BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 32|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 壮志凌云2:独行侠 [REMUX无损版] Top Gun Maverick 2022 IMAX 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 39.25GB

[复制链接]

9061

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
280 枚
体力
12778 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-2-8 05:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
After more than thirty years of service as one of the Navy's top aviators, Pete Mitchell is where he belongs, pushing the envelope as a courageous test pilot and dodging the advancement in rank that would ground him.
2 R) L- ]$ S/ i% h( i
  y( [. B1 E% ?8 H% _& _ 01.jpg
, b" x8 m8 L7 G8 w9 ^, L/ p5 W, d6 x4 L* \( T6 d: k; l# x1 i8 m
◎译 名 壮志凌云2:独行侠/捍卫战士:独行侠(台)/壮志凌云独行侠/壮志凌云:麦德林/壮志凌云2:马弗里克
. G: ]9 y, n7 K) K, Y% {4 w◎片 名 Top Gun: Maverick / Top Gun 2 / Top Gun Maverick / Phi Công Siêu Đẳng Maverick
% {7 \; [  n- O; I6 a' p: i4 A7 C◎年 代 20221 n$ J+ K0 H  D% n8 U! x
◎产 地 美国/中国大陆) m% O0 n: U6 u3 X
◎类 别 动作/惊悚; w( {5 o2 J/ r! w7 l
◎语 言 英语: |% S; `2 g: d2 }7 ?  z
◎上映日期 2022-05-18(戛纳电影节)/2022-05-27(美国)
2 q/ I7 T- U, L  }6 i6 ~◎IMDb评分  8.3/10 from 518,796 users2 r0 L8 j5 z( W- ~/ k
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1745960/- Z6 i1 T# w) n* D: Z8 ^! f
◎豆瓣评分 8.0/10 from 140,897 users9 @4 ~' g" \8 c
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6893932/
$ H3 E$ H6 ~' O$ h; S( |* v' G  B! F& u* ?◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
0 O4 W9 B: z' O  x% `◎视频尺寸 1920 x 1080
. K! s/ x# P  v9 z$ [◎文件大小 1DVD 39.25 GiB
9 O0 F  t5 k. G◎片 长 2 h 10 min
+ l, @3 M% F4 g+ Y  @5 H◎导 演 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski9 v7 O( \3 [% u/ k! ~& Q! X0 A
◎编 剧 伊伦·克鲁格 Ehren Kruger
) [  z# m& ]: K+ u+ g; |2 B9 F     埃里克·辛格尔 Eric Singer* M1 }& A; ^2 i; w% z+ C+ x7 G6 ?
     克里斯托弗·麦奎里 Christopher McQuarrie
" m% K% M5 I( B7 W9 e+ `# V     贾斯丁·马科斯 Justin Marks
  v6 _" s! r9 L3 R8 w9 }9 L) u     吉姆·卡什 Jim Cash
$ ]9 H% g/ x, Z. \+ @# Z2 h# b1 w0 f     小杰克·埃普斯 Jack Epps Jr.( t# V/ n3 G: o3 C
