cook
  # A+ Z0 {* p1 x$ v     大卫·斯瑞弗 David Threlfall( `2 f) p# e( Z8 V
       露茜·彭奇 Lucy Punch
  . ]: `. t; u! \4 b     大卫·布拉德利 David Bradley
  * k$ |# d  n- @4 y" o     Maria Charles2 Y3 s" ]) U. i
       凯特·布兰切特 Cate Blanchett+ C) `2 G! n4 U) c
       史蒂夫·库根 Steve Coogan8 P" O) w, c  P4 Q: [8 G- u
       大卫·威廉·詹姆斯·埃利奥特 David William James Elliott1 u" p: H5 C3 d- H" }0 ?/ _
       彼得·杰克逊 Peter Jackson
    a, P) R# o/ B% t     加斯·詹宁斯 Garth Jennings
  ; ~8 p; Q' ~9 _2 U     约瑟夫·麦克曼纳斯 Joseph McManners
  ) o: B. t9 w. ~% l4 [: Z" q* D     Joel Stubbs
  ) a' g/ @# h0 ?. U/ }( c! M     埃德加·赖特 Edgar Wright! @: W% y# X1 n3 E( I
  & W+ ~2 _% q) i  k7 ~. r
  ◎标 签 黑色幽默 | 英国 | 喜剧 | 动作 | 警匪 | 英国电影 | SimonPegg | 2007% k7 `0 e0 @4 T; N& `  b! K5 B

  1 a6 @. \  S+ d  [◎简 介  % K7 T* o' ]$ R! P6 Q' q

  # T3 k' @: N3 P' v( | 尼古拉斯·安奇尔(西蒙·佩吉Simon Pegg 饰)在伦敦担任高级巡警,抓贼破案似乎是他最大的乐趣。为此他成为警局中最敬业最能干的警员。但这却招致了警长的妒嫉,可怜的尼古拉斯被调至一个偏僻平静的小镇当警察。$ D/ V- |7 V! {6 h5 @. X7 Q5 r
  + f& W2 d6 d4 N9 j
   小镇已经几十年没有过恶性犯罪事件。尼古拉斯在那里过得相当郁闷 ,他觉得自己的擒贼本领没有施展空间。更令他烦恼的是,镇里警察局局长儿子丹尼·巴特曼(尼克·弗罗斯特 Nick Frost 饰)也来凑热闹,成为他的搭档。这个新搭档麻烦至极,整天询问大城市的警员经历。正在尼古拉斯烦心于镇里鸡毛蒜皮的事务和身边的苯搭档时,镇里却发生了一桩案件,让尼古拉斯嗅到了大展拳脚的机会,惊心动魄的战役开始了。- W" a1 I$ L3 ?/ `: r) r$ q

