BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 100|回复: 13
收起左侧

[4K极清电影] 壮志凌云2:独行侠 [4K REMUX无损版 自带中字] Top Gun Maverick 2022 IMAX 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 74.44GB

[复制链接]

5943

主题

345

回帖

6万

积分

Post Share

金币
152 枚
体力
26827 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2023-1-28 20:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
After more than thirty years of service as one of the Navy's top aviators, Pete Mitchell is where he belongs, pushing the envelope as a courageous test pilot and dodging the advancement in rank that would ground him.
% `# _  y; {# }6 w* f: k+ y& K& r, X" s) y
01.jpg - H: R7 ~% N  Q* z

0 J+ c! k7 O& W0 [: x◎译 名 壮志凌云2:独行侠/捍卫战士:独行侠(台)/壮志凌云独行侠/壮志凌云:麦德林/壮志凌云2:马弗里克 2 ?1 @; W+ w4 {7 B! _  {' {  i& @1 E
◎片 名 Top Gun: Maverick / Top Gun 2 / Top Gun Maverick
0 e2 i: F: o+ r: @" C◎年 代 2022  g4 ?- K- V) {7 d; X* d2 n
◎产 地 美国/中国大陆
" Y! ~" b2 F. E4 ]◎类 别 动作) K" q# H3 F* o3 @$ H
◎语 言 英语
: ?) `6 E& ~5 I) S/ v; S1 l1 A◎上映日期 2022-05-18(戛纳电影节)/2022-05-27(美国)
/ p  e4 d4 p" m: e7 J+ z2 }: M◎IMDb评分  8.3/10 from 507,095 users* o" \$ n; H  M$ X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1745960/- x1 s5 O& Y( ~& A
◎豆瓣评分 8.0/10 from 138,689 users# a% \, v, ^& J- _! l9 f; R+ o
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6893932/
& w( G% _4 p) \: t5 z◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
0 j# A4 D/ P9 B3 t◎视频尺寸 3840 x 2160+ ]* j, u* u) P2 Z6 r  G7 I
◎文件大小 1DVD 74.44GiB# E! [3 k& {/ ^' L; Q5 H
◎片 长 2 h 10 min9 K# H6 x+ f  f- g& {
◎导 演 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski
; E1 B7 [3 I9 u4 D1 B) c7 ?7 P◎编 剧 伊伦·克鲁格 Ehren Kruger
, h6 l  R$ ~% p9 `     埃里克·辛格尔 Eric Singer. B  j6 ^4 z) V8 O9 A# X; O
     克里斯托弗·麦奎里 Christopher McQuarrie/ Y. j8 I7 w8 P4 f& I2 F9 e& f
     贾斯丁·马科斯 Justin Marks
8 L2 T1 i7 h# w6 h' f) c, u     吉姆·卡什 Jim Cash  N6 G& F+ O: a8 v4 d6 t: j! Y
     小杰克·埃普斯 Jack Epps Jr.
" i. A6 ^( E, S- {" j! O& d2 Q$ k, s     彼得·克莱格 Peter Craig) V4 x) d9 p' L
◎演 员 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise4 w1 ]" ~( L. n( S* W; C$ r7 K5 @
     詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly
) y0 l; A) O) L, j: M4 l0 k     迈尔斯·特勒 Miles Teller; e( u/ @& W2 R3 l! d$ ^' }
     乔恩·哈姆 Jon Hamm
6 V+ M' N+ d/ t5 G& I     方·基默 Val Kilmer. ^* n% a0 @. L3 A: }( _
     莫妮卡.巴巴罗 Monica Barbaro
/ k" N9 W) p$ h2 G     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly
, C  W, _* X+ _# R# a  a     曼尼·贾希尼托 Manny Jacinto+ Z8 b  w* k2 l& O
     罗伯塔·斯巴达 Roberta Sparta: j' i$ O: }, e0 d- S1 [3 O4 ]
     艾德·哈里斯 Ed Harris5 z8 T* z. l5 D  S! ^0 |2 f
     格伦·鲍威尔 Glen Powell6 d1 [5 g0 h9 F+ N1 B5 y
     刘易斯·普尔曼 Lewis Pullman2 f3 P  \) U1 T/ X, s% |0 E
     雷蒙德·李 Raymond Lee: I& v/ b1 L! j
     莉莲安娜·雷伊 Lyliana Wray' b" M, w5 x: J; Q, M0 {# c
     杰·埃利斯 Jay Ellis
3 b9 @1 V# m% \3 @- F8 \, @     杰克·皮克金 Jake Picking
. R2 _7 f2 G  r     蕾切尔·马卡里兰 Rachael Markarian
' I, r; r1 A7 C8 T     巴希尔·萨拉赫丁 Bashir Salahuddin0 x! v3 D* x  ^; G/ u+ b
     彼得·马克·肯德尔 Peter Mark Kendall4 o) f1 {6 l8 @& A6 @7 R
     查尔斯·帕内尔 Charles Parnell4 U# J: D6 Y" Y5 u2 u/ u
     切尔西哈里斯 Chelsea Harris
* {+ d- ]0 M( T7 r, a     丹尼·拉米雷斯 Danny Ramirez
5 I! Z; X7 o& W2 z: n9 O! D+ ^     王仲欣 Kara Wong
0 w# F) {7 ^4 {* }' H+ ^- A" B     南希·德马尔斯 Nancy DeMars
7 l$ w# r+ r& W& `     康妮·夏普 Conny Sharp
  r9 B" S3 u* _& s+ g7 ]6 l     塞尔吉奥·布里奥内斯 Sergio Briones) }0 k4 k' Q$ O# z/ x0 ^# ?/ ~
     佩内洛普·卡普迪雅 Penelope Kapudija4 U% O' G3 r3 u! R* X/ S8 ^4 h9 D
     马克·安东尼·考克斯 Mark Anthony Cox! p) f; ~, z% [& i
     莫宾·汗 Mobin Khan$ N- d1 f2 X' s, ?' c7 S
     托马辛·麦肯齐 Thomasin McKenzie; q6 Q0 o) u: }* t
     汤姆·克鲁斯 Tom Cruise
6 q  o- M% M! W- o     大卫·埃里森 David Ellison1 f& c$ \0 w% s" K, D4 i3 t
     程武 Wu Cheng, h/ i( a4 B. Y3 X& G/ w: E  X2 S
     杰瑞·布鲁克海默 Jerry Bruckheimer/ F0 z3 d6 n! M) _
     哈罗德·方特梅耶 Harold Faltermeyer
' c! u% t: X/ j1 y, \5 g: O     汉斯·季默 Hans Zimmer5 k+ z0 G! w" Q! f
     克劳迪奥·米兰达 Claudio Miranda
; ~4 r, F4 P  b/ @, W- T% U. H% s     埃迪·汉密尔顿 Eddie Hamilton
/ n( a/ {9 w2 F# P3 W0 }     丹尼斯·查米恩 Denise Chamian" ]8 E8 ^9 D( L3 u" \' v) J
     杰瑞米·欣德尔 Jeremy Hindle* E% v% |0 h+ ?: v* S
     珍妮·帕斯凯尔 Jan Pascale9 i$ {5 j7 E8 b0 J
     玛琳·斯图尔特 Marlene Stewart
: v& i- q1 [! K4 z5 y6 {+ C1 H) E6 x& z; l
◎简 介   # |' U& x: i# e9 T: H3 |9 l  i9 p, J

