BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15|回复: 0
收起左侧

[科幻恐怖] 净化 The Cleansing 2019 720p BluRaycd x264-GETiT 2.24GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-9 22:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

. f( `0 q9 ~) Z! ^
: {3 {( }$ z! F◎译 名 净化  B5 ~% B' g) D/ Z& F1 C
◎片 名 The Cleansing
7 A- j, n0 G, R/ y' `% t4 O◎年 代 2019
* a7 @6 C7 E( i+ q- C6 L4 l◎产 地 英国
5 n6 k3 I; o9 W) q; p# S1 a◎类 别 剧情/惊悚/恐怖7 G8 a7 f% S# q" P. Y1 S
◎语 言 英语) d9 W8 P9 H1 I7 K
◎IMDb评分  4.1/10 from 200 users
* n+ E0 h  l- a. [◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6956798/
/ I+ {0 E3 v# M/ j& ~◎豆瓣评分 0/10 from 0 users; ^' z  ?6 x0 E5 h  `$ K3 B; ~' I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33409522/7 G; X" v0 W2 L  [# N  J1 w# y- B
◎片 长 1 h 37 min
# M% n  L5 T3 l; @. H8 M◎导 演 安东尼·史密斯 Antony Smith
* |! u8 b* ?5 y◎编 剧 David Shillitoe: h3 V: X+ S# b, T8 |9 P. d
◎主 演 Luke Bailey
' R3 w, H/ Z3 U6 ?- N- r! h- R     西蒙·彭格利 Simon Pengelly; y" W6 l. S& a. X
     瑞斯·梅雷迪思 Rhys Meredith
/ s" v8 u0 T: ~+ l* Z, q     肖恩·卡尔森 Sean Carlsen8 c7 w6 i& |; F3 [6 B1 _
     克里斯托弗·沃勒斯 Christopher Vowles  k* a; w% N: t3 d$ f- A
     理查德·通利 Richard Tunley
5 y  U8 z# i2 O; d; O) F/ W, q/ l
# Y4 [! r* h* T! p◎标 签 惊悚 | 恐怖 | 剧情 | 英国电影 | 烂片 | 奇幻
0 c- p9 [3 W9 `- a# [# ]0 Z1 P" n  H2 D( ?8 M, h
◎简 介  7 }' E8 L, O- C- e