  9 C* C$ t! O$ M0 V& S, ` A skilled London police officer is transferred to a small town with a dark secret. 5 ^( C8 t5 I# P, R
  ( E( i2 @* @2 `
  Video
  7 }  p, c; z4 _; s( xID                                       : 1
  - T& F8 k: D; {  C! |Format                                   : HEVC  b. w' C5 U" O# ^& L
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding" c/ o! H+ ?& [. ]
  Format profile                           : Main 10@L5.1@High+ \3 g! c$ o' Q- B+ L% x# k6 e" R8 h
  HDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible7 q6 n4 P  \- D4 u; V
  Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
  , [" M% D: s  _, r2 K  FDuration                                 : 2 h 0 min
  - `6 G5 c0 P9 ^Bit rate                                 : 25.4 Mb/s, C# g0 e4 X3 a: w
  Width                                    : 3 840 pixels( ~, v8 |5 C" q/ t8 I, L6 t$ [
  Height                                   : 2 160 pixels
  / W: l# _  X- b9 ~7 U8 }3 H- @Display aspect ratio                     : 16:9) |# m( S  {8 p
  Frame rate mode                          : Constant7 W) k& h1 d" d" ^) H0 y; P& P/ k, b
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  # z. [" k/ S0 i6 J. [Color space                              : YUV1 D/ B4 V6 `- F7 [) p/ V
  Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
  5 a" |1 v2 `; j7 T3 J8 e% g# zBit depth                                : 10 bits+ e5 e& M, J' ^( B9 H! z1 `
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.1289 g8 C7 U( y' K% d5 c/ Y$ ~* z
  Stream size                              : 21.5 GiB (78%)  p9 G/ w. P9 }% H$ @8 {& t+ t0 i
  Writing library                          : x265 3.1+5-9c5c9cef2a86:[Windows][MSVC 1900][64 bit] 10bit
  " W8 Q/ b0 j6 m  Z+ f1 MEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=16,16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=173805 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 /  gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.5 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50)cll=960,336 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00
  & {8 e* `/ G% F, I0 s; g$ ^$ FDefault                                  : Yes
  $ c9 _6 F! E4 v4 |6 TForced                                   : No
  ) E  l/ i/ O* t' T; mColor range                              : Limited6 Y+ j; p3 ^) c6 O0 G
  Color primaries                          : BT.2020
  : W" y8 L7 w" V& W- d" @Transfer characteristics                 : PQ/ [! v/ L- o) f# s+ o& a
  Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
  3 q" I$ K  d% {Mastering display color primaries        : Display P3; D3 `& O6 ?2 l
  Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
  1 Y: _' q, |! ]# W0 m% rMaximum Content Light Level              : 960 cd/m2
  ' F- v/ j( M6 s2 d! h1 |* L2 M0 FMaximum Frame-Average Light Level        : 336 cd/m2
  + P$ F1 j/ f& b- v. t
  . H9 ~; L: N/ {2 E) g0 eAudio #1
  % t+ {4 X/ ]. H# G& d$ PID                                       : 2" }. M# F+ a$ a! Q/ X: r# M
  Format                                   : DTS XLL X
  ! t& F. _, @5 I7 \1 RFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  : M  @/ J4 x+ N9 L  L' T6 TCommercial name                          : DTS-HD Master Audio& T5 I7 j* C8 ^( @4 u9 H/ u, X
  Codec ID                                 : A_DTS% B6 u. J( {6 O; g" w/ z
  Duration                                 : 2 h 0 min
  2 s. S- o( i$ B1 p% ~% g2 T9 qBit rate mode                            : Variable. I1 F8 g* o1 y7 H4 B+ T) H
  Bit rate                                 : 5 998 kb/s& Y" P& M7 c3 d& y# u5 o
  Channel(s)                               : 8 channels
  6 Q! }4 T! ^9 @, i: G* H% ]Channel(s)_Original                      : Object Based) g6 H3 E5 p  {7 T# E  ^4 C
  Channel layout                           : Object Based) j! Q0 u  g1 c9 m) z, B* G
  Sampling rate                            : 48.0 kHz' L! Z& K0 e, l, H4 S- t( B
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  ; J4 V: R! P, ]" a. a  \Bit depth                                : 24 bits
  6 X; \. C, P# w" q/ j( z6 I- eStream size                              : 5.06 GiB (18%)
  * X7 H4 B, ~" U- ITitle                                    : Surround 7.1
  - d/ R+ `' U; h: qLanguage                                 : English
  8 Y3 A0 a" j# B7 x6 D3 A5 EDefault                                  : Yes
  # }4 d1 `) D$ fForced                                   : No
  . U' @3 M3 _* t( |; C, n& F: v1 Z7 `# g
  ( l4 F, f: H$ ~1 [, Y) rAudio #2+ Y- o' z6 c  a3 l
  ID                                       : 38 }) G, C8 ]1 S# P5 {
  Format                                   : AC-3$ n0 F! K* b* C/ ?( a& i  M9 t
  Format/Info                              : Audio Coding 3$ U0 @6 \5 G7 ]( M
  Commercial name                          : Dolby Digital
  , T# F! K. z7 R: J1 i8 v( qCodec ID                                 : A_AC3
  ( y$ e" U3 H/ ]+ o7 ZDuration                                 : 2 h 0 min8 Z( W8 v6 R: W7 |+ A" B' }' R
  Bit rate mode                            : Constant
  / N( }' ]+ ~& Q6 u+ o/ m+ g7 kBit rate                                 : 192 kb/s
  0 ]4 j7 U  Q3 s( n& V; w2 uChannel(s)                               : 2 channels
  2 }; A  k9 i+ ?5 xChannel layout                           : L R
  & ^; ]: p" H( X5 TSampling rate                            : 48.0 kHz
  6 O5 g; W. ~0 }5 @' Q+ C2 I1 l: {" hFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)9 N& G3 ~4 ~; Q, b( H7 {; {
  Bit depth                                : 16 bits- L' M* y3 l4 P
  Compression mode                         : Lossy6 Z0 p9 ^! w, e! w- `, d
  Stream size                              : 166 MiB (1%)
  : a3 B$ e5 X" a$ mTitle                                    : Stereo4 ]3 a" _: [5 g( Y% \
  Language                                 : English8 m9 f% R' L* V( j
  Service kind                             : Complete Main1 h) i- ]. U6 ?0 t
  Default                                  : No
  ! b) p8 x3 P& B; r* f$ l2 YForced                                   : No
  + V8 ^# T) h: c' t# Z
  5 ^) g6 S9 u$ ^( Z4 Y) GAudio #3
  8 K1 H+ q1 @' z3 S7 pID                                       : 43 x# x  a& y; P5 f
  Format                                   : AC-3. ~" B! c" L, M1 X; M% r
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  4 F8 b0 U& O( h, Z% m. n  R% Q+ v  yCommercial name                          : Dolby Digital
  0 z/ a$ N% n+ `8 x, TCodec ID                                 : A_AC3
  ' E. _4 Y  M5 F" K& Z% W6 nDuration                                 : 2 h 0 min
  * O$ \( U7 @1 B+ Y2 f* ?; z9 XBit rate mode                            : Constant
  * k, ?6 d) Y. C! n4 n' EBit rate                                 : 192 kb/s4 X5 `: [# [' V  C  f0 Z
  Channel(s)                               : 2 channels
  . `: m' B3 R$ jChannel layout                           : L R! }+ S9 c6 [9 R3 ~  d2 |
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  2 G  E4 m4 p( F  QFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  , h7 C- m0 ~2 E% Y8 LBit depth                                : 16 bits" e6 J+ w) v: c) r7 b% K
  Compression mode                         : Lossy9 w9 I& K+ W$ }: }' J: Q  l
  Stream size                              : 166 MiB (1%)
  ( E0 q3 x0 S# J1 m2 U7 `: q1 MTitle                                    : Stereo
  2 @' @. Y' y) |Language                                 : English% k2 V3 Z2 ?% f6 f  L2 W
  Service kind                             : Complete Main
  . }$ y$ f! p. g# l- a/ tDefault                                  : No
  ! G: A  w0 z; e/ x/ XForced                                   : No
  , M5 Y% y  U; t0 O) C1 H( ]* w
  . c& t0 @3 y4 e# N$ s0 g5 WAudio #4
  " O6 t9 e" M8 y$ iID                                       : 5+ @- U; b; x3 h  i- k
  Format                                   : AC-3
  # a) ~4 _* P' V  p9 Y  `. h- zFormat/Info                              : Audio Coding 3' {# z8 N* H, u1 ?' ^  N
  Commercial name                          : Dolby Digital
  6 I6 v; ]+ v, k8 j% }" M4 pCodec ID                                 : A_AC3$ P8 t1 B0 g! s: `' d- M
  Duration                                 : 2 h 0 min8 b, V% y/ u" N0 n8 F" t  @4 W+ `
  Bit rate mode                            : Constant2 p) u& c8 Q- X1 J5 p9 K
  Bit rate                                 : 192 kb/s
  2 |/ @! \- y$ O, C9 [' UChannel(s)                               : 2 channels2 }0 B. Z( L; \) d# l" l0 X$ q
  Channel layout                           : L R
  " \* P" B3 ~( i0 H# c# wSampling rate                            : 48.0 kHz
  $ @: r8 B1 f9 pFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  8 |. L/ K9 a+ @9 n1 Z& i. ]Bit depth                                : 16 bits
  9 l. m$ p' I' X1 @Compression mode                         : Lossy
  . _6 j4 f! |! }1 NStream size                              : 166 MiB (1%)
  % a  l1 K; R% S; I4 ETitle                                    : Stereo8 v- p: d; f. {$ d4 {9 V
  Language                                 : English
  2 T4 {: h; a  SService kind                             : Complete Main
  " c# w6 H# N9 p0 V- g0 P' FDefault                                  : No
  ; A3 h: P, w7 R' ~2 {; c, g) o0 iForced                                   : No
    [. Z6 Y6 @6 U4 Z' @; k' l2 Y* Q8 N  R0 V, B9 o% y$ E0 c
  Audio #5- w1 T  q% N) g. s+ a( l. n
  ID                                       : 6+ }. j7 ~9 U- n9 l) T0 s
  Format                                   : AC-34 F" ^7 Q7 L" z+ Q4 x
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  8 P( T' c4 }8 e3 M2 sCommercial name                          : Dolby Digital
    @7 L/ `6 J; A) l4 ACodec ID                                 : A_AC3: e$ \7 \1 s, Q
  Duration                                 : 2 h 0 min
  ! W( K! g* Q6 GBit rate mode                            : Constant
  5 w9 p# g- }/ |7 r& X- k& x4 WBit rate                                 : 192 kb/s: ]7 `! z/ g: a; D+ {: [
  Channel(s)                               : 2 channels& }! e! v5 g7 f- r  W
  Channel layout                           : L R
  ! a: F- D$ H9 E( LSampling rate                            : 48.0 kHz6 q& U6 E7 x) |& f8 R% d. g% d2 M
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  v; A/ e+ E6 S4 ?
  Bit depth                                : 16 bits
  7 ~3 m% H8 j+ H; Q4 jCompression mode                         : Lossy
    u$ Q/ ~; d+ _+ X/ ]; K% M/ zStream size                              : 166 MiB (1%)# ^; h1 w# A+ l8 h
  Title                                    : Stereo: F1 ^/ t2 T+ l, C4 x5 Z: `
  Language                                 : English: b" {/ ?8 W0 M* @; X9 ]' C# Q3 j  J
  Service kind                             : Complete Main' P- X: Y1 \3 O. ?! s
  Default                                  : No# H: }6 V: m  O6 M# N) V
  Forced                                   : No3 v% O5 a; k2 ~# F$ F- `8 [
  9 f7 r# B! G5 j. L. o! V8 g
  Audio #6
  " x3 o7 ?; A# ]2 \3 J, hID                                       : 7
  7 w/ G* P; j6 K9 L" q/ ]; _Format                                   : AC-3
  " ?- l# a/ H8 P% Y8 e" _Format/Info                              : Audio Coding 3
  & P) `+ m8 q' j- Y; L! f. h% ICommercial name                          : Dolby Digital
  8 e! Y7 u7 l% ]9 \' LCodec ID                                 : A_AC3
  4 m$ {8 l: N( @3 FDuration                                 : 2 h 0 min
  # W- Z# Z) H( P( b. T  w( B$ r8 sBit rate mode                            : Constant
  ( |8 O4 O' o4 o: ]3 h4 i" sBit rate                                 : 192 kb/s
  $ S* x/ y( [8 E5 K; hChannel(s)                               : 2 channels
  9 \- C9 _. |1 |5 Q0 fChannel layout                           : L R
  % U/ C( ~- u) c$ DSampling rate                            : 48.0 kHz: ?& u/ W. G2 [7 W
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); g5 r% H7 m/ I: S3 l. i. P
  Bit depth                                : 16 bits! m- E' J; j" Y: d
  Compression mode                         : Lossy
  1 ~6 V* B, F3 |& Q# gStream size                              : 166 MiB (1%)
  / u3 F3 s/ U% l! Y4 qTitle                                    : Stereo
  ' B7 i' X1 I+ lLanguage                                 : English
  $ ]2 _: ~6 L8 O- l$ [Service kind                             : Complete Main
  $ o# B+ y. W; x* V  m' ]! k! B# S) rDefault                                  : No
  : n0 e# N; X( EForced                                   : No
  9 c3 o( H) x, W! e
  - H. M& l# H' DText #18 P' m: L1 U6 U
  ID                                       : 8
  . Z  ]9 j2 L& n7 ^Format                                   : PGS
  - s1 u9 B  L5 Z+ b1 f/ MMuxing mode                              : zlib
  0 P6 P0 ]0 F7 k( _! PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ B( e4 d# y; c. l2 M% I; U
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 D( G: s4 q3 q
  Duration                                 : 1 h 55 min
  3 p. k  j! f/ S% d8 C7 mBit rate                                 : 49.2 kb/s( ?8 G' P8 \* d0 v3 F3 f3 R
  Count of elements                        : 4062
  5 {7 e) g2 e" [2 v0 l! EStream size                              : 40.5 MiB (0%)
  # M. b1 i' [+ U1 y0 tLanguage                                 : English7 _; L/ s$ F9 c3 p& F" `3 A
  Default                                  : No- t$ X' N1 D5 A  X" K
  Forced                                   : No3 U" Q$ l. H" x/ \1 B

