BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 204|回复: 23
收起左侧

[2160P极清] 神秘海域:德雷克船长的宝藏 [4K高清版 内封中字] Uncharted 2022 2160p MA WEB-DL x265 10bit HDR & SDR DTS-HD MA 5.1-SWTYBLZ 22.20GB & 22.39GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

11万

积分

Post Share

金币
23174 枚
体力
23470 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-4-24 20:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 A; s( P- E4 L+ y$ Y
! R$ A' m; T" ]# w◎译 名 神秘海域/神秘海域:德雷克船长的宝藏/秘境探险(港/台)8 f2 `* n/ p- O$ D, O
◎片 名 Uncharted / Uncharted: Drake's Fortune
, ^  {+ C& Z5 N* z( O◎年 代 2022
9 ~7 D3 Q8 j5 z. Q& J◎产 地 美国/西班牙
3 r3 K9 R  Y& U2 t& ]+ f◎类 别 动作/冒险
" q4 @6 o3 N4 M& E◎语 言 英语/西班牙语, X# {# q) s1 W( P+ L+ S
◎上映日期 2022-03-14(中国大陆)/2022-02-18(美国)
: g( O( k* u1 ]( Q1 L( [◎IMDb评分  6.6/10 from 68,235 users
  C9 w0 |- A* K& [9 c$ Y◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1464335/
# U+ F0 W; G5 k9 {8 b$ {' |◎豆瓣评分 6.3/10 from 43,739 users
" H" p* h3 C% v3 m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3822687/$ w/ j: Q( X  {
◎片 长 1 h 56 min
) h: q( G- ?) H9 W◎导 演 鲁本·弗雷斯彻 Ruben Fleischer 5 m* W1 X' `9 s2 D  `  z. {3 e; R8 r
◎编 剧 雷夫·贾金斯 Rafe Judkins
- k1 g+ i# w2 K( u* S0 o5 J     阿特·马库姆 Art Marcum
0 n. f7 f$ @' ?4 `9 V5 N: m7 A     马特·霍洛维 Matt Holloway ; Z8 y+ Q- n" z2 w/ c
◎演 员 汤姆·赫兰德 Tom Holland
& [4 l  B6 O( m6 v) w     马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg & f# X. g# S' E
     索菲娅·阿里 Sophia Ali . e6 E5 _' |* x8 N- }
     塔蒂·加布里埃 Tati Gabrielle
3 r7 T( `2 J$ v. w     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
) }9 F1 Z: m5 E5 P8 ~  x     史蒂芬·威丁顿 Steven Waddington
( A, O4 \6 x  m; E/ Q/ |     乔治娅·古德曼 Georgia Goodman
- G# i) n6 h9 F     迪尔梅德·默塔 Diarmaid Murtagh
- u, ]8 k( D3 |5 }1 L/ _     约瑟夫·巴德拉玛 Joseph Balderrama / j0 K( {# v( A# ~4 w/ p) }
     阿拉娜·博登 Alana Boden
4 q5 ^, i5 K. e' @  T6 W2 J. Q7 d     罗伯特?马瑟 Robert Maaser
* e' \) _, m' _$ y% F5 o  F/ @% o: \4 Y     埃斯金迪尔·特斯法 Eskindir Tesfay
6 i5 x( T2 T& r- U! R! J     曼纽尔·德·巴拉斯 Manuel de Blas
( m1 p$ W# f  I4 {& {     帕特丽夏·梅登 Patricia Meeden
1 T7 h: s/ ^3 r, v; v     诺兰·诺斯 Nolan North
  b; V8 ?; Q  d) v/ u  }( b     吉米·哈特 Jimmy Hart
1 d% J7 h0 [7 }" r$ Q     皮鲁·埃斯贝克 Pilou Asbæk
4 {- @3 ~  G' u/ W# R     莎拉·佩特里克 Sarah Petrick 0 k% d3 H1 I0 u/ F/ J
     平吉·莫里 Pingi Moli  
# p& H0 B0 s9 @6 P6 N- q% ^     蒂尔南·琼斯 Tiernan Jones  3 [9 s) c# x1 _) o
     鲁迪·潘科 Rudy Pankow  4 w) T; K: F; G2 `* `1 h' k
     乔纳森·法伊拉 Jonathan Failla  
" e9 ~$ u0 Z  r     安东尼·托马斯 Anthony Thomas  
; V0 L8 z( [# @% k/ K) Z8 p     彼得·锡顿-克拉克  Peter Seaton-Clark  
* r9 B2 e/ q- {2 h$ x     查尔斯·罗文 Charles Roven
' U6 s2 T$ G) C; E1 K. g, [  d1 X     阿维·阿拉德 Avi Arad
) X7 D* Y/ e+ d9 J# _$ ^     亚历克斯·加特纳 Alex Gartner
1 B* t- a  x  W) B- |% ~     阿里·阿拉德 Ari Arad ; q! a7 ^$ j3 j% J2 j' n
     鲁本·弗雷斯彻 Ruben Fleischer 2 L8 K6 @0 c+ `- G7 L1 D
     阿萨德·齐齐尔巴什 Asad Qizilbash , d# Y/ A2 T) F( ]$ h% }1 M
     丁正勋 Chung-hoon Chung & n! R3 w- i8 V- B4 @
     玛琳·斯图尔特 Marlene Stewart
  v9 J& d+ D  t2 _$ q     贾斯汀·理查蒙德 Justin Richmond 2 F9 B) Z$ Q+ ?8 W
& P- k' q6 l' o3 I  |9 v
◎简 介   ( m0 l7 b$ r: Y

% ?1 }, X( Q" [, P6 k8 o 足智多谋的内森·德雷克(汤姆·赫兰德 饰)和经验丰富的寻宝者维克多·苏利文(马克·沃尔伯格 饰)组成搭档,追寻费迪南·麦哲伦500年前遗失的宝藏。一开始,这似乎只是个简单的寻宝工作,但很快演变成了一场惊险刺激、横跨全球的竞赛。他们必须赶在冷酷无情的蒙卡达(安东尼奥·班德拉斯 饰)之前寻得宝藏。蒙卡达坚信他和他的家族才是宝藏的正当继承人。若内森和苏利文能破译线索,解开这世界上最古老的谜团,他们便能找到价值50亿美元的宝藏,甚至还可能找到内森失踪已久的哥哥……但首先,他们必须学会通力合作。
* i1 {, D. g% L7 b: ^0 o9 p9 R" M  d4 A: w' W" w
 Street-smart Nathan Drake is recruited by seasoned treasure hunter Victor "Sully" Sullivan to recover a fortune amassed by Ferdinand Magellan, and lost 500 years ago by the House of Moncada.
5 v1 h5 \, O, v# y: O# A# S* Y% Q1 m
Uncharted.2022.2160p.MA.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ 22.20 GB% b  J  i* f& f) l
7 s& |: ]% i8 A3 l% K" B
Video" n8 ~+ A! A  b# L& X; s5 R/ z
ID                                       : 1
  @' ~5 @/ U; k# xFormat                                   : HEVC
9 O6 d# P4 M; i2 V0 BFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding$ j# p/ @. t- p& ?: q( g
Format profile                           : Main [email protected]@High
3 Z/ }$ P+ D7 ]! \% W" wHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
  ]# F3 e6 k3 w& i5 ~3 c5 \! CCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC- j6 K$ y& ~2 S7 @
Duration                                 : 1 h 55 min
+ u3 y4 h' n8 Z* |3 n" S' IBit rate                                 : 24.4 Mb/s
6 i+ U7 c: _0 d8 b& o% U; VWidth                                    : 3 840 pixels8 g$ y$ \. a% k, J: g
Height                                   : 2 160 pixels
6 G6 h$ H# A4 |  J$ N( ODisplay aspect ratio                     : 16:9
% R, ^. G9 M# X- o" r1 L5 I' SFrame rate mode                          : Constant
' a; O! U7 W4 ?4 u8 t/ _1 _Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS& D  R) i3 X: V* i. H" P) {7 f9 G
Color space                              : YUV2 P2 a5 T  V( u9 v9 k
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
  s4 K. a0 N- ^+ v+ j# s( K, }Bit depth                                : 10 bits
+ V3 m% |* A5 _; F1 bBits/(Pixel*Frame)                       : 0.123
) }. _$ h2 |! }8 M4 tStream size                              : 19.7 GiB (89%)
: l( I6 `6 Z5 |& j4 TLanguage                                 : English
  z2 [! |) t( A% a2 |8 Y0 B5 pDefault                                  : Yes
3 r9 K) h! H  w( I8 eForced                                   : No
8 X/ D& C: H8 x: R9 M& X7 O6 s! FColor range                              : Limited% n# S! Z  U) U( \; t
Color primaries                          : BT.2020/ G3 d8 j2 V2 R/ h4 y+ c; C
Transfer characteristics                 : PQ
$ \% r* `! c+ RMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
* d4 p; ^4 ?3 r* ~5 c4 s; d( uMastering display color primaries        : Display P3  Q; j6 y2 W: J4 l4 L% H
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m27 `- g( @1 f3 a
Maximum Content Light Level              : 995 cd/m2; x4 S2 P) x3 Y$ B  X1 b# {! C
Maximum Frame-Average Light Level        : 287 cd/m2
: J, f! l; Q' _; Z1 v' u. k( O7 J' {0 ]1 i0 i) i2 A
Audio #1
  t8 {  {) l9 w8 I2 p5 t, U- m- uID                                       : 2- A- P/ q) t2 {
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
  x) g1 y: r$ \. A( j/ k4 a9 jFormat                                   : DTS XLL
) X6 }% s' E* \3 Y/ @7 ^0 MFormat/Info                              : Digital Theater Systems
+ L- G: B8 c$ z) s. `1 ?! gCommercial name                          : DTS-HD Master Audio7 _9 H3 G2 v/ O
Codec ID                                 : A_DTS
& d' G$ \6 e/ n9 L" T% ^% s# hDuration                                 : 1 h 55 min/ Z: S4 ~: D/ P0 ~$ f4 S
Bit rate mode                            : Variable! Z6 T) E) A, M' L; _2 x) D) ]
Bit rate                                 : 2 213 kb/s. l; p1 X9 Z0 Y( u! Q6 D
Channel(s)                               : 6 channels7 F+ v- Z: E7 S5 g! z# g
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
/ @7 T6 t" z% A% d) t2 ^' ]Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 J' }  l* F" V% TFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
6 M4 P0 F, {' N! o- e" g+ vBit depth                                : 16 bits* c* u& x6 h# U" L4 s" v3 `
Compression mode                         : Lossless
5 W$ t( A7 _* |7 ^9 k: fDelay relative to video                  : 7 ms
; e" d3 U. ?, d, Q) NStream size                              : 1.79 GiB (8%)& P% b! x( ~. i) X' V0 Z
Title                                    : DTS-HD MA 5.1
; g' e; t4 G  W$ F2 Q6 A% B- F+ {Language                                 : English
+ B. U  C( E! l  {' c0 Z) D. }Default                                  : Yes
2 o; F9 p9 Y1 p- O% s6 YForced                                   : No  h$ |- |1 s) a6 f
Original source medium                   : BluRayCD.com" target="_blank" class="relatedlink">Blu-ray0 [! \$ \$ H. }) t" n  @; E

