BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 160|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 触不可及(美版) [REMUX无损版] The Upside 2017 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 20.24GB

[复制链接]

8112

主题

8306

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11687 枚
体力
10442 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-4-12 20:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
A comedic look at the relationship between a wealthy paraplegic and an unemployed man with a criminal record who's hired to help him.
5 _2 U9 I- l& U1 U" @8 i% `  \' j$ f% H6 V
01.jpg
! [# a; x0 _, u
5 J& ?9 m. g1 v2 Q- Y7 ]( |: f5 _1 e◎译 名 触不可及(美版)/美版触不可及/上行/上升/闪亮人生(港)/活个精彩(台)7 Y" P4 p, ~7 o5 p  k
◎片 名 The Upside / Untouchable1 C4 _* d; P7 C& D) T
◎年 代 2017$ N, v. c; l7 i* m: I. J; T
◎产 地 美国
3 s% l: E4 r6 @% B" C◎类 别 剧情/喜剧5 N6 U# C8 F9 H0 ^9 i% _0 k
◎语 言 英语' S" J5 o( B, ^- P4 g) {% e
◎上映日期 2019-11-22(中国大陆)/2017-09-08(多伦多电影节)/2019-01-11(美国)
# u  J& `% w# j3 a4 s6 v# B◎IMDb评分  7.0/10 from 47,183 users0 d/ _$ w/ h6 e, j4 ]/ k
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1987680/- ]8 w: F5 W  P7 c8 O4 ~: O, b* V
◎豆瓣评分 7.7/10 from 70,602 users
0 d% `; U. G; ?. i3 R◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26061679/
* s# G+ I+ `( t◎文件格式 x264 + DTS
3 z/ i% Z* v) l◎视频尺寸 1920 x 10806 e6 N* u9 I$ e8 s! [6 c1 k. g
◎文件大小 1DVD 20.24 GiB8 j1 r( d. r" ^8 T8 h
◎片 长 2 h 5 min4 L! E; W- _5 I' A4 x8 j
◎导 演 尼尔·博格 Neil Burger
# O! {2 G- m2 f  y; Y◎编 剧 乔恩·哈特米尔 Jon Hartmere
, t' e, O' K5 {9 _1 R9 ~# K8 B& \! g     埃里克·托莱达诺 Eric Toledano2 n/ A$ u+ |) O
     奥利维埃·纳卡什 Olivier Nakache
# c* I2 z7 W8 o4 M+ n! h. J) [◎主 演 凯文·哈特 Kevin Hart
, k5 J5 [& U# u, D) D2 [     布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston6 i& [$ g4 b: y+ B0 G- a
     妮可·基德曼 Nicole Kidman8 s$ p9 ]- L# d" [
     阿雅·娜奥米·金 Aja Naomi King
' Y& W8 Y# v1 f2 Z/ M     贾西·迪阿洛·温斯顿 Jahi Di'Allo Winston4 k5 q- {6 c# m! m: X: S
     吉纳维芙·安吉森 Genevieve Angelson3 J/ {1 l% d6 I' g. ?
     格什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani
' U+ X7 D( A1 ~" E5 R+ M0 n9 ^; i     泰特·多诺万 Tate Donovan
" w) n9 x7 o3 M4 F9 O     朱丽安娜· 玛格丽丝 Julianna Margulies" @$ r/ B' |3 X: P& _9 @" D
     克里斯蒂娜·张 Christine Chang
. A+ q4 v3 ^% L1 h; n4 e     皮亚·梅切勒 Pia Mechler& B& h5 \, i  n& ]2 h7 r
     罗伯特·比齐克 Robert Bizik
, G5 L/ u; {% I! ~  Z( ]  m" S     大卫·尼尔里姆 David Kneeream7 ?# V$ }7 E2 S5 J" @
     迈克尔·J·莱昂斯 Michael J. Lyons
2 [+ e& u) x5 a! @     桃乐丝·麦卡锡 Doris McCarthy8 A" U' }, n& B- J0 W: h
     苏珊·萨瓦 Suzanne Savoy0 e6 Q% O: Y& K% [# _
     布莱恩·加拉格尔 Brian Gallagher0 n: I" I: \! J+ d$ t) Q% v, F
     泰隆·米切尔·亨德森 Tyrone Mitchell Henderson
7 y- {. U% ?/ e( W' n     英德拉·A·托马斯 Indra A. Thomas
/ J, V5 g8 ~# g3 l     简·摩尔 Jane Moore: d: s; [- v5 Z& T% r- g+ C$ s
     莱曼·陈 Lyman Chen; e# X1 a* n9 V7 p8 w
     柯克·凯利 Kirk Kelly2 k9 \6 c" g* o* ]7 b2 a! d6 H
3 m$ w& n8 d# D+ q, ^/ X
◎标 签 治愈 | 温情 | 美国 | 人性 | 喜剧 | 温馨 | 真实事件改编 | 剧情$ q  z3 |# {& i' x