  ' a2 W7 @1 O5 d( x: E. JText #2
  / ?% f  {2 F$ X% a1 T) }. lID                                       : 9; _. g$ T7 G9 I: o# e5 ^! U* y+ w
  Format                                   : PGS9 r2 t. r/ k( k/ \
  Muxing mode                              : zlib
  8 A3 n5 Q4 k& P# L  yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  5 f0 ~4 N( E5 D" b& u1 KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    s1 [, h3 S+ ODuration                                 : 2 h 0 min3 ]+ Y. p+ R7 I( p3 S& n4 X
  Bit rate                                 : 89.1 kb/s
  $ z. H$ G6 n: u( s4 S: zCount of elements                        : 5189# U3 b1 O  d. h( z4 Y) O: d
  Stream size                              : 77.0 MiB (0%)* H! p' \% O, w) K
  Language                                 : English
  4 C$ `# }' E' p8 q' XDefault                                  : No5 C% s1 P0 i2 K" h9 h) h$ l5 \# U
  Forced                                   : No
  ) i9 W2 g  g4 E' v
  + ^4 v* E( ?! g! p2 lText #39 n3 K4 A, }/ x0 I
  ID                                       : 10; G) m, G& W1 v, ]1 J* h3 H& @
  Format                                   : PGS
  & w2 q, U* s" e# Z  e4 n9 s: bMuxing mode                              : zlib8 B" U. ?0 n3 O, D+ P( H
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  3 H3 J9 v! \/ j4 pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, t, K$ V' o, }* i& \4 D
  Duration                                 : 1 h 56 min- N; L5 |  G3 D/ d
  Bit rate                                 : 82.0 kb/s
  3 t% }+ g* ]0 |Count of elements                        : 5322
  5 {( |( j8 @8 [% y+ O7 Z% h, ?Stream size                              : 68.2 MiB (0%)' P2 n/ f% P2 k8 a
  Language                                 : English
  * s# |  J$ a/ P# v% lDefault                                  : No: l( F/ \2 ^% f; ~- ]& ~
  Forced                                   : No: K' x/ Y, g( A0 f! u$ h: E
  ( s$ q' M8 u, r
  Text #4
  ( ]' g3 o" M( C* h" V9 h1 L: R; JID                                       : 11% D6 D, [- {6 b
  Format                                   : PGS0 g: R" m& h" L$ a3 r0 O) K$ U& i0 z
  Muxing mode                              : zlib
  6 Y( r( O9 i+ @+ R1 @) nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 b6 Q9 Z& Z* @
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    R  n5 r% M: G& e) yDuration                                 : 2 h 0 min- U$ B  S% [& G3 v+ v' _
  Bit rate                                 : 88.3 kb/s
    g0 L5 U2 S3 mCount of elements                        : 4514. l: J  q2 O, H
  Stream size                              : 76.2 MiB (0%)5 h) w+ b0 x% k* x% }- m
  Language                                 : English2 c; M6 }% W) Y* ]* X0 l; q- d/ I4 U
  Default                                  : No
  8 y3 E( L2 E5 R" c: w6 aForced                                   : No/ v4 K6 i$ \0 m0 e# L" ~  q