0 V! k3 q  ^# ]( i- q) _0 w6 uAudio #2
) X- u& t1 [* w  H) h, o! lID                                       : 3
; y, f5 F) J$ ~4 z' o  t9 rFormat                                   : E-AC-3 JOC* g. ?, z0 P+ s
Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
1 B3 N( B. a4 s2 V1 l0 n) mCommercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos' |/ ^* w0 ~7 C$ P6 a
Codec ID                                 : A_EAC3
, E( \: @2 C7 D+ B% o( T- W9 iDuration                                 : 1 h 55 min* r) Y, _& l2 T/ ]8 Q. O5 y0 [* v2 v
Bit rate mode                            : Constant
/ Z- z; `, `4 @8 d, z' jBit rate                                 : 768 kb/s: n+ H- [7 J! q/ f$ }
Channel(s)                               : 6 channels( O9 \5 A) O9 Q' _# w6 u# D/ k9 G- K
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
9 U# ?' D2 G8 Q/ vSampling rate                            : 48.0 kHz) Z; h- E$ B7 E/ t# S6 C1 ~$ {
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ X9 Y: i. B2 q, w3 o
Compression mode                         : Lossy4 B6 @- F$ W7 b- j4 ^5 I- }
Stream size                              : 637 MiB (3%)
' G: u- o' `* h( U" q- uTitle                                    : DDP5.1 Atmos
& k7 t& v7 M0 j4 q. }Language                                 : English  S  [7 L# x5 {1 h$ G) L) k
Service kind                             : Complete Main; s) L* G0 q: M9 Y, T; q. M
Default                                  : Yes$ d: v+ m* `, C7 V9 J
Forced                                   : No0 c  m7 J3 K# M/ t
Complexity index                         : 16! B# O. Z) m5 R* t
Number of dynamic objects                : 15
" _- z. ]4 a5 |Bed channel count                        : 1 channel
, h$ k6 m' a- r. H7 CBed channel configuration                : LFE
5 k9 a# r# N, Q( }6 H* ]  N0 v! [0 X
Text #1
. j4 Q! X- U6 E- q6 h7 m9 }" j4 m$ RID                                       : 4
; J( ~8 h' }1 NFormat                                   : UTF-8
8 O3 G7 E- _! C+ \* `7 I" a% \9 |Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) G2 K- d# A4 _' r2 k' D: G
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 \: x0 U) ]( ?2 B& r% S1 H
Duration                                 : 4 min 20 s& [' D! p' F. W
Bit rate                                 : 17 b/s
6 V; y5 k, Z( _  i1 I1 J$ aCount of elements                        : 23
' o) }' K# W& n/ Y3 N7 c8 z# OStream size                              : 573 Bytes (0%); V$ Z& z5 H4 Y- f( C
Title                                    : English [Forced]
9 d- c) L+ ]$ G  P: X% `; qLanguage                                 : English% Y3 Y+ d" T5 K1 q
Default                                  : No% M- }. l8 Z8 U4 {1 b# t4 L
Forced                                   : Yes
7 p  Y+ G" m  N3 X7 `
, V9 x( l9 d9 o0 S7 L3 HText #2' X1 i: L2 Z  B6 t! m3 |; L4 W1 T
ID                                       : 5
; I( h  C* @1 TFormat                                   : UTF-8
0 T) r' P; d- t( ]! RCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8% V8 w9 G  K& i/ a. W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% C5 t  P  A- j2 C! b, U3 O  `
Duration                                 : 1 h 47 min
; o+ G+ e' X: P$ N( D9 }Bit rate                                 : 57 b/s
3 y7 K( q& S5 y: i" Q3 V7 [  u7 sCount of elements                        : 1449" a# @/ X/ c# z& r. _$ U5 H
Stream size                              : 45.3 KiB (0%), e) F5 n/ w# |4 T6 q
Title                                    : English
( \7 _. Q! v3 d* j- Q( T( j: WLanguage                                 : English
& d0 d; X' I* H) @  H6 e9 NDefault                                  : Yes
. T) Y. M9 K! I% s: \( iForced                                   : No: Z( ^- c" {  c4 F" z% ]
+ O1 c; c( a1 I
Text #3
' }% f7 ?1 d, ?) P, {0 a: hID                                       : 63 a& a% f' w* M5 I- k
Format                                   : UTF-8
  v8 b; m5 _( tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 w2 {% l3 K% W9 ~( X# N, ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 i, V0 u0 q2 F2 t( a
Duration                                 : 1 h 48 min
# W- S) y8 |, UBit rate                                 : 63 b/s" l/ G" ~/ q* y& j8 `& J9 x! U/ l1 K
Count of elements                        : 16029 k! c9 J' `  E( I9 @2 f7 K0 p
Stream size                              : 50.0 KiB (0%)
& J, ^# N7 N9 N- MTitle                                    : English [SDH]% G) g- P$ l4 \0 j
Language                                 : English
7 R) B# F1 A) ]' N8 [+ vDefault                                  : No3 B% w9 S3 O% \. l
Forced                                   : No6 K* C- V8 p$ |

