BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 150|回复: 11
收起左侧

[2160P极清] 人之怒/玩命钞劫/运钞车 [4K高清版] Wrath of Man 2021 2160p AMZN WEB-DL x265 10bit HDR10Plus DDP5.1-CM 12.88GB & 12.92GB

[复制链接]

5364

主题

5741

帖子

5万

积分

Post Share

金币
12844 枚
体力
10041 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-5-26 04:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 a& ~  `. J9 `, V; a, B) j1 H
% D6 N  ?; l. S5 g- Q) ]: K
◎译 名 人之怒/玩命钞劫(台)/运钞车
+ p7 a/ G% Z' j  Q: e◎片 名 Wrath of Man / Cash Truck
9 L/ {, _/ i! N5 @. i. R0 |◎年 代 2021  K/ y/ a& m) ?( p4 n5 q, B# Y$ [
◎产 地 美国/英国
7 N' c5 M$ a* }. r) G6 n* C◎类 别 动作/犯罪* D; W7 B+ I( ~, _. H8 A0 t) |( \0 W
◎语 言 英语
0 X8 k1 {+ x' d! l  {1 X◎上映日期 2021-04-22(俄罗斯)/2021-05-07(美国)/2021-05-10(中国大陆)2 h" C& i: K4 K1 x' J* j3 l
◎IMDb评分  7.4/10 from 9,147 users6 v; {# X1 L8 J, s1 Y
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11083552/; k' a+ y2 C% R
◎豆瓣评分 7.0/10 from 40,405 users
' P& v9 I. ]. y3 u6 K◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27046740/7 m2 ]; F2 T' E, ]8 K& A2 j! b" v
◎片 长 1 h 58 min
8 |& ]8 {8 C" b- g$ X1 Y◎导 演 盖·里奇 Guy Ritchie
) j* a$ |# [' b" s6 }/ T; L/ m◎编 剧 尼古拉斯·布赫里夫 Nicolas Boukhrief
$ o8 `' `/ r2 o" N2 O$ H8 A     艾瑞克·贝斯纳 éric Besnard / s/ Y/ x, W5 e
     盖·里奇 Guy Ritchie
, V& K* _2 i6 h7 [+ q: e6 Z/ O     马恩·戴维斯 Marn Davies
9 _# ^6 d  B+ x0 o( h     伊凡·阿特金森 Ivan Atkinson
0 o+ ~- R" m- `/ D◎主 演 杰森·斯坦森 Jason Statham' g/ @) Q; `% |9 J- t" o: U
     霍特·麦克卡兰尼 Holt McCallany: g& W- |6 t, t% B
     罗奇·威廉姆斯 Rocci Williams4 i& ?/ G( ~% u) Z
     乔什·哈奈特 Josh Hartnett
- w5 T& e! [0 t     杰弗里·多诺万 Jeffrey Donovan
! U0 Y/ m+ Z$ Q8 y* c. i8 Q8 ]3 j     斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood5 H7 K; G. Y% m. P
     安迪·加西亚 Andy Garcia
& ?4 p- e# J( Y9 ^9 K( U1 m4 u* I     道比·欧帕瑞 Deobia Oparei- O* |: c6 z' o, i  u
     拉兹·阿隆索 Laz Alonso1 p# s  Y) u; D$ z$ s* i8 X
     劳尔·卡斯提洛 Raúl Castillo1 ~# x* J; n9 i  n' H
     克里斯·雷利 Chris Reilly
2 h: P/ R5 {! W     埃迪·马森 Eddie Marsan
# F& P: {  @+ ~8 M; e* ^+ x     尼芙·阿尔格 Niamh Algar
8 U) D1 E5 p8 `' F8 V' M, Q     塔格·墨菲 Tadhg Murphy% w; U1 C% ^' l1 P
     马克·阿诺德 Mark Arnold7 `+ v2 l. }& _! z% b4 u
     亚历克斯·费恩斯 Alex Ferns5 C8 u9 Q$ J5 P6 O/ A9 T6 J
     乔什·柯德雷 Josh Cowdery
# G2 l7 ?5 v! q: z     杰森·王 Jason Wong; ^9 ?# `' j3 o7 t  }
     罗伯·德兰尼 Rob Delaney/ I/ c, }9 v4 U8 e% x$ S
     伊莱·布朗 Eli Brown2 Y0 H4 f) Q+ h2 x' `, Z- Z2 R
     凯瑞·莎勒 Kerry Shale  N3 j0 m9 K8 v: W" z( f
     卡梅伦·杰克 Cameron Jack  _9 j6 J% ~9 F* }9 S; H0 p# D; R
     达雷尔·席尔瓦 Darrell D'Silva
; X4 M& Y4 j& y: Y     巴布斯·奥卢桑莫昆 Babs Olusanmokun
2 l0 D  g( w2 Q! r/ m6 o     多米尼克·托马斯 Dominique Thomas1 W/ @9 W. |1 J8 a  z) X4 w9 m
     琳·勒内 Lyne Renee7 T2 j: p6 v+ n) n- ]' ~& c8 Z
     蕾贝卡·卡尔德 Rebecca Calder
9 N/ j5 H; ~, ?$ I: s$ [, N1 W     伊芙·麦凯林 Eve Macklin
& X" r* f$ v6 Y$ ^) q; t! g% D     詹姆斯·沃伦 James Warren( I4 t* Y3 V7 z3 f. P' H
     史蒂威·戴维斯 Stevee Davies' z; ~0 @4 [9 M4 s! M% M+ C$ N. ~
     蒙塔娜·曼宁 Montana Manning
: D& y) t: n* z     安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari; q& I; b) h# Z' y% v( v
     波兹·马龙 Post Malone  G; I7 S; j% C! _4 L' n
     Post Malone0 A0 h% y+ Y5 k
: B6 G* I( e) P' @3 Q0 g0 B
◎标 签 犯罪 | 动作 | 美国 | 2021 | 剧情 | 悬疑 | 黑色幽默 | 英国9 l/ x+ O7 ~0 @: f6 T/ C