  , V! e1 z5 e! z  I9 |4 l/ SText #5& E# }& j& _# R. K0 [
  ID                                       : 12
  0 {! c$ }6 m/ N+ H" q$ L) G7 t9 nFormat                                   : PGS
  % N( L. L0 r9 A, h8 h; LMuxing mode                              : zlib( D5 s: W5 Y0 g; F6 m
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( S% Z4 ?2 [- X/ g" \0 {2 m( w3 M
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, e% s, q! T( L# M! a9 E
  Duration                                 : 1 h 55 min$ M0 Y- R* U$ W" k% w. y
  Bit rate                                 : 75.4 kb/s
  ; E( A( _: @  a/ ~Count of elements                        : 4590
  7 U/ q( I4 U5 Y/ _, V. YStream size                              : 62.3 MiB (0%); |/ L8 D- b# ]- \6 ~
  Language                                 : English) c) g  m1 T2 ?; }' z! ~; H
  Default                                  : No
  * l0 j! S! g8 k/ d" jForced                                   : No, n  C  B! L) H8 d9 x# W

    f7 \: m# {" e$ V5 N4 y% iText #6
  9 [; D7 n2 _; b4 G/ N+ mID                                       : 13, t3 t! c7 Z$ D
  Format                                   : PGS, t9 z$ i0 R* L: x% L# `. J# J. u
  Muxing mode                              : zlib
  9 r( L4 o8 u- ^! ~: j' L' |8 mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 \0 y) W, u  U: S6 f8 G
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 B3 d6 t' B0 a2 T" @
  Duration                                 : 2 h 0 min
  9 Z% e% M+ n# R, a9 M7 QBit rate                                 : 76.0 kb/s
  , H8 B' C. b' {6 ZCount of elements                        : 46662 K7 @* a; g! Z. T/ ^+ N; S+ W
  Stream size                              : 65.6 MiB (0%)" a/ y* s* y8 j7 `* A% n0 U: y
  Language                                 : English2 G$ H& A2 T* r2 j/ m# `
  Default                                  : No
  8 ]! c7 c* g3 S) z# Y* ]- q- y2 ]- SForced                                   : No8 o+ C  e5 }' k& [! g% E) |

  4 Z; \$ r2 K9 F; W& LMenu& ]: E" ]  d' {. K0 Q& [' J! _
  00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  - ]7 m7 q3 Z( K  z00:02:26.062                             : en:Chapter 024 J. H/ G' s9 r' R  T
  00:05:23.323                             : en:Chapter 03
  1 L& Y6 ^1 v4 J; p8 A00:07:15.560                             : en:Chapter 04, }2 d( X$ F$ s& S$ f/ m' n& `
  00:12:09.895                             : en:Chapter 050 l  V: c, b5 Y" C% j
  00:14:07.429                             : en:Chapter 069 C% ~4 e$ }2 t2 v& V. M, t' `4 D
  00:21:39.089                             : en:Chapter 074 q% Y# b- u+ S. R
  00:25:47.712                             : en:Chapter 080 L, U: u0 c- ?! _( q$ e+ t
  00:28:46.474                             : en:Chapter 091 \" Y# r( j, z) e. s! a
  00:32:08.343                             : en:Chapter 10
  ) K. V8 M1 L8 Q. N$ P00:35:27.542                             : en:Chapter 11
  % s' v& h1 ?; N" [4 G00:39:07.762                             : en:Chapter 12
  3 Y9 n' L, u+ C' }/ n. m00:42:11.987                             : en:Chapter 13
  ! e+ k- W  R8 u2 L  @00:44:55.776                             : en:Chapter 14
  % v* y3 o* n6 K7 N9 u00:49:26.755                             : en:Chapter 155 d. U3 I6 Y$ r) ~. m% \6 b/ C
  00:54:58.420                             : en:Chapter 16
  5 ?9 Z7 s6 v' w. U& K- o01:01:45.076                             : en:Chapter 17: ]- _3 N8 p9 s  q% r6 G
  01:09:24.410                             : en:Chapter 18
  / g/ m! L! O; U- D- v01:16:58.697                             : en:Chapter 19- X( l$ _% G1 \/ J/ i/ r
  01:19:14.916                             : en:Chapter 209 R5 u" i2 ?& B2 m- B5 c, o9 j
  01:28:59.334                             : en:Chapter 21
  4 s8 x1 B9 l0 _2 n2 x% V; Z: v01:31:40.244                             : en:Chapter 22; y5 \1 l( I  B$ {# Q" Y
  01:41:13.650                             : en:Chapter 23
  + f! e  G6 ~9 t6 q2 a& M* ]01:45:30.532                             : en:Chapter 24
  $ P6 D; F: K. |. F- Z3 A: N& c01:50:49.142                             : en:Chapter 25
  ' Y2 V' A8 W3 v% H+ e0 i01:52:01.965                             : en:Chapter 26: y; n1 @* ~- [. F8 n2 J
  01:53:54.536                             : en:Chapter 27
  & \4 t( v& [5 p, C) i* ~01:55:14.574                             : en:Chapter 28

