BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 27|回复: 1
收起左侧

[蓝光原盘] 世界大战/地球争霸战 [REMUX无损重制版] The War of the Worlds 1953 REMASTERED 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 22.62GB

[复制链接]

4550

主题

4722

帖子

6万

积分

Post Share

金币
8727 枚
体力
16795 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-9-17 01:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
A small town in California is attacked by Martians, beginning a worldwide invasion.
$ O2 U. x5 H' K1 Q  \
  n' D/ p& f# V2 ~$ J+ f9 A+ @6 N
9 Y' Q. S+ S  i- z4 _
+ Y, \, _) w6 ?. l& m: o◎译 名 世界大战/地球争霸战/外星人大战地球
+ ]: g" b, ]; q◎片 名 The War of the Worlds
! p" `, e; z8 W& z/ f, L" ]; W◎年 代 1953
: B2 V/ s7 @* Y4 ~/ w◎产 地 美国
5 |5 t. m: l  k2 X◎类 别 动作/科幻/惊悚/恐怖) [% D3 e  j# V
◎语 言 英语/西班牙语, W) c5 g; a+ C9 u3 m0 q7 g
◎上映日期 1953-08-26
4 @0 I2 ]' |  z◎IMDb评分  7.1/10 from 32,127 users
  F+ z# i- r9 V8 E8 b◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0046534/4 z  a3 m; e' R0 `% U5 T( ?
◎豆瓣评分 6.4/10 from 536 users; {& T9 g8 w6 l. F5 K. Y' m! }! k
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293523/
" v+ s3 X/ V! T1 D  j◎文件格式 x264 + DTS  ; o; ?" L' B" J6 f# M
◎视频尺寸 1920 x 1080
. H, G' S0 v! H, d- O* Q& Z◎文件大小 1DVD 22.62 GiB7 Y# O' ~2 S" Y9 q. v8 @- L
◎片 长 1 h 25 min8 r8 G" K$ Q( O; ?
◎导 演 拜伦·哈斯金 Byron Haskin" O( \5 {# [4 T8 h, n
◎编 剧 巴雷·林登 Barré Lyndon! a! ?9 z; y1 Z* }; x' e1 I
     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
6 X) Q9 `, L5 K" A◎主 演 吉恩·巴瑞 Gene Barry
8 g+ Q, P+ @2 {3 y* N! J9 O2 G     安·鲁滨逊 Ann Robinson
; V( u9 I" G3 V     莱斯·崔梅恩 Les Tremayne, o9 r# O7 z# D2 `; {; s% t

3 a* A' A( i3 g! U+ w& s3 y( x◎标 签 科幻 | 美国 | 1953 | 1950s | 美国电影 | 外星人 | 惊悚 | 美國
/ e7 \; g( T8 ~6 s* S0 r
# e# W3 n% p6 n, j/ _" U◎简 介  0 _' z$ A# a2 |2 w* I" j1 {. l

* b7 O& Y& \2 R" h 火星人因火星气候变化无法生存而计划大举侵入地球,当第一艘飞船落到地球上时,居民们以为是陨石。博士克莱法斯特通过探测仪器得知有放射性,需等冷却才能查看,但有人好奇前去观看,不料被杀死。人类的所有武器都不能对付火星人的死光炮,全世界的人都在逃命,整个地球乱作一团。正在这时,火星人却一个接一个死去,原来……
# L, g+ o( B6 g0 o- I9 _8 {
6 q. d. X7 ~0 ^; D, u2 E A mysterious object has landed in a small California town. The Martian invasion of Earth has begun.2 {9 C8 ~0 q: O) O0 x2 J. X; z
& X8 C2 t6 B' y$ N( `) H
◎获奖情况  * E' s, g9 K. k" q+ {

" ^) V) L3 I- p, P$ z6 S$ T 第26届奥斯卡金像奖(1954)
& e; @4 a* q- c& ^7 ~  y 最佳剪辑(提名) Everett Douglas! C. A. P4 b( g, X5 n% o; S* f
 最佳特效
* S; t% q$ U( b5 O: U5 I 最佳录音(提名) 洛伦·L·里德( f, p" q( F1 G

