BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 27|回复: 3
收起左侧

[经典影片] 热血警探/终棘警探 [4K原盘压制版] Hot Fuzz 2007 REMASTERED 1080p BluRaycd x264 DTS-X 7.1-SWTYBLZ 14.32GB & 10.48GB

[复制链接]

7672

主题

7866

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10255 枚
体力
9337 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-25 16:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ l$ l( N0 ^; N# v* ?  J
( r' [5 O6 f# M  G7 `6 D
◎译 名 热血警探/终棘警探/热血条子/硬派雷子/硬派条子% {2 v( x& O7 K6 @9 E( Q( n( b
◎片 名 Hot Fuzz / Blue Fury / Bubblin' Fizz / Dead Right / Feelin' Fuzzier / Raging Fuzz4 L& s, d. ]' B- f  U! s
◎年 代 2007
1 ]7 f: |0 B" l9 Q# o. J* T◎产 地 美国/法国/英国- q% `, t% a" U, k
◎类 别 喜剧/悬疑/犯罪
' E3 X( F; I8 B3 g6 b( ^% O6 P◎语 言 英语/ d$ v" z. Q: R+ ~# V/ M% C$ L' h
◎上映日期 2007-02-14(英国)9 l) ~7 i0 o$ \
◎IMDb评分 7.8/10 from 447,820 users
# v* g- K1 V7 W5 \6 x$ I◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0425112/- z( e0 s5 f" L' d% ~; Y$ D  ]* v' L
◎豆瓣评分 8.2/10 from 128,480 users
1 \( @7 k/ u' Z* p$ x) e3 L5 E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1806555/
# b2 G# X0 ^" h4 m7 O: a4 `◎片 长 2 h 0 min
6 _0 b1 ?# g; m0 A1 q◎导 演 埃德加·赖特 Edgar Wright
7 P2 Z+ S: i4 \2 J◎编 剧 埃德加·赖特 Edgar Wright + D& _$ z1 h4 k: J# L( A6 N
     西蒙·佩吉 Simon Pegg
( i# s- P+ Z" {  v◎主 演 西蒙·佩吉 Simon Pegg
& G0 o5 T* V0 ]) s+ A     尼克·弗罗斯特 Nick Frost6 l! l! M6 p& _5 ^/ S. x) d( r
     马丁·弗瑞曼 Martin Freeman
6 \! Z8 ~. h$ R2 _$ m     比尔·奈伊 Bill Nighy$ d; x' G: Q1 Y5 M
     提摩西·道尔顿 Timothy Dalton
* \  n; v/ x" g' S, ]: S     吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent
' x$ q* q1 D$ y1 N     Robert Popper0 l) }3 f/ o3 X+ P$ a/ ~; L
     乔·考尼什 Joe Cornish- d' O) A3 h% j3 z2 H0 ~! K
     Chris Waitt
- L# Q4 V8 C4 u4 L' X6 [     比莉·怀特劳 Billie Whitelaw
' h8 S( r% l! Z7 B4 P     彼得·怀特 Peter Wight8 Y8 P0 r" N8 W2 w
     朱丽亚·迪金 Julia Deakin
+ ]5 Z; l* |1 {% V     比尔·贝利 Bill Bailey
. K; m1 W/ i2 R! U5 a     保罗·弗里曼 Paul Freeman8 Y, G3 w2 x( Y: C0 A+ @
     伊丽莎白·埃尔文 Elizabeth Elvin
" r- d' M1 O2 V     斯图亚特·维尔森 Stuart Wilson
( t* H' n, l: ]$ g1 S4 z     帕迪·康斯戴恩 Paddy Considine; n, g7 Z, b$ ~& F/ ]
     拉菲·斯波 Rafe Spall1 l$ [4 G+ s: L- z, H1 {# v
     凯文·埃尔登 Kevin Eldon; H$ T6 X' Y5 _0 w" H
     卡尔·约翰逊 Karl Johnson
/ ]* @! n' z6 P$ B) `- q: W     Sampson& |3 s8 O0 H1 N* p  B. \
     奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman
$ _/ N: a' L# Z( o     爱德华·伍德华德 Edward Woodward
3 M7 |) ~0 v: O$ i5 _# L( l5 q5 X# b     安妮·雷德 Anne Reid
! l( |, e, [1 u     肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham
& K4 P% m& j! D; Q- K     亚当·布克斯顿 Adam Buxton
$ n& f( u' b8 Y     斯戴芬·莫昌特 Stephen Merchant
0 V6 v' Q9 J6 ?. C8 G" u     蒂姆·巴洛 Tim Barlow
9 ]) `5 U# O. Q" \, x* ]6 w     罗伊·麦克凯恩 Rory McCann
/ \) B" i8 W' Q+ D+ ]     爱丽丝·洛维 Alice Lowe
/ y. |: r' P3 r( J( k0 ~     罗恩·库克 Ron Cook8 F) F9 a- I( f& Y
     大卫·斯瑞弗 David Threlfall
% I: t9 G$ E: O& ^: z     露茜·彭奇 Lucy Punch
1 |: p8 }5 q2 R) n- F% q     大卫·布拉德利 David Bradley
) k. Q) c8 `; k$ g1 ^4 Y     Maria Charles1 U% j( d$ Y) S4 E3 T
     凯特·布兰切特 Cate Blanchett; ~& v' s# j5 ^8 ^+ O( A
     史蒂夫·库根 Steve Coogan
& b0 q( t, w5 w6 y/ E     大卫·威廉·詹姆斯·埃利奥特 David William James Elliott2 g$ K' _1 E8 h1 W3 E
     彼得·杰克逊 Peter Jackson
) N' o) V2 k" L: @     加斯·詹宁斯 Garth Jennings
# {1 i% F8 d; _% W: `/ m* {     约瑟夫·麦克曼纳斯 Joseph McManners
; `, u( |! v- b7 k; r" h     Joel Stubbs
( W% r4 t3 U* a% g6 I: t+ `5 u! t     埃德加·赖特 Edgar Wright
5 \; b+ H, b9 [( Q: i* G2 R4 s3 a+ i1 n3 D+ ?% v9 S
◎简 介  6 v+ ^# S: D; q, [) d1 }4 q