' H% y, `- o+ E, X$ [3 ?6 D  [. ^Text #4
5 O9 ]. W0 u- |! EID                                       : 7
2 J9 n# z/ g1 o- lFormat                                   : UTF-8
0 U, H2 ~) S- W% J2 ^1 tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- E/ p. P$ X. d; T5 RCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 w8 Z. J$ {  _: DDuration                                 : 1 h 53 min
- K" v) {/ d& ^' PBit rate                                 : 43 b/s* m; |; m' l9 i! Y
Count of elements                        : 1354- x) D; Z( Y) F4 `6 T+ e& P$ A
Stream size                              : 36.3 KiB (0%)8 r+ g" J; ]: K) T6 A- i
Title                                    : Simplified: \7 z; D5 B' Q. ~. \
Language                                 : Chinese% o: ]2 e2 L  w$ O- E; _
Default                                  : No3 {' s# E) D7 X$ L& \
Forced                                   : No
5 C! C6 {* b, m9 p4 R2 h6 D+ i2 j$ O2 c: H. f4 b5 F
Text #5
7 o# s0 a- G) SID                                       : 8* @5 D3 n  o6 q) n4 F2 L1 D4 u
Format                                   : UTF-8
1 z6 q0 S- I$ t$ g( g: ZCodec ID                                 : S_TEXT/UTF88 A: g1 p) N* E9 s3 f$ K! f
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! [( G! `! M: I8 a$ YDuration                                 : 1 h 53 min6 o, K3 v0 S1 X; y( i
Bit rate                                 : 37 b/s; Z6 D! R% h2 ^' w5 k" y  G
Count of elements                        : 1354% a8 {. S3 z4 y+ c! A8 R
Stream size                              : 31.3 KiB (0%)
6 d/ W, A; R. e3 \  g# z; D+ |Title                                    : Traditional3 p0 E! K2 w, \0 p, O' f) h& O1 w8 ?5 F
Language                                 : Chinese
4 Z+ m2 r1 l% G) [Default                                  : No
$ {  m, |  F! L# j1 |, C% NForced                                   : No
* b: }+ I* p- m6 _- y/ i( |. t& u9 _
Text #67 ~6 O( k- G5 Y; Y& `( w' h
ID                                       : 9
! F, D" N2 w$ M1 b' UFormat                                   : UTF-8
0 v: J9 ]3 A$ V) a, ]Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 h( k2 Y7 M! f7 N5 _) o. Q3 R
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' Q( Y. I( u% ?( C' V  Q; T
Duration                                 : 1 h 53 min
% V/ R7 d1 r7 {1 K2 kBit rate                                 : 40 b/s
7 J; K, y2 q; R2 ~8 G- e* B, B! nCount of elements                        : 1012
: A0 Q% }; o% m/ W1 S/ |Stream size                              : 34.0 KiB (0%)
# ?' y3 F3 T( V- aTitle                                    : Dutch
/ x/ u6 F  \1 K) `  aLanguage                                 : Dutch
6 i5 k# ?3 J- Y! z) W9 Q: l5 z% XDefault                                  : No
. G' d7 ]7 Z' ]2 y/ N0 b% TForced                                   : No
4 j# k/ h7 W& a! s) y' l9 h, g8 b' S1 T% R6 F1 @0 H8 s4 I' t
Text #7
- U/ B2 M% ^  f1 D  o1 a' qID                                       : 10: A) K# J8 B& q1 `9 p
Format                                   : UTF-89 S: |& ?) p! ^" U
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8; c$ R3 `# i/ w- S
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& L7 x/ I4 R' s9 N/ |9 d) x4 n$ ]
Duration                                 : 1 h 53 min: V  ?/ _7 [7 E
Bit rate                                 : 44 b/s
  D) K& ?8 Q9 M# C( U) K& e  T+ LCount of elements                        : 1378% p& x/ [# q) A% b) N- h
Stream size                              : 37.4 KiB (0%)
5 ^1 d% |. y% MTitle                                    : Finnish
9 [' b- z5 `8 Q6 T3 B: MLanguage                                 : Finnish2 }% E$ H2 b' G: e' Y
Default                                  : No
' o6 t9 _  e; ?+ ]; Z2 mForced                                   : No9 O! z0 s& @0 r% }+ Z3 i
% o7 L  p' T0 f6 ?
Text #8
* `3 ~7 y7 B" Q# L1 x4 O* Z6 UID                                       : 11' G& x! d" {* v+ \1 N
Format                                   : UTF-8% y0 `* v" S; C4 g" t, ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  J; k8 O7 ?5 S, l( @+ l& bCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ A! D, }! [- P0 {Duration                                 : 1 h 53 min: Y- u1 T: `- {8 I- |$ Q/ b! d
Bit rate                                 : 44 b/s2 ~7 @' V  ~7 p# J
Count of elements                        : 13076 i- ~3 v3 B& _
Stream size                              : 37.3 KiB (0%)
' d* f* @- r# F/ H! XTitle                                    : French
" {* u) ]" i& qLanguage                                 : French9 H8 |/ ~2 O9 n8 O  X& P4 H9 k
Default                                  : No
( N& O' \- g# D6 }6 d- a* A% KForced                                   : No. g6 J$ c- S) k" r9 t+ F
  r. h) C& w8 b: v, k& B# T
Text #9
; J, P9 k$ y+ ~9 ^& @& A9 e4 \ID                                       : 12/ ~7 x# m; p1 c8 @" j# w
Format                                   : UTF-8& M/ Y/ g2 j5 a
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 ~% z0 j3 Y% H3 H! V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 v% C8 M) E0 x6 K/ s5 m1 rDuration                                 : 1 h 53 min$ I: M7 A# g9 M& f, A: }. a; k
Bit rate                                 : 43 b/s
7 ~3 _# n9 Z% t$ {; MCount of elements                        : 13281 y; B( H; A- |# A3 H2 A( o0 c
Stream size                              : 36.4 KiB (0%)
! q- |: e1 M- X( Y- @" bTitle                                    : Indonesian
7 g! W1 q5 i5 _% }9 w4 V6 C# XLanguage                                 : Indonesian0 D4 n  Z( w, F9 {) G, q( G; F! x( H
Default                                  : No
+ W8 b& e5 S$ s4 E+ {Forced                                   : No* @0 v! L- Z) r. T8 k5 f4 o
) O: g3 H2 ^# f5 \' Y9 h# A5 M% s( z) y  U
Text #10( |$ Z2 w: h- X$ l8 b! x9 B! L
ID                                       : 13
! D, ?, r9 s! F1 s, ^# FFormat                                   : UTF-85 o4 U; p1 K5 `; O7 a5 A! J
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 i8 ]) M' _! w, h% ^7 ^4 E' T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" M' D. s2 u7 ~$ J# e. r/ k. o4 Y
Duration                                 : 1 h 53 min
- W- Z: l8 m6 ?4 CBit rate                                 : 43 b/s
+ Y/ o9 O; j) S3 n$ cCount of elements                        : 1228! r# T9 A; f) t
Stream size                              : 36.4 KiB (0%)! X1 X, W$ g$ [6 W
Title                                    : Italian# h/ F3 k3 Q: ^) f
Language                                 : Italian
: [0 U8 F; X3 L0 [- [: R& k6 nDefault                                  : No, t; _: }' N2 I% S# X$ a
Forced                                   : No
3 R* N: A* ], E7 C* ~& d
9 F$ L0 D6 B: e) j9 a' @Text #11
& `* z% _7 y( LID                                       : 14& `/ J+ E7 d3 J+ t8 F$ ]% \+ X! ~" e# {
Format                                   : UTF-8
8 p* R9 V% {* J, u% \2 QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 k' t- v# n3 r" R. DCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
3 q% M5 f8 `$ h) xDuration                                 : 1 h 53 min
$ S( W. O, {& s4 }3 h" I, t0 OBit rate                                 : 47 b/s$ }/ _* K7 |  O0 z! b9 z7 y' E5 l
Count of elements                        : 1362) o* ?* i/ Q7 _* ~/ L) O7 l
Stream size                              : 39.5 KiB (0%); q- {; s- d: u/ \/ r
Title                                    : Korean
, g9 ~% K4 {3 g8 T" ]5 [Language                                 : Korean
4 f9 c. m9 Z6 m# Z2 XDefault                                  : No
  D' t) u: r) ~5 t7 FForced                                   : No
/ i+ E! {9 l1 C9 |# H$ U' [* g
" G5 [' A1 V9 Y' i) ]$ QText #12
; G$ A( q0 I( G: l- FID                                       : 156 K2 k# K5 T7 n: B" N5 J9 o
Format                                   : UTF-8& y* Q5 o7 |& D1 ^- n  ?, r8 n
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( L6 l. A' ?4 |Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ T9 j) o* B6 c; o9 W0 g. g
Duration                                 : 1 h 53 min! s" `/ x" g/ \6 x, v
Bit rate                                 : 39 b/s
5 n' w  T5 Q. |. vCount of elements                        : 1210
5 t3 D9 ?) r* xStream size                              : 33.1 KiB (0%); W! U) j# ]; |8 r
Title                                    : Norwegian
. N8 ]( u3 N4 W1 p" {& w" ULanguage                                 : Norwegian$ h( W$ V$ ?$ N& [- U
Default                                  : No
8 B: T3 u, ]* W4 X" }8 ~: }0 s6 PForced                                   : No
) t6 l0 G/ L' g3 w6 z( U7 Y0 q" I2 ~7 }+ O
Text #13  [2 A4 g1 ~+ T9 V. Q- k
ID                                       : 16# n' x6 Y/ ]+ t  c; L/ g" y& B
Format                                   : UTF-8
, L8 i1 s9 {8 |, BCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 ]$ r6 c- J3 w0 H
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
& c: [3 E5 j5 y/ h0 a2 d  GDuration                                 : 1 h 53 min
. U' `) k  l" M1 _+ P% Z. H" rBit rate                                 : 47 b/s+ O9 w! r* |. n- P- ]) _% c
Count of elements                        : 1321- n( X  I- i* _" B
Stream size                              : 39.9 KiB (0%)8 s2 C/ j5 `% R9 V: f7 W
Title                                    : Portuguese Brazilian" H: f! D  J' ]7 f" H0 X3 i2 C
Language                                 : Portuguese
. k' @% k7 q/ P+ zDefault                                  : No' Y/ j! W$ A7 G! |  B) V
Forced                                   : No# D9 E1 o9 v5 @" z- [1 i
8 O2 h% i* {7 r6 e
Text #14
# t* C/ R5 c+ y; kID                                       : 17$ ^- ]8 b/ e; b. U- h5 w& w
Format                                   : UTF-8
+ K* j/ ]2 G0 b* s7 P6 m& p* GCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, y  p2 {4 y6 g! aCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 X$ w% Z# ?1 L$ L6 W
Duration                                 : 1 h 53 min6 A8 K3 H6 C% P% L
Bit rate                                 : 46 b/s" \8 [5 A5 V5 r0 J
Count of elements                        : 12998 x& |: x5 ]+ \) a7 l8 k6 D; Q
Stream size                              : 38.9 KiB (0%)0 j2 v' R! Y8 G, K" \4 [
Title                                    : Spanish9 ^* ?2 D0 z7 k) \* d; t4 w' P& n
Language                                 : Spanish
  K- U9 O3 {6 x% DDefault                                  : No: E0 g, p. [. M+ T+ t; u3 Y7 x
Forced                                   : No
6 Z2 H* J5 p) x' {1 q, q2 J1 C; r! f
Text #15
, |# W/ k5 {, a  y7 L9 e7 ^( i$ s8 BID                                       : 18( r( m. b5 i: \
Format                                   : UTF-85 y; q+ ]* Y* ^9 O: Z& _
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; `: H* m4 z% L/ \Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, |& q& j/ ^5 l+ [/ g
Duration                                 : 1 h 53 min
: {: K; X0 a' K5 e9 T5 n" X6 qBit rate                                 : 44 b/s
" }2 N& x! A  K; t. k& D3 TCount of elements                        : 12935 u) u% v+ Z6 s. R, v) j
Stream size                              : 37.4 KiB (0%)! H: d; o3 y2 G; a
Title                                    : European Spanish
: d: H# D0 \, R) `' J0 O" FLanguage                                 : Spanish+ ?# |' u  d2 X4 T; I" v
Default                                  : No' X4 {: D) J! V0 c
Forced                                   : No
: H7 }- ?/ _9 g; R+ o
- J' d! L5 A3 m8 d3 AText #16* _8 W, u# A' e" e: b% Q3 |/ s
ID                                       : 19
6 J: [1 O2 ]& ]# W4 @& j# RFormat                                   : UTF-8$ Z: }: m1 l1 _4 }5 m+ U" q( \! ?# ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 E& n! q+ d& f- {6 X$ i$ q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 x/ v* U* E# m3 C
Duration                                 : 1 h 53 min
9 z9 n, L# L/ [& g- u- ^Bit rate                                 : 42 b/s5 E1 n: t. R" d& ]5 T6 {0 w, j8 t3 o
Count of elements                        : 1040
4 b! o- h/ w& r% d, w1 ?/ GStream size                              : 35.8 KiB (0%)
4 ^* L& V. B, [- L# o4 J. d3 NTitle                                    : Swedish
4 b5 @, A/ L3 ]7 D2 g6 ~: HLanguage                                 : Swedish0 l% p$ C( I$ `! [  e1 A
Default                                  : No2 U+ _$ o; x( j& z! n
Forced                                   : No
2 h' @  [% [9 E% _' n9 ~! ~6 ^5 F. N
Text #17
) R# i. N. P5 U+ Z/ YID                                       : 20
$ U: b1 M( G0 D+ Y' BFormat                                   : UTF-8
& H- z2 T3 g/ S; x5 ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF89 D& ^1 q7 H& i3 f
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; R9 Q1 ~+ Y& Y6 X6 CDuration                                 : 1 h 53 min
3 F; R$ y4 `  G) r% nBit rate                                 : 37 b/s5 T& s; y! Z5 z
Count of elements                        : 1303
" ~2 T5 \" E# CStream size                              : 31.3 KiB (0%)
$ h9 r) t! E% tTitle                                    : Japanese
3 N3 k* A5 m! N2 {2 jLanguage                                 : Japanese+ Z' z4 a8 {+ o& l$ B! P
Default                                  : No
  j( h& a- G, ]% V7 OForced                                   : No
9 [# n, [- a! f. j% X  o* U8 B% Z. G, C4 b; ?% r/ h
Text #18% X4 Q% E3 r% T1 l3 q( i
ID                                       : 21
3 |! l  r% [0 q6 |# q8 X8 P- B5 oFormat                                   : UTF-8
! J  f" H/ |7 F! n' v$ B8 L2 wCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8' I5 \# w* R9 o1 S7 E4 O$ u3 y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 D. N3 Z: t; v, w# {" |8 ^
Duration                                 : 1 h 53 min4 h, @4 ]$ l! k8 v3 Y+ {6 G
Bit rate                                 : 114 b/s
  p) L3 z! |0 J( bCount of elements                        : 13584 p( T  K6 I) R
Stream size                              : 95.5 KiB (0%)( S8 h" u4 `% }6 b- q
Title                                    : Thai
1 T/ @% P' m" ]7 x! Z* s/ y5 VLanguage                                 : Thai
0 K1 E; w5 V# Z' ]/ b. E% k! BDefault                                  : No
: [, P* W9 \  l, s  [' aForced                                   : No
8 u: y2 e' v/ }: J; m5 }/ Z5 q. b% l5 c4 f1 k0 C( `& @3 ~
Text #19
6 x# S3 B; \/ X9 YID                                       : 22
' ~5 ?5 |  S9 P2 lFormat                                   : UTF-8
6 H) ~! a/ \) B2 |. y1 D2 NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
$ x+ J. S; M" D& N% ICodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 I( G4 t8 X+ O2 D5 ^6 uDuration                                 : 1 h 47 min
+ O/ ^. Q( d+ p* n/ hBit rate                                 : 54 b/s- m$ \  B( v, V1 x( I$ a! M( C1 Z
Count of elements                        : 1332
4 f- U7 ^4 c# X: S8 nStream size                              : 42.7 KiB (0%)
8 l3 T# ?9 {# b! L- \9 U4 R$ A, GTitle                                    : Turkish- s. C" c+ G; p+ Y4 c! \
Language                                 : Turkish
: Q% J% S! y" i' R" Y5 JDefault                                  : No
: B4 f# s6 v; a! _8 m- f0 s# `, u6 ]Forced                                   : No  P  B6 N" _8 O" v; K