2 K! L- j# [9 z" V
Video
! \& d  \6 F! x! KID                                       : 1
  b8 o0 P+ }5 T3 dID in the original source medium         : 4113 (0x1011)% g) O# T4 B" V
Format                                   : AVC! i) p8 q3 N. M) o% B6 A$ {
Format/Info                              : Advanced Video Codec
) P+ f3 [* `% k! U( ~% AFormat profile                           : High@L4.1
8 J: Z: Z4 s( k6 M. q( M+ ^* sFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames! h2 Y9 n2 v$ @: c, ~+ l. p
Format settings, CABAC                   : Yes
8 O3 E) d. l7 Q/ Z0 |; ^! w. fFormat settings, Reference frames        : 4 frames# _% Q* _. t: z' ^
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC' s0 u1 R  S0 n% g6 a, b( H
Duration                                 : 1 h 25 min, Q% J2 ]  B3 q
Bit rate mode                            : Variable4 |1 a- s' F! ]$ L/ }1 y
Bit rate                                 : 32.2 Mb/s  l# G+ ?  T6 j/ H( _( s" H' K
Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
8 F3 ?0 C5 E! a; _( Z4 G  zWidth                                    : 1 920 pixels& p4 K6 P: g9 U7 @9 t3 t1 @
Height                                   : 1 080 pixels: s1 z8 H  q' W, D$ P% a$ e  [% c
Display aspect ratio                     : 16:9
1 o$ h% V: `. T  R* b+ qFrame rate mode                          : Constant
- J! p& T) O, E' BFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
9 J4 }, r1 a% ?# @Standard                                 : NTSC( z1 Y& p! r! d
Color space                              : YUV6 ^7 |9 y4 }' W4 U) o) c  S
Chroma subsampling                       : 4:2:0* f( a  w' T) Z3 S0 P) R6 t3 q
Bit depth                                : 8 bits8 E& S, `4 M! B3 X! b  L
Scan type                                : Progressive1 B3 g7 ~) R" S6 D
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.6475 ?) w1 x$ }  x
Stream size                              : 19.2 GiB (85%)* N2 U- r" \1 P9 C/ n
Title                                    : The.War.of.the.Worlds.1953.REMASTERED.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT; f- d* r/ g0 H: I3 i
Language                                 : English
" X: S$ g; w5 bDefault                                  : No
; l, j' Q) ^3 S/ m( Q( G* IForced                                   : No
& ?) c0 F9 g1 S$ ^1 O9 f! o% TColor range                              : Limited( o: Q/ Q( N5 M8 o1 l
Color primaries                          : BT.7094 [' X3 V2 ^. w1 P# G9 J4 z! K
Transfer characteristics                 : BT.709
( t1 L) O* S# n1 I' s+ P$ V9 `Matrix coefficients                      : BT.709
0 U! R7 [- u+ `Original source medium                   : Blu-ray
% K9 S3 Q3 o7 L* R% g5 O) G# l+ S, b& N* C" i/ `! L
Audio #1+ }( P; c. {0 G2 B6 l
ID                                       : 28 U. b( ~9 o7 a2 j2 b% \9 a
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
- G  b& n; J0 p/ u, cFormat                                   : DTS XLL$ s2 b: \. \5 M& X
Format/Info                              : Digital Theater Systems
& K, v; h7 ]' m- FCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
6 D$ B- \! N# }Codec ID                                 : A_DTS, s' e, X1 @; v. S3 O: Z4 ~9 R
Duration                                 : 1 h 25 min: d- _" ]# n6 q- ^) n$ @' R3 }) V2 ^( e
Bit rate mode                            : Variable
% x+ p& J3 Y  c2 ~8 OBit rate                                 : 3 188 kb/s% `$ B. q- J0 ~! ~/ f. Z$ V- E
Channel(s)                               : 6 channels
* X) i- D" S, x% c2 K+ R1 o1 AChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
8 o; t, c4 `. B* r  M0 ]Sampling rate                            : 48.0 kHz
$ J  v" o8 A) I! `5 z6 ^Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
- n0 ~* Z4 K) sBit depth                                : 24 bits0 p: h3 u. S! y( h! s
Compression mode                         : Lossless
) t/ E# S( M" \/ v$ m1 _* gStream size                              : 1.90 GiB (8%)1 U5 b! ?4 v6 `+ q, P' f+ Y
Title                                    : The.War.of.the.Worlds.1953.REMASTERED.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT1 C# Z" p8 L- u- v' W
Language                                 : English9 Z% g; ?/ \( t0 z
Default                                  : Yes
$ R+ ^; q' f3 k1 q4 z  \Forced                                   : No$ j( Q1 r( u( R" d7 R3 G3 g
Original source medium                   : Blu-ray. }* Y5 ^1 \1 _7 n) y5 N, E3 u