! j8 B, P% n, S 作为海军顶尖飞行员服役30多年后,皮特·米切尔(代号:“独行侠”)(汤姆·克鲁斯 饰演)决定打破体制的限制,成为一名试飞员接受更大的挑战。当他接到命令,为一项高难度特殊任务训练一群“高空利剑”项目的毕业生时,他遇到了已故的好友兼雷达截获官,代号“笨鹅”的尼克·布拉德肖中尉之子布莱德利·布拉德肖中尉(代号:“公鸡”)。
5 I4 Z& J+ K; s3 B' J8 p" c- g6 I* a3 Z- }/ \' Y
 面对不确定的未来和难以释怀的心魔,独行侠必须战胜内心深处的恐惧。因此,他参与了一项需要巨大牺牲才能完成的任务。
9 X1 ^' I! I+ a4 H: t0 s3 |0 g8 Q1 g5 ~' W2 n% O6 t
 After thirty years, Maverick is still pushing the envelope as a top naval aviator, but must confront ghosts of his past when he leads TOP GUN's elite graduates on a mission that demands the ultimate sacrifice from those chosen to fly it.
& e) w8 ~8 h1 H* C8 L1 J( K
Top.Gun.Maverick.2022.IMAX.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 z& f& p+ ~8 L
9 K/ M# s# Q/ x( B% W
Video
+ P. k% Q4 O  p  M# K* uID                                       : 1
$ F9 j8 M% y* |9 J4 Q: MID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 R0 [4 X4 G  w( Q# y. [Format                                   : HEVC
1 T/ H4 J5 N/ e. W$ jFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding* h. B6 K# ]* l
Format profile                           : Main [email protected]@High
% r3 `% z" O( F6 H2 H' v. c& C2 b5 j  H  RHDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
: n) v2 s+ v2 Z% S6 b1 ACodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
5 ~: m+ D% |7 H! q6 GDuration                                 : 2 h 10 min
: w6 G; b/ `( M2 A4 Z% f5 y1 |Bit rate                                 : 67.2 Mb/s- e% R# {% O/ U+ @- V# u6 t
Width                                    : 3 840 pixels
7 U* }) @# T2 G1 q( R2 m: HHeight                                   : 2 160 pixels! i/ L8 q7 D  ]- r5 U5 ]% W! Z& H, q7 w
Display aspect ratio                     : 16:9
, g) Z+ {. F9 b9 I4 \$ p$ \& U8 cFrame rate mode                          : Constant/ a6 P8 }( U0 k
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
( {4 Y  e# t1 @% E# v! O6 CColor space                              : YUV
* M0 [5 f# h' A* L- d5 \/ o6 WChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)  ?  L) z* g. p# E
Bit depth                                : 10 bits  O; O/ h) x: f! ~
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.338
5 z3 B5 W) o( u0 `Stream size                              : 61.1 GiB (82%)9 m0 |7 [+ q5 y( y3 Q
Language                                 : English
1 t+ D  w8 h: IDefault                                  : No
9 z1 u  e" X" f; Q+ U+ c3 q) OForced                                   : No
# H* \. B* x  e' A! j& B! ]! yColor range                              : Limited
* O' h3 e1 M* ~Color primaries                          : BT.2020
$ H/ H9 y8 a' F4 V, TTransfer characteristics                 : PQ- Z& |" `1 O8 a/ n$ r* `1 i
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
; ?5 \8 P2 z+ s8 w: EMastering display color primaries        : Display P3
+ J( A* o1 M  O# X3 U& ^Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m26 r) A. g9 C) {3 I5 b2 e, ~' s
Maximum Content Light Level              : 617 cd/m2+ B0 C. [0 w& S3 @
Maximum Frame-Average Light Level        : 496 cd/m24 f- N3 Z7 i# E) u  {
Original source medium                   : Blu-ray
2 L% @" h% g- h: D2 u- a
3 ~  a% g7 u) }8 Z$ `% \$ q/ zAudio #1
+ H8 f3 B, q, L9 {, u0 v6 d4 a- CID                                       : 2# ?$ J. A) W" P. u5 n% D- L! }
Format                                   : MLP FBA 16-ch/ [: E  S5 p% h9 U0 s% {2 E
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation/ G6 y! L; d2 e  K
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos+ {; J( [9 D6 |1 z6 [% i2 v0 p( E
Codec ID                                 : A_TRUEHD- _: k" [/ {- a) u' o; b8 l
Duration                                 : 2 h 10 min, `. I2 _+ G+ X# m, }( R% s
Bit rate mode                            : Variable  `9 N& H* i; h1 o2 }
Bit rate                                 : 4 304 kb/s+ c8 D( K4 f1 z7 n, L
Maximum bit rate                         : 7 251 kb/s
" o3 N5 V2 @& T, N; E) pChannel(s)                               : 8 channels
* s" g5 G0 k( eChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
$ \2 o# r' _/ hSampling rate                            : 48.0 kHz
! G% ]! P  k+ |+ C' k4 YFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
6 o9 s; {. }: r5 ?( ^& H" d, lCompression mode                         : Lossless/ D+ I  c' x( p" S5 J/ x, O- e
Stream size                              : 3.92 GiB (5%)( f6 o0 W3 c3 z2 h1 B. j3 Y. |, G
Language                                 : English$ d* Q/ l* Y# n- U* ]' C$ T
Default                                  : Yes
* V" O' x( t2 B( NForced                                   : No
) F$ d: `+ x) B8 Q2 m( F; @2 pNumber of dynamic objects                : 11$ h, @( i$ d/ _$ p
Bed channel count                        : 1 channel  Z) d( d( l. `9 j5 [! y( u" t
Bed channel configuration                : LFE9 E! M/ c: X; ]/ o$ q  S: W
7 \7 H. V, ~: ~( i
Audio #21 x3 x% X5 C- u
ID                                       : 3
' @. S. @1 w% U! B7 }Format                                   : DTS XLL
9 I$ ?8 L4 e5 O+ \7 K' U. O% EFormat/Info                              : Digital Theater Systems/ \, N5 m$ t9 \
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio9 |4 w' e4 d4 k
Codec ID                                 : A_DTS- y; W& ~! A! E( N- U) h: |% X
Duration                                 : 2 h 10 min+ z# J# p1 K* h+ @! L
Bit rate mode                            : Variable1 {' y& \0 Y0 z7 m: F( U: w  |
Bit rate                                 : 4 193 kb/s" a- B0 U+ g" \5 g6 K+ \/ ?+ h
Channel(s)                               : 8 channels6 j4 B) {% S4 [2 m
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss7 m4 p, j* d# J& _' a/ L$ [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ b- I$ R7 a8 K; O+ [# C* rFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
- Y8 \# x2 n( T/ jBit depth                                : 24 bits
  V4 O' S- m. r* pCompression mode                         : Lossless
/ ?* ^+ v; c3 _% nStream size                              : 3.81 GiB (5%)
) U  J- r, k$ K9 C7 w  X! D; Y; vTitle                                    : DTS-HD MA 7.1& B  r2 F2 `! E/ |  N
Language                                 : English
' f+ L9 h* Q! qDefault                                  : No$ Z) N  a* b/ m, S. g) _- b
Forced                                   : No( Z* y5 I. X5 E3 i8 ?" E# o

