BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 27|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 甘地传 [4K REMUX无损版 自带中字] Gandhi 1982 DISC1 & DISC2 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 51.54GB & 48.16GB

[复制链接]

4310

主题

4468

帖子

5万

积分

Post Share

金币
7979 枚
体力
16161 点

卓越贡献勋章

The life of the lawyer who became the famed leader of the Indian revolts against the British rule through his philosophy of nonviolent protest.1 s* E4 t: M5 A0 i; n; q
7 e$ v% p2 b8 l

; b: [) H% R5 @; e; b: k, h0 S$ \3 H( j3 s4 {& D
◎译 名 甘地传/甘地
" V7 c+ }7 W% q6 r◎片 名 Gandhi / Richard Attenborough's Film: Gandhi
, }; ^8 E, Y/ `' U! m" ~  ~6 q' y# i◎年 代 1982# B/ U2 a8 c) u
◎产 地 英国/印度/美国
6 l" p% I; s% N4 ?◎类 别 剧情/传记/历史  C- x( \8 n% X' |
◎语 言 英语
  A6 B: `# B& M3 N' t: {( j( M◎上映日期 1982-12-031 ?2 [% }  g8 k$ [" b0 S( @
◎IMDb评分  8.0/10 from 214,169 users& t0 Y( n, m0 @! \4 z/ Q% A
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0083987/
$ y/ M: P; C" B9 f◎豆瓣评分 8.6/10 from 28,613 users
7 i! O6 q1 L4 Q* h) w) U& P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1292238/: d9 d) z- Y# M0 t. I
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD+ F% `( F( w! x7 v7 `+ W& x
◎视频尺寸 3840 x 21608 m7 b2 K7 J8 M# d
◎文件大小 2DVD 51.54 GiB & 48.16 GiB: p1 W/ J% q( a! }$ ]1 O9 n7 S& p
◎片 长 1 h 32 min
" C4 }/ |- v0 b9 X◎导 演 理查德·阿滕伯勒 Richard Attenborough3 @! [  K/ j9 F
◎编 剧 约翰·布瑞雷 John Briley0 w& n* J& Q" w
◎主 演 本·金斯利 Ben Kingsley1 b; b; ?6 b0 E! u' o
     坎迪斯·伯根 Candice Bergen
5 z& ]) b0 V0 c6 I9 x4 [     爱德华·福克斯 Edward Fox3 N- O# E9 [) |  v! y# f9 J& Z4 \1 V
     约翰·吉尔古德 John Gielgud2 k0 D4 u# k/ U; p5 f  H4 Z, p
     约翰·米尔斯 John Mills
" H/ i9 U9 ^% `! U     马丁·辛 Martin Sheen
: A" P3 M5 N$ M* `     丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day-Lewis
2 P/ |/ Q- e* T3 ?, I$ s/ m
5 Y0 }) \* |3 U$ ?+ O◎标 签 传记 | 印度 | 甘地 | 历史 | 英国 | 人物 | 经典 | 1982
1 n$ F- f8 E6 F7 ^( i" Y6 b* A' |2 |' O' w7 |
◎简 介  
4 v1 E6 O. J& f) m
6 E7 L8 R  C# l9 w, m* N: p 本片记录了印度圣雄甘地史诗般传奇伟大的一生。1893年,24岁的甘地(本·金斯利 Ben Kingsley 饰)受邀前往南非任律师职,决心在当地带领印度移民开展非暴力不合作的抗议活动,并因此入狱。出狱后甘地回到祖国,在三八朗地区建立了高僧修行所,加入了国大党领导的印度独立运动,宣传非暴力不合作的斗争理念。运动中甘地曾四次入狱;在其不懈努力及国大党的带领下,印度独立终于提上议事日程,甘地也于1931年赴伦敦参加商讨独立的圆桌会议。然而随着独立的临近,印度国内穆斯林与印度教人民之间的宗教矛盾日益突出,甘地的非暴力不合作理念又面临着更为严峻的新挑战……0 P( G- ]6 ]7 W; @  q
9 N! R9 m! |4 e7 m( G
 本片获1982年奥斯卡最佳影片,最佳导演(理查德·阿滕伯勒Richard Attenborough),最佳男演员(本·金斯利),最佳原创剧本,最佳艺术指导,最佳摄影,最佳服装设计和最佳剪辑共八项大奖,并获奥斯卡最佳化妆,最佳电影音乐和最佳音效三项提名。
0 u9 [) [! A1 J$ u9 [0 J- l, c% }, g+ }6 m- i2 N! m
 This acclaimed biographical drama presents major events in the life of Mohandas Gandhi (Ben Kingsley), the beloved Indian leader who stood against British rule over his country. Dedicated to the concept of nonviolent resistance, Gandhi is initially dismissed by English officials, including the influential Lord Irwin (John Gielgud), but eventually he and his cause become internationally renowned, and his gatherings of passive protest move India towards independence.
3 f& m. q  Z' ?  E  c6 I  x2 x9 W: T8 c" H" }3 h' s/ p
◎获奖情况  ! x- n8 ^6 j' F2 a& ~
3 b. F% \7 Z1 h4 \/ E
 第55届奥斯卡金像奖(1983)
, i4 P+ c4 J& r+ f8 O 最佳影片 理查德·阿滕伯勒: B; F0 U1 Y( X7 X: @3 T" S% k
 最佳导演 理查德·阿滕伯勒. N) G- c% t: z! y4 M( J/ ^
 最佳男主角 本·金斯利
* \- Y: F$ m- W- H9 F" m  V 最佳原创剧本 约翰·布瑞雷$ q; e7 R! X( m( e
 最佳摄影 罗尼·泰勒 / Billy Williams
- _) ?" q* F" y8 ^! D9 u 最佳剪辑 John Bloom
; o9 p& D; t$ f1 ]9 ~! G$ ] 最佳音响(提名) Robin O'Donoghue / Gerry Humphreys / Simon Kaye6 B1 Z( r; o( S6 w4 y2 S
 最佳艺术指导 迈克尔·塞尔顿 / Robert W. Laing / 斯图尔特·克莱格1 q1 D( Z0 i: p/ l2 n! c  j
 最佳服装设计 John Mollo / Bhanu Athaiya
3 O5 P# k$ W: B5 r2 ^8 S! G 最佳化妆(提名) Tom Smith
/ H) m! ]' w9 j2 b 最佳原创配乐(提名) 拉威·香卡 / 乔治·芬顿$ R5 C2 I' k2 F
; D! v# W3 |2 o+ G& u4 s; L
Video
: u2 X4 B0 H/ A6 w/ @4 B/ TID                                       : 1) c) P, _& G, A8 b
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011); E2 N6 E1 P& A' N: v
Format                                   : HEVC
/ {, r8 W& V/ eFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
5 R7 Z0 m4 U% Q+ v8 R( iFormat profile                           : Main 10@L5.1@High- m) g& T% T9 T' y
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
2 j0 c7 l/ }* }5 n0 v2 C+ t! CCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
- j7 _1 A" Z3 EDuration                                 : 1 h 32 min
% D! r' N' x" h, @3 vBit rate                                 : 61.1 Mb/s
3 \) Q# A0 G) r: _2 FWidth                                    : 3 840 pixels
4 b6 z$ w/ z) Z" hHeight                                   : 2 160 pixels
* h: t5 T+ c$ W) SDisplay aspect ratio                     : 16:9
( [& b9 b# {# i* S- k2 M! _' V4 n8 FFrame rate mode                          : Constant
/ u" p+ h4 A6 x, [9 O2 H( s7 VFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
1 L# I# t: G, y+ e: C  ~Color space                              : YUV0 ?3 l  A& f2 y% n) ~
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)$ T' A* R$ n/ q+ n" m& @5 w
Bit depth                                : 10 bits
! H- L. I4 I: o3 p/ D$ \% tBits/(Pixel*Frame)                       : 0.307
( L2 c8 Z6 D7 P: ^  Y0 \9 [Stream size                              : 39.3 GiB (76%)
  l  r. D+ E. E0 n0 STitle                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. q) ]# s. Y6 B" ALanguage                                 : English
8 E) q3 x7 z5 [2 b- i. }% YDefault                                  : No
4 }3 ~$ j+ s4 T2 {6 oForced                                   : No, T  B! \% Q3 @% Y; i9 t6 Z0 h; ]
Color range                              : Limited7 r' @6 C6 Y+ [: G3 G% u  y
Color primaries                          : BT.20203 k9 t5 G* f& b3 }0 s
Transfer characteristics                 : PQ
, ^: D/ m% F# O* _Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant; x# u4 l# P- Z2 {
Mastering display color primaries        : Display P3
: K1 ]4 i7 \# g2 J' y# p! ]+ WMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2' F( Y5 v4 ?) x" a" L
Maximum Content Light Level              : 3991 cd/m2
3 e9 M8 b! _1 _, F+ m4 \! RMaximum Frame-Average Light Level        : 240 cd/m2) c) r9 S; x# _$ h
Original source medium                   : Blu-ray% e5 j, q# E" H; U) q# `& ^

$ d+ P" J1 q3 ~+ q' ?$ ^Audio #1
, @' o3 f7 Z! ]7 H; o8 ]. E  EID                                       : 2
, I4 {: F3 w/ x$ ?" X' T" @$ KID in the original source medium         : 4352 (0x1100)& M, O* f9 A& W! z
Format                                   : MLP FBA 16-ch* x, V) E  O% l8 I0 ^
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation: m8 |. V5 D* T- y# u$ P
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos9 o% i! _0 }. D7 j
Codec ID                                 : A_TRUEHD1 J: m+ ]# G1 k  x4 f7 d
Duration                                 : 1 h 32 min
, J/ m, O( k; ^Bit rate mode                            : Variable5 I" h2 V) E. k% ~* g
Bit rate                                 : 3 632 kb/s( Q" y( v" m& U/ p$ P/ j
Maximum bit rate                         : 6 633 kb/s/ z. V  V% r' _, U5 Q
Channel(s)                               : 8 channels
( I( g$ }1 f; w/ s' UChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb9 d5 }! X9 I. Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 Y: N! B8 v8 E- NFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)5 ?- b( J# {2 E
Compression mode                         : Lossless
4 c, N! H! w2 \# z7 {5 [Stream size                              : 2.33 GiB (5%)! b* w& A& o' V  @5 X& }+ D. A
Title                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
5 ]* J' h' ]: I+ D# KLanguage                                 : English
* u9 k5 n- [5 w2 S7 E1 PDefault                                  : Yes; T5 l- o6 g  Z' V5 r1 u
Forced                                   : No
  q; V. B1 V; _8 QOriginal source medium                   : Blu-ray
; C2 f" }% t. ~2 RNumber of dynamic objects                : 11  u; T4 l8 M" @( G0 S5 @1 s
Bed channel count                        : 1 channel6 \. W* [1 _: n
Bed channel configuration                : LFE
, T9 i6 t3 v+ X; @! D: k
4 y' n) m2 F2 x- P% s) s6 j3 G2 {Audio #25 w- x5 C! n9 F( i" t' D* d& a
ID                                       : 3
3 Y! w  _; X8 [' o! N+ XFormat                                   : DTS XLL: I, d8 ?( b# Q8 j# U, q: |
Format/Info                              : Digital Theater Systems6 L3 N2 O6 f1 c0 s7 {# f. z2 y9 q
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
, v1 y* |. D) K# s, RCodec ID                                 : A_DTS8 c) u$ G* j8 p' E" ]
Duration                                 : 1 h 32 min8 g# @9 I: @9 D
Bit rate mode                            : Variable  V: y& j! @2 i# ?, ]
Bit rate                                 : 4 005 kb/s+ G# z5 H5 K. T; A
Channel(s)                               : 8 channels
2 R" w1 E7 h+ v0 EChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
0 q6 [5 @. H% o; s2 N3 QSampling rate                            : 48.0 kHz
& ^0 {; X, a% S% IFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)* ?' ~! B% K8 @: s  e" W) D
Bit depth                                : 24 bits$ u" Z4 s9 w4 E5 q
Compression mode                         : Lossless3 O+ p* H1 \2 h  \% p: W$ N7 V
Stream size                              : 2.57 GiB (5%)
  |1 ]1 N4 f+ s8 U$ ?! H% tTitle                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
, |& o$ R8 r( u( \% E7 n7 {Language                                 : English8 E% R' c) b. G0 e& `: e8 {7 l3 |* }
Default                                  : No
4 e! i/ n5 `" T3 V1 MForced                                   : No
" F3 q4 g8 B4 W" Y( D' }# ]5 v1 p$ @3 F6 p$ k
Audio #3
& W, B% w& |) b* [# wID                                       : 4
* V# ?" ^9 |5 G0 p( b" e4 Z5 a9 GID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
2 Q7 |( Y! F# r* f% p$ CFormat                                   : AC-34 Z- H# }; B. y5 `+ w* F( j+ c
Format/Info                              : Audio Coding 3
6 U( h6 y- e- o& H1 b6 T5 OCommercial name                          : Dolby Digital
2 k3 {' `. n$ o# u( GCodec ID                                 : A_AC3
) P+ E4 T  C4 d% S0 E% Z; ?Duration                                 : 1 h 32 min3 o  J- l/ _/ Z* m4 u( m- U
Bit rate mode                            : Constant0 A; m' K3 T* y9 ?# O
Bit rate                                 : 640 kb/s, V( v& d/ q" t. }0 ~
Channel(s)                               : 6 channels
5 ^4 f8 O0 H! S1 m9 I1 ?Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 ~0 G# p* O# \& M1 k
Sampling rate                            : 48.0 kHz+ n" [& |  g. B8 O, h. l% f
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
. \1 l5 T# Z+ k0 MBit depth                                : 16 bits
1 S7 o1 Z( Z: k: hCompression mode                         : Lossy
4 ~. s' X  A$ a% DStream size                              : 421 MiB (1%)
' ^" q" I5 q& ETitle                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; i! i- P! A$ ~8 H4 o! X5 r3 Q
Language                                 : English
% i6 |$ w, H8 H! ?, EService kind                             : Complete Main
* T; ^- T) }# ^' C! UDefault                                  : No
6 e1 ?) z8 o, pForced                                   : No
" q) {) p6 @# |" b# D# G$ x9 ROriginal source medium                   : Blu-ray
8 W2 }& t! o  y5 @6 P1 b% N) }  l: N$ {' E
Audio #4
! @* _& z: x1 @; x( Z& dID                                       : 5
4 n$ y$ K! f) K+ PID in the original source medium         : 4354 (0x1102)0 H8 V% P  @$ K! N
Format                                   : DTS XLL
8 f- [9 ~( J+ P* X- z, rFormat/Info                              : Digital Theater Systems0 n  c+ d) ]6 N2 F
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
1 ^3 B7 }7 X5 e# ~) GCodec ID                                 : A_DTS$ G- H" c, w% C
Duration                                 : 1 h 32 min
/ P) T- y. V" R& [) VBit rate mode                            : Variable- d2 z* B2 C$ p. d: n
Bit rate                                 : 1 559 kb/s
7 k, _* j2 c/ eChannel(s)                               : 2 channels4 t1 \: J' V6 o: F( {( A0 i) ]
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 t4 q$ y( N7 _" U: `7 t/ UFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
" I/ t, c& H, K* g2 ^Bit depth                                : 16 bits0 O1 l' N4 s: ?% Z2 S! K
Compression mode                         : Lossless* J* |/ b: h* S/ A
Stream size                              : 1.00 GiB (2%). ?# L! R$ n( x* p
Title                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT( x+ \6 x9 l- H3 E5 s
Language                                 : English
+ X5 Q4 P: H6 N& L# T6 G3 m  q, zDefault                                  : No
& p3 |  e: U: F8 dForced                                   : No
9 M+ t$ R% Z5 S( t+ \3 w: bOriginal source medium                   : Blu-ray" X1 e# i$ D" [. P& C$ D$ Z
4 v& }& V8 _- N1 N
Audio #5
) V* w/ V! w! `" PID                                       : 69 k& ^4 F0 |$ s- h+ y
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
; P, ^4 J$ D) o& LFormat                                   : DTS XLL
- Y* [$ I- [0 s" k/ IFormat/Info                              : Digital Theater Systems
9 z+ O& d5 O' v" |1 o6 W1 G( E4 mCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
2 y+ B4 H) O1 {5 aCodec ID                                 : A_DTS- l  N: [6 S0 S/ D5 W% s, p( `; o
Duration                                 : 1 h 32 min/ f' ~. m, y/ s' u6 t0 U; A( y- @
Bit rate mode                            : Variable
' w* Q4 n" u2 r# hBit rate                                 : 2 090 kb/s
- v4 z1 p5 g6 w% q4 XChannel(s)                               : 6 channels
9 J/ S0 W6 j- H+ u4 ]Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE' A1 z" h, R; p4 {1 a
Sampling rate                            : 48.0 kHz; _; e* }) Z. i( A, [) Z+ t: Q3 c( M
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
' {3 U3 S: n- d3 q; t/ WBit depth                                : 16 bits
* \& V* T! K& p8 nCompression mode                         : Lossless: `2 [6 C+ l' L/ C; M$ l
Stream size                              : 1.34 GiB (3%)" o: ?  R* t1 m# z( x5 X0 Q, D
Title                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
' Q2 E% g, C. i8 s; q6 yLanguage                                 : French$ K( W! O3 q& T4 ^
Default                                  : No
. T( K, s* ?" H# sForced                                   : No4 o: J4 \" R9 ]- l
Original source medium                   : Blu-ray; r2 r3 w0 S8 R3 ]

