BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 179|回复: 15
收起左侧

[蓝光原盘] 神秘海域/秘境探险 [REMUX无损版] Uncharted 2022 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 31.39GB & 24.97GB

[复制链接]

8876

主题

9070

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13235 枚
体力
12282 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2022-5-1 20:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
' J3 [* v' n/ s+ |) r  G) \
8 u- H% H% ~0 `+ e( p◎译 名 神秘海域/神秘海域:德雷克船长的宝藏/秘境探险(港/台)
: U0 A8 x# O: |◎片 名 Uncharted / Uncharted: Drake's Fortune" t" t6 s3 u1 Z6 M0 E
◎年 代 2022
% {) L- [0 Y; d( {1 q& K; z◎产 地 美国/西班牙
- F4 Z: U, F+ u$ a◎类 别 动作/冒险1 i- g7 N% z" y9 T6 m+ b
◎语 言 英语/西班牙语. l! _- r0 p9 [
◎上映日期 2022-02-18(美国)/2022-03-14(中国大陆)! i/ c7 z  _0 N1 h, z) t
◎IMDb评分  6.5/10 from 86,287 users/ y; h8 d* R! i9 ^
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1464335/7 P# `3 ~) Y" b: H
◎豆瓣评分 6.3/10 from 58,602 users
" L; r# g0 T! Q: q' a9 Z3 f6 F◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3822687/- @' w" ]8 W" }
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD  9 K1 T4 t# B/ _9 j
◎视频尺寸 1920 x 1080
) e3 m# Q1 A* `3 k; \) P◎文件大小 1DVD 31.39 GiB & 24.97 GiB. E8 o; c. r8 j
◎片 长 1 h 55 min
% i/ V: f" I( _◎导 演 鲁本·弗雷斯彻 Ruben Fleischer
" L; W& l: X4 K$ a( F# l◎编 剧 雷夫·贾金斯 Rafe Judkins9 N8 L0 {* J  X1 l" I
     阿特·马库姆 Art Marcum1 `5 `) A* u% e: O! j
     马特·霍洛维 Matt Holloway
6 U2 q4 R0 d2 c+ g( k◎演 员 汤姆·赫兰德 Tom Holland
  f; A- y/ t# C6 m9 L; ]     马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg0 K5 i' K- y* ^/ f0 t4 k! I; ]
     索菲娅·阿里 Sophia Ali
5 P: o8 H: M+ }7 B. p4 |     塔蒂·加布里埃 Tati Gabrielle+ Y  o0 V- w$ \
     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
' t4 d4 s& R, j; o& j; ^     史蒂芬·威丁顿 Steven Waddington
5 p3 x5 ^2 C- W# d9 P: \7 ^7 p  ], b     乔治娅·古德曼 Georgia Goodman
9 T1 }; s7 c8 U     迪尔梅德·默塔 Diarmaid Murtagh) o2 h, \# F7 i$ p" j
     约瑟夫·巴德拉玛 Joseph Balderrama# q& B0 _# s8 ?9 Y
     阿拉娜·博登 Alana Boden
2 A& u# Q$ C9 K  C2 i5 d     罗伯特·马瑟 Robert Maaser
, K7 o5 f. r8 v4 g( m5 h     埃斯金迪尔·特斯法 Eskindir Tesfay) F( U% Z- a8 z9 m
     曼纽尔·德·巴拉斯 Manuel de Blas' L- U7 m0 g) z. O$ K! N( W
     帕特丽夏·梅登 Patricia Meeden2 L# C+ i; O, G
     诺兰·诺斯 Nolan North7 Y3 h2 a9 `" W' F4 F
     吉米·哈特 Jimmy Hart: u/ h! {, B" V- N1 E% {
     皮鲁·埃斯贝克 Pilou Asbæk
- G; j( D6 M4 b; _     莎拉·佩特里克 Sarah Petrick( {; Q2 K) B9 j& h
     平吉·莫里 Pingi Moli  3 F, ~. @6 N0 V5 i
     蒂尔南·琼斯 Tiernan Jones  
, D7 A& p2 `" v# g     鲁迪·潘科 Rudy Pankow  ( j# a! f& p- g
     乔纳森·法伊拉 Jonathan Failla  : [, f8 l" ?1 O6 |
     安东尼·托马斯 Anthony Thomas  , d8 e/ E( e9 k( w8 L' k
     彼得·锡顿-克拉克  Peter Seaton-Clark  . c  y! f8 b, P8 K) e, ?* H
     查尔斯·罗文 Charles Roven
# q& \" e" k5 C: p+ p# T/ W- Y     阿维·阿拉德 Avi Arad
. a; J) U' l0 N) `     亚历克斯·加特纳 Alex Gartner' h+ B4 e" U& G3 T7 f
     阿里·阿拉德 Ari Arad. G9 H3 L+ R; U( }. K
     鲁本·弗雷斯彻 Ruben Fleischer
& x) a4 U: @$ s! o- o, u     阿萨德·齐齐尔巴什 Asad Qizilbash
2 P. I$ T0 [; |. ]     丁正勋 Chung-hoon Chung' M% d' H: F3 k
     玛琳·斯图尔特 Marlene Stewart
. C& n0 B0 Z- o7 X6 U0 o     贾斯汀·理查蒙德 Justin Richmond
( H' l* ]( q6 F$ ^, d: l& N- O- U5 M7 l* S) r& |, V3 D
◎简 介   
3 N& z, L: I) d# d2 }4 V' `3 A
! c5 L% ]' o" t+ G) T7 [ 足智多谋的内森·德雷克(汤姆·赫兰德 饰)和经验丰富的寻宝者维克多·苏利文(马克·沃尔伯格 饰)组成搭档,追寻费迪南·麦哲伦500年前遗失的宝藏。一开始,这似乎只是个简单的寻宝工作,但很快演变成了一场惊险刺激、横跨全球的竞赛。他们必须赶在冷酷无情的蒙卡达(安东尼奥·班德拉斯 饰)之前寻得宝藏。蒙卡达坚信他和他的家族才是宝藏的正当继承人。若内森和苏利文能破译线索,解开这世界上最古老的谜团,他们便能找到价值50亿美元的宝藏,甚至还可能找到内森失踪已久的哥哥……但首先,他们必须学会通力合作。4 G& h( h) F& c9 K3 @% j$ V4 H
6 C: y9 u4 S/ c( O* T5 o3 v1 a
 Street-smart Nathan Drake is recruited by seasoned treasure hunter Victor "Sully" Sullivan to recover a fortune amassed by Ferdinand Magellan, and lost 500 years ago by the House of Moncada.' f( I2 N  _4 T1 Y
) O# b0 Q! z# k
4 F" |/ F0 @& h" v. z- C  q: d
Uncharted.2022.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 |4 c; z  Q% j4 h" _' ~

' T4 z0 \2 B, [Video
. v( N8 `) E/ _6 t6 ~0 p6 S; K0 ^ID                                       : 1, C* z0 G# Z' x# E% D: s5 z
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
8 \1 @! F& J, ^. v( lFormat                                   : AVC$ i' X5 Z0 N* }8 \
Format/Info                              : Advanced Video Codec
* X" u& s; z6 A4 g9 s" QFormat profile                           : [email protected]) T7 h6 W9 p9 X$ x
Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames2 O7 i; y0 v8 t% H; f
Format settings, CABAC                   : Yes- ~, F6 p( |2 |0 y% U3 C% _2 }1 V
Format settings, Reference frames        : 2 frames. G$ A, h9 |2 }" P
Format settings, GOP                     : M=1, N=10, b1 N2 y  P8 ^* E
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC/ H$ N3 E" L2 ~. g
Duration                                 : 1 h 55 min2 x7 w  I6 n* T  C, m
Bit rate mode                            : Variable& ^% j9 W4 H. C& c1 U
Bit rate                                 : 24.8 Mb/s8 n" U1 H1 z% i8 V* X
Width                                    : 1 920 pixels* J. F( X& X) q/ r+ D
Height                                   : 1 080 pixels
9 `# v! d& {) k5 H+ \6 pDisplay aspect ratio                     : 16:9
& a( S1 {7 F( sFrame rate mode                          : Constant
4 b  g) Z0 \8 xFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS* j& I0 X8 a( O
Color space                              : YUV' P$ ]* ?2 S% d6 I& |
Chroma subsampling                       : 4:2:0
+ |: a1 N  F7 Y# l4 tBit depth                                : 8 bits) x% O" ^8 G2 P0 n' f
Scan type                                : Progressive5 g# E! E8 R8 v, t  ]7 T0 v9 q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.499; Q! K+ K) W( n5 Y  A
Stream size                              : 20.1 GiB (64%). G8 y. h% s* M; o  d/ ?. M5 f& s
Language                                 : English( K4 @, @7 _* _9 y0 l
Default                                  : No8 p, |( r$ T1 G: S5 Y  d, l) z7 i' f
Forced                                   : No
, c* u" A/ W9 r) h9 K7 |' sOriginal source medium                   : Blu-ray* U5 d" k6 w% h; \; v5 j

3 m0 x8 n/ m9 n7 CAudio #1
  S3 f) n; U* l9 S# d. GID                                       : 24 g2 b" X  `8 R$ F) }3 f
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)! P, `+ N* m4 c- N
Format                                   : MLP FBA 16-ch1 ^0 S5 S& x+ \3 u3 j
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
! K: e4 A$ \: B; ]Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
1 z8 n: y0 d# t5 h) r2 w% @Codec ID                                 : A_TRUEHD* X: N0 U4 O  p. b  n
Duration                                 : 1 h 55 min# [0 Z" Q& B: V: p8 t$ l
Bit rate mode                            : Variable
) a9 g6 |9 X* m1 g& i" [Bit rate                                 : 4 081 kb/s$ f7 E6 F" [, C# E6 a- J/ f
Maximum bit rate                         : 6 975 kb/s3 J& z) X. S! u) H" B3 [% Q
Channel(s)                               : 8 channels6 m8 u" e/ _0 x; Q8 ]# N( j
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb6 e9 ~5 }+ i, |
Sampling rate                            : 48.0 kHz: K. j7 b" @7 b2 A. J5 I
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
. [% Z( ]( G6 E4 ?# s1 MBit depth                                : 24 bits6 ?+ [) ^+ M/ B/ H
Compression mode                         : Lossless" s+ S* X- B. x9 O6 v* Q8 t: g
Stream size                              : 3.30 GiB (11%)
4 c& z# I" V( \8 wTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos
5 `+ Z6 F3 `. _$ w9 d$ dLanguage                                 : English
  f# f# q5 v; d3 x5 lDefault                                  : Yes: F! _/ U& ^% }; R1 t
Forced                                   : No
+ X, j3 W, H/ r% F& }( H7 W0 J4 qOriginal source medium                   : Blu-ray
1 Z* }# q  B/ P3 L2 jNumber of dynamic objects                : 11& P8 O; f( k0 b% Z" ~3 Y
Bed channel count                        : 1 channel
4 h; Q, T  i+ V1 z0 |# oBed channel configuration                : LFE7 o& @" ?# W" G- p

