BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 141|回复: 9
收起左侧

[蓝光原盘] 狩猎/猎逃生死战/恶猎游戏 [REMUX无损版] The Hunt 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 7.1-FGT 21.40GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10555 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-9-12 22:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
% H! k9 q1 c, P* ?2 L8 u) H" M0 w. _* H
◎译 名 狩猎/猎逃生死战(港)/恶猎游戏(台)/猎捕/追捕8 z. s% i* g" t- c/ R) L8 U
◎片 名 The Hunt
5 I9 b7 f; i8 ~* K6 D5 K( y& e◎年 代 2020
) u9 T2 A) G9 j$ {6 g" G◎产 地 美国# a( q1 w7 ^% I& ?' f8 H
◎类 别 动作/惊悚
8 ]. f; ?- }3 u◎语 言 英语  B; a, ^% m( D7 D6 v. w
◎上映日期 2020-03-13(美国)2 f+ y( ^# `4 i9 r7 u. P
◎IMDb评分  6.5/10 from 53,677 users
# j2 u3 H+ A9 P; Q◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8244784/& F, a4 l1 j$ M  T: @
◎豆瓣评分 7.3/10 from 98,820 users
, I& }! d; I( Z* q" J2 U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30182726/  Q) r7 J0 `* m1 G4 ~
◎文件格式 x264 + DTS" v) ^1 W  [. w
◎视频尺寸 1920 x 1080
. F" ~& W2 _$ Z# A# E$ C$ Y◎文件大小 1DVD 21.39 GiB& I) w5 ?! y1 ?7 Z) J' [) Q3 x5 t
◎片 长 1 h 30 min
0 X) {) B) }8 D, z2 ?◎导 演 克雷格·卓贝 Craig Zobel6 l- D" V3 k6 g
◎编 剧 尼克·库斯 Nick Cuse! b. a7 u1 e* V8 c( @: v
     达蒙·林德洛夫 Damon Lindelof  O5 v; k! j. K" u
◎主 演 贝蒂·吉尔平 Betty Gilpin
9 y  Z, i" v) i* G; \     希拉里·斯万克 Hilary Swank
3 N: o6 l, I# m2 P$ K8 U# D* L5 M     艾玛·罗伯茨 Emma Roberts
# M7 R8 g' s, y7 F" G     贾斯汀·哈特雷 Justin Hartley6 [' T1 t  l. e% @6 n& G
     伊克·巴里霍尔兹 Ike Barinholtz5 R$ t. J, o5 |4 ~
     格伦·豪尔顿 Glenn Howerton) v, v8 M  l" [$ n7 Q' Q
     埃米·马迪根 Amy Madigan
( a; O$ o. A. b" d. U8 }  P     梅肯·布莱尔 Macon Blair. r: v5 r  a% Q( s  o
     特瑞·韦伯 Teri Wyble
; n( \( @4 r8 a$ o& {( w7 [6 p. Y     斯蒂芬·考特尔 Steve Coulter
) w6 j) i  [- p6 g' S- n$ h4 d     韦恩·杜瓦尔 Wayne Duvall
+ I# U+ s5 K5 X0 k     J.C.麦肯泽 J.C. MacKenzie! y/ \# }" Z9 K
     里德·伯尼 Reed Birney
4 L1 R0 d& C3 M6 {9 K6 t* L     汉斯·马雷罗 Hans Marrero
% n2 S' F' z* L% S. c8 d) _     胡安·贾斯帕 Juan Gaspard
8 ~; b- t; f  o% _6 k     汉娜·艾琳 Hannah Alline7 a! e+ ~' o0 q/ E4 w
     吉姆·克洛克 Jim Klock7 o. k1 E7 Y6 s; }  q7 I  b3 j
     西尔维娅·格雷丝·克里姆 Sylvia Grace Crim8 {5 v- C% L$ |
     迪恩·J·韦斯特 Dean J. West* T  w/ a2 {( _& F2 H2 F. C
     内德·尤瑟夫 Ned Yousef
6 l4 X( y. N" R  `& Z' u     伊桑·苏普利 Ethan Suplee
7 r4 b3 [" s# k, s3 D1 W. d! \. u4 e) I9 p1 J
◎简 介  
8 V$ ~- k0 n9 V/ J
" T# f  ]5 @) y' Y/ _6 u1 H 12个陌生人在空地上醒来。他们不知道自己在哪里,或者是如何到达这里的。他们不知道他们已经被选中,为了一个非常特殊的目的——捕猎。- t+ Q( p9 w, }