     彼得·克莱格 Peter Craig7 u$ d  s% c+ n$ g) e; Q/ k
◎演 员 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise
# }0 A/ `, O2 b/ j, h' c* l1 q: L     詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly
) p2 f  {8 n* K# x# \3 X7 D     迈尔斯·特勒 Miles Teller- p' j! k) ^: b3 N
     乔恩·哈姆 Jon Hamm
) i- P* C; R6 V0 @1 b( w, `# _     方·基默 Val Kilmer
! I) n6 @) G. i* f     莫妮卡.巴巴罗 Monica Barbaro
, n' ?/ K) t( z     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly; O1 X7 H* Q2 m$ b' Y2 \4 D' D; z
     曼尼·贾希尼托 Manny Jacinto
" j. ~% K, H9 w; Y     罗伯塔·斯巴达 Roberta Sparta
! ]5 M0 {5 U% _1 O     艾德·哈里斯 Ed Harris
& k& A" o& y! Z& O6 H* j     格伦·鲍威尔 Glen Powell
6 A8 @7 _- E4 L1 v# m* X* e. f, S& P     刘易斯·普尔曼 Lewis Pullman& ~+ Z/ |% }, G7 g9 |4 h8 r
     雷蒙德·李 Raymond Lee& ^2 s0 f% H" U" D" z
     莉莲安娜·雷伊 Lyliana Wray
! t& z+ g; q7 q6 `. z- x' E     杰·埃利斯 Jay Ellis0 P6 M/ f5 S% E/ x
     杰克·皮克金 Jake Picking
; V! ^$ c0 y# |. O3 ?1 o     蕾切尔·马卡里兰 Rachael Markarian6 S( c" m% g% o0 a9 X
     巴希尔·萨拉赫丁 Bashir Salahuddin
" M1 X( H! g( g5 K3 B/ b1 O2 m     彼得·马克·肯德尔 Peter Mark Kendall
* g! A# {. s/ o. Z     查尔斯·帕内尔 Charles Parnell
+ E- j' ?0 H( z" \$ B     切尔西哈里斯 Chelsea Harris
7 H- j' ?% L) D* q# {     丹尼·拉米雷斯 Danny Ramirez
$ z: e  @  @' n) Y1 D8 i     王仲欣 Kara Wong
/ g. P! {0 H2 N8 b$ O: X     南希·德马尔斯 Nancy DeMars- F. D: A6 M& S# M
     康妮·夏普 Conny Sharp
- ~$ `& G2 Q% z     塞尔吉奥·布里奥内斯 Sergio Briones
8 r; e, z! k/ [     佩内洛普·卡普迪雅 Penelope Kapudija
" M2 i; O' U; k$ y     马克·安东尼·考克斯 Mark Anthony Cox# i) n' @' X( D7 g+ Y* H
     莫宾·汗 Mobin Khan
, N5 D- |5 S/ {1 B     托马辛·麦肯齐 Thomasin McKenzie  {+ ?6 u. P- ?
     汤姆·克鲁斯 Tom Cruise
1 I# @* b' d7 k8 g: d5 j! n     大卫·埃里森 David Ellison4 @, n( A; D0 q  m9 r* V
     程武 Wu Cheng
3 N/ H% b& J  j9 [4 m* G, C     杰瑞·布鲁克海默 Jerry Bruckheimer2 H, ~# f* E5 |/ ]4 p* v6 l
     哈罗德·方特梅耶 Harold Faltermeyer
7 Y- c0 Z+ n: w- M% h/ u     汉斯·季默 Hans Zimmer7 P9 d9 A9 A# I; }
     克劳迪奥·米兰达 Claudio Miranda  I6 G8 {, V6 K' k9 _
     埃迪·汉密尔顿 Eddie Hamilton' D0 j2 s$ z9 @9 X7 y" ^8 K3 t9 t
     丹尼斯·查米恩 Denise Chamian5 H% P: f8 i) Q! ?