  # `: q, Q. M' m- O; `0 I4 X" A
  Video: S  q  ^( [: q. E3 `1 f) F3 _' P  [& K1 p& |
  ID                                       : 1" }% {0 S! N3 @, U) y# E
  Format                                   : HEVC
  3 M0 d5 o' f1 r# f; s( VFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding* p7 v  Y6 n+ `4 ~; [
  Format profile                           : Main 10@L5.1@High; z7 ?. H1 W; i7 h- q  }( ?
  HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
  2 e& ^& l" M6 r  @' j, wCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
  0 U# [7 D% {; K5 aDuration                                 : 2 h 0 min5 W" p$ B9 K7 h1 \) X$ v) |+ U; R
  Bit rate                                 : 16.7 Mb/s
  ( B3 h! @: W' Q( e  I7 T' AWidth                                    : 3 840 pixels
  ( b: E& q* j7 dHeight                                   : 1 636 pixels
  5 t: U. V( D7 Z, P4 VDisplay aspect ratio                     : 2.35:1' ]( A8 t" o3 L7 y, N! n) W  [
  Frame rate mode                          : Constant4 ]" J9 m, Z& u' q3 {: ?# p* A  G; \4 E
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  ; G8 ]1 w& |9 i" r+ h- Q  gColor space                              : YUV
  & f0 `6 J- Q5 C/ v6 H3 zChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# u! s7 P$ t+ k9 B2 `3 d: _8 [
  Bit depth                                : 10 bits
  & |8 F) I; I8 m# @+ N# ?1 bBits/(Pixel*Frame)                       : 0.111
  & G8 ^; Z$ a9 r: L, X& @Stream size                              : 14.1 GiB (70%)
  & b6 ~( n1 ^$ x2 C# f3 vWriting library                          : x265 3.1+14-f08461fdae33:[Windows][GCC 9.2.0][64 bit] 10bit
  ( ?% s9 y9 W+ P/ FEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1636 / interlace=0 / total-frames=173805 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice /  no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50)cll=960,336 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00
  9 o( c+ u' G# T" `/ w- `9 h( S2 YDefault                                  : Yes
  ; F6 w9 Q8 n* S# S! qForced                                   : No
  8 [$ g: z/ m1 Z; p, P% T, KColor range                              : Limited! o; ^+ e8 ^* Q) t5 Q' k
  Color primaries                          : BT.2020* z+ n$ c  W7 Z1 ?3 }1 p0 c
  Transfer characteristics                 : PQ7 T$ x1 M, h) O8 N! d3 F# c
  Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
    m2 m3 B8 n( b& _Mastering display color primaries        : Display P3
  ) G- V3 j$ ^, ]) e5 s6 @- eMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2. D) C2 ?! r7 v
  Maximum Content Light Level              : 960 cd/m21 @5 V( j6 O& _1 X, i, e* `5 p
  Maximum Frame-Average Light Level        : 336 cd/m2
  1 N( [3 c- O. r' b( a0 N, i6 H" ^$ e
  Audio #1
  " W  r+ {0 \4 S- tID                                       : 2
  & X! T" D; o) I+ eFormat                                   : DTS XLL X
  / S/ C4 e# W* H# q5 AFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  * s' ]  e$ k6 c/ cCommercial name                          : DTS-HD Master Audio1 M1 ]# s- |" x: v3 l- d/ R( i
  Codec ID                                 : A_DTS
  8 P- ^1 [! Y1 |" E) ADuration                                 : 2 h 0 min
  ) i1 H! B- U1 o' K5 gBit rate mode                            : Variable
  . S% r3 H0 q  LBit rate                                 : 5 998 kb/s
  7 }4 R) c! L( bChannel(s)                               : 8 channels
  2 j2 [8 j2 A/ T( w6 P+ f: a0 JChannel(s)_Original                      : Object Based
  ; t9 X1 }! C  q& a: n) a8 {! I- vChannel layout                           : Object Based
  , G6 R. R% z* G, h/ ISampling rate                            : 48.0 kHz
    Q2 ]$ j! f) Q: E" q' k- XFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  6 ^6 E, B( s  d$ t1 N/ ?# _Bit depth                                : 24 bits5 a) K0 L6 w; A" g; a  B, j0 d
  Stream size                              : 5.06 GiB (25%)
  9 o6 D% t2 S  H5 u8 N! ^' ]) }1 PLanguage                                 : English; y9 S. j& }) U* p
  Default                                  : Yes& J1 Z/ M5 a  ]
  Forced                                   : No
  ) x7 K7 ~5 r, `: D, H5 e: H9 [
  / a0 A- }9 k3 r" `) o! F8 k% X8 oAudio #2) c- a6 U1 I$ X1 b$ s$ u
  ID                                       : 3
  7 x6 [/ l6 F. R. nFormat                                   : AC-3
  ) O& W* C- y* U" v/ u! SFormat/Info                              : Audio Coding 3  Z; y& q- g! l3 q) i
  Commercial name                          : Dolby Digital/ O( O, q: j5 m; Q: _! w
  Codec ID                                 : A_AC3
  ! \' h. Q! y2 \- A% F1 |6 @8 z! ~6 ^Duration                                 : 2 h 0 min$ W3 ]9 h& B# g2 }; u, Z
  Bit rate mode                            : Constant
  * S+ q$ K3 l; R# i9 `( |4 c7 CBit rate                                 : 192 kb/s
    {) U  K; t& T: k8 Q8 Q2 P- }Channel(s)                               : 2 channels0 X# D8 t; H3 N$ x; T
  Channel layout                           : L R, g! ^+ ]# ~$ `3 k% J
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  1 W' E5 P5 x4 ^8 |Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( c5 ?7 u& S' x6 g  X3 d; f
  Bit depth                                : 16 bits, Q# H& H& ~: s
  Compression mode                         : Lossy4 v2 T7 b4 T9 W4 K
  Stream size                              : 166 MiB (1%)
  6 b, T9 n5 x/ I# {  o/ V: N) X4 lTitle                                    : Commentary 1
  ! ^: Q: x: M5 @2 tLanguage                                 : English4 u5 \( f% V( V$ s' `  u
  Service kind                             : Complete Main) O% q" P: @) ~- c$ W: ^
  Default                                  : No
  ! l9 _1 q) P5 Q2 r1 ^. l! [' x2 [Forced                                   : No
  ) F. [; K! G, P' n5 Y
  ) ]9 m3 m7 W- t/ c; {$ {# VAudio #3
  4 i$ t, [4 \: DID                                       : 4
  4 M* d6 b8 }2 KFormat                                   : AC-3
  + D, b* x9 ~; K' C6 a' tFormat/Info                              : Audio Coding 3) B! D$ [1 ~2 u- f
  Commercial name                          : Dolby Digital: T8 a$ G+ T) F0 E! O1 F; J' |+ m
  Codec ID                                 : A_AC3
  # x& a2 w  V7 _1 f% n) IDuration                                 : 2 h 0 min
  " P* O. ~5 A2 uBit rate mode                            : Constant
  . r2 F8 s% S* R0 G8 g% q7 @Bit rate                                 : 192 kb/s) u/ Z0 p. _6 W0 @/ _* X% [8 n9 X% e
  Channel(s)                               : 2 channels, d4 U, q0 k' u$ C
  Channel layout                           : L R
  $ m# H- v# ^0 s9 K3 s  r7 MSampling rate                            : 48.0 kHz
  9 q+ B, f# Z1 _0 J% }Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
    e/ Q9 {- l4 o1 T( L( f# t( x# FBit depth                                : 16 bits# F# }4 X$ H8 \$ u# [
  Compression mode                         : Lossy9 l% m( w: Q7 p$ k/ l; n# W
  Stream size                              : 166 MiB (1%)
  9 |0 d$ x* W) h; e; VTitle                                    : Commentary 2
  $ ?" a- M4 H- x# x& XLanguage                                 : English4 I6 T) w7 \. G* g. L  g2 H- C  j
  Service kind                             : Complete Main, m. Q% P0 h; b) X# M! w* L
  Default                                  : No8 G3 t5 `0 c& i6 J3 o& C
  Forced                                   : No6 z# L( X8 s% S$ y6 @/ H' Y