* q( }' P) q; O2 u: U* O/ m) B* R/ mAudio #2
5 D8 S5 c2 F  S7 NID                                       : 3
3 J. \+ a5 X1 h0 F/ [: N* u  b  `Format                                   : DTS XLL
/ ?+ Q0 A6 ^6 _' MFormat/Info                              : Digital Theater Systems& S" ]" E0 S4 c3 G
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
3 V8 ?; c7 X% h8 ]3 iCodec ID                                 : A_DTS$ N# z& ?( z2 d# c' X5 u9 B
Duration                                 : 1 h 55 min
6 _6 h8 O$ S' s' C% J# f$ E" v; KBit rate mode                            : Variable% K1 E' y5 |- o, H9 k! ^+ c
Bit rate                                 : 3 921 kb/s
# S- K! j- ^- C4 f( aChannel(s)                               : 8 channels4 |& Z1 h: _6 k+ m& G/ j# G
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss4 ^) R, F+ ?- @+ [6 c: V
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* g, |6 j0 t  `; CFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
/ R' \* @$ v* I3 ^# g5 k/ wBit depth                                : 24 bits
2 ^( M# a: @9 z6 d& C2 NCompression mode                         : Lossless; E, T. i& e9 l8 @' i" f4 Z
Stream size                              : 3.17 GiB (10%)7 q8 s9 l2 Y) P9 c
Title                                    : DTS-HD MA 7.1: u+ X  X4 Q6 I
Language                                 : English
# j$ X+ \, {$ I6 TDefault                                  : No
! X% U# W9 e( C+ S( @2 qForced                                   : No/ b$ O: y. g% X# @
6 D( p# {7 V1 e1 B( K
Audio #3- P6 ?! F+ s6 e# E9 `: o; h% Y  H
ID                                       : 4
; f& {' K4 P$ Q/ O! O& UID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
) B: x3 D2 q  P% }6 ~% e  XFormat                                   : AC-3
1 B. t" J1 U) |2 G3 n8 E' z6 ]Format/Info                              : Audio Coding 3) {( t7 p/ S. U/ w; w% \
Commercial name                          : Dolby Digital
1 N9 I4 T6 ^5 B! g7 KCodec ID                                 : A_AC3* A; _# m2 E; q$ U* \7 G+ f, d
Duration                                 : 1 h 55 min
) ?3 H! [7 c. I& P* P1 f/ }, J2 ?Bit rate mode                            : Constant
; \- x! u- ]' b( vBit rate                                 : 640 kb/s
/ }* O+ [6 l7 l) y% s3 aChannel(s)                               : 6 channels4 N. Z! `. a/ p8 @, h6 z! c' U
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs) b( y. O, O/ L# W/ T# z6 L. p
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 K- l  g+ E+ }7 h
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- @, |& ]& y4 W4 [& W1 G
Compression mode                         : Lossy
1 v# l6 F% G9 g, K1 x  `. }' z5 MStream size                              : 530 MiB (2%)
3 H# h' t6 M3 h- gTitle                                    : DD 5.1
0 d3 u, m6 }& h/ nLanguage                                 : English
7 I# h) y7 `8 N, s: J  q: q8 QService kind                             : Complete Main. ~( ?; i' c4 V
Default                                  : No
' _! r. W0 |/ Y4 j9 y- AForced                                   : No
% f! D* |! ?- w! OOriginal source medium                   : Blu-ray) r% V: U% u( w) a9 D  R) r' N) h
# w' I5 h! |4 L
Audio #4: `/ L9 b0 N1 k' a& `- a; m. X
ID                                       : 54 x3 f+ v. p+ d+ B. J
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)+ Y3 S  V1 F1 c, F# Z+ s) v
Format                                   : AC-3, W1 G- r5 ], J6 W% ^/ u/ ?5 }$ d4 Y
Format/Info                              : Audio Coding 3
0 {7 C% C9 b% bCommercial name                          : Dolby Digital8 N8 I5 w; t5 i7 g
Codec ID                                 : A_AC33 O9 t+ z' X8 V$ w. K' U
Duration                                 : 1 h 55 min9 ^  n9 H/ d8 I
Bit rate mode                            : Constant
6 E0 L' i: b( _- z" dBit rate                                 : 640 kb/s
4 f& Z# ]1 t9 _Channel(s)                               : 6 channels
2 k$ l6 {' u. ^' ?Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs! n' ?+ z& Q- f
Sampling rate                            : 48.0 kHz
% ?$ L1 I  Q( P# j" v+ hFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& Q% q" p' j6 S0 E* A3 H! HCompression mode                         : Lossy
, C0 w9 Y4 q& L/ D: jStream size                              : 530 MiB (2%)
9 R% d5 X) b5 M; _. i9 h/ E% JTitle                                    : DD 5.1
" b6 T; q# \' i  DLanguage                                 : Czech* g0 h1 ]. U+ F% q" m
Service kind                             : Complete Main7 o( [1 [+ Y" Z; R9 j! ?0 i
Default                                  : No5 H6 i8 a: p' m6 Y8 W, N0 Y0 f, E
Forced                                   : No* a& c/ `( {0 d# L$ t
Original source medium                   : Blu-ray
( y3 O- C) R, B3 u; ^! Y- P. k2 V. s( }4 F' O' e. L
Audio #5
+ L& t# ?' h. Q( O  d8 C! oID                                       : 6/ \4 w8 q$ v9 C/ I
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
6 V; s! F* |4 X" I, Z9 `Format                                   : AC-35 }# y* ]# p3 e0 u# Z0 L
Format/Info                              : Audio Coding 3' h) t& B. Y0 i) ^, G! ?0 P
Commercial name                          : Dolby Digital( v0 Z" C4 o/ D9 S/ ^
Codec ID                                 : A_AC3  r) x0 p: P2 o& n$ w9 h" O
Duration                                 : 1 h 55 min
. S  M" c5 ~7 O$ d4 I- V% CBit rate mode                            : Constant" \4 s0 H( t/ ?. Q: Y7 P9 l& u( g
Bit rate                                 : 640 kb/s
$ B( W$ D0 E& ^: H" u. xChannel(s)                               : 6 channels! k: @; B; ?# x' ]+ p. \( c
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs! E% p, c& m3 j. Y- a6 U3 K5 r
Sampling rate                            : 48.0 kHz
: @" h' b4 `+ ^! {5 ]# P  k8 ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)5 I/ b3 P- g- c8 s' \7 C' V/ ~
Compression mode                         : Lossy( ?! }& x' \8 w+ m) U, T1 n
Stream size                              : 530 MiB (2%). C+ n* r; S& R' m2 J7 N
Title                                    : DD 5.1
# O, Z* R1 f( P( c: g* g' }Language                                 : Hindi
2 N4 ^$ c0 x9 B2 }9 C: cService kind                             : Complete Main! n' J! x! H0 \. p* V
Default                                  : No# C$ A, U+ A2 z$ s" o9 @
Forced                                   : No
6 V) f6 G3 X( t- k' `2 Q- ]Original source medium                   : Blu-ray
% M5 r" C5 h' q" H0 M7 L) e5 l
4 N# t6 T, k9 Q  AAudio #6( g. B/ A& Z* |9 j) d1 k& v! W
ID                                       : 7
2 f& H2 Z& o! VID in the original source medium         : 4355 (0x1103)( @+ J: y  B! N2 r  x
Format                                   : AC-3. N0 v8 E5 K7 ^0 q$ f( J
Format/Info                              : Audio Coding 3
' O" w& E8 F  v7 W, x% A4 z% i) m" _Commercial name                          : Dolby Digital5 V% C& ~- F1 \7 A* G# m: O
Codec ID                                 : A_AC3
6 c$ f5 r1 y; `; b; qDuration                                 : 1 h 55 min
0 g- T- F4 T! ^3 @) w; j. v( iBit rate mode                            : Constant
& A. k7 b- t5 {) R2 SBit rate                                 : 640 kb/s! ]4 K4 s& i4 p' L  {1 z9 z4 e6 v
Channel(s)                               : 6 channels0 H2 y" E2 x* |# Y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  Y6 {) C+ ^  Q" X& V2 T
Sampling rate                            : 48.0 kHz
' n" c# b& e& i3 H; R* dFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 h' Q$ s! x+ p, c9 @' W; o  P8 H& CCompression mode                         : Lossy
- J) V& ~* {) B- Y* mStream size                              : 530 MiB (2%)
1 k% p& e* \6 Q7 mTitle                                    : DD 5.1& D1 G* |- b* D5 }
Language                                 : Hungarian( U/ I) @- X4 j
Service kind                             : Complete Main
+ l7 t* ^1 u0 \3 B) M5 G/ TDefault                                  : No' z4 A" k- X; }' O/ V' t+ v
Forced                                   : No- `4 ~* e0 p0 @9 \" P
Original source medium                   : Blu-ray  J% w  h/ F: q$ d  O  a

$ ?1 {" O6 a+ [) A! nAudio #7% Y0 D! k! M2 @/ E9 S
ID                                       : 8; f: X# N5 y% S! J4 @5 F% l& ~5 ?
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)$ A, l8 X5 A* C8 x6 T- ~
Format                                   : DTS XLL
! Q# `6 u, v- ?, [Format/Info                              : Digital Theater Systems
6 ^0 U( `' l4 O* T  o1 C3 v2 c# hCommercial name                          : DTS-HD Master Audio# z; `$ G) V4 c" y' R/ l% _; X
Codec ID                                 : A_DTS: v1 h  |; R" F" B$ f0 T
Duration                                 : 1 h 55 min
: _9 R/ G% [7 f+ ^Bit rate mode                            : Variable2 {5 a0 ?3 I) t+ A" V
Bit rate                                 : 2 209 kb/s
# Y, [; b. P7 H  c7 T2 JChannel(s)                               : 6 channels
' w, l; W0 ?* ~- ^1 Y* S/ lChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE4 L# g0 w0 _/ |& S9 y5 c. E. l7 A
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 o/ U# N* n1 n% w& K$ _
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)' g8 ]  s8 R$ X1 }6 y1 m/ k2 |
Bit depth                                : 16 bits7 c6 ^* T+ q' S
Compression mode                         : Lossless/ z1 Y0 g, m; x6 I! T
Stream size                              : 1.79 GiB (6%); K. ?# ?" A' l& G* j; b- P8 H
Title                                    : DTS-HD MA 5.1* E5 J. {9 R' ]
Language                                 : Italian
" Z, p& n  ~4 P  @& V9 G3 Z) UDefault                                  : No
2 S0 U# \! H# d& Q6 BForced                                   : No! Y" _; e* l0 p# V  H
Original source medium                   : Blu-ray
5 q8 K5 j' Q. o! t3 g7 F% }( _
3 v- G* I/ O6 Z5 WAudio #8, `% n- \4 q" B- o- D
ID                                       : 9
/ u3 f' L7 s/ kID in the original source medium         : 4357 (0x1105)3 O. V" y/ ~) B( _5 @
Format                                   : AC-3$ J7 X5 ~3 L$ f/ @- X8 M  ~% w! Y* e
Format/Info                              : Audio Coding 31 w/ k; g2 e' u, E6 |
Commercial name                          : Dolby Digital
+ e# C# a; J6 MCodec ID                                 : A_AC32 x) p* X6 c+ N, e- [
Duration                                 : 1 h 55 min
! h8 C5 l9 `! O8 j; f9 h+ RBit rate mode                            : Constant
7 u  c8 R! f+ B# Y, c2 kBit rate                                 : 640 kb/s
# o1 q, s$ E! L1 g: d. GChannel(s)                               : 6 channels
' X, F8 |/ h# H+ F) [7 LChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs8 Z# ?: v* p* M& {) M
Sampling rate                            : 48.0 kHz. T; v7 z( _# X" y7 d1 I
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
- j5 ~, r! C( q9 y. \Compression mode                         : Lossy
! b) ?5 x' ^$ O% M* nStream size                              : 530 MiB (2%)7 E' w. v( _) q
Title                                    : DD 5.1
& k$ P' k" r. B  w2 i! CLanguage                                 : Polish% `1 _3 }7 a6 A2 [. W) d
Service kind                             : Complete Main
* f0 K8 P6 q% E* Q# u+ _0 |Default                                  : No
; L8 ?& K7 c8 l1 |Forced                                   : No
2 a3 s, ]' N: U% k- @& Q- ZOriginal source medium                   : Blu-ray$ }1 s, i5 h6 p' u7 y; r2 C

