BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 195|回复: 8
收起左侧

[蓝光原盘] 沿路而下/90分钟惊涛械劫 [REMUX无损版] Way Down 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 32.45GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-6-26 00:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Follows a genius engineering graduate who is interested in the Bank of Spain's safe.( p7 S- L! \2 F

  S7 w# W5 y) k9 } 01.jpg # P. W, X) L9 _& ?) Z

/ X" a0 a4 L- G# k◎译 名 沿路而下/90分钟惊涛械劫(港)/马德里金库盗数90分钟(台)/惊天结案/保险库( V9 V, L7 s7 V3 g6 G4 M; r
◎片 名 Way Down / The Vault  R9 @' B5 s" R% w/ W0 {! @
◎年 代 2021
; F% g9 V/ E# B: L! O4 z4 {* K' G◎产 地 西班牙$ o  U" t0 L1 Y6 c0 x+ F
◎类 别 动作/犯罪' Q% e1 P' V7 ^( V. N7 e% }; ?/ T
◎语 言 英语& h1 r6 l% j  r9 t; m
◎上映日期 2021-01-15(中国台湾)/2021-03-26(美国)/2021-11-12(西班牙), r, X* q/ T5 W
◎IMDb评分  6.4/10 from 8,544 users
/ _4 S3 v* M! U5 L, I# ~◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9742794/
4 ]2 O& i# c" w◎豆瓣评分 6.9/10 from 12,224 users
" y, @( B7 c. D◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30456637/( o& i/ @  z1 u+ A& L
◎文件格式 x264 + DTS( g0 ?$ E/ `, B: \; C
◎视频尺寸 1920 x 1080  c8 n+ B- C& U% V; K/ z' D5 H& k0 t
◎文件大小 1DVD 32.45 GiB+ ]+ @' T0 |& K, t5 Y- Y
◎片 长 1 h 58 min
  [. J2 L5 e) Z3 {◎导 演 豪梅·巴拉格罗 Jaume Balagueró
$ Z+ g( f  v' P; W. [* A◎编 剧 安德烈斯·M·科佩尔 Andrés M. Koppel
; Y( d. q2 h+ {. T# g# f     米歇尔·加坦比 Michel Gaztambide
; K9 f$ o9 Z( w8 p( j- v" {# x     罗恩·阿塞尔 Rowan Athale# G" w- o  _( e8 |( ]- [; X
◎主 演 弗莱迪·海默 Freddie Highmore
% \& J7 v" l" H, @     阿斯特丽德·伯格斯-弗瑞斯贝 àstrid Bergès-Frisbey
9 `/ o# L/ Y0 v( X% J" Q     利亚姆·坎宁安 Liam Cunningham* `, f* E8 T' O
     萨姆·赖利 Sam Riley
5 h4 f% [6 H& F( s$ m     法米克·詹森 Famke Janssen
& ~7 F8 j5 ~8 h% P4 N     路易斯·托萨尔 Luis Tosar6 N2 H" B8 k# U  i8 [( X
     何塞·科罗纳多 José Coronado. r2 {  B& [/ T7 V* D0 o$ X$ R
     阿克塞尔·施泰因 Axel Stein
) V9 C2 V  m" C) A4 ^0 v% D     埃米利奥·古铁雷斯·卡巴 Emilio Gutiérrez Caba. n" N# X  j# Q+ Q+ |4 l
     亨特·特里梅恩 Hunter Tremayne  z$ H* Q: r6 G
     弗兰克·费斯 Frank Feys
: l9 H+ }) l4 C4 |% ]- b     雷格·威尔森 Reg Wilson
7 L6 i% o9 C, I( I7 q/ k     克雷格·史蒂文森 Craig Stevenson
0 ]0 [' S: \9 ]1 g, x% }3 e' u6 h2 r     胡利奥·维莱斯 Julio Vélez" ]9 f* Q8 Q$ w$ i* F
     大卫·切弗斯 David Chevers
6 r- x! G) ?! N     贾格布·迪森塔 Jacobo Dicenta2 J! [, |) ~0 i9 q6 r: u
     托马斯·德尔·伊思塔 Tomás del Estal* X' d$ Q' I( \5 ?/ K" M3 ^
     胡利奥·维莱斯 Julio Vélez5 z  o, w) K7 N( m
     Simon Cohen' n, }7 D: V  A3 X1 r# h
     费兰·特拉萨 Ferran Terraza
+ `; M+ x) o( J! ^% D2 v- H) E     哈维尔·加里多·加西亚 Javier Garrido García" s0 O8 u+ W. }3 u* H
* v) w: ]$ D1 B7 l! L& s
◎标 签 FreddieHighmore | 弗莱迪海默 | 西班牙 | 犯罪 | 动作 | 悬疑 | 电影 | 欧美动作
$ j$ q0 \' W* C6 M6 r/ u" v0 z1 V7 Q- B8 ~; A
◎简 介  
- x3 F" H+ M5 d+ i/ @6 B) W$ v! [( V1 u& w
 西班牙银行是无与伦比的,绝对没有人能闯得进去,也不可能被人抢劫,没有蓝图、没有资料,世上没有人知道一百多年前用来建造金库的历史性工法。这个充满刺激的挑战激起了汤姆的好奇心:这个天才决心找出金库的秘密,闯进银行的最深处。& M! h( l# |' W3 N' ]3 z