  2 ~7 M% d4 M/ x# jAudio #4
  , Y. C# L  @% X. m! a; ~' P3 \ID                                       : 5
  ) r1 ?9 F" N9 q7 `: |" f1 nFormat                                   : AC-39 ~( h9 j& y9 z$ U
  Format/Info                              : Audio Coding 39 T% o/ U3 M1 F+ ^2 H
  Commercial name                          : Dolby Digital% I- i3 H, h( `/ V* T7 Q, S2 n8 d
  Codec ID                                 : A_AC3" r* d6 P, I6 w7 d) K
  Duration                                 : 2 h 0 min
  . R: e, f- K8 M) w1 {1 M' G) ~Bit rate mode                            : Constant: [$ y. O1 g' `, e! V" b0 N
  Bit rate                                 : 192 kb/s( p2 t% L* ~' B! ?
  Channel(s)                               : 2 channels6 k9 w0 N; c2 E' k9 J
  Channel layout                           : L R
  5 O/ a' P" ~: Q! sSampling rate                            : 48.0 kHz
  * b; J7 M$ J8 x# cFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  + g! N) _8 c& f" A& jBit depth                                : 16 bits3 w7 C( T3 ?  i# ]6 L6 n0 H
  Compression mode                         : Lossy
  2 Z/ c, d) }& @8 V$ cStream size                              : 166 MiB (1%)0 y2 H3 t) @2 G5 u, O
  Title                                    : Commentary 3* \6 g* l! a/ a
  Language                                 : English8 C; M# }) g% a) p1 y6 V6 J
  Service kind                             : Complete Main
  5 x6 |' @9 V1 O, M! ^' \- ?Default                                  : No
  * G; M' K  O/ R4 P  x0 J! ^1 JForced                                   : No
    ?! p4 a/ o, `" t9 f# C6 O: M
  " t2 M  |9 `. P( OAudio #5
  2 p, B8 L* d) vID                                       : 6/ Q  Y3 |3 ?9 C: A  ~) v3 H
  Format                                   : AC-3* s3 v- X4 ]3 ?
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  " V3 Y& J0 B  TCommercial name                          : Dolby Digital
  ( ]; I: k) R3 uCodec ID                                 : A_AC3
  # y* }& @4 L8 s4 ^8 ]. A' u4 rDuration                                 : 2 h 0 min
  " A5 U$ n0 |% N, L, ^/ ~7 y; y. F; yBit rate mode                            : Constant
  % \" m! u3 h9 ?Bit rate                                 : 192 kb/s
  7 ~: ?2 n- R- U# q3 P9 cChannel(s)                               : 2 channels
  6 o' N1 ]  Z2 U- o8 f8 GChannel layout                           : L R
  % c% o9 P* s) W/ L% O( j0 xSampling rate                            : 48.0 kHz) w/ v' A" S7 {) b+ ]
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) s$ C+ n" L" X- V# ]+ F
  Bit depth                                : 16 bits$ [& y1 X2 [8 n- R% |5 J
  Compression mode                         : Lossy0 k1 S/ ]) Q; i: }* j9 `' M9 c
  Stream size                              : 166 MiB (1%)
    A0 V7 i9 u5 E6 [Title                                    : Commentary 4
  9 y8 _9 l* c" u( \/ ~, JLanguage                                 : English
  1 o2 ?  h. \. I1 RService kind                             : Complete Main
  & G% x# e5 n9 I& {( K" ODefault                                  : No4 L! l0 Q1 a7 u+ G
  Forced                                   : No
  0 I+ Z) W0 {5 z6 v
  / j3 v% m% S  I4 |9 N5 dAudio #6
  , u2 a/ r4 `- a- N, iID                                       : 7
  . G: j, W0 p8 R& Y9 AFormat                                   : AC-3* V8 K8 a( H, _
  Format/Info                              : Audio Coding 3! q9 a2 ~' _! g6 L
  Commercial name                          : Dolby Digital1 P6 `( C  M( B! i5 M3 c" M4 {: `
  Codec ID                                 : A_AC35 H3 \+ x! w( }" R; p
  Duration                                 : 2 h 0 min) M0 m- H5 J8 B0 k7 Z' a
  Bit rate mode                            : Constant
    v& ~! k0 \( P# ~0 z) B6 S" J& HBit rate                                 : 192 kb/s
  % {" W+ n/ B. \- ?6 W, i8 SChannel(s)                               : 2 channels/ W' j, I$ c0 d# R7 z$ T
  Channel layout                           : L R, q3 A5 u6 c8 O1 b- v
  Sampling rate                            : 48.0 kHz$ [7 H) N% j- g; {2 w
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # H; @6 d  `6 b, i& ?Bit depth                                : 16 bits( Q  `+ C9 F, Y' ]( u. k/ i
  Compression mode                         : Lossy3 {2 U; Y; o4 Y. N6 M
  Stream size                              : 166 MiB (1%)) n1 c5 p  m4 Z  a  {! I  f8 U
  Title                                    : Commentary 5% U, {% r: N! P) G$ q
  Language                                 : English5 J3 E  H* Z) I: P2 S0 {8 ~
  Service kind                             : Complete Main- Z. m9 O5 w. X" w' S
  Default                                  : No
  ; {3 i0 o* @7 V8 AForced                                   : No
  ' |. R1 O. E: ?0 N  T7 {8 P2 @! h
  ( Z6 G; L. S5 ]" {/ }4 a' ZText #1! g8 W2 F* E8 P; M1 o( ]. _7 w
  ID                                       : 8
  . r3 v# ^4 Y6 l: Y9 u1 W) d0 HFormat                                   : PGS
  & p' g, U6 Q2 t) E) J3 o' JMuxing mode                              : zlib/ S2 w# `( l$ J+ T
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, l3 a2 h! Y& O& R5 z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  7 w) }1 T$ P2 L- P: o( u% BDuration                                 : 1 h 55 min
  4 @7 n" I0 Q2 H! f, o* [% |# kBit rate                                 : 49.2 kb/s- @5 P$ Q9 X; q/ r
  Count of elements                        : 40629 o# e- N+ n6 J3 L0 g" s+ d# U. Y
  Stream size                              : 40.5 MiB (0%)
  5 f% p* f6 E+ z* J! Q& r' u9 }Language                                 : English
  ; X( e. m& F7 t: eDefault                                  : No
  $ q/ i9 R, f8 U0 HForced                                   : No/ G1 S2 r2 g5 u! Q7 \+ s% X/ E5 z