; a9 m* P# |; |+ p: a% ~◎简 介    6 t4 {9 M" [! h; `3 ^. s  v# P
: J9 u1 W4 Y8 A' s0 E* T9 P7 N" E2 N
 在一次全副武装的运钞车劫案中,梅斯先生(杰森·斯坦森 饰)的儿子作为案发目击者被劫匪杀害。怒火中烧的梅斯为报丧子之仇,化身H卧底成为运钞车安保,试图找出杀害他儿子的劫匪以及与劫匪暗中勾结的安保公司内鬼。9 S' Q0 u2 n$ {

8 }# C, [7 _/ r1 q- S9 t2 ~  A The plot follows H, a cold and mysterious character working at a cash truck company responsible for moving hundreds of millions of dollars around Los Angeles each week.
) E" {9 g) X( u- S* s: G
Video
2 d7 i7 ^. S* t  s6 z+ U, rID : 14 j3 z7 k& m" Z! `3 w+ ?
Format : HEVC
" Y: x" L0 c- g0 MFormat/Info : High Efficiency Video Coding7 `4 w' ?! f% B7 J
Format profile : Main 10@L5@Main% @- P6 Q, T1 B) {+ X7 I' i* Y" |, ]* P4 C
HDR format : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
; k. o& f$ C1 Q& @8 n; bCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC4 B; f. G7 F9 e' b1 d# F& X
Duration : 1 h 58 min1 o  j; S- S6 R" r' e2 U
Bit rate : 14.9 Mb/s
. P+ C/ E9 J/ i, ?( `7 KWidth : 3 840 pixels
) P$ u# ]0 c8 ~. fHeight : 1 600 pixels4 G9 P% Y% w; e$ u
Display aspect ratio : 2.40:13 Y$ a  {5 {! k5 K. Q& q4 D* k
Frame rate mode : Constant8 j1 `& D; ~' X: h+ z
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
. ?/ ~0 \4 @! P0 f/ vColor space : YUV
% ?* K: V. R/ [# S( IChroma subsampling : 4:2:0: V" Q. g; v: ?; R* `$ O9 d5 p, [
Bit depth : 10 bits
3 R' B" m3 ]% ]. v) c( k: V& _; u$ xBits/(Pixel*Frame) : 0.101
2 L' a% P; z9 Z+ J& M. jStream size : 12.4 GiB (96%)" |/ f2 r1 ]$ Q6 _! y
Default : Yes6 n/ p% d$ }9 `% k  h& P( o
Forced : No
. f0 b& v/ T6 @Color range : Limited
" V+ \. A0 {9 X6 vColor primaries : BT.2020
+ O5 J/ o& a& {4 iTransfer characteristics : PQ1 ?6 g6 O$ @8 l- q. \+ Y0 F
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
3 b, x; q- g1 j* V8 p7 @' t  n; bMastering display color primaries : BT.20208 ^% H1 H  e& o6 a
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
1 a. s- q: e, m) O3 pMaximum Content Light Level : 717 cd/m2
) N7 `7 x9 x* D) `+ iMaximum Frame-Average Light Level : 194 cd/m24 I  n: H- ]1 q- L8 \6 O+ u
" F/ Y/ D% Z  E( b& H; i# a8 F
Audio
- h7 B, c! m9 }. C- @4 pID : 2
+ V  S" E2 O0 m, O: IFormat : E-AC-3
/ P- `) z5 A: c. J, LFormat/Info : Enhanced AC-3% Q9 |( C5 d- l1 K
Commercial name : Dolby Digital Plus" B5 |, [6 `7 g8 u2 V
Codec ID : A_EAC3