/ ]3 }6 n# g+ ?6 t 目标是遗失已久的宝藏,将在这家银行内保管仅仅十天。在极具领袖风范的艺术鉴赏家华特的带领之下,汤姆和他的团队要在短短十天内准备好这次的抢案,事成后还要拟好千载难逢的逃跑计划。计划十天,但执行这个计划却只有90分钟:这90分钟是世界杯足球决赛的时间,届时将吸引成千上万的球迷来到西班牙银行的门口。+ }( @* K7 u8 @

7 \# i3 o2 D; G  o% G+ z: G A genius engineering graduate interest is piqued by the Bank of Spain whose safe has no blueprints and whose security system includes an underground river that floods the safe room if breached. Learning that a legendary lost treasure will be deposited in the bank's safe for just 10 days, he masterminds a meticulous plan along with a charismatic art dealer to break into the Bank.
% n7 y" V' q; k7 S, K
Video$ }4 h0 [$ I2 @
ID                                       : 1
  u- V6 q* H$ s; Q, B3 B/ FID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
* M1 q4 R4 {  c  ~6 qFormat                                   : AVC
. _: Z' P' S: _  y" kFormat/Info                              : Advanced Video Codec3 s) A4 y$ H" ]7 O3 f1 a. i/ k' {
Format profile                           : [email protected]
9 v6 N  l% q# J" G) h& N" w$ N! fFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
( E8 @, h6 M& {% N$ u" }Format settings, CABAC                   : Yes9 U. i! a1 i- O6 N3 g, r; [
Format settings, Reference frames        : 4 frames/ ~) l1 ^: S5 w1 m0 d- F6 v6 u
Format settings, GOP                     : M=3, N=12
" M: K8 R& z, T# d# hCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC. S9 T  C* I8 }, k, f0 |$ `( ?
Duration                                 : 1 h 58 min: S  N$ R5 I! K1 z
Bit rate mode                            : Variable
! v$ D3 v0 G0 R+ w) @2 u: G% hBit rate                                 : 28.2 Mb/s
2 A  x3 O' v. b7 r1 H! n. `Maximum bit rate                         : 32.7 Mb/s
( c1 u* M5 t: I* _Width                                    : 1 920 pixels2 W' f9 R$ x' @9 b" e- [
Height                                   : 1 080 pixels6 t# o7 Y, l+ d2 }2 U
Display aspect ratio                     : 16:9) ~! k5 M# X1 {4 F& g* M: K
Frame rate mode                          : Constant
! T% g- T' G# C2 C5 i" P) Q3 TFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS/ o+ E' w. g" ]
Standard                                 : NTSC
3 A9 c: l" X+ W3 q1 G3 v0 KColor space                              : YUV' K. ?7 L1 q( |/ _& B; _
Chroma subsampling                       : 4:2:0
& e$ B! Y/ w' m% TBit depth                                : 8 bits" T6 U$ F. G& v  u" ^0 c- w9 D$ m
Scan type                                : Progressive, J% t  X# `) E2 Q# v, k; K
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.567
& B- K0 w* C# j1 kStream size                              : 16.2 GiB (82%)' Q7 [( h2 H' a( F: E0 A" I
Title                                    : Way.Down.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT$ X1 V: a! O- t
Language                                 : English, q) f* t: G1 |5 E" [+ m( c
Default                                  : No- W+ g& s: a$ g2 Y
Forced                                   : No  f( [; i. W6 e2 T- D! B
Color range                              : Limited
: h: Q+ W, w! p  h& x% s# }: LColor primaries                          : BT.709
& w: K1 H4 a9 T( h5 bTransfer characteristics                 : BT.709
. y( J; b+ w/ |0 ?% H" l8 r4 nMatrix coefficients                      : BT.709
/ V$ i- o, V7 Z2 a; QOriginal source medium                   : Blu-ray
3 y4 U& A/ K' ^/ }7 \4 N( a6 r  D+ h  i/ p
Audio #1
& r5 M9 u' D- v5 N& nID                                       : 2
+ i$ [4 A' L# `+ n  o) SID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
8 _3 `( b) c9 a' ZFormat                                   : DTS XLL
! |9 h+ x8 |$ [9 Z. BFormat/Info                              : Digital Theater Systems