( P8 ]( d* H3 K5 zAudio #9
# y9 b. f5 X; i3 V; y2 IID                                       : 10  B( b. p2 c; m& s7 p
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)/ Q, F+ ^. S$ j( w* a
Format                                   : AC-3
2 u" V, V7 Z9 ?* l+ J- R( W, r* hFormat/Info                              : Audio Coding 3
7 j  c0 O( d- S& s. ICommercial name                          : Dolby Digital$ t' C) c6 Q: R7 M0 l
Format settings                          : Dolby Surround  N0 M% H! Q- w7 u
Codec ID                                 : A_AC3
) ~3 N6 o5 O% l" L0 \" xDuration                                 : 1 h 55 min
& \! ?9 O% h) IBit rate mode                            : Constant. s% z; |0 D6 i- w0 |- Y4 C
Bit rate                                 : 192 kb/s
/ ?5 p/ J7 p, }9 y. y( oChannel(s)                               : 2 channels
1 `% T# k* _, t# M4 x6 Z  HChannel layout                           : L R
7 y* i+ d- S& w- h! k4 `, m2 y6 bSampling rate                            : 48.0 kHz8 o5 d- f: r( \; c" k9 }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)" ~5 C" H$ b( B. Y2 l, v
Compression mode                         : Lossy* A( R- |  Z2 e1 Y: a" w; t  @( j
Stream size                              : 159 MiB (0%)
* L3 w' T7 i! v' c: |7 L; Y6 rTitle                                    : DD 2.0
' j0 y8 b9 ~4 ~. j- E1 MLanguage                                 : English
9 P5 Q6 I" K2 M8 ?+ HService kind                             : Complete Main" Y* I+ L7 Q+ i! C7 M1 F
Default                                  : No
7 o" z5 D/ w. x& S% B& JForced                                   : No
1 C* Y  X6 o0 ]* h" P% V, o/ gOriginal source medium                   : Blu-ray3 ~3 I% \. O& m+ l- A7 p+ j# G

5 J* n" ]3 x1 \/ L" }+ q. QText #1
  H# x. E- j3 C1 h7 W5 G4 d8 OID                                       : 11+ x: }; h1 ]7 l! b5 t
Format                                   : UTF-8
# [0 V& k; O# z9 a- [8 d2 oCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* i8 f& _) I: s) x" }Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* i; a9 E# {$ e
Duration                                 : 4 min 20 s6 q4 q$ [/ f5 f0 ^
Bit rate                                 : 17 b/s
7 R8 X; j; j3 L& w7 W0 m8 u: p- PCount of elements                        : 238 }6 j3 V. p1 e: }: A9 U1 u
Stream size                              : 573 Bytes (0%)- p, I  R( F2 ~, ]' G6 N% \
Title                                    : FORCED& [. j% E' @, H+ W
Language                                 : English( `4 B# z7 L, V" Y; k! g
Default                                  : No
6 E; w, Q8 B  p2 j  U/ ?7 [+ tForced                                   : Yes5 P. P7 [8 v! e  y, c$ q

" \) Z8 t% x7 N" RText #2: O4 D4 Q$ J+ m4 w$ g
ID                                       : 12
8 a# B# {' W. S7 `2 t3 M$ u& PFormat                                   : UTF-8
2 d9 L8 \# g9 V' w  OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8# T' q6 Q" b0 X% c- }5 z1 c1 R
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& A( B* t  a* l8 }$ h8 w: j8 K
Duration                                 : 1 h 47 min
- G/ `3 S! n$ V: ~% n/ h. dBit rate                                 : 57 b/s
( b3 c6 X& k- `9 F( w& VCount of elements                        : 1409# B$ H/ P7 D; W
Stream size                              : 45.3 KiB (0%)5 O% R6 j9 H& j3 j) W
Language                                 : English
3 @# [1 V+ g6 r4 m5 gDefault                                  : Yes
; U$ f( j# N+ s' Y( g# R' dForced                                   : No
/ p! C' O: G: i6 Y& j, Z4 r+ P6 E9 U3 W$ H4 t- J, ]
Text #3
6 j9 A: k6 i' p: c) U3 d# PID                                       : 13
3 ?6 R! @, P" B' p" e8 AFormat                                   : UTF-8  E' t) k9 z& \: @
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! }) Q3 l9 |' FCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
& r  y9 N0 P& Q) Q9 y; ^Duration                                 : 1 h 48 min
; N7 G  |8 ~$ ]5 Q1 x) f" YBit rate                                 : 63 b/s6 }) m/ X) D* E( @: q
Count of elements                        : 1559' r, s' @* U# N4 f1 H9 v
Stream size                              : 50.0 KiB (0%)2 a: O0 x4 b$ T# p8 a
Title                                    : SDH
+ a9 Y% \' b5 W# }% mLanguage                                 : English
* W( d/ R- {% ]) U4 uDefault                                  : No  f/ \3 ]- P: K- Y
Forced                                   : No+ ~) \. c0 }' V  u9 d1 Z+ I5 C  ^2 l
4 ~! k0 u" \0 }) A) u  q3 G! u
Text #4
# L8 k3 E1 I' `( }ID                                       : 14: I/ J3 P( _3 w( w2 o" c3 l
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200), \! X; w' P7 g0 x+ s/ `
Format                                   : PGS
# D! N7 I6 o) C5 P+ H2 y3 GMuxing mode                              : zlib# h9 I! B+ ?3 o5 [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 R$ }, Y5 n/ G( g1 z, A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( E( n) U: v; i$ ODuration                                 : 1 h 47 min7 @; ]0 Z1 P2 B- O; D- o% W3 m) w
Bit rate                                 : 33.4 kb/s
' v# d- d3 C$ ~Count of elements                        : 2670
8 [* L8 ~% a! n. S# a- }Stream size                              : 25.7 MiB (0%)
7 N8 ^$ k( _; u6 Q0 ^0 rLanguage                                 : English( n2 l! v' k- t
Default                                  : No
$ ^$ ?3 U  q% s% D# D2 _. H. zForced                                   : No# j+ h7 d. E, l
Original source medium                   : Blu-ray
6 a' ?4 w5 p4 ~/ l3 `! P; Q8 a0 F0 I  E% X
Text #5
$ F/ i& Q+ k! C8 O& N5 h3 e& fID                                       : 15
3 i, a; Q9 G8 O8 i/ C# x" O2 `ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)7 G6 D7 U/ X$ ]. l
Format                                   : PGS- X+ `6 s- g/ p6 r7 D
Muxing mode                              : zlib# m" w4 w1 e; @5 F# k0 B6 n! N  F, h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* E: E+ N# G1 ?1 i0 oCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# x# ^, o" T( W8 b1 C; E
Duration                                 : 4 min 20 s
2 \: l3 A  @3 o! UBit rate                                 : 11.1 kb/s
$ I6 q$ o9 `, x+ Z  n3 K/ L, TCount of elements                        : 465 p( H. C) [/ Z. @  q- }' U
Stream size                              : 352 KiB (0%)! {2 `1 Q  F9 Z2 [; i
Language                                 : English7 d! D9 {6 p, N( K0 }( [5 _. b
Default                                  : No! P6 r* D& L* ^
Forced                                   : No
1 C1 W( v$ r# _Original source medium                   : Blu-ray! c" z$ T$ u3 y% A; l$ D. }" h6 a0 L
3 Y; v7 X9 m  I; z. B  G8 s% c
Text #6
9 }; S1 f9 y+ H* R* Y6 UID                                       : 16' i5 {# S3 s0 H. z
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)% C0 q' C! U& D! H! C' T
Format                                   : PGS2 s0 q/ Z7 t3 c) U
Muxing mode                              : zlib' Y* Y' w0 k! P- r  |3 ?4 Q" F
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ s4 L3 |' j; `- ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% a$ y8 L9 ~$ E9 f3 o
Duration                                 : 1 h 48 min
3 _! ^( }3 z4 U% \Bit rate                                 : 39.3 kb/s5 p- z" Y  l' b  k0 b2 V! k; c$ J
Count of elements                        : 3205/ R) ^8 t/ q' {# R4 G! P9 i
Stream size                              : 30.4 MiB (0%)2 H3 U% O6 h0 Q0 B  _" K  z8 l. b
Language                                 : English/ B# i( Z  Z( r# w
Default                                  : No6 ?7 Z$ E7 v# a1 _2 I
Forced                                   : No9 Q% U/ C( I0 q4 w1 {
Original source medium                   : Blu-ray& B% O1 q: v% r/ P0 {8 T0 {
' H7 d6 K% t9 p& [: D
Text #7& t. o1 ~6 `& q5 i* J! k- `6 {
ID                                       : 17* E4 Z  B" E! L+ h4 ]/ h" u. W
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202), H; ^9 _9 N8 m6 U1 M
Format                                   : PGS& r* k3 m& }: Q
Muxing mode                              : zlib, d/ W* P( f: [2 g/ \
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( B: d6 k5 f$ ^0 V3 M! G% g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' ^+ q* m' l; M+ J1 GDuration                                 : 1 h 53 min
0 }( t- Q5 r9 n2 R* U5 ^Bit rate                                 : 27.8 kb/s8 J; \6 I8 K# i4 ]; Y& y& y1 }
Count of elements                        : 26941 }8 ~) t! F- v, N
Stream size                              : 22.6 MiB (0%)
6 ^1 M3 c& n! W* w: sLanguage                                 : Bulgarian5 Y4 N, |2 O/ `. H5 X. a6 L( t
Default                                  : No, ]/ K1 z) _7 _0 n
Forced                                   : No
% l+ x  N% W7 r7 Y3 uOriginal source medium                   : Blu-ray
" d- q$ {) Q( E$ e
' T% ?( q2 {2 N2 D' aText #8
1 v/ w* S2 Q9 k, c' h. k4 ~ID                                       : 18$ A' I" n5 Q* t
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
3 d: m4 j& @5 |# g. H0 \! ZFormat                                   : PGS% x# q/ s3 X6 h
Muxing mode                              : zlib, a5 p$ i' D6 v. ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ k" I2 c! v! h# b' V6 a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 |4 Z& v1 X$ M/ q
Duration                                 : 1 h 53 min
, R, |5 o: k4 R* OBit rate                                 : 26.9 kb/s
" R* Y7 {$ f; qCount of elements                        : 2692
" P# z( ]. E9 z- \Stream size                              : 21.9 MiB (0%)  c" D# w! n: D* h; h
Language                                 : Croatian
* m3 \, n" F' S3 }5 X, e! O+ W4 jDefault                                  : No( K  T" ?. T; E0 L; q9 y. C. K3 L
Forced                                   : No
/ X% P0 X- N; ]9 g/ c3 a7 c8 oOriginal source medium                   : Blu-ray
2 V/ i( ]% G" F6 d
7 x7 ?) x  |- }$ Q, n5 bText #9
1 Q- i# D% u9 S2 jID                                       : 19
$ U$ p' G, `; _0 vID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
0 _% m8 t2 B. n8 E3 sFormat                                   : PGS
* O3 b, B/ \! _/ m4 vMuxing mode                              : zlib
7 e! N! I3 \( Q$ D& zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 d2 g! z1 x- |# x6 l5 Y8 yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: ^5 Q: T+ s  t: K) `% {! _Duration                                 : 1 h 53 min
: E. B: u( {+ c- b# g" SBit rate                                 : 26.2 kb/s
5 {: A  P4 ]6 U( x* ECount of elements                        : 2690
: h* a4 l0 T5 O* w1 W% }- F4 w7 b  FStream size                              : 21.3 MiB (0%)/ C/ Y; k% J1 U5 O# _# e  ?
Language                                 : Czech
! E0 t8 W2 J; F$ O8 ]Default                                  : No, M2 ~5 H0 y# V3 v4 P  T
Forced                                   : No* s6 l7 ^* `3 N: {
Original source medium                   : Blu-ray
6 F9 t- `" K5 ]5 F  w. g5 R; v
' j! O; A- \0 }1 |& T. {0 QText #10
1 F) K. ?6 s5 ~8 [' h1 N& tID                                       : 20+ i5 x' [7 y1 Q5 P
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
" I$ D1 t) ?7 d/ f4 `9 eFormat                                   : PGS
) h' j4 Q# v5 h! M: H9 QMuxing mode                              : zlib
. x* U( R8 R1 d! |& MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 O6 I6 r* k9 P9 w, T; u
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- W0 F0 \. r5 S* V! I; Y$ N
Duration                                 : 1 h 18 min) _- P$ r1 @# _) t* {- c
Bit rate                                 : 630 b/s: _7 w, b! @. D: q
Count of elements                        : 46
# x$ e' i3 x# D/ p" nStream size                              : 363 KiB (0%)6 f! }$ V0 ~% |; c, N4 m
Language                                 : Czech( K+ y4 m) r9 R. k( H  p
Default                                  : No* u( q0 X/ }$ x6 K+ {
Forced                                   : No" _. h! z" D) w- l/ U
Original source medium                   : Blu-ray
. ?- i) x8 o) Q3 C( d$ J8 L% C' X% w' s& o$ X7 X
Text #11( s: L: O0 L4 A% x: u
ID                                       : 21
6 y  {; H/ q2 ZID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
5 q  A3 Y% A/ A  sFormat                                   : PGS
! p, d  ^: ~8 n3 |. N; xMuxing mode                              : zlib
8 ?1 B. a6 d) y( b/ j0 q+ TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! a) P+ l' T% X& TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 X/ U* Z2 B! x* J4 ^2 O
Duration                                 : 1 h 53 min
/ V$ R+ @3 S  S: c2 dBit rate                                 : 29.1 kb/s& c: h7 U- H: V9 T+ w& d
Count of elements                        : 26846 v1 t- L/ _" ]9 V
Stream size                              : 23.7 MiB (0%)
& s) ^/ a0 z' j4 pLanguage                                 : Greek
5 w: X, q" X  s% @4 RDefault                                  : No
' h! L: l$ W+ ]Forced                                   : No+ m2 I+ d5 m: d$ A5 F* O1 p+ w
Original source medium                   : Blu-ray$ K# b* }8 S0 W/ ]) c1 u$ `9 q