. d/ _. b9 Z3 V: n& Z) x! ?$ GAudio #2, g% B# i5 c' G, S
ID                                       : 3  c$ |. ?( e* j. g3 Z9 |* z
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101), L' {7 u% S1 U( \, `' u" m  f
Format                                   : PCM' ~5 P0 t; e' {: R. r5 |
Format settings                          : Little / Signed  V1 c- i) Z, N5 q; Z' ?
Codec ID                                 : A_PCM/INT/LIT5 {) I$ Z% i& q/ D
Duration                                 : 1 h 25 min  |/ R+ ^3 H0 l9 q" X0 G+ H2 a
Bit rate mode                            : Constant
0 ?7 l# C5 H2 V7 {Bit rate                                 : 1 536 kb/s
4 B5 _2 y+ G0 y' t- bChannel(s)                               : 2 channels0 O) g% n+ H5 G
Sampling rate                            : 48.0 kHz* d- S; J; l$ L# r3 o. J4 d
Frame rate                               : 30.000 FPS (1600 SPF)* W5 v) S) r7 r& |4 k1 k
Bit depth                                : 16 bits
: i& A: i" U0 }6 e& }% i$ [8 HStream size                              : 938 MiB (4%)' n% O. m# T$ I. J7 o% W6 q
Title                                    : The.War.of.the.Worlds.1953.REMASTERED.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT: l/ T% ?1 h. Z+ w4 `* c: C
Language                                 : English- ~% r) y, a6 @5 E; T' @
Default                                  : No) u/ c4 R6 G) s3 x* Q2 E7 @- {
Forced                                   : No
) t1 r( z, B2 r& m) j/ uOriginal source medium                   : Blu-ray# n; s# o* n- g8 [3 ^

