BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 20|回复: 0
收起左侧

[4K极清电影] 甘地传/甘地 [4K蓝光原盘 自带中字] Gandhi 1982 DISC1 2160p BluRaycd HEVC TrueHD 7.1 Atmos-AViATOR 54.78GB & 52.46GB

[复制链接]

4310

主题

4468

帖子

5万

积分

Post Share

金币
7979 枚
体力
16161 点

卓越贡献勋章

The life of the lawyer who became the famed leader of the Indian revolts against the British rule through his philosophy of nonviolent protest.; M7 c; P6 D& i; N/ T& y

' {3 |/ H# z! ~# }. a* c! h9 G
, y0 u1 x$ [  R1 ^1 V4 W( g) A. h9 D: T4 _; t" A6 r# A& |# m
◎译 名 甘地传/甘地; ~8 V$ I$ X6 W7 w/ |
◎片 名 Gandhi / Richard Attenborough's Film: Gandhi 5 {0 D& w' d2 s, d
◎年 代 1982
* |/ d5 {( |4 [8 a◎产 地 英国/印度/美国
1 B& R! ~/ ?$ T/ H1 y2 R6 O5 T◎类 别 剧情/传记/历史
& H8 S# c5 P: I" y& ^% d◎语 言 英语( t% s( h6 P: D) Q
◎上映日期 1982-12-03
" X! ~7 s! h# ~1 T◎IMDb评分  8.0/10 from 214,169 users% X9 ?& T; W! \7 z$ S
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0083987/+ Z# e( `! i" y$ D8 M* o0 x6 g
◎豆瓣评分 8.6/10 from 28,613 users$ |4 C+ C; w" O, B8 H0 I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1292238/0 \) ?0 v2 J; M* P) o$ {
◎文件格式 x265 + TrueHD+ K) L' `" [6 U' `# G1 D% @
◎视频尺寸 3840 x 2160
2 U1 T6 G0 L! ?6 |# h6 M; u◎文件大小 2DVD 54.78 GiB & 52.46 GiB
& L  j  U: U5 v2 B: ?5 u5 V◎片 长 1:32:00.348 (h:m:s.ms)7 W  N6 N7 v, E! M3 B0 l. w
◎导 演 理查德·阿滕伯勒 Richard Attenborough) C/ f- [' u) ~9 N2 j: w
◎编 剧 约翰·布瑞雷 John Briley4 y" N( `( D8 V! A
◎主 演 本·金斯利 Ben Kingsley
. N) f) ]( ~* h' ?& X$ z     坎迪斯·伯根 Candice Bergen
& X' N6 ~2 M' o# u- h     爱德华·福克斯 Edward Fox) S+ _; w) i. I+ d$ \# P
     约翰·吉尔古德 John Gielgud8 v) v2 o$ Y5 c! v3 [" w- p
     约翰·米尔斯 John Mills
) R0 N3 y4 w$ _" ^; _     马丁·辛 Martin Sheen
7 Z$ p- H; e. L: m5 U: j/ q/ W% g     丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day-Lewis5 Z, x2 n& ]6 t* }9 x) T! l
- u! W6 B7 W. [+ k9 @" i2 k
◎标 签 传记 | 印度 | 甘地 | 历史 | 英国 | 人物 | 经典 | 1982
! ~8 K1 W3 \% S# M) O/ K
& b# r! x: T% ?1 R◎简 介  ) _; N7 p5 j1 T