, q9 T7 w( Q# z4 UText #20
6 w$ `7 O$ E# A* o: p& v& NID                                       : 23
0 P" t3 q$ F# O/ S7 fFormat                                   : PGS
, S4 s; s$ w% D9 J3 rMuxing mode                              : zlib' q6 j' n2 u* E, ]2 {( j1 h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# n" _' V2 u$ G) s* ]( l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* p; p! l) e  O' z) V) ]Duration                                 : 1 h 47 min3 L" x/ P. ]5 c+ y
Bit rate                                 : 33.4 kb/s% m: h( e. \! `
Count of elements                        : 2670
; x3 q2 C6 d- C+ J; ~/ A+ PStream size                              : 25.7 MiB (0%)/ F$ M9 a: D: S  ~' m: S
Language                                 : English
7 x) x6 _6 ]& b# xDefault                                  : No  ^' n# r, M: W# x7 ~9 Q) t
Forced                                   : No" e1 o! W- q; ?

/ G! h1 D5 g6 e' y4 pText #21
, i7 E# D: Q0 Q( o. w1 a9 f+ ZID                                       : 24
/ w# J/ D3 k& R: mFormat                                   : PGS
$ `  L  `- G7 c) v. C3 ~Muxing mode                              : zlib
8 z4 ]2 {# t$ {) O5 H7 aCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 M% e3 k6 ^( n- h7 @2 v  @: Q4 ?
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% s' |: R% I; I: l6 o8 P; ODuration                                 : 1 h 53 min7 c( }0 _8 w( E0 j; `9 P
Bit rate                                 : 26.5 kb/s6 w0 y( {9 _9 B8 I. c( r
Count of elements                        : 2614
1 N6 _! T4 y- {$ \! \5 j4 CStream size                              : 21.6 MiB (0%)6 i$ s7 d  O) F
Language                                 : French" ]7 }& v3 z$ C: v. d
Default                                  : No9 Q8 @) j, e( A3 N4 x9 t4 v; X( r
Forced                                   : No: V" H3 E- A# Z$ z$ d

* t) B# K' _. D5 J. f4 {  dText #226 o0 h/ n# R8 I# _9 A* `
ID                                       : 25. h3 p/ r0 _5 p# [( V
Format                                   : PGS6 U9 ]6 T- s) A, r
Muxing mode                              : zlib" F' c& i4 s9 ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 P9 L4 [+ U7 M! Q) {/ o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 S: d( `' r( ^3 e
Duration                                 : 1 h 53 min+ m$ v' m9 u# T( Q1 z9 b
Bit rate                                 : 27.4 kb/s
* v5 I' r' o( E1 bCount of elements                        : 2586+ C" H% v) I, |1 n
Stream size                              : 22.3 MiB (0%)* E/ D# X0 \7 `, K2 S
Language                                 : Spanish4 p9 i" F- R) @) b* l5 Y3 m: T
Default                                  : No
2 j3 t$ O0 ~$ F( Y6 WForced                                   : No, K+ R: L4 w' f1 i) X
! E! T" Q8 u; S& A8 X, b3 n( x
Menu
6 j: R( M' e7 Y  I4 E  Z, w00:00:00.000                             : en:Chapter 01
5 p% e1 s. T0 \+ ^4 i$ h00:08:16.496                             : en:Chapter 02
/ B2 h4 X6 @* i2 w$ g, L00:12:23.284                             : en:Chapter 03
  R. j5 i% e7 T! R00:18:56.885                             : en:Chapter 04
" z/ T7 V: n5 L$ I' @( _00:24:30.218                             : en:Chapter 055 R! {  {& J# V+ o! \
00:31:35.101                             : en:Chapter 06) ?) N1 j0 q4 h. Z* R
00:36:14.338                             : en:Chapter 07
; r7 `2 S2 |, m  A00:41:26.984                             : en:Chapter 083 [5 j* e, R# Z7 j8 U, W( n
00:48:05.090                             : en:Chapter 09
% F5 O3 ^. d/ B; ?00:53:18.403                             : en:Chapter 10
, M0 v# }" {! P: s00:59:13.258                             : en:Chapter 11
: d/ u- q- c2 {0 S4 J5 v  f01:05:53.199                             : en:Chapter 12
& F- U9 Z8 [0 A! d1 ]8 M01:12:02.943                             : en:Chapter 13
" h: q5 E( G$ E4 ^8 w01:17:32.898                             : en:Chapter 14! V/ U, D! [8 N! {9 ?# N
01:25:00.220                             : en:Chapter 15
; ?& I3 x+ `/ {( }1 s01:34:41.842                             : en:Chapter 16
Uncharted.2022.2160p.MA.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ 22.39 GB3 K  {0 [0 E1 s2 ]$ ^
- e& p) `+ j" f: p4 I
Video& _# Z+ G4 e9 B4 i. @
ID                                       : 11 k+ L. R; u* p! i
Format                                   : HEVC
; V) A' |4 x! b: b+ L; ~Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
1 @, V3 Y& \* HFormat profile                           : Main [email protected]@High& ?% d  c9 W) `8 j+ I6 a. w% o
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
1 e% m0 L( l, KDuration                                 : 1 h 55 min
9 n2 H/ x) V' wBit rate                                 : 24.6 Mb/s/ P: w3 N( R: w4 V" X3 _+ D. c8 ]
Width                                    : 3 840 pixels
- I5 q, L5 d, N* v2 cHeight                                   : 2 160 pixels
  C* Y5 p( L! `1 Q  H! [( |Display aspect ratio                     : 16:96 C3 I! N( M. \
Frame rate mode                          : Constant. c) Y, F, S+ L4 H
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS/ d. J5 u1 p2 |9 m" _* \
Color space                              : YUV
$ p7 }: M% T" k4 @Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)) G2 i- W; z, ~3 Z
Bit depth                                : 10 bits
# y+ w' s; \! J% tBits/(Pixel*Frame)                       : 0.124
& [$ }3 I1 g8 R  s; m8 E# l/ g9 cStream size                              : 19.9 GiB (89%)
4 d4 d  b& h4 k" y9 ?Language                                 : English
3 s% Y/ a$ B1 |  W& b5 V& QDefault                                  : Yes
( Q- b6 C3 v2 oForced                                   : No
4 @, s* i2 l  P; u1 P- ]) Q+ j4 ]Color range                              : Limited  R6 Q$ E$ b1 p; B. P% M" A$ V# e& e
Color primaries                          : BT.709
( A2 J& ]1 F/ D" ~! R" iTransfer characteristics                 : BT.709
* V: A% [6 l/ M, N3 N( _; fMatrix coefficients                      : BT.709
; Y5 z: g3 N# Z$ F% m. Q- A  f$ _$ q; R) Y
Audio #13 |' m- J0 i. ~/ t
ID                                       : 2
. {8 E+ H% w2 D& ~+ r' S& c' BID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
, e# P4 D, o/ e6 ?4 UFormat                                   : DTS XLL
& N$ O  l# i5 O6 s, W8 X: LFormat/Info                              : Digital Theater Systems; r' ]- {' y7 d  J5 E" g
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
3 s/ G, o& @+ ]3 w0 z4 C( c; OCodec ID                                 : A_DTS; p  @6 }- w8 H2 s- ?
Duration                                 : 1 h 55 min
3 p! p& M3 ?" E8 P- Q% a: ]3 fBit rate mode                            : Variable
6 W, ]0 j+ U2 ?/ l7 RBit rate                                 : 2 213 kb/s! c/ f+ ^  S& k' m! e9 i) y
Channel(s)                               : 6 channels
, J1 C* \% C8 }5 X' lChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
2 t$ A9 }. q. ^Sampling rate                            : 48.0 kHz' r& Z7 m5 K: f& @5 B* q
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
; g- Q- C0 U7 l1 E; \% n5 A' IBit depth                                : 16 bits
% @: \6 P1 C6 `! {# B8 _7 x3 Z" gCompression mode                         : Lossless1 O+ U  q5 Y8 H2 u; R
Delay relative to video                  : 7 ms* s% m, a/ M1 _7 i% v# y, B
Stream size                              : 1.79 GiB (8%)
5 [  |% c7 H; X* [% r+ M, DTitle                                    : DTS-HD MA 5.13 r+ X2 @; J+ ]7 j+ Y* q! W
Language                                 : English
! x, K# G, N" I; TDefault                                  : Yes& j( A8 o# o1 K2 P' {4 |
Forced                                   : No3 E; S! n5 g  R6 R' ?+ U
Original source medium                   : Blu-ray, p7 \4 G4 Z6 q9 `% H2 n9 w