  - {% \8 O+ c5 E1 F5 UText #2% u* m! ?% ~) U9 U1 x& G. ]1 C" ?
  ID                                       : 9' S0 @# E: _4 A! K, ^
  Format                                   : PGS4 r+ }7 t. k! y8 A  n
  Muxing mode                              : zlib
  - P  Y: T8 p% k( w) Y5 A6 qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  8 e: X9 m6 T, \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  " L* X8 s$ s# ]5 \Duration                                 : 2 h 0 min6 M0 D: u% P4 N6 b% O
  Bit rate                                 : 89.1 kb/s5 t2 @8 p7 R# p: e1 d
  Count of elements                        : 5189
  9 g. W" t3 B! bStream size                              : 77.0 MiB (0%)8 q) m: ?) z0 y7 j1 _# W: n5 O+ W
  Language                                 : English
  ) G4 K! ~! g, P1 Y6 dDefault                                  : No
  * S, w/ f/ n1 M# h( o' v6 u, _Forced                                   : No
  1 T- r' `8 @% }2 P; X0 G  z9 e' _, U  \6 q
  Text #3& g! T- t) ?9 v" b$ m
  ID                                       : 10
  ; d) D: D8 W2 C. wFormat                                   : PGS7 t- t* o9 ?' e5 w0 }. q1 A
  Muxing mode                              : zlib
  6 v8 a6 }% [0 X" N: bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  8 {: m2 B& {. r4 A* |0 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ u; B0 E" O% l  }) ^. s7 B
  Duration                                 : 1 h 56 min" ?8 W0 D& l7 n+ f! h) Z
  Bit rate                                 : 82.0 kb/s
  7 L& I0 j  [2 d+ TCount of elements                        : 5323
  & o" L3 B: G: H% [Stream size                              : 68.2 MiB (0%)
  / W3 S$ @$ x6 {" p9 NLanguage                                 : English
  $ h) O% I; _: c& M' Z! G+ E" oDefault                                  : No
  4 U' D+ Q, i: K0 CForced                                   : No! t3 _; U4 Z* U  e; q
  # B6 e) a0 E" U! l$ G1 J: v: k
  Text #4$ [! q+ }) k4 k% j0 s3 @
  ID                                       : 11! Q, _) I/ n8 P# _9 |2 }- w* S
  Format                                   : PGS
  ) k& `" O1 X3 H% _) K' l: qMuxing mode                              : zlib0 ^1 B/ c0 w" i. J1 a! T% {5 S
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. M2 @* i6 u; h$ R% j  r
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' p# z1 r/ a4 D$ Z5 qDuration                                 : 2 h 0 min& [0 L+ T$ H" u' o$ z3 u2 T: S- C
  Bit rate                                 : 88.3 kb/s) y- m# s6 p" _2 I" G" w' z& m
  Count of elements                        : 45153 s! B  P& a; A7 J( y6 ~
  Stream size                              : 76.3 MiB (0%)" P5 j6 b% `  L# {
  Language                                 : English$ z5 }# l# m( c$ ^' d+ {1 v
  Default                                  : No4 V$ P* J- s5 z4 x' ~- t* h
  Forced                                   : No# |* B' Q; b2 w6 s! E5 q, H
  ! ^1 L6 L+ c! K" _3 u
  Text #5: M7 ~6 u8 W; `5 H. ^3 d1 c2 q
  ID                                       : 126 S3 O1 ~1 O- w% X3 `# _
  Format                                   : PGS+ e! L1 P5 j9 z6 ~% F( t
  Muxing mode                              : zlib
  2 W8 S, b6 P, G9 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! z- d! _( B' Y2 d! o4 U
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 |7 e3 X2 r. m9 D+ d3 w- X9 C
  Duration                                 : 1 h 55 min& ?. j, g2 u6 K+ |9 X/ a  O
  Bit rate                                 : 75.4 kb/s7 c4 K% r5 u$ A2 [) e3 @5 v0 w+ A
  Count of elements                        : 4590
  , o( H( n9 L/ O2 _) oStream size                              : 62.3 MiB (0%)' V; F! i  D1 `( q$ s1 Y% t: A
  Language                                 : English, P7 t+ ^) c3 Z! m: N0 _+ g& j
  Default                                  : No& M  ]7 h& i9 R/ q7 \  [
  Forced                                   : No
  - d( @. t' R. L. ?* \9 X# G' D5 B
  Text #6# v/ }9 O. r& O
  ID                                       : 13& Y" t" ~) ?; o- x/ p
  Format                                   : PGS0 ]2 c( Q/ z6 w' [! T
  Muxing mode                              : zlib
  , N% F2 E) w7 }9 T5 zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' Q9 j) }8 V) P, e1 I. ?; y
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ; ~* A) l6 R* |& n% w! y, iDuration                                 : 2 h 0 min
  + y2 V- w3 C  P+ x+ KBit rate                                 : 76.0 kb/s
  6 O3 K( L4 T. j( ?& t' q" U+ s5 dCount of elements                        : 4667& }3 J4 o; i8 c! M8 Z
  Stream size                              : 65.6 MiB (0%)
  ! i" j! `" v3 G) m& bLanguage                                 : English% u; b9 H/ M. N1 f+ n) N
  Default                                  : No
  % W1 r7 f( J* O8 bForced                                   : No( {. I* T: r- g9 O

  % u6 u$ g8 a7 NText #7
  % l4 F# M' R/ v+ [2 b, cID                                       : 14
  9 C3 z# E$ |4 l& ~; T( AFormat                                   : PGS
  2 a7 ]$ P4 S& l5 C) u( ]Muxing mode                              : zlib( }/ ?# [3 ~% k( A
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 n) o2 h  P' L, d: l
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  # T% G8 z! p+ q4 f! _! rDuration                                 : 1 h 59 min
  7 ?: ]! V  d- K7 }+ o2 s3 RBit rate                                 : 32.7 kb/s  t, M4 @0 g% f  W6 T
  Count of elements                        : 2876
  ( y, J# y3 e" O2 a' |* SStream size                              : 28.0 MiB (0%)
  % S9 P& t. j2 u# L$ W) l' hLanguage                                 : French
  + T1 p/ \0 i- s6 n) f' NDefault                                  : No8 d5 E- V; v" \' o) w; z# b/ _
  Forced                                   : No
  & K% f8 S6 r  G5 |% l' e. u
  / K" N. {$ v1 @0 n7 W' m5 KText #8
  " V  ^3 P/ ?2 |# z- C: n3 rID                                       : 15% [  C! [9 e# o& g* W0 ~8 F
  Format                                   : PGS
  ) w) b- a; @6 d0 A5 L# z0 {7 cMuxing mode                              : zlib2 O" b; p/ B+ V7 h. I, e- A3 ?
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 g) Q4 Z& G5 }/ U# {
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ) n4 O$ d# G' l) k9 x& Y5 EDuration                                 : 1 h 59 min2 E% }- W  v# \8 X
  Bit rate                                 : 41.7 kb/s3 i5 V* S. q# S: L5 L! Y2 L+ y1 F! S
  Count of elements                        : 3110% F8 i% X  y. h; ]8 G
  Stream size                              : 35.7 MiB (0%)6 x9 `& |# P  F' n& f& p  V" T3 d' R
  Language                                 : Spanish
  5 e  I" {  ~0 L/ ^* I% V5 }$ DDefault                                  : No, Q/ A0 J; J, F- J
  Forced                                   : No( j# e3 W% T& N; C( Q$ q9 T. q; g6 N