( D7 G. @( O" _1 T( I- gText #12! c; ^2 H3 b% }  g5 |3 D( H7 {
ID                                       : 22% _! N. ~7 d/ @1 E" x
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
& Q! Y2 m, d! H' x; l. ]2 hFormat                                   : PGS
/ |& X9 J% O- O3 I, mMuxing mode                              : zlib4 G& M! I' b* K
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% t: m2 e6 R* ]Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  Y+ N+ m. U6 A; M3 Q) |7 c
Duration                                 : 1 h 53 min" n' s- F4 [1 \7 P( c: ^6 u
Bit rate                                 : 27.9 kb/s9 y& t& j9 X/ I# n+ |
Count of elements                        : 27451 H# A- n) O0 ~. h' q
Stream size                              : 22.7 MiB (0%)0 t* U" [! j8 s
Language                                 : Hungarian
7 l/ X4 D4 h- W  N$ P! L7 iDefault                                  : No
% B0 y/ x: n( R. o% e3 JForced                                   : No+ }( q9 A8 O4 d- j- g/ R( u
Original source medium                   : Blu-ray' a& O/ z/ v; ^6 ?/ z) X6 v8 ^2 i
/ n& o; b% d$ j3 t. L4 M2 D0 b* X
Text #13
# I) J8 U% C: J5 Z9 u* yID                                       : 23( [& O6 O' T' g
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)! l3 _# b: a% b6 P1 ?" y
Format                                   : PGS
8 ^# m! L  c9 ]1 C3 |Muxing mode                              : zlib7 u% b9 h$ R% g+ O, v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% x  q& f" }( r
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 n. ]6 w, x- H! e
Duration                                 : 1 h 18 min. S/ s6 M2 ]4 Q, k9 \+ Q& L( N
Bit rate                                 : 776 b/s
. h$ _) v, ]: r1 n$ @/ ~. N8 p; xCount of elements                        : 50! Z( |0 ^. j$ Y0 k  O; o" @
Stream size                              : 448 KiB (0%): ^$ C8 W3 W! \& U4 n
Language                                 : Hungarian
  e2 O# l2 Q* Z4 w3 EDefault                                  : No
. f7 ?# h/ j" ?4 i* [" _- Q3 U- gForced                                   : No
) I  M: {9 x& b. x, M) a! |: f  mOriginal source medium                   : Blu-ray
% h. Y0 z8 |( Q- D6 o* `1 y* B9 B- a4 O1 ?, H7 y- q
Text #14
6 ^" F+ `) ^8 R6 b4 c8 F6 ^; aID                                       : 24* x: |! `  P( ]/ M5 w: c
ID in the original source medium         : 4615 (0x1207)4 R2 p4 `, @$ d' S" }; R( o
Format                                   : PGS) U5 l+ A' {6 F4 h& ?! e
Muxing mode                              : zlib
1 ~2 {) v4 @$ s( A# H7 H2 sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* u! e8 X0 h+ A$ @, q& GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 W, M1 K: m4 E$ Z5 W$ l9 Y- D9 O
Duration                                 : 1 h 53 min
1 n  w. l: }0 A' e* D% Y1 Z# s2 wBit rate                                 : 28.9 kb/s
3 B. w4 x3 K7 R, z  tCount of elements                        : 25828 D  `6 `4 E. m' m- j' B
Stream size                              : 23.6 MiB (0%)
8 h2 a' P  K8 [+ g( Y9 MLanguage                                 : Icelandic
9 L$ G! O: v  F8 n  PDefault                                  : No9 z: ?$ D$ A6 p- {6 Q7 G2 Z; }6 e
Forced                                   : No0 ^% @& [, X, y  w
Original source medium                   : Blu-ray' h2 I1 G, y7 a: H) g