3 Q$ b8 K8 E& s4 N: Q; l9 ?◎简 介1 k5 C' w# J$ v' L) B( r  u
9 M; B8 }% W; g7 @2 Y
 菲利普(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)是一位腰缠万贯的富翁,在一场滑翔伞事故中,他伤及了颈椎,导致全身瘫痪。如今,他隐居在自己豪华的别墅中,凭借着雄厚的资金过着离群索居的日子。在好友的建议下,菲利普决定招聘一名贴身助理来照顾自己的生活起居,在招聘启事发出去不久之后,一位名叫戴尔(凯文·哈特 Kevin Hart 饰)的年轻人出现在了他的面前。
- Q) M' S! p. r" [- `3 O8 k  \
8 U8 [. O! n$ N# v, u( w 戴尔并不算一个底细非常干净的人,他因为无法向前妻付清赡养费而即将面临失去孩子探视权的糟糕状况。大大咧咧口吐芬芳的戴尔很快就吸引了菲利普的注意,尽管所有人都觉得这个年轻人不靠谱,但菲利普还是决定就是他了。
* z+ h  c& {6 Q
2 o( G1 v) M) `$ D A comedic look at the relationship between a wealthy man with quadriplegia and an unemployed man with a criminal record who's hired to help him.
% R/ z* Q) n8 d6 \
Video
( c6 c8 ?  b( Q( h, JID : 15 n4 Z7 B8 A! W1 _% u5 L5 i1 I
Format : AVC
) a$ t' i" c& _. OFormat/Info : Advanced Video Codec7 J2 H# Z7 i# r7 L/ E$ Y4 Z
Format profile : High@L4.1
+ V- _. S8 y, g' n$ w5 GFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
9 A: E9 D: b1 G, M+ e3 {Format settings, CABAC : Yes
( W. j9 r' j$ c5 k5 r! oFormat settings, Reference frames : 4 frames
8 d+ X9 \8 n/ O# F! @: [Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC" i9 p2 _2 k$ Q0 t& L! O( U9 W3 D
Duration : 2 h 5 min+ A1 P9 C# r7 B$ W2 g7 ~( S! A6 o
Width : 1 920 pixels
& i9 F4 v; K7 _Height : 1 080 pixels
/ B8 ~7 j; g2 mDisplay aspect ratio : 1.85:1
( ~( V  @4 G2 c. |# IFrame rate mode : Constant
6 }) x3 w5 |- r! F$ o5 D. p& Q9 HFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
: T0 C- m* l) U4 C( Q& M& v; h7 VColor space : YUV
6 K5 S7 q4 {2 C' y* N) M+ U9 dChroma subsampling : 4:2:03 k( U8 b8 T) `( `0 e% J0 ?$ N* o
Bit depth : 8 bits+ r& i" f5 }# F1 p+ M
Scan type : Progressive2 X$ O! ~7 e7 g) f
Writing library : x264 core 157 r2970 5493be8
0 K+ Q) v# A2 P1 _. ?Title : The.Upside.2017.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
" l& p4 ]$ U) s! c' r: u# Z) qEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=32 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.70
, S+ f9 O% H7 ^! O  Q# n- _Language : English& ^6 `: Z- B* `
Default : Yes9 O# K) j" ^; j0 [% W* A
Forced : No
' {9 J) H! V0 g) R" ^FromStats_BitRate : 12236117! _0 X' O8 ]$ [# I  G3 _5 {0 y& ^
FromStats_Duration : 02:05:49.334000000
# v3 z' h  j* a  c1 E1 VFromStats_FrameCount : 181003
: x5 `$ H" Y$ j% K- u: e2 F  d; UFromStats_StreamSize : 11546816849
! V% q! z/ t, g4 e' p- A. j$ u8 c# B! a; `& e6 X' W9 q( `
Audio# V: n$ t6 M% [: [* u
ID : 2
( v* d3 H& O3 F- f0 m) D# oFormat : DTS XLL/ n6 U) ^  Q1 h) X& E* {6 D" M/ D/ o
Format/Info : Digital Theater Systems
; }4 X* d- E# [. h. P4 M" e+ QCommercial name : DTS-HD Master Audio6 J; p5 _& V9 E
Codec ID : A_DTS% H! ]) s) R* n
Duration : 2 h 5 min
) q" ]' \9 P3 O3 PBit rate mode : Variable! q) b/ _4 B7 R- C# b# x+ v
Channel(s) : 6 channels, a- F- k7 \& X* }& B) f2 _" _2 @
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
; v+ ~3 a' [8 e; Q4 }1 k3 J4 MSampling rate : 48.0 kHz
* l+ b* Z5 D2 j% x' W$ i6 _Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
6 l" u4 ?: U7 T1 p% S, ~7 hBit depth : 24 bits
  r7 x% C) i# e  O2 [- VCompression mode : Lossless
! t; B2 Y4 x5 n/ h* f! R! q; QTitle : The.Upside.2017.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 V3 t+ `# q0 k( T& GLanguage : English
4 c" ^* U) Y# RDefault : Yes3 }8 S# l* B/ X# `: B5 x& G- F
Forced : No! o- Q- A2 v9 M8 |% X: n2 `( s
FromStats_BitRate : 3564690" j  H2 U6 `2 g- `
FromStats_Duration : 02:05:48.320000000
; p) F! P# X2 Z' n% ]! CFromStats_FrameCount : 707655: d. G& i; m1 V! M/ Y9 v1 _9 A; `5 b
FromStats_StreamSize : 3363428204
7 R  F0 l+ L- R) a8 _, V! u6 H4 i) L% }2 c" B
Text #16 Z9 B( `7 O5 E' B; @  L
ID : 3) _* |5 j) |6 l8 \" V) o: `
Format : UTF-8
9 M# G! y: ]0 c2 CCodec ID : S_TEXT/UTF8
$ V5 ^/ m4 q6 bCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
, e2 i- y# L+ ?- ETitle : Stripped/ F+ u" z+ |; \: w" y. H