     杰瑞米·欣德尔 Jeremy Hindle6 ], a- c: w9 Z1 v. T$ ~
     珍妮·帕斯凯尔 Jan Pascale
5 m5 {- J" G9 j7 O1 L3 o6 d; L7 z     玛琳·斯图尔特 Marlene Stewart# K, ]+ m" w9 G% z, U" u
" `% u( h" H* c# a* e' L" F" y
◎简 介   % c6 B. R, X" @3 W1 d0 T  z

1 Z/ L2 Z8 o! ^' D' K 作为海军顶尖飞行员服役30多年后,皮特·米切尔(代号:“独行侠”)(汤姆·克鲁斯 饰演)决定打破体制的限制,成为一名试飞员接受更大的挑战。当他接到命令,为一项高难度特殊任务训练一群“高空利剑”项目的毕业生时,他遇到了已故的好友兼雷达截获官,代号“笨鹅”的尼克·布拉德肖中尉之子布莱德利·布拉德肖中尉(代号:“公鸡”)。, t5 K5 q8 J( ~& \& Q8 K

3 s2 V) V/ O4 U7 S3 L' e- Y 面对不确定的未来和难以释怀的心魔,独行侠必须战胜内心深处的恐惧。因此,他参与了一项需要巨大牺牲才能完成的任务。
+ t+ i2 Q$ L2 z1 P6 x3 C6 s5 e9 i. s
 After thirty years, Maverick is still pushing the envelope as a top naval aviator, but must confront ghosts of his past when he leads TOP GUN's elite graduates on a mission that demands the ultimate sacrifice from those chosen to fly it.( J7 ]1 p% v; V4 x& g* I
Top.Gun.Maverick.2022.IMAX.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT2 `  y) Y" q: W( i* p

+ f, ^1 ?8 s4 w" |3 PVideo6 T0 ^2 F* K$ Y2 [9 i
ID                                       : 1
1 M6 Y% k: m) u) cID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
3 W2 U" ]' v% ^( \Format                                   : AVC
8 T! B) p; z7 i+ J4 L4 N* Y5 zFormat/Info                              : Advanced Video Codec# ~8 A5 N* X0 _5 H+ ]* `/ M0 d" v' z3 t2 }
Format profile                           : [email protected]
7 t0 }/ J, ]( `* G9 t9 jFormat settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
, E4 b0 J  a- t' pFormat settings, CABAC                   : Yes
, @6 j/ t" F" D* {8 {3 M) `Format settings, Reference frames        : 2 frames! m6 V* W% L; S5 A5 k2 G
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC5 c2 X$ J# \2 u
Duration                                 : 2 h 10 min' s, J; r) Y( y
Bit rate mode                            : Variable2 r( g5 n5 o( I
Bit rate                                 : 29.9 Mb/s/ U" m. E0 E5 |2 r
Width                                    : 1 920 pixels
- I1 \4 _. O" C* s' RHeight                                   : 1 080 pixels$ M# E7 \& A' k
Display aspect ratio                     : 16:93 R1 C5 j. k& m! q
Frame rate mode                          : Constant1 k2 [) R% O- O( @
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
* `% g- ~4 B1 C0 R- B6 KColor space                              : YUV
/ X2 A0 ~2 a- N( NChroma subsampling                       : 4:2:0: P2 N( `% a; I5 T' H
Bit depth                                : 8 bits3 ~( `- k2 x. }5 a9 T1 U
Scan type                                : Progressive' v0 g; @6 G- a9 r# a: r5 U
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.601) H% t  X$ F, t& N9 Z6 l9 ?