* h! X! f1 s3 R" Y/ H& O7 n4 ~ 尼古拉斯·安奇尔(西蒙·佩吉Simon Pegg 饰)在伦敦担任高级巡警,抓贼破案似乎是他最大的乐趣。为此他成为警局中最敬业最能干的警员。但这却招致了警长的妒嫉,可怜的尼古拉斯被调至一个偏僻平静的小镇当警察。
8 ~' |1 T( L% S& T3 [) H% _
$ h6 _9 g& x' {4 _* l1 j 小镇已经几十年没有过恶性犯罪事件。尼古拉斯在那里过得相当郁闷 ,他觉得自己的擒贼本领没有施展空间。更令他烦恼的是,镇里警察局局长儿子丹尼·巴特曼(尼克·弗罗斯特 Nick Frost 饰)也来凑热闹,成为他的搭档。这个新搭档麻烦至极,整天询问大城市的警员经历。正在尼古拉斯烦心于镇里鸡毛蒜皮的事务和身边的苯搭档时,镇里却发生了一桩案件,让尼古拉斯嗅到了大展拳脚的机会,惊心动魄的战役开始了。
1 t, C' {$ j) f5 M; e( }1 R8 P0 ]/ u# f/ ~* u% f5 [
 A skilled London police officer is transferred to a small town with a dark secret. % Y. I5 d6 {- a, c4 L- H
Video
! E, H; q6 ?4 P+ D! eID                                       : 1
  A8 e6 J7 r1 W& D' dFormat                                   : AVC
5 r2 y, D- m* m, k# ?  nFormat/Info                              : Advanced Video Codec
- Q8 A# E/ i- b# _+ FFormat profile                           : High@L4.1
+ E  H* e4 I1 g* {2 \Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames6 N3 }2 O. `0 @$ H5 s
Format settings, CABAC                   : Yes2 n- v# ?) D: x
Format settings, Reference frames        : 5 frames
6 x+ Y2 Z. T: o$ w1 a0 O, {Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 X' `+ I" g" M, c* k' {" j4 H- ^
Duration                                 : 2 h 0 min/ G( P5 f% J6 [8 e6 Y1 S" f
Bit rate                                 : 10.9 Mb/s" O0 h( B% B  s/ _
Width                                    : 1 920 pixels
6 ~0 b1 g" Y1 C/ K" j; [Height                                   : 816 pixels8 Z+ u7 K9 p; e
Display aspect ratio                     : 2.35:1) k. i/ p& s# {5 l6 R' u% Q
Frame rate mode                          : Constant$ t/ f& y$ x( E3 H* N
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS/ q) u  g: @1 U! Z; M
Color space                              : YUV
1 {3 D3 `- F, i+ {Chroma subsampling                       : 4:2:0
1 [- L2 [; V8 c" |" T4 z# }( KBit depth                                : 8 bits$ R8 W# h+ V( S* u8 T
Scan type                                : Progressive
' l4 V6 d! [1 H* ]Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.290: L) x9 M  d6 a4 {
Stream size                              : 9.21 GiB (64%)- l1 J% R' d8 }' J2 w! B/ d' t2 z
Title                                    : Hot.Fuzz.2007.REMASTERED.1080p.BluRayCD.x264.DTS-X.7.1-SWTYBLZ
% P$ J, S, u: ?8 I- u8 o" MWriting library                          : x264 core 157 r2935 545de2f+ N! }% n  C: r: K) t1 ~& a
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.008 T, B0 _* u3 d& h7 z6 ?3 o
Language                                 : English, l' X  V0 o3 I, h+ E
Default                                  : Yes