Language : English
; r5 @9 f+ B, A+ H; Y; p6 P& _# L# sDefault : No' V- J  P0 X8 ?
Forced : No0 C0 T% n* {$ W2 A% U0 X+ Q
FromStats_BitRate : 60& ]0 i! g3 I0 j$ u
FromStats_Duration : 01:59:51.402000000
% D5 ~6 y  S7 ]. ^* ^FromStats_FrameCount : 1762, w7 i' O/ v& k+ s
FromStats_StreamSize : 54348
" v- w" {/ r! j. ~* x# j) ^4 `; i4 F' y% n$ e- a2 A: w: x
Text #2
  ^- E/ w, T8 A$ q7 Q: S" AID : 4- w) a3 b) a; f' G3 s! ~
Format : UTF-82 C2 c4 _" f0 ~
Codec ID : S_TEXT/UTF80 T+ \1 B% _7 A7 q$ b; Y
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( [" K4 e# n# k: E% Z5 ~& V
Title : SDH3 j* v$ \& R. Q
Language : English" ]- b. {/ M4 N& k: r  ~
Default : No
. R7 g  i7 [& KForced : No4 X/ W9 v& _* D2 Q8 C1 k) [
FromStats_BitRate : 64
& [# X# ?1 E; M+ m) b/ o* n+ hFromStats_Duration : 02:02:35.131000000
+ @. R' x& o9 r8 hFromStats_FrameCount : 19502 k+ U( c3 _/ m% b6 {
FromStats_StreamSize : 59017  ?7 l/ Z; r$ a. z2 A! J
2 w0 e* x* a0 Q8 d; u( ]
Text #3
0 [2 k% W5 J5 x5 B- UID : 5
0 b! N% u$ P! T- r2 A1 tFormat : UTF-8' j3 j$ g) n/ J7 y7 p
Codec ID : S_TEXT/UTF8
0 s; w& ~$ w4 L$ p  v% l! U) pCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( z6 Q: A1 J% w& B* q8 V& L$ jLanguage : French4 Q6 [2 j0 P; I8 r
Default : No. R' ~3 m9 t0 K$ T( `. m
Forced : No
, o! x; ]( F4 X/ L1 NFromStats_BitRate : 490 i* J4 Q9 g4 i$ w2 L
FromStats_Duration : 02:04:41.849000000% _- d' e) u, a. j9 t: |
FromStats_FrameCount : 1487
6 P; M5 _0 B& `# V$ bFromStats_StreamSize : 46698
6 B1 q( t# \/ X
+ _3 P2 {0 C. s( B  ^% c$ ?$ k) NText #45 K/ |5 l& N- S2 H9 p( [
ID : 6; ~; t& p4 x+ |7 \
Format : UTF-8
+ J' u3 z! Z& F( ?3 @Codec ID : S_TEXT/UTF8
/ J" L; i: @5 X5 q6 I1 W$ ]$ qCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ Q2 \  e, z5 d' ~
Language : Spanish- i/ h7 l; V% e- m4 d  Y1 |. l
Default : No
; E3 _5 {- [5 lForced : No
% I. I  K- e, }' H& m2 PFromStats_BitRate : 49
. q- B3 ?' H0 e1 Y" p% @FromStats_Duration : 02:04:42.391000000
& n& Q- `' O6 EFromStats_FrameCount : 1535! L& H8 d. c2 A0 d: K
FromStats_StreamSize : 46399% `" W) r* `" T# V& U
* u  y- o! n% C7 L% j  w
Text #5
" r& T$ O: O: ?; FID : 7: t/ ]8 O& B& Q* p9 L' m
Format : UTF-8" }/ x. s/ W; o, Z% L0 ~- O
Codec ID : S_TEXT/UTF8" ]- w5 p9 Z4 G3 p  t
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
# K( D! P7 F& t# Y) nLanguage : Spanish: f8 {  S& }8 \0 e
Default : No: [4 i7 Z2 y/ g, \' k- G
Forced : No
6 O, S! A1 c$ |, u* zFromStats_BitRate : 47/ S4 }- q  ?) ?9 _1 ?
FromStats_Duration : 02:04:42.391000000& W% D" a5 e" P
FromStats_FrameCount : 1522
% K) b: U( a: f; E0 fFromStats_StreamSize : 44793# Z$ h" M) g+ e1 n) ?( L: P% }' v
' B& J+ e7 M2 k) q5 g+ v
Text #6# E4 ~) P% P- H1 L, j( B
ID : 8
* {9 T  `. r* X2 b3 K& I/ }: U8 U. y4 W3 oFormat : UTF-8
2 K) W' h% K0 u% UCodec ID : S_TEXT/UTF8
, W4 k' k% T+ L9 V, M6 }$ Q' rCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 D/ ?& {5 G8 W7 E6 M. Q
Language : Portuguese
$ N! l0 c8 F1 w8 a" NDefault : No
3 j% Y& P. L3 g; m* X9 D' a: BForced : No( P% `# l& A! {& _' b% x1 h
FromStats_BitRate : 469 D; U4 E" v: L% {$ I
FromStats_Duration : 02:04:41.849000000* G+ T3 E: E' S8 Y9 `! X
FromStats_FrameCount : 1528
; [9 _: P! ?: A6 {! h0 IFromStats_StreamSize : 43887
0 h( x) ?. ^' E' ~* Z, W8 M- [1 A) r' B8 y
Text #7) |/ c, c: Q1 f1 f( G% @, |8 y% y
ID : 9
8 a8 j6 t; O- g  s# HFormat : UTF-8+ L1 k1 X3 J+ K6 \% ^0 `% v
Codec ID : S_TEXT/UTF8) c! B( o8 |0 s1 D, J$ N0 h
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 }8 c% @+ m/ R& T  Y3 o
Language : Italian
+ v! U: [- _$ G+ j" E+ V/ hDefault : No
, Z- z5 {* P, r/ f; U+ g9 BForced : No
# @# y/ ]9 p# D3 WFromStats_BitRate : 49* p8 m9 c. R  H3 p' z! K3 X
FromStats_Duration : 01:57:16.988000000$ ]$ r2 r! l) [( D  Z/ T
FromStats_FrameCount : 1430
4 f% B: p  W2 e6 U/ t0 t& vFromStats_StreamSize : 43307! a2 {) K: x. o7 C1 {- x8 {