* y! Y6 O7 V. T  b7 C7 U& g6 q: DAudio #6+ V/ z6 ]* Q# O7 [8 a. e1 O0 Q
ID                                       : 7
3 h- k2 E% B7 LID in the original source medium         : 4356 (0x1104)1 H% z% J" m# O$ {
Format                                   : DTS XLL' l, B/ F& _$ x1 c: h& q" e
Format/Info                              : Digital Theater Systems4 a( o" t5 ]' n' u
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio1 S6 }9 j/ x0 v+ `4 d3 R
Codec ID                                 : A_DTS0 o5 b- R9 m2 ~$ m
Duration                                 : 1 h 32 min' l, B0 T2 d* m% x3 o5 o
Bit rate mode                            : Variable
  y; L" h) L7 P6 Z, u: u4 s3 b2 C8 XBit rate                                 : 2 091 kb/s2 f. j7 L5 G8 Y# W) @; s
Channel(s)                               : 6 channels
. ?& ?6 p$ b# wChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE3 Z+ f7 |6 K' f+ S: V
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 f3 ^' u5 @5 u! K. M8 }  E
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
. R: b4 K: i1 H7 c; ]7 N/ R$ h$ DBit depth                                : 16 bits  j- A& a: `' P' ^+ L8 H) z
Compression mode                         : Lossless
3 K9 K3 T" b; [2 NStream size                              : 1.34 GiB (3%)3 `: d4 a' I* w  [, V( ~
Title                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
$ X# N1 C! N% W8 l% YLanguage                                 : German- C" e( D0 E4 V: Q! m  y5 x( t' n
Default                                  : No' h7 Y5 |6 O4 [
Forced                                   : No
$ `4 F) Y2 f* pOriginal source medium                   : Blu-ray  F& ]& ^5 \/ ^( J" k
- Q9 V9 \/ g1 f" p3 n/ Z
Audio #7
  V9 q0 X/ R+ e- G' z/ v' aID                                       : 8& b4 V$ m+ E* E8 B4 l2 F+ t7 W$ r2 |
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
2 b) b0 E$ b# L* v/ YFormat                                   : DTS XLL
/ q, |8 x. }% v6 f8 {% g* jFormat/Info                              : Digital Theater Systems# Q: [/ I& U* j8 V; w; r: W
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio' k9 k) n' P* H6 @& s! u8 D
Codec ID                                 : A_DTS  o- f4 }; {# j' C0 N3 X) o9 u
Duration                                 : 1 h 32 min
9 H* ?0 [8 }4 GBit rate mode                            : Variable
1 G/ z) J! o3 h" m& |Bit rate                                 : 2 081 kb/s
+ J" z: l* g/ ~Channel(s)                               : 6 channels, n# {: Y# L7 H! x5 X9 t0 {* S
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE) w& }5 s& l2 J8 W0 y
Sampling rate                            : 48.0 kHz
4 u1 h! k# E$ e% e8 h; JFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)8 \, ^* a; k' R% [
Bit depth                                : 16 bits
( P% P# `+ D$ G3 y( c. n5 V& pCompression mode                         : Lossless; u+ S$ d  V! S8 D3 s
Stream size                              : 1.34 GiB (3%)
3 {; @! t! S9 t/ I4 pTitle                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  L, U; M( Z+ @- JLanguage                                 : Italian
' p& |. y# F% u' |) dDefault                                  : No1 \; c8 q# w  n
Forced                                   : No
; ~, ^+ g4 p* j- N! aOriginal source medium                   : Blu-ray
+ i4 p3 X( G8 p* {6 r8 Z, X8 c
; R+ U0 e* @" ?( [) lAudio #8
# L, f# S* n, v  CID                                       : 9
7 q3 ?) {% ?6 U7 QID in the original source medium         : 4358 (0x1106)/ h( y. s* K$ {9 j/ [2 L
Format                                   : AC-39 n5 ~* D4 R8 Q: `  D" i4 v5 U
Format/Info                              : Audio Coding 3
8 R' ]5 ~( N# `: K, S+ \/ U5 q$ n$ E& rCommercial name                          : Dolby Digital
0 Z& L1 l5 p1 {( o; |2 n' b3 `Codec ID                                 : A_AC3. U9 }4 T+ U9 O
Duration                                 : 1 h 32 min
0 e# W$ ]# b( M; K# D& OBit rate mode                            : Constant# k4 y" g9 z- O6 `' m8 M! ^
Bit rate                                 : 640 kb/s5 r1 C2 B- D. L+ X, T4 G
Channel(s)                               : 6 channels
3 d2 i0 B, X* U7 Z/ B; gChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs# M6 s" P* W2 P4 v
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 h: R1 _% `& C3 k
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) ^. x5 i) \  ^/ kBit depth                                : 16 bits4 U. H7 t5 x, c
Compression mode                         : Lossy% @3 Q( A% c: v& S' ?- H) A
Stream size                              : 421 MiB (1%)4 M9 W& W6 r- D" J
Title                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 I' a0 {( y  N" nLanguage                                 : Portuguese1 m" F3 {0 `* Q
Service kind                             : Complete Main
8 `; @" f" Y! i2 x8 t- M1 \1 vDefault                                  : No7 V1 m7 a. d2 |& k
Forced                                   : No
1 {$ Q6 j5 X& n. `9 MOriginal source medium                   : Blu-ray7 A- O' x( h7 l
. j8 ~( f4 P' d( x
Audio #97 z& P4 S3 g  K* Q3 U
ID                                       : 10* l0 C( {4 W( C0 A* X
ID in the original source medium         : 4359 (0x1107)
4 S% L# B1 f! C# ^! ]* H, t0 }Format                                   : AC-3
' L" A- n8 _! @0 \4 _Format/Info                              : Audio Coding 37 d; M" m# X7 J0 m1 J2 p1 e2 ?: i
Commercial name                          : Dolby Digital' k4 J6 W0 z$ r$ m# _
Codec ID                                 : A_AC3
5 g/ N5 z* ^* M1 ~$ oDuration                                 : 1 h 32 min& F6 Y& Z( G; j% F8 c( \! x
Bit rate mode                            : Constant
5 R& b1 t. G% d2 G$ N6 jBit rate                                 : 640 kb/s' q! r! V4 n3 e: A7 H7 n, X7 s
Channel(s)                               : 6 channels7 F" Z. s, Z' X& s4 X- e
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! F* o5 g) P. R( xSampling rate                            : 48.0 kHz
" x) M9 J. R8 n5 Y$ K9 J  `) OFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
; A$ Z9 \, k) y3 ?7 T2 IBit depth                                : 16 bits
# g5 H3 `0 H4 {3 _Compression mode                         : Lossy* Q2 I* y  e8 h8 s7 e8 s
Stream size                              : 421 MiB (1%)# }, i- V' s) F: k& g
Title                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT7 Z* L. D; f* I) w8 @7 m" j
Language                                 : Spanish0 M; t+ a! M* D6 R$ P
Service kind                             : Complete Main2 S+ F1 Y* u' O. j6 J, y/ ~1 v
Default                                  : No! T* n4 g' C1 D
Forced                                   : No4 b2 h! x7 @$ t' g8 I" I7 I
Original source medium                   : Blu-ray
5 o' N; O: L# |8 u* m3 q5 @2 c' o& _3 U- w6 T, x5 }! P
Audio #103 D6 X% A: q3 P. R# m; @3 W: [- Q
ID                                       : 11
2 g! J8 Z; H# y, YID in the original source medium         : 4360 (0x1108)$ K. Y& s( G* S1 t! T) F
Format                                   : AC-34 M4 `# q5 U: D, k$ H7 p( x0 w/ ^
Format/Info                              : Audio Coding 3
6 q  o8 ]2 H2 UCommercial name                          : Dolby Digital: J8 b! b4 L1 [" S; m/ v/ p  b" k
Codec ID                                 : A_AC3! m$ g& E$ v- b. D: K* T# c
Duration                                 : 1 h 32 min
* V. u* A. H( U6 RBit rate mode                            : Constant" Q6 c: r) {* }) h* m9 d
Bit rate                                 : 640 kb/s
4 P8 Q; ]; O1 U& LChannel(s)                               : 6 channels( L" p# P3 ?; L5 {# E/ t8 B
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 F8 q! [* b) \1 }" z1 @
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 k" `0 n# ^5 g. P4 BFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  N4 d: b% ~5 b! K4 c0 z2 R0 x
Bit depth                                : 16 bits) {0 V. @9 Y6 X3 n
Compression mode                         : Lossy
7 _" e- r* z+ A$ @& z' f& J5 [+ HStream size                              : 421 MiB (1%)
/ {& _  S. u8 xTitle                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ o$ N' p$ O- v* Q5 `0 C9 JLanguage                                 : Spanish
8 H" t* `! Y8 O" a2 ~Service kind                             : Complete Main7 @) O1 U! w% p2 D4 L2 ~
Default                                  : No6 x0 s! z6 e0 F" `1 F5 f1 x" W( T3 s& E
Forced                                   : No
1 I, h) t: [% E/ q8 x( uOriginal source medium                   : Blu-ray
! n( `5 t* p' r+ e$ {
% b' `( k) r# z! G) PAudio #11
  K. l: f0 h: O' ]ID                                       : 12
6 q+ }# w& a8 ~, r( G, G- DID in the original source medium         : 4361 (0x1109)
% O' ?7 G$ s" H+ M& u# u2 VFormat                                   : AC-3
) A1 N1 z! I7 i. KFormat/Info                              : Audio Coding 3
9 V6 A8 ]5 Q0 I' B, T  O1 V% ^% DCommercial name                          : Dolby Digital* ?8 c6 r6 R# j) D
Codec ID                                 : A_AC37 ^; @1 c, ~3 O  U# O8 E
Duration                                 : 1 h 32 min
5 D' y. K5 B+ g  U( K- o% tBit rate mode                            : Constant
- Y0 h" t- p+ k3 p) \- k, vBit rate                                 : 640 kb/s
; l- N2 K4 k& {- h& VChannel(s)                               : 6 channels+ E# d. d/ _/ E8 C, J  n, J
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 n6 s' L! S' R) mSampling rate                            : 48.0 kHz
/ q6 Y9 A5 ?4 A+ h# oFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 f0 V/ g# f( XBit depth                                : 16 bits; D- S0 s- b2 }5 D" r
Compression mode                         : Lossy
& O* u& Z3 _5 p8 y2 [2 u* ^Stream size                              : 421 MiB (1%)
: Q. _4 A1 B/ W, S/ `! E# [7 vTitle                                    : Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  x) \: H( s3 m- V2 H& |Language                                 : Thai5 K, N  ^. d8 i9 {$ n
Service kind                             : Complete Main
. U! L! X) y8 {2 [0 KDefault                                  : No
9 Y* E0 n0 {. t/ y8 D) J* ^# iForced                                   : No  x) P0 p5 i4 V
Original source medium                   : Blu-ray0 V0 e. l4 w( b8 |+ ^

. M! o9 Y2 X  \* j7 d1 [: yText #1+ ?; O. w9 c% ?/ c. x0 J
ID                                       : 13& e3 |- E9 t% N2 s$ |0 A
Format                                   : UTF-8
. ^: d! }& m7 v/ D$ TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8; w# }) }0 D. I8 \) V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ z( ?% _$ ]  u$ aDuration                                 : 1 h 29 min0 p1 D  d$ x4 h* a3 u( n
Bit rate                                 : 53 b/s1 K2 b' `0 p, C/ B' S
Count of elements                        : 1052- L+ b9 O/ w  ]
Stream size                              : 34.8 KiB (0%)
7 K9 E- ?9 l' ]Title                                    : English-SRT
6 h* O! V3 J. o5 I. w3 FLanguage                                 : English
/ _. M8 _: \4 jDefault                                  : Yes
4 T' s6 j1 I6 t/ [; |2 C/ w/ MForced                                   : No
3 E9 U$ y8 m+ q2 Q  J; p) O/ c: C
5 C& U" x: G6 |9 x+ B, fText #2
( P" o* v' p8 \! v7 I2 X' K* bID                                       : 148 W, j# P8 Q3 l4 m' E; p+ P- t
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
2 b5 v" M; J( bFormat                                   : PGS( I3 W4 `9 k; V) F1 M6 n
Muxing mode                              : zlib  K) M) l* f) b+ K; [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* m5 M" D* L7 ^1 O1 e2 D  n: A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; R. B) V3 d# T2 R- c, d9 aDuration                                 : 1 h 30 min
0 n4 _% L* E4 j- m1 gBit rate                                 : 33.9 kb/s
1 j9 g( I# @0 U% Q) y4 zCount of elements                        : 2340
. _; T/ o# N5 e8 Y; xStream size                              : 21.9 MiB (0%)
& }; C3 |" V5 |  @3 ETitle                                    : English-SDH-PGS
3 T, q% y; Y$ T' ]! p+ I5 \Language                                 : English7 k! P& R" d9 X. j' d+ a' u
Default                                  : No" ]6 x/ M; l  d. {  F' N
Forced                                   : No* m0 c, }6 {" {0 ^3 U6 ?
Original source medium                   : Blu-ray, r! o' X3 w6 e% N2 h6 n
! \' E% r! K; d+ z
Text #39 O# L6 g! R  A& ~# d1 T$ |
ID                                       : 15* {0 \2 m, B, t3 Y1 ~/ g1 a0 F% ?: P
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
& J' y& b3 P: [6 m& s* bFormat                                   : PGS
' a6 Y" }# o% K/ f7 YMuxing mode                              : zlib1 k+ j6 ^% F9 F3 H8 y4 q) a6 K/ V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ P7 P7 y. h' A( J$ @* f; t8 A, Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ F/ U( g* m! ~: X( |: p, I! JDuration                                 : 1 h 29 min. [0 G, }2 x& g  \
Bit rate                                 : 31.5 kb/s2 T0 E: ]0 b9 X3 w1 D0 q, X/ s2 E7 f
Count of elements                        : 2110
7 E* W6 h' X& ?  s, M4 KStream size                              : 20.1 MiB (0%)$ W# W- J; K, n) w# o+ I
Title                                    : English-PGS4 }. M7 N. {# F: J+ F
Language                                 : English# v* }' C6 J, z! P$ {" y% _
Default                                  : No
8 z9 O: s, P7 D. d4 U- ^) }5 \Forced                                   : No% F% `! W" ]& H) i) x
Original source medium                   : Blu-ray
5 ], {3 |! A/ [; j% D
: E% a3 U3 i4 S# `' W, dText #46 j3 Q* I2 B# p* m
ID                                       : 16# g' B5 }+ X+ b9 |9 W; x
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
  M9 Z* _+ q% A9 N8 wFormat                                   : PGS9 y1 T0 f5 L+ `% U4 j( |
Muxing mode                              : zlib
0 b+ }& t; O' q4 q5 j8 wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 S+ s0 y6 O( d1 i( t0 K, B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 R. s4 e# M$ `9 w2 u& bDuration                                 : 1 h 30 min
& r# h' B2 f* SBit rate                                 : 33.9 kb/s* _7 x/ Z1 i  k2 e5 c8 K1 o7 y
Count of elements                        : 2340
% O& G$ V' L1 x& I% ^) ^Stream size                              : 21.9 MiB (0%)5 W. R7 O! s% \" Z% J
Title                                    : English-SDH-PGS
/ @1 ?) E: h8 y2 Y- x2 ULanguage                                 : English
' }- d) g- Z2 M9 Y. ?' [8 d( r1 wDefault                                  : No
7 Z3 V" U& u' Y5 Z3 F& p  z! F9 hForced                                   : No7 y3 D. |8 e9 ~) q8 s$ Y! z
Original source medium                   : Blu-ray' I8 r' N) b) t/ s+ e2 t1 j