# {4 `6 l' \+ A. a$ h+ n: WForced                                   : No
) `& y# X8 i# ~! t+ t0 o7 \( i# P1 i9 {0 ?: ?; x4 ^
Audio
. S2 `$ q! O* c) ~) E# Z/ mID                                       : 2: J! _" G1 D2 N% l
Format                                   : DTS XLL X
+ }( E/ A+ Z7 a5 w2 K+ n6 hFormat/Info                              : Digital Theater Systems8 u7 ~( X2 R# E
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
& L% F$ I: l, |' b8 ?Codec ID                                 : A_DTS
4 T, m* n. x* J# O9 W7 K7 FDuration                                 : 2 h 0 min
2 C: @3 U0 p9 S' p0 JBit rate mode                            : Variable
* [+ Q3 C0 j( e( a+ r  fBit rate                                 : 5 998 kb/s, N2 J2 l1 P  c7 {
Channel(s)                               : 8 channels
( J  l/ M9 H# |- M6 l9 {; }2 t2 R$ N; ]Channel(s)_Original                      : Object Based
" V& r. E4 K4 s+ @5 CChannel layout                           : Object Based
9 \  x4 \- j8 o0 ^# O! k7 }Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 b* L" |5 K# g  a  JFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
; f1 \5 l8 h! y9 RBit depth                                : 24 bits
2 A5 S* K* F9 bStream size                              : 5.06 GiB (35%)* {) \0 R- E/ B% k. ?4 K8 g% ?
Title                                    : Hot.Fuzz.2007.REMASTERED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-X.7.1-SWTYBLZ: c, i  w1 X2 F4 _
Language                                 : English4 m+ n7 V8 P2 N6 M
Default                                  : Yes. \, z( ?- i: R, O& t$ W
Forced                                   : No
% ]( D% B+ V$ g- h2 u2 Z" T7 w7 `
" e7 M; H/ H. H% a+ `) M8 KText #1
0 ~/ \! A& o$ }9 f+ L$ V4 B: YID                                       : 3- A' y& ~! f7 [6 ]+ s
Format                                   : UTF-8
* R& c; {& ?. u+ d: jCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8: Q# z  o! y: A
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' n9 Y- s" W- b$ ]! Q* ZDuration                                 : 1 h 54 min
0 S7 [' s) G7 A5 ^Bit rate                                 : 71 b/s5 V% R0 |* k; k: o) R
Count of elements                        : 1867
" U% P2 x- \9 n. |1 VStream size                              : 59.7 KiB (0%)
& e- k* _: ^# TTitle                                    : English-SRT
' ]4 A" d; F$ L7 lLanguage                                 : English
# @  g& h* w& A9 L5 H9 sDefault                                  : Yes* E$ m* A- T) p, e( V/ s
Forced                                   : No5 k2 k  d: e1 ]* G# ]  c