* R, s1 S9 p0 pAudio #3& e. f1 B! o1 Z# J
ID                                       : 4
! h- W; M- }2 N7 x. ]- c* m3 B# h$ zID in the original source medium         : 4352 (0x1100)" [8 \. |, i2 q2 t/ p, S
Format                                   : AC-3; f# A5 K; m- Q$ n6 q; u2 g$ R
Format/Info                              : Audio Coding 3$ X% k2 a. ]4 r7 _) ^/ t' K
Commercial name                          : Dolby Digital
' k7 o5 m$ R  s) Z% LFormat settings                          : Dolby Surround EX
( \& U7 b1 y8 K$ r) E& n7 XCodec ID                                 : A_AC3, S7 R0 p. ]$ |% i# l% v
Duration                                 : 2 h 10 min! S- e) S  a. ?  }: K: A
Bit rate mode                            : Constant
7 u- q5 V& ]7 w& Q5 k' aBit rate                                 : 640 kb/s: D/ j  w" l' D" E4 Z1 `
Channel(s)                               : 6 channels
* u9 ?7 d+ a  i' _6 k( lChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 r% B/ F. g( G; \
Sampling rate                            : 48.0 kHz+ f! v  E! Y) O* K$ J4 `/ z8 p; K
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% V; G6 `9 v9 a# tCompression mode                         : Lossy7 [) e9 r( [" c6 G" z8 j
Stream size                              : 596 MiB (1%)
$ g1 D+ ~' U2 m! H) NTitle                                    : DD 5.1
7 O' p" S, h9 m3 d& S% v; zLanguage                                 : English
  Y0 o/ ^$ U9 h* S0 y" }& X% ?4 }6 \Service kind                             : Complete Main# L/ ?; f3 D2 f2 Q# l5 M( Q
Default                                  : No2 Q' I5 g8 W; c4 K! c/ w
Forced                                   : No
! h5 U+ @# F+ c7 l9 [* F. X  Q2 FOriginal source medium                   : Blu-ray
, |  q4 {- _0 `$ N; ^' r
; y7 N  N+ v: a& x7 _* \7 Z% g5 uAudio #4
4 Q- g4 S, j8 N" q2 LID                                       : 56 d: P  M% y1 s7 B( D0 _3 f
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)# C+ r# j+ H  }: R
Format                                   : AC-3
, P# L, W7 u0 O( v1 }Format/Info                              : Audio Coding 3
. _* g6 O  ~+ C9 aCommercial name                          : Dolby Digital! g  M7 T3 Q& s( s+ u! i: a8 s
Codec ID                                 : A_AC3
4 }- r1 X+ Q2 @& mDuration                                 : 2 h 10 min0 m& r3 p8 N# g- w; M8 m! S
Bit rate mode                            : Constant) E5 F2 k2 |! L, ?- b0 g$ h6 V
Bit rate                                 : 640 kb/s
/ U  {6 Q" I  F9 k7 j' XChannel(s)                               : 6 channels
5 O7 t. q# l; p+ K+ UChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 q# W7 ?9 T  @1 I
Sampling rate                            : 48.0 kHz) R2 K3 i, q8 }& ]$ P0 Z
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  o$ Y7 G) E% ~
Compression mode                         : Lossy
' c: w  W, p3 j6 [# ], aStream size                              : 596 MiB (1%)
5 k: L* M5 f% j7 \& l' p2 c! j& r6 \Title                                    : DD 5.1
/ h3 s5 u0 I. I' L( RLanguage                                 : English$ M! d  Q2 ?0 N
Service kind                             : Complete Main
2 j# s/ V  P$ j4 t! HDefault                                  : No
. ]5 y# U% _; D0 d3 W- {5 Z5 D  tForced                                   : No% q" ~7 a0 j1 ~" X9 a2 z+ H& R: H: t
Original source medium                   : Blu-ray
1 T: K4 Q5 P6 I5 V' F* }% |' H$ N: J+ M- h: t5 t7 j1 @
Audio #5# f# S, x4 z* h( E
ID                                       : 6
! W5 l1 |9 W4 T6 Z  w# B# c5 I5 ?ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
. b$ H* @8 c+ o& F8 ?/ ^( {Format                                   : AC-3
" D% P( ^# A* h$ U- ?Format/Info                              : Audio Coding 3
, r3 A/ I7 h/ F4 F$ ?0 E0 H& `  @Commercial name                          : Dolby Digital
0 ~9 ?! q# v0 P4 b. pCodec ID                                 : A_AC3( E1 c0 U8 G, H6 e; Z- z3 Y1 ]
Duration                                 : 2 h 10 min5 n6 V0 e: t% |: x8 d' C
Bit rate mode                            : Constant( u9 {1 Q, \# r0 n1 Q3 N* V
Bit rate                                 : 640 kb/s
% E  M. m' o; e0 oChannel(s)                               : 6 channels
$ \- J. k& m5 \$ SChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
$ P( u6 L" W; u' hSampling rate                            : 48.0 kHz" J& M. d' S- W$ P0 o' }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); v/ V" H; t% I: t5 R
Compression mode                         : Lossy- s5 F* \1 s- m/ H
Stream size                              : 596 MiB (1%)
5 N9 y( R4 ], b7 L; ?9 g1 FTitle                                    : DD 5.1
3 E4 A; l' @& Q4 b3 k: lLanguage                                 : Czech
. v5 U1 \' E7 v3 X! @5 wService kind                             : Complete Main
$ r+ [: c3 I* `2 h7 W  k2 HDefault                                  : No
: L* C+ O* R! q5 w3 ^  zForced                                   : No$ V3 y+ F( ~, t/ I
Original source medium                   : Blu-ray
5 w5 ]8 A) m4 w  f- T# ^7 k3 h, [  l2 M: j
Audio #6) j1 {1 }+ G3 [! |
ID                                       : 7' g# F8 P! w* v+ ~3 \& v1 R2 I
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
, M+ q: W. S* h8 v: E3 s" e# CFormat                                   : AC-3
) ^! j4 Y5 d7 a  U0 x- }- J+ }Format/Info                              : Audio Coding 3. a3 ^6 y  m: M- x
Commercial name                          : Dolby Digital
' ^# K* }. A7 FCodec ID                                 : A_AC3
" d! D, L% n% O0 @1 q- ~: BDuration                                 : 2 h 10 min
$ j- {4 |9 O; O: W" n( _9 ]Bit rate mode                            : Constant
* _7 w0 ~; G  p9 Q( Z: uBit rate                                 : 640 kb/s
( R; T5 g$ ?# `& x; Z1 h/ c2 t5 WChannel(s)                               : 6 channels
, j1 g+ ~- E1 Q0 P' t6 V) XChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
' M. q9 r6 X$ zSampling rate                            : 48.0 kHz! t) W" @! q# m
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 u, B* p7 j, b2 M/ _" [
Compression mode                         : Lossy
" f+ M. n5 K$ O  ~! mStream size                              : 596 MiB (1%)
2 U6 K6 l) D5 o- k! dTitle                                    : DD 5.1! F1 N8 K. B5 O
Language                                 : Spanish- x( A" n9 v5 Z- Z
Service kind                             : Complete Main3 I& q1 w( _$ }: F7 q8 R! q; F. ^6 ?
Default                                  : No
: U# m% r3 D2 r3 f2 O+ Z1 tForced                                   : No
' @# Z1 J# d) jOriginal source medium                   : Blu-ray
3 m0 ]# d5 n( b, w' u- M0 G5 G  r0 `  L
Audio #78 }% ^1 E7 f( z" d$ f' q
ID                                       : 8
$ A# Z/ L# Y* p0 @: G, Y; Q9 L! \ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)( [/ g) Z. R+ N  e3 B
Format                                   : AC-3
2 Z: S$ v7 ^7 N3 XFormat/Info                              : Audio Coding 31 R$ E/ }% R% g4 o* n
Commercial name                          : Dolby Digital
  H9 y1 e4 ~4 u1 |/ LCodec ID                                 : A_AC3
% J& h+ X- ?( x& D+ F% V! PDuration                                 : 2 h 10 min" t8 _+ W0 K) p- T
Bit rate mode                            : Constant
! p7 X: |2 {* k5 K$ [6 t5 KBit rate                                 : 640 kb/s
. |" w. |. R, Z7 n& XChannel(s)                               : 6 channels
2 ~1 T2 n# v: x  M0 ]- }, a- MChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
; j* U! k) x# v) DSampling rate                            : 48.0 kHz9 g* F! J/ C2 s1 k& l* B; O. s2 P
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 K6 h7 m8 U' O/ ~9 I
Compression mode                         : Lossy
- ^2 u( y! F( s% C$ KStream size                              : 596 MiB (1%); t3 p/ F# M# |# l, B- x, a; W
Title                                    : DD 5.17 {  P- x& b/ r* |$ j$ Y
Language                                 : Spanish7 K; Q% p' J0 R/ {3 D
Service kind                             : Complete Main
5 v9 V2 I7 H3 [, |  IDefault                                  : No
" P; B) ]; i$ k/ M; JForced                                   : No8 I/ @$ ~8 D: z0 Q: a* y3 @
Original source medium                   : Blu-ray: Z( }- Z5 N3 E6 f) D! U
/ ?! A, U1 m, ~! o
Audio #82 P! Y0 k+ L7 S4 V; S% u
ID                                       : 9
/ ?" X; w8 o5 _3 d9 Q. w' b" iID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
' s4 _- D! b1 W/ ^  f$ s$ D) G$ qFormat                                   : AC-3. @0 ?6 O6 A/ _7 D$ J* @
Format/Info                              : Audio Coding 3+ p5 k, r+ L# ~& J9 Q4 z) x
Commercial name                          : Dolby Digital9 V  L9 D4 x; M7 k, Q- r
Codec ID                                 : A_AC3& w- ]. K+ @  @
Duration                                 : 2 h 10 min- U" p: V' f# f  ~' y
Bit rate mode                            : Constant; K' l1 W2 Q- h( n
Bit rate                                 : 640 kb/s  ]2 j* e6 Q$ c
Channel(s)                               : 6 channels
4 x( @. U! a9 E$ x" E/ \Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 j  F/ C+ Y" n6 I/ o- t0 Z' }+ ~Sampling rate                            : 48.0 kHz" W+ A9 q4 g( u3 V: S
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( g+ b& k6 a5 F  f( ZCompression mode                         : Lossy
3 }& A+ ^# j! F; e% jStream size                              : 596 MiB (1%)
& k7 i1 i7 P: w5 }! b8 i& t+ D' uTitle                                    : DD 5.1
4 m& g& n! A' |' H- h* \$ |Language                                 : French! B3 z% C4 E8 d9 M8 M% L" b+ `3 e# b
Service kind                             : Complete Main/ p1 H9 x' Y3 w3 _
Default                                  : No
3 z' N. i0 u& d& {6 P5 iForced                                   : No; @0 |( G  G( g3 i1 P
Original source medium                   : Blu-ray
8 C3 F  t$ L7 q, e$ s) Q- T; G* {
Audio #9
* y7 d  u! [4 l% U1 ^+ u; YID                                       : 10
0 x, B2 S$ L( J$ G  N+ a8 sID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
( j2 s1 R. K! E8 yFormat                                   : AC-3
. k7 n9 N# V; r' w0 a$ L, ?1 Q6 MFormat/Info                              : Audio Coding 3
% \2 C, [3 b& R' u6 hCommercial name                          : Dolby Digital
4 C8 G# b+ A% {% Y- F/ M1 b  f/ kCodec ID                                 : A_AC33 ]- P  P' x4 G* `/ v$ }
Duration                                 : 2 h 10 min
2 u4 R: Q+ d& Z5 a* T, DBit rate mode                            : Constant( P/ ~+ H+ q; l  p& b/ `0 M  n
Bit rate                                 : 640 kb/s
  }, t2 C- X) a# sChannel(s)                               : 6 channels
9 S& @+ q5 z, A. f) b# {: RChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
/ V/ H% B0 T4 F0 F) z/ ]Sampling rate                            : 48.0 kHz5 ?' H2 ^1 n4 p* t
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 y. c; w% Z! FCompression mode                         : Lossy' ^9 V1 z$ c8 G
Stream size                              : 596 MiB (1%)
. k9 I# y( Q  i, ?% `% _; a" mTitle                                    : DD 5.1- E* l' W* ~3 N& c% n  E2 V# D+ x
Language                                 : Italian- F  B, H6 v2 F
Service kind                             : Complete Main
9 K- A: r" i8 W$ r# P2 x: fDefault                                  : No1 O, ?; C( R" {% B" `/ [: ^. L+ b5 w1 N
Forced                                   : No" E! c2 V1 A" J+ y+ x5 I
Original source medium                   : Blu-ray
% U9 G& P9 ^" p$ u% S% c. O
2 ~8 C2 N6 g; \* v$ C- hAudio #10
3 J  d% B. _' o: OID                                       : 11/ ~  Q4 F+ I+ q# P: x
ID in the original source medium         : 4359 (0x1107)& W) F5 N- j' D5 Q- N) i* L
Format                                   : AC-34 \2 I% |7 i3 J3 D2 z: u: r
Format/Info                              : Audio Coding 3) @' k. I( S2 j$ Y
Commercial name                          : Dolby Digital; V# ^" }9 Q. e! S9 C
Codec ID                                 : A_AC30 E! R' Z% g! d) o
Duration                                 : 2 h 10 min
* a$ n9 Q, _3 K2 T" S- p! y& Z) bBit rate mode                            : Constant
, N7 @  Z5 m+ U) q$ bBit rate                                 : 640 kb/s
- w& R4 q- ~( }: Y/ ~Channel(s)                               : 6 channels3 X2 R/ p# l) l+ M& X3 s9 u3 N
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
) g8 @; K( @/ ?  ^8 z& N* BSampling rate                            : 48.0 kHz! I: g& i+ B- M5 B. ~
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 k5 \$ q& w) }4 q$ s
Compression mode                         : Lossy! {/ s; H' s) q5 X8 X
Stream size                              : 596 MiB (1%)5 n' [- @! |0 E3 c5 `% f% t
Title                                    : DD 5.1
0 \( z3 ]# D8 ~Language                                 : Hungarian
: }$ q8 s* U  t! PService kind                             : Complete Main
3 v9 z7 ]2 t4 r' J- y' D- RDefault                                  : No
/ B* Y0 m' ^& M. g: E* nForced                                   : No0 \0 e( Q6 s0 O/ P; g4 o# b
Original source medium                   : Blu-ray3 n7 P! r  m* x5 V