. Y3 j1 @4 k  A6 v8 JText #5
  a8 a; C" F& e. OID                                       : 17" N3 S5 q1 L3 m% ^. D* O
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)) a1 o* h- O, T; S! p
Format                                   : PGS+ a7 d; c- N9 t5 D4 p
Muxing mode                              : zlib# w2 H6 E0 b& F( t( E8 w
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- D- f9 h' \* i1 y% W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: A, ~& ~* {  VDuration                                 : 1 h 29 min3 j. Z, G5 _1 K, _
Bit rate                                 : 31.5 kb/s2 e4 A+ Q4 _( ^# ^, j8 h: e
Count of elements                        : 2110
$ T  ~' ~/ ~0 F9 n9 aStream size                              : 20.1 MiB (0%)/ f1 f+ L3 g* _( U9 y- h. Q/ a: |
Title                                    : English-PGS, U' ]: W6 F* L
Language                                 : English
+ p3 f" X7 P, mDefault                                  : No: ~& z7 {, a; s# q2 t. c
Forced                                   : No
% g- |: y  r! r: \7 lOriginal source medium                   : Blu-ray
/ F2 x- f3 f0 c) y" O4 v% w5 s
& k. i3 P0 P* x/ ]( F$ @! t7 B- M9 ]Text #6
5 Z" ]; \0 I+ p( E' H- ZID                                       : 18% {/ X* E( Q: m0 a: J1 O
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
: F: N! r* D+ Q7 r, _* rFormat                                   : PGS5 J' ?; N; W; v. }& c
Muxing mode                              : zlib& H% F  C9 O- z& F4 V9 @" w/ u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* S$ F- Z6 z; a' \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ X! T: ]2 l( i+ x; ~+ ~  kDuration                                 : 1 h 30 min  {1 l$ w3 g! l
Bit rate                                 : 16.8 kb/s
3 E& }% K1 O1 L/ r4 {. B0 FCount of elements                        : 2124
+ \+ C5 s/ }% y3 n% |$ vStream size                              : 10.9 MiB (0%)9 Q, h' q' E' L$ [% r7 |, V
Title                                    : Arabic-PGS6 O  Y7 `+ c- p+ B6 I
Language                                 : Arabic* m4 E9 c8 y6 c9 P% I3 c
Default                                  : No7 V; P# F8 e. h' |" Z- X
Forced                                   : No" L  _( b( H8 u5 f( h
Original source medium                   : Blu-ray0 V+ H- k/ V, X: ^+ z/ r, d
/ B) f, w9 m( r
Text #73 x$ Z  k6 m7 `" c! r! Y1 Z/ i
ID                                       : 19
2 m9 `4 p7 j+ }6 Y% PID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)$ h8 T- Y9 o/ h( [! G5 Z- u
Format                                   : PGS
1 v4 x' ]0 n9 \: C8 gMuxing mode                              : zlib
4 b# K7 l2 E7 h$ JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ j6 [6 c" D; `* J  r2 KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ m& R/ L/ s' A6 L8 U
Duration                                 : 1 h 30 min
2 R0 I9 `1 g2 ?- V5 `$ N" o" cBit rate                                 : 26.8 kb/s  n7 T! {" A$ S& ~( V# e9 b
Count of elements                        : 21960 O" O2 V. @, J0 |, I! V  x: E: t
Stream size                              : 17.4 MiB (0%)
; Z  U; l" Z" f% n3 G, C# jTitle                                    : Chinese-PGS* B# \/ ?4 l. B/ R! f$ H, N
Language                                 : Chinese
$ {4 N* {- t! Q8 v: nDefault                                  : No
! |. I9 c8 g! R: n7 n1 MForced                                   : No
! |! L- a- L. Q* F$ |' y5 VOriginal source medium                   : Blu-ray
: T/ e) D3 P$ q
2 y9 ?3 W- h6 t9 z2 n  H; B1 }1 DText #82 d$ j* Y9 l% t6 ^
ID                                       : 20
) A# M9 E) z0 o6 Q7 JID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)
5 l2 f/ |% v! p% JFormat                                   : PGS' v$ c# k6 L& C! A/ @$ Q
Muxing mode                              : zlib
8 p( y% B  m* H: y( |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 n7 w4 L0 G& Q4 k4 `, z* |* M- pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 f" @8 [  m3 u$ q: `Duration                                 : 1 h 30 min
- p5 L1 P8 O( V! @# PBit rate                                 : 27.6 kb/s
: \  R9 n. O/ v' r& K6 eCount of elements                        : 2228  m7 h) H" [8 P9 X; b* U
Stream size                              : 17.9 MiB (0%)
6 E- X2 J, l' X1 bTitle                                    : Chinese-PGS
$ B+ z  g. S' N& [Language                                 : Chinese4 p7 q$ X0 Z& Q; ~( B
Default                                  : No8 @2 P( S5 s4 f, `7 Z( L. t
Forced                                   : No0 n; ~/ G) z  F- f. K: P% X
Original source medium                   : Blu-ray
+ l  L' h6 [7 i1 d
7 n' `1 {. s+ J$ H4 O% D- nText #9& W4 {4 R7 ^) w. e2 [6 }7 @2 ?
ID                                       : 21
) n' Y1 t- \6 qID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)1 T# }8 R% j9 s7 q7 v( ~6 S
Format                                   : PGS9 k- b1 E/ q6 K* P- x6 \& B3 H# ^% [
Muxing mode                              : zlib1 a, f6 Z/ J# V) }; }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 H% m8 ?2 W, ?4 g6 `% C& D' t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 C2 t) p5 n, \Duration                                 : 1 h 30 min
4 O6 a6 V/ V6 N1 c* F0 ~  U  l5 Y6 IBit rate                                 : 26.1 kb/s5 b4 Z8 X  q* W! w& n
Count of elements                        : 1390
3 [* m2 I  H2 ~- E: m& F! p6 GStream size                              : 17.0 MiB (0%)
+ t1 C# n) C( Q3 ^* S, RTitle                                    : Danish-PGS9 Q! ~9 j. g$ u- }" o2 H- h
Language                                 : Danish  [8 ^, g5 T1 R
Default                                  : No5 x  f- ?& G8 {. x* m
Forced                                   : No
1 i6 |3 e$ h1 o6 ^0 e' v( fOriginal source medium                   : Blu-ray
5 F# ^- q9 E5 q- H  t4 d) b* ]1 o8 X# u
Text #10
* p# p( {% @7 ?, M  _ID                                       : 223 c. r( H+ W7 X. s. q5 v$ s
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
1 r; o2 y% n* M8 i/ ?- z9 T/ BFormat                                   : PGS
7 \) k- }) k) M" l. PMuxing mode                              : zlib6 q1 M3 j( t, N. T! g# {8 H* a( [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 @3 A2 E3 G$ @" I3 P8 X' BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 W* X, |6 T' z  d5 VDuration                                 : 1 h 30 min  e2 @6 h1 r5 U8 q/ e: k& a& {
Bit rate                                 : 27.2 kb/s
. D5 [) G8 [5 E' gCount of elements                        : 1386
3 W1 X$ a9 H; ~  J& i8 l5 _% @5 t7 dStream size                              : 17.7 MiB (0%)
* S( U" z7 W& n/ f1 q9 iTitle                                    : Dutch-PGS
5 T5 t- S  o# P2 T; zLanguage                                 : Dutch& _4 r! ]; X; i, `3 Y# a) x
Default                                  : No6 ?5 A) f4 i* \
Forced                                   : No- C2 r( T! s3 d4 |& ^; c6 A
Original source medium                   : Blu-ray# C( o+ t; t4 A$ n  g4 M+ ~) ?
2 Q$ w: l# z  U1 |
Text #112 v; J2 ~: H+ J" s8 J4 Y3 e9 Y8 }9 T
ID                                       : 23
$ n, Y" Y: x2 @5 O* fID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)+ s& w( o& K6 H: C" v# x8 ?. q2 y
Format                                   : PGS
/ }8 S! Q9 F, Z' \" ]Muxing mode                              : zlib
! c- U; p, ^1 W7 Z0 V8 N5 QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. H! |6 r4 H* Q! t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 G% o" J& T/ q* a/ M0 ]( ?+ ?  bDuration                                 : 1 h 30 min; F2 H+ T: g) I" Y4 v
Bit rate                                 : 28.5 kb/s
6 Y: l) i8 F( d+ w9 ]8 t  oCount of elements                        : 1376
1 S) C' n9 L1 f2 s+ U5 r  o: \- ?; dStream size                              : 18.5 MiB (0%)
% R! L. i; l* }* D  QTitle                                    : Finnish-PGS% [; j! p* g1 @* r
Language                                 : Finnish$ r% ]" ]6 g' G
Default                                  : No
3 F0 N: ]: i3 h+ z! G+ n7 YForced                                   : No
3 O2 O. }+ ^6 n  c1 HOriginal source medium                   : Blu-ray, r- l1 H# O3 X

  \/ v$ ~- O8 F& f4 ?* u# X: tText #12% U. z, p9 F* V+ C
ID                                       : 24
3 \" s2 M2 S& \  @ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)! b" \+ U, f8 p
Format                                   : PGS/ ?$ V2 N6 e. \" J- M
Muxing mode                              : zlib  s2 B- A% M1 J- ]7 B$ C; Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 t1 A/ C! Q' D: [) D: O9 ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ Y% Y' S7 Z' F
Duration                                 : 1 h 30 min
# v7 Y; h! J+ I* TBit rate                                 : 28.9 kb/s7 s- Q8 c; T3 P/ c6 U
Count of elements                        : 2136
) @1 O" c( B& w* Y" O- ?; RStream size                              : 18.8 MiB (0%)
# O( z& i$ J/ e. \) gTitle                                    : French-PGS
+ F6 t% @  Z4 }. C. H0 y9 pLanguage                                 : French0 `5 i; ]- ]4 k, ?' ]6 L8 x$ E8 w
Default                                  : No' d) l; D) ?1 P7 _
Forced                                   : No
  {4 D5 `" O" u) S9 f; H4 |Original source medium                   : Blu-ray
1 z) P% w) D6 A2 Y  U5 U7 ~
" P8 w* n1 ~2 S+ G0 T% n1 dText #137 ?( q- [' [# S9 f! S8 Z- u! _
ID                                       : 25' [, q  I  Y: [- M  a" C( p3 u( B+ p: ?/ N
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA). f! C8 Y/ P# O
Format                                   : PGS
  \5 G2 x4 S+ h. Q: pMuxing mode                              : zlib% S( B8 l- ~+ p3 K4 k0 V9 D. A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 l9 D2 L1 o5 J8 W  ^0 g' D# A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( J  b# l* y$ _5 pDuration                                 : 1 h 30 min
& u7 `" M+ w+ Z% z/ ^Bit rate                                 : 646 b/s
6 C+ l- p" D1 F. Q$ y8 |Count of elements                        : 38- o5 D4 C# b2 T- ~9 n- A5 A
Stream size                              : 431 KiB (0%)) v3 Z3 P2 X& i' V: _
Title                                    : French-FORCED-PGS* ~$ d! U3 d  ~# ]
Language                                 : French
% f) s, I; t. o5 M* vDefault                                  : No
3 a* M0 W: [- L6 x9 G. l  W1 ?Forced                                   : No/ L8 \7 q) L! I. p, C
Original source medium                   : Blu-ray+ E: z: m$ D. O
# c4 K4 T/ w  Q8 g/ a1 Z# n1 B% c3 {
Text #14
+ G  B& P& e" K8 X9 S/ x  VID                                       : 26
- ~) e: O: h+ c. H  Q4 yID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
' H' q- o9 [; L/ X/ G' l3 ~Format                                   : PGS
+ ?% ]" g7 y* _, i0 Q, PMuxing mode                              : zlib
+ v: C, B/ R; Z5 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# [2 l9 x" U% {6 K  }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ \( K! {5 x/ J, d) A1 z7 }Duration                                 : 1 h 30 min3 e5 I) a( C  q/ p; y  _. g
Bit rate                                 : 37.4 kb/s8 G* C- U8 ?: C! j
Count of elements                        : 2134/ W; f; V8 a& N% {  b% a
Stream size                              : 24.3 MiB (0%)' V7 Z  l+ Q2 d7 }
Title                                    : German-PGS5 j" g0 l& I4 t# y/ o- b' f
Language                                 : German
2 s+ n+ d) C+ k/ a4 aDefault                                  : No
6 v$ S) R  a: _Forced                                   : No& c% t' y- n  F% z$ [/ `
Original source medium                   : Blu-ray
) @: ~7 ]' \' n- t9 L& H+ q; ^  v! m8 v; b/ ^
Text #152 r9 Y- `% i( N/ V$ w- z- z
ID                                       : 27
7 O, Z! {) W5 N) DID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)7 B/ g! K$ W" Y2 J5 w$ X
Format                                   : PGS
; d% K9 Q/ @+ K" Z8 U+ X. uMuxing mode                              : zlib
9 g% S7 d. I* q9 `3 Y0 ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS; e* t7 g( g  P  H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ {8 v: ?4 D( D6 [: EDuration                                 : 42 min 21 s
1 K2 [# S" {& S" y- ]" W; WBit rate                                 : 1 489 b/s
5 o& j" x6 h* y- JCount of elements                        : 34  F9 T  Y% E; h+ C
Stream size                              : 462 KiB (0%)
# q7 L& D4 `- {* D8 _: ^  s# OTitle                                    : German-FORCED-PGS; X9 E5 e6 y! w  L' v( b% k. _
Language                                 : German
4 f' {) r6 _) H7 R! \Default                                  : No( o5 S; Y8 b' I
Forced                                   : No5 X% A( p* O: `( d
Original source medium                   : Blu-ray5 M9 h) ~/ q; P) Y/ F3 D8 Y
6 R$ g( m& @9 W9 X, M  x) l
Text #16
" q2 D& G0 ]5 ~) vID                                       : 28
. T6 `" N$ w, |( P) VID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)" M8 `1 A9 D) g4 @% O
Format                                   : PGS
! e8 `2 e2 A! iMuxing mode                              : zlib2 R2 X% |& M' A: D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, l  U! d1 b, f  m& f9 JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) [5 [$ \8 k* x: Z% X1 ODuration                                 : 1 h 30 min
8 B6 v2 m/ c7 v7 T) v9 RBit rate                                 : 23.6 kb/s) j! Y1 o) n( ^! H! ]. [$ p# a, e
Count of elements                        : 21426 k  C- s0 x: @
Stream size                              : 15.4 MiB (0%)
% A$ p0 p6 V* kTitle                                    : Greek-PGS
) I& {3 m! L  t& O4 jLanguage                                 : Greek
# }1 ~+ t. n, [' m/ x, X. QDefault                                  : No$ y5 M2 x; s( j! L, {
Forced                                   : No
, K6 x/ u1 w* K+ D% s$ W2 @Original source medium                   : Blu-ray
1 X$ p0 r9 c3 o# U$ T; H) r! Z; o# x
Text #175 b& B6 S+ O& q3 |& b* c8 n
ID                                       : 29  [5 T% i/ Y, s. s" B. _
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)9 [$ G) Q9 j" A/ K
Format                                   : PGS0 B- c4 I7 F1 l$ |2 e+ G- `) h$ J
Muxing mode                              : zlib$ F: C. t. q. U8 Q: v% T6 {5 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# S3 a2 x7 x4 z0 \; FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; x3 ?" k$ e* d( [; f
Duration                                 : 1 h 30 min& W! O% |; H" T
Bit rate                                 : 22.3 kb/s
' B" L5 \. i! c1 v9 s' dCount of elements                        : 2136& r4 i$ O! J, Q' X4 _
Stream size                              : 14.5 MiB (0%)
- L$ h5 v; s" F% i5 E1 \- }Title                                    : Hebrew-PGS
" @* S: r5 o: M+ A/ @Language                                 : Hebrew5 Z; W. I; Q- J$ g, y  z9 @
Default                                  : No
" ^( W1 ]+ c: xForced                                   : No
% d; U0 O4 d; z, R; X* iOriginal source medium                   : Blu-ray
4 t5 L& ?9 h7 Y5 i. O
" W' D8 c, B( {3 l* J: R9 |6 e9 M( LText #18  x; ^( u/ `9 i
ID                                       : 30
# T- L2 O" N% c! y7 I$ cID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
& w" }1 L+ \( A1 i, _1 SFormat                                   : PGS
2 Z6 L# Z  j7 R- d& }Muxing mode                              : zlib
; d  I; t$ J9 M; m/ OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! U1 D7 n7 s3 U! w! ~5 FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ J* @( W; I7 d/ J: ]& ]. j
Duration                                 : 1 h 30 min. G, t. K4 S" `' N: y5 X4 y
Bit rate                                 : 31.7 kb/s
3 `* v, R6 L8 q- t  A2 I! i9 y8 L' CCount of elements                        : 2150: }! m! @* F! S5 v% G1 \0 j
Stream size                              : 20.6 MiB (0%)
6 f) Y& P! c  {: Q. zTitle                                    : Icelandic-PGS
2 ~4 `$ Z; f/ p. t* tLanguage                                 : Icelandic! ~3 }7 M: e/ c! T
Default                                  : No
+ z% H$ h. X( J5 [* L5 yForced                                   : No/ _$ n# I# S, W- x1 V4 e( T4 ~
Original source medium                   : Blu-ray
( s$ B( V+ O2 v( B  g9 T6 E/ {9 D0 R9 T3 [2 ~7 _
Text #19, K( G( W1 h* q
ID                                       : 31
! c* F; X) s+ c& N$ XID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)
/ z: i0 C) I6 k7 e/ jFormat                                   : PGS
# e. Q# o! ?4 HMuxing mode                              : zlib2 u6 l1 G( e* [( a+ ?' K$ M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% k; l4 A# ^2 h$ K2 iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( N) P! e0 y2 L. v. c/ B
Duration                                 : 1 h 30 min
1 {# U. `  J! \: B6 W! Y6 ~* T( NBit rate                                 : 29.5 kb/s# F$ T2 M, a8 ]
Count of elements                        : 2116
$ n. o0 I& c, }3 h5 GStream size                              : 19.2 MiB (0%)
, W6 Z: g6 M- P4 k% [1 `( s  \Title                                    : Italian-PGS
( v5 I3 y3 q3 L+ ]2 {Language                                 : Italian
% e7 C7 l1 I: m* l& g$ TDefault                                  : No! E5 Z7 a3 }" O1 F& W7 z
Forced                                   : No6 T( G1 K# [6 B$ H! X+ {! C
Original source medium                   : Blu-ray! q+ h0 X6 S4 o7 r/ U