. A; D" b( C3 q% uText #15' r; `! j3 t  v' F0 O
ID                                       : 259 f, \2 |. X/ o/ t/ E
ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
; Q0 K; o, R* K' y' hFormat                                   : PGS
$ m  k! p0 j0 M. JMuxing mode                              : zlib
) K1 P4 s3 y  N) |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 C# O" w  @/ s. k/ S  p# jCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# r; t6 }- M0 I" X& }. jDuration                                 : 1 h 53 min
& C9 |5 b& o& {2 [" B3 X7 Y6 A+ ?Bit rate                                 : 27.0 kb/s, L  y: T! L$ }$ D* z: d
Count of elements                        : 24562 k# U6 Q- E2 M6 H0 o4 q
Stream size                              : 22.0 MiB (0%)5 w2 Q4 y1 {( G* v# K( |( v) a7 C
Language                                 : Italian
6 F. |( h7 v6 Y" C, z7 NDefault                                  : No
# q1 F) w" Z' E, ^Forced                                   : No
2 m! D1 w" ^! O& q* t6 Q$ eOriginal source medium                   : Blu-ray5 _, K, _% K* ^. b2 R
' d" j( `! g: x# e+ K* [
Text #161 L( V8 R1 y% _; Q$ w5 Q6 d& N
ID                                       : 26
& V& m/ [) N- ~% fID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
1 \. ~8 X8 O* n) NFormat                                   : PGS. |7 T! H, P5 Z# E1 z
Muxing mode                              : zlib" i" l) H* P" E$ |, |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ [- E, V5 w7 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# P( J4 b2 F+ h8 l5 D& @+ dDuration                                 : 1 h 52 min7 \/ ~* |/ `5 {" v- q
Bit rate                                 : 1 079 b/s" d( M" C- \5 d! B# R% x
Count of elements                        : 90( I8 x5 M) n: n8 \
Stream size                              : 887 KiB (0%)9 s+ O4 I7 `; O  ^% o
Language                                 : Italian
% H. K, X% p. f: [" G9 Q& fDefault                                  : No- E9 F$ w4 m+ T
Forced                                   : No
/ W# m+ P" l  V; I6 L0 U, {Original source medium                   : Blu-ray
8 C; n4 E" ]# }* D: l9 _$ l
  ?' V2 P- U7 kText #17  F5 L5 p0 H! s
ID                                       : 27
; t+ Z8 \' p' m( g% n$ e: FID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
$ E6 O) @6 b. b9 E: D% C2 T9 ~# qFormat                                   : PGS: l( M5 Z% `  g* q; A
Muxing mode                              : zlib
* I1 H# s# z6 v4 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 r4 }& f( w+ |0 V. C( x6 ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  S3 v! z% H6 S2 H/ {Duration                                 : 1 h 53 min
2 E+ P9 U; O& ]! F. TBit rate                                 : 24.7 kb/s6 {! t" ?  k3 F. B* {
Count of elements                        : 25941 y5 J* ^5 M" t
Stream size                              : 20.1 MiB (0%)
! r! Q# }) o4 W: r) iLanguage                                 : Polish$ P( l( P. S" u6 s1 E2 j- A% R# |  {
Default                                  : No
; W3 p5 H* H: m* i  VForced                                   : No
# \. P  T! O* ?& C+ hOriginal source medium                   : Blu-ray, ?4 I9 U# H) O$ Q
7 q2 z* J4 m, k6 K6 @1 k# c9 u
Text #18
' I6 n# e6 c8 ^7 s3 K/ }8 i8 ZID                                       : 28
. H& k3 v. g5 Y0 w* b% L% i& ^( tID in the original source medium         : 4617 (0x1209)  v+ X% S  }+ W
Format                                   : PGS
, `% Z* m0 s: H5 N  w/ Q7 q/ {. bMuxing mode                              : zlib
5 l' w: B- l7 w( oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS$ u. i& t" _' d! V- j& K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 M' h: w0 D. ]7 o/ C2 D7 T% O
Duration                                 : 1 h 18 min1 P4 H" D: R; X; p+ X: _
Bit rate                                 : 722 b/s
. E# V) s$ X; n+ ^+ R( n" ICount of elements                        : 484 I  R; y( U+ Z3 n
Stream size                              : 417 KiB (0%)( v/ y" k" t4 }) w
Language                                 : Polish6 b4 {5 _% H3 C! Q4 `
Default                                  : No5 S% Y$ C/ h% r1 I) k. G, d5 I3 z9 G" O
Forced                                   : No5 _+ h: t7 B3 Z! ?$ y, {$ j7 _- |
Original source medium                   : Blu-ray0 j+ M5 L2 ]/ L- ^" g. U( E9 y+ a. f

  P/ T4 I) }# s8 l, K" TText #19
$ o( j  O4 K" ~1 j7 i6 @ID                                       : 29
; c$ c* \$ |) iID in the original source medium         : 4618 (0x120A)4 ~: k* U  u" ?# Y) B
Format                                   : PGS
' R) X* Y, P5 {' e! o5 A: kMuxing mode                              : zlib2 [; V# f  v1 [& f1 k+ p7 V, K* k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! r. p; ?( ]& C% S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 u$ z" E3 R) ?+ @: O0 k0 @Duration                                 : 1 h 53 min
( J( B5 `" B! R9 ?Bit rate                                 : 30.1 kb/s
. D: P6 d0 d, x1 ~$ X" fCount of elements                        : 2634
( i/ T! K; ?# f% g' j+ ?+ ]Stream size                              : 24.5 MiB (0%)
# @% M/ R& T6 ~' o3 B" W1 K7 gLanguage                                 : Portuguese; T6 [' c; c, T$ r, j- p, S+ b$ D
Default                                  : No
5 n4 n" i- b$ R8 y6 {9 f; o, i) X5 MForced                                   : No
6 G& T  U, o# o" `Original source medium                   : Blu-ray- A; l" [* C  O4 f* o# H1 |

: H6 D" d* z5 p- V, P; f7 p% iText #20
1 d# p3 ?  O+ S6 P9 pID                                       : 30( k& `7 I8 R6 X4 U5 c
ID in the original source medium         : 4619 (0x120B)7 M# F+ O# X7 f) S* y! ?
Format                                   : PGS
+ t$ v, r; b% B: k" _* [Muxing mode                              : zlib# M( m# Z! V) l) Y. ]  [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) z5 z* i, p+ K$ D- ^& j5 s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 ^7 ?5 L/ P* `; M5 f, Z, ^Duration                                 : 1 h 53 min' S% F# o; Q& P( }7 W
Bit rate                                 : 28.7 kb/s
& i7 Q( y3 G* Z  S) B8 N5 lCount of elements                        : 2564  P% M/ o) G5 i* D) |
Stream size                              : 23.3 MiB (0%)
/ P$ a/ ^5 k; @Language                                 : Romanian' E* ]6 ?; G# E7 N' w
Default                                  : No
: O* i# L9 R; q* w: h* v: ~Forced                                   : No7 j! f5 U2 C, a# y) h( V
Original source medium                   : Blu-ray
. ~* M4 p/ F. R4 n. G9 l+ p# g, r/ n' z$ k
Text #21
" o, @+ e: C5 i& H! f$ UID                                       : 31
5 z4 ~, G9 t, s) xID in the original source medium         : 4620 (0x120C)
/ }% Q; J- h) LFormat                                   : PGS
- R' S0 `4 O$ z& ?Muxing mode                              : zlib2 d8 l) W2 l) i" r/ F! m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 s# n% j  T6 \8 O7 U
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ i* k* Z  h3 e8 p0 ]' g
Duration                                 : 1 h 53 min$ Y  e! U5 S2 {+ _0 Z, {
Bit rate                                 : 29.3 kb/s
8 R* a( t5 o3 P2 e" A9 P4 z7 G" S5 XCount of elements                        : 2698( H/ w% \+ `$ S
Stream size                              : 23.9 MiB (0%)
) h- G; u8 X0 g/ u7 N( X9 N- mLanguage                                 : Serbian
/ C  ^) v! |1 K" I" ^4 ?6 mDefault                                  : No- d  W+ e; N% _
Forced                                   : No" M3 w/ D% r$ d% Z( L: \% Q
Original source medium                   : Blu-ray* ?0 p0 m- \4 l. l  b4 O& d1 d

0 I8 H2 m& u$ ~' SText #22- M) @  |( [: U* w
ID                                       : 32) S/ b9 u. g/ b( l5 _2 `5 D/ C1 X
ID in the original source medium         : 4621 (0x120D)
) b4 X/ p7 ?4 K3 h2 {Format                                   : PGS# v' _2 G9 n1 p
Muxing mode                              : zlib& \5 F( @" {  s* C7 Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) k9 [+ r/ f! p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- D% ?$ Q8 J; f! ODuration                                 : 1 h 53 min. z- _$ Q" Y0 W0 G! B! V; w
Bit rate                                 : 26.6 kb/s
- P6 q7 e9 g, E2 }: VCount of elements                        : 26842 q! ^$ p2 r% ^4 F
Stream size                              : 21.7 MiB (0%)! X8 H! B0 B1 Q$ v. |$ t
Language                                 : Slovak6 i. c6 E" [) b7 o; G
Default                                  : No
! m4 U" L5 x7 z  dForced                                   : No. J, ^: @0 L) y3 m" y
Original source medium                   : Blu-ray! I2 _( W; H' [7 e7 l% v

# K- L6 i( F& MText #23
( N- T8 P( e) R! YID                                       : 33
0 g4 T+ R( C0 Z# R# X/ [ID in the original source medium         : 4622 (0x120E)
6 S6 l6 Z% Q+ ~0 D  |% |Format                                   : PGS6 G; t" }3 U  T1 s8 Y
Muxing mode                              : zlib- z: |* u# p* u6 z2 a6 C, f: P2 c
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 l: d# s; @1 E  t8 eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 J9 v; G, @# R) y3 Q* tDuration                                 : 1 h 53 min# W' i+ W- {) a# N/ ~/ M
Bit rate                                 : 24.2 kb/s
. q. }+ `1 `0 B$ Z' ]8 OCount of elements                        : 2328+ O8 C, b# l# Z8 z: L
Stream size                              : 19.7 MiB (0%)1 ?+ t5 P1 j6 m$ k
Language                                 : Slovenian
7 s' j; D, D% `7 cDefault                                  : No5 b4 Z) s! U# i9 ^2 {$ y3 R. e
Forced                                   : No" [/ P2 I: z) ^7 b) x2 _
Original source medium                   : Blu-ray
6 X+ v& Q' [) m! g  U& c
7 [  |# y$ u- c; e4 ]4 E0 p- o$ NText #24
8 q$ V+ [# m$ e* r" p" PID                                       : 34
0 y( ]7 p2 a- S; w$ d+ Z& ~" hID in the original source medium         : 4623 (0x120F)" @9 _9 q6 T9 {% O. q( `
Format                                   : PGS
3 E+ I& s5 D6 X  I9 N4 A7 XMuxing mode                              : zlib3 v! `8 d: {1 Q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% \) k& T, i* O8 I  B: ]Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' O; a5 n0 E& f5 a: n+ w& C. jDuration                                 : 1 h 51 min4 q5 `: a+ a2 P" U2 v! c
Bit rate                                 : 70.1 kb/s% o) A# S: }& e, ?- c: U/ A1 d; C
Count of elements                        : 3912+ s1 i1 e0 v3 ~3 Y2 U
Stream size                              : 55.7 MiB (0%)
& P% C/ @/ h; H2 aLanguage                                 : English
3 s( D$ \: u" H, m# s/ H+ p+ mDefault                                  : No- u8 v0 v6 |- C5 T# F+ {5 o
Forced                                   : No
, j9 ?+ e; ]' E- C6 W! ]( o% HOriginal source medium                   : Blu-ray6 I3 @8 M5 K3 H6 y0 A2 |