( y3 h) p) p& T  Q! l 本片记录了印度圣雄甘地史诗般传奇伟大的一生。1893年,24岁的甘地(本·金斯利 Ben Kingsley 饰)受邀前往南非任律师职,决心在当地带领印度移民开展非暴力不合作的抗议活动,并因此入狱。出狱后甘地回到祖国,在三八朗地区建立了高僧修行所,加入了国大党领导的印度独立运动,宣传非暴力不合作的斗争理念。运动中甘地曾四次入狱;在其不懈努力及国大党的带领下,印度独立终于提上议事日程,甘地也于1931年赴伦敦参加商讨独立的圆桌会议。然而随着独立的临近,印度国内穆斯林与印度教人民之间的宗教矛盾日益突出,甘地的非暴力不合作理念又面临着更为严峻的新挑战……
' g: `5 I8 R1 R3 ?  A
, x! [) t4 `1 |% o. o" w 本片获1982年奥斯卡最佳影片,最佳导演(理查德·阿滕伯勒Richard Attenborough),最佳男演员(本·金斯利),最佳原创剧本,最佳艺术指导,最佳摄影,最佳服装设计和最佳剪辑共八项大奖,并获奥斯卡最佳化妆,最佳电影音乐和最佳音效三项提名。
/ W8 [8 [0 k- {2 i8 d. f8 a8 f5 d1 l# n7 n4 E
 This acclaimed biographical drama presents major events in the life of Mohandas Gandhi (Ben Kingsley), the beloved Indian leader who stood against British rule over his country. Dedicated to the concept of nonviolent resistance, Gandhi is initially dismissed by English officials, including the influential Lord Irwin (John Gielgud), but eventually he and his cause become internationally renowned, and his gatherings of passive protest move India towards independence.
1 t3 ^! T3 W, g2 ?6 r: o  `& ^/ B! V$ V, v- \
◎获奖情况  
  I' W* e' R* y* q# L$ c" q8 L
, b* v2 Y6 ]# v8 J% P" u( z 第55届奥斯卡金像奖(1983)# Z8 G7 e  {+ P" ]
 最佳影片 理查德·阿滕伯勒
! x7 W, Z, @+ a 最佳导演 理查德·阿滕伯勒
. I( h  w  s" c) u: ]' ]3 S 最佳男主角 本·金斯利
+ `) _* {  W2 b' s0 T 最佳原创剧本 约翰·布瑞雷
1 ^3 \8 w. R4 a& B/ f 最佳摄影 罗尼·泰勒 / Billy Williams4 E% w% w8 q2 l' R* F
 最佳剪辑 John Bloom' D: [" [5 `. ]' t9 X; g9 x3 [
 最佳音响(提名) Robin O'Donoghue / Gerry Humphreys / Simon Kaye( S; @" Q& R  ]5 P& y( x
 最佳艺术指导 迈克尔·塞尔顿 / Robert W. Laing / 斯图尔特·克莱格5 @* Y% U0 E/ `* j
 最佳服装设计 John Mollo / Bhanu Athaiya+ B5 Q! e/ U1 Q3 O# Q
 最佳化妆(提名) Tom Smith0 X8 t) Z& X% E5 h5 k  W, @8 g: c
 最佳原创配乐(提名) 拉威·香卡 / 乔治·芬顿; x/ L$ v% G; D" r" |7 T8 n, F

" |! v4 D  O5 p+ I9 _5 Y2 _
 1. DISC INFO:& ?/ ^2 Q+ t: Y; {2 P

 2. ! l! [; _3 U& ^( S5 B
 3. Disc Title:     Gandhi.1982.DISC1.2160p.BluRayCD.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-AViATOR$ i5 W9 J, C4 z: c( _: V0 M! j
 4. Disc Size:      58,822,854,984 bytes2 U$ i/ j& d8 w1 l  v; G* S1 A4 ~
 5. Protection:     AACS22 f5 p0 k* D. P# r5 q
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java
  5 N6 V. N& \1 N+ @% d: u
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.9)7 U% b0 x, s  I+ O

 8. * x; j4 g8 l0 v, c+ }, F
 9. PLAYLIST REPORT:
  4 h' N* k, m9 B# S; y. Z
 10. % L- A/ E5 O" f8 T0 L- d
 11. Name:                   00001.MPLS  
  " {7 g* l! v3 W1 a/ r/ Z
 12. Length:                 1:32:00.348 (h:m:s.ms)( A) g8 u  ^# I# }% O# x
 13. Size:                   58,513,465,344 bytes
  * V0 I+ L/ q7 c8 @. r7 ^8 _
 14. Total Bitrate:          84.80 Mbps
  & h2 I! i3 w! F