Stream size                              : 27.2 GiB (69%)
3 T' h) Z6 H% OLanguage                                 : English
9 v4 M) \4 w" c& U4 H/ n& fDefault                                  : No
( H' @2 \0 F% v" Z/ UForced                                   : No9 D7 L+ {  D& }- _  m. ]3 f
Original source medium                   : Blu-ray5 G! ^6 D% @2 |
- h8 ~; ^! o9 p' y# \5 s3 v+ [- C
Audio #1+ d8 r% X, F5 F% _& E% d
ID                                       : 2- T- g& Z$ |  u1 f, g
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)2 @6 v' W) r0 P, I# B
Format                                   : MLP FBA 16-ch: ]; {; \5 G7 `) u: t+ X
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation( k' K$ N1 T3 S- z0 }
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos7 L  F+ L( R0 a  T, M* g7 u
Codec ID                                 : A_TRUEHD
' P* b' W7 n# p* h( U2 |Duration                                 : 2 h 10 min, ?6 K; U3 q  ^. n, Q/ H; `5 L! P
Bit rate mode                            : Variable- v: W7 g, x, [
Bit rate                                 : 4 304 kb/s  ]) I# h2 A) ?0 l
Maximum bit rate                         : 7 251 kb/s
4 Y/ }! s" c/ J4 i, K: C* UChannel(s)                               : 8 channels5 k3 M4 W" k  C: f3 W" V$ v
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
4 D: A5 e7 V5 ~2 a4 c. n5 y/ W7 TSampling rate                            : 48.0 kHz1 J; I5 R* F' p9 Q4 U) O
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF). Z1 ]/ C6 w9 E  s' t
Bit depth                                : 24 bits
4 t5 ]4 d( E  E! ~7 H3 N4 FCompression mode                         : Lossless
" J$ J: O% I: x4 [2 A& oDelay relative to video                  : 9 ms
, ^0 @. H* A1 a6 LStream size                              : 3.92 GiB (10%)) C7 t0 X5 {) j8 X! y; z
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos: H) `0 |. Y$ Y: [# U, n! L
Language                                 : English
4 l9 n4 |. M* c; v) bDefault                                  : Yes
3 [, g# G4 \" C3 [4 x, T4 @# OForced                                   : No- W$ W4 _. G" u
Original source medium                   : Blu-ray  V) Y- k) \: y% D6 T6 g
Number of dynamic objects                : 11
8 h# K* B. ^  ^" |  |* N! d8 m# E5 GBed channel count                        : 1 channel
0 ~1 n, T; V2 ?# O( @0 I4 |1 ]( ]Bed channel configuration                : LFE: F, g# e1 Q/ q

) k# P& W2 X# |. U% m+ BAudio #2
$ H& ^$ V; B6 S( GID                                       : 3
: K: l7 p8 y3 q$ iFormat                                   : DTS XLL  T& p9 W& N+ C3 {# h& _6 t% V
Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 z4 U4 X9 [# _, }, PCommercial name                          : DTS-HD Master Audio2 z) W$ r! f- i+ z; z
Codec ID                                 : A_DTS
0 h$ R/ `4 o2 Z2 C7 }# Q9 aDuration                                 : 2 h 10 min4 O! Y( y/ q" S& G2 E+ q
Bit rate mode                            : Variable
* V5 E  }" u( \2 h$ L5 k; NBit rate                                 : 4 193 kb/s$ f, f4 J! n# V" g
Channel(s)                               : 8 channels
8 T1 T" U' a' ^3 DChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  c$ u: [" O# o- p' e. X! TSampling rate                            : 48.0 kHz
$ l, M- j. @. B% {3 W: {: MFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) H4 f( w! l) \
Bit depth                                : 24 bits$ I) s8 U% a6 ^/ f  t2 m1 q' w+ O
Compression mode                         : Lossless8 k, Z7 n$ ~% r% @' \
Stream size                              : 3.81 GiB (10%). }- g5 N5 @8 R1 P
Title                                    : DTS-HD MA 7.1
9 a3 l' {1 o1 m: @# zLanguage                                 : English; ?- o2 N& \% \8 E7 c+ e% o
Default                                  : No