) d/ g3 L# o: ]% rText #25( h8 j' N! S) [# x  F( W* M
ID                                       : 35
3 {& p. F8 j. a4 n1 A% I4 r  KID in the original source medium         : 4624 (0x1210)) ^* u, @+ X1 ?9 t
Format                                   : PGS
8 Q' l4 T# N6 @Muxing mode                              : zlib* c; n+ |6 C; d" X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ B. F$ o/ p6 q- ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! I& z, T9 P5 x2 b8 x* nDuration                                 : 1 h 51 min# \$ m0 Z6 a7 W4 s% |7 D
Bit rate                                 : 61.2 kb/s& {0 ^+ O4 K0 s
Count of elements                        : 3721
6 z$ j* N$ M* \/ YStream size                              : 48.7 MiB (0%)* j: ^* A' a" L5 @
Language                                 : Italian8 @& ^. o& ^! H+ y  s3 d6 v: X
Default                                  : No
' ~- b, t2 e" |' _- v" {+ t5 yForced                                   : No
0 I1 {. L0 ~3 O% A! }Original source medium                   : Blu-ray
) v- f' [- I% s" G7 x' |2 w1 a8 X" g) I
Menu
& d- Y. u4 ]$ s: Y/ h2 a" ~/ c& I00:00:00.000                             : en:Chapter 01
' D% D) X% p; G) [+ \; V00:08:16.496                             : en:Chapter 02
2 P& ]) ~  z" ]1 R  A3 Z+ P- ^00:12:23.284                             : en:Chapter 03
  Z* L% h) e) @00:18:56.885                             : en:Chapter 04
. L+ g$ X& D# r4 b! Q5 n7 n00:24:30.218                             : en:Chapter 05& a& E2 r' [% X' }; i6 A
00:31:35.101                             : en:Chapter 062 L8 Q. A( v4 ~; ~
00:36:14.338                             : en:Chapter 07; y, u. N5 F" m  Z5 G+ v8 U( |
00:41:26.984                             : en:Chapter 08
3 r% b$ w: b: t  R, A4 p* y! W8 @00:48:05.090                             : en:Chapter 09
) Y' P" G' l: h/ ~00:53:18.403                             : en:Chapter 104 x, B' e% V/ p- A
00:59:13.258                             : en:Chapter 117 \% }: P5 b( `, T
01:05:53.199                             : en:Chapter 12- k+ R/ H# o0 V) B' G7 r: Z& U" D
01:12:02.943                             : en:Chapter 13! g# a5 B; P+ Y+ ~0 h. j9 R; O0 g
01:17:32.898                             : en:Chapter 14+ \' q8 ]' T) o% X. L" E1 e3 F& d
01:25:00.220                             : en:Chapter 15
& u" {7 g/ @: m' m! ^/ o% Q. _+ q7 S01:34:41.842                             : en:Chapter 16
8 S7 P+ t+ N- ?6 [9 f$ h) v/ x, K$ {' M+ }3 Q& d- d5 w) O4 }0 {
Video: 1080p bluray Audio: 2160p UHD bluray
Uncharted.2022.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
2 C. x( q" z4 _5 |) p1 w7 z6 ^) n" X: k+ {; Y
Video
' E, A1 e; E1 k8 q7 i4 y; l& [1 [ID                                       : 1
+ l6 L# W2 o  E# m; D6 B/ l1 zID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
/ z! V1 @! r. jFormat                                   : AVC
) f& ?. x9 Y& v  i! NFormat/Info                              : Advanced Video Codec- h0 N( M6 E4 }# e, ]
Format profile                           : [email protected]& E/ K1 X, D( M3 `* I3 u8 n
Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
# B, V6 Z! K7 i9 l0 y/ WFormat settings, CABAC                   : Yes) c& H7 r" t0 E' c1 p
Format settings, Reference frames        : 2 frames2 I3 F$ ?8 v2 ]9 w  N+ x5 U) `
Format settings, GOP                     : M=1, N=10& ^+ }1 n+ x6 M% [+ d$ r* L
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  _. S& I% r( u+ F5 X* b3 d; lDuration                                 : 1 h 55 min
8 n/ B1 P7 r$ C# p6 LBit rate mode                            : Variable( O2 h: ]9 q4 `, C3 w8 Y, B
Bit rate                                 : 24.8 Mb/s
8 _4 A8 D/ P; @8 FWidth                                    : 1 920 pixels
% @, N+ @' c& \! h% \0 m- e# _, |# T* X: AHeight                                   : 1 080 pixels
0 B- z+ ?% k7 a* v* r2 KDisplay aspect ratio                     : 16:9: P6 {  m+ i- m* r$ B
Frame rate mode                          : Constant
( Y% m. q3 X2 z+ B9 g& |Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS: i! g) e/ q. A$ E; ]/ K( }  C
Color space                              : YUV
8 u) D6 W0 @, yChroma subsampling                       : 4:2:0
* i/ l. J8 e" F/ \, XBit depth                                : 8 bits
% [3 F) Q, I* v; \Scan type                                : Progressive  m0 L8 s' g& Q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.499" J8 g3 ~% G, R! ~/ S4 _3 L
Stream size                              : 20.1 GiB (80%)! N7 H; R; |8 ^% d3 P" f
Language                                 : English1 q: S7 x: v+ Q
Default                                  : No% _. i: [8 [% d+ K. G
Forced                                   : No
" l( b" \5 A; n  z9 ^Original source medium                   : Blu-ray; A1 [1 L  |# m
) {3 j# I3 c9 d3 O+ K
Audio #1
9 t" F' v8 G, L) \  L$ BID                                       : 2
9 Q' Z3 K: q/ e: S$ e0 |ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
2 C' `" m3 e# jFormat                                   : DTS XLL6 p: b! U) X+ P1 [
Format/Info                              : Digital Theater Systems
- F1 p9 ]9 T/ A1 a/ N) G. VCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
+ d0 S% H, [5 u6 k2 s, h' ~# XCodec ID                                 : A_DTS
9 k; X0 R/ {: p" ^. l! V3 {! P* XDuration                                 : 1 h 55 min
4 p. s  y- R" j. KBit rate mode                            : Variable7 d7 x0 p+ f' M
Bit rate                                 : 2 213 kb/s( L" y5 x* a7 b: L; O# l
Channel(s)                               : 6 channels
9 b2 B. \& u/ O  ^9 J0 ?Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
& b: O* W, u8 G% Y. dSampling rate                            : 48.0 kHz
0 C2 n/ H: Q7 r$ \2 c& k- @: P1 C7 YFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
% d3 }! h3 o; a" I$ w. @Bit depth                                : 16 bits
, N) U- ~+ D: a" {Compression mode                         : Lossless
6 s1 D* @; A% X5 ^. T; S6 ZStream size                              : 1.79 GiB (7%)
( x1 \1 |; F6 i. i7 wTitle                                    : DTS-HD MA 5.1/ |: _! u% v3 P9 w  d/ v9 x
Language                                 : English
: u7 P- n" v& S" m4 M$ \Default                                  : Yes
! B- q$ B1 [0 G, e/ VForced                                   : No
  m& O) K8 w0 [$ `5 Q$ i; yOriginal source medium                   : Blu-ray
2 M' y7 Y6 G! p9 p9 H  Z9 }2 H) T# N+ v0 ?+ M) |0 _8 O8 B, P
Audio #2' ~  ]6 E8 V1 L( _  u* D* {3 p
ID                                       : 3
6 X: }6 b( ?8 Y$ `. R) `* JID in the original source medium         : 4353 (0x1101)+ h, ?; {, p& ]1 d6 W
Format                                   : AC-37 h# w; {$ R/ d# g. G. S! Y. @
Format/Info                              : Audio Coding 3) F' n: w, b' m5 ~% C( i7 L
Commercial name                          : Dolby Digital
$ B, x/ V/ Z( H- h9 `5 G( ECodec ID                                 : A_AC36 ?  q( Q! e6 j9 \7 h
Duration                                 : 1 h 55 min+ h1 ~' Y. {! w" |3 r+ e8 m. B( r
Bit rate mode                            : Constant
( M8 S: `5 o3 ~) B& m, U, BBit rate                                 : 640 kb/s: y% {9 U- _' Q8 k% A( K6 N; m; W
Channel(s)                               : 6 channels- V* w& t3 _  I1 z' Y! V: m
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs9 U7 T0 C/ `  m: K; g8 y3 a) D
Sampling rate                            : 48.0 kHz
( n+ f( y, i7 L- U1 k6 l9 XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 ]4 l+ O- m8 y! Z7 O) X; j
Compression mode                         : Lossy
4 a0 L+ U$ B: u5 Q9 tStream size                              : 530 MiB (2%)* z8 d" e. x. T& F, G
Title                                    : DD 5.1, m% |+ P+ I0 {0 l% Y& J
Language                                 : English
; ^# j0 m( y1 L: w, ^Service kind                             : Complete Main
5 G# O4 m1 B: I' \) \Default                                  : No
- _" T2 m$ {) TForced                                   : No
6 V6 q; m, {# L' J9 n" LOriginal source medium                   : Blu-ray
+ F, V  b2 L8 N7 t+ f3 z3 v
1 e9 H+ W! \7 V4 HAudio #3
+ o0 ]+ h3 M" C  x( k/ P. u7 \ID                                       : 4
! d$ T2 [$ p" h6 B# OID in the original source medium         : 4354 (0x1102)4 F' B. b  f/ L7 n
Format                                   : DTS XLL: s$ Q' ~: L- i% h$ O( b
Format/Info                              : Digital Theater Systems
' F. C; s$ _& m' \4 ACommercial name                          : DTS-HD Master Audio( |  n* ^# B) U: A( t
Codec ID                                 : A_DTS( z0 P0 P  \, G5 Q3 @# K
Duration                                 : 1 h 55 min
* o- z4 j" e0 q5 _- [Bit rate mode                            : Variable
! V4 p$ G$ v# k- x* H. \Bit rate                                 : 2 209 kb/s
, D% K; ~+ O8 V1 O, F* XChannel(s)                               : 6 channels
" K. C: Q- i9 K4 p, u6 {Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE% K3 ?9 v0 b  f$ T: n. _
Sampling rate                            : 48.0 kHz
( ~% h, C" {# @# OFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
" A. W$ p6 g, wBit depth                                : 16 bits) f1 {) e! E& S- X9 H- U: H$ L
Compression mode                         : Lossless  F& L; O  X- M* o
Stream size                              : 1.79 GiB (7%); n; {: k6 V! n3 o
Title                                    : DTS-HD MA 5.1& T6 H$ R8 |2 a- H
Language                                 : French" ]9 ?% W7 b* B$ x0 O% e0 T
Default                                  : No
8 t$ t4 g5 |( j0 K9 h5 uForced                                   : No" g$ V  `3 Y% p; u1 U  [- a
Original source medium                   : Blu-ray
- G" g1 F2 w6 v1 x1 d/ N2 U9 d  m& a7 S$ L
Audio #4) I6 }0 S) K3 _& f# p& y
ID                                       : 5
% ~; j* a7 N, o$ v6 {ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)6 U* V+ p* I5 t% g
Format                                   : AC-3  E) J, U9 y4 ?( [9 q. K4 r
Format/Info                              : Audio Coding 32 U2 O0 R5 p) H1 K& F) A- u% }
Commercial name                          : Dolby Digital
7 y9 X8 ]; c* [- @Codec ID                                 : A_AC3
. q  T1 D+ c" h8 K( T' ~' P: HDuration                                 : 1 h 55 min2 ~, t5 X, |& q0 m" U* Y& K- M
Bit rate mode                            : Constant
6 ^: F% Y" S& p) R( w( t; t  K( u. y2 WBit rate                                 : 640 kb/s) `3 V5 U) g; {8 N+ j: E
Channel(s)                               : 6 channels! W* B- P. m2 `9 ?+ n
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs- X  |( K  z  ]
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 q+ `# t9 D, z- g* O: Q
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), r5 f4 x8 T9 b
Compression mode                         : Lossy
- P7 S* t- y7 ?/ [9 |6 _- bStream size                              : 530 MiB (2%)
! W  ]2 x( m- W! e0 kTitle                                    : DD 5.1# h2 V/ I+ J% X6 ^! }& d4 A( L
Language                                 : Spanish
/ Q$ V$ A9 v# X# DService kind                             : Complete Main
$ K; x3 q7 G; S; lDefault                                  : No7 X! b- M1 g1 n: V% i& C  D8 j
Forced                                   : No: ~# F0 Z( g9 t$ w1 A6 @5 m
Original source medium                   : Blu-ray% Q+ R2 w$ g1 w" y! U; I
+ h( g; `: N$ R* o# P% O
Audio #5, s7 [5 s& v- U- d
ID                                       : 6
$ l; V2 l$ F6 ]3 Z! }ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
6 ]0 K) t$ W* K, ~: ~6 UFormat                                   : AC-3
. T+ I  s) E0 \+ GFormat/Info                              : Audio Coding 3" L  @7 p- ?% A0 g+ r: ]/ O
Commercial name                          : Dolby Digital
  U3 _1 b" |& J; m5 |$ E& Q( I" fFormat settings                          : Dolby Surround
* _% a1 z3 H% y) U8 ACodec ID                                 : A_AC3+ D6 a0 {! j# Y, M! |; i' k
Duration                                 : 1 h 55 min
; `: s7 h) a- ]+ E/ P$ j; U3 r* @Bit rate mode                            : Constant
8 v& {* y' G) a  iBit rate                                 : 192 kb/s
) w) g/ L1 g0 g: c' X# m% V: SChannel(s)                               : 2 channels
  m( u! R! N. p" _Channel layout                           : L R
' J, E9 j3 R" V& g+ t1 {% W+ w# ?Sampling rate                            : 48.0 kHz' J; I+ \" Z5 d; E. X+ P( w
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! ^! H7 B& H( o9 X/ ECompression mode                         : Lossy
' M1 b# x# K4 e# `8 J" N! XStream size                              : 159 MiB (1%)' ^( U# f) s7 {2 u
Title                                    : DD 2.0 - COMMENTARY* L" A# q6 }0 H9 }7 e2 j9 {# \7 \% V
Language                                 : English
2 |/ m" F1 j5 GService kind                             : Complete Main
$ y! `& c/ V0 y' W8 H" b" }Default                                  : No4 w4 y$ [( [9 [3 ~( E
Forced                                   : No( @/ x; I: D* T& `9 g. t- w
Original source medium                   : Blu-ray
: y+ Q2 V9 W* h* X, h2 `' U  C' f2 I
Text #1
) B! H1 j, u1 H' y: |! gID                                       : 7; z2 ^: o! n% c7 `& J) a
Format                                   : UTF-8
8 ^3 [+ R3 L4 p, v) QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. p9 P& d) ~' r4 s4 iCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
& q" n7 Z/ O2 x2 v; O7 X/ Z$ FDuration                                 : 4 min 20 s
$ T! m/ ^9 r6 Y  l" C7 B* Q1 v2 kBit rate                                 : 18 b/s
% j' f' o& B" h9 hCount of elements                        : 24) h! l) h* b( p9 V, v
Stream size                              : 593 Bytes (0%)8 j8 A( \1 ^  u& g; C4 }$ A0 ~' f
Title                                    : FORCED
, p6 X0 B; U4 M* V/ g6 I% [; TLanguage                                 : English/ g7 p( ~- T! @5 A
Default                                  : No
$ r1 \6 T# o- f+ X( ~Forced                                   : Yes
) S- y: q8 {: Y5 L4 k7 Z9 Y
% g# E* o# H1 f$ k& t4 YText #22 W& W9 Q$ y5 }% n0 Q( v4 A  W( p
ID                                       : 8
; R$ c; c7 s8 F' c% D. QFormat                                   : UTF-8+ R+ Q( {  `# g; E
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' O8 h6 K1 N. d$ f$ L( W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% L& N+ _" y. VDuration                                 : 1 h 47 min" ~1 c1 D  n. ~. T0 p0 E
Bit rate                                 : 57 b/s/ _" D8 p- y, p9 X$ l# j
Count of elements                        : 1628
* Y7 `+ P6 `- w- x+ j# oStream size                              : 45.0 KiB (0%)
9 C  M6 j- W) v7 Q4 B5 ~8 K2 CLanguage                                 : English
& k8 w2 q* M) ]0 F8 R% O: ]0 cDefault                                  : Yes; K; j; n0 q7 v1 l! y
Forced                                   : No
. \, R6 {# V% u6 D+ O5 E6 u" I4 {' I& S( _
Text #3! f* d& n# U4 i! p3 Z: j
ID                                       : 9
  `' y' P) n2 I- A# s* |  H0 Z1 s( BFormat                                   : UTF-8
) |+ Y* Y) \3 }; ]Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 }$ {6 F# M. Y1 D- E& S  ]- i1 u, lCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! W+ B# Z, [# t) O  gDuration                                 : 1 h 54 min
2 b1 W  e" i* j+ \3 L+ dBit rate                                 : 66 b/s
8 i7 s3 h. ]1 r" K% p; c" e7 hCount of elements                        : 2054
* V1 M# [6 x4 q$ E$ z, k( L$ yStream size                              : 55.4 KiB (0%)
4 q* v4 i9 V4 C/ F' W! R5 B+ |Title                                    : SDH
2 ^$ F( [$ M, K- d6 N2 q- ^Language                                 : English& M  R6 H3 |" \- |1 a, E& v9 K- Y0 r
Default                                  : No
8 |4 i/ X' K# \Forced                                   : No4 U* y; x# D6 }, R, }% {% [
+ l8 `/ S' p! o) m" i$ r
Text #4; [% |9 W7 v: i: e8 i8 \" K
ID                                       : 10
; ?/ \( o: x7 V  _* N( X4 ^" w) @4 ^ID in the original source medium         : 4608 (0x1200): r) z6 U3 Z8 U; L; ~
Format                                   : PGS
3 T, C0 B5 S9 ~+ J( UMuxing mode                              : zlib
$ `5 i& ^+ h; m# p8 g5 O# g1 T/ @/ WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# g. Z5 S' Z: u- l- E, i0 t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% y9 w! H8 Y9 |8 ^9 C  f
Duration                                 : 1 h 48 min& l; o. x9 L& q( [# e
Bit rate                                 : 39.3 kb/s! x! H3 g( J( z  O9 ]& E
Count of elements                        : 3205
6 u: v5 j! M; f5 QStream size                              : 30.4 MiB (0%)
5 c7 Q0 f2 q# L+ J+ @4 ^Language                                 : English* J0 l7 Z$ X# v4 J! T8 O/ F
Default                                  : No
% W( S4 m" _; q/ H- t9 h9 kForced                                   : No! D0 G5 e3 ~- Q7 V- l7 A
Original source medium                   : Blu-ray
  F  E0 ~' U1 B2 |
- r: l. b1 W( Q( ~; oText #5; o# F. p7 P: K: U) I4 h5 W
ID                                       : 11  `! w9 \( X9 Q  x1 s" R8 ^9 U/ h. z
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)# q4 Q; w, E  O  m+ p) s
Format                                   : PGS; ^, G' K$ H: j9 c( X
Muxing mode                              : zlib
5 c0 v9 E/ A" v0 ~. O& J/ j* vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! O+ z3 T- a2 B8 N, P; K* K* j) |3 H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 o) ~! I3 z6 D! Y0 e$ x
Duration                                 : 1 h 47 min. e, R! g- {; }: }4 k
Bit rate                                 : 33.4 kb/s
, ^4 p+ B- w0 C, b4 i+ }* JCount of elements                        : 2670. z  e  q' R) A' K/ ~
Stream size                              : 25.7 MiB (0%)- j) P8 N7 E0 i: ^5 N! U
Language                                 : English
9 t5 T! Q( k1 ]9 x) J/ b. E) C+ h  SDefault                                  : No
2 `  X. u" o4 {; q! d0 F% DForced                                   : No( B6 j% _! r2 A
Original source medium                   : Blu-ray9 s- w4 G5 T2 w% X+ ~3 n4 n