. |/ s) X; W4 LAudio #2
5 O- z: {% Z0 q, vID                                       : 3+ u* z0 a  m9 ]2 s8 w( S
Format                                   : E-AC-3 JOC
7 \$ l4 j% Z  B0 QFormat/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
6 W2 g; n0 c5 z% vCommercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos5 R  {8 m4 t! b0 u5 M
Codec ID                                 : A_EAC3
# x4 s3 _) y, T6 k1 u4 \, sDuration                                 : 1 h 55 min- M/ y' T& j# e% D
Bit rate mode                            : Constant/ j+ l& {8 G% _; z0 P
Bit rate                                 : 768 kb/s' K# H3 }) q) L) v# |* c4 x6 ^4 `' u
Channel(s)                               : 6 channels4 u$ l' l" X; n7 x4 O
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 N. A+ g' V, p9 G1 T. ]Sampling rate                            : 48.0 kHz
& L/ f5 I- x4 ]; {Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% d/ M% [" z* C3 j/ g" ^
Compression mode                         : Lossy# G( O& W7 t, z# N! Y# R7 T/ Z
Stream size                              : 637 MiB (3%)1 W. }/ I, q4 n, O% j6 I% {1 \5 A
Title                                    : DDP 5.1 Atmos
5 H0 \* K. J1 Z# c4 CLanguage                                 : English6 e+ S2 T- q! X
Service kind                             : Complete Main
! c6 M9 s/ n# H" J0 {Default                                  : No; q! \: c  c5 w0 {- C1 E' D
Forced                                   : No
4 r& Q' N! O2 \( tComplexity index                         : 16  a8 h# ?$ M5 o* F
Number of dynamic objects                : 15+ a3 n7 g; V; [, C8 e% V0 a7 J
Bed channel count                        : 1 channel: O$ l! u4 y& l: H
Bed channel configuration                : LFE' S# r7 B, E; [: w! n* d

  R' q; }) x0 W5 l% g9 v# a. bText #1. e( k* N. x9 Q7 m
ID                                       : 4
# }: j. ]1 D. X! CFormat                                   : UTF-8
; v/ V; V, z) y& JCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 q2 v; k1 H) [
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* a3 \9 a9 o1 f* {$ ~
Duration                                 : 4 min 20 s
0 k  X, ~9 t" ~. S/ SBit rate                                 : 17 b/s8 \4 \/ T- `9 Q/ F" [
Count of elements                        : 23% i5 J& [, q  j0 Q
Stream size                              : 573 Bytes (0%)
! k4 m" H, I8 J9 h. ?Title                                    : English [Forced]
: i% R3 T& G% f0 rLanguage                                 : English
7 C5 b" A# H* w8 ]9 `Default                                  : No& K* f! R& |" z) O
Forced                                   : Yes
- a. [# I8 B8 U; D3 q: G# v
7 g. A" o  x( v& E2 U  o7 FText #24 p% W! K' H1 a# l  x7 s
ID                                       : 5
  O1 g; _- j+ k- J2 ?Format                                   : UTF-81 b! a! _1 E& \8 ?. D/ r/ z" _! U: E
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 a, v7 ^" Q2 l2 s7 f6 U0 [Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ P' W/ @; a& T7 I, C% ^Duration                                 : 1 h 47 min* Y' F4 \0 I1 U7 i+ ]" ~
Bit rate                                 : 57 b/s
  W, w" |* v1 u! l: bCount of elements                        : 1449
) A, S. k% r5 z  a' CStream size                              : 45.3 KiB (0%)
7 ?6 ^2 L& I- DTitle                                    : English0 @9 ?" C7 |7 R2 y
Language                                 : English
$ K( {5 Z4 r# R: U9 d3 u5 xDefault                                  : Yes' l( i2 ]0 q( M1 r5 S- E
Forced                                   : No: u* y. M/ [4 }0 ?

2 Q& J" L6 g/ p2 F% i! W4 QText #3  d6 `% y- r% }+ e% _3 P
ID                                       : 6, Y1 m# b7 f4 w$ H) Q+ @
Format                                   : UTF-8: y4 D$ ?$ I/ u8 M" y. k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
7 r. T8 _! B, P& y3 M4 C; K: iCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( s( H: o+ c  y3 r+ eDuration                                 : 1 h 48 min" u" `  q) ]+ P" K
Bit rate                                 : 63 b/s
/ X. ~+ c. Z- s' P% c2 QCount of elements                        : 1602/ a+ O- K( l( g- Q8 v5 j  X
Stream size                              : 50.0 KiB (0%)
7 @/ D# ^1 p8 Y0 P! UTitle                                    : English [SDH]# V* U9 x4 s( d+ U' t$ I, l$ R; y
Language                                 : English
1 h; E+ v5 K& ~% dDefault                                  : No
8 h& ?  d5 K6 y* E: ?: vForced                                   : No
: A8 ?/ q( r& z
1 q9 h/ T% t- I3 K) bText #42 b) N7 T: n; ~' [$ Q0 ~* U, K. K( y
ID                                       : 7
: ]7 p5 }4 K0 {: x# r% DFormat                                   : UTF-8) ^. k- O) d  t
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ L" [  _) l7 e' d( ^# J) t
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' c7 ^' b: R2 h$ W, wDuration                                 : 1 h 53 min! o0 h9 A/ ^& n, z$ h# _
Bit rate                                 : 43 b/s* {. r" _( U: {1 _8 q5 e
Count of elements                        : 13549 T' {: ^; K7 n/ v* G2 k( Q
Stream size                              : 36.3 KiB (0%)6 ^3 J% `+ g  p8 b& r
Title                                    : Simplified
+ v" v5 v2 q8 p0 E* MLanguage                                 : Chinese
! V6 v; H- ]9 N( j! v" m7 d; GDefault                                  : No
5 H: @! n+ p, V' l8 ^, t7 y  t6 l' KForced                                   : No% w" |6 ~& t$ r0 v

0 |* V% `. c  W. FText #50 x$ b+ z6 r6 B; b
ID                                       : 8
8 S4 n9 Z7 u  r+ U0 L- u7 vFormat                                   : UTF-8
7 t+ t9 `0 g  I0 J5 nCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8( R4 O) G7 u/ Y5 S: o, f0 j/ r4 P
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
6 h2 |: j* c/ Y  L3 B0 N# Q+ RDuration                                 : 1 h 53 min6 `3 i* j- x% z$ E. \" P
Bit rate                                 : 37 b/s! r- T/ [! L  Y1 n* m; {# H, E) L( U
Count of elements                        : 1354# o5 h7 d# J, I- M( Z+ c, H
Stream size                              : 31.3 KiB (0%), Y* F0 I& t; F" q) N) v
Title                                    : Traditional' l" J; B, `, r
Language                                 : Chinese. _/ q5 j: F6 o' W3 D' A* x
Default                                  : No3 }! B8 R/ w' J5 Q, }, w4 u4 I9 T
Forced                                   : No3 S) z* c. _! y& y7 w
+ i; }$ F$ k. l9 V
Text #6
9 y% z0 S3 U  D* O7 N( Z" sID                                       : 9
( p7 W' t: _1 x6 q+ x  H  ?. kFormat                                   : UTF-8: Z' v& W3 a* T5 i2 q/ w
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( w' L3 X6 u3 r2 xCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 a+ x" v+ ~4 E
Duration                                 : 1 h 53 min8 v3 W% Z) {" q* e4 J' a
Bit rate                                 : 40 b/s
+ Q% H5 W! Q4 ?4 ]2 C4 oCount of elements                        : 1012
! U& o7 E& x, R5 J4 rStream size                              : 34.0 KiB (0%)2 E* D5 W  D% |
Title                                    : Dutch0 Q# Q8 s- q: ]; A- [. n
Language                                 : Dutch
6 I  @9 y& M" t( x0 cDefault                                  : No: _. z$ b, n- n7 e7 e6 D8 h# A
Forced                                   : No
% E; n1 I# d: N8 f  M3 x' N: x1 z
+ ]" ]" S' E. TText #7  x2 Q( d1 u/ n2 i6 v+ m
ID                                       : 10
; S& s6 Z/ d- ^- u$ l) ]+ M- }Format                                   : UTF-89 u9 Q. I) T$ B4 U
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8% H+ U% y" O6 m
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( j0 \9 V: I; b2 u5 G( PDuration                                 : 1 h 53 min0 ]- r& O0 A2 D
Bit rate                                 : 44 b/s
: A) X# S4 v( b9 x  wCount of elements                        : 1378
+ u6 d# m# \7 A" L& v0 i/ w" JStream size                              : 37.4 KiB (0%)% @4 j2 S4 w; p# o  H* ?& o% k: {
Title                                    : Finnish6 Z, n$ ^3 i. o+ o, ^7 }$ V
Language                                 : Finnish+ G! h) h* _% k5 N" m) p% Q
Default                                  : No
' ~. c) u  b9 v; Z$ s6 M6 MForced                                   : No, y9 p2 I5 r+ E& }# e4 \  P