3 A* E. N. d6 k6 HText #2
% _; j: K" {: G+ Y9 H  b# ]ID                                       : 4
0 w, j- s+ l( [0 f% ZFormat                                   : PGS
8 ]" A' x; q4 I# NMuxing mode                              : zlib- I% L+ p5 J, r" L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  l5 t9 C" P) z- G, g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 R! V( a$ B0 b1 r0 p2 d
Duration                                 : 1 h 55 min5 ]- g. q3 m$ J& k( k. z. V# o
Bit rate                                 : 49.2 kb/s' a1 _. k% h" G* q) S% o
Count of elements                        : 4062
) i/ m9 A9 D1 {* A: [# ^/ EStream size                              : 40.5 MiB (0%)% n- u" Y$ g9 F+ S1 P
Title                                    : English-SDH-PGS, m& j! w$ H5 j3 N- P* Z$ p% s: X& f
Language                                 : English
9 Y0 P: O7 Y: R( N5 h' NDefault                                  : No
4 o0 [  B: |. g: K1 _! `$ o% K6 {& LForced                                   : No
% A- z  P. m+ ^. m6 n
& r0 X+ C; G( }/ ^. d; WText #3
, b. p1 J; `# z8 c# n- u7 O1 sID                                       : 5
# i+ ?9 X( d( {Format                                   : PGS* V) ?5 ^. ?, K
Muxing mode                              : zlib
5 m0 `% k# h2 X* |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* C- L/ p) B( K4 l0 Y6 t9 k2 m+ L' _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& Z6 L& I9 Z5 t- ?8 Z, L" R0 x0 }
Duration                                 : 1 h 59 min
" O( v6 Y) H/ I) G( M5 G3 Y) sBit rate                                 : 32.7 kb/s7 x" f/ g/ A$ ?$ }
Count of elements                        : 2876( C! q1 @* [( g, W5 K& Z# U5 U
Stream size                              : 28.0 MiB (0%)6 H4 v- V# M0 M
Title                                    : French-PGS8 e* K" U9 @, C! M( g) c
Language                                 : French! S! [7 v: u0 M* J
Default                                  : No
6 D8 A5 H/ |! Y: C: O% a" q7 jForced                                   : No
9 J" s* i# v/ J' ^" f
3 i4 h/ {; A/ m, eText #40 W+ T1 B, Y4 B) p$ t$ ]3 x
ID                                       : 6" z& I! c) a. o6 ?8 r% {8 i- H
Format                                   : PGS
1 B; I: w2 z2 m6 W0 ^Muxing mode                              : zlib
; }4 O1 j0 X! M7 L, ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 w8 w$ @$ C% X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. w+ B5 `8 M9 SDuration                                 : 1 h 54 min
" {  Z+ K5 R( S* f; ^" [: ^2 hBit rate                                 : 29.5 kb/s4 |! [3 Q. N$ @( c* c0 _
Count of elements                        : 32769 c- B0 _5 C! a+ H
Stream size                              : 24.1 MiB (0%)
8 h# I6 h6 l( L7 K* {  {Title                                    : Japanese-PGS
3 S8 c( x! p6 s% ]Language                                 : Japanese& A2 T5 @% X  [5 N" k$ |0 x
Default                                  : No! C; p2 K$ o8 _  u5 |# T- B1 S1 U
Forced                                   : No! T9 {" q5 k  `. U0 ?6 }. i
; I* r' D5 u, Q$ n& Q# U3 [1 l
Text #54 F$ ^7 ]; B+ l% M8 ]
ID                                       : 7
; k7 s3 r+ H" b1 Y$ DFormat                                   : PGS2 A. }7 v# B% w: h0 [
Muxing mode                              : zlib
3 S7 H! O: H) ~( i# r# iCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# d3 S$ E3 \( |. I2 X3 P; zCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 F' t# R# F6 a4 z6 X5 |% q
Duration                                 : 1 h 59 min
1 g' Q& t  Z# t' h& FBit rate                                 : 41.2 kb/s% B6 a/ B) U5 K& G0 k+ w3 Z
Count of elements                        : 3112
! h, o& o: N; C( i* gStream size                              : 35.3 MiB (0%)9 E+ P: T" N5 f
Title                                    : Portuguese-PGS
  i3 W( R- u5 a! A6 M4 e2 {Language                                 : Portuguese
  |6 j9 x; G9 g# ~; I, t% lDefault                                  : No
& L1 @9 J$ [  B8 B9 q! w% z- r8 i5 aForced                                   : No9 x# H  f. x' e' K- i9 L