- Z' N. m; l( i. UText #20& g' m& ^$ W1 V# M
ID                                       : 32
2 i0 G" G7 J. EID in the original source medium         : 4783 (0x12AF), D( A' s* x* l6 D9 B; U8 `
Format                                   : PGS* }  S8 {0 x4 B5 ?) D' `: E% s1 E
Muxing mode                              : zlib& N' U6 A0 J) y7 U2 G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- w- `3 ~, U4 ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 g6 }1 ?/ x0 T, s3 HDuration                                 : 1 h 30 min7 R9 i. ?2 w* t" l9 j4 [2 J
Bit rate                                 : 667 b/s
. }9 U- J, x3 RCount of elements                        : 36
! n& u1 l! W& R: xStream size                              : 444 KiB (0%)1 O# P/ X+ [3 r
Title                                    : Italian-FORCED-PGS; G( M  W% P; ^$ x" G
Language                                 : Italian
3 m/ L' b/ o, n# d' j7 s/ G5 JDefault                                  : No
1 Q- J$ G6 n% {2 N/ J# v* G8 MForced                                   : No
! t- q* E# x6 D3 r! P$ \Original source medium                   : Blu-ray
- D8 O9 V+ q) {! ]# l2 P1 d, {+ M" S, L8 {4 r3 c$ }
Text #217 p/ O1 s2 Y4 _. K* l
ID                                       : 33
6 f- T, |0 |  g' v5 sID in the original source medium         : 4784 (0x12B0), i2 A) F/ v$ o& C& b. S
Format                                   : PGS
6 s: H; E6 `- J- |; }4 d8 ?Muxing mode                              : zlib
! H( Q) U* q& F: F$ xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS$ L" [1 @& u$ j  V! K6 r9 O$ }( G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 Z3 q/ K3 k# @3 Y$ D3 I0 L, QDuration                                 : 1 h 31 min3 c' w1 Y4 t2 L* e
Bit rate                                 : 19.8 kb/s% O* c2 k; R% t( I$ d6 R
Count of elements                        : 21146 `6 x0 {$ h3 I, i
Stream size                              : 12.9 MiB (0%)3 [( S% A1 J, p8 y# j$ n! n
Title                                    : Korean-PGS
1 N/ F- r7 W* E9 c% |" vLanguage                                 : Korean) @5 y, j! M; F" _# W0 G
Default                                  : No+ H* q3 H3 U: u; J0 ~% Z* X: R5 l
Forced                                   : No' @% P8 }. @/ _" C5 [/ R9 v! _
Original source medium                   : Blu-ray
1 }: U  n/ X( H" [
6 S9 P! [& z+ l% v1 KText #22
( Z4 S+ X. w, F) p9 V$ ~ID                                       : 34
8 c: i; `/ p+ U" J5 yID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)
1 \6 h; T( Y- IFormat                                   : PGS# _) }* K# i& G
Muxing mode                              : zlib
, ]& U2 N, o2 i- e' KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ X  B/ K6 T. p, r( N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 g8 r  w' p- B. O
Duration                                 : 1 h 30 min$ {8 V1 k; }! }& W
Bit rate                                 : 24.6 kb/s
$ e' ?8 ~; {% L: XCount of elements                        : 13766 ~& ^9 o9 ?0 s, G) R& [# w) c
Stream size                              : 16.0 MiB (0%)
' w4 `, e& j; PTitle                                    : Norwegian-PGS' Q7 u& q8 R' E' e  k$ z' u2 W. _
Language                                 : Norwegian1 @; R7 M7 @8 {( ]- E" O0 o( m, }9 U
Default                                  : No
+ ^1 k+ R% m1 q- x% `# eForced                                   : No6 P# \7 Z/ y/ Y6 }# B3 ^: b
Original source medium                   : Blu-ray
1 j6 ]- A/ j8 [1 L9 c: N
. @, ^7 s! @8 ~7 ZText #23
, @$ y9 |7 P; ~; nID                                       : 35  [, d5 R1 [2 `# ]6 \
ID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)4 {) F$ L% K0 ?" F$ ~- A1 p0 F
Format                                   : PGS
. z  r/ J0 e1 M1 b) {' FMuxing mode                              : zlib
7 L- E5 g; Y8 E" Q5 [; z3 o% H/ B. d( WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# a* q0 `' N# L" s" E" W* k' F
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 I+ h' f0 L& c2 wDuration                                 : 1 h 30 min
( D8 D/ ~' r* t. D7 o0 e, }Bit rate                                 : 28.0 kb/s3 w- E. N; T& c, P" h) H; c
Count of elements                        : 2128
; H- D) T% I+ l( [3 [Stream size                              : 18.2 MiB (0%)% A7 @) T1 ?1 K  [$ P- Y
Title                                    : Portuguese-PGS0 a# y' v# ?# ^- c& O' O
Language                                 : Portuguese& [8 p+ J( v4 d9 k9 H4 s. s$ {
Default                                  : No2 M2 c. ?  l* `# \* [$ W" n8 w
Forced                                   : No
& g% Y& J( k3 O) H' g4 C- C: qOriginal source medium                   : Blu-ray# U/ c- _5 Y2 R, ]0 {: ^& d+ j

' f3 d0 U: C% s7 Q! a! M- tText #24
2 D5 }- {, J9 y# X$ }1 iID                                       : 36! Q9 X. G8 [  q6 X" E
ID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)
6 Q# O- f* g" Q8 o8 I4 TFormat                                   : PGS
0 X3 ^  Z% M- d6 h$ b4 k) W& P) F, cMuxing mode                              : zlib5 e" _) s3 q1 V# H  A7 U& ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ q* t5 w2 m4 H! }. c3 ]9 y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 z$ J( H' |# `) bDuration                                 : 1 h 20 min
3 t' r6 c. [8 ^) g: S0 ?- mBit rate                                 : 105 b/s0 I$ L2 }8 ^, ^; s! r
Count of elements                        : 68 a7 o4 G6 x; W6 ?
Stream size                              : 62.0 KiB (0%)4 D% \( u6 k( ^+ n1 i/ U8 x
Title                                    : Portuguese-FORCED-PGS
2 o# K% g2 I: W( d& y0 z$ iLanguage                                 : Portuguese
4 D5 [1 z' O6 I# G  @" tDefault                                  : No
3 c9 I! [: m/ u/ D, e% fForced                                   : No
$ E/ I& Q/ e; QOriginal source medium                   : Blu-ray
: ]- R. g2 h! R: u( k# ~9 ^3 F' w9 g9 x* L
Text #25
/ W8 Z5 O5 z% l$ x7 ^' yID                                       : 37
- `0 U1 k( y! J; T! ~1 A: tID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)2 i" c! R1 s5 G* I9 Q3 C
Format                                   : PGS- l, H  z! ~6 B% W" ], ?. X7 L7 f
Muxing mode                              : zlib3 ^! B2 ?9 q4 N. U1 h3 [# U
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ n+ j* d5 G9 R  U  {; ?
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: m2 ]" }* ?! x, Q& S* ?% @
Duration                                 : 1 h 30 min
, z* _$ w: D/ d, ~# TBit rate                                 : 32.8 kb/s
& K/ q* u: g4 z5 R% A" eCount of elements                        : 2100
! r! \! u# b& t* ?9 U; HStream size                              : 21.3 MiB (0%)
  W$ D/ [& v5 t  sTitle                                    : Portuguese-PGS
( g( i& s. N) D& j( }9 JLanguage                                 : Portuguese, t( e+ S! ^; ~, |* J0 F0 C: k4 B) g( f
Default                                  : No# N8 i) O- K7 f
Forced                                   : No; j/ T* I5 R# K
Original source medium                   : Blu-ray& g, F. N- K" h" u% I
5 p# T, I# g2 R8 W4 ?
Text #265 ^, L# w$ R- X0 g9 @5 v- q3 Z
ID                                       : 38' h4 X" I. _, u# h
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)" Y) y7 Y/ e' l2 c+ o& v
Format                                   : PGS  e, S4 o  ]+ H: m) j
Muxing mode                              : zlib
0 e$ T. j" V  R: O5 w; [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 J6 @5 u+ [6 ^; M& DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  J" Z9 w* o# h
Duration                                 : 1 h 30 min/ E7 G; H& j8 Q2 p) p; M: R. f
Bit rate                                 : 28.8 kb/s( T9 a/ s; G! Q/ b$ h" n
Count of elements                        : 2126& i, `$ A+ A& c" a6 L
Stream size                              : 18.8 MiB (0%)
3 R  q" @6 O' R1 f7 D1 y/ l" U9 cTitle                                    : Spanish-PGS. k5 x" ]9 c9 c+ o2 @! A8 A3 Z
Language                                 : Spanish
$ w; w( m+ o% XDefault                                  : No/ H* |5 u5 a9 j) b$ F: m3 D, V% y
Forced                                   : No
% Q5 s: x- ~& f6 s$ iOriginal source medium                   : Blu-ray
6 L4 H( l) K' W6 @; q: M) Z* r, e  r) J2 x+ G. i5 r% V
Text #27" {) n) k' p2 S. n+ ?
ID                                       : 39( g, O; i  I0 Q! y( L- w+ K
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)
% S* t( Z8 c+ [2 Z' TFormat                                   : PGS& i- ?8 j/ c8 ]1 o9 O' J
Muxing mode                              : zlib
/ a% p' [, k0 h8 i2 o; P1 m  GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 S# U5 q% f, k* ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, W* [  l- f- G  c- m; c/ X( ?+ g, FDuration                                 : 1 h 30 min* H( P/ F- R0 q8 {( B# O! @6 h
Bit rate                                 : 610 b/s1 t& d' V6 h0 P# i4 \; v+ F; T
Count of elements                        : 32
7 i1 @/ s/ z6 r% K3 Z% |5 c9 K+ aStream size                              : 407 KiB (0%)0 @6 @/ K) U  ]: ~$ R8 V
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
1 I2 d4 i: a. YLanguage                                 : Spanish( U1 f' j) |& y3 p: C) m
Default                                  : No" V  A: q/ d4 a, L5 M8 D
Forced                                   : No  O+ u# }# R2 ]& n! H
Original source medium                   : Blu-ray# K3 W  ?# t/ ^# L+ d9 R: l1 U

8 O& d/ i. Q7 A8 b; Y4 \2 {3 @) V- @+ tText #28
, g$ z7 ?3 h/ W7 w1 C2 u' gID                                       : 40# \4 X# K5 D% H% D( o9 m
ID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)
( y$ W! k0 F' r/ h4 H! L% K% oFormat                                   : PGS
1 A8 h6 }8 K% V8 ^. a" |3 CMuxing mode                              : zlib
) O7 _  s% D& LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' G+ X. ^( S3 Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 |$ U" B, p2 M7 O. _* c0 X  y6 H9 `: UDuration                                 : 1 h 30 min
3 `( _) x% `- F# E6 N* p+ cBit rate                                 : 25.7 kb/s$ c# c5 }# a' B+ l2 W+ X& ~" c1 B
Count of elements                        : 2192
5 t' T: m9 j6 E/ w7 EStream size                              : 16.7 MiB (0%)+ e! j# m0 X2 l, p$ l' _% H
Title                                    : Spanish-PGS9 \4 h3 ]( Q  w: A) C
Language                                 : Spanish
6 B7 g; `: i4 {; K4 [% r9 m; LDefault                                  : No
, J8 ^* w( L8 xForced                                   : No" B  K8 X4 G; c" f' S! Z
Original source medium                   : Blu-ray/ y* M" ?5 A! v1 W
3 w* S# Z% {. u- o! t
Text #29* m* @, X5 U- }8 q8 |
ID                                       : 41$ ^' `* m9 R! g
ID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)
. ~- }, |- X( R- C1 |# bFormat                                   : PGS5 g( ]4 `' j/ f
Muxing mode                              : zlib5 c5 t2 [- y7 B8 b( L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 r8 J/ j$ _* S: |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( B0 H  Q5 S5 h1 f3 B( D* t
Duration                                 : 1 h 20 min5 \5 T! y! b* \/ ~1 d
Bit rate                                 : 57 b/s3 B8 E1 t$ v  ?& m
Count of elements                        : 4" y, i$ p' C( c% v, P6 E( N
Stream size                              : 33.8 KiB (0%)
( p  ]9 h3 D  g+ [1 T, P  i( Q" ETitle                                    : Spanish-FORCED-PGS- {. y# H* K: \" O4 J
Language                                 : Spanish
7 \7 o: b2 @# K' n1 y$ y" XDefault                                  : No
4 V: l; O7 X/ c+ qForced                                   : No
& C- {9 a& `0 I9 C$ t! \! i  TOriginal source medium                   : Blu-ray6 s  A4 O) ^* w9 w8 _
( f9 T9 `: f3 x
Text #307 n; p- ~" |5 C6 w# a9 H/ x
ID                                       : 42$ P; ]. p+ {2 c1 C
ID in the original source medium         : 4790 (0x12B6)- K  s: V( S* S$ Z
Format                                   : PGS* [/ i" s* W$ m
Muxing mode                              : zlib
% i& u% H1 \8 ?% v* R5 L) Y. O! i8 TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 z  Z4 C4 M: y2 K; mCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 F8 @  K% g2 CDuration                                 : 1 h 30 min
* v* Z, o" s& R# h1 v( R& ZBit rate                                 : 25.2 kb/s5 r+ O  U5 Y9 P1 ]' G6 K
Count of elements                        : 1384; J* Y, c8 }3 x
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)
$ {4 Y7 p8 i) R* V2 i6 U0 QTitle                                    : Swedish-PGS6 _2 c' n+ l0 T' h; Q
Language                                 : Swedish
- J3 i/ [$ k" ^4 GDefault                                  : No; r# v5 q: P1 s3 J$ s0 h' ^+ j3 Y
Forced                                   : No
1 a2 d3 ?1 J# ~# k# @* uOriginal source medium                   : Blu-ray
+ V- \4 T" R- M& F  V
; E) u7 H- l) ~+ M( ~Text #31
) G  y; w5 }+ x, J+ HID                                       : 43$ E- H0 \0 M! p8 D  V
ID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)
) p! E4 x3 l1 d% V% ?Format                                   : PGS
$ w6 U; f* U: V, a& m/ aMuxing mode                              : zlib8 |9 q7 s% a; N! G! t, H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' F4 m9 |- `  N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 e) E2 ?+ T: q( V: H' uDuration                                 : 1 h 30 min
) n1 f* [, x/ g/ M2 I4 O: o6 K$ `Bit rate                                 : 27.4 kb/s
- [; X% B6 o* w' e7 V) C4 V6 d- KCount of elements                        : 21389 \$ m- |$ Y5 _! \% ^
Stream size                              : 17.8 MiB (0%)9 }  e( j" U% d9 p4 s8 i6 R# Q$ \
Title                                    : Thai-PGS
6 d8 u( H8 ?- l; @- qLanguage                                 : Thai# c6 B+ E4 I$ _
Default                                  : No
0 _/ t# D2 ^$ PForced                                   : No) p* D* }9 i3 I6 }
Original source medium                   : Blu-ray8 o: @2 {+ v3 b' R4 U# ^  s+ w
* a0 q7 k9 B4 ]: I
Text #32
& X( y2 ?8 f8 b' v' T) K5 gID                                       : 446 c6 x4 \  x: ]2 n8 T# {% p
ID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)
4 n( o1 n% c1 K- cFormat                                   : PGS
+ v. O# g: p& W" hMuxing mode                              : zlib9 q# f' }" c' \2 U2 z/ T
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& g* e7 U; H3 I. ?; WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 I5 x; b; S7 n1 GDuration                                 : 1 h 30 min9 _9 L- E9 T# j8 z5 f! {. R* g
Bit rate                                 : 682 b/s! N) I! x/ V) e* S2 S  m
Count of elements                        : 38
3 t6 K* N! m9 {Stream size                              : 454 KiB (0%)
' m, ~/ M! D$ I" v( H4 X. O" }1 VTitle                                    : Thai-FORCED-PGS) f. P; Z0 N0 s4 f( c0 W' c
Language                                 : Thai
' }  t8 ?+ O" O6 i/ P* gDefault                                  : No% Z+ N7 \! X$ s2 O( `
Forced                                   : No9 Q+ |, O9 E0 B" v! Z$ Q: V
Original source medium                   : Blu-ray
) b0 I+ F+ ?( Q4 Z" j6 o+ B. s5 M! T/ F& i; Y: z# X
Text #33
+ a; A! c, P7 y4 f! BID                                       : 45
9 v$ ^( z# d- x8 P5 i3 R$ L! hID in the original source medium         : 4792 (0x12B8)
0 ^$ u* L6 U* U0 X9 b* jFormat                                   : PGS, j1 L2 ?+ b- f2 y' D' o: Q7 e# J
Muxing mode                              : zlib
! }& d: v1 e* }7 dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 ~! t2 K& X3 O7 ~2 TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" i) f+ L! Q& r0 P! K! nDuration                                 : 1 h 30 min7 G2 g- }+ V0 M
Bit rate                                 : 27.0 kb/s
( o* e6 g' r7 R9 V: L. ^3 `Count of elements                        : 2106- E2 O; _, Y4 L; u. c
Stream size                              : 17.6 MiB (0%)
6 H; `9 J2 d8 U1 yTitle                                    : Turkish-PGS
) G. c, X1 W# Y) o5 `3 _Language                                 : Turkish
  s* ]8 O- h2 [0 TDefault                                  : No
) `+ Q: X% d; }$ L4 T8 {3 ~- X9 w& eForced                                   : No
: U/ V) s: e& i" hOriginal source medium                   : Blu-ray5 i9 j! h8 t6 r