+ \4 Z' H$ e# l8 D1 P. {  P& H$ IAudio #11! h9 _1 t- k- I, @* R# q5 p9 ~
ID                                       : 12
& B1 {+ {$ f+ U) E4 i- r, M/ C5 TID in the original source medium         : 4360 (0x1108)0 D0 ]# g0 c" t) _9 i
Format                                   : AC-3
; g& k1 K1 F& a1 e5 z( E  {# aFormat/Info                              : Audio Coding 3
6 [; m8 v8 B  |# DCommercial name                          : Dolby Digital
1 _; w0 `5 I8 `Codec ID                                 : A_AC3& f' A, D$ K( A7 k- x" K% l
Duration                                 : 2 h 10 min5 U, \. t0 \+ m4 R$ {  h4 O
Bit rate mode                            : Constant, J0 S/ C5 `7 n2 G
Bit rate                                 : 640 kb/s5 ^, R6 q8 L( e/ \1 p; t4 Q6 c
Channel(s)                               : 6 channels
$ u( P5 b1 J! ~( {( x# u4 BChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs- n/ \# O' R# O+ T
Sampling rate                            : 48.0 kHz2 L+ s0 E# F! @2 P. T0 o
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 v8 R$ ~% e" m- VCompression mode                         : Lossy, e  e3 Y; Y% C2 V+ v
Stream size                              : 596 MiB (1%)
3 p) h% Z( _# q+ ~& yTitle                                    : DD 5.1
% _7 `2 y# K* ^& U8 Z* zLanguage                                 : Polish
, Z4 u& f* M( P* a* D# _Service kind                             : Complete Main8 u2 a& E0 i) l2 ^( O* ^9 u
Default                                  : No
# g" f* C; ~7 Q9 d3 Y( YForced                                   : No9 Z0 }& B6 C% v, W
Original source medium                   : Blu-ray
8 e5 S, r+ Q8 ]% U4 `
! R: ]- Q  l* y& ZText #1
. V: g. p3 ?2 i1 I. Q& TID                                       : 138 o6 o3 j# E0 l; W/ X0 d; [
Format                                   : UTF-8* ~8 X; t0 _2 T
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
' l9 Z8 {  O2 \; [/ q$ T$ j* aCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. w' x7 s3 g1 V& p5 H4 N3 ODuration                                 : 2 h 1 min9 g! \( O& ^  W9 Y" _
Bit rate                                 : 55 b/s, r9 d1 N( N( B
Frame rate                               : 0.217 FPS
% q$ ~' j4 @3 ~0 C& X5 `Count of elements                        : 1576
7 Z% q0 j& t; W- I$ \% O) q. fStream size                              : 49.2 KiB (0%)8 |3 L$ o: c& S  w
Language                                 : English
$ P+ e( ^8 J- S' ?2 y2 vDefault                                  : Yes. e$ N* E: V) G, q! P: A, C5 S
Forced                                   : No
. i, X7 T2 B2 e8 J, x$ y
; e6 J3 g2 a) ~4 wText #2) x, W4 f$ K7 V' V. z8 N3 i
ID                                       : 14
& n2 ]) C: d+ O# q8 O0 MFormat                                   : UTF-8+ c% V: \1 d; x# \$ M" Q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 ?$ x$ f3 L- E' F8 ]- p
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 a/ j$ s7 Y3 C3 Y; e8 \Duration                                 : 2 h 1 min
' w  s" w# p3 ^; P3 T' TBit rate                                 : 61 b/s
6 a$ U0 i6 _* N1 r: ^Frame rate                               : 0.242 FPS
3 h# e; S. H3 Z; K- J1 f! @Count of elements                        : 17719 J* V! q" Y, }! u9 u$ a  Y2 ~
Stream size                              : 54.9 KiB (0%)& `; E, Q4 M+ U, `# n' K7 d
Title                                    : SDH& o5 Y8 `% ~# n& E  A6 a  i
Language                                 : English8 B* c0 R0 g$ y+ V) C
Default                                  : No& U7 N0 x1 C1 g; B5 U4 x
Forced                                   : No7 z2 K$ d* Q8 f9 b3 @" e# P
) i/ \$ o0 J# I( F2 ]
Text #3
, K8 X9 N2 d' U% V8 bID                                       : 15
$ b; \8 f0 x% [5 G8 u+ kID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
* z8 Z5 d7 J* t" I6 Q4 l! QFormat                                   : PGS
1 E" z. n' X  H( F7 S7 [1 wMuxing mode                              : zlib
" j7 W. B! M9 l2 {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 W& T/ r5 g% w4 I% d: {7 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 h* Q$ `% O: y% ]7 tDuration                                 : 1 h 57 min  g$ ~* }8 l2 Z0 O' {
Bit rate                                 : 36.9 kb/s
' H+ |7 o& U* m, T/ p: C% qFrame rate                               : 0.413 FPS& ^5 C3 s3 m& D3 ?" t
Count of elements                        : 2906
1 ]9 O" a6 [. D( ]9 n2 C7 ZStream size                              : 31.0 MiB (0%)0 j, n8 |% }- j# c3 F
Language                                 : English
! N8 y* g/ H. c7 |# B" SDefault                                  : No
! h3 k) v/ O6 z6 i9 JForced                                   : No+ l8 q5 {! x; ~1 R( K2 [( P3 U
Original source medium                   : Blu-ray
4 l" m0 M+ P0 ?1 c( |& G3 q; y" }5 G& s) J) w
Text #4: k' P2 ]$ i4 U+ L% |7 J* M
ID                                       : 161 O! a9 U2 O7 }! V! ?' _
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
5 d1 d  ~6 }' G& d2 ZFormat                                   : PGS* L. B2 o/ z& Z8 z
Muxing mode                              : zlib( J* a/ Z, [. N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# Q/ C9 t( m4 V, o) ^6 Q; d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% o% C6 P6 y9 s$ M8 PDuration                                 : 2 h 1 min
3 \) ]" j( H+ v* d, ZBit rate                                 : 42.8 kb/s
# p* O/ m& l0 d3 ~2 h# WFrame rate                               : 0.487 FPS
  n0 F0 I- P1 i0 o- TCount of elements                        : 3560
( |' x/ C8 m0 |% \  H. FStream size                              : 37.3 MiB (0%)
( T0 W- D5 X/ P4 p* o5 GTitle                                    : SDH
7 h) v4 u- u) uLanguage                                 : English
/ i) _1 L# u0 d* l9 w- W0 h3 iDefault                                  : No
- e' x( r* N5 E; e# P8 z4 r! R6 H, _Forced                                   : No
! z; l6 e: R' w* z' W$ g( lOriginal source medium                   : Blu-ray# r( E/ n& Y: r! S' k7 C
( X9 {) D/ ^) k
Text #5, T9 a# ~( u( W  U' T) }' s7 Y* o
ID                                       : 17
' h; h& y# r& }" v) |6 b- UID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
, q1 z; ], M/ Q( @Format                                   : PGS: n: T5 U  c! o3 \! {2 }9 ^
Muxing mode                              : zlib$ e" \5 w' ~& Q; }8 `# o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 }/ |6 h' Q/ h3 Q2 N2 o! M) _0 vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ A2 `$ C# ]% P. ^# ]Duration                                 : 2 h 9 min+ `( C' e  |* U. `. f
Bit rate                                 : 26.4 kb/s- N; U  j9 t2 G( @
Frame rate                               : 0.380 FPS  _" [0 \) {. g1 R5 T/ F$ F& U
Count of elements                        : 2950
, r( E( K) D. m6 sStream size                              : 24.5 MiB (0%)
  o5 ~4 G, v( U2 kLanguage                                 : Chinese: z! b8 J7 G+ y
Default                                  : No
  P  S2 Z! X1 V6 E. H) l; U6 OForced                                   : No
% i: d! ^! K9 N& E6 B6 UOriginal source medium                   : Blu-ray
6 q5 P& ]6 ^/ L8 Y
0 u) h  R" Z- k6 r; Y$ h8 Q' `$ TText #6
( B5 n$ e8 z; [5 WID                                       : 18: l; w0 t( Y/ W
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)8 b$ c0 R8 ], ^
Format                                   : PGS
( j) p6 i. R6 g0 E+ c7 cMuxing mode                              : zlib0 a2 Y+ e' k: L+ O' Z2 E: M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 c# _" t$ ^5 R0 a. G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" c& }' q' ]- H* `. {; hDuration                                 : 2 h 9 min
3 s  W( d0 H8 N" M: d9 S. XBit rate                                 : 30.5 kb/s9 f$ `7 K$ O0 N9 L/ p3 |- P
Frame rate                               : 0.368 FPS
- F0 V1 v; A; ?; A" V0 _' E1 E6 dCount of elements                        : 28602 ~5 T0 i  m2 _$ b
Stream size                              : 28.3 MiB (0%)8 m. f0 a" u. b' R; [( e( W
Language                                 : Czech0 |% G8 t+ P; ]" H1 {1 H
Default                                  : No! m( \0 b4 k% C2 v7 h! H0 y! D" J
Forced                                   : No2 L4 c! H) \1 i) `; `; P
Original source medium                   : Blu-ray
! b/ _9 @1 E  O$ p  O- j6 H' W" _8 {1 B: R+ D. ^6 O5 Y
Text #7/ [& ?, t0 h8 D& S7 E
ID                                       : 19
: s% l& l- ~0 Z8 G3 P" Y: W- P/ V* oID in the original source medium         : 4771 (0x12A3); T7 t- M$ i/ R  u5 ^( m
Format                                   : PGS6 y+ v0 P0 D) E" y! k
Muxing mode                              : zlib
& B( }( @- E8 i, q4 b! gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 ^4 ]% C; @; J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 {$ B% g0 T  \& QDuration                                 : 2 h 9 min6 I" |3 o- E  G1 S2 ?
Bit rate                                 : 647 b/s5 `" n# `' l( O: ]( w( ?
Frame rate                               : 0.007 FPS$ f7 {9 y& r' i5 j! s
Count of elements                        : 56/ B$ m0 Q( f7 f9 ~+ U: ~( x$ ?$ `
Stream size                              : 614 KiB (0%)$ e0 f5 P3 A+ Z% x; m2 d% p
Language                                 : Czech
" P' l7 V6 a, h5 O1 T/ ZDefault                                  : No
$ l* b7 y9 M1 VForced                                   : No1 t0 I- |2 |) @" A7 M* f6 N# v
Original source medium                   : Blu-ray4 i* l& H' R5 O$ P