2 f" Z  h4 d, ?1 ?9 gText #6
! R0 M6 t; Q: A/ HID                                       : 12
. Y. z9 `# [0 \' E5 k* w6 |ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
) w) W. Y% D7 U6 w  V6 a' f1 VFormat                                   : PGS& F! K* H( j1 j+ W) [, a
Muxing mode                              : zlib# E! i- p! ~; d) x' b5 Q0 _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ S: H$ i3 T0 G# y& y4 LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 R" t. k2 T! U( W! W$ ~" ^Duration                                 : 4 min 20 s$ i8 J$ f3 J) p3 `# ^' `
Bit rate                                 : 11.1 kb/s
9 X; X2 I! ?, P5 K6 ]Count of elements                        : 46) L9 z3 j5 E' D
Stream size                              : 352 KiB (0%)
5 K1 }# @) }" ^* s6 pLanguage                                 : English
% I6 |7 H/ h) J0 ^- W" ]& Q! W' @Default                                  : No: P0 @- t* L# p* [) z- t$ J1 {
Forced                                   : No- I7 J+ _" C6 t8 f2 O
Original source medium                   : Blu-ray; _0 V- K+ x) |7 B

) d5 ^$ _0 |8 b9 t; g3 D3 d) ]Text #7
+ i2 D- E) ^6 y# {* J! o0 NID                                       : 13
. ^$ S* o0 w1 z- jID in the original source medium         : 4610 (0x1202)# H( J, |  c' i8 K& m- f
Format                                   : PGS
5 c* H( D- t( f( Z9 M1 Y" u, u+ vMuxing mode                              : zlib% Z: \  Z# l* t9 b- S) t) @
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 A9 ?' }* S0 {4 w# C  u0 y8 F2 T
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- n, ?+ M) ~% G2 |( n' k4 {Duration                                 : 1 h 53 min
9 q  ~" l6 R, K- B9 M- @& Z' TBit rate                                 : 26.5 kb/s
' |4 j/ |1 C* [8 CCount of elements                        : 26144 G, q2 H: k' k$ Q1 [
Stream size                              : 21.6 MiB (0%)8 p0 C: |% B; d1 E" b+ T* A3 n
Language                                 : French
& O, i5 ~# {+ F& F5 O7 n7 cDefault                                  : No2 p1 t. F! x0 A' b$ n7 ^
Forced                                   : No
# v6 [; ?: R- R. h4 j0 eOriginal source medium                   : Blu-ray' I0 r7 {: r! @3 E* E$ X/ o