, \$ m2 z% ~+ C5 ~% }3 vMenu: j2 t4 Y2 |" r  R" W6 T
00:00:00.000                             : en:Chapter 01# @  d& k. @% U! z- |
00:05:59.484                             : en:Chapter 028 y+ w: }2 J- Z4 Y
00:11:13.255                             : en:Chapter 03
5 I% Y! }+ T' }1 Y: [00:17:10.154                             : en:Chapter 04
8 u8 t- }& m0 }5 D00:25:54.052                             : en:Chapter 05
% Y) v* I6 @9 _$ l- \( R% b00:31:14.706                             : en:Chapter 06! L2 {+ Q- U( ~# I6 u
00:36:10.209                             : en:Chapter 07' d# k. U1 c! r5 O: t2 u: _
00:41:21.687                             : en:Chapter 08
+ q" ^5 f, v3 @) g/ G6 O, F, t# l4 ?00:45:24.930                             : en:Chapter 090 q! w" O- E, J9 _% ~! k
00:48:33.994                             : en:Chapter 10
9 {. `7 D" P- d* N$ L" _8 S00:56:18.541                             : en:Chapter 112 @7 B9 K& U- N( d% @. ]
01:03:11.996                             : en:Chapter 126 b* l, t6 l6 `. c  a
01:11:47.219                             : en:Chapter 13
' [. n$ Q  v# C. J/ U1 R% U01:14:37.097                             : en:Chapter 14
. t' `4 N. q0 C7 l01:24:00.869                             : en:Chapter 15( p+ G( `0 }7 O$ y, w  G
01:29:22.106                             : en:Chapter 16
Video- O( l+ c$ B+ i
ID                                       : 1
, y& y7 i+ S7 y7 JID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
" K" b' G1 i# m* l; a& r* x$ ZFormat                                   : HEVC( E& J  m+ Y( ]# H+ E; G
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
% A) v9 ~) m. N4 K1 [# S. M% B& bFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
; D; I& q% S+ {& g6 lHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible$ t0 P4 T3 C0 d, p$ P& |! }
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC' o8 l6 c. u" [
Duration                                 : 1 h 39 min: _; g; d! t$ E' v( A  j
Bit rate                                 : 50.7 Mb/s
4 M7 M, i2 H2 v' W. u' ?Width                                    : 3 840 pixels# u: A' W$ c# F% M
Height                                   : 2 160 pixels
. C8 |  P  S* @& c- ^, MDisplay aspect ratio                     : 16:9- m1 o# {. O. N7 L9 U! a' N
Frame rate mode                          : Constant
4 X9 @! w  |) X' z4 [Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
+ Y' H8 t5 {, S2 g$ C8 pColor space                              : YUV
! T% E) A& m5 e/ U( j4 y7 |) BChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
) Z! K$ A0 U  P% RBit depth                                : 10 bits
/ S1 ~# s; l" Z2 _/ MBits/(Pixel*Frame)                       : 0.255
2 ~# G! h. [; S$ ZStream size                              : 35.1 GiB (73%)
' s8 s+ }/ Y& T( |* rTitle                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. g( ^6 H* w1 p7 n! {2 z/ E" ]/ lLanguage                                 : English
" i  U+ D9 s8 P" ^# E0 H% J  TDefault                                  : No
8 @# N" U# P9 l, XForced                                   : No) }/ {" \! A, `$ Z4 W) x
Color range                              : Limited: {2 H/ i: q/ W- C. a
Color primaries                          : BT.20205 y1 S, a5 k5 P" s
Transfer characteristics                 : PQ) V+ H, l/ B$ Y1 ?, O
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant- @: F. v+ F$ A1 }5 v
Mastering display color primaries        : Display P37 l: n5 o! q) z$ Z" t3 K6 A+ f
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m21 ]6 a* t9 N5 ?6 q" ?. r
Maximum Content Light Level              : 3991 cd/m2$ D' F3 P$ L7 U0 P+ g2 Q( b0 c
Maximum Frame-Average Light Level        : 240 cd/m2' d  H+ \/ @, K; E
Original source medium                   : Blu-ray7 a0 @2 {' f" n5 v) k% J
, p$ u4 q8 M, h6 J* |) J
Audio #1
' a4 E0 t- G$ h. B' E7 m. cID                                       : 2
2 q4 C, Z. a* C  U" }# {ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
9 V5 o$ N$ n% F) ZFormat                                   : MLP FBA 16-ch2 o5 p9 h& f- y* M4 m
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
1 B3 z+ ^7 h; d2 ?: a$ Y! d6 QCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos! S' B% v2 x. Y  N% l" g5 ?
Codec ID                                 : A_TRUEHD
1 p5 l4 X2 e% v. G$ d' Q. |Duration                                 : 1 h 39 min
8 i( F( x! u0 S+ C: rBit rate mode                            : Variable
: m( v: P" q+ G5 l2 fBit rate                                 : 3 536 kb/s% _) J$ o5 K: e1 V& E# }
Maximum bit rate                         : 6 387 kb/s
/ A' @% C2 |/ J# A( D: [" e& A* S/ {Channel(s)                               : 8 channels
  O$ L+ [3 N" s5 V1 _( TChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
* X# K9 K8 q  o$ G6 p* r: |Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ x8 N8 Z+ N6 X6 q: W7 MFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)" `2 w! m) c' c$ j
Compression mode                         : Lossless  v! P8 R3 N& O  U, X- z
Stream size                              : 2.45 GiB (5%)
5 ~2 w1 }! N* M$ @6 Z# ?9 C6 OTitle                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
- v. G/ G- ~/ P" a' k8 XLanguage                                 : English$ r) c& \4 ]4 r5 T2 m
Default                                  : Yes& a! h& \- t: J+ \+ y, X# H
Forced                                   : No$ S# o2 q4 V( [, J8 g2 z( k
Original source medium                   : Blu-ray+ |) J) s9 s8 q' y5 y5 ^) C/ M
Number of dynamic objects                : 11
0 B: z$ j- w. c+ EBed channel count                        : 1 channel" c' F  X/ U5 {9 I
Bed channel configuration                : LFE8 [% }6 o# z, P- v, _8 T! `+ ^# Q
) v; H5 \6 a4 Q/ I7 |
Audio #23 D8 n- K# _# r, F; K
ID                                       : 3
  e2 ?3 n3 k% a" @3 K; ^. KFormat                                   : DTS XLL
' n  @. o. a$ m7 j: Q' e& n  T6 L  FFormat/Info                              : Digital Theater Systems! {. w  @: ]; v: l+ b4 i/ w: T
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
* L$ Q* M5 M, J7 B, P# [; q0 {Codec ID                                 : A_DTS
8 i/ t2 c  E0 L5 J" oDuration                                 : 1 h 39 min0 T8 E6 X+ S, r; r: N; |: [
Bit rate mode                            : Variable) L1 K2 v4 O7 l  T; l
Bit rate                                 : 3 910 kb/s# x7 M0 D. C4 X8 M( z! ?6 |
Channel(s)                               : 8 channels
7 X8 b& B( i1 \Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
9 W# g. ~% u+ P" u$ fSampling rate                            : 48.0 kHz
0 |' y$ A2 d% d) X# V' E1 {; ZFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)4 H# _* H, i5 y4 o
Bit depth                                : 24 bits; Y+ h& E' k0 F, \1 z" t5 L
Compression mode                         : Lossless+ N. |1 U3 e9 _5 }
Stream size                              : 2.71 GiB (6%)# m( |5 i0 X! b: l/ h
Title                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 |, Q& {' E. o% @! |
Language                                 : English
8 d% C, v5 G9 M. \- V( ]: TDefault                                  : No+ G( X: z5 O( T% E* ]
Forced                                   : No- I' \# X$ a* o% Z- D

2 @# \( z8 Y7 B; tAudio #3
- ~3 k9 V' d+ |, Y5 nID                                       : 4
3 o( c- r4 A$ ~5 q1 K6 gID in the original source medium         : 4352 (0x1100). e2 w0 `- H: \# f9 k
Format                                   : AC-3
7 R% n* N, r8 v& Z/ g. iFormat/Info                              : Audio Coding 3
8 `6 z2 H- ]. N, X4 ECommercial name                          : Dolby Digital
. H& e7 Z- f8 i; q- sCodec ID                                 : A_AC3
1 P* P8 s: U9 D& ~Duration                                 : 1 h 39 min
4 U/ U. N8 Y7 h2 e* ^% bBit rate mode                            : Constant
9 k, P! S8 x% v$ F, t! fBit rate                                 : 640 kb/s
( d$ x" y  c- a3 WChannel(s)                               : 6 channels
9 {! I7 K6 k% Q0 ]: i# z/ G' rChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 K8 L! g0 k. d8 R% R) ESampling rate                            : 48.0 kHz, K* v+ W+ D9 W1 ~( F  \5 A
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 T& z, O6 V# `3 ~$ R5 nBit depth                                : 16 bits
) d" w9 k. f6 Z  LCompression mode                         : Lossy
  S# E! s, I: p6 `( WStream size                              : 454 MiB (1%)6 w8 q' }$ G( l
Title                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
4 Z' H8 b2 H3 e: ELanguage                                 : English2 N7 u! q. w2 F1 T0 ]  i! G7 |& [
Service kind                             : Complete Main
& ?% q8 l2 n- s6 B( \8 DDefault                                  : No( H' R5 b- V1 ?' M6 ]
Forced                                   : No
! ^8 R& ~9 p  m* a$ U7 I, ?Original source medium                   : Blu-ray2 p' c/ s3 t7 T

1 [4 ^. n; s; V- w% k3 O2 B/ zAudio #4
; E- G8 S2 N" x1 l8 y. ~6 l8 MID                                       : 5
+ B1 G- F: s( c7 V7 mID in the original source medium         : 4354 (0x1102)4 i3 Y* n0 F7 E: ~5 s. P; w
Format                                   : DTS XLL
; x% O) w  n4 {0 YFormat/Info                              : Digital Theater Systems
# ]* g8 I- S+ h3 {% NCommercial name                          : DTS-HD Master Audio: F- W& @' U: X& r' i, |- n: a
Codec ID                                 : A_DTS
& P9 i3 h1 A0 z6 T; p! pDuration                                 : 1 h 39 min& V, K7 ^2 n" w3 B6 E( y
Bit rate mode                            : Variable; v7 l- V3 |! O# V
Bit rate                                 : 1 558 kb/s
% [/ G, Y  G: M3 H% L/ [5 W& FChannel(s)                               : 2 channels' Y- x3 ]1 g7 {$ D1 z' e) a
Sampling rate                            : 48.0 kHz
" P# [5 I  ^& D( e2 rFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
% p7 m7 M1 l- U7 JBit depth                                : 16 bits3 W7 H  \* t  w7 r0 O) ~$ {
Compression mode                         : Lossless# v$ F1 k6 `: L! q2 t2 b& {8 ]
Stream size                              : 1.08 GiB (2%)1 A2 w  ^3 k0 E" Q
Title                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- S) Y- X8 K$ t! C
Language                                 : English- B* D+ _8 u: A7 i7 h
Default                                  : No  [- B2 o' k5 N1 h6 H( I2 d/ L
Forced                                   : No5 ]; I# Y- `+ f) J+ t
Original source medium                   : Blu-ray
  Q2 l) Y' E  J/ G6 ~& h9 D/ D* f1 i: e  Z1 j( R3 f% ~
Audio #5% F1 _0 t+ Z% ^% U
ID                                       : 6
( i% b0 x  r: m5 ~ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
7 }9 u- V, O5 t" J) S# L  F/ l  gFormat                                   : DTS XLL
& C- D9 [; v) z7 nFormat/Info                              : Digital Theater Systems
) t6 i0 ?# |7 K2 @6 r' pCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
* S! X2 k: K( @9 A3 w. DCodec ID                                 : A_DTS
9 Q) N, `8 O: m" L& ADuration                                 : 1 h 39 min( p: F( K  a( a1 H  m  l2 z- I; R
Bit rate mode                            : Variable
4 `. E" }1 D: z' \8 l4 N5 ~Bit rate                                 : 2 086 kb/s5 v8 C0 Z4 b6 n; t% y
Channel(s)                               : 6 channels5 w5 [6 l5 ~3 ]7 S2 O) O% }4 l' F- F
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
) i& ?9 E, q# }3 X8 h/ v1 ^  cSampling rate                            : 48.0 kHz
9 f: y8 L- D+ e. \; T" {Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
* T' f$ ~+ e( G* q: B8 s# Z4 XBit depth                                : 16 bits
+ T( H4 }! n% K4 DCompression mode                         : Lossless9 {$ w) S, Y* [! {% K( t4 l8 R
Stream size                              : 1.45 GiB (3%)1 ~9 y9 {9 [7 v' n- q
Title                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! H, ~# l4 {* l3 ~1 Q$ F% F) HLanguage                                 : French
0 I2 |2 |2 A& J% R% }Default                                  : No
3 T+ p% J1 z/ g4 yForced                                   : No
( t/ K+ q0 |! COriginal source medium                   : Blu-ray
* U6 g) V, R( h9 K  q% @' H
8 ^0 O+ I, f' r  ~8 m* F" rAudio #6- r) {7 d  O! p! u; H: G0 b" R' R$ G
ID                                       : 7" x# Q. ~$ |& k2 J5 c) s0 S, w
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
. S: \: ]# S/ \2 J+ eFormat                                   : DTS XLL
; t: N# T$ G% a& E2 HFormat/Info                              : Digital Theater Systems, f5 r' B: p+ y5 Y# X
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
  k/ u5 r, w  VCodec ID                                 : A_DTS% ?$ k3 c3 O/ |% f0 g( `
Duration                                 : 1 h 39 min) j# Q: _6 @# t9 B
Bit rate mode                            : Variable
/ W3 D: d* M+ u% U8 Y: OBit rate                                 : 2 087 kb/s+ d6 c; o0 R& h
Channel(s)                               : 6 channels, D2 H1 p4 D& I7 r8 O  y4 z
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
; s2 c  E% N7 j) gSampling rate                            : 48.0 kHz5 h7 o+ y, N' J/ w1 n, f& S
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  y- o% S7 A. s, L! s0 ?8 eBit depth                                : 16 bits7 H% C0 `( t) Y' p0 i
Compression mode                         : Lossless  N+ S  E! _, {; }, w# O6 d
Stream size                              : 1.45 GiB (3%)
4 `4 k) y( Q# r, e& BTitle                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 R+ X1 r7 d9 p( `0 ^
Language                                 : German
! d7 w5 h; M& l: E6 {4 TDefault                                  : No2 A, B" }* J( D3 ?& t
Forced                                   : No
# Z; C/ ?* J# ^Original source medium                   : Blu-ray  n! [- X5 F# d# H. [% ?4 B, s: s0 w) H