! r/ L2 l4 i& f0 @Text #8
; }9 T/ {% `# OID : 10+ e: J2 c5 {5 e
Format : UTF-8
, M5 s: d4 E1 D/ [Codec ID : S_TEXT/UTF85 b: t9 p% O& i" o1 Y/ N' s
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' i$ {5 {; \# m
Language : Dutch
* `$ K6 k& Y7 xDefault : No
9 D2 S9 {2 R; l" OForced : No5 Y2 L* i3 g2 R0 E8 r  m5 m, [
FromStats_BitRate : 40
2 D% r- L" j) `  L/ ~9 Z3 b7 n3 [6 Y: dFromStats_Duration : 02:04:42.433000000
4 t3 X- A; o& RFromStats_FrameCount : 1199
; p8 C2 K  w( h" _# OFromStats_StreamSize : 37606
& q) A  ]2 X( W# \& b. v
: P! c+ `( `/ I' ?5 }) nText #9
+ `% p* R$ R$ u2 @3 A6 A5 WID : 11, S6 L4 \4 J. v) o8 F& D- M
Format : UTF-8
* T; [& E- D6 ^: p) I0 g. NCodec ID : S_TEXT/UTF8& [8 N! L* p+ u7 w
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 y% r9 ^) z' jTitle : SRT; Z7 j" h6 v8 D" y, j2 [( Q
Language : Swedish: ~+ l. K. R: J2 v6 `* w
Default : No8 S3 h1 W% _& t9 E! O- p
Forced : No0 W  X4 M* D8 V# _8 i. C- i8 }
FromStats_BitRate : 49  G3 ^& F2 E( x( t& @2 p
FromStats_Duration : 01:59:18.860000000
( n7 o% ?& N! u  l& GFromStats_FrameCount : 1439% ]$ Y: C/ M2 V
FromStats_StreamSize : 44666
3 V: ?/ |" y! y9 ]% f3 }8 y" d4 |- c/ M6 @$ Y
Text #10: w8 v/ x) A; }# c- z  E& A
ID : 12$ P; ~+ x7 f& z9 d
Format : PGS
2 C5 s) K+ ^8 e: c/ v  zMuxing mode : zlib
) c" I! m9 `! ~6 T* DCodec ID : S_HDMV/PGS+ v, f4 `; o2 @$ ]
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 i+ K; N6 m- ?" U: a! p1 \7 DTitle : SUP  E0 G+ |+ m% x. J9 u/ ]$ K; ~) b
Language : Swedish: G: u; J+ v2 h9 T. E6 W) Z6 T8 H) Z0 B
Default : No
1 g9 t5 g$ u, r$ Y" f! e7 S) p( IForced : No* A+ _& Y$ L1 u* c+ g" s9 n% g! r
FromStats_BitRate : 24901
  s- I. g- }+ n/ ?6 uFromStats_Duration : 02:04:46.980000000( |5 _. ~: J6 f; S1 Q& s. n5 |  s
FromStats_FrameCount : 2056& Q4 v! B# f% t2 {7 X6 o7 p
FromStats_StreamSize : 23304871
2 M0 z+ C. j" w& H
7 E; |% H6 w/ W2 p  A/ d# y  k+ A; sText #117 h) ]) v! @4 D% n% W
ID : 13: Z3 [* A" U0 M
Format : UTF-8
  J* {6 D$ F6 a+ m3 g( a8 KCodec ID : S_TEXT/UTF8# f, U7 c6 {( Y
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, C: F2 F; v3 S: d
Title : SRT
; F. k, L+ c  w$ N. V" cLanguage : Norwegian% R3 m& F# W/ K/ z' O; U6 u4 K
Default : No* `, c' d4 T5 X( q1 ]% b  I
Forced : No
# k, q+ a3 T% y" j2 eFromStats_BitRate : 47
- N4 W8 h* [6 F) QFromStats_Duration : 01:59:18.860000000& J/ I( Z2 O! p; l/ M4 h5 X! t0 Z! a$ K
FromStats_FrameCount : 1278
; _' Z2 G2 t3 h- b5 k. SFromStats_StreamSize : 42225* d/ k3 @. l4 M0 y