+ z; x% ^; Z7 {9 J) c1 ?; _Text #84 ^3 O5 N$ A# h+ d0 M. h; N, k, K
ID                                       : 20/ H3 w% W1 s! i/ |! a  _
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)2 p9 g- H+ b$ L) e. y3 I, E
Format                                   : PGS
+ n* H& `" V. W; b8 K8 q$ SMuxing mode                              : zlib
$ k6 ?, d, u# C# F3 {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# X  H  Y' }$ ^) w: N' J/ QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( i, R) F2 X/ Y5 F3 v3 i9 O( aDuration                                 : 2 h 9 min
& D4 B0 G8 V2 M; V0 Z2 HBit rate                                 : 28.5 kb/s
& Y" D  i. M) B7 U3 ~Frame rate                               : 0.362 FPS
2 ^9 {! f( S4 Q0 zCount of elements                        : 2808) ^+ C# u) w' P; F
Stream size                              : 26.4 MiB (0%)6 e0 l; u& F# V9 c
Language                                 : Danish9 W! T( C3 w" |0 m& A  j
Default                                  : No9 A6 s- V7 z1 R" c. I# C- X
Forced                                   : No7 h! i+ j' `* E
Original source medium                   : Blu-ray
3 w( \1 Z+ O, c. w; ~4 @9 |2 O3 n5 N" [6 k9 o( D$ F+ b# b* U! K
Text #9" J& X( r$ M' j' S4 m. a% L
ID                                       : 21
* ^: }) H- ~/ s( h3 e$ m7 RID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
/ X- C) x6 v& L" q* FFormat                                   : PGS
( V, [% @6 u- Q5 }1 p1 [4 DMuxing mode                              : zlib
) A6 a$ a* G0 L% X: E! `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, g/ ~, h  q. Y: f0 C, o$ PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& A$ v- O6 ^3 R3 o' b9 pDuration                                 : 2 h 9 min; f; M, h% s% n! ?
Bit rate                                 : 32.9 kb/s
; D6 r& a" s$ WFrame rate                               : 0.377 FPS
5 Q% S6 y: ~4 i# Z3 C. MCount of elements                        : 29283 u% M6 M3 X- r8 x& A9 a: A7 K
Stream size                              : 30.5 MiB (0%)
$ Y% Z( \7 |: o3 v% m- T5 A1 M! I) rLanguage                                 : Spanish7 p( j! v. k0 }1 H6 J+ X
Default                                  : No9 n, b% O4 E1 O" z' t  v1 j
Forced                                   : No
- ?* r4 F6 Z" G0 fOriginal source medium                   : Blu-ray, `' T, J6 A+ Q: U3 |

/ a2 L. p, y3 JText #10
5 z# O! R4 Z/ [1 u; a  z  b, SID                                       : 22
! p; ~" o( j- uID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
) Z& C/ l' c7 G3 O. s, z! e5 rFormat                                   : PGS
+ A: r' k# m& [6 a9 V( IMuxing mode                              : zlib
/ |6 O, Z1 D$ R1 l0 l, \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 I/ @3 F9 O* |3 nCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* V0 U6 [! K3 XDuration                                 : 2 h 9 min
  g/ ?9 U% N0 P- I, X# NBit rate                                 : 699 b/s
& E3 ~% @, b5 b. J6 aFrame rate                               : 0.008 FPS
. ~4 C: H, G' _( u$ YCount of elements                        : 60
$ M1 ~, n& \# ], DStream size                              : 663 KiB (0%)0 j7 e5 [2 Y+ a7 o$ Z- [3 H
Language                                 : Spanish; I& A# m8 M8 R; S  G
Default                                  : No
% d. ?8 }' r3 mForced                                   : No/ N2 O9 q0 B# g5 k0 z
Original source medium                   : Blu-ray1 ~+ V7 V" c% C6 |

. y' A1 Y) _1 n8 m% n" D6 PText #11
7 F% w. `9 I" e' W+ [, uID                                       : 23- d* L: v8 Y0 V8 n
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)1 ?* ~" Q! X, y& Z8 P/ k$ d0 o, K
Format                                   : PGS
% J0 C9 v% z$ w" ^+ }) iMuxing mode                              : zlib
5 w& |: m; B% w% \. [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& t* D* n3 Z/ U0 g; F, n" }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ j/ j6 R% b. L) e# \: s! O  ZDuration                                 : 2 h 9 min# {% x) O: r3 }: f
Bit rate                                 : 29.8 kb/s1 @3 M' t2 }- v! _$ |# ^' }
Frame rate                               : 0.369 FPS8 [8 W3 d  p3 V
Count of elements                        : 2868) p; t3 {' K2 U* }
Stream size                              : 27.6 MiB (0%)
/ x- o& T+ s+ }) ^- }- `% }Language                                 : Spanish
: n$ L* b  k. a' \Default                                  : No
* C: |7 l4 c, c7 YForced                                   : No
# `% N7 ~; q8 t0 kOriginal source medium                   : Blu-ray1 R6 T. f0 v( \! d