# p/ `/ V/ g  w/ l3 x5 zAudio #7& H2 ~! ?( x7 Q+ R4 u& f. z
ID                                       : 8
1 l: m* E* a/ S9 O. r6 I, TID in the original source medium         : 4357 (0x1105), W( E2 [1 K: M4 p
Format                                   : DTS XLL. A0 T- X) u9 z8 ~" P
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ T3 \8 v' {  Z# z0 s0 v/ e$ g
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio$ {) `" |' q* h/ P9 q
Codec ID                                 : A_DTS/ R3 D. O  u  B! X* M2 T
Duration                                 : 1 h 39 min5 v) p+ o$ F7 B* C
Bit rate mode                            : Variable
2 n# K  L5 O% {5 @/ e2 w: OBit rate                                 : 2 080 kb/s: R2 t0 v- ?) D
Channel(s)                               : 6 channels
+ D& E: N- R7 J! v# GChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
* D& f1 v- _# Q- Q% c- U+ H  SSampling rate                            : 48.0 kHz0 K) ^: }9 x; D" N5 D8 e
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- x! K& T5 p- x; E
Bit depth                                : 16 bits2 h8 \# R" u$ `( y, }( W7 \/ k
Compression mode                         : Lossless2 r' O0 ~  {# O( }2 n; d
Stream size                              : 1.44 GiB (3%)" j/ z8 r( R/ q# `" H
Title                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT( F/ Y  D- E- \) G: H0 }8 [
Language                                 : Italian, a; _! g" o* P+ G9 D% G
Default                                  : No5 _: H  F3 T( r7 f
Forced                                   : No
* l6 \! B9 _  n' cOriginal source medium                   : Blu-ray
" D- m- s# L7 ~% @8 Z% t0 u  m) o! }: X
Audio #8
1 D5 [8 U9 a7 T6 UID                                       : 9
  C, n7 @0 @/ M+ z6 e* bID in the original source medium         : 4358 (0x1106), _, X8 M$ F. @3 M5 C. ^1 z; k
Format                                   : AC-3
8 a% x: L6 L! S9 j9 C" l) OFormat/Info                              : Audio Coding 3: u5 P( n# u# |: [$ U
Commercial name                          : Dolby Digital7 u% w/ `* ^3 j1 ?, y
Codec ID                                 : A_AC35 Y. Q( B/ l: h0 s" Y8 p2 H
Duration                                 : 1 h 39 min
$ X# v, \: K0 Y' U& uBit rate mode                            : Constant
2 X" h( }3 A' G* k  V* i, y$ \5 D; ]4 YBit rate                                 : 640 kb/s
% w; |+ a2 k$ V& A2 R  N% h7 TChannel(s)                               : 6 channels
7 n: V* w) `: d. A* q8 fChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 B5 v) _' Z* |$ p
Sampling rate                            : 48.0 kHz
% Y  A4 c( X5 m" C" [6 [; S0 KFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 x9 X- K. v0 L5 h: R
Bit depth                                : 16 bits
  \9 L$ U; `! k& p+ P1 BCompression mode                         : Lossy
6 B3 G. O# @% v* BStream size                              : 454 MiB (1%)
: y3 i8 K$ g/ Q; f+ d4 s; lTitle                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT$ ]; g" A8 C" s8 r0 e* p/ _- X
Language                                 : Portuguese2 h; q8 s+ r* m' U' X+ z
Service kind                             : Complete Main. P. _1 e) H/ S* b: G
Default                                  : No( H  A4 A" ]2 }8 U( _& a9 ?
Forced                                   : No3 U! S( A7 Y! |8 S0 Q; |* I
Original source medium                   : Blu-ray
' S5 ~4 `6 ^$ g: ]5 b0 M, [$ t
9 h8 b" d5 @+ K' A: w4 o) W" i" K  zAudio #9% _: Q% K8 L# {+ c9 C$ Z
ID                                       : 10
" ]. C7 g; |6 L% n% G, `ID in the original source medium         : 4359 (0x1107)8 l  V4 S* h) n1 x: ]
Format                                   : AC-39 f& H& M3 `- f2 \. o# _( Z( @2 D) f
Format/Info                              : Audio Coding 3
& j4 G$ J2 t, gCommercial name                          : Dolby Digital. n* Z4 _# i1 N3 ~. ^( l% y
Codec ID                                 : A_AC3
- h/ ]3 x) ?9 ^) N4 }3 aDuration                                 : 1 h 39 min8 L' B; X, Q2 [6 `- R' t
Bit rate mode                            : Constant
& E1 h/ W. I9 `4 j/ a* w# @Bit rate                                 : 640 kb/s! e5 j! V0 N% W
Channel(s)                               : 6 channels4 C6 N/ o7 O0 ]& N, j, R# g: ]
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
5 g. ~, g2 a; }! G2 ZSampling rate                            : 48.0 kHz
3 ^) P* e- z& Y: z  e# t. ]( c' dFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ e; c& ]4 t( ~  FBit depth                                : 16 bits
! O7 \3 @4 m! f8 o1 ~: _9 lCompression mode                         : Lossy
1 U5 K9 a. R4 ^! n+ G$ ^8 U5 C/ HStream size                              : 454 MiB (1%)
  ]8 V1 @& c9 V( N/ ITitle                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 \8 t- d" Q9 d9 b. g, lLanguage                                 : Spanish
# |: @$ [1 k' x" b  a$ ^Service kind                             : Complete Main
0 p5 l4 \* f( }5 `: \Default                                  : No
% @+ c- p: s6 j% H. E9 P* ZForced                                   : No
$ ?: ^! J0 u7 k. }3 W6 {8 YOriginal source medium                   : Blu-ray, H* N6 N2 R, E7 d2 @3 b& S

: n2 T) q2 V" H3 \$ b: TAudio #10
2 {( I% ]1 J- z3 hID                                       : 11
, x% j  {8 M# ]  ~) ?' NID in the original source medium         : 4360 (0x1108)& q. g0 ~' |' C; [
Format                                   : AC-36 Q. }  ^. r+ V, l# Z9 G
Format/Info                              : Audio Coding 30 j( X' F* Z  ^* V0 P6 C
Commercial name                          : Dolby Digital
) s) ^$ P7 y" tCodec ID                                 : A_AC3
* x: v& Q2 z) a. n5 ^Duration                                 : 1 h 39 min5 t- M" D9 z, S: ]
Bit rate mode                            : Constant% s- ?0 h6 L7 J9 ]$ r! a+ Z. L
Bit rate                                 : 640 kb/s0 R! M2 w9 N3 X" }8 K0 ]7 C4 o
Channel(s)                               : 6 channels
' e+ S) L2 p& `- u/ N: @Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs: V) v8 d& W9 ]3 F: Z/ Z& f8 W
Sampling rate                            : 48.0 kHz
' }. {4 W' M+ a4 ~7 \- IFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ r5 d$ o! w0 I2 V& T
Bit depth                                : 16 bits% P6 ]8 h( o  @: V0 f- z: A7 k9 t
Compression mode                         : Lossy
: W+ p: ^% {8 O) r3 D, fStream size                              : 454 MiB (1%)' y/ b2 a: W+ P* h
Title                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; g. z, g! _, g% M2 i1 g% v3 ]
Language                                 : Spanish* p) b+ }: N/ C( q
Service kind                             : Complete Main# \# s( e2 |! B. D" T3 p* M
Default                                  : No
* ]( n! w" U9 o: `# h4 @* C4 G) AForced                                   : No1 _5 T3 V! R. |4 U
Original source medium                   : Blu-ray3 u# Q3 J6 \! S- T& Q
1 [+ N7 K+ X7 E9 l6 p2 y: P
Audio #11
+ O" Z! X* G8 h: Y; UID                                       : 12$ E9 [4 ^' m5 A! F/ S4 o2 j: s/ x$ s
ID in the original source medium         : 4361 (0x1109)* Q, i$ o& w1 p9 @
Format                                   : AC-3; B& y! N5 U2 f1 \* e
Format/Info                              : Audio Coding 3
( m9 p( _2 ^: ZCommercial name                          : Dolby Digital9 u7 i) g/ P; c" E5 o
Codec ID                                 : A_AC3  H: U( q; a" u6 s
Duration                                 : 1 h 39 min
! X& D6 @& e8 {. S0 n0 W: tBit rate mode                            : Constant
- [: C/ @- k, a  o; S% w. V/ F' q7 ~0 UBit rate                                 : 640 kb/s
0 C6 l- }( J$ z; {( \) L. Y  _' U2 {Channel(s)                               : 6 channels! Q4 T# }5 j/ x% R" k
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs7 @3 j9 ~. K! a0 T0 \
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ y) y2 F* g$ g5 ^5 o9 i! t7 Y' ~Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). u+ k( ^- q: C+ [4 C5 C
Bit depth                                : 16 bits
# \8 ?: @' M1 ?/ T/ w/ N4 g) ^Compression mode                         : Lossy; r; E& O3 S) i4 L/ T+ C
Stream size                              : 454 MiB (1%)
. Q" c5 I$ u, u" v. L) A' JTitle                                    : Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 ^9 {( c3 t) Z1 O  cLanguage                                 : Thai* K* s4 m$ {  Z0 W* |% g) Z! h
Service kind                             : Complete Main
+ ]; m& f) }! z2 d& z8 _. oDefault                                  : No5 L+ ?+ D1 ^) C6 F% n* r; ]" C  k
Forced                                   : No
7 c8 L9 f, C; U' U" F' c, w( ^Original source medium                   : Blu-ray) Q& m7 }% M7 _0 m" u" c3 N
1 T2 _; c' |4 c  |2 b+ t
Text #1! ^" ~* a* I, ~
ID                                       : 13
9 Z5 I, w& r, t% C; ?Format                                   : UTF-8
+ n/ Y* r$ W; Z& k9 LCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8. t2 m/ z( L. E: E" l
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. s3 F4 v; ~. Z) A. r* ^
Duration                                 : 1 h 29 min0 ^1 W* k4 L8 Y4 N2 n( x* g
Bit rate                                 : 44 b/s
3 S' U$ N0 v* u, F( }6 }Count of elements                        : 897' y# z+ W9 w' J
Stream size                              : 29.2 KiB (0%), g" H2 q; u! R! a6 K: s
Title                                    : English-SRT) m" R) o! p# e0 s
Language                                 : English/ X9 [  k4 Q# s# m/ Q
Default                                  : Yes' G5 D9 Y& R* L/ p) N. H
Forced                                   : No
& `: ~( ], j5 v  D# B
) W, Y4 q$ }* ?* a. A' P) lText #22 X* P$ ~! Q( e# x3 k- \  M. M
ID                                       : 14
5 e1 z# c3 H( w& {( T# a: B! `! EID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
- D1 @2 `' I$ X  `2 \6 f3 _% wFormat                                   : PGS+ f* q3 o5 L) Q$ e5 M
Muxing mode                              : zlib
. O  X3 k0 f2 o. ]9 sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 h" E; m3 O/ y8 _8 bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. D( E/ \' D. c& \7 W  q, C
Duration                                 : 1 h 32 min
- @3 b$ B8 U, C, B4 v. [; J* ?Bit rate                                 : 29.0 kb/s3 Q$ p7 V; S1 k* V) r4 j
Count of elements                        : 2082
3 m* h" P+ Y- I! zStream size                              : 19.3 MiB (0%)4 @$ s# Q5 e9 M$ A; `! d/ U
Title                                    : English-SDH-PGS- l( a) E; t5 Y! J
Language                                 : English
/ e5 o( @' H6 @, R& B" ZDefault                                  : No
  _$ e1 @2 k: \7 [1 C: q; [, }* CForced                                   : No2 S" D4 V5 W( G
Original source medium                   : Blu-ray
3 m: a4 c6 y$ h3 I4 ]: I2 \8 S4 z* ^- P- K
Text #3+ ]3 t, I/ u( g% `+ s# G. ?
ID                                       : 15
2 Y% k( ~# t$ T2 YID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)% k8 q5 }  S; T+ H
Format                                   : PGS
4 D: M% Y" m2 g2 E1 g( R0 U, fMuxing mode                              : zlib
, Z8 h$ J$ ]4 y: _+ a* J" d+ jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ ]' J4 ]7 f+ e. A# gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" R  Z) F6 u4 {9 b$ F* dDuration                                 : 1 h 29 min4 B6 a+ O: P3 I% l7 g
Bit rate                                 : 26.8 kb/s
/ Q' m. \/ E& j/ L, D' P' q3 vCount of elements                        : 1820) N$ B) h' T, N3 P
Stream size                              : 17.1 MiB (0%)
& B# S$ H/ a& e9 cTitle                                    : English-PGS7 I4 `7 X3 G+ |/ ~
Language                                 : English( B3 S# p4 f, }* f- M
Default                                  : No. |: A6 y! G0 N6 x; l
Forced                                   : No8 e8 ^/ i, L" b2 k# e
Original source medium                   : Blu-ray% D, t* F3 x9 a% C" b' W! b8 ^

; h* h( i5 w* b7 u% u- b! NText #4
* e' ^, p! S' z1 U! a2 YID                                       : 16& t; }2 C5 U1 h; ?/ K% w& N
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
* U0 W. o# }% z, ?Format                                   : PGS/ I3 F5 |/ O# J- g. i, Y
Muxing mode                              : zlib
* V. b. g; `8 v; \8 W" W" ^0 Q0 `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" J* u/ A: o, @) OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" s* i  y2 z0 W8 s$ [
Duration                                 : 1 h 32 min
2 a' \8 x% F/ G0 p( T% hBit rate                                 : 29.0 kb/s4 O, v0 T, C# z; H% Z; R6 l) p1 P
Count of elements                        : 2082
1 J/ `' C, c1 f& p) l3 y% t1 Q5 yStream size                              : 19.3 MiB (0%)) }' g3 p% r/ Y3 H- [! w! ^+ ~
Title                                    : English-SDH-PGS9 i, R4 T0 }& H1 Z* n7 A+ |
Language                                 : English
7 ~! Q1 O& N4 d1 JDefault                                  : No
& ]! z, u7 q9 g6 R" k7 D5 QForced                                   : No- F! z& f5 ]( C; @0 X5 O' B
Original source medium                   : Blu-ray+ ]# j' G% K  E' v) a2 W0 f  Y
) @5 F& W/ K" `: O5 s* Z
Text #55 @( |( K$ x) M3 B- E% N3 V
ID                                       : 17
- j3 _+ _: {7 D( X8 wID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)2 l, ]* R6 ~( N( C
Format                                   : PGS3 M' s; ~8 E& @' @5 }% T
Muxing mode                              : zlib$ N5 m; J+ x8 ^7 O; b/ ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ s! ~/ E$ V- R6 L0 v& B6 |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ U3 ^" [6 ^* P4 r& ?" N. |$ D
Duration                                 : 1 h 29 min
/ c) b9 T5 h( [; g7 w5 RBit rate                                 : 26.8 kb/s+ A1 d) x* C% a& d
Count of elements                        : 1820
6 Z, e" p" \- O' HStream size                              : 17.1 MiB (0%)
3 n" w* l8 l* w1 X0 H% ^1 N3 c& oTitle                                    : English-PGS
( ^. b8 z' O# ^8 s0 X% BLanguage                                 : English  F  G2 S' M3 _7 R1 |+ @+ J
Default                                  : No
" e3 b/ k7 l, h' H8 IForced                                   : No/ ]& c& F( i/ v2 C
Original source medium                   : Blu-ray
6 I1 \! B0 a  v6 S" S7 K! F! U" V- o5 J0 M8 [  [: s4 s: H
Text #6  V  v; P- l) G4 s7 A2 q8 }
ID                                       : 184 ]8 G2 D" P' o3 S5 o0 a1 a7 Z7 w
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)  h) p, h4 o- C3 A) @
Format                                   : PGS
$ m. W- W7 i1 H! u/ F" d! I5 r' `Muxing mode                              : zlib) g/ r9 r6 C+ P$ y; D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! I" T$ U: F: rCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) B: {. M4 _1 w, Q$ f; O% bDuration                                 : 1 h 29 min
3 f2 V* q" {5 ~9 F9 p4 L. W+ vBit rate                                 : 14.6 kb/s  T. M% w% |4 t# _$ @, Y2 z
Count of elements                        : 1806
4 {' B9 n  Z  W$ o. i8 y# V. [Stream size                              : 9.27 MiB (0%)
; i+ F2 C; B( _! t, nTitle                                    : Arabic-PGS
; F  F/ g$ T- g5 mLanguage                                 : Arabic" w9 |4 p4 W- ~2 \3 }
Default                                  : No2 _9 J9 S& Y* F2 F! G; C! S
Forced                                   : No1 ^$ t4 o! `2 \) c% f- |, a
Original source medium                   : Blu-ray0 x. X! [. G! T; }

  Z* x) N# p. c1 d; }, kText #7( c5 u* c3 C, d( [, f$ H( ^3 I
ID                                       : 19
# M3 S5 Z% ~9 U8 WID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)5 |5 q0 }; `2 Q: O
Format                                   : PGS' A- V5 N2 a  @5 U% U
Muxing mode                              : zlib
5 U0 _3 F, u: X1 z- P- NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# w8 e3 r* d9 U3 W8 ]. ]% t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 I1 B3 h$ e, G" |2 Q9 FDuration                                 : 1 h 29 min
" |- u* E% M3 _% I$ `% f% R. xBit rate                                 : 22.3 kb/s- g- v% f  L+ M+ @* E
Count of elements                        : 1882) I& r' p. Y# Y" Z3 x  g
Stream size                              : 14.2 MiB (0%)( M9 [/ ^0 I8 \+ c3 U/ I( A
Title                                    : Chinese-PGS/ m2 r2 d3 v: s$ y
Language                                 : Chinese1 n$ m9 o5 U3 R4 k# W, F1 R0 q
Default                                  : No
+ J, n, A/ B, wForced                                   : No9 J' n2 U( J! k
Original source medium                   : Blu-ray! B. \0 I8 \( Z* }
3 ^9 ^0 A4 }  }0 Z" z" ^" C
Text #8
, Q: q, P& n8 |0 {/ xID                                       : 20* F4 M8 {# Q# `6 B0 C* g( F' t
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)9 ~& e( i' z( H) {
Format                                   : PGS
9 R) B" a$ u" D3 sMuxing mode                              : zlib% S8 Q! p, V! C# ~$ W- a* _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- r) `9 s" I& a2 i  v/ d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! j" @; E; o8 r3 ~" @Duration                                 : 1 h 29 min
3 Z. A' D1 v) @4 \Bit rate                                 : 23.5 kb/s# y: [; y. @: O3 L* r& S1 F4 Q. ~% r2 h
Count of elements                        : 1911; y! D1 O& O2 \6 e6 S
Stream size                              : 14.9 MiB (0%)1 o# i- A0 ~# W& l; T8 Q  s$ ^9 l
Title                                    : Chinese-PGS) b9 [: @- H- A! Z0 h
Language                                 : Chinese9 l1 a! R( L- o( d4 O' H+ K  Z
Default                                  : No$ D& @# w' T6 G( A+ r5 h
Forced                                   : No
' q0 o( k: |; a8 Z/ g  U& K4 j$ GOriginal source medium                   : Blu-ray. q5 K, d& A2 `' x3 k* L. N