 15. - m  T' l3 n, p+ y- `" H
 16. Video:! D# W' o7 {- Y* ~% n" ^- \, l
 17. + H# G( i, ?4 R5 _4 D
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  # N4 ~8 Y( @# h
 19. -----                   -------             -----------    * L7 e* n8 x4 p& |
 20. MPEG-H HEVC Video       61147 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / HDR10 / BT.2020
  : g/ z$ o% ^2 n6 X% T1 [* a2 R
 21. 3 s5 Y$ u# u" N2 ~- d( D$ D9 ~% {* Q
 22. AUDIO:
  ' U5 W1 y! u* }, Z7 O
 23. ' F7 H6 g$ X. @
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  $ R4 n9 }- J8 K, C. M
 25. -----                           --------        -------         -----------    , h, }0 ^  D& B" n% R
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         4272 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3632 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
  7 o( y5 P! x; H! I. K9 G  {
 27. DTS-HD Master Audio             English         2095 kbps       5.1 / 48 kHz / 2095 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  ! v. u# N, a  X& @% z, M
 28. DTS-HD Master Audio             English         1559 kbps       2.0 / 48 kHz / 1559 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  9 Q$ K9 ~9 J1 j) k/ V2 b# H5 a
 29. DTS-HD Master Audio             French          2090 kbps       5.1 / 48 kHz / 2090 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)" W9 S1 u& d' U. u% U; |$ u' l
 30. DTS-HD Master Audio             German          2091 kbps       5.1 / 48 kHz / 2091 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  6 X! [0 `4 b1 S+ A
 31. DTS-HD Master Audio             Italian         2081 kbps       5.1 / 48 kHz / 2081 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  - l/ E; ?# O0 e/ H. w
 32. Dolby Digital Audio             Portuguese      640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  ) z3 z# Q, K. B, ^! }: G
 33. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps/ \1 v0 K- L$ I4 t8 \
 34. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  # ^' i& |) q# D" w- t# C
 35. Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  1 L) E0 p2 r6 E8 K6 d

 36. 5 R# D' ^9 T0 k( j
 37. SUBTITLES:
  8 F$ X1 c' G6 p! }2 X
 38. + D5 s0 b5 l6 W& e0 r
 39. Codec                           Language        Bitrate         Description    2 S" V- X5 l+ `0 L( J
 40. -----                           --------        -------         -----------   
  % W0 x  p! L6 N2 y/ e/ ]
 41. Presentation Graphics           English         33.299 kbps                    
    t8 a/ ~/ d: W. R% [
 42. Presentation Graphics           English         30.504 kbps                    
  1 g% |. p) a! Z: n$ j' O' Y- V
 43. Presentation Graphics           English         33.322 kbps                    
  / z! O7 L* F; A0 a4 f6 N$ i
 44. Presentation Graphics           English         30.52 kbps                      : b( C+ C# \3 g" i8 g+ I5 ~. \: H2 V
 45. Presentation Graphics           Arabic          16.637 kbps                    
  1 X' E( N+ X- e, ^* y
 46. Presentation Graphics           Chinese         26.464 kbps                    9 f% c, w  Q8 ^
 47. Presentation Graphics           Chinese         27.257 kbps                    
  , c' ]- W" f, `- f
 48. Presentation Graphics           Danish          25.768 kbps                    7 [& g1 O& N# a/ W/ ^/ r2 ^
 49. Presentation Graphics           Dutch           26.838 kbps                    
  0 w& A1 f& f6 a" l
 50. Presentation Graphics           Finnish         28.115 kbps                    
  # \7 c& b- F0 u
 51. Presentation Graphics           French          28.54 kbps                      , ?7 W/ O4 t& ?
 52. Presentation Graphics           German          36.958 kbps                    
  6 `% r6 N' A9 R% }
 53. Presentation Graphics           Greek           23.348 kbps                    5 O5 R8 `, J' N' a2 g
 54. Presentation Graphics           Hebrew          22.036 kbps                    0 N# S  U( f. W4 G( T/ L
 55. Presentation Graphics           Icelandic       31.324 kbps                    
  ( ^; C0 H- W6 g
 56. Presentation Graphics           Italian         29.162 kbps                    9 H' G/ a+ [% i* \6 W
 57. Presentation Graphics           Korean          19.667 kbps                    : W! X: c5 ^' v8 a2 c
 58. Presentation Graphics           Norwegian       24.343 kbps                    3 p0 \4 d1 |6 O% u
 59. Presentation Graphics           Portuguese      27.705 kbps                    
  7 b' A* T4 n& u, E
 60. Presentation Graphics           Portuguese      32.383 kbps                    : q/ r9 V1 U$ ?( f
 61. Presentation Graphics           Spanish         28.505 kbps                    / k0 Q# a2 Z( _/ l! F0 o
 62. Presentation Graphics           Spanish         25.394 kbps                    & M" o8 v3 `+ J: X! u7 E
 63. Presentation Graphics           Swedish         24.877 kbps                    
  ) \. c- ~8 U/ F" }
 64. Presentation Graphics           Thai            27.107 kbps                    / p8 \3 ^4 U: l" ], S* x! b
 65. Presentation Graphics           Turkish         26.717 kbps
复制代码
 1. DISC INFO:- y6 T) e0 O/ T