- |! W' `8 I) L" vText #61 a- N  ^  O3 K
ID                                       : 8. J* u+ `4 F  U% n* s( P
Format                                   : PGS; z* M5 p, Y. O: ^, P: w3 C
Muxing mode                              : zlib
: S* i/ u0 C, q* lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' a$ s9 X- L5 _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 j5 N1 L: j/ L" U9 C) T: h# \Duration                                 : 1 h 59 min: m& \  E' M0 `$ N  W" L, m
Bit rate                                 : 41.7 kb/s
$ N& ?% T& M1 w/ n+ Z' c* T0 j  u6 jCount of elements                        : 3110
) t' V) o2 T, D1 L3 D: |Stream size                              : 35.7 MiB (0%)
9 H( j7 B) O5 G* ]) C: gTitle                                    : Spanish-PGS
% @% a( v8 Z6 G0 _8 z/ j' p6 QLanguage                                 : Spanish* F' y1 ]3 g, [% b* p# D( j
Default                                  : No( P+ r6 @& {5 `, I
Forced                                   : No6 _7 [( q  C* ?9 M% G! O

* w7 i" v: E4 d* Z% _+ @& NMenu
5 D& E9 F2 K9 E) E9 O0 H2 ^) O00:00:00.000                             : en:Chapter 01- A  z. e8 c0 v( c  g# G5 P
00:02:25.937                             : en:Chapter 02/ p5 z/ \3 ^2 |  C3 S
00:05:23.197                             : en:Chapter 03
2 H4 t; D7 y4 z' U; Y00:07:15.435                             : en:Chapter 04$ R7 P) |' N2 ?) T
00:12:09.770                             : en:Chapter 052 Z* l: D$ t+ O  k  Q* @3 r: G
00:14:07.304                             : en:Chapter 067 i+ e0 a; G1 Q6 K
00:21:38.964                             : en:Chapter 07
! O# m0 b8 b4 ?/ m2 j3 h  }  @00:25:47.587                             : en:Chapter 08+ H' t- b4 s4 }' r6 X; J
00:28:46.349                             : en:Chapter 09. T( H# S( z* I3 T9 y) u. l* i
00:32:08.217                             : en:Chapter 10
) M1 F2 D; C$ T00:35:27.416                             : en:Chapter 119 `2 D8 l5 ]; X) ?# M- \; I
00:39:07.636                             : en:Chapter 12
8 o' z/ z+ ]4 _  H00:42:11.862                             : en:Chapter 13% o: q$ X0 r0 L
00:44:55.651                             : en:Chapter 14
# Q' C6 H) E7 a- G; K00:49:26.630                             : en:Chapter 15
4 N# T+ D1 ^7 H00:54:58.295                             : en:Chapter 16
) L3 o# K7 w& b01:01:44.951                             : en:Chapter 17
5 @$ n3 @* i* P: |5 I01:09:24.285                             : en:Chapter 18
; ^" `( f/ E3 n) K01:16:58.572                             : en:Chapter 19% O; `+ u6 a2 X* H/ H
01:19:14.791                             : en:Chapter 20% V# i" Q: R( X0 j
01:28:59.208                             : en:Chapter 217 U/ h/ z% e( [- |3 J6 l5 `, g
01:31:40.119                             : en:Chapter 22/ ~* x# Z5 O; ]/ r' E
01:41:13.525                             : en:Chapter 234 ~9 T: d0 O) ]9 y% s5 |
01:45:30.407                             : en:Chapter 24
+ p! H( m  o( U/ A4 q& L01:50:49.017                             : en:Chapter 25+ D6 e' m8 U, E$ k" c+ z; q9 f/ L
01:52:01.840                             : en:Chapter 26
+ @3 D3 M: k0 l% w3 U/ Y: {2 V01:53:54.410                             : en:Chapter 270 _3 z/ S  f# G5 [' ^7 c
01:55:14.449                             : en:Chapter 28
Video
$ Z* V+ V& [9 E8 ]ID                                       : 1
) R' W3 h4 v, K, q2 q  RFormat                                   : AVC
' z% G6 f2 d% d4 M+ f2 D# W9 NFormat/Info                              : Advanced Video Codec
7 R. n" V: z- P. ]9 ?: F6 JFormat profile                           : High@L4.1
$ B/ O' ]& U4 @# B: p" U3 AFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
- S  Z: K* c  |) @- g9 PFormat settings, CABAC                   : Yes
8 ~/ S9 }" j' B" XFormat settings, Reference frames        : 5 frames% }/ M1 P4 \8 e0 ?4 b7 q$ f- \
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
. p1 W+ {: L1 [0 TDuration                                 : 2 h 0 min
% g5 \9 G3 c; h( ~8 lBit rate                                 : 10.9 Mb/s6 V4 e8 m; d* Z$ A+ X- A' [
Width                                    : 1 920 pixels
& m! g- Y( v! f& T$ ?9 MHeight                                   : 816 pixels
' K% f( {0 A) {( w( A* A3 tDisplay aspect ratio                     : 2.35:1
5 ]8 y, o& V% pFrame rate mode                          : Constant: T8 Q7 D( i/ Q
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
' S- G5 y4 I* P. B, q) Q2 IColor space                              : YUV0 M7 E6 ~$ n# h4 g. c
Chroma subsampling                       : 4:2:0
0 r& z2 h" b, A2 w0 d; vBit depth                                : 8 bits2 f3 U6 x( L5 ?# a1 [0 S
Scan type                                : Progressive
& |$ X  x. T# I3 F6 [Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2904 q4 l/ E/ x7 J# {
Stream size                              : 9.21 GiB (88%)
3 }2 x5 {% P- R3 RTitle                                    : Hot.Fuzz.2007.REMASTERED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-SWTYBLZ
, v3 |$ u1 |! S+ A: sWriting library                          : x264 core 157 r2935 545de2f* x# e3 s7 [/ f) E3 M2 \5 y7 @
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ~  B1 k" E$ d& d8 m( xLanguage                                 : English' m3 x' c/ F- v3 n/ l: |9 C3 V
Default                                  : Yes/ o8 F  t5 M& J3 I: f. P* d
Forced                                   : No! W0 h9 T6 `5 n3 h6 G  K1 x