- r) j8 D( P2 ~* } Twelve strangers wake up in a clearing. They don't know where they are, or how they got there. They don't know they've been chosen - for a very specific purpose - The Hunt.
, g; B- u2 s$ d# O. x
Video
4 P/ k& M- m. Z2 s( OID                                       : 1
  }: C! w, s6 aID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 \4 ?* u5 l& C* A+ X1 hFormat                                   : AVC+ M- m% p$ y9 z& D; d  ~+ J. n
Format/Info                              : Advanced Video Codec
) T! Y+ A$ T$ d2 I" ^Format profile                           : High@L4.1
4 D6 ^5 ?8 `3 q; E( H# H+ s5 oFormat settings                          : CABAC / 2 Ref Frames# V8 Z' W& O8 q' G0 g
Format settings, CABAC                   : Yes9 h; j/ o  b* M1 }3 n4 e% a
Format settings, Reference frames        : 2 frames6 G% \4 F0 F3 T  J3 m3 F
Format settings, GOP                     : M=1, N=10
* o1 G6 \$ d  MCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
2 k' g4 F3 `1 i* [Duration                                 : 1 h 30 min- j4 b" ~# q8 k' e" q% j  i2 O
Bit rate mode                            : Variable5 l$ F3 ~/ `, G% e2 J
Bit rate                                 : 27.3 Mb/s! r( U6 u, w: J! C( T
Width                                    : 1 920 pixels
8 u/ \/ _6 a- m, W8 G( j7 ~Height                                   : 1 080 pixels- E* Q  m, B' t9 q, S
Display aspect ratio                     : 16:9$ D) @8 S/ |- d
Frame rate mode                          : Constant
& e% R# @, M. a- Q" N5 MFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS# ~1 Q/ O' L5 t) a
Color space                              : YUV
: }1 R" |8 B) y8 b" i  MChroma subsampling                       : 4:2:0; K+ c/ }9 H- B$ _* F$ x
Bit depth                                : 8 bits1 Q7 ^! ?" g. b+ Q( v
Scan type                                : Progressive
  \$ O, t# K9 W& D( MBits/(Pixel*Frame)                       : 0.548
0 |$ c- k! Y: zStream size                              : 17.1 GiB (80%)* `0 R0 [# A# B0 v# S1 l  g
Title                                    : The.Hunt.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
. k) ]$ A6 y  c# }: x' V" l8 ]5 `9 mLanguage                                 : English
) f3 e$ }& V1 S2 P, M" m  w/ _Default                                  : No
- B  {1 E4 g. S0 \7 z; ]1 d0 o  HForced                                   : No
& o/ m9 P% r5 u7 Y' TOriginal source medium                   : Blu-ray
5 X$ r5 \2 ?9 s) |4 W4 a# E8 {
9 Q5 E  H! q! [" g4 Z( qAudio #1
, m7 p) ?$ E1 V4 vID                                       : 2
) S: j/ ], U& k( ]ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)+ L( Z$ T- [/ z- b* r
Format                                   : DTS XLL
( S; [/ ^$ s& ^' UFormat/Info                              : Digital Theater Systems
; S4 K3 f# e3 F" v! {5 t/ OCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
+ K$ p  l2 X' G" L2 w. ]Codec ID                                 : A_DTS1 x' Q! D/ z. @( [! _- Z
Duration                                 : 1 h 30 min  {+ k* J% m& z3 B6 u8 Q+ [- k
Bit rate mode                            : Variable
6 a3 ~$ D9 W+ w1 K$ sBit rate                                 : 4 949 kb/s
  `3 i7 R  _3 h0 ?: A1 }/ B: P/ tChannel(s)                               : 8 channels
! i9 i  U( o% _: E. k4 s3 s& f) gChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
" O7 _: \& d8 |4 lSampling rate                            : 48.0 kHz
0 _# w& h) P3 w3 oFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)4 \3 \" b% ?# ]9 X0 S
Bit depth                                : 24 bits
. T' e; y" Z2 I1 W2 `" L/ n4 }Compression mode                         : Lossless
. ~3 K. V- d! w+ d0 H+ LStream size                              : 3.11 GiB (15%)! \# b5 }9 }3 f/ Y
Title                                    : The.Hunt.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
8 \6 d$ L- w  y, f8 X; p6 ?Language                                 : English
  R- ]* c5 f3 }% c0 T6 f! g" W* yDefault                                  : Yes
  Q' g; G+ {' h( ?: n, e1 M) ?4 @0 UForced                                   : No% F' F" ~' m0 c/ E1 j, E! N
Original source medium                   : Blu-ray
9 O$ H# ]( |& J# @
7 L$ L% @5 X3 i) CAudio #28 e% ]% J# d+ b5 e! h8 I
ID                                       : 38 W) g1 R( {  m& Y7 Z
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)  o  P6 B( H8 j0 m' P: F0 g
Format                                   : DTS! ?9 ~8 s9 l9 P+ N0 w5 v
Format/Info                              : Digital Theater Systems