4 Y; y$ ]; B8 ]% \6 V* R 故事发生在14世纪威尔士的一个与世隔绝的小村庄,爱丽丝是一个16岁的女孩,她被指控是一个巫婆,并引发了肆虐村庄的瘟疫,夺走了许多人的生命,包括爱丽丝的父亲。当爱丽丝被揭露一直在隐瞒她母亲的感染时,她被迫看着清洁工,一个不祥的蒙面人物,残忍地送走了她的母亲。镇上的传教士和事实上的领袖汤姆看中了爱丽丝,在爱丽丝拒绝了他的追求后,他对她进行了五次痛苦的审判。在她母亲的朋友玛丽的帮助下,她在行刑前一晚逃离,逃进了森林,发现了一位神秘治疗师的隐蔽小屋,他有自己麻烦的过去和要面对的恶魔。他照顾她恢复健康,并教她如何报复那些迫害她的人。* d0 N  C+ S  a) u5 g  l0 G
Video
) M6 y) N5 w0 M& }' @2 w9 tID                                       : 1
; x3 t! T/ W1 S$ S7 w4 V! lFormat                                   : AVC( E* O0 }4 N5 n. g3 Z1 j" z8 |2 ?0 g
Format/Info                              : Advanced Video Codec( o9 w2 d6 ]$ i! S6 _
Format profile                           : High@L4.1) J- [( {# j1 |( _5 {
Format settings                          : CABAC / 8 Ref Frames
: v6 K/ e+ F7 J6 q7 W# q! `Format settings, CABAC                   : Yes
3 a& @$ b  ?# |% M9 J: ]' k6 UFormat settings, Reference frames        : 8 frames' b5 K- s% p/ o& ]) E; R) Q7 J5 D
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
5 J' X! b5 j7 J  P4 bDuration                                 : 1 h 37 min
. U  ~& \9 U" I7 X4 v& MBit rate                                 : 2 630 kb/s8 _, E" L3 p7 z; I
Width                                    : 1 280 pixels3 J: H( i: i! Y" \2 r3 _4 U) i- d
Height                                   : 538 pixels
+ _& u; r+ e. C/ sDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
0 C( D( u; W9 {. L: k/ f* q1 [Frame rate mode                          : Constant
2 a, J; |7 C' YFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS! ~! d/ p+ U# ]* o. G
Color space                              : YUV
' ?4 i  ?9 g9 K9 j& l" q5 E! B/ OChroma subsampling                       : 4:2:0# _! |3 O/ w7 v
Bit depth                                : 8 bits
! E+ C' L! t6 ~+ Z! _) O; U! l1 PScan type                                : Progressive: l$ H* [. K: D- i( j/ T/ W
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.159
) P) u# k0 W. X7 R& L% \" gStream size                              : 1.80 GiB (80%)2 J; S* R. M& u, l
Writing library                          : x264 core 160 r3000 33f9e14! c: m# h& v, ?/ ]& R; F' Y$ ^
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.800 S, b' p9 W2 v
Language                                 : English7 f9 O$ J& \; n/ }) x
Default                                  : Yes/ c$ N5 x+ Q6 \* t* t
Forced                                   : No
$ \" n2 R. H% WColor range                              : Limited: S- k& f7 L( W$ O* M+ R: P
Matrix coefficients                      : BT.709
6 p0 ^' K5 ~# u8 d7 jAudio
. r" x( g8 Q: D7 HID                                       : 2
9 B8 S+ \8 `* T' z" e; m3 R' xFormat                                   : AC-39 e. Q* S7 n4 ]- y" O: ^! c
Format/Info                              : Audio Coding 3; O# ~/ R& h0 ^, n$ s
Commercial name                          : Dolby Digital& _  f  f# X( r; p4 o% l. T( A% c
Codec ID                                 : A_AC3" D. ~. W+ B5 {& @) C' m( k' U. U
Duration                                 : 1 h 37 min
3 R7 m* \2 ^8 X+ t& r) v- s: uBit rate mode                            : Constant
; k& D3 @$ U. R! vBit rate                                 : 640 kb/s- Z/ p1 S, j+ D
Channel(s)                               : 6 channels; U1 c( f# m# g6 V2 W4 H
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 c6 m: F$ P- |$ C- a1 tSampling rate                            : 48.0 kHz' d1 H/ e, H9 W  y0 d2 S& ~6 R: m8 v/ o
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). Z) L2 F" \! l; ~1 L0 ^2 A
Bit depth                                : 16 bits
9 R! M" D9 Q7 g) E& g* dCompression mode                         : Lossy1 _3 e' p) y, G6 v9 J2 |- X
Stream size                              : 447 MiB (20%)
* v3 L% ?3 C: T5 d% M$ [( CTitle                                    : AC3+ U7 R; P6 d7 p7 A: c+ Y
Language                                 : English" }5 w- B- [. u# w
Service kind                             : Complete Main
5 ~2 x3 k8 M' E5 YDefault                                  : Yes$ u6 {7 H. E, H1 d3 Y) X
Forced                                   : No0 N) ]6 F' K; C3 h
Text! i# H6 q) M- _$ [+ P: r+ h6 |
ID                                       : 3
% I/ v: ]4 T. t% L5 ^0 n1 ]Format                                   : PGS+ X/ ~. N" k4 t0 d( o7 |! m
Muxing mode                              : zlib4 F3 F" g/ ^- }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( f; M- T6 N, |3 _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 j/ |' }* f# C; N: ZDuration                                 : 1 h 32 min
. l0 u( U5 h  C- P1 T" LBit rate                                 : 5 252 b/s
7 s3 p; o5 a1 |, P# u+ T( qCount of elements                        : 1122
; P* R, [+ C! Z1 H; ^. o) O* x, }8 a5 PStream size                              : 3.46 MiB (0%)" e5 M- c7 H- B* g  l
Language                                 : German
; H5 i+ ^( l, |  g' \1 G0 eDefault                                  : No/ M+ X. Z% Z0 K5 O9 b0 v
Forced                                   : No: q1 Y! o. k/ I" x& n* Y
Menu, T  s* M1 {% G. Z" O
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
0 D7 f4 y3 t! ?00:05:42.676                             : en:00:05:42.6760 A5 e5 y6 ~7 ^3 {6 X+ R
00:12:10.772                             : en:00:12:10.7723 A* A. t% O2 c6 E  Y/ Q5 I% B
00:20:09.583                             : en:00:20:09.5834 K" I3 B0 \' ]8 O8 i$ X' [
00:29:22.844                             : en:00:29:22.844
$ T& h7 }. g6 ^9 I00:36:17.675                             : en:00:36:17.6757 R) w4 l6 E" R, X$ S9 Y
00:49:32.052                             : en:00:49:32.0522 U( i  m2 j$ W' W* L
01:04:00.378                             : en:01:04:00.378
! R1 I% H! [4 f$ O. }) Z$ B01:12:49.490                             : en:01:12:49.490- r7 r5 i5 E! R& C5 S
01:23:40.641                             : en:01:23:40.641
$ E1 ~& T3 @) Y7 s  G01:32:02.434                             : en:01:32:02.4343 N7 v# a# m: y$ ^% @
01:35:51.746                             : en:01:35:51.746
: b4 b4 D  M8 \" [& O0 K# L5 U( |# b- \8 K' A1 e" R5 n& @
The.Cleansing.2019.720p.BluRayCD.x264-GETiT
- v& h8 q+ q7 i1 v& k( X  A4 O% \' I/ F# e* H+ h
Release Type .......: x264 CRF17
* R* i. I. Q' w1 C; ZVideo Bitrate ......: 1280 x 538  @ 2630 kbps9 ]0 y) d. l: j8 w, ]/ U
Source Bitrate .....: 20.4 MB/s
) W6 \' H( a) a0 _) O. j) sAudio Bitrate ......: English AC3 5.1 @ 640 kbps5 Z2 @/ b8 g! ^! G
Subtitles .........:  German
) E7 o" G# J' F+ G1 o, Y' ?$ l5 x2 {8 k
Release Date .......: 07.06.2020! U7 r/ k9 T9 |  N' k9 e( u) O+ |
Size ...............: 2290 MB
" L9 G$ a% |8 s$ Y! j% v# `; SNotes ..............: Not Yet!
  a7 v3 _* N, f( p( T0 Y% A
/ t8 B3 V( Y$ ]% \3 _/ \+ whttps://www.imdb.com/title/tt6956798/% k4 F0 S. G, K/ U0 U# |7 I  N3 C& U9 r+ v
% q! m% W2 j( D5 y( V. F9 ]5 A
UNiVERSUM (Big Thanks!) - iTWASNTME
2 Y7 H: n, B- Z5 A* v
/ K6 O  R; g! O9 v6 G... and not to forgot our nice NFO GUY!
& j; x/ e7 S$ a
) x; j) s0 W5 F' O9 STHANKS!
% R1 R3 z% L* r* w, W
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 12:20

快速回复 返回顶部 返回列表