# P) p; ^" p0 j, F# V/ QAudio2 J0 n% j- |. D9 o8 ]
ID                                       : 22 z! ~8 [  t0 a  N6 S4 ?
Format                                   : DTS: B$ K/ G0 K1 w9 |  n
Format/Info                              : Digital Theater Systems
; R5 y" V4 J* U- jCodec ID                                 : A_DTS1 n& u, K/ Z5 P/ j- @
Duration                                 : 2 h 0 min: y3 x& w" V( s* {9 Y" {! \
Bit rate mode                            : Constant
0 a$ d( K: ^" B! p5 |* h5 D) T+ |Bit rate                                 : 1 509 kb/s
$ Z2 c/ i! a) B: ?; \Channel(s)                               : 6 channels
) R  R% \0 ?- _# \, fChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE* q6 X" L; C1 s7 ^: W; r+ |4 x7 B
Sampling rate                            : 48.0 kHz
, e, J2 ?, f$ pFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
. Z; D3 g9 w' W. c: q" `Bit depth                                : 24 bits# x4 s$ P3 _% c7 t3 e$ k, C" j
Compression mode                         : Lossy. |! w" s- L; `6 k6 S  r
Stream size                              : 1.27 GiB (12%)& Y4 Y% X8 e* L5 W. l5 K: q4 f( F
Title                                    : Hot.Fuzz.2007.REMASTERED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-SWTYBLZ
. I! P# [0 }5 z7 W0 DLanguage                                 : English
6 Z* A- ]; o4 q- ]% {8 b' ~Default                                  : Yes
/ C, k% ]: b6 S2 T. ]$ y2 b3 qForced                                   : No- h/ V* [0 z7 }( h$ t/ h
6 B. D; m$ h9 X, F
Text- G' G& P" d9 N3 o) S& T
ID                                       : 3, p6 u- I# U" u3 C/ R# X2 Y
Format                                   : UTF-8
5 ]5 q/ w" Y4 x  {Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ l3 W9 W/ T8 x8 ?. bCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: b( R8 V# Q* x9 w  q. |+ RDuration                                 : 1 h 54 min- _; {* L% Y1 F# [! P
Bit rate                                 : 71 b/s7 L8 [$ z! A: h+ w% @/ S
Count of elements                        : 18675 E% @' f1 M0 t  g
Stream size                              : 59.7 KiB (0%)
1 L8 a* }6 ^. o" |5 k( H2 G; L, sLanguage                                 : English
9 y: D  {# ?% M0 O$ e) |* D% VDefault                                  : Yes
4 O$ G+ B; n2 M) |! fForced                                   : No
6 {  Z7 x  W' {6 _6 }* S  {# x# k5 f5 |9 `. l0 M& V
Menu
* Z1 t& a: G8 N8 w( j) T2 Z" W00:00:00.000                             : en:Chapter 01; f9 e2 H& C0 ^3 O5 I# f0 \
00:02:25.937                             : en:Chapter 02
% F$ G, I5 }* h  S2 u2 Y00:05:23.197                             : en:Chapter 03
. o3 l+ T! _" y6 z: U) j3 ?8 D& c! \00:07:15.435                             : en:Chapter 043 v! v( u, Q" h3 ]+ P. t
00:12:09.770                             : en:Chapter 05