8 G4 i0 v* M6 t- TCodec ID                                 : A_DTS
1 t. N* \$ L( A) ~- S+ T8 ?Duration                                 : 1 h 30 min
. u' \) k( ~6 b7 `* ^7 _Bit rate mode                            : Constant
/ p3 L& P3 E5 t! e6 ~; K2 MBit rate                                 : 768 kb/s
, K/ S0 b: H7 ]; A4 ?Channel(s)                               : 6 channels, X2 M$ w* i# B
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE  G3 c9 Z6 R4 u
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 {/ r9 a( u: X1 f, o9 [  qFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
4 w3 J- T# v# H: XBit depth                                : 24 bits# y/ I: G$ I6 R
Compression mode                         : Lossy
9 R: d7 E) M5 K/ x; oStream size                              : 495 MiB (2%)+ d% G: G: ?' r9 i/ V
Title                                    : The.Hunt.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT: n! O6 e- a$ s0 p
Language                                 : Spanish5 E9 ~4 m" J6 ?  _, Z4 i+ e
Default                                  : No% n4 n* K0 q5 K' G- b
Forced                                   : No7 J7 F, k* n$ f% a# L
Original source medium                   : Blu-ray8 S+ `# }3 p' \2 I/ O
. a  ~* S; Q/ @1 M; L! \
Audio #3. q6 n+ m( H* c" N8 d/ a) Q
ID                                       : 4
4 D# C1 b8 v3 eID in the original source medium         : 4354 (0x1102)! z% Y0 e% `2 Y7 }7 I4 p$ a
Format                                   : DTS
  E9 s4 L( g9 {+ y4 f  D1 QFormat/Info                              : Digital Theater Systems
0 E* _+ i5 x4 a# ^$ F5 a) P% [- @Codec ID                                 : A_DTS7 }/ s. W3 O, g; P( Y+ T! A3 h
Duration                                 : 1 h 30 min
, L/ ?6 N9 A  E2 ?* YBit rate mode                            : Constant* l4 `# m" j1 j, D  u
Bit rate                                 : 768 kb/s5 Q5 G& ^; J  A- F3 s
Channel(s)                               : 6 channels
- B9 ~' t0 m/ G' HChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
# Q( k3 ^0 u! e+ ESampling rate                            : 48.0 kHz  v+ l  V. v' y# d- \
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)/ o- J/ R( t7 S9 G1 u8 Y! Q
Bit depth                                : 24 bits& Z5 Y7 B8 T4 u; A- \# h% z
Compression mode                         : Lossy
6 H) `0 e. y' t$ XStream size                              : 495 MiB (2%)
7 w' C' D9 u: ~, c% R- yTitle                                    : The.Hunt.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
; l8 Q5 q9 ]9 Z: p4 L0 ?Language                                 : French
6 |! d0 t% }: @9 t& mDefault                                  : No
1 N: m  B/ k8 o9 e! Z, O3 aForced                                   : No7 h& p  T  W" o& a' o+ t
Original source medium                   : Blu-ray
+ B% i+ e0 m# B3 t8 ], e$ G1 S, q$ b$ i9 ?- k1 Q+ p
Audio #4
/ T# F5 q6 G0 MID                                       : 5. c" ]( V0 M  ~! j! Y
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
4 ?( R) r1 A) r0 M& oFormat                                   : AC-30 `+ c) _* J) t
Format/Info                              : Audio Coding 3% E- T, _$ Y$ F% K1 q1 Y# r2 _+ i
Commercial name                          : Dolby Digital
) I- J! f/ i) J, A& F1 eCodec ID                                 : A_AC3; k8 Z: B, ]0 g  Q
Duration                                 : 1 h 30 min, h! P( f# T* Y+ m7 Q1 q2 A; u
Bit rate mode                            : Constant
. P. r; P: G+ H* jBit rate                                 : 192 kb/s4 g) H' e% Y5 M/ c
Channel(s)                               : 2 channels$ }" n; O& [# S1 P' N0 q
Channel layout                           : L R
& ?9 q8 A- N& _! y+ b0 s3 USampling rate                            : 48.0 kHz
& l' x/ t$ J3 W6 J" `9 mFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% M+ }4 a- R; a9 bBit depth                                : 16 bits
3 |* Q5 m7 n8 a8 I( w$ rCompression mode                         : Lossy
1 ~& X' |- p; u) [Stream size                              : 124 MiB (1%)5 T+ F% f) C" G# M- j
Title                                    : The.Hunt.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT" a- z: p( x. v% O9 E- W3 v7 k6 j3 l
Language                                 : English
( ?' r' `3 W  ]; K" u' h2 K, YService kind                             : Complete Main
  b+ n, {1 Z, s. HDefault                                  : No& W4 O. z" m# B1 f
Forced                                   : No