- x; Y! z- V! r6 @Audio #3
4 G, v% q# m0 G  x, z' x) aID                                       : 4
( \! L2 J. o4 A) |7 a9 B3 xID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
# s5 v+ G, Y6 q: l/ CFormat                                   : AC-35 v6 C3 O; ?9 B( m4 P
Format/Info                              : Audio Coding 3
4 o. _0 T2 }6 A& S. J. ?Commercial name                          : Dolby Digital7 i1 y  j9 x9 j* A' s7 E
Codec ID                                 : A_AC3* @0 h0 J* ]" Y& I
Duration                                 : 1 h 25 min
, J, ?: l% U3 d' r# JBit rate mode                            : Constant
6 h% _/ O7 x: Q( Q* A9 C% C( b% BBit rate                                 : 224 kb/s
( c4 f1 B( x4 r8 IChannel(s)                               : 2 channels- @. M* x6 c( {) O0 R5 J$ {' ?3 t4 U
Channel layout                           : L R, X4 C/ W. D4 _# e; e/ {
Sampling rate                            : 48.0 kHz
: r7 U  W* z) k( x% z6 x# m* HFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% X$ d% s/ T- v8 S$ l1 K
Bit depth                                : 16 bits
; c5 y, \, M0 mCompression mode                         : Lossy& {4 }6 I- Q7 f0 W
Stream size                              : 137 MiB (1%)
6 X7 T. w! s4 }  ZTitle                                    : The.War.of.the.Worlds.1953.REMASTERED.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT2 }# W, |8 d1 \2 q# H
Language                                 : English
  Z' o- _1 o# |; WService kind                             : Complete Main
$ T6 \1 p# y$ X; w8 @$ B' y4 p" mDefault                                  : No3 b9 y6 H, e! d8 Y0 t, A1 l
Forced                                   : No
6 g" q/ C% G/ y% yOriginal source medium                   : Blu-ray
# z& |3 N1 J& A8 c
- ~' P3 w9 d( qAudio #4: @6 Y3 a9 U3 U- A% c' B4 ]
ID                                       : 52 m* [. C  @: Z
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
* C# N9 C1 y2 x7 K$ |9 H- V% {Format                                   : AC-3/ f1 x- C8 ^; Z; b8 F6 |* `
Format/Info                              : Audio Coding 3
6 @( }& ~0 h% H# Y3 q1 bCommercial name                          : Dolby Digital
8 ^9 m, H1 x( a6 O7 A( G8 HCodec ID                                 : A_AC3
6 B7 t- S1 m# R# K* [7 b( O  {Duration                                 : 1 h 25 min' G! x8 z3 p1 ^) C% ^
Bit rate mode                            : Constant
1 H* ]# I. C. m7 W) I% sBit rate                                 : 384 kb/s
* `- A1 a0 O* H1 R* o4 \Channel(s)                               : 2 channels0 `4 d8 k& P) ]1 h* j
Channel layout                           : L R0 R$ [" z( A4 x+ ]  F& e
Sampling rate                            : 48.0 kHz
' e, b* S( |3 L9 m  l* @3 o& m, oFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 [$ z" i  g- p  _" d* z
Bit depth                                : 16 bits
8 X6 D2 z" q9 k9 I' DCompression mode                         : Lossy
) \% i& y& ]$ ~% R/ V) ?2 B0 o9 nStream size                              : 235 MiB (1%)
- x+ p/ j8 e. \4 e: f0 v: xTitle                                    : The.War.of.the.Worlds.1953.REMASTERED.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 R* B2 M9 H$ ZLanguage                                 : English
+ Y; b; e' G& d+ k$ @Service kind                             : Complete Main
) F8 _% G0 _) y, p: D; R  Q6 O( HDefault                                  : No2 A# l4 y% z+ T6 \
Forced                                   : No% x$ C* ]# x6 `+ S7 Z( k& ?
Original source medium                   : Blu-ray
; ]# |1 F% Y! }% S+ `/ v0 Z0 ~) q  j
Audio #5
" Q# o/ A9 r$ K  l( ^$ ]ID                                       : 6
' c8 Q0 X' R1 t% F  d  V3 PID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
) b0 a( ]' r! ]Format                                   : AC-3( q( \! M: t5 N2 w0 ~  u* m
Format/Info                              : Audio Coding 3/ V9 c) Q+ c/ I9 \7 b# r
Commercial name                          : Dolby Digital; ^9 v; A$ B8 e! N  v) h3 r* E& o
Codec ID                                 : A_AC3
) P8 e) p3 a( O, {# X5 ^Duration                                 : 1 h 25 min
8 O7 F# p  V* k  T+ DBit rate mode                            : Constant0 J, x. W0 q: v7 C
Bit rate                                 : 384 kb/s
. p& H; @  Y- A# u: HChannel(s)                               : 2 channels
( H+ h/ a( Y8 h: A6 A6 WChannel layout                           : L R
, \, L2 U  O; ~0 L! `Sampling rate                            : 48.0 kHz
" }8 n8 I, P$ J$ ]' n( jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
* {; l1 `' |/ i$ z7 z0 [5 N6 Z1 |Bit depth                                : 16 bits
. G$ u8 z; U( d- F/ bCompression mode                         : Lossy
& J/ i1 r; `) q0 @# h( E* OStream size                              : 235 MiB (1%)
8 {6 [# F- z' X0 y* rTitle                                    : The.War.of.the.Worlds.1953.REMASTERED.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 R! h* c( r1 r; C5 ULanguage                                 : English' ~0 a# ?4 D6 d' L
Service kind                             : Complete Main7 h9 K! g  T; t4 E+ t
Default                                  : No
1 w) O, @3 v, F/ I& r/ ~) bForced                                   : No  `/ z4 Y. y8 Z$ Q8 q
Original source medium                   : Blu-ray  g$ W5 @5 h- k