' l5 j' D! `) {% x) m! U" j$ }0 AForced                                   : No; y" Q1 N9 b5 P6 G, z9 z
9 O) k: o# L: A# j+ ?' b1 R
Audio #3
+ x) z: ^6 F  T8 M; Y( BID                                       : 4' b2 X7 }+ x; S) [# C
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
; }5 W) Z# a& q1 e0 @+ hFormat                                   : AC-3/ n6 r& r7 I3 r7 H
Format/Info                              : Audio Coding 3
1 j3 n" w6 V6 @8 u. ACommercial name                          : Dolby Digital) `7 |! |& }( ~% w2 o
Format settings                          : Dolby Surround EX+ J0 P% l( `  I3 T6 `
Codec ID                                 : A_AC3
: W' a6 ^2 H& U* r, S1 @0 U) ~$ R& EDuration                                 : 2 h 10 min
2 _* J, T/ B2 E" Q7 f3 JBit rate mode                            : Constant
, E/ n$ I; u  }- B0 n4 C5 i+ ?' L- jBit rate                                 : 640 kb/s; U" V, g3 q6 e) {
Channel(s)                               : 6 channels, [$ W0 G% G2 O
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
& K% p" [% c$ Z* ySampling rate                            : 48.0 kHz
" v+ o. ^' }# }; V$ a9 S: W9 [Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
$ D8 [* f- U% z2 }* R* I# O. ~. uCompression mode                         : Lossy9 G4 i1 U  `( T/ F, L
Stream size                              : 596 MiB (1%)9 e; f8 o* x2 v2 H% v5 Z1 {  [
Title                                    : DD 5.1( {5 Q8 x" V" Z
Language                                 : English  _# h( a7 M$ T! T% v
Service kind                             : Complete Main8 `3 S! y8 t" [: Z& C1 C* c" q
Default                                  : No: d/ {8 z7 _0 t2 Y! f4 C1 d3 b) V
Forced                                   : No
. r  e9 G0 }7 rOriginal source medium                   : Blu-ray; B/ j* o1 H8 D/ B' v+ X" \

( A+ g. _2 v' k8 W) mAudio #4/ E0 h! B: z* F
ID                                       : 5- P, N9 p$ Y4 {
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)! \; j7 U* d" R7 {; N: M
Format                                   : AC-3- |- O# b1 B' D! N
Format/Info                              : Audio Coding 3; u  Y: H. }$ U0 \
Commercial name                          : Dolby Digital) ?( p. D4 F  K# ?1 O
Codec ID                                 : A_AC3
* v' @3 L! U( ]) y5 n* `Duration                                 : 2 h 10 min
% |% m3 g/ n& P( b  ?; LBit rate mode                            : Constant0 u7 v, n/ T3 l) ]7 K; ~& h  R# X
Bit rate                                 : 640 kb/s
4 y, B4 r& i: [9 F! I( y$ O! uChannel(s)                               : 6 channels. F8 z8 U% n3 g& ~& y, R
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs# Y5 D+ t6 ~% M  v- x
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 g# p+ [/ {* b% F  Y3 I! [Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 w/ u3 X8 {# N/ ]: f
Compression mode                         : Lossy
/ K& C3 T0 s: sStream size                              : 596 MiB (1%)
. i4 T* u) m2 n+ H( ITitle                                    : DD 5.1$ u: C" A% ?5 e* J0 o
Language                                 : English
. T6 }; u4 r- i2 }4 W* o, y: xService kind                             : Complete Main( d* N8 S4 w' I0 M9 p6 ]
Default                                  : No
! Y6 h& v6 ?( @; ?- F+ }3 T0 Z* i! `Forced                                   : No
7 V* |8 n6 I/ t1 K/ fOriginal source medium                   : Blu-ray9 J+ k1 U7 b* Q7 Y# D

/ _1 l3 m8 M3 q3 t0 i: sAudio #5  P& i- X8 T) b
ID                                       : 6
; \# T* V5 P& v" p. S6 s2 ^3 U7 J* EID in the original source medium         : 4354 (0x1102)3 A- X9 X. \( S: u1 d9 y
Format                                   : AC-3( h% A. H) C( n: ~7 s
Format/Info                              : Audio Coding 36 E' v$ R/ H/ F' V) ^7 G