6 ^7 `. C" s- JOriginal source medium                   : Blu-ray
/ t" i8 Z9 Y' d) H, W* G+ m: ]# V( o. H, {9 a5 {/ @: r& k: z+ t
Text #1
+ a( s' I6 D. \1 D1 H* EID                                       : 6) f& v$ U' B& c' c! T5 v0 R
Format                                   : UTF-8
2 u$ J* r* |8 j2 C) E6 lCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 i5 b, f8 ^: O& |4 x" \" D: e; Y/ aCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. m4 S' ~+ W+ R0 x6 a) f+ l! x7 L
Duration                                 : 1 h 22 min
# t9 D  _/ ~) q( ~+ x0 i) ]Bit rate                                 : 52 b/s1 W6 F* K  j$ j7 b
Count of elements                        : 1055
+ v, T$ ?) J* }/ W4 qStream size                              : 31.6 KiB (0%)
- f: G+ M$ U, Y2 vTitle                                    : English-SRT
: t3 x% P8 w! P$ V/ V) `& JLanguage                                 : English
0 f1 h, p1 l5 F! {Default                                  : Yes
7 V/ d9 @6 X4 ], s0 O; HForced                                   : No) {* T1 v8 s% t$ f- x% [! E. X
8 N" X" a" c. g  H
Text #2
+ I$ r+ k  g1 w) `9 y8 xID                                       : 7
3 I7 Y4 P/ F# q' f' |" EID in the original source medium         : 4608 (0x1200); H/ C0 I6 N& F+ w6 f, V* M
Format                                   : PGS
3 u! y% i; Y# eMuxing mode                              : zlib
& h+ f3 o# K( |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 X. D% o# F- k- d: r' A- ^' yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! D9 b3 q! m" _7 m2 f  v6 dDuration                                 : 1 h 23 min
8 w6 w# o# z# A/ u  I' W2 m. k3 E8 d& }Bit rate                                 : 41.2 kb/s
( t+ L' @( K/ D$ w/ BCount of elements                        : 2460" ]6 ~2 ?8 u2 E. F, A
Stream size                              : 24.8 MiB (0%): `, L0 n, @5 q) U+ @& t& m
Title                                    : English-PGS
+ }; C  H3 y2 X# nLanguage                                 : English9 s4 B4 S# t# Q9 s
Default                                  : No
9 a& z: v, y. g, j" _Forced                                   : No, y4 J: u  G6 J) \" d
Original source medium                   : Blu-ray
0 {7 x, }1 @: d$ C4 r
/ b' A- O3 X: c. ^9 |Text #3
! r8 F# C" w$ L- w( l8 X5 N+ jID                                       : 86 v! W/ s- q; |6 f& `7 y
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
  K5 S0 y5 a! oFormat                                   : PGS2 k+ X& p3 t* H5 g; j. Z
Muxing mode                              : zlib! a+ H1 e. Y; `/ L: }  X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 ?: r, \  g$ `1 E9 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ g4 j) Y" I" K3 \1 S" P0 I$ kDuration                                 : 1 h 28 min) L& P- b! i" o# F
Bit rate                                 : 32.7 kb/s
+ v8 T$ P: x6 M( V3 K' J$ x( W( E" _2 s# q1 ?Count of elements                        : 2306- ?- Z& @0 }$ u3 D6 P7 l" g
Stream size                              : 20.8 MiB (0%)/ f6 f4 @2 v; [" N
Title                                    : Spanish-pgs% `/ |2 s: Y" T) K
Language                                 : Spanish
" M; ]0 {, B  n% T% PDefault                                  : No' y! V+ t. a3 b- G9 d
Forced                                   : No
$ {2 e' a/ I) \+ VOriginal source medium                   : Blu-ray  T- O, R0 @3 @
4 T" h9 |" f) `' k
Text #4: U& U1 _+ Z& k( Z2 `8 B
ID                                       : 98 X1 q- j8 c( U' c& e2 m* H
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)3 P/ M( X, ^% c9 ^0 z- ^1 S# c
Format                                   : PGS# D  m2 D, ?/ r
Muxing mode                              : zlib9 G4 k& N+ Z  k8 y* ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! Y( K; k, E3 D7 A' u3 n$ e, D  oCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 S4 y- w0 H5 T' I+ M
Duration                                 : 1 h 28 min7 j# L% R: X$ e. @1 X* j% h' Y; @
Bit rate                                 : 34.0 kb/s: O2 V, L* l) @* r
Count of elements                        : 2134
2 K& ^/ ?8 Z) |Stream size                              : 21.6 MiB (0%)
1 A+ I: T  i$ ?! A: c+ zTitle                                    : French-PGS" [- ], n* g) x- l. b; |
Language                                 : French9 G% P7 B/ a# z0 ]  O2 p5 [" ?& X
Default                                  : No
7 d2 D* K, i1 l  z$ k0 C1 ~Forced                                   : No
7 {. a0 L3 }- f% o6 h; Z- BOriginal source medium                   : Blu-ray, [% o- O$ o# R4 g5 Q/ h  L; Y