# m8 N; R: J( _( rDuration : 1 h 58 min
, {$ b/ W- s6 O5 HBit rate mode : Constant
/ @# z3 Z$ _% R" ~Bit rate : 640 kb/s
2 p6 @" i5 F4 X3 i1 }' c  u4 ?1 FChannel(s) : 6 channels. @. @' J# j/ S6 \- Z
Channel layout : L R C LFE Ls Rs3 _9 z& I' X5 H& Z; G) G
Sampling rate : 48.0 kHz
6 ^8 N4 e/ K5 M$ {8 ZFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
% R' N# x. u* r" I. N% r& j9 {Compression mode : Lossy' D" k$ {3 C1 \% L6 f
Stream size : 544 MiB (4%)- ?  }: n. J0 J% F/ X
Title : English
+ B$ X' q  u( M# g: |5 ^Language : English3 p8 F; d- j; }( f* q; T3 Z
Service kind : Complete Main3 y2 o- _) {  I/ E# t% n" t2 H
Default : No: f# V6 X* w: Y) A
Forced : No
/ q: b" v. Y8 Z3 q( ^0 [' m8 O. {  y3 ^, v0 S7 H( G  j
Text #19 [# k) T" y4 S& B
ID : 3- u" n4 A) W; v9 J$ Z! I
Format : UTF-8
" w! j9 ^0 X+ }! qCodec ID : S_TEXT/UTF80 k* U& C- n. X3 c2 L$ _6 R( N# Y
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 T+ S4 L7 [/ ]1 V) [/ G" l
Duration : 1 h 50 min5 W2 a4 p) R" [
Bit rate : 70 b/s* O9 \* |0 ~8 Y6 a1 c
Count of elements : 1990( r( E2 f% F) V, }% h- L- g
Stream size : 56.8 KiB (0%)
% e: H2 U# K* ]  o8 VTitle : English [SDH]
4 \' V3 ?% `0 i  O5 P! u% pLanguage : English
' O. _- S2 y  ^6 d% G1 s, sDefault : No! f* \3 R0 q( z( G- F/ l1 f4 B
Forced : No
8 {. m0 |; @' Q$ \' c! I( q6 L
0 P' D( n" |2 wText #2
9 ?  N7 |  j% [* A& ~8 wID : 4, U, |# s6 ]( C
Format : UTF-86 A5 N: ^" s/ L, v. K* ~
Codec ID : S_TEXT/UTF8
1 E, t- A5 c0 k. mCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text, {- x6 H4 q: ]5 y
Duration : 1 h 50 min
/ D6 L0 o2 l5 ?' e+ q6 c  L  EBit rate : 63 b/s
/ u+ }4 n, W4 L8 J: \0 Q' V6 gCount of elements : 1792( Q7 [, q  `: Y% ?
Stream size : 51.5 KiB (0%)* o/ q' Q# x# x$ ~. S# ]
Title : English5 Q9 E! j  u# W' h% O- Y% g! V
Language : English% `5 o5 y3 h/ x, H) d! z
Default : No
- K1 Z" D  C% m! b2 |1 yForced : No
Video% I1 t# [9 `, i: H
ID : 1) a0 V2 m$ V- W3 b+ D
Format : HEVC: u% @4 h& G( v' ^5 }! x
Format/Info : High Efficiency Video Coding; J, S8 ~6 ^  b- G8 ^4 ~/ Z9 G
Format profile : Main@L5@Main
# u& n/ \2 J* }& i$ X  PCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC2 i: \2 [/ _' w0 m# [
Duration : 1 h 58 min. _6 A. ?* l" }: h
Bit rate : 14.9 Mb/s9 m% W* O# r& P7 t; t% z
Width : 3 840 pixels7 m, h. \# v* ?3 \; {1 j% t/ Q