2 f" G% O0 Z: k2 D4 G4 l+ N) f) G$ s00:14:07.304                             : en:Chapter 06) `9 x; k- p- I: N
00:21:38.964                             : en:Chapter 07
- `+ q, Y/ m$ u2 I00:25:47.587                             : en:Chapter 08' D1 o# X& r" G- |. ]# T" V& i
00:28:46.349                             : en:Chapter 09
0 I9 q! |+ T& T2 X& K! S00:32:08.217                             : en:Chapter 10
+ f4 m! v2 ?' q+ |- {00:35:27.416                             : en:Chapter 11( \$ }- N: Y9 e$ r
00:39:07.636                             : en:Chapter 12( O; X6 b' j4 c  p4 e) q3 ?* R
00:42:11.862                             : en:Chapter 13. x# E- J1 W6 _
00:44:55.651                             : en:Chapter 14- O* o' `( o. x7 r1 U! j9 |/ D! g6 o
00:49:26.630                             : en:Chapter 15
& K! R% e" V7 m+ _6 j00:54:58.295                             : en:Chapter 16
+ Z/ f( C' y: y  L6 C4 e01:01:44.951                             : en:Chapter 179 e4 }7 K! A' k! t: H: y
01:09:24.285                             : en:Chapter 18
7 u$ M3 c3 j4 t- I/ P! @01:16:58.572                             : en:Chapter 19
$ R1 i# g2 c$ |/ \2 K" V' K- y01:19:14.791                             : en:Chapter 20
; U1 N7 F! C9 ]- d6 T01:28:59.208                             : en:Chapter 21
' h. ?$ O, Z& Q+ X1 L4 x2 u01:31:40.119                             : en:Chapter 22
9 j5 C% P! e% G# g01:41:13.525                             : en:Chapter 230 h, F# ]2 _% ^6 Q$ k
01:45:30.407                             : en:Chapter 24
/ Q# k& H4 q- m' v2 ~01:50:49.017                             : en:Chapter 25
( c; v/ y3 @2 m01:52:01.840                             : en:Chapter 261 m& Y, u+ I, C! H- j! _  o+ h
01:53:54.410                             : en:Chapter 27- P! G+ e3 T- @# P0 F. \+ d7 A' o- g
01:55:14.449                             : en:Chapter 28

* B& `! f5 P- i7 F+ J6 q
( z1 L8 }0 p' }Encoded from 4k bluray.
# r" @# W' K  q# b
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

1099

帖子

4025

积分

Sponsor

金币
332 枚
体力
1461 点
lanpanshuma 发表于 2020-5-25 17:29:50 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!& L4 z2 H! C& K6 M6 ?$ _
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!5 L4 o" J9 l# _+ F- R9 T  f$ @) h
该会员没有 ...

10

主题

1204

帖子

6453

积分

Sponsor

金币
835 枚
体力
3215 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-5-27 10:14:01 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

554

主题

1737

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1338 枚
体力
3977 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-5-27 21:42:07 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!+ R' ~( b& g3 ]$ [1 Y0 l
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
" Y% t+ |( |3 z

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-16 20:35

快速回复 返回顶部 返回列表