! m+ \7 C6 Z4 N/ ~Text #5
3 f# Z0 R6 k  R: j- X1 ?6 x( t+ JID                                       : 10
: y' t. e& |1 i3 G8 [* C5 l! e  gID in the original source medium         : 4611 (0x1203)3 X$ C0 ?* R6 b9 [9 r6 q) c
Format                                   : PGS
0 C7 A" `  Q5 M3 }) R$ O, \8 LMuxing mode                              : zlib
! z* l0 Z" L" ~, x8 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( V+ Y8 M; I: [, P1 P0 G" O/ j+ q2 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( }' I9 G+ Y' YDuration                                 : 1 h 28 min8 W; F7 ^7 \  }& ]- u
Bit rate                                 : 819 b/s
) y- o. L3 ^5 p* O& ?4 FCount of elements                        : 52
2 ]! ^4 m# M. N, P, t( M4 ]9 _Stream size                              : 534 KiB (0%)2 s1 [2 c( r3 k. p6 _+ \
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS! l1 P( v$ F) U7 X7 W( x
Language                                 : Spanish
: g+ X% b, p& y/ S4 P2 YDefault                                  : No
, }1 _1 x$ h4 n$ H% eForced                                   : No: X2 c+ O& e* A! w
Original source medium                   : Blu-ray
1 V: x7 i' z3 D, B" |( n
9 o5 a( K( b$ Z5 }& RText #6
& t5 T' @2 V; ]8 nID                                       : 11' `, B' C" Z3 R: b7 ?9 t( i
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)* J/ T4 V: W( U' p
Format                                   : PGS* _$ s/ ^& D9 Q
Muxing mode                              : zlib
4 g3 Q# i, T8 uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 y6 P2 D2 j( m) a* [* |: c
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* A6 m$ G) O& G0 l# i9 @# @
Duration                                 : 1 h 28 min
( K- A+ D, v3 b/ ]  G/ n" k7 bBit rate                                 : 972 b/s9 F: S& a+ P. w. M) S9 ~
Count of elements                        : 74
, f  Z/ u% j  q- y6 F/ SStream size                              : 634 KiB (0%)
/ y/ L5 `5 S" X  T) ~Title                                    : French-FORCED-PGS
9 `7 n: S- b9 Z  Z4 \Language                                 : French: j9 o$ C! I3 V8 M4 F
Default                                  : No
! S1 }* m. g1 Z1 D8 \9 t5 ]Forced                                   : No: x, {3 E4 ~: N3 M' O2 V
Original source medium                   : Blu-ray  u* h! V4 w/ U0 l) U
' f& j1 g9 Q/ D8 L; p1 D
Menu
3 |, |! G; j( w" ], x00:00:00.000                             : en:Chapter 01
; k* w0 N8 E4 c  w! V4 t. Y00:02:13.299                             : en:Chapter 027 A/ q# q6 X3 @' G5 ]% U# k/ d: g
00:06:56.999                             : en:Chapter 036 h( ]2 X) f. W0 G
00:10:44.644                             : en:Chapter 04
8 ~: G, A) A0 g5 v% M2 q00:15:34.725                             : en:Chapter 05
4 |& s) ]3 l2 B4 o' z; w5 g00:18:05.667                             : en:Chapter 06, L, L# W  x  c
00:22:31.933                             : en:Chapter 072 V) g$ T; f6 B, D5 b% L" m
00:25:22.229                             : en:Chapter 08
( d6 }) B# s, ]8 P00:31:54.245                             : en:Chapter 09
, u, F5 O+ Z5 p0 k0 ~00:38:49.869                             : en:Chapter 10+ ?% E* ?$ e4 \& z8 w* @8 ^
00:43:11.547                             : en:Chapter 11
! n- a+ Y4 S- M/ ?1 b' P6 V00:49:48.276                             : en:Chapter 12
6 s8 f) C4 v# N2 L8 H00:52:26.268                             : en:Chapter 13
$ u, w5 S* O% `, f5 O* `. G00:56:58.039                             : en:Chapter 141 ~6 T" O( C) x; E1 o1 ?" ^
01:00:44.432                             : en:Chapter 15
! U! e% H" S$ g& X  u) {01:05:08.654                             : en:Chapter 16& c8 n; Y* O) z# _: w8 f" n) e
01:08:11.337                             : en:Chapter 17
8 k8 e! Y5 j6 Q# _, z# Z5 R01:14:47.816                             : en:Chapter 18( m. w! p: R7 G- r
01:22:04.461                             : en:Chapter 19
; L! h  L& @$ x) ^/ v01:24:54.714                             : en:Chapter 20