: a6 b0 h) H" U1 R* Y2 iCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
" l* H& \. a3 a6 B. V3 X7 W: TCodec ID                                 : A_DTS
6 s$ @% B6 l5 R- q3 A4 P; qDuration                                 : 1 h 58 min
% L3 v" x' n$ \Bit rate mode                            : Variable% Q* V) m% |' X+ I6 D" T; `$ K* R) o
Bit rate                                 : 3 700 kb/s4 m1 H$ r) ]! N: j" l
Channel(s)                               : 6 channels- D/ c. C* n2 J  c
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE, ~! [" e2 \+ w' X& G
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& c! M6 T0 {/ {# AFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- ~8 i5 |& x) n
Bit depth                                : 24 bits& P9 F0 L) B. ^
Compression mode                         : Lossless
+ S+ o" d! b8 [/ V2 O% V) zStream size                              : 2.13 GiB (11%)' _2 n) X2 X/ k% R: o- B& k
Title                                    : Way.Down.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
9 e% y; X+ R5 o( [1 @Language                                 : English3 u5 a2 Z" H: l! l2 ~! h$ [
Default                                  : Yes
$ Y; n3 x, ]' R4 X: bForced                                   : No
/ Z/ j% f% m" p% o; R% I" R! ]Original source medium                   : Blu-ray' \( M4 A: z& L5 N# Z' `  k7 L
0 A! b+ x$ x# l% S8 v
Audio #20 U: F7 o9 y7 X2 L" K1 c4 R0 i+ @
ID                                       : 3; |3 B7 P' z3 z" g
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
8 j7 G% m3 C& G* w% u, ^, e7 P2 C! r5 fFormat                                   : PCM7 m6 k5 h% q0 M8 q+ {8 e3 U) ^6 J
Format settings                          : Little / Signed
/ a$ p+ s3 w' c- C5 g# bCodec ID                                 : A_PCM/INT/LIT
1 k6 w- W+ D3 F9 y% R9 W# H! pDuration                                 : 1 h 58 min
5 e7 j, _/ y7 \% M' o2 |Bit rate mode                            : Constant
! e+ x1 x' u# g( mBit rate                                 : 2 304 kb/s
1 V( h/ @8 F5 x$ W. J9 m' y+ q2 kChannel(s)                               : 2 channels8 M7 S! V/ |' K, s9 \1 P  f
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 [# _% f4 \( Q' F
Frame rate                               : 30.000 FPS (1600 SPF)
( L% Z2 a9 G* n9 ?" T1 O; p9 k! IBit depth                                : 24 bits
* X- A, E! X% H% h2 v+ vStream size                              : 1.32 GiB (7%)
9 `7 H  Z: H! n  V% V' fTitle                                    : Way.Down.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
4 B/ C$ [5 }0 r* t( b8 qLanguage                                 : English. Z% Q4 E4 S) T4 h$ m( i
Default                                  : No
0 _! x4 |9 V! [" dForced                                   : No
1 ~& d, i$ n" B$ `% cOriginal source medium                   : Blu-ray
' L  }$ m! X" g; l0 g" `: r4 D# X$ ^  @/ T) u7 ~
Text #1/ s1 p% k& }! a; e: H& j
ID                                       : 4( n: c' \  _( B
Format                                   : UTF-8
! c) Y: k: i2 D0 w2 QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ K: A: L1 x$ I# J
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 H* {' T' \; o
Duration                                 : 1 h 57 min% V+ `. Y" X. \* j
Bit rate                                 : 40 b/s
: I& s; S; F$ W; L" U) ZCount of elements                        : 909' O5 j/ ?0 G$ q  r
Stream size                              : 22.8 KiB (0%)
2 Z3 m1 {, s1 L/ lTitle                                    : SRT* L. e7 T1 X* h$ ?
Language                                 : English
/ D7 r) q# f) V. L  Q* PDefault                                  : Yes
; Z6 N1 k8 t' v) J3 PForced                                   : No# \( h; f# P1 j3 t$ R0 V2 B: T