0 S6 p9 Y4 l- s. I, g6 FText #8
* P* s1 U! M+ f  NID                                       : 11
: j: x) O( |9 ]3 {# qFormat                                   : UTF-8
9 y0 {+ c) c* d1 U0 o, u$ T, gCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ r$ h0 ?5 [3 ]! A/ X& Y* o7 Y1 K# F/ oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ ^* M: r  Y9 P3 z# f% Z' u+ b- mDuration                                 : 1 h 53 min0 B# Y0 Y  j) a8 f1 ?* ~
Bit rate                                 : 44 b/s
" F) T  ?  H+ ZCount of elements                        : 1307, U- H" {  s" w' @- u6 ]* v; o$ q
Stream size                              : 37.3 KiB (0%)
: I+ X$ |& C5 K$ KTitle                                    : French3 m! u' D" F2 x. p- ?' }' Z+ r
Language                                 : French
# |9 Q; W) |; j6 ODefault                                  : No* g1 q8 m+ B0 _% G# ~% r* e( T
Forced                                   : No
! L* ]% }" l( x" m& t
8 ]# m, c3 f" U  n8 ?9 [0 N8 X; q0 mText #9" ^5 P4 s5 h0 a
ID                                       : 126 b7 d( V. `1 C. q) x! D
Format                                   : UTF-8
& U# s8 M! t, x' ~Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. b  v: j& b7 Z- W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. }) c! c5 F; V2 l; M
Duration                                 : 1 h 53 min' k0 r/ m8 U/ ]
Bit rate                                 : 43 b/s! B2 p' y6 o$ W* }- n
Count of elements                        : 1328
# N7 a) E, y7 C' g. gStream size                              : 36.4 KiB (0%)
+ @6 Q7 j% o2 s- OTitle                                    : Indonesian
  v# i' B7 A" N& [) v* a9 ?& |6 lLanguage                                 : Indonesian
' Y' t: L5 W2 [) w5 SDefault                                  : No7 P' k) F, E7 ?
Forced                                   : No; e$ ~( l$ e0 @9 P& N* d* o- }

* {! q2 J4 M% d8 x4 |Text #10
) h5 G& y; Z; l% GID                                       : 13
+ l& I8 a9 d) \6 YFormat                                   : UTF-8
) o; n. i: r3 Q( SCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 l7 W+ L# |3 \- fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* ?/ x! a: R) j' Y4 G9 G$ V# yDuration                                 : 1 h 53 min5 y4 g1 q4 A; d) [  R2 P
Bit rate                                 : 43 b/s  J/ T7 A7 R- X0 a  ~: r
Count of elements                        : 1228
+ u$ a: ~& W+ |" GStream size                              : 36.4 KiB (0%)
1 u& X6 q& r1 b" [( {Title                                    : Italian9 u6 ^# ^3 `$ Q2 U% x2 _/ \
Language                                 : Italian
1 u" m- F7 U) [5 V$ M! uDefault                                  : No; n/ ~  p5 @) x6 u. }  c! ~7 E
Forced                                   : No2 p2 h! O4 s3 L5 U' X
& j2 b% j$ o; M
Text #111 g  F: u& D1 d$ Y( C5 T
ID                                       : 14
1 i, O8 O5 m( [) ], l/ tFormat                                   : UTF-8
; ?* v$ m6 i1 k0 @$ e" M6 X4 ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ Z2 w+ h9 E' m% V  ?% T: ~" _Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 N9 X/ ]% A" j& R
Duration                                 : 1 h 53 min' i5 f! x, E* p$ s6 p2 [* i) j
Bit rate                                 : 47 b/s
4 t: k$ a4 W# M5 W: q7 X1 UCount of elements                        : 1362* t" ?9 R. ~; ~2 ]- g8 g5 `. k
Stream size                              : 39.5 KiB (0%)
2 x" G8 |* y  P- R0 bTitle                                    : Korean
# v! i  B! m8 e& A2 j0 tLanguage                                 : Korean& A4 @6 T% W  |( f/ w) u# a& u8 `2 P6 |
Default                                  : No' z* [) b# Z2 B
Forced                                   : No
4 @& |, _' ?% ?* V. r3 N
8 @2 l& |6 b" {! wText #12
9 E" r( b, H- s( D& s8 WID                                       : 15! N- w; @; r! J
Format                                   : UTF-8, U, ^  X- a1 x+ b3 x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ U) W8 g4 K3 |. ^% ?& D
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* g2 Q1 s5 ]+ z7 `' ~
Duration                                 : 1 h 53 min
8 d& s- }* U; e+ |+ vBit rate                                 : 39 b/s
* x' z! |0 `) U% ?# YCount of elements                        : 12102 B1 T. m0 L2 A; Y! k  c
Stream size                              : 33.1 KiB (0%)  T3 T) O. ~! c6 s2 `1 |5 u9 _
Title                                    : Norwegian
5 o* b$ H2 p3 Y3 B/ F( \$ ILanguage                                 : Norwegian
6 j8 L9 n& l+ }9 o6 n. QDefault                                  : No) m' N8 m8 N, G/ d1 Z- J
Forced                                   : No0 J8 g1 s5 d( o1 N) q- @1 ^
- n# e. @* l. }' B* }9 T2 s  U
Text #13
% n8 s/ T- b$ l1 yID                                       : 16
; D3 F7 ~$ {6 i' e5 Q0 pFormat                                   : UTF-8
7 f: m# N# @& r& cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% o( V8 r4 }& x3 ^+ t' wCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ @# B! e$ ]4 m3 u- F6 V' I3 V% j
Duration                                 : 1 h 53 min/ p* j5 T( \; S  B7 K: b
Bit rate                                 : 47 b/s' u  w) w# W( [7 ^# I0 i/ x3 q$ F
Count of elements                        : 1321& ~2 P+ Z! q" w! S$ q2 b
Stream size                              : 39.9 KiB (0%). X2 @& b% _: ^7 k1 l9 {
Title                                    : Portuguese Brazilian4 |& {) a& n- L# c
Language                                 : Portuguese  }4 F0 p  z# o  J
Default                                  : No
7 @$ ^8 G: W% S8 Z- ]6 \! _+ ]4 `7 _Forced                                   : No
9 A( G* z) l- K, r7 m1 C4 U& m' j+ \3 L; H6 W( R' |" B% E2 g
Text #143 Q  ~9 P! D- a/ W3 u# U
ID                                       : 17
, A$ ?, c" k. D3 _Format                                   : UTF-87 G; x; f3 Z2 `, C8 D' o
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
) }0 ^8 O* b$ R1 I4 yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% v4 Q6 P$ t8 q, x$ B; ^. f6 g" s6 i7 aDuration                                 : 1 h 53 min
7 o: X& |+ ~% V7 vBit rate                                 : 46 b/s
0 E! M5 b' `' R; C- YCount of elements                        : 1299
+ o2 g( l0 U: a, l* l0 Z2 x, F. ~Stream size                              : 38.9 KiB (0%)5 `/ I6 [2 j' v" E) V9 I
Title                                    : Spanish
9 V8 u4 E% Q7 \2 i; T7 x, zLanguage                                 : Spanish
% D+ [9 w7 \$ K9 B) N& kDefault                                  : No
6 I( i* F( O' LForced                                   : No
0 h9 M% |6 b% @( D5 }) r4 K3 l- F; H. q4 P5 `+ m- s, j: B( _
Text #15$ _, T# e# d! b$ }
ID                                       : 18
# H% g' I8 A6 P( R0 R' P5 NFormat                                   : UTF-8
7 N8 ~/ }& V# Y% k( BCodec ID                                 : S_TEXT/UTF87 U9 y& U; n7 `$ W: e" L
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* [2 Z- m' s& oDuration                                 : 1 h 53 min- E* d: i+ |' B9 _
Bit rate                                 : 44 b/s7 @4 p, S& G- O  f6 N
Count of elements                        : 1293/ Z# Y* c( A- f0 ~# x& }' @
Stream size                              : 37.4 KiB (0%)
! J: L& B! w7 o0 H  f* [( yTitle                                    : European Spanish
% L  S8 B$ g+ p2 f: I* V" yLanguage                                 : Spanish. O2 c, @, C- P3 }9 l! ^/ S
Default                                  : No
1 m, E: e; d: h* v8 kForced                                   : No
. n: W; i6 Q: X
1 M! N' h, w+ n( J$ E1 Q# g+ ]( tText #16
) K# f7 Z/ @1 ~4 CID                                       : 19
- o8 Q- q  |3 p5 SFormat                                   : UTF-8
' \' \4 y3 F% A: j& K' W1 U, PCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
4 m/ e* `* ^+ v/ t9 ]Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" X% w: y6 `1 q0 K2 Y+ `1 p4 HDuration                                 : 1 h 53 min
, f9 U+ w& r# `7 z' K2 F% p% uBit rate                                 : 42 b/s
6 x  R' N% N; n! K& _Count of elements                        : 1040
0 ]# o0 V/ V5 q4 C5 yStream size                              : 35.8 KiB (0%)4 E5 d$ V/ G# r- T) {2 s+ A5 F/ w
Title                                    : Swedish* [9 I$ J# U. a# o& O; c) _1 v
Language                                 : Swedish, M& v# D# T) Z, k
Default                                  : No8 V! Y$ `: s( l" f4 l3 d
Forced                                   : No
( o( m" K( b' O' @0 \% w
+ z3 ^; n4 |# |4 ~7 ]: ]7 BText #17
- [  C" e  I6 u1 ^5 DID                                       : 20
7 h4 x. \9 _- zFormat                                   : UTF-8
: o$ j+ I# u6 lCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% k, q6 N% ]) FCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ t1 B5 Q$ k9 ]9 m5 S
Duration                                 : 1 h 53 min
6 w+ T$ U2 ~: eBit rate                                 : 37 b/s& A2 l, ^1 i9 G
Count of elements                        : 1303
/ G. k; M; x, A% \Stream size                              : 31.3 KiB (0%)
! ?0 O; k; H9 l5 QTitle                                    : Japanese$ Y1 A* s2 H8 H& B
Language                                 : Japanese5 X' W+ t5 Z" k1 O) f
Default                                  : No" I5 e+ o! B/ h
Forced                                   : No
- N4 w% N3 L+ M5 s
- q, K: F; e9 _  SText #18$ l5 E, z5 s6 i1 t6 {  l3 D
ID                                       : 21
+ L% b& {" }& {- ^8 L! VFormat                                   : UTF-8
) ~+ _: D' L8 B8 iCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- i# ~  i* K, Y/ T. ^* SCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 M1 ]1 q7 c- r5 y( eDuration                                 : 1 h 53 min+ [) z# d: s3 x4 }9 ^- h% ^7 w
Bit rate                                 : 114 b/s
, {8 T* ^+ ?$ f$ I$ |Count of elements                        : 1358
6 q6 L& ]+ Z  [* d4 GStream size                              : 95.5 KiB (0%)+ Z' X) d% p0 z- P1 m1 @. Y6 I
Title                                    : Thai
& v; i" D9 y$ N6 N$ F0 iLanguage                                 : Thai* h% R: w$ \# s* b! c- n
Default                                  : No/ }( D6 F: E3 r8 G% b; ?: a, l- ^4 G
Forced                                   : No5 Y+ B+ `# v5 g9 }' l; ?