$ X, T8 ~8 i8 A2 M3 S; s0 tText #8  H6 M9 u3 w0 `" h) e
ID                                       : 14
  d' s* G6 z: e" B7 b1 {% l5 g2 EID in the original source medium         : 4611 (0x1203); w: F7 s& _( N8 M5 `& Y/ v
Format                                   : PGS
3 r1 P" _, c' g3 Q+ x" aMuxing mode                              : zlib: b/ r7 u2 Z7 s! l$ Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# [* e- V2 S& Q! u# Q+ QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 @5 o4 k2 f9 }Duration                                 : 1 h 53 min
+ i) @5 U9 O: s. D0 j% ^% V0 lBit rate                                 : 27.4 kb/s
# U8 w# j; Z4 \" b9 U! |Count of elements                        : 2586
" l' H( H) m! qStream size                              : 22.3 MiB (0%)! k  t. _! |8 O8 ^8 z  i/ _
Language                                 : Spanish# O* R" G8 X. E' l# E
Default                                  : No
7 x4 F! C; G- c* o# [- iForced                                   : No
% T: c' S, z8 A; SOriginal source medium                   : Blu-ray
) ?( o  O8 ~- ^7 P( f, E
6 D8 p) Q$ e/ |0 D" t4 W: l% dText #9' i: |, B' @( p# t" y7 J5 m
ID                                       : 158 X) X8 z% d' t
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)6 p# e5 w8 D6 K+ o; ?1 C
Format                                   : PGS
4 n' I+ u% U+ _+ c" A, mMuxing mode                              : zlib
7 v2 j# d; Z1 ]* k3 [& G$ ^, MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' t' X7 m$ e3 p: o* I, r9 vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ N, [1 h' u+ b5 X# I/ l
Duration                                 : 1 h 52 min
. I* G4 V. T% G! i" |' MBit rate                                 : 499 b/s
, N  \( b# R1 `0 `! Q$ {Count of elements                        : 469 s7 }1 N4 \1 c. X* K
Stream size                              : 410 KiB (0%)4 j+ I% T) g  i0 y( f2 }. _3 i2 r
Title                                    : FORCED
* }+ L0 T6 {8 ?/ s8 d9 nLanguage                                 : Spanish1 a- W4 C' s+ [; O2 M# s
Default                                  : No" Q" C/ @+ U# M" l. G2 f) q2 x
Forced                                   : No
+ C! `  x9 s& g' h: NOriginal source medium                   : Blu-ray
) ?! _4 Z& a. g' X; d" v9 A
' C3 o& m, M, w; D; m, f) IText #10
& |# W9 Y/ h  M- W: H' fID                                       : 16
8 b5 A: ^3 S$ f0 kID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
8 \; v' {' G- D4 E1 e- ]Format                                   : PGS
, [1 q4 e# \" ^6 Z9 Z* SMuxing mode                              : zlib1 Z2 y6 v2 U. Z) u6 |$ ], X4 i
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ I0 l* T$ X/ W; r- l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ h; c+ T  J+ T, W+ e' t3 O& xDuration                                 : 1 h 52 min4 c! c; ~( B6 c" A$ m4 v9 j, c
Bit rate                                 : 855 b/s* n& W, [0 W. w+ o# K* R
Count of elements                        : 74
" i5 n) T" E  E9 C3 I$ f: c2 |Stream size                              : 703 KiB (0%)4 X% Y6 F& t2 _0 t, \) j! P
Title                                    : FORCED+ p5 i: G6 S2 j: d
Language                                 : French0 [7 R+ d5 B/ @& t# P5 O0 C
Default                                  : No# |! Q* l) ^' M  x9 G
Forced                                   : No
' }! ~6 w! _: S; VOriginal source medium                   : Blu-ray3 I2 H% u3 s) E" ]" Y- P4 A* W& u
; W+ j: h. M- Y: u
Text #11
' m7 F: `, i' Y7 t4 M% BID                                       : 17
* `$ @! T1 r' o# NID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
1 ~$ |2 |# l' b- E5 N% Q$ TFormat                                   : PGS
+ i* l( u% |- f6 J! d. SMuxing mode                              : zlib
3 F( g( Q8 s  OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ }  l/ x  b0 M6 c% C' I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 _5 n! ~/ ?# O6 [Duration                                 : 1 h 52 min2 ~- M7 i2 ^/ _" _: W* J( y  j" T
Bit rate                                 : 855 b/s/ `' M2 _; k/ O4 u' d* g
Count of elements                        : 74$ P2 e  G/ G; ]$ i, o2 v; @+ E) H
Stream size                              : 703 KiB (0%)
: ~$ ^* _8 w" L- o* dTitle                                    : FORCED
  j8 r& A7 c, m2 w& eLanguage                                 : French
& d3 B1 R) m' ^Default                                  : No7 k8 @: r( R; Y4 e9 O: `; x1 k- q6 [
Forced                                   : No8 i" h& o/ j9 @8 M) h
Original source medium                   : Blu-ray
' k  Y7 \% I8 \8 C& V. u' j  J5 ^: g5 \* h, h0 [. B- L
Text #12
% d6 n$ O8 w7 K, X* Y$ I1 @1 \ID                                       : 18
: b! W3 R7 \, \6 L9 b, H( fID in the original source medium         : 4613 (0x1205)) n' u( ^9 }7 i; _, Z% `
Format                                   : PGS
  B. q2 e$ W$ l- x$ }) k% ~# U7 wMuxing mode                              : zlib
! ~6 ]8 v- l2 sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 J5 r- c) p6 f' M) u3 u7 @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) c5 J# J1 F3 G' Y
Duration                                 : 1 h 51 min
4 M5 J2 v) u# B) f* ]% JBit rate                                 : 70.3 kb/s1 ]& C7 R. W0 @' Q& E* f" ~% x
Count of elements                        : 3877
$ m. C6 o! c4 l8 qStream size                              : 55.9 MiB (0%)
+ O7 ^! _8 @; N$ ^Title                                    : COMMENTARY
  C  x2 `0 v# Z* W8 b. `Language                                 : English
1 J+ t+ q& q1 j3 ], `; L/ [' x3 jDefault                                  : No' Y  r6 g% T( j" ?
Forced                                   : No  A& ^) M4 f' E
Original source medium                   : Blu-ray
/ a* g9 L* o9 Y! |: L) H
9 U! P: @5 U" {7 G! r$ b6 OText #13
8 U* y' H4 S- T% v$ P0 d% nID                                       : 19
' @5 q/ f2 N7 B: _( Y3 r% W/ M$ [ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)* `; }. \) |" t4 ]4 @* C
Format                                   : PGS8 o+ d9 U4 N  D6 Y
Muxing mode                              : zlib
7 p  _' T; Q% x# B) fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# p8 J+ e' S% E/ A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% e! A6 e- ?% dDuration                                 : 1 h 51 min5 c2 T! B( g4 v$ m1 G
Bit rate                                 : 61.0 kb/s
8 B9 N& U  s+ t. c, ~- F2 x; I3 mCount of elements                        : 3535
7 T6 @+ v+ k2 r6 z: }! G# jStream size                              : 48.5 MiB (0%)
- q2 J& v, |/ U8 c9 RTitle                                    : COMMENTARY
% {% W, e4 o" W  |- vLanguage                                 : Spanish
% C( R5 l: q8 pDefault                                  : No- v0 P) [5 V0 ~
Forced                                   : No! R: Y  I* V- l) [
Original source medium                   : Blu-ray: O1 `4 o5 A0 ]% t
5 B9 X5 q; I6 P8 w) G5 O% V* F7 g
Menu" q% r! |' i  {) t) g, n
00:00:00.000                             : en:Chapter 01. d8 \+ s( F" B9 F" {6 b
00:08:16.496                             : en:Chapter 02
2 t- r" _4 K) h8 i, V1 h00:12:23.284                             : en:Chapter 03
4 v) E% r3 S; g8 Z; f/ }' \8 G& W00:18:56.885                             : en:Chapter 04
7 P. \# W# B( x& P7 K$ P00:24:30.218                             : en:Chapter 05
3 Y2 B# ?' ?9 z8 U& }+ e00:31:35.101                             : en:Chapter 06
. ]3 Y& O5 L2 |5 m; }00:36:14.338                             : en:Chapter 07: R# z, m0 d% t6 `
00:41:26.984                             : en:Chapter 08
! d: e# ?* Z2 [, I: P00:48:05.090                             : en:Chapter 09
0 a0 F, ^$ e% l% J3 J. ?. N. Q! b00:53:18.403                             : en:Chapter 10
5 j# ~% J8 j: J, m; {: y5 k/ M00:59:13.258                             : en:Chapter 11
4 G6 L! A# D% j& B01:05:53.199                             : en:Chapter 12
8 R7 h9 p7 p, T$ m* ?01:12:02.943                             : en:Chapter 13. ~' u2 e% ]/ ^: Y' c1 O
01:17:32.898                             : en:Chapter 14! ]( G" [2 f, @! V
01:25:00.220                             : en:Chapter 15( u- B7 f/ p5 f6 ]
01:34:41.842                             : en:Chapter 16
, F/ \1 V+ k) G9 T8 U6 s
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

1

主题

554

帖子

2192

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
1083 点
firendzhon 发表于 2022-5-3 23:33:29 | 显示全部楼层
神秘海域沙发是抢的而不是占的!
( Z: E3 B. j+ |: [4 G) f" Q$ {The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!8 k. n$ ~7 K/ b0 T' a
2020第一天 ...

0

主题

137

帖子

752

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
443 点
matrix 发表于 2022-5-16 17:23:25 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
% i9 H: E7 y8 Q9 V+ g/ F0 GBlu-ray movies Community: my favorite!( \& w5 T5 l" d6 T$ e! t0 M. ?

750

主题

2490

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2564 枚
体力
5657 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2022-5-5 22:13:39 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!9 m' C6 E! V* F0 y
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!( e$ v, E$ [' u; m  u1 {' d

0

主题

147

帖子

954

积分

蓝光看客

金币
40 枚
体力
515 点
xaut2000 发表于 2022-5-1 21:49:57 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影

0

主题

68

帖子

316

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
182 点
QQ
jimmywei1987616 发表于 2022-5-2 00:46:00 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影

2

主题

315

帖子

1391

积分

Sponsor

金币
369 枚
体力
440 点
211 发表于 2022-5-2 09:10:12 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!4 P, S9 Y7 V. S2 |" B! A6 S2 ]
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
5 o/ I& G5 u- S$ D

0

主题

145

帖子

1068

积分

Sponsor

金币
210 枚
体力
568 点
aacq 发表于 2022-5-3 21:09:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩电影

1

主题

64

帖子

465

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
230 点
cs147369 发表于 2022-5-7 09:43:56 | 显示全部楼层
想看,不过没国语音轨,我还是再等等吧
# o# ^9 W2 x$ E9 n. z$ ]2 M* B主要是不想分心看字幕,嘿嘿

0

主题

174

帖子

1337

积分

VIP Primary

金币
127 枚
体力
778 点
alien 发表于 2022-5-9 20:43:34 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
: T3 O; O/ |0 x: r4 Y) MBlu-ray Film Forum: I will always support you!6 Q% d- |2 g  N1 T% ]6 }7 n

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 07:21

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表