0 \0 P8 Q7 a3 z* f4 A9 p0 pText #122 X% f; p4 |' ?: k5 U; B. \: f0 P
ID : 14: b3 ^3 d/ G# J. K* q' y7 M
Format : PGS
3 _; Y! p: X9 l2 Y, ~. s: k4 c, P+ XMuxing mode : zlib
4 U2 T$ y3 E$ \; I3 ACodec ID : S_HDMV/PGS; w9 n5 B; x: @5 Z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, g% q# i: e# V( k5 [; @8 N
Title : SUP
% \' L. _, c9 S/ ELanguage : Norwegian
# r6 m& }) o  t4 R6 ?Default : No' T. M! v+ q3 ]9 h9 q. s: p
Forced : No& V; P! g; Z- ~3 `& G, F
FromStats_BitRate : 23202
( F8 {; v# j- b9 K0 n4 {1 MFromStats_Duration : 02:04:43.685000000  D/ B% A4 |* u1 F' l4 L0 u" [, s
FromStats_FrameCount : 2054
6 ~. z1 ~1 ~6 j: M& ZFromStats_StreamSize : 21704697- @' R9 B. O9 A
% Q! K8 i; v! G+ V- t$ d
Text #13
+ k: D  J* H8 v# B: GID : 15
: m/ ?' I9 u9 J# m- }( ~Format : UTF-8
8 G" K) I4 O1 R' m+ o3 g# eCodec ID : S_TEXT/UTF8$ t- g1 n; s( B! x+ |
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
+ h3 c6 v' f' V& `Title : SRT
! {1 G) e- C9 p- V: ?$ s. V* x5 qLanguage : Danish
, n, i4 f# u) L4 o8 rDefault : No! T7 Z6 n0 C" g: C( x! O
Forced : No0 e# ?7 N. Y+ R& {# ]# @
FromStats_BitRate : 45
1 z* l2 r# b, z9 n& ?FromStats_Duration : 01:59:18.860000000" H' v0 v0 H& n" v; Q2 D) Y2 y6 B3 i
FromStats_FrameCount : 1705
( l- r1 A4 z( H+ T& \- m9 L; x1 @FromStats_StreamSize : 40954
" Q; h( D! v0 b
3 q0 x8 H+ _  q9 ^1 g) uText #14
& X  ?7 V. M; L/ E; eID : 16' v) s' g9 N! |8 K
Format : PGS
  U" U% {0 k3 NMuxing mode : zlib9 L( F) T* ]. ]- U$ S2 n
Codec ID : S_HDMV/PGS# R0 _4 ~" N8 p$ I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" C! y# D7 _1 {5 _% c6 O6 kTitle : SUP
3 V) [: m: Q/ q7 I/ zLanguage : Danish; O  a% J% _/ Z; H, o! m; ^
Default : No
, I9 |. G1 ?; W9 ]6 WForced : No
' e; U% p8 s. |& N% G! y' zFromStats_BitRate : 24405' o; @" Z3 N7 d6 Z# D" z3 \
FromStats_Duration : 02:04:43.685000000
+ ?% }: Y+ F* ^5 d* X' R5 ^FromStats_FrameCount : 2054; N/ s  q/ w0 o1 j: f
FromStats_StreamSize : 22830630' _$ e( |) u* E
* Z5 R8 F9 j, O' v+ G% v% t# J
Text #157 _& {7 F8 O1 }, }* v6 b
ID : 17/ D4 h, k2 Q! J
Format : UTF-8
* O/ A2 n1 ^- Y% \- o( |% mCodec ID : S_TEXT/UTF8
4 n+ r. B% h8 a- gCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 \0 j! X) v$ {+ N2 q
Title : SRT* H5 ?+ @- U" Y+ M2 G
Language : Finnish
( c3 T3 Q, l* w* `0 O$ Y' n" IDefault : No. z4 J  Q1 o4 U2 C
Forced : No
& B1 x# h; C# d9 LFromStats_BitRate : 48" R; D3 n4 P: R% d- j
FromStats_Duration : 01:59:18.8600000006 g" {& c' A0 n& ?" a8 Y
FromStats_FrameCount : 1587( n1 Q: D' S) n( Z
FromStats_StreamSize : 43737
& |. o: I$ q1 i+ \  o) |5 \; Q# l  U2 n- K! r: u4 R: g7 }
Text #16
3 ~: }+ s! m7 `& x0 ~ID : 18
% x% U  W& n2 V9 _; ]Format : PGS
: d3 W) @; w5 M: }4 n0 `/ wMuxing mode : zlib5 L+ B( R- I% k7 S# b! J
Codec ID : S_HDMV/PGS
' B4 U& @0 [+ R/ [* _' ^Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" T5 S. H. B! I0 E, E6 S7 \. p
Title : SUP
$ L1 n( `2 j) h. a4 N$ iLanguage : Finnish  s" b3 v; t6 J
Default : No0 h: {6 j' ?6 u! p
Forced : No
& @4 H* D3 q! Q4 x! y% @. f& BFromStats_BitRate : 22100
( t/ a' U' ?  j! }! uFromStats_Duration : 02:04:43.685000000" @" D7 ^0 G; e
FromStats_FrameCount : 2054
6 {* a4 Y0 b* q4 d5 NFromStats_StreamSize : 20674022
6 |4 l0 t! u6 {+ E
3 N4 }* L. R# ZText #17
/ C4 U  K2 e" N+ n$ D( PID : 19. Q/ D8 U( V( M2 l
Format : UTF-8
1 F6 P+ e1 o- I. ^; H5 TCodec ID : S_TEXT/UTF8
! o  t) R! ]  Q/ r! o1 ]5 }: ^; TCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
6 n# ~. \6 i5 E, i$ N) pLanguage : Russian. ^$ `: |- A, @6 @$ Z% j
Default : No
" A5 G/ g" k; \+ s/ q' j; U2 VForced : No# w2 ~( @& B$ `, T
FromStats_BitRate : 69
8 |9 B( y8 J6 e* V0 ]) WFromStats_Duration : 02:04:42.391000000
5 ?6 K& b; c2 tFromStats_FrameCount : 1540( V8 Y: ?  x; I& O8 _5 K1 A7 X" o% v) m
FromStats_StreamSize : 64728
5 q* |$ J8 l9 X/ s$ p* Q2 L# d
8 g, F/ ^  F- H+ k4 uText #185 h8 g. e2 N7 K2 S
ID : 20
: g: u& _9 X1 J) g- f/ tFormat : UTF-8) z, _+ c8 P4 D6 ~$ ?+ ?7 |. K
Codec ID : S_TEXT/UTF8
) E- B. s( e+ c- \5 k8 _; qCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
6 h4 w1 y9 ^9 O! {Language : Polish
# x) O  H" K! F1 |1 z" [/ s$ ^Default : No
2 j4 T7 P: S( x8 Z/ l! h( pForced : No
1 M# \. n( S+ {4 v4 g5 dFromStats_BitRate : 44
. f2 L, q% V' A$ c: O2 eFromStats_Duration : 02:04:41.766000000" L2 |% Q1 P, B. }* [, v6 K3 N' l
FromStats_FrameCount : 14296 a( A2 E4 N2 Y( K3 h. _( q
FromStats_StreamSize : 417075 H: z5 y+ k" r' P, q, G# t/ f- _
" y4 i: }  _# U7 ^; L# C: u$ @$ L6 T
Text #19
- S2 Y  M. a% ^5 PID : 21
% ?& e+ D6 U9 J. R- b/ q2 @8 d9 NFormat : UTF-8
& b7 i+ f# V) hCodec ID : S_TEXT/UTF8
) u' j: o+ l: `% zCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
- }# J; \( V  H" ]# t. Q; ZLanguage : Turkish. z% j. i2 `- p7 q- j3 M3 z
Default : No/ F4 u) w) v( f( }2 V
Forced : No5 O& }4 A/ a  K
FromStats_BitRate : 51! D% R4 i7 v- u+ {6 Y
FromStats_Duration : 02:04:42.391000000
6 z# Y, l, X, i' n- O' oFromStats_FrameCount : 1507& [4 r) K4 w6 x% k
FromStats_StreamSize : 48556; v7 N9 v0 d+ o' ~
# [+ R, h+ A: C! R! `" w
Text #20: h9 p5 @% \4 u& D% B2 q8 Z6 c$ Z+ Z
ID : 22
) b- l# o8 [6 tFormat : UTF-8$ [% k. J2 c0 ?
Codec ID : S_TEXT/UTF83 l, U7 y: j! M& I* h, S6 \8 _
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% {6 G+ q% P+ {- [6 I$ {. s6 z
Language : Arabic/ a4 g( Y: i6 }9 y  w# e
Default : No
! o9 n1 |2 ~! i! w9 [9 U  ZForced : No) U* }' s6 \; U
FromStats_BitRate : 721 j, i( [, G$ L, V; e
FromStats_Duration : 02:04:41.432000000
8 t4 N4 l- @8 }6 s8 n6 t/ nFromStats_FrameCount : 1540' `, L8 l/ w; L( ?
FromStats_StreamSize : 67339/ q* Q, v) M% O5 u6 M9 D% n