, w% S' C2 r: O* g4 H' v( c% SText #9( c, c: V' Y: q0 S7 b" t
ID                                       : 21
0 U) q+ |( w0 v6 r+ D: Y$ i3 VID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)
& p, I' L+ s& M% e7 |. T) DFormat                                   : PGS, `1 d* w) r" @2 i9 y; a6 H3 p
Muxing mode                              : zlib4 Q, ?* ^) F8 q4 ^/ I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 ]+ K) T8 K) fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ d9 \9 G! S! Z; f. z4 e! K% SDuration                                 : 1 h 29 min4 N1 o/ Q  `- q7 z5 z* D( H
Bit rate                                 : 23.2 kb/s0 G# @) K3 G4 J8 X
Count of elements                        : 1230
2 c& [$ g8 ~) ~+ P9 UStream size                              : 14.8 MiB (0%)  S& Z* X: B! M6 \- w" u* e, \
Title                                    : Danish-PGS* S. k  d* m' k6 L) ^- k: s$ u
Language                                 : Danish1 v: W# H& S+ J4 {( a
Default                                  : No
* K+ ?; ]2 g8 I$ OForced                                   : No" L1 u8 x" }1 G1 d, }
Original source medium                   : Blu-ray
( v) C% k! o; {1 v
( Q  N0 a! ]. hText #10
; \8 Q) l; [/ QID                                       : 22
* B* d9 j- F2 Q7 A1 d3 j* GID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)/ r. Q& O& [1 E: j8 e( I+ _
Format                                   : PGS" P( ]# ]6 i4 p7 b, g" W+ u
Muxing mode                              : zlib
; j5 o$ _! i, v$ K7 \. HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) u' ~1 L, V- K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: W0 Z, t8 J, O8 p3 I# b8 ~Duration                                 : 1 h 36 min- [* r# B* u6 w" d5 n1 @* ]
Bit rate                                 : 22.3 kb/s: L, R2 T3 ]) V
Count of elements                        : 1241. h0 Y# Y  `- U7 f& I9 h! U0 Y2 U
Stream size                              : 15.4 MiB (0%)3 k: P+ x0 P1 f* T9 j. r( S
Title                                    : Dutch-PGS
3 N/ o, }+ _7 m  J5 r1 M6 GLanguage                                 : Dutch6 w- Y, O/ c' [$ a/ @5 C
Default                                  : No
+ Y8 }5 n2 Z3 h5 K( JForced                                   : No/ F' ]/ T+ L' F9 W1 n
Original source medium                   : Blu-ray7 n5 U2 I* i1 z6 E3 E

, h3 T. X) E# L3 c) JText #11' `; G7 Q% A" T  Q* T
ID                                       : 238 F; a( i2 V# a* @  \# v4 d2 K
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
, B2 }+ a# R2 X) E9 SFormat                                   : PGS
) N7 F; r; v/ K  [, ?5 gMuxing mode                              : zlib. b* n7 C3 F/ Z% V) s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ e0 ]4 g/ y6 A4 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 m5 k7 F; D) v3 b' U
Duration                                 : 1 h 29 min# a' j4 r, p! w2 D
Bit rate                                 : 24.9 kb/s
4 b3 P! J! D- b5 xCount of elements                        : 12223 `! B( |4 I, @
Stream size                              : 15.9 MiB (0%)7 Q$ Z% f7 V9 ?/ j# S9 E
Title                                    : Finnish-PGS
" Z- y. o* R6 p9 CLanguage                                 : Finnish+ @$ Y) Q( a% V# R# q7 ]
Default                                  : No0 T9 J: d3 O: A
Forced                                   : No$ ]) R! L3 Z9 p' Z
Original source medium                   : Blu-ray
, Q9 u7 S- G3 d8 k$ w3 q& V% {: n/ H! n. w
Text #12( p- t! F  g- R' n
ID                                       : 24( |: g4 Q7 c: V8 n- L& h
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
% i- z/ E( M2 w" }3 MFormat                                   : PGS
% k$ ?4 V3 G$ j  rMuxing mode                              : zlib& t# N& z$ Y( r5 p. q6 c: ], C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 Z: {! O# C& Q* C. M& tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! k  F# s/ W# i+ C/ d
Duration                                 : 1 h 36 min
) `$ @$ O2 X8 a6 G  B) g. j# J3 T. ABit rate                                 : 22.9 kb/s# C/ n. v( B* P' G. f3 Q0 `
Count of elements                        : 1815
: k- S0 F9 ~5 }! }$ HStream size                              : 15.8 MiB (0%)! x/ ^8 k  Y: A1 O6 Y) a
Title                                    : French-PGS4 D0 W9 B8 z! Y3 K, ~
Language                                 : French' L# @: M* p; {# M0 h! @8 t
Default                                  : No% n3 Z( g: m% Q
Forced                                   : No
- Q4 ~! c7 ]7 ]$ U2 \  BOriginal source medium                   : Blu-ray
* q/ q# O* U9 O* W, V1 I7 C
. B" H3 I1 X% K; \( ~( o! [2 t. `0 tText #13
7 a+ R4 B' H! ]4 C% ^* n% K3 eID                                       : 25
0 [/ B! y( r8 {  m7 HID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)' w6 [2 M9 j, p/ Q2 ]
Format                                   : PGS
( y$ K+ O& y8 `3 QMuxing mode                              : zlib! b+ _7 K  y8 e% x: F$ c! s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- c/ j% F; Q  f- Y$ N) J4 HCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ t0 t, m- ?. L" O4 l3 E( oDuration                                 : 1 h 26 min
2 K8 d* k4 M6 Y* u: RBit rate                                 : 429 b/s* n) A' y1 I1 l; d
Count of elements                        : 23
5 b: {4 u% n& `& P; tStream size                              : 272 KiB (0%)
% U4 F6 l4 F: n6 S7 ITitle                                    : French-FORCED-PGS
- t1 f) S0 p% H1 d0 U& KLanguage                                 : French1 M: ~- B- ^$ \. J, ?
Default                                  : No' a1 I3 X! ~: v7 Y& k! A
Forced                                   : No
" U0 |* X+ o& k# A3 a% SOriginal source medium                   : Blu-ray5 m5 v/ G* ^. V0 M: [- T

, _; H( I; ^$ ]# rText #14
4 K! S% o1 v8 u& r8 t# x0 ?/ Z! JID                                       : 26. E) P# y- w$ B3 B3 r; Q) N1 y* d
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
0 b& Q& \* C/ oFormat                                   : PGS
1 P9 K( @$ b* y* Y2 mMuxing mode                              : zlib3 {' m* [  v4 J. {! [9 a: y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- P. @0 @2 h9 X* a7 p$ O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ |' M/ |: C: x, ]- h, ?
Duration                                 : 1 h 29 min! S: @! v+ ?( Y' C" d
Bit rate                                 : 32.9 kb/s( m8 }, \0 z* J; Q  O! Y# n6 P
Count of elements                        : 1801. t  M( ]: i- [) [
Stream size                              : 21.0 MiB (0%)
  v& m2 f4 Z+ ]8 QTitle                                    : German-PGS" c/ G# b" a7 B
Language                                 : German  Q/ b" @+ |/ H* P) u1 p
Default                                  : No
6 U# m& C+ n2 M" N1 T  qForced                                   : No
9 ~7 I" D2 O; n8 O4 }) B! pOriginal source medium                   : Blu-ray
3 k5 U; }0 U  a* c2 \$ H. j* d7 q9 D; z; R* H& G3 [: d
Text #15$ U4 O4 V* J9 B) m; U: z8 D. W
ID                                       : 274 X1 ?( e- ?* w5 T6 U. `
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
9 m) K, i2 p( K" q) f2 o( z, OFormat                                   : PGS
% `% f# O+ e& \/ {. K3 w, hMuxing mode                              : zlib
% r5 z; l" O. K' b$ `' x0 [9 pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' @9 Y! n. Z1 f! ]" n) y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 ^* o% I. R4 f2 ^Duration                                 : 1 h 3 min
4 _9 N0 H5 S+ n" u' E; J2 FBit rate                                 : 468 b/s
0 w) z: Z5 G3 v2 a- RCount of elements                        : 218 s( L4 g# \/ T0 g! [
Stream size                              : 217 KiB (0%)7 G3 C9 j! _$ {* S2 }
Title                                    : German-FORCED-PGS
  U' t; z" h. v: R0 v( z5 YLanguage                                 : German& w. j% a7 L8 S+ a* a
Default                                  : No$ E0 v6 [7 w* g8 F
Forced                                   : No. n( P2 {9 R* V9 }
Original source medium                   : Blu-ray6 ]. l- y' n# y! m8 l
) L3 S, V. x9 z7 V% ?( @# V
Text #16
5 X( q" l  _1 yID                                       : 28
1 T$ }) W$ l. ?; B5 Z6 [1 ?' jID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)7 c! _8 U( ?/ `% |/ @3 }3 ?
Format                                   : PGS! ]+ c+ Q5 x/ \) f4 Y! Y! m2 e8 c
Muxing mode                              : zlib/ |% g, A- o( O, b0 a0 J
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 R/ g6 Q' P0 p3 Z1 C' ]Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( a0 |2 @3 ^' J
Duration                                 : 1 h 29 min( o2 W7 Y: {. t
Bit rate                                 : 20.8 kb/s
  R) N) Y  }4 G1 V5 b" MCount of elements                        : 1817
! M) o7 w* i! KStream size                              : 13.3 MiB (0%)
( U! n/ \$ y% b% Q" J9 \' h6 GTitle                                    : Greek-PGS# C/ k% ~" p# ?# ]6 m
Language                                 : Greek
* X6 E4 y: V9 |Default                                  : No3 s6 B+ f$ Z8 m" d3 D) M
Forced                                   : No6 [+ I( p# `5 A  c, M: j3 z, f! t
Original source medium                   : Blu-ray
. e2 A3 ?8 J2 x. X; ?% c
- L# ?3 P$ j3 I, q' h7 z1 L6 ]Text #17, k: J3 \0 y4 Z6 Q' Q" X  t: y8 R
ID                                       : 29
3 I; g" \! c) V1 G6 m6 l" o/ r/ Q* eID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)7 R% t' G" N, X0 Z! k
Format                                   : PGS. o. a4 \/ B. `1 u
Muxing mode                              : zlib0 N* q+ O9 _' I2 `* m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& X6 h  D& Y5 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 e5 Y8 z% D0 k
Duration                                 : 1 h 29 min, w: [0 o$ T, `. l/ n: }
Bit rate                                 : 18.7 kb/s
+ U# i$ R' i/ y) TCount of elements                        : 1813' S- l; Z9 Q9 j( S/ U: n0 o6 ?
Stream size                              : 11.9 MiB (0%)4 i- Z5 P; g) f0 f6 h2 w3 \: f
Title                                    : Hebrew-PGS
+ b- ]2 u$ w$ g$ L- m* Q( jLanguage                                 : Hebrew, I/ G+ B0 E. `& i) t, T* E
Default                                  : No
6 v% E' C/ m+ [0 fForced                                   : No: b9 o) K0 \7 D1 O" r" o7 D
Original source medium                   : Blu-ray
# b1 J7 n8 v- D+ Q8 _3 J
$ z- I+ ]* T. C$ b* B; pText #18
" g" ?% d* \; n  z) A7 uID                                       : 30
+ H/ {6 v( a3 h2 }ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
$ ]$ H+ B- H8 jFormat                                   : PGS
4 k- w% P& @2 o3 t  U; P4 \Muxing mode                              : zlib5 Q/ A' b6 X2 a' Y- `4 e6 q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  p# a& [) J/ W+ ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ Y* X2 h9 i6 O5 Y8 LDuration                                 : 1 h 36 min
4 i1 i2 s6 f- x# W( J2 I4 T5 qBit rate                                 : 24.9 kb/s  C3 P5 B3 U0 @( `% Z7 M6 t# w
Count of elements                        : 18199 i: B4 I; k$ S& _% r3 ]! q& ^0 l
Stream size                              : 17.2 MiB (0%)
1 c$ l, X6 v1 G9 @6 Y6 [# _" [Title                                    : Icelandic-PGS
2 O* I& C0 O9 E" s7 iLanguage                                 : Icelandic! Q$ t; t! t, j/ X$ |
Default                                  : No
7 i  h  e+ {, M  l' ZForced                                   : No
3 O6 N2 f+ Z1 ?/ s9 nOriginal source medium                   : Blu-ray
7 B' z/ o) l: d0 ~  y9 d; q+ ~! o! a* g- b
Text #19+ `8 F3 u5 r, P
ID                                       : 31; h& J' c% ~! p% v- j0 D
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)9 Z/ B- L2 {  v
Format                                   : PGS
! F) J; y7 ~. n+ j5 H: `  {& O1 `Muxing mode                              : zlib9 X& W5 ?6 v; B/ a% N9 x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 ~7 z  R& B0 H  `' ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 D+ b  O& r) \$ o8 {3 I4 P! D/ |Duration                                 : 1 h 36 min/ o5 K$ |7 Z* L7 _$ y
Bit rate                                 : 24.2 kb/s# G$ q) G% N, \( u) U+ v3 P
Count of elements                        : 1806
" V# }& e  x% V2 GStream size                              : 16.7 MiB (0%)& I; u, @" q) ?
Title                                    : Italian-PGS
4 w2 H" D( J0 C6 w  d# hLanguage                                 : Italian
/ Q: ^' y6 v2 }  _$ v; L. X- f0 G& mDefault                                  : No' H: z! x! S" F# x3 g$ Y4 L0 r. E
Forced                                   : No
7 [4 \% y# C5 M4 I$ eOriginal source medium                   : Blu-ray! N0 W2 A" _4 C$ ?
2 v  N$ P* r) i5 B; K
Text #20. I$ R. X! p0 d# U+ d' E# t) d& z% \
ID                                       : 32
) @5 r( a2 E) d; AID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)+ \# v0 t& ?) q$ R
Format                                   : PGS1 Y# q& `6 F# l$ A7 E( H
Muxing mode                              : zlib# t5 K; Y. g/ ?: ~5 w- h% O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 @+ L% U5 V1 p3 X/ ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% p) c3 e$ x: MDuration                                 : 1 h 26 min
# S6 m. }6 O# ?/ h! hBit rate                                 : 393 b/s
. q7 W6 l/ H- a( c; b) z# X1 nCount of elements                        : 24. v: }  z, a& ^- E& h6 R
Stream size                              : 249 KiB (0%)
# a# D9 y6 m1 STitle                                    : Italian-FORCED-PGS
0 m) `1 O% t) |; }0 _: pLanguage                                 : Italian
$ M) e$ Z; F/ B( m3 f/ ~Default                                  : No
$ r3 A* |. u/ s5 d7 ~' ]5 C: hForced                                   : No6 S2 U% p% I$ W9 ]8 x
Original source medium                   : Blu-ray
6 p; q. Q$ X! {/ f$ b
" M! ]: F1 l- R2 v5 JText #21" q: @! F- T' o5 _4 x" a
ID                                       : 330 T2 q: a. c  c9 ?- n! @0 t' }
ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)( b+ g+ d9 m* e# k6 P% u# _1 v9 v
Format                                   : PGS
* l/ Q: `5 W, W. ]5 ~Muxing mode                              : zlib
6 ]; t; ^  R8 J4 i1 JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" Z9 F' ~6 m, @6 NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) [; y9 r3 K! J" m2 ~7 K5 W6 x* HDuration                                 : 1 h 29 min
$ v% P3 R2 Z' E5 yBit rate                                 : 17.5 kb/s: k2 B; I' u0 W
Count of elements                        : 1815+ Y5 O; l" h8 M( |" c" J
Stream size                              : 11.2 MiB (0%)
% w# K4 `$ O& u, y* I: pTitle                                    : Korean-PGS
& X2 F  J8 [- D6 x6 ELanguage                                 : Korean
- t; q+ x$ G- M% i! H. j2 {) cDefault                                  : No1 A9 f2 Z# `5 S8 f# w4 L9 r
Forced                                   : No
  I* ~; y  Z$ S( l" \Original source medium                   : Blu-ray
0 e. G& E% j1 W; H: s  Z
8 r, D9 b8 Q" ]( x$ M7 B. t! e6 ?Text #22- u1 [% R* c4 n" Z- i
ID                                       : 34/ k) {# i5 ?$ l. Q- l4 }# x, R
ID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)
* H: Z8 w1 y8 x% H# S% ZFormat                                   : PGS$ T/ F4 [) }0 c; h3 ]
Muxing mode                              : zlib
( o8 _) V% v# k1 Y( v7 u+ \4 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 x. G; ~( v- A  k7 y# {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 J* b% i% U$ [' C! ]
Duration                                 : 1 h 29 min
; f2 m" u% ~1 |' B8 b, lBit rate                                 : 22.3 kb/s$ \  \0 N: K7 M+ V# o
Count of elements                        : 1226
; _6 `: x/ s. Z! ?! nStream size                              : 14.2 MiB (0%)
+ \7 \5 x& w9 b. y" jTitle                                    : Norwegian-PGS
$ a$ p  [4 M/ wLanguage                                 : Norwegian! n5 d7 R0 Z/ s! d5 R
Default                                  : No! H+ w* [+ ~5 U! d
Forced                                   : No" O- v' B6 u) Z" s7 i% D
Original source medium                   : Blu-ray
0 h& n2 g5 \$ L5 K, u  E. a6 a# k& g1 ^& k4 \7 F4 U' u) ?
Text #23
* n& I3 D* h: g1 q7 D8 mID                                       : 35
+ B8 W2 O6 n6 P( C8 Z4 eID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)
1 U+ T' L* n  k2 o2 j; J, AFormat                                   : PGS
) W/ O5 `& Q0 N& T) v* rMuxing mode                              : zlib
2 G6 T( u7 G2 H: {1 A1 d/ NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ ^7 o; G" @; W1 \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ ?& ^8 G6 n: S& YDuration                                 : 1 h 29 min
& Q5 B' X2 M9 B9 z, w- MBit rate                                 : 24.8 kb/s
! U! P! y  [4 ^- K2 u" LCount of elements                        : 1827+ N* Z+ p0 y* F9 J$ `
Stream size                              : 15.8 MiB (0%)2 o* a8 ~' U# ]- T9 v% i
Title                                    : Portuguese-PGS
6 a* u7 x! M  }* i& TLanguage                                 : Portuguese' y2 y4 m1 |: ^+ T0 M' T) u. Y
Default                                  : No0 e4 L0 |$ r$ @6 n/ M
Forced                                   : No3 G( a% l0 e$ I
Original source medium                   : Blu-ray5 n7 |% k" v8 m  @5 a
; W1 g5 C1 K  T' o# b
Text #24
0 `: N) Q* ]6 \: l. _ID                                       : 36
( S& [/ l. t) LID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)5 v2 S3 N7 V9 w  K
Format                                   : PGS$ R6 U% S' ~2 |* ~$ E
Muxing mode                              : zlib6 [% C5 J/ u8 r9 `+ i  w- D% {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 J( }. U, N0 e' ^Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 w, w4 p5 y' @" S3 ~7 J8 C
Duration                                 : 2 s 607 ms
* N* n$ H# q9 p* i( c2 EBit rate                                 : 25.3 kb/s% F* {- h) c7 w2 K5 ~3 _
Count of elements                        : 2
) v' r6 I+ n, t" z2 tStream size                              : 8.06 KiB (0%). X  G) K, B# w- I( b4 `, E9 m: v
Title                                    : Portuguese-FORCED-PGS
2 a& y4 Y: V! A6 t  z2 {9 wLanguage                                 : Portuguese
. w5 S6 R8 f7 z, p, E: FDefault                                  : No0 u% H3 W" G  N5 j
Forced                                   : No
5 x9 q2 D' ?; A" H# i0 LOriginal source medium                   : Blu-ray
- a( m5 g' p! }8 ^: w
' A5 I) E0 H' a7 v# D/ M1 B& xText #25+ N: V% o0 r1 O2 V# _9 w0 e. K
ID                                       : 37, }' U$ t/ N' _0 f0 t
ID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)
9 |, L$ [& Q: H# S7 Z; W! AFormat                                   : PGS
3 z7 h9 a9 r6 m: z+ i4 ], kMuxing mode                              : zlib
# R8 K! i; w1 lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) [$ v* Q  X  }( }Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# ?7 I8 r+ R+ M0 V5 s6 d. `# TDuration                                 : 1 h 29 min4 Z7 ?( x$ k1 ?  K2 }! c
Bit rate                                 : 28.1 kb/s
  L( c% V( @- i) M5 Z; `$ Y+ ECount of elements                        : 1800
$ r$ i; q: A" T9 w$ gStream size                              : 17.9 MiB (0%)
5 e1 D9 w, o& c1 pTitle                                    : Portuguese-PGS
" V4 z! T" y+ ]' H# K8 oLanguage                                 : Portuguese
' e7 e6 F1 _1 S& t* nDefault                                  : No5 j+ |. T5 C; U; R
Forced                                   : No
  o# v9 f) e0 K; y3 z3 mOriginal source medium                   : Blu-ray: A* D- ?; D9 s! F