Commercial name                          : Dolby Digital
; R. [; |4 M# Q5 [) [: ~' @3 v9 KCodec ID                                 : A_AC3
0 B0 v7 ^. ]5 O" D7 E! nDuration                                 : 2 h 10 min
7 n' _; D" i" fBit rate mode                            : Constant- f" [, p( g' i% _: o
Bit rate                                 : 640 kb/s
9 S0 x  i0 i6 q6 U, h. a0 gChannel(s)                               : 6 channels
% v" Z+ t" `) C8 A; ~: AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
) x5 u" Z, M2 C2 M1 kSampling rate                            : 48.0 kHz
$ H1 e" G/ K( ^Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 X, z5 f7 J4 F. d
Compression mode                         : Lossy) X4 i+ L2 q4 E( }
Stream size                              : 596 MiB (1%)
* e+ f0 l1 P' `Title                                    : DD 5.1
2 k7 m/ z( H& C: {$ wLanguage                                 : Spanish0 f0 ~+ F: R* p! N5 U! Y
Service kind                             : Complete Main
  ~- B" J  H2 m3 wDefault                                  : No3 G3 A& B6 Y/ B, P! i  N4 s8 s: R
Forced                                   : No! n- R1 w* B( }0 r+ P
Original source medium                   : Blu-ray
; ?5 u1 ]$ }; U5 U) P
7 D6 H+ M' p# }6 }3 F2 \: ]Audio #6
/ u; r% N% d& [ID                                       : 7
+ J& s* K# W4 k6 qID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
( w; `4 g7 w) {% GFormat                                   : AC-3" Y' i& h' e, `' \- W2 y
Format/Info                              : Audio Coding 3% O7 M( H. d7 m" H, w# J" i% Q
Commercial name                          : Dolby Digital( \8 {3 B. Q, ?) M+ T* B
Codec ID                                 : A_AC3
+ j  p  s  E1 b  ~: uDuration                                 : 2 h 10 min
9 L5 @8 q/ {5 [/ r$ PBit rate mode                            : Constant6 c* W' S8 r6 Z8 ]" C+ x* z
Bit rate                                 : 640 kb/s
- T: [7 {% S" l, ?- }) O; F' [Channel(s)                               : 6 channels
; i  G7 _3 p, T* \3 yChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 u5 }4 @) t6 n% I
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ _6 {% [9 o) P2 {7 |; Y% i+ b* zFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ X/ `! G8 |$ A" X: QCompression mode                         : Lossy
6 ?0 }7 m, j, n' OStream size                              : 596 MiB (1%)
) w2 W. p$ N  S0 ~# g4 OTitle                                    : DD 5.1/ [( N3 G% h9 b* e
Language                                 : Spanish' {0 v) }5 |3 L) ?
Service kind                             : Complete Main
' k2 S+ d/ I: i' _Default                                  : No. c- J! r0 M9 C' N: W
Forced                                   : No) a) b  _" [9 W3 ~
Original source medium                   : Blu-ray
3 I& D* M5 t# {. x3 q7 v" D. f. j$ n: S
Audio #7
3 q" A7 F! R/ g! p0 iID                                       : 8
" V8 _( ^5 O7 r9 dID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
6 b: R( @+ W) ]Format                                   : AC-3
2 a/ r  D" P0 b7 ]- u3 Y. R0 J4 XFormat/Info                              : Audio Coding 34 d. q  \* y7 g0 V
Commercial name                          : Dolby Digital
# s+ V: g2 n& h5 ]/ o. E, `& d! b7 BCodec ID                                 : A_AC3, w; B+ [' B; b9 q- X
Duration                                 : 2 h 10 min3 }; i* x8 T2 U% e% o
Bit rate mode                            : Constant6 e2 r8 ^/ t  F3 c) A: v8 m* S% \
Bit rate                                 : 640 kb/s, D: b' K. Y2 ]5 q( V# R
Channel(s)                               : 6 channels
8 f7 D: Y8 M, k( K7 IChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
7 i6 b& D  S2 j4 j) U5 s2 H5 J+ d' ?Sampling rate                            : 48.0 kHz