4 s% L" \% D5 qText #21
2 {1 V* V% C( t$ @3 M8 Q7 aID : 23! ]0 W. v8 j& t' M+ M+ {, G
Format : UTF-8- @  |! A- C& Z" ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8
% B5 E! k! U/ [7 zCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text- z: k( N9 j# j9 U* f2 d! D# \' @
Language : Chinese3 x0 T2 q; d" d  \7 [+ F8 a  e
Default : No! S6 D; v3 [" g2 n
Forced : No2 u1 n  b; N8 j; y; A& P4 Z- O$ F
FromStats_BitRate : 44* f# I4 O; C0 A# C% D
FromStats_Duration : 02:04:41.849000000* K( w' a- H4 U, u% Y7 J# \5 Z
FromStats_FrameCount : 1541* M) n! x! k/ h: i  H, a- n' R6 o
FromStats_StreamSize : 41181
" k" e. |# N$ F8 ~9 U4 y7 |) B  K6 X, o) @" l- H  l0 B
Text #223 {3 T+ q# u& N$ t9 ]
ID : 24" y) @9 u1 R5 q
Format : UTF-8( \7 E) I0 T6 T' K
Codec ID : S_TEXT/UTF8
3 q1 t' T  x  R4 W, [Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( i. h$ j' i8 T% v
Language : Chinese
5 U6 D9 x0 H" \" P- B9 WDefault : No
. F1 E$ E& \) L$ Z* \Forced : No
  w, Q& O3 x% ~* X! n6 s) j9 hFromStats_BitRate : 48
, i. M8 r& S$ ]7 {6 y+ E# WFromStats_Duration : 02:04:41.849000000
$ A- G* L+ N# l$ u9 PFromStats_FrameCount : 1541" ?+ {: m" p4 O' f' @8 o
FromStats_StreamSize : 45243
# X( ?+ ^. ]5 k, q* h. ~
  C# L% m9 T+ P8 hText #23
& @" K4 M7 W: X8 i; _& IID : 253 ~$ e  t& E; @" n; Y6 i
Format : UTF-8. Y" e( C/ {& z, q
Codec ID : S_TEXT/UTF8& o; {' _* C2 k) H
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
' S: L8 E/ f' JLanguage : Korean8 h, z9 q) O* c
Default : No
# ^6 A% N% c% Y0 G6 U4 VForced : No. U: A8 N; k0 n2 h$ H
FromStats_BitRate : 523 X6 S% }* F4 V3 ]' z
FromStats_Duration : 02:04:42.3910000000 u; @1 V, `5 m/ V
FromStats_FrameCount : 1544, u: i4 J# w: c
FromStats_StreamSize : 49184' `1 G" n1 h. s9 g' D0 Q! j1 b