$ P' n8 G4 M1 i! g: T& t& JText #26
0 K: \7 d% V% t# S2 ~  E9 D4 T* F& EID                                       : 388 z4 s& B- S. _9 k' z0 r. I
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)/ y, M5 t. ?$ I3 a
Format                                   : PGS
& n4 n5 |- E; UMuxing mode                              : zlib
5 b+ F+ {, G" E! @( vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ @' B' z7 k/ a& A3 E2 W2 q' k) L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 d/ _( G$ C( [/ UDuration                                 : 1 h 36 min
# _2 h. J! s5 F" G  LBit rate                                 : 22.5 kb/s, Y* s2 @/ q* \- @! K6 h. `
Count of elements                        : 1809
6 A2 \) \5 L* LStream size                              : 15.5 MiB (0%)
" L) j. W- g5 |5 XTitle                                    : Spanish-PGS
8 V, J+ [, y- ]% q& D3 r# TLanguage                                 : Spanish; B9 @$ [9 X( @1 x$ s8 w
Default                                  : No
" m2 A0 c$ A1 t5 [Forced                                   : No( t- N+ i5 L- O8 c" d, A
Original source medium                   : Blu-ray
5 M3 \0 Q1 ?+ J0 C
' d# k: b) u) f: T4 ?8 j: MText #27
0 Z/ Y  U0 f( \; s! r1 ~ID                                       : 397 t6 t$ `7 r! b; W" W- n% \) O( D
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)% D, O1 p  w: m# v9 B" e1 E8 g
Format                                   : PGS
) z- H. P- C& HMuxing mode                              : zlib
% A# Y, ^7 r+ C' ^% Y( z) m- VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; U8 O; C+ g& o' W. v# \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ T' g2 [+ \/ \8 k0 n: c
Duration                                 : 1 h 26 min
2 X) E# W4 J8 d, F4 ^Bit rate                                 : 347 b/s
; Q4 s1 u$ k  E: R* o, TCount of elements                        : 21
8 U# }+ W! x: Z6 GStream size                              : 220 KiB (0%)) k1 P/ a( U" g# h1 M% ~6 R3 A
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS/ w! z* ~8 p1 W2 h9 v- y. B
Language                                 : Spanish
8 u  x; U- ^3 r# R& K/ C, UDefault                                  : No/ e# M' e) I& Y9 c  O
Forced                                   : No
$ d2 |' ~. T& w- P5 i+ x- tOriginal source medium                   : Blu-ray
. x; u  b( M& u6 t0 Q$ S
. i& h* O1 L- o7 a0 g8 Q9 OText #28
* n/ H+ n+ q2 `4 gID                                       : 40
* M5 l( d. i# e6 XID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)6 J, j5 _# J$ U" z
Format                                   : PGS
1 p/ {% A+ o! I- }: Q/ P6 WMuxing mode                              : zlib% H$ d* l. f  i) w5 X. z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 B6 p, T+ s7 F8 I' K, t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 x1 V, D1 b0 K( ?2 l# B
Duration                                 : 1 h 29 min6 G7 y" H1 ^; s
Bit rate                                 : 23.0 kb/s
3 t; j! J! Y' F( U- j) ~Count of elements                        : 1879
4 J9 [# t! F5 j. sStream size                              : 14.7 MiB (0%)/ n) Q+ G9 N- ^# ^
Title                                    : Spanish-PGS4 m9 E" a3 Y0 r- g9 j* O
Language                                 : Spanish+ U# K0 s7 o0 W- P$ @( K
Default                                  : No
: v* I+ p% g  f. p  `! J* ?Forced                                   : No- e7 b) t8 q7 T
Original source medium                   : Blu-ray0 N: ?! ~0 Y! H' F
8 w' V  q" _  g" J' L& z1 q
Text #29
9 c) J% @( R. ~# C3 NID                                       : 41
- L4 |6 v* X8 {- B$ `. kID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)
# J: V; E' n, Z; P4 \0 ^( lFormat                                   : PGS  \- x4 @, Y0 ^, Q
Muxing mode                              : zlib
- s5 L. Q0 F: `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: _% |- q! f$ F+ z4 SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ ~- S. h2 `" N' Q: ]6 w
Duration                                 : 29 min 45 s
' w) E& U) r1 YBit rate                                 : 260 b/s1 R; d9 O+ h& F
Count of elements                        : 8
5 K  r% \- r6 y( H& }Stream size                              : 56.8 KiB (0%); X' Q. T) g- G+ _+ ^* H8 Z& Y
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS( g! s7 U/ B1 }: g6 J
Language                                 : Spanish
% h( @1 e. c" \0 _% H1 u. {Default                                  : No5 Q9 }8 [1 K. j2 q0 X
Forced                                   : No( S, h: U" S( p' u' [6 e
Original source medium                   : Blu-ray$ k0 a/ U/ e4 Z1 B5 B2 a5 D3 d

3 j' U9 S/ m3 L% g2 C+ EText #30
' B: q8 Q4 V1 v7 u3 M; qID                                       : 42! J5 N4 b( k+ E0 K2 p& @
ID in the original source medium         : 4790 (0x12B6)
7 [# L# z% M- [6 I: LFormat                                   : PGS
/ _* [. V1 C1 h9 uMuxing mode                              : zlib
+ n  E# p7 T7 B" }4 YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- S4 r% z1 |! H8 O9 N4 t- dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! z+ N  y% q& ?6 zDuration                                 : 1 h 36 min4 Y$ |9 t, X- n$ \: a
Bit rate                                 : 21.2 kb/s
. r# {+ o1 Z+ `. I; P7 l% ^Count of elements                        : 1230
# |/ ?' c# K7 Z. oStream size                              : 14.6 MiB (0%)
  |: ?3 n8 Z4 P/ Q8 ATitle                                    : Swedish-PGS
/ v0 ^# }2 `: D$ ~( lLanguage                                 : Swedish/ n5 t% ]- G& ^* }1 V
Default                                  : No0 y! h4 t; w! z
Forced                                   : No. `2 P+ K1 }7 |1 C& m
Original source medium                   : Blu-ray  s$ e  l6 [: z; \4 V: t

3 D: m0 a5 l: g- V4 xText #31
$ |4 p. I! Y- ZID                                       : 43
; `; k' Z0 g" \& d; I( m9 V+ zID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)  z7 Z8 h; j" n+ ?, r
Format                                   : PGS- b- |3 c& \+ u8 c% X
Muxing mode                              : zlib
2 T8 @& F4 F" I3 M) NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 H% P$ n9 |, j# ]( OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ k- ?$ _5 N' f: M
Duration                                 : 1 h 29 min
% `+ Q' y1 e0 @" e1 ?& OBit rate                                 : 23.5 kb/s
1 B6 s3 P* ]! c& p, \3 \% hCount of elements                        : 1804, ?- K  m% d2 i; |' Z/ j
Stream size                              : 15.0 MiB (0%)
, e: e1 m% R; a% c# g9 mTitle                                    : Thai-PGS3 S) G+ B4 j# u. i) U1 ?  `1 O$ B
Language                                 : Thai
. S* B' r) k, g! ^* V  r( NDefault                                  : No# z2 g% Y  d9 M' U% K
Forced                                   : No; S' Q) x- A. f
Original source medium                   : Blu-ray
7 M) |0 D* ^. @, D  X3 |  _
9 K* f! _! d7 z( w; \' I) GText #32
4 o& p" d0 o: F) L9 ^+ yID                                       : 44
6 g2 V1 `; y# U0 x/ mID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)
3 b; A) p' ^/ `Format                                   : PGS
$ m$ R2 `8 i) M& WMuxing mode                              : zlib6 G* t0 y; M! _3 v  _( B& `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 x0 s; E2 T# S1 y: D  \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 y9 X$ R$ d; X/ k  S" s- r
Duration                                 : 57 min 55 s$ E0 R% @6 x# m" S! Q  d4 G) [
Bit rate                                 : 259 b/s
: Q" m9 G+ R. x% B, b6 O- NCount of elements                        : 14
3 F0 o# O- w3 B. L' I1 ~Stream size                              : 110 KiB (0%)
2 b0 J3 a; Z" ~5 S" D4 uTitle                                    : Thai-FORCED-PGS3 [/ w+ ^% M: f, Q% I7 o4 [7 r
Language                                 : Thai1 t' s: t0 E0 u; X. f8 z& ~
Default                                  : No6 W  a" h( U. a. N
Forced                                   : No
8 j! j, m6 o- w9 n2 [, c: uOriginal source medium                   : Blu-ray& O' n% }8 V# h; y3 w3 b% ~5 i
! h" F% H2 D" G6 D5 H4 r$ Q
Text #332 F) ]9 O/ ?0 q+ M) f" i4 Z- t
ID                                       : 45
2 ?! I3 U7 u* B) r) eID in the original source medium         : 4792 (0x12B8)
7 S7 u+ F5 s& l  O( o- nFormat                                   : PGS& `2 a; e: c8 ]7 `
Muxing mode                              : zlib) o$ X9 Z3 S2 n/ x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# d5 Z0 _; Q9 l1 E% b' ~' F5 KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ z3 m6 O' A  g' L$ N
Duration                                 : 1 h 36 min# m  W7 n( q" e0 F6 c2 o
Bit rate                                 : 22.3 kb/s
( Y" R6 a2 ^3 G: g) G! x5 uCount of elements                        : 17928 {5 R( c. T; v/ H
Stream size                              : 15.4 MiB (0%)! B% }! i$ c* v% O
Title                                    : Turkish-PGS) S6 `, ]% M8 Y3 f: Q% A9 L
Language                                 : Turkish7 P' E$ o( @2 e0 X* ]
Default                                  : No: R# E, P: H: Q# U$ ]. x4 l* C
Forced                                   : No
) h2 w) i8 r! V# z" rOriginal source medium                   : Blu-ray, X6 b0 D* S, d: [6 B5 P
( o8 U& i& }6 k
Menu' E& q9 u! D, \" ?  ^0 X
00:00:00.000                             : en:Chapter 019 p. I3 v! J; v# A, |* R" i
00:09:15.346                             : en:Chapter 02& c$ R3 _( l" N6 C: |
00:12:48.601                             : en:Chapter 030 N+ Z" I6 F6 ?# f
00:23:52.180                             : en:Chapter 04& d, g* Z+ Z7 |8 ~& d, h
00:26:39.806                             : en:Chapter 055 P2 y/ u- i' q2 t' l2 ^) x
00:33:59.328                             : en:Chapter 068 y4 }: n) \7 v0 x0 N9 j1 ?: {$ D
00:42:33.467                             : en:Chapter 07: f# I% B6 l1 i; t) V; ]& `
00:48:51.803                             : en:Chapter 08
" J* R! o$ Y9 C1 ~/ e00:53:44.095                             : en:Chapter 09
' F6 `& Z5 }% O) ?7 d1 @$ ]& N' H00:59:08.711                             : en:Chapter 105 B: n$ V- A6 i) j6 N
01:04:54.265                             : en:Chapter 11
- O9 e- d9 u! z01:09:27.663                             : en:Chapter 12; Z! d  G6 ?* b0 I7 k
01:10:38.984                             : en:Chapter 13
% k3 m8 B- `! U& s  B: {# N$ W01:15:56.969                             : en:Chapter 14( k' M" U9 @5 J0 ~; c
01:22:17.974                             : en:Chapter 15
, f! e8 c: u/ P# ~& t01:30:02.563                             : en:Chapter 16
! @, U" U% D- \/ h3 c
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

999

帖子

3807

积分

Sponsor

金币
434 枚
体力
1334 点
lanpanshuma 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!7 w& x6 ?# s! x# l, X
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!/ q, ?6 c# W. g/ L9 O% S
该会员没有 ...

553

主题

1677

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1278 枚
体力
3892 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
& L* h; J3 ?+ n3 N, eBlu-ray Film Forum is now my home!
! a6 K1 K6 V% H8 B% L

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-5 15:35

快速回复 返回顶部 返回列表