% `7 j  Y, [0 s, e! s( oText #12: A: ~/ U5 N+ ?
ID                                       : 245 K. ?- K, m+ o! X
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)! _) e. ^' X7 J) n5 b
Format                                   : PGS
! G+ Y% ]( S' s1 H! \3 i) P* ~Muxing mode                              : zlib" r$ i) v. T5 w1 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& y- c3 S; h* y' N- d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' P! K' i& a+ a6 L2 |" I+ V4 q
Duration                                 : 2 h 9 min
9 i% T- n' c$ |' X" X3 ~, aBit rate                                 : 453 b/s) t( o' W+ U3 A" c
Frame rate                               : 0.004 FPS
* k) i6 A- q: e: nCount of elements                        : 30
9 x1 @4 e. S9 q: t* y+ F8 EStream size                              : 430 KiB (0%)& \7 T6 |% M. \% e. ~
Language                                 : Spanish0 u  G/ p: X; l( h# F2 E& K
Default                                  : No9 j8 \4 W3 g. J8 U6 r; I
Forced                                   : No
: e7 m& v4 ^1 nOriginal source medium                   : Blu-ray
% x5 T% G$ b7 w4 h' Y+ T, C% E" e$ X; z0 [
Text #13& k; X. ?. s( u- Z, Q
ID                                       : 25
( s' P  W/ Q; G) @9 D9 kID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)
3 i" x" ?; N- b; A4 f: jFormat                                   : PGS* O! E( T/ U: S
Muxing mode                              : zlib; k) B* n" Q9 Y5 c+ w3 G$ n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( E, O$ s# W/ W6 D+ \, ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- I8 K; A3 U' |7 |Duration                                 : 2 h 9 min
; S# a9 [7 B$ r" J. O4 c  h5 G, fBit rate                                 : 34.5 kb/s, F; r7 s  ?8 K$ A- E' x
Frame rate                               : 0.381 FPS
: y2 B+ }7 A. {& K7 Z$ iCount of elements                        : 2962
1 v" D6 u0 ]1 I' Y; `2 k- T+ ZStream size                              : 32.0 MiB (0%)
, j1 N1 j! O; @Language                                 : French; d8 f; k+ C. [+ A4 T# t
Default                                  : No
) S  B% `9 E% a2 n% |Forced                                   : No
8 L5 q! I# ~3 X5 EOriginal source medium                   : Blu-ray# f: q. C% Q* k- B* [$ u% l