0 J5 |1 w* e2 ~* w3 D* V! wText #19
: E0 p0 ~- |# W& ]ID                                       : 22) R7 q* |  i& X( l# C6 J$ d
Format                                   : UTF-8
* A$ J+ A: J& ^* Q3 dCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 O4 c2 @7 o* e2 r7 nCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  I- n3 s8 K: A9 O, s7 q4 d) p* M1 wDuration                                 : 1 h 47 min
. S9 p; T! w! i1 s: VBit rate                                 : 54 b/s
; K" h/ i8 l0 T1 M/ e0 ICount of elements                        : 13327 }4 B% {& z: m3 g1 q7 |7 ?
Stream size                              : 42.7 KiB (0%)
5 Z2 ~$ G$ A8 nTitle                                    : Turkish
; [' @; a+ O, S! B( o" [Language                                 : Turkish
5 M" F6 K& g* VDefault                                  : No# P% @9 n8 _" }$ e% G
Forced                                   : No
# ], Z( E: p3 ~7 |% x6 Q3 \" K! B
1 g1 {( z6 u; T" s$ rText #20) J' Z. S1 K  a, n3 D
ID                                       : 236 ?0 J+ H+ A; o" Q+ T0 ]
Format                                   : PGS
! `: R4 K* c( `5 g4 Z9 jMuxing mode                              : zlib$ ^9 V* X# `# {) Y2 z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- Q8 c/ e, h5 p1 g$ C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 {' T) W# A, p, F2 t  hDuration                                 : 1 h 47 min& D5 x* r; U( _( W2 _/ x" N' B
Bit rate                                 : 33.4 kb/s
; ^# U& ^, i* P3 ~8 tCount of elements                        : 2670
  T. W$ z, R  H, s8 p' Z3 L$ s0 T' vStream size                              : 25.7 MiB (0%)
) e( k- d) X1 N6 g: ]1 {' ULanguage                                 : English" m* T( y% h: G7 s  \/ \
Default                                  : No. j$ i9 q* t3 D7 f6 c* R9 b' p
Forced                                   : No2 {4 o) Y' ~, N3 |
# @3 p: W9 S, M& ^) M
Text #21
6 `- b. a  }: v2 k1 n7 jID                                       : 24
; \2 j' k4 r' U& |: c- m& rFormat                                   : PGS8 z! I0 p- |1 o# O
Muxing mode                              : zlib. B8 G! v7 d: B, V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  _* E. m' {; ?( |4 c3 t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 Q. _; x% B- X
Duration                                 : 1 h 53 min
& W, }$ f, `7 y. w: @$ xBit rate                                 : 26.5 kb/s
6 m% K- Y4 J# c7 _Count of elements                        : 2614
: X1 C; Q: H) J, O( y4 [" ]Stream size                              : 21.6 MiB (0%)
* j& |9 f! A" W6 w& A7 I0 bLanguage                                 : French+ ]. V1 C  l& r# t
Default                                  : No
" z9 n8 R$ z$ G( s$ xForced                                   : No
' q  }  m5 W' n7 R0 J* Q8 T7 y% l) w+ B5 v
Text #220 F1 F) i: ^& T! R3 X2 J
ID                                       : 25
5 @8 E0 X+ `4 y1 }" zFormat                                   : PGS
0 w  k8 q0 E  W8 S9 j7 eMuxing mode                              : zlib) U9 g* B$ u# x1 F2 {- R! s$ P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 i1 N* s, N) v5 Q% l8 M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ A- x- _2 c1 K2 P& c. w  B' FDuration                                 : 1 h 53 min
' s# i  i) [, A1 S" ]6 IBit rate                                 : 27.4 kb/s; z" ^5 Y8 S8 x& Q6 l7 B$ ~& {
Count of elements                        : 2586
, [+ n+ K" h& M! QStream size                              : 22.3 MiB (0%)
8 M$ l8 _* n; H# j. nLanguage                                 : Spanish
: p& q% J" z/ h. l2 t( rDefault                                  : No
+ O8 b2 C& o: b, ]0 C3 M* ^7 l  vForced                                   : No: W! s9 W* t3 D9 q+ R2 [. {8 V
7 a, [( C! O: T) j, A
Menu' z- Z$ ^  q" m, u, d
00:00:00.000                             : en:Chapter 01) C; m9 u3 G' b* k9 N+ e
00:08:16.496                             : en:Chapter 02
  @. v9 q* ^4 E/ T( \00:12:23.284                             : en:Chapter 03
6 b7 {' t9 q/ [" D5 x; j00:18:56.885                             : en:Chapter 046 \: Y! Y2 c9 Z8 k) p
00:24:30.218                             : en:Chapter 05' O% ?9 M, g: \9 ]0 [- ^
00:31:35.101                             : en:Chapter 06
7 f5 x8 a! K' f00:36:14.338                             : en:Chapter 07+ y2 D9 d3 b! H5 Y
00:41:26.984                             : en:Chapter 088 }5 i: L5 G  L$ S9 X4 ^! c
00:48:05.090                             : en:Chapter 09( F9 z6 _1 q5 \  x9 R/ L: f
00:53:18.403                             : en:Chapter 10
8 y/ d. L. G* _/ O1 F& @, j00:59:13.258                             : en:Chapter 110 M! [6 H/ S/ `
01:05:53.199                             : en:Chapter 12, w& d, K" }5 K( t) F5 E
01:12:02.943                             : en:Chapter 13
' c8 ^4 y$ T% N6 j: o/ O; R01:17:32.898                             : en:Chapter 14
2 a% K" ]4 U! f+ Z# @# j01:25:00.220                             : en:Chapter 15
$ N, \) Z9 V4 w0 u+ _: ]" l01:34:41.842                             : en:Chapter 16
Uncharted.2022.2160p.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-NOGRP 11.83 GB& A5 U; q6 d/ O) O! ]7 B+ F

6 F9 y0 i" H8 P6 E- D% }- oVideo# w+ i* x# a" ]
ID                                       : 1
. u: S; a, q  c; h7 j4 UFormat                                   : HEVC2 [" j2 I% b8 y9 B1 m
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding% y) _" a- L1 T, N% g( p
Format profile                           : Main [email protected]@High
6 P- d8 L1 `* \5 l8 Q" P4 D( @Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC( P4 ]7 {) v7 |
Duration                                 : 1 h 56 min
7 p" J6 Y& G5 y" b& uBit rate                                 : 12.0 Mb/s' Z5 f  }4 Y/ m( F# N1 j& a8 p2 G
Width                                    : 3 840 pixels! F2 ]6 e* Z4 d' R5 y: h2 c
Height                                   : 1 580 pixels" s2 u! O+ B4 S) N  U& v: z
Display aspect ratio                     : 2.40:1
, h' ?7 k6 n5 ~- j2 zFrame rate mode                          : Constant( s0 x1 D( t+ G& p. c
Frame rate                               : 23.976 (23976/1000/189150) FPS; t! G% Q" U$ M+ r* ]
Color space                              : YUV
3 p2 n9 y/ z% K9 E) `1 M5 u3 @Chroma subsampling                       : 4:2:0
9 Z. F* o0 a* MBit depth                                : 10 bits
! ]  t3 k2 H" q) e; I' Z9 P/ dBits/(Pixel*Frame)                       : 0.082$ R" I# l% M+ N" G  a  m& i
Stream size                              : 9.71 GiB (82%)
% C5 v& L2 o( u1 y$ cLanguage                                 : English  J5 n- D/ q/ t1 ~* P- c
Default                                  : Yes  R, i( n" X* `: Z
Forced                                   : No
+ F0 `' }5 |" X% [& nColor range                              : Limited
- D8 f0 T# ~8 q" p$ CColor primaries                          : BT.709
8 @/ M9 A, H' o. D7 [6 c% yTransfer characteristics                 : BT.709$ W) w4 A  k# d% u- ]
Matrix coefficients                      : BT.709+ Y$ b1 L5 B/ ?( e2 H  Q