% J) D& ]% z9 R' eText #24$ X% d8 w% c! ~6 T5 Y
ID : 260 R, T4 Z" A; ?7 O" t
Format : UTF-8
4 N! @! w5 k/ W, `0 n* yCodec ID : S_TEXT/UTF8( X9 W8 t* h9 C6 W0 k" h
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ S0 z8 ^  i# g+ J* i0 ~. G
Language : Hindi- z% e0 `5 R+ b) x
Default : No# i' P- P3 X3 N# y% w9 ]
Forced : No
. w( i* i) N, }& v. O6 dFromStats_BitRate : 132% q1 F( X  C& N2 ]
FromStats_Duration : 02:04:42.350000000
/ W  L; S6 N% h1 I" XFromStats_FrameCount : 15445 G4 w- S5 ^$ p" a8 @- _6 y1 S
FromStats_StreamSize : 123575
: R1 ?7 X) P0 }! u4 @
: i8 W3 I: J  r: a# WText #25* O; @# c6 e- H5 d, ]$ L7 J1 F% t
ID : 27
5 ^% z4 L0 [; JFormat : UTF-88 L0 H& J# C& ~9 [9 u5 _
Codec ID : S_TEXT/UTF87 v: S0 X& k1 Y  Y4 g& n
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 r) l; d2 |, g- Q8 Z( V% }/ F7 mLanguage : Tamil! n0 \1 Y% c' g* O) ^
Default : No- G# \' p  A8 n: Q, I
Forced : No
# r5 `9 Z! }5 F% sFromStats_BitRate : 1366 `2 R+ |: q, e
FromStats_Duration : 02:04:56.322000000
% B1 M9 R# @9 _+ S0 D$ cFromStats_FrameCount : 17820 f6 }# i8 Q5 m( N# ^) K  X
FromStats_StreamSize : 127978: M6 ~, ]/ _7 l( n& A