 2. 2 `9 m  e8 K2 l
 3. Disc Title:     Gandhi.1982.DISC2.2160p.BluRaycd.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-AViATOR) a! {: K8 q6 C* t+ [" ]
 4. Disc Size:      56,326,853,060 bytes; ^7 |4 H% t, c# o
 5. Protection:     AACS27 _* U" C# M. |
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java* ?& n$ W' [& a9 b2 `7 @
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.9)
  8 ?: G3 K- }& S: s$ d# v

 8. 2 x# I, D. K# k3 O0 d1 f( u
 9. PLAYLIST REPORT:
    b1 Q& w: U. _0 X6 t

 10. ) E' n* p0 ^7 x! y7 E' s
 11. Name:                   00001.MPLS  " B2 @- J& [1 a
 12. Length:                 1:39:14.948 (h:m:s.ms)5 |9 {# C2 U. f% H4 a& T: ~
 13. Size:                   54,706,397,184 bytes
  & h% r& t& j$ _0 Q1 v& \+ I
 14. Total Bitrate:          73.49 Mbps. q! Y8 r5 g; U; Q5 E* A$ {

 15. & V, d! K$ i' i6 K4 @' ?
 16. VIDEO:5 f! `; J. Z0 E" P" t* J7 [# U- S

 17. 0 T% }9 R+ F% B. Y
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  ! [+ J* _+ E/ O
 19. -----                   -------             -----------    1 E+ Y/ {: V/ j, ?# j* w
 20. MPEG-H HEVC Video       50683 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / HDR10 / BT.2020
  ; Y5 c  o# q& N5 m* F

 21. " f/ i0 _9 @% O! X" v( y
 22. AUDIO:
  / R+ _& E: U# O1 C" e

 23. - h& u6 K; ~* A* {$ A
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    , d2 s5 m6 T4 s0 `& v
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  4 P) K1 l( E& r) j+ d. u
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         4176 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3536 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)) M& j  N$ X  O& y1 c( |
 27. DTS-HD Master Audio             English         2090 kbps       5.1 / 48 kHz / 2090 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  ) Z& \: \. _- P4 {
 28. DTS-HD Master Audio             English         1558 kbps       2.0 / 48 kHz / 1558 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)% c0 o5 o+ ]5 U# G" y$ d
 29. DTS-HD Master Audio             French          2086 kbps       5.1 / 48 kHz / 2086 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)& j  F  ^$ ?1 y5 \8 p. d9 [
 30. DTS-HD Master Audio             German          2087 kbps       5.1 / 48 kHz / 2087 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  - j' ^% _* b3 M. Q
 31. DTS-HD Master Audio             Italian         2080 kbps       5.1 / 48 kHz / 2080 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)% P5 c& D6 w7 n5 J1 P1 U1 B! C
 32. Dolby Digital Audio             Portuguese      640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps' [2 _$ ?0 K8 F& _9 \. r
 33. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  ' }  Z; ~; [1 h9 m
 34. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
    C6 T+ w5 L" l" d) A
 35. Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps/ y: w, ^7 |5 K) d- W