Height : 1 600 pixels# Q& \* I" H+ T; Z; \
Display aspect ratio : 2.40:1# x& R0 u/ B* S% N2 I
Frame rate mode : Constant
& q( T/ c/ l4 u* V/ _) W' j4 ~Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS8 d; n9 L! f& ~' {- B* {# ~- F6 ^/ E
Color space : YUV7 n' d& O! z- \4 m+ g  j
Chroma subsampling : 4:2:05 y6 Y/ i- o3 ]: g$ u
Bit depth : 8 bits* P* E1 Y  X& C; z9 Z
Bits/(Pixel*Frame) : 0.101/ R0 A0 ~, r& b
Stream size : 12.4 GiB (96%)0 O! d" q! e5 F1 v0 u9 m6 e  W
Default : Yes( ?+ ~! K" V% i( U; ~6 T2 j+ z. B
Forced : No
% d/ }, f7 h8 n4 }Color range : Limited3 o: ^5 Z6 A) ~2 e, a7 u& f
Color primaries : BT.7098 v% F( G' }6 {; u
Transfer characteristics : BT.709
0 F# Y" a, X5 Z: VMatrix coefficients : BT.7090 B1 Q6 x& B& s+ Q
( ~: c& w) N, }9 \
Audio
+ h/ a7 ^/ R0 c7 e+ pID : 2
2 j+ q9 g9 S& |0 d2 |: PFormat : E-AC-3
2 I' n: N& t, A# G/ f9 w4 D. ~Format/Info : Enhanced AC-3
* h; p0 g  t/ K2 f$ t( K- R( U4 l* F$ aCommercial name : Dolby Digital Plus
1 q9 r7 s1 M7 |7 z9 G  S  j* ECodec ID : A_EAC3  }& B+ U# D, T, y5 S2 Q* k
Duration : 1 h 58 min
" x& u$ J% U5 d% n! DBit rate mode : Constant) T& ]0 l, C" O: J4 ?; y9 \3 O& B* I
Bit rate : 640 kb/s
* o/ _" C: B3 O$ MChannel(s) : 6 channels! a8 u" M+ w- w  p, Q
Channel layout : L R C LFE Ls Rs! o9 u9 r# ]7 [- {
Sampling rate : 48.0 kHz
  X: `4 K5 [& T/ y- IFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
& @0 t+ d5 p3 O$ y. nCompression mode : Lossy
6 ^7 B1 ^' N; K3 a0 ]Stream size : 544 MiB (4%)
7 {8 m7 v% C9 {Title : English
. S+ N7 `# c2 C4 |, U* QLanguage : English
1 K7 K; W% }/ J% d6 O: }Service kind : Complete Main
/ L. Z9 w2 W( ODefault : No
9 Z+ q/ J& g+ [3 W. XForced : No/ U( x* }$ U4 @- r: m
6 H: s% Z- |7 G. Q
Text #1
$ T: m4 f+ c& O+ c. Z& dID : 3
% |4 k- }# i/ C  OFormat : UTF-8) t+ b0 [" B. i* Z5 d
Codec ID : S_TEXT/UTF8
6 |6 q* h" z& h: T1 a# I% Z  {Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% g) R; v) L0 F* d/ E
Duration : 1 h 50 min
" {* f' J; W; P+ G; V  TBit rate : 70 b/s, @, q; M2 i: [) ^
Count of elements : 1990
5 d+ O3 x0 ?, a8 a7 kStream size : 56.8 KiB (0%)3 r$ b& R) j9 b$ Q
Title : English [SDH]; `& z+ A5 G' u5 W) S2 u
Language : English
& S' s, O5 z- h& \! f" E) R/ \Default : No+ w4 j7 k4 H! O8 G
Forced : No2 U# m: w0 t9 p8 c' C" ?+ o- I/ w