- [  b" d8 I4 a% v, t. h* z" aText #26
# C- r5 ~9 Q) J5 DID : 28& C2 E+ h$ o, _+ {; n
Format : UTF-8
' C: i6 \& w& O. w, h. SCodec ID : S_TEXT/UTF8
' k: u. y! D4 X, N- [Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 L% ?: ]" o* e* t% e/ NLanguage : Telugu, J6 G7 `6 v) @+ Z3 z( P0 V
Default : No
; q! ?( Z! x- N$ s5 l' mForced : No( K' v3 T1 o# a2 S, X( O) e& n
FromStats_BitRate : 139( X/ \5 g5 W) w5 f4 y- q, V: M
FromStats_Duration : 02:04:49.315000000
9 F* N2 _7 A  V; ?$ m$ f/ V4 ^: zFromStats_FrameCount : 1780! Q/ x! R: w4 c' ~% o; R: j
FromStats_StreamSize : 130881) b" H5 j, x. P; [" M; i

- A9 ]" r, u  s4 x( WText #27& |0 K  o# B) K' C1 S& Q
ID : 29
# u3 {0 ~* j0 C( j! @0 p7 E: a( dFormat : UTF-8! ]; J0 i+ W! L0 M5 h
Codec ID : S_TEXT/UTF8$ ?: Z2 o2 w7 [. a, N
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 ^" `$ y$ i9 U/ j9 u' `
Language : Indonesian. [. u5 x2 g% q3 ]3 D
Default : No$ n7 ]  G0 J3 e$ O0 ]: m
Forced : No0 m% W0 _( c' S0 N
FromStats_BitRate : 50) F0 Q8 {% U( `: d; z0 m+ \  k, `1 T
FromStats_Duration : 01:59:18.8600000004 [; V; \' w4 {8 U& b
FromStats_FrameCount : 17091 Q) x1 N3 t$ V2 ?+ E
FromStats_StreamSize : 45354
; |& S/ s! |) f; z0 T$ R& ]! x6 E& X! }( y' U% L1 f
Menu) Q/ v5 _/ [" s. a  r. n- a
00:00:00.000 : :Chapter 01
7 w# D- m$ j, y: Q00:15:32.932 : :Chapter 02
+ k0 ?1 E7 l4 |% j+ n2 X1 r4 k! b00:29:01.114 : :Chapter 03
& [; ?7 f6 [" }# ]1 x: ]3 c) y00:45:00.114 : :Chapter 04
- {$ K/ E; l! p6 F5 d4 G: g1 u01:00:15.654 : :Chapter 05
: g" ]3 t3 S5 g1 ~6 N: @* |01:15:28.524 : :Chapter 06
, B9 t7 v& P( u01:28:39.523 : :Chapter 07
: T: K! D* @! I, O) X# j, n- n01:45:25.277 : :Chapter 08

5 Y8 n( ?, E# D6 P+ `8 |
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

720

主题

2395

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2396 枚
体力
5468 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2021-4-13 00:14:43 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!5 {, Y+ \# j0 M5 Z
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!9 \) c: _) X/ D/ a$ F+ ]1 L: Z% C

75

主题

2497

帖子

9675

积分

Sponsor

金币
1110 枚
体力
3494 点
lanpanshuma 发表于 2021-4-13 05:19:31 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!9 o1 ~" g/ n1 _
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!: e1 W- H% N$ i* x9 f) h( l/ V
该会员没有 ...

0

主题

78

帖子

410

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
237 点
paopichao 发表于 2021-4-13 07:28:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主

106

主题

301

帖子

3153

积分

Sponsor

金币
1057 枚
体力
772 点
我4誰的誰誰誰 发表于 2021-4-13 07:41:15 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!, L$ `) P" W3 `& @
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!* C% ?  t+ ~9 Y" f, M0 c6 Y

0

主题

3

帖子

0

积分

Sponsor

金币
147 枚
体力
10 点
UniverseK1120 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
好片 感谢分享

0

主题

38

帖子

337

积分

Sponsor

金币
173 枚
体力
84 点
aacq 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
很棒的片子,温情垂泪,谢谢楼主分享精彩电影

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-5-6 21:44

快速回复 返回顶部 返回列表