" N3 s& ]! X) ]. `5 UText #1* t. T' q2 M* C6 E* K
ID                                       : 7: u8 x6 j" I6 T. _8 f0 f6 m
Format                                   : UTF-86 h8 ]) I# ]9 D$ [
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 E8 ?  U+ y8 _( G$ ~7 n% |$ `
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! c2 Z: S" e: YDuration                                 : 1 h 24 min
9 ]& r: ~0 Z' D0 I- O& ABit rate                                 : 58 b/s
3 V1 h9 h; }$ s6 C% c% YCount of elements                        : 898
* @. U# r3 ^" w, V4 X' _Stream size                              : 36.1 KiB (0%)4 {- \9 X5 ]' y
Title                                    : English-SRT1 e+ V! H$ j  [
Language                                 : English
+ }* r, D: Z: Q$ g) Q5 F& ZDefault                                  : Yes* V! Q7 U+ I( G4 A' ]  T  k9 L8 r
Forced                                   : No
5 k  Z2 {2 O( N% \: M, \
3 x, [5 P2 R5 m7 E$ M  n3 SText #22 \7 _0 E6 q# t! _: o; R) T1 N! @
ID                                       : 8# B; ^0 u' K# O
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
1 J. K0 p; c+ u8 ^# C; _) s" |# KFormat                                   : PGS6 N% y( M2 i' _- F' _, [( z
Muxing mode                              : zlib
: u1 `; ]7 d4 o# A4 T+ cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! i& ]3 N% Q8 K4 T/ JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" G/ s' {! g6 P; l8 C/ L  j8 {- DDuration                                 : 1 h 24 min5 s- K5 f- a% b. Y, C. G
Bit rate                                 : 38.5 kb/s
0 Z4 o" ?+ N3 r! ZCount of elements                        : 1806! S+ z) N7 }5 M$ }( j1 ~
Stream size                              : 23.4 MiB (0%)
  n  K, n9 D, J& `4 ^7 W$ m! S. b$ VTitle                                    : English-PGS+ Z$ U7 m; x! r6 b+ m+ x
Language                                 : English) |1 h! Y* i8 w2 W
Default                                  : No; [" ~# J+ C* s. f; v4 g9 o9 T5 C/ v# e
Forced                                   : No7 s% T6 v- E' p; A0 h
Original source medium                   : Blu-ray5 c5 q% [, p4 T0 |
: y, g# x/ T  `) X
Menu
0 c: o$ M& J9 U+ b. r  R00:00:00.000                             : en:Chapter 011 E: ^1 h  t- o/ T
00:00:06.715                             : en:Chapter 02
' h* Z6 P0 R9 x" c- |00:04:16.256                             : en:Chapter 03$ X& _: m0 e( g  k
00:07:22.733                             : en:Chapter 04
6 P) b& N1 q; j/ i00:12:58.527                             : en:Chapter 05
8 \7 ~  B, Q  u( c00:22:10.078                             : en:Chapter 060 ^( o3 n5 E% i' k1 \8 G" d
00:30:37.252                             : en:Chapter 076 F- ^/ @& f$ S2 r. U; ?( `
00:35:06.354                             : en:Chapter 08
( G$ b8 C+ E2 ?: k5 G5 [0 z% i00:42:45.062                             : en:Chapter 09% K7 X* m1 M5 Y
00:46:39.505                             : en:Chapter 101 ?9 s0 K+ d. E* l: U" r4 |
00:53:52.896                             : en:Chapter 11: R" k$ q4 ~0 i! C4 u
01:01:46.369                             : en:Chapter 12: U! E2 b- I) K2 l$ t: E# U( I
01:08:08.876                             : en:Chapter 13! _# Y6 G1 x3 u
01:13:48.924                             : en:Chapter 14
3 u! i. K* {1 y' o01:20:02.589                             : en:Chapter 15! o7 \" e" H0 k/ C2 d; [- ?
01:24:22.515                             : en:Chapter 16

7 @; j; |7 Y3 [  p) J* [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

64

主题

1486

帖子

5413

积分

Sponsor

金币
292 枚
体力
2056 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-17 08:29:02 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!# [" D7 d+ V) U, Z
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!/ V  b" [' X" w; O' ?
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-23 02:10

快速回复 返回顶部 返回列表