 36. ; a, V, X  v# L8 q. `7 ]
 37. SUBTITLES:
  ' x* u; ^" z* f9 U

 38. 0 I. T- W9 l, _/ c$ K* M! C7 I
 39. Codec                           Language        Bitrate         Description    ' b# Q$ x7 [* Q
 40. -----                           --------        -------         -----------   
  : C  S& G; ?2 I4 M$ w2 Z) u# F
 41. Presentation Graphics           English         27.161 kbps                    0 L! u& u5 n- M0 d  f$ U  I9 B
 42. Presentation Graphics           English         24.062 kbps                    ) Z9 J! h; p6 ]3 S9 m: \. g) n
 43. Presentation Graphics           English         27.177 kbps                    
  & G$ _7 s0 H  E# E
 44. Presentation Graphics           English         24.069 kbps                    
  6 u2 s& u3 X6 E: L8 o5 ~: i, p
 45. Presentation Graphics           Arabic          13.056 kbps                    ! c- R; g2 d2 u+ d" G$ E
 46. Presentation Graphics           Chinese         19.976 kbps                    
  9 g5 u. `4 M8 k$ q# i
 47. Presentation Graphics           Chinese         21.047 kbps                    
  " }, y+ E9 C$ u$ p
 48. Presentation Graphics           Danish          20.811 kbps                    6 |) @# a4 t3 y/ q9 E
 49. Presentation Graphics           Dutch           21.645 kbps                    9 G& t3 N6 g: F9 E
 50. Presentation Graphics           Finnish         22.346 kbps                    4 L1 W8 r5 b6 E9 a
 51. Presentation Graphics           French          22.217 kbps                    
  9 y! O& E! a1 [( X+ T) p
 52. Presentation Graphics           German          29.52 kbps                      # U- \# r7 Z& m# L5 X
 53. Presentation Graphics           Greek           18.773 kbps                    0 T4 @9 C6 z$ y7 a1 e
 54. Presentation Graphics           Hebrew          16.759 kbps                    
  7 C1 Q, ~5 G# T2 w4 `
 55. Presentation Graphics           Icelandic       24.218 kbps                    0 K( f& h$ v; I! D5 M; @3 c
 56. Presentation Graphics           Italian         23.523 kbps                    6 n6 ?; s/ L5 }9 I$ h1 J
 57. Presentation Graphics           Korean          15.717 kbps                    
  + T% ]3 R5 ?: F( Q3 r6 k
 58. Presentation Graphics           Norwegian       20.023 kbps                    
  9 z6 s9 j- p) D" N
 59. Presentation Graphics           Portuguese      22.23 kbps                     
  $ ^0 Y$ c, z% p* `5 Q
 60. Presentation Graphics           Portuguese      25.243 kbps                    
  : b" p  @9 t7 I- z
 61. Presentation Graphics           Spanish         21.896 kbps                    
  & D( r5 D7 X$ e
 62. Presentation Graphics           Spanish         20.657 kbps                    / h& W" @+ X& W: L: r( ]3 u
 63. Presentation Graphics           Swedish         20.57 kbps                     
  $ z# y( A. p' ~7 S6 f, B& k
 64. Presentation Graphics           Thai            21.098 kbps                    
  - a( b) @: l; _
 65. Presentation Graphics           Turkish         21.645 kbps
复制代码
Gandhi 4K Blu-ray, Video Quality   3 O7 x6 ]7 U8 W
" o- X! Y( T$ \8 ~1 E
/ b1 t4 g6 W6 [
The included screenshots are sourced from a 1080p Blu-ray disc.; @0 ^( i7 l" u: `7 S1 O+ [% V