/ s6 u9 r: ^5 m( m8 jAudio #1
1 x, l. ]0 r) q+ rID                                       : 2
$ ]$ d' c' x3 m0 q6 L- M5 OFormat                                   : DTS XLL  s& O  l# ?( {# l2 Q$ G
Format/Info                              : Digital Theater Systems
$ b! F8 X- Z0 SCommercial name                          : DTS-HD Master Audio/ O; G+ u- b- d- ]% f: e( ~
Codec ID                                 : A_DTS
7 o6 X- b" i7 _# U- d0 c8 ~& \9 RDuration                                 : 1 h 55 min
% [3 J/ s  d5 y+ g$ f; D+ eBit rate mode                            : Variable/ c4 _, s: k+ S5 Q9 w& Z, s" M
Bit rate                                 : 2 213 kb/s
+ T* G5 J) g* K5 `Channel(s)                               : 6 channels1 u9 j* I+ _' O  ]  z
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
% u% F( Y3 z  h( s' D/ l% xSampling rate                            : 48.0 kHz' |( ~) E. ^7 }
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
8 w$ _5 Y" \/ n) @* P" xBit depth                                : 16 bits/ ~; E; h6 B$ N7 ^, ^7 T
Compression mode                         : Lossless
( z8 U& X7 L7 \' G" B5 N9 ADelay relative to video                  : 3 ms
/ x. O- E6 p9 U/ I6 ?- `* w; i" tStream size                              : 1.79 GiB (15%)# P% a+ L0 f2 H  {, H
Title                                    : DTS-HD MA 5.1' O- e& S- X! I# l% [# |
Language                                 : English- \$ v& Q+ D1 T. h( d* t
Default                                  : Yes
. j+ M. G% Q" W4 a: bForced                                   : No
! F3 t, L! G! Q2 j: @5 M9 M
/ ~: ^; `2 S* m2 p: ^) ^3 P( dAudio #26 @% g1 S, X: k4 E
ID                                       : 3% k! T+ d% x& Q4 l5 B/ r
Format                                   : AC-35 ^* b) c1 x1 _% L2 z. m# x
Format/Info                              : Audio Coding 3: ]8 U" p6 u/ I3 L8 m  F1 ]: s
Commercial name                          : Dolby Digital
2 O; s5 [2 d& t& C3 ~# gCodec ID                                 : A_AC3
7 J' D1 \; S5 z' s# q" E6 t4 a4 EDuration                                 : 1 h 55 min
6 K1 t! }' j5 L! N- t5 o  m. c9 bBit rate mode                            : Constant
* p. m7 E& `, Q; X& tBit rate                                 : 384 kb/s
6 f; s5 ?. |4 D, x5 f! I0 `Channel(s)                               : 6 channels( P% N5 Y$ b* i& R1 J) K* P: L. d
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs* t$ ~* U% x- |) {0 G
Sampling rate                            : 48.0 kHz" D4 Z! Q! |9 O" x5 W
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
* Z8 z5 L+ S" _1 J7 b+ ICompression mode                         : Lossy& q2 m6 I: F$ }, P. ]( p; y9 a! }
Stream size                              : 318 MiB (3%)
3 L  D1 v7 G: n& u9 I4 X% SLanguage                                 : English
3 m: I1 e% @9 MService kind                             : Complete Main$ l  t0 r) ?; w4 V0 L
Default                                  : No
/ Z4 a" p1 x9 s/ ~+ `Forced                                   : No0 a  O, ^# d0 q$ Y
, o3 s; E* z+ j$ i- {, y
Text #19 R4 d' F; N( x0 Y& u  s) y
ID                                       : 4
; v9 i# j' D+ p' A: sFormat                                   : UTF-84 f; v* v6 G% J$ N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 F! I) S; T! r+ ^Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. }* E- N+ h4 [/ I1 ]: j$ o/ }# I
Duration                                 : 4 min 20 s& I! y% m; l+ v  }, _# J, t
Bit rate                                 : 18 b/s3 Y! N$ T% K. x
Count of elements                        : 24
: y' U, w- y8 J% C# j4 OStream size                              : 593 Bytes (0%)# B3 C3 [# j) _4 F5 W: `2 v+ |
Title                                    : FORCED
# ]2 Y3 M% B, r4 XLanguage                                 : English
3 N, X* s# o1 n7 @) Z& sDefault                                  : No2 K) j8 ~1 I( w
Forced                                   : Yes- _2 k) X( y6 I, s! U; D! ?+ m
5 H5 Z7 P8 o" h5 x! q* ~5 H
Text #2
/ X* G9 ~" \2 _8 @ID                                       : 5
3 j8 i3 _: P: F7 y/ qFormat                                   : UTF-8- g1 D% p  z7 u4 A6 v) _0 \- k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 a+ I1 K5 M' S- K$ b* S( G
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; g6 j  l1 v# Y+ cDuration                                 : 1 h 47 min
. A* N2 Q8 ?8 b1 {: FBit rate                                 : 57 b/s, P+ O) H0 q" W; s& l" y
Count of elements                        : 16289 f7 m# A/ Z, C) n
Stream size                              : 45.0 KiB (0%)
/ \, ]* F0 F5 c  D$ O( H0 }Language                                 : English* l6 V) B6 H8 n% ]
Default                                  : Yes: C+ E. n& k+ y& Q) _' w3 Y
Forced                                   : No2 p! u& H1 \6 Z- C
4 {; y# b9 J/ L/ c9 m5 H& C
Text #3
% p6 Q* ?/ }' H. ]* m7 hID                                       : 6$ h$ Y! l2 i3 k' F  P4 Q$ H
Format                                   : UTF-8$ E& r- @9 Q7 Q- p' V/ w9 P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# c. C  E, Y* }) T5 N' l4 L
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 h, x/ e6 m$ e8 \- y0 L1 KDuration                                 : 1 h 54 min
! s0 W$ ?4 ]( k9 ], a* I: zBit rate                                 : 66 b/s, b( o# e. ]; A. p. b% [
Count of elements                        : 2054/ ]; S: R5 Y! Q& i# d) X
Stream size                              : 55.4 KiB (0%)5 [' a% h( s% k
Title                                    : SDH* u" ], H% V  t& C4 s; P1 W* y5 g
Language                                 : English
  S! p7 G6 V4 ?7 M( sDefault                                  : No
2 u! y( m. j0 h4 Q9 r' |, I, a& K4 pForced                                   : No
0 I6 s+ h* ~/ W+ N( n0 b, G& ?7 ]2 z8 ]# Q$ q# p5 @
Text #4
  U$ E, D; v9 E% Y# X7 GID                                       : 79 }% d9 V+ w$ h  e) @. j: I- s
Format                                   : PGS( G/ ^7 [* Z5 e
Muxing mode                              : zlib0 p5 x9 R4 K) w) _2 n0 T
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 M9 O2 [- U) j4 q7 V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. j* R- G1 J* u9 c" d0 T8 r8 u% yDuration                                 : 1 h 48 min
9 ~$ V$ o  M' s3 h9 r6 {7 n& cBit rate                                 : 39.3 kb/s
% y; A8 K: z4 C& G* Z3 h- VCount of elements                        : 32057 [7 @% Z* ~# U9 g: g5 [
Stream size                              : 30.4 MiB (0%)
( y' O/ p2 f8 }. \Language                                 : English
# K. l! _& d& `. p: O# z7 s. |Default                                  : No0 f9 I0 a2 t1 k5 W  C. w; Q
Forced                                   : No
* ]5 X3 E3 C; m( q5 W9 r
# f( P4 T: J" B8 \! J* P- NMenu2 ~/ S. a: b, h/ m
00:00:00.000                             : en:Chapter 014 L, \( F/ B" e. e+ Y8 ~' Z1 [
00:08:16.496                             : en:Chapter 02
8 P& N# o5 P6 G1 D- e1 i4 x00:12:23.409                             : en:Chapter 03& S, g% g% `: x" _, D4 J9 E1 n
00:18:56.886                             : en:Chapter 04
; C2 _/ B) P9 P# l$ \% a0 Z00:24:30.219                             : en:Chapter 05" b' @% ?7 |* P* y# ?$ @, k
00:31:35.102                             : en:Chapter 06# V& q7 W$ {4 E
00:36:14.464                             : en:Chapter 075 I- v; ^! X. d: Y/ n5 K
00:41:26.984                             : en:Chapter 08
1 [3 R1 W' ?) w, f& j0 T00:48:05.174                             : en:Chapter 097 D% i; r1 G" a8 h' _* \1 o
00:53:18.404                             : en:Chapter 10
9 [+ f# u  p" Y00:59:13.258                             : en:Chapter 11, B" ?9 B, v( D' ]. U) Q
01:05:53.199                             : en:Chapter 126 y: `; w$ U: ^$ r% H+ }
01:12:02.944                             : en:Chapter 13  {( J) Z1 o5 c( Q0 ?8 V8 L
01:17:33.065                             : en:Chapter 14
% |  T; i; u1 E: z01:25:00.387                             : en:Chapter 154 v5 ?+ p3 J% i8 S) _, [8 v0 ]" A
01:34:41.843                             : en:Chapter 16

, X/ z& q; J0 B( w2 _% W' {# _" l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

52

帖子

302

积分

Sponsor

金币
82 枚
体力
107 点
wade414553085 发表于 2022-6-25 09:58:21 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!* V# R9 e- K8 h) p, ]
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!8 X3 E+ g7 ]; g. x6 X" L+ U1 H

4

主题

1440

帖子

4533

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
1670 点
QQ
davidqin 发表于 2022-5-11 12:26:47 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
, ^6 j$ o3 L# w至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!: m) B6 x+ r, Y8 {) s: y

78

主题

4334

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2456 枚
体力
6228 点
lanpanshuma 发表于 2022-4-26 10:02:18 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
; S3 L8 c, p5 i& i! [至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!% T" ^. t  c$ P& E% Z5 R

2

主题

655

帖子

3641

积分

Sponsor

金币
448 枚
体力
1930 点
QQ
ccfys888 发表于 2022-4-25 00:22:17 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!' O. x% ^6 A) X
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
+ K) V7 O, X& ^" d1 W, @5 L

0

主题

469

帖子

4138

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
3192 点
QQ
szlj74 发表于 2022-4-25 13:48:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

24

帖子

272

积分

Sponsor

金币
91 枚
体力
130 点
ww48843589 发表于 2022-4-26 13:22:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了

0

主题

25

帖子

595

积分

Sponsor

金币
131 枚
体力
388 点
4392 发表于 2022-4-26 13:51:06 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
' \1 \8 D' L- AAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
1 G- t% B( F/ o9 G+ y  X/ M

0

主题

28

帖子

363

积分

Sponsor

金币
89 枚
体力
209 点
xxjjxxjjjxx 发表于 2022-4-26 16:20:24 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

0

主题

75

帖子

526

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
367 点
QQ
sj19920312 发表于 2022-4-26 19:08:01 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
0 U; e- E4 y0 ?; K5 U& D% O5 |祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!) ]9 h) w" F/ n; f5 }0 j& |* ~* T, u

0

主题

152

帖子

1065

积分

Sponsor

金币
338 枚
体力
419 点
defend 发表于 2022-4-26 19:46:36 | 显示全部楼层
很好的资源!谢谢!

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-4-26 22:23:11 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。- b; m7 Q4 _' s2 m; o
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
: C- n1 ^9 Q3 m: a

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 05:40

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表