3 l# Y" b/ d3 x/ E- w/ ZText #14. d" i  r9 b) c) S( Y$ b  O
ID                                       : 26
: B, z. ~% o' Q! }ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7), V; m; u2 w2 B/ F( C! |
Format                                   : PGS
0 l" Y3 Q0 T( j6 W' Z0 n7 zMuxing mode                              : zlib1 t) K6 Z3 O: E! v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 J7 e3 h1 n9 e7 v! i# L9 j- R. RCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 a$ z' H" N( V; @" C+ LDuration                                 : 2 h 9 min7 a  Y  z8 L; H# U( c" x
Bit rate                                 : 711 b/s" F; M8 ~4 P2 _7 M# Z$ W2 i/ a( h
Frame rate                               : 0.008 FPS: c$ X' ]( n9 ?6 l4 q( y0 e3 b( _2 l. ]2 B5 c
Count of elements                        : 601 k  K* E. i' \; M" _$ m* H
Stream size                              : 674 KiB (0%)6 [! N( w% F$ a2 @- D
Language                                 : French4 L# q2 {( n7 q, H# l
Default                                  : No
# [% u, B( J! L2 PForced                                   : No
- t- g9 V( R1 W& |% WOriginal source medium                   : Blu-ray
, M1 m1 ]# j6 _1 V, w
, S) g9 y/ U" W+ \# D' u$ y, I, @6 l% jText #15
; O' p& U( p8 E1 f2 j: O7 {& wID                                       : 279 z" P  z5 [% c9 S
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)( f- a% X/ l  @; o
Format                                   : PGS3 E& \1 }1 q0 u0 B. V
Muxing mode                              : zlib
  k& s3 M( f9 ^1 k7 XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS& {) Y9 B' m, p! l- X3 k$ c$ y' Z, N$ k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) Z3 E% Z# @* m8 A( d6 r* i
Duration                                 : 2 h 9 min( _2 f1 w- {* R) K* N2 f
Bit rate                                 : 31.6 kb/s
$ H  C+ Y8 A0 ^' p. Z. i/ YFrame rate                               : 0.377 FPS2 P: k1 j/ n! n1 E
Count of elements                        : 2930# @" x' R8 `* h/ X, O
Stream size                              : 29.3 MiB (0%): U( ^- v/ r7 T
Language                                 : Italian" q- v3 g2 j+ O
Default                                  : No$ \4 Z. P4 A. L' b8 ^
Forced                                   : No1 L& a- H1 i1 @! L4 N
Original source medium                   : Blu-ray$ `2 W, r5 c* w: z) E% J
' O7 g! R0 M8 D. l; D9 }- d6 }
Text #16
; I" O4 }- R/ V' t5 TID                                       : 28
! [/ B9 [+ G1 @# gID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
8 S; v0 j" |; t1 ^3 L! Q/ ^Format                                   : PGS2 \( i$ V7 ~, M% \! n
Muxing mode                              : zlib8 C6 m4 n/ E8 ~, P  s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* n4 G# b/ `, [8 uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 k0 Y9 ~/ `" `Duration                                 : 2 h 9 min7 r& ~7 \& n( v9 e) h: `
Bit rate                                 : 715 b/s7 e1 z9 I0 W( P0 X
Frame rate                               : 0.008 FPS; O$ u- Y4 y3 U9 J7 Q- [# t+ g- ^
Count of elements                        : 62& t  E( ]) M5 L
Stream size                              : 679 KiB (0%)- p, Y, r' I' m' q
Language                                 : Italian
' s0 `1 Z# {# d# X6 l2 U- CDefault                                  : No, d8 K: I, _0 G
Forced                                   : No
9 }+ M% Q& x+ R# `Original source medium                   : Blu-ray' d3 e2 _2 P; u  q
; Y+ ^$ k$ K2 Y7 k* [
Text #17; {2 ~! \! s) \7 C
ID                                       : 29% z) {$ B) y6 b3 P6 o' k/ l+ B
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)5 y/ S+ L' t/ H- P5 U
Format                                   : PGS
5 p7 V2 v+ ~" C; u; xMuxing mode                              : zlib
( V* ^+ @7 W8 q$ E+ y( E" U7 I; XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 w0 b8 x1 r* e& o2 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 v* q4 a+ O( j3 S% Q8 V9 e, D
Duration                                 : 2 h 9 min4 Q3 L* p5 x9 ~; U9 s
Bit rate                                 : 23.6 kb/s( y  u9 F& X" X$ O/ Z# ~. H
Frame rate                               : 0.380 FPS6 b. F4 g. Z3 {: N: G$ x$ [! C
Count of elements                        : 2954
7 Q/ @, a* Q/ z5 ^3 q. pStream size                              : 21.9 MiB (0%)
6 v% `/ V9 |' HLanguage                                 : Korean
/ i5 y. m( k6 o: |1 vDefault                                  : No
1 I' E% H( Z1 z& i2 q& N2 e0 k8 U# {# eForced                                   : No7 ?. X( W! S3 B
Original source medium                   : Blu-ray1 d; E; k* S+ k  V1 |4 J5 b  g
, t& e. f* g! ]$ O& v
Text #18; ]( h+ [& R& M$ }
ID                                       : 30+ a7 g; X) D. Q) \( m
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)+ f# U8 h6 R/ s5 Z7 q; f
Format                                   : PGS! k  T2 m9 U) x. G- I7 C
Muxing mode                              : zlib  k" C8 ?3 U, |  j+ c; z' I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; j" D6 ]/ }4 N3 |) `! [9 n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 ?2 j2 S" K6 F1 m
Duration                                 : 2 h 9 min
" P/ t( ^4 T- {0 w6 _' r( h* {Bit rate                                 : 24.5 kb/s) G' c2 F; `, T3 D4 I" k0 c+ i% b
Frame rate                               : 0.380 FPS' z$ P0 ~% o6 I0 d3 i8 ?5 O
Count of elements                        : 2950$ t1 |) j1 M% q( f
Stream size                              : 22.7 MiB (0%)6 J9 {9 v) s. H4 v  Q7 ~/ m
Language                                 : Chinese% `/ N+ z5 n4 K+ F6 H* N
Default                                  : No
3 o8 a  \, u# MForced                                   : No, y1 w, F4 Z$ s5 y5 V7 k% ^( W
Original source medium                   : Blu-ray
: s5 h0 R- v) P5 P; X* g. Y: e" ~- `$ q0 H- u5 a( P6 H
Text #192 i- R' {6 l" B) E
ID                                       : 315 z0 @7 M( k% _; C/ X& J
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)+ m; O; c- `  Z: t, d) j( W. m
Format                                   : PGS+ @, n$ g; c4 l5 C3 ^6 v( r
Muxing mode                              : zlib
: p2 Z9 a5 @/ F9 R1 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% C: S1 W6 \6 e. E4 w: CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' d$ |- }+ i4 l+ d  X* k$ V6 A3 NDuration                                 : 2 h 9 min) L, I+ y6 L# q# K
Bit rate                                 : 33.4 kb/s
& q# f, n" F7 b1 o1 }/ t; I! OFrame rate                               : 0.369 FPS
" `6 N& [4 G- ?2 `; v9 WCount of elements                        : 2870- Y+ Y9 z# p8 |3 c% k
Stream size                              : 30.9 MiB (0%)2 {2 H. p& P4 m3 r# r9 R) F# m6 y
Language                                 : Hungarian
- D( _) n3 W! L4 V; W5 G. CDefault                                  : No4 A& ]* |* R/ {! e- J
Forced                                   : No
3 M3 W+ N% O* {* {/ hOriginal source medium                   : Blu-ray
) R% N6 |7 B8 p- ^4 u  g: F9 f  {
& V+ O7 r. l( g% KText #20
' I$ k# h4 W7 {" kID                                       : 32, @) z1 }' \6 q
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)* x2 a7 j! q! @: [% r# A! H
Format                                   : PGS
* F( i' Y; b0 }Muxing mode                              : zlib
$ |3 m7 d* o/ M6 b1 l4 UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  }1 d8 v# L, b: H8 w. T6 MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. O! |4 i. s. ?. ]  Q% X9 t5 L
Duration                                 : 2 h 5 min# J2 v& E+ Z7 \. G3 u
Bit rate                                 : 368 b/s6 w& a- m; d$ ~9 R6 R; j. j
Frame rate                               : 0.005 FPS) f7 _! O. ]. x+ W5 A# `# M
Count of elements                        : 38
% G) ^: |# r5 t* l* Q' X( @& NStream size                              : 340 KiB (0%)
0 @; A5 W1 i$ Q. I# s' d4 ZLanguage                                 : Hungarian
, Y2 {' g' l. i- _& Y  F% WDefault                                  : No
: T: ?; G+ f" G, u( AForced                                   : No& Q( `7 `' {2 g5 ^# `) y2 K, y
Original source medium                   : Blu-ray
: m# q/ n- }4 \8 Q3 Z0 a# L4 V: S0 J; Q/ z( {% d
Text #213 X% h9 J. V' {5 s. M- N
ID                                       : 33
4 {( z: U7 R# K& B* u) \ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)8 o, F/ d6 n; V  E5 S! l
Format                                   : PGS. ~5 l$ O) e% I% D* R9 N7 G
Muxing mode                              : zlib
, K- q. ]' j" X% O# M& FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  X7 Z- [9 g+ w: G9 t* s% ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# P2 r  a: o3 ~% eDuration                                 : 2 h 9 min- X# K7 F. A3 K# E0 D
Bit rate                                 : 27.5 kb/s
7 M9 L0 m% F  u: M6 @Frame rate                               : 0.375 FPS
6 q: y0 q; f3 C- L0 g- zCount of elements                        : 2914
5 P& c% T/ P" m+ E: y# f5 gStream size                              : 25.4 MiB (0%)2 m) Y5 M( V; |) K$ y
Language                                 : Norwegian
- ]! |8 ]8 _& v9 d" K' _Default                                  : No9 i/ z8 ]: [" Z! [0 x7 n' j$ g
Forced                                   : No
0 J& `. t2 j; @# sOriginal source medium                   : Blu-ray0 m% i- S/ k( ?  G2 R& ~* w6 Q8 ~
& S7 A: m5 F# h% i' F4 e2 Q
Text #22
+ h# P5 e. N& J& N% |, o3 H, r0 dID                                       : 347 {! @  @& k7 v$ ], l
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)$ U% D; d) l& M8 d( M
Format                                   : PGS& D2 A3 P" k" s7 T3 R7 i  p
Muxing mode                              : zlib
7 `2 w8 d) j  s: F4 c6 L+ ~Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* n5 ]! `; }+ e1 E/ f/ eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( T1 q8 u4 \7 j' t6 R+ A* U
Duration                                 : 2 h 9 min8 M* G8 @% D5 u8 `# n7 U9 [
Bit rate                                 : 27.4 kb/s0 q1 \7 Y# L& C* p8 N, d& |
Frame rate                               : 0.374 FPS4 [% b0 M5 B2 U8 h! K% I4 ]
Count of elements                        : 2902+ d1 P6 s% U" o1 ^- T
Stream size                              : 25.4 MiB (0%)
* Y' U$ J5 Y1 bLanguage                                 : Polish2 u! m; X) x+ d, H$ O/ ?% c
Default                                  : No3 k  H0 h* @( Q# s1 [. I
Forced                                   : No
& C- q7 l2 |' P/ [2 f/ ROriginal source medium                   : Blu-ray
/ H4 g: p- Z% F+ C. A% [  t6 a" i- w8 L/ F8 s; |3 F1 `: ]
Text #23" @- [5 S6 P, ^. H8 c! K
ID                                       : 35. [* V& }+ h' U) a' K' t+ @$ i) o
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)# \0 ]; Q7 C# H2 {
Format                                   : PGS/ t$ s& m1 ~  e
Muxing mode                              : zlib
+ P  O7 I; G% I6 D# uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* E& F+ z( K( `) @  q1 B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& k$ ]2 y, e% P7 R9 E7 kDuration                                 : 2 h 5 min8 p# _: h6 v3 ]/ L' E
Bit rate                                 : 79 b/s
* {& a! F# Z6 o0 x  tFrame rate                               : 0.001 FPS" y8 m1 Q( j+ R; a2 R9 u) n- ]  B
Count of elements                        : 6% {* |$ ^5 ?5 E% N
Stream size                              : 73.4 KiB (0%)0 b0 W' n7 r) `' N# s1 o  M
Language                                 : Polish7 @) ?/ j* l; y
Default                                  : No
1 g: n1 S- T+ a: @( gForced                                   : No
0 M7 @2 r* j5 R& h/ [Original source medium                   : Blu-ray
. c  U+ D' r( w$ V" Y" B2 I+ m2 E, Z1 f3 Y/ F
Text #24
1 _4 H: H: v2 ^1 h- ^+ f3 E+ O, r/ TID                                       : 36
$ B" H: N# `& X! KID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)% Q' Z; s& O# H
Format                                   : PGS
  |! [3 u7 o  b; t! D3 E5 a* BMuxing mode                              : zlib
! N' ~% y/ ?5 _" lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( A  }' l: I" F4 n* C! N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 `8 R1 Z4 ^  e0 p6 zDuration                                 : 2 h 9 min
2 J! e* b9 K+ E7 D9 |: g; S7 f, [Bit rate                                 : 32.9 kb/s
. o* h, I/ S% _3 f' M9 A9 y! ?Frame rate                               : 0.376 FPS
7 c* w2 E9 ?7 A( j4 T- w7 YCount of elements                        : 2924
9 |' M) |3 p& ^0 X) F8 D3 e9 sStream size                              : 30.4 MiB (0%)
4 O- `! x" B/ r# S4 _% {+ HLanguage                                 : Portuguese
$ E1 y1 e% s3 H( y& f+ D/ }7 l* _/ BDefault                                  : No
: V5 L1 k. E" w" a+ d: ^4 u! ~' IForced                                   : No
( F7 a+ e! }' `" j( y# L: ~( JOriginal source medium                   : Blu-ray
0 e' v2 F0 s1 L8 V3 N/ H
; x% @* _) z( a7 X+ {* DText #25
) p7 T2 o, _: S( qID                                       : 376 y3 R% s7 F5 z2 S; S
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)/ d& k2 k0 S8 F3 W
Format                                   : PGS+ i- P/ F  R6 E5 y; m% B3 U0 J
Muxing mode                              : zlib
3 \; k4 D1 z3 aCodec ID                                 : S_HDMV/PGS0 |; ]- R$ a* @9 Z# L5 ?8 ?& h1 y7 q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& x0 T3 V& g/ l. x  }
Duration                                 : 2 h 9 min. y0 q& h' Y* H6 Q  d" g: U
Bit rate                                 : 30.9 kb/s
: V3 |8 O2 r; v2 F# L3 P2 RFrame rate                               : 0.368 FPS$ f# `1 {3 R  \, ]/ F% h5 @
Count of elements                        : 2862
6 Q! }. }6 }& T- Q9 GStream size                              : 28.6 MiB (0%)
9 \/ @1 o- O4 U) ULanguage                                 : Romanian3 J' {" E( L- x* |! c5 b
Default                                  : No8 b1 E$ |) y" b. s7 B
Forced                                   : No! n: _8 w. s9 u  H
Original source medium                   : Blu-ray
! h/ {) Y- }% r7 m6 y% H8 _7 x) C- O7 R+ V9 R3 m' q
Text #269 t5 q" V3 h' g( d
ID                                       : 38
2 ?0 n( [5 b4 K( M0 H, YID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)  K! l& R$ W9 f  p6 P
Format                                   : PGS
: ]4 \0 g9 G. B% ?( ^Muxing mode                              : zlib
( ~7 F5 P9 M% @, p" aCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; h( M- e- n* {6 B& [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# u* B& S2 U; U2 L
Duration                                 : 2 h 9 min
" {3 M7 r2 \0 ~5 S* s' ]' S- LBit rate                                 : 25.9 kb/s# F- d' {9 k4 F3 c+ x# x
Frame rate                               : 0.383 FPS+ @$ F+ t( S4 s& ?5 W) q
Count of elements                        : 2972# e6 r/ F% O% P- y. j4 W
Stream size                              : 24.0 MiB (0%)
  ~  G+ J) V, Y0 @Language                                 : Chinese" P$ O$ S% Q; N+ K& m
Default                                  : No
$ j1 e) l; W" G, [# b2 nForced                                   : No
( A* V/ y4 t) h1 y' v% A' }Original source medium                   : Blu-ray! w5 S  j0 `4 }0 h+ y, q