/ f& r# }2 r- wText #2' V" Q9 ?* w: Y" z& h% S8 D
ID : 4
9 T2 \; d. a  A9 HFormat : UTF-87 U, W* M3 \7 E* N* B( O
Codec ID : S_TEXT/UTF8+ ^; T. j6 v7 F) g8 t/ S, W* m7 u
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
' L3 k1 F( B5 o& ?' BDuration : 1 h 50 min
: c& G6 P+ M- x5 OBit rate : 63 b/s! m3 @$ Y( B7 a- m! }: y
Count of elements : 1792+ C2 ?) {0 Y2 ]" j/ ^
Stream size : 51.5 KiB (0%)$ ]' {/ o4 w; U
Title : English
" w1 g- u/ @, r- Z8 g8 h+ P# pLanguage : English
, Z5 O& W9 @) [6 Y  d8 }# u- w6 UDefault : No
$ H  R8 J' ^* Q4 e9 V( z3 W) F* VForced : No
* ~: r& d( T9 `% @
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

44

帖子

283

积分

Sponsor

金币
98 枚
体力
94 点
sebarstean 发表于 2021-5-29 16:59:03 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。5 s- i! Q/ x& g, U
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
% \/ ?) m  g9 g: ^) O% x% K( H

0

主题

130

帖子

1425

积分

Sponsor

金币
65 枚
体力
1100 点
mycjk 发表于 2021-5-26 11:01:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
) t0 u5 p2 k4 J+ ?Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!) Y/ _7 I7 {. K; ^% d# P

0

主题

27

帖子

202

积分

Sponsor

金币
98 枚
体力
48 点
xsfp555 发表于 2021-5-28 18:44:30 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!' K+ J* A+ [& B6 H7 c4 v+ a
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
0 `6 K) |' N  ~

76

主题

2758

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1312 枚
体力
3839 点
lanpanshuma 发表于 2021-5-26 08:14:22 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!" L" b8 X$ x7 u2 X# b# ]. I* E
Blu-ray Film Forum is now my home!
8 E3 K# \, r" }# _4 z2 [% R
该会员没有 ...

0

主题

58

帖子

277

积分

Sponsor

金币
23 枚
体力
139 点
defend 发表于 2021-5-26 17:58:19 | 显示全部楼层
好资源!谢谢

0

主题

53

帖子

373

积分

Sponsor

金币
66 枚
体力
195 点
138092291 发表于 2021-5-26 23:03:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

394

帖子

1604

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
855 点
luyife 发表于 2021-5-28 11:02:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

35

帖子

355

积分

Sponsor

金币
88 枚
体力
193 点
wuziwen 发表于 2021-5-28 17:17:05 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!

1

主题

7

帖子

215

积分

Sponsor

金币
144 枚
体力
52 点
lufan10 发表于 2021-5-29 21:38:12 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-6-12 19:03

快速回复 返回顶部 返回列表