+ b! j# D6 n% W. T
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

600

主题

1989

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1737 枚
体力
4529 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-9-12 23:45:46 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
# c% [8 {: i0 JBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

64

主题

1486

帖子

5413

积分

Sponsor

金币
292 枚
体力
2056 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-13 08:22:49 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!, O. `, X/ n2 b
Blu-ray Film Forum is now my home!, i6 G$ B7 @: h' w
该会员没有 ...

0

主题

227

帖子

1256

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
678 点
QQ
yinger_0909 发表于 2020-9-19 21:17:07 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!/ {' V8 Q! p9 U) C2 U: y& p, v
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

5

帖子

192

积分

Sponsor

金币
159 枚
体力
18 点
rockrockrock 发表于 2020-9-24 22:59:49 | 显示全部楼层
这真是神作啊,哈哈哈哈

0

主题

72

帖子

562

积分

Sponsor

金币
75 枚
体力
328 点
renz 发表于 2020-9-27 22:27:16 | 显示全部楼层
这真是神作啊,哈哈哈哈
* D9 R, ^9 v. k1 i' l

0

主题

8

帖子

185

积分

Sponsor

金币
134 枚
体力
34 点
szhch13579 发表于 2020-9-28 18:19:32 | 显示全部楼层
感觉是部不错地片子

3

主题

81

帖子

370

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
164 点
2360090999 发表于 2020-9-29 22:44:59 | 显示全部楼层
4K纪录片,谢谢楼主分享
9 R/ B0 i* v* b: P7 R
又有新片了 ...

0

主题

58

帖子

399

积分

Sponsor

金币
76 枚
体力
192 点
ricky_sh 发表于 2020-9-30 13:34:04 | 显示全部楼层
非常好非常好非常好非常好

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-23 01:21

快速回复 返回顶部 返回列表