- `; D: n- [# B! B) DFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)5 A9 p  W" v5 P; f: j: J' z
Compression mode                         : Lossy
8 }. A: F3 A: n, t( {( BStream size                              : 596 MiB (1%)$ O) W6 ?, H% P" {3 n; l( q& D$ y
Title                                    : DD 5.1+ H( u; m: |: D% c) e9 b2 P
Language                                 : French
- ?/ g# F5 v3 a1 M9 X& xService kind                             : Complete Main
  S" u! X6 k0 j0 |# Y7 j3 N8 DDefault                                  : No( U: x/ T; P# j# o8 E; ?2 i
Forced                                   : No
/ z, I7 E3 K$ d9 b5 SOriginal source medium                   : Blu-ray. }" U1 @1 T  s

% V. L: n. Q( a: e, j8 RAudio #8- Z& B! h: J% m! P/ g0 U' X; y) R( D
ID                                       : 99 r: I( d7 W( I9 A2 q; U1 D9 b
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
0 n  S& n4 G9 i; T1 y7 }) c4 rFormat                                   : AC-3
2 w& O0 `3 i  C, BFormat/Info                              : Audio Coding 3
3 w9 M! j. s4 ?1 fCommercial name                          : Dolby Digital% [; p  J5 e- _7 K& k# e+ k
Codec ID                                 : A_AC3
2 N2 Z  M8 ^- e/ v7 J- w5 B0 ^Duration                                 : 2 h 10 min
& A& J  P% A# [( e& B3 l' f1 CBit rate mode                            : Constant
' k) Y2 O, y, {' I& _Bit rate                                 : 640 kb/s
6 Y9 h: e4 b) I. e3 _Channel(s)                               : 6 channels# A% g$ e7 z* @+ i5 h- k, [# {
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
* ^! b9 z7 |5 l  zSampling rate                            : 48.0 kHz
2 B$ ^, u2 P) Y% q. f0 T& YFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 Q2 _1 `' m4 U8 \Compression mode                         : Lossy
1 W! @4 Y9 m" y+ Y/ e, SStream size                              : 596 MiB (1%)- _3 u; |$ H: O- |; g% R( o$ a' s/ x
Title                                    : DD 5.1
: @- _7 i7 L8 L' GLanguage                                 : French
. q8 S% `  T& ^& xService kind                             : Complete Main' R! r' Q+ u! R5 E- X! \4 l0 M
Default                                  : No
# O  G& }' I5 i( e6 O9 i, ]; QForced                                   : No
( s' V* A8 V, J+ h6 q* m- [Original source medium                   : Blu-ray
) u& {# X) h0 T2 e; K% t2 X/ b8 g* r5 x
Audio #91 c3 M" T. ]( A
ID                                       : 10
$ {& C6 L: m, W+ LID in the original source medium         : 4358 (0x1106)" Y. h9 O9 y/ h6 u- L6 n. r, m* ^
Format                                   : AC-3; s* @5 |  ?9 M# l4 H
Format/Info                              : Audio Coding 3
6 l1 x/ s1 L+ h) I( }, [' x+ mCommercial name                          : Dolby Digital
/ Q1 Z- [# _; g% ^3 }Codec ID                                 : A_AC3
) k. A; e, u4 d5 d# S0 Z# x  cDuration                                 : 2 h 10 min
, V) c# ?" x; L$ n$ XBit rate mode                            : Constant" S" K; H& e. Z' v" {4 `/ L
Bit rate                                 : 640 kb/s( J: l* @9 c2 b7 c+ a/ i% p" {
Channel(s)                               : 6 channels
3 ~* h) |$ ]. _% z4 AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs# L8 L& e$ j" |; @& O$ n
Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 p! e5 ]3 P' N* K, [Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 o8 W( D4 K& B# Y7 P) eCompression mode                         : Lossy
: G! j3 ?2 Z) x% d, z- V; hStream size                              : 596 MiB (1%)% u6 i( e; f) f
Title                                    : DD 5.10 P7 z" D' z3 C, A
Language                                 : Portuguese
; x- ^1 T$ H5 i7 Z8 oService kind                             : Complete Main! P. R3 d7