  ' T8 P1 D6 `3 R) p  }Text #9
  % I, H/ N* O3 t, ^ID                                       : 160 I) i- C' S  f
  Format                                   : PGS
  ' V. [. L' y. x* W3 g. r! T+ oMuxing mode                              : zlib" J7 f- Q- F! n
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# N8 y1 B1 w6 A/ A1 ~
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. P  R& |8 K- ^0 z( N# n! l" q
  Duration                                 : 1 h 59 min
  ; C7 I6 P, [3 e+ j; q7 pBit rate                                 : 494 b/s/ d/ N  _! A( j/ w1 E* u) e% N
  Count of elements                        : 42; B8 J1 _- {6 _5 y6 b% p- Q. X
  Stream size                              : 431 KiB (0%)
  / {1 d. z! g2 vLanguage                                 : Spanish8 ~) s7 U: q/ m
  Default                                  : No
  " y- L* n/ f9 `/ s$ j- G8 bForced                                   : No
  , c% H; x$ r" {0 m1 j
  ; ]8 a" K& J0 X! F$ uText #10
  : l) G4 g- c0 x$ O1 p& m$ E6 A" lID                                       : 171 E+ X- ?' @( q5 S! j
  Format                                   : PGS) P9 I5 a2 Z7 }5 o0 V
  Muxing mode                              : zlib9 w+ a5 Y7 y+ T/ e; P
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  1 e- `/ F: y/ `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" D% |" O  a) ?% Z( D5 g
  Duration                                 : 1 h 54 min
  4 |8 r& P: m8 V* F# B8 {. pBit rate                                 : 29.5 kb/s
  ' [4 p  F8 N' f* B% g; zCount of elements                        : 3276
  ( d3 ^+ }6 t+ x" IStream size                              : 24.1 MiB (0%)
  & d* ~1 w0 E$ g6 Z" o9 qLanguage                                 : Japanese1 X' o4 v/ K0 z4 Y4 E7 t8 R
  Default                                  : No
  % E6 e+ p; `3 g/ k- o& c0 xForced                                   : No* A: t! @6 D' Z$ n" l
  0 V  |+ m9 M) s' D0 w* I
  Text #114 Q% N" w9 f6 h' y" j, S. M
  ID                                       : 18
  1 G( q/ D8 i1 g; U( K" n; g, [! ZFormat                                   : PGS+ k- M3 _) R/ q! k7 N( ?) x: F" E
  Muxing mode                              : zlib% x# i4 v: z( q* C4 ]7 K
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 `* d2 R% M7 u. q1 r' t* m
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% L& x- I6 R+ {7 }0 b
  Duration                                 : 1 h 49 min
  + v% {+ M* p" |, Q. VBit rate                                 : 640 b/s
  $ v3 @* k0 Z& L. R3 {& b% v/ CCount of elements                        : 72
  & @2 @7 `# j. e4 YStream size                              : 514 KiB (0%)
  8 W# ^3 u9 W& I" [0 q1 w7 J/ B0 e+ zLanguage                                 : Japanese
  ( N; K+ W- v3 Z, b7 V- |; p0 |1 ^Default                                  : No
  / x4 \* y# j- pForced                                   : No7 Z7 s1 v: F6 z# ]5 u- A
  7 u. L( m* i; X  p' C% T7 u9 L! ]
  Text #12- |1 H5 G* X1 f+ j+ M- |) E. \. e
  ID                                       : 19  _# W3 I, }2 n  n6 P
  Format                                   : PGS$ W6 {2 m' F" i: W
  Muxing mode                              : zlib& A% e7 Q0 d) m5 B
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  5 ?, |1 Z. a2 x) E2 E$ r4 \% ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& B0 _8 i% A* V
  Duration                                 : 1 h 59 min
  ( n! R" s- ^! Z7 ?  j/ x* Q* eBit rate                                 : 41.2 kb/s$ O1 p2 c0 i/ b; \1 R1 ^$ w
  Count of elements                        : 3112
  : l' ], Y, I1 c' ^) SStream size                              : 35.3 MiB (0%)' w8 O. U* q6 h. \3 ~8 G
  Language                                 : Portuguese7 P3 J. M' y* Y7 g* o* p
  Default                                  : No
  . a9 @- \6 b4 f* [" M( x# XForced                                   : No; {, c7 n) U/ {, c5 L' g

  # V5 W4 \$ ?& m6 `9 x* k: XText #136 ^& M) E1 }5 c* q6 o
  ID                                       : 20
  $ L9 f- l% H4 ]- h: g$ gFormat                                   : PGS1 v% r; ^: k" v# x5 h  \# I
  Muxing mode                              : zlib$ R1 [9 r7 S) N' V/ q
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 A$ Q! T) ]: @* D2 @- g
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( c- U9 H0 U0 S. SDuration                                 : 1 h 59 min
  3 v7 j2 I4 Q6 V+ A, ]8 U! ZBit rate                                 : 495 b/s2 }- a6 P0 V. D7 H, e+ ^6 E
  Count of elements                        : 42
  % m4 d6 H5 B6 {# n2 Y) |Stream size                              : 432 KiB (0%)  j& `# ?+ }' F+ T4 s
  Language                                 : Portuguese
  9 g" c" R4 U* U  W. I6 lDefault                                  : No6 h( |$ [$ R/ \+ o$ q  I
  Forced                                   : No
  ( j3 I- V5 q, o  y8 j1 I
  2 L9 t$ f9 A1 ^& p) u$ LMenu
  $ k; ^! F5 [  v0 p6 @00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  7 q  c2 G# q: {0 u- e. ]00:02:26.438                             : en:Chapter 028 {* O8 _+ f6 U2 b" e
  00:05:23.406                             : en:Chapter 03
  % l3 h8 _1 z9 V/ _4 C5 n6 h00:07:15.935                             : en:Chapter 04% Q- v1 C' G; \% \! p
  00:12:10.146                             : en:Chapter 05
  4 r% _( D/ e. e/ s8 x) I00:14:07.430                             : en:Chapter 06
  7 R" u5 A  m2 m! u+ A3 [6 }00:21:39.381                             : en:Chapter 07
  : [' j; Z/ D4 M# r, \: Q& ^00:25:47.796                             : en:Chapter 08
  $ Z. o8 P5 s. d00:28:46.475                             : en:Chapter 09
  $ K2 ]1 l+ f2 `6 y3 z& ]00:32:08.593                             : en:Chapter 104 @9 E$ n$ J$ k
  00:35:27.792                             : en:Chapter 11
  - ~% W/ Z1 p; Q$ T8 N7 l& n00:39:07.762                             : en:Chapter 12
  2 q+ p; q, Y7 z7 `3 W: [% U# ?6 M00:42:11.988                             : en:Chapter 131 E1 A) l) g, f
  00:44:56.027                             : en:Chapter 143 |+ j3 q! l% o1 q$ o; ?
  00:49:26.755                             : en:Chapter 15
  ! G2 f& Y$ N: P& P00:54:58.420                             : en:Chapter 16
  / r4 R) w6 ^. l/ G" c01:01:45.076                             : en:Chapter 17  C+ [- v. P2 [/ d3 n; N" I6 n# O, D
  01:09:24.410                             : en:Chapter 18, F- N' \1 q" O
  01:16:58.697                             : en:Chapter 19# a8 L0 x. U7 }) Z( k
  01:19:14.917                             : en:Chapter 20' c. @! ?/ C" |
  01:28:59.334                             : en:Chapter 21
    E2 H7 i9 D  m1 M01:31:40.245                             : en:Chapter 22- R) E. [* Q! J1 G
  01:41:13.985                             : en:Chapter 23
  1 \0 i- P2 h2 r% Q: `01:45:30.533                             : en:Chapter 24
  * J. A! O9 |1 _1 W; ^01:50:49.142                             : en:Chapter 25/ l; o: m6 R# G. T1 n+ S% N5 A
  01:52:01.965                             : en:Chapter 26' C0 K. e$ a8 e% X
  01:53:54.578                             : en:Chapter 27
  & r0 Q' B. h3 {  c. S" h; }, ]01:55:14.825                             : en:Chapter 28

    S' S/ d6 W. Z
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 12:14

  快速回复 返回顶部 返回列表