6 x5 }& N2 w& bFor its 2160p/HDR UHD release of Gandhi, Sony has split the film across two discs. Disc one runs 1:32:00 while disc two runs 1:39:14. One might rightly describe both Gandhi the man and Gandhi the UHD with the same adjectives: wondrous, impeccable, flawless. Sony's 2160p/HDR UHD presentation of the Oscar-winning classic looks better than most movies made in the past few years. The picture is perfectly filmic. Grain is fine and ever-present, a consistent companion and necessary component in the image that allows it to maintain a picture-perfect cinematic texturing that only enhances the remarkable clarity and fine-point attention to detail evident in essentially every shot. The picture is jaw-dropping gorgeous in all areas, but particularly in its total sharpness. Textures appear effortlessly complex and in-depth. It goes well beyond the Blu-ray which does not look at all poor but the UHD manages to bring out a sizable increase in both intimate and intricate details and also allow the broader elements to come alive with newfound definition and vitality. Whether basics like facial details or attire or natural landscapes or city elements, every shot dazzles with both the clarity of core components and the supportive details around. Everything is breathtakingly true to the source. This is a prestigious presentation.. v+ i! _7 j2 N1 S" A& L
; O5 H' k( f2 _0 S* }8 U( J2 F  v
The HDR color enhancement is also a major boon for the movie. Tones pop with heretofore unknown natural saturation and clarity. Greens leap off the screen with every example. The varied skin tones are alive with precision nuance and gentle gradations. Blue skies are expressively rich and relaxing. Myriads of tones seen on clothes and flowers and buildings find far greater depth and accuracy than the Blu-ray can offer. Whites are a high point, particularly as they define Gandhi's attire. Whites -- crisp, bright, and pure -- advance well beyond the comparatively creamy look on the Blu-ray, serving as a vital component in bringing the movie to life. Add perfectly defined black levels and the transfer is like the proverbial well-oiled machine. It just works in perfect harmony one component with another. UHD doesn't get any better than this.
' K' f1 c8 K& v. W3 v* S
) w% |: u% P$ u1 `/ H  BGandhi 4K Blu-ray, Audio Quality   5 K4 d6 @4 G; K- ^( F4 j

: `' B; x( }0 T% u" m6 |# w3 p3 S( Y+ G& n! E; T
Gandhi's soundtrack is certainly not what one would describe as of the high-energy variety, but Sony's new Dolby Atmos presentation handles the film's mostly modest, but occasionally more demanding, sound needs quite nicely. Dialogue is the most vital component here, and it presents with all of the foundational goodness and attention to detail one expects of a finely engineered track. Atmospheric effects arrive in steady procession, offering detailed and smartly positioned elements, beginning with a smattering of voices emanating from all over the stage in the film's opening minutes. As the film progresses, gentle supports such as singing birds, blowing winds, and other natural elements find perfect engagement and spacial awareness throughout. The overheads gently support here, too, and with a little more definition as the situation warrants, like in recreating the sense of aural hollowness as a train enters a tunnel in the 53-minute mark. The first example of truly expressive sonic output comes in chapter six at the 34-minute mark when music rises and stampeding horses power through the stage, both to fine effect. Generally, music finds excellent spacial awareness, dominant in the front but supported throughout the stage with a mild overhead lift. Likewise, the horses power through with impressive detail and quality low end extension, taking full advantage of the entire stage to put the listener in the middle of the mayhem. The track does not strain sound systems, but the Atmos presentation brings all of its pieces together in great, practically perfect, harmony.
9 G4 t  F7 O: r/ i' _1 ^0 D# s
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-5 15:01

快速回复 返回顶部 返回列表