9 B7 K0 ~! Q" t. H  GText #2
# Z, I5 ~. u& E" J1 s6 @) d' FID                                       : 51 g0 R0 T9 q4 B- }" F/ d1 }% M
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
2 Y4 v3 ~3 i9 G( m0 v# xFormat                                   : PGS9 ~1 }" U8 A2 \6 y
Muxing mode                              : zlib- X4 B7 k$ l2 v1 ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ O& Z6 R% I1 yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. B4 ]: r- W% G
Duration                                 : 1 h 57 min
8 S/ U4 G' R4 T3 `% q5 V& v, WBit rate                                 : 59.4 kb/s
/ w0 K# P, P# tCount of elements                        : 1887
3 [, l2 v4 M8 XStream size                              : 34.7 MiB (0%)
% y& m/ Q1 u3 z, m$ vLanguage                                 : English3 ?5 n9 n# R+ d: c" C5 R7 I5 d0 ?
Default                                  : No/ Z; @7 L+ K' O4 k0 h
Forced                                   : No2 L, J. E% S8 e$ w
Original source medium                   : Blu-ray
  [9 [6 G' b# J! p! f% V# E  {+ x7 y5 s( n7 B8 a
Menu, b& ~8 A! W. |8 [( U& j9 L
00:00:00.000                             : Chapter 01
& I' w- X# {: y+ n3 W6 ]9 o6 E00:05:52.727                             : Chapter 020 @/ i3 y0 E1 p! j5 V. ^( q
00:13:45.115                             : Chapter 03
8 d6 V6 Q7 O; P) S* K) \4 L6 `+ f00:20:46.787                             : Chapter 046 J7 F. a2 s2 C& @
00:27:38.740                             : Chapter 05
8 d0 n/ D0 ]6 }; O( O# ~1 z00:37:21.864                             : Chapter 06
) v2 ?. K3 p" T00:42:08.984                             : Chapter 07  T8 S5 O* a9 d9 L
00:47:56.164                             : Chapter 08
0 t' |$ W& v7 J, m00:55:25.780                             : Chapter 097 W% P8 @+ {% h  u; M& O
01:02:33.124                             : Chapter 10
" p  J4 x/ N% q- E6 I01:10:42.988                             : Chapter 11/ B1 {3 S( d0 d( l
01:18:45.011                             : Chapter 12
4 {6 U+ U; w0 v& R
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2994

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1440 枚
体力
4226 点
lanpanshuma 发表于 2021-6-26 06:43:17 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
: L3 H1 z# P9 d3 g! E, `In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!  E, Y) P) K. ^: Q

4

主题

1077

帖子

3374

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
1224 点
QQ
davidqin 发表于 2021-6-26 06:46:07 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。9 r9 v9 |$ b7 D8 P) X- @
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!9 h, ]0 g% S0 q# S: }+ i; j

0

主题

441

帖子

2246

积分

Sponsor

金币
47 枚
体力
1369 点
QQ
sunday_119 发表于 2021-6-26 10:01:50 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
5 ]  j" g" R7 l% w- mThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!' m  b" U0 m" o9 U2 X% O% I" {

283

主题

566

帖子

3265

积分

Sponsor

金币
622 枚
体力
1468 点
zhangwenbin 发表于 2021-6-26 11:21:10 | 显示全部楼层
[蓝光原盘] 沿路而下/90分钟惊涛械劫 [REMUX无损版] Way Down 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 32.45GB
蓝光论坛里

0

主题

53

帖子

245

积分

Sponsor

金币
42 枚
体力
89 点
hblwm 发表于 2021-6-26 16:55:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

668

帖子

3153

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
1753 点
sclzywxl 发表于 2021-6-28 11:01:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

112

帖子

567

积分

Sponsor

金币
141 枚
体力
180 点
lfvvzc 发表于 2021-7-14 17:04:06 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
9 ?: O- o0 V" [7 c1 `1 g要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!* \% g" _, C1 X* u  G* |$ S

0

主题

17

帖子

206

积分

Sponsor

金币
103 枚
体力
67 点
dorischy 发表于 2021-7-16 11:11:09 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 23:16

快速回复 返回顶部 返回列表