. v( f8 d% X2 Q5 q2 V. N+ _# FText #27
7 F3 k2 o9 X7 e( }) l7 N% V/ F. @ID                                       : 39$ A: v$ X: l$ |2 k: M' [
ID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)
' S7 X% m/ O3 L& `, f1 tFormat                                   : PGS1 d& L6 Z9 g2 u0 ~
Muxing mode                              : zlib7 H3 c0 L4 _4 x' }0 {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( J/ F7 p3 X# e% O: k1 u9 F& _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' }/ o! q: ~: J, ]* L/ h
Duration                                 : 2 h 9 min/ z' Z: T, G1 C& Y- M* _
Bit rate                                 : 30.2 kb/s
/ y# \- n9 Q8 e- BFrame rate                               : 0.379 FPS% s& d! j5 k8 G2 ~  y
Count of elements                        : 2944
2 }! Y( V( W6 aStream size                              : 28.0 MiB (0%)( t& \) t% i6 ~, F" {! V# j; z! i& H
Language                                 : Slovak
1 N+ y  K: P, S! ]Default                                  : No
" `4 i. @& M: L7 oForced                                   : No4 N; b$ ~4 O7 l) p# h6 R
Original source medium                   : Blu-ray
6 z* W4 P+ q- V& b- M9 O1 b( b/ a
Text #280 p! h% g/ [6 B
ID                                       : 40
$ ^! [6 O4 c  V' B' C% Z/ YID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)
/ z& A; Y) E+ h7 M0 yFormat                                   : PGS+ w$ b9 v' A  {2 L' E' I
Muxing mode                              : zlib
. H3 \0 w0 z) G1 y6 PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 {& s! m  b5 h0 bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) F4 s2 e9 O2 N6 O* S/ ^6 j) w4 a
Duration                                 : 2 h 9 min9 m0 S& G$ H% I* f/ Y) `% Y6 E  n  v
Bit rate                                 : 32.1 kb/s- Z6 d+ i" b4 E* R& }
Frame rate                               : 0.378 FPS2 J$ B" _+ ^  T" H$ a
Count of elements                        : 2938: |6 S  }( r' j
Stream size                              : 29.7 MiB (0%)
  S  p# B3 O4 _; M6 k+ V5 jLanguage                                 : Finnish
: a& P  G  `3 a! ?4 O/ D+ p! gDefault                                  : No7 q/ Y# l6 z, B$ n3 u6 {3 A
Forced                                   : No
* M  B$ H  V, ?: V1 vOriginal source medium                   : Blu-ray" r; ~% u) E3 L" r

( @* y. s* {' C, j/ VText #29
2 O! E/ o6 i+ [- sID                                       : 418 }+ S) k' V1 S1 d, {  {: B
ID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)
8 b6 D: c2 K) ~' p- J- A- ^Format                                   : PGS
) V) [' W1 e0 p3 @$ F2 \; dMuxing mode                              : zlib2 V: b/ y- U$ v( h$ f% t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  `% W3 m; ?# I3 gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, \4 S2 ~$ n$ P' M
Duration                                 : 2 h 9 min1 [5 o; |) o* H) u: \% Y) k( ~0 V
Bit rate                                 : 28.6 kb/s. }8 l4 i6 }) E
Frame rate                               : 0.363 FPS
8 D. s3 T7 n/ SCount of elements                        : 2816* N" k  X3 |: E4 L
Stream size                              : 26.4 MiB (0%)
- l6 L9 |2 n( A) w- E0 WLanguage                                 : Swedish7 h; A9 T5 t3 q0 f7 [; [, O
Default                                  : No7 Q' C" K" I3 s9 I/ A6 H! `8 f: w
Forced                                   : No
! c. r1 y# x+ |# {# e- t4 ]Original source medium                   : Blu-ray- {! i/ A8 I  Z- Z4 R6 T* M
: [" d& j+ S4 k" \+ ^+ K" W/ A
Text #30( a/ D6 Q5 Y9 h) e$ N& R' p
ID                                       : 42; |7 m9 a6 U" p6 o4 N: @
ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)
6 j  d+ `: a0 m) e6 }6 TFormat                                   : PGS
  O1 `: @2 F: \- [/ GMuxing mode                              : zlib7 P7 ^2 n& U3 M3 A$ X  ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 A) ^- _4 L$ ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; z/ p& @# b9 qDuration                                 : 2 h 9 min0 y2 x9 X/ N$ ~9 h8 ]* B. y2 W# u
Bit rate                                 : 23.5 kb/s3 A% p/ l( e; g% d% A6 j# w5 d
Frame rate                               : 0.383 FPS% o0 |, K0 r: {6 G$ x( `
Count of elements                        : 2972
, f1 i! l8 A6 }' Q: f( r6 {Stream size                              : 21.8 MiB (0%)/ M9 B! g' z7 B; r: c. W5 S8 f. X
Language                                 : Thai8 ^  [( g% y- A6 u$ U( v! f
Default                                  : No
0 ~4 n: z: T4 o: y, A4 p& Y5 }" CForced                                   : No
/ |0 ^# \# f1 I9 l0 u3 {Original source medium                   : Blu-ray, P' H! D4 l# {" ]) }9 S9 e

  q  w2 B1 {5 {$ Z8 b, x9 {. B: mMenu; i, w8 R% d$ Y. t, d" z- H
00:00:00.000                             : en:Chapter 012 i) _) \/ U4 F
00:03:05.768                             : en:Chapter 02
" ^) H4 h5 ?8 b9 R" f  B00:13:39.819                             : en:Chapter 03
9 F4 n+ v9 d& g: J5 K/ @3 V00:21:23.115                             : en:Chapter 04. T1 R* \' Q3 [/ s% v
00:32:39.832                             : en:Chapter 058 `, v3 U3 T! N2 y9 M# C' J
00:44:47.685                             : en:Chapter 06
" [4 Q; B  J6 x: k$ U) Z& U8 S( ?00:53:55.190                             : en:Chapter 07" P' `$ t/ s$ G/ |! i: X* e
01:00:09.814                             : en:Chapter 085 P8 [4 c0 Y$ N+ u: n! ^* Y, u
01:07:39.305                             : en:Chapter 097 a/ H  ^' a9 C  N
01:15:46.166                             : en:Chapter 10
% }4 L/ q7 L0 Q/ \+ D" D: U. k01:23:38.179                             : en:Chapter 11
1 d2 i: p9 [; K5 b. I01:31:49.128                             : en:Chapter 12
( r2 q5 G* ]9 X) M# b01:41:32.753                             : en:Chapter 13
" v- n, g! G( n5 C" R6 _/ A01:48:48.188                             : en:Chapter 14
' d8 B+ ]- `5 r/ S6 g* x" j01:57:22.410                             : en:Chapter 15* b6 `0 }# {1 C9 h( B2 S
02:03:13.302                             : en:Chapter 16

4 s+ F& |9 F; ?0 t7 |- P
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

792

回帖

4673

积分

Sponsor

金币
468 枚
体力
2663 点
QQ
ccfys888 发表于 2023-2-15 23:24:44 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""8 Y1 C+ b* y- g: B" t+ i9 @) z% r
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
$ i3 R. t1 p% K5 {8 ]& T

31

主题

2761

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
1987 枚
体力
7424 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-1-29 15:26:53 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。% D; I4 @/ Y9 Q0 F0 C% i
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

1

主题

358

回帖

4274

积分

Sponsor

金币
14 枚
体力
3025 点
landsweet84117 发表于 2023-2-19 11:49:19 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。1 u5 U  `* _- E, d# X
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!9 h( a7 E+ k2 L! G
蓝光论坛里 ...

13

主题

627

回帖

2816

积分

Sponsor

金币
632 枚
体力
960 点

VIP蓝光勋章

211 发表于 2023-1-29 05:15:26 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
+ {0 o; J( _' B& a2 i% ONot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!7 E! F% n8 p) `

27

主题

533

回帖

3928

积分

Sponsor

金币
94 枚
体力
2615 点
wyyo 发表于 2023-1-29 15:31:47 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。' T" `1 ]  a) m8 t  W- g
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!, L/ l: I; c/ @5 ~

0

主题

1005

回帖

3855

积分

Sponsor

金币
261 枚
体力
1572 点
lfvvzc 发表于 2023-2-2 11:53:38 | 显示全部楼层
姐顶的不是帖子,是寂寞!$ x; F- T, x$ W, c0 @' W
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
9 y/ j0 a) {- }5 |; ^. i& M& c" ]

752

主题

1752

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2624 枚
体力
5730 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-2-7 05:05:16 | 显示全部楼层
姐顶的不是帖子,是寂寞!- b2 E8 l. [6 a( D
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!4 Q! }: r, ~5 c% B3 _

0

主题

154

回帖

1025

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
685 点
zuiqingfeng 发表于 2023-2-13 12:07:27 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- k6 A7 A0 _" d* {2 obluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!0 x! k  s. E0 W- y

0

主题

146

回帖

1202

积分

Sponsor

金币
80 枚
体力
770 点
QQ
dxymp 发表于 2023-2-18 07:38:53 | 显示全部楼层
好喜欢,感谢楼主

0

主题

296

回帖

1575

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
971 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-2-18 17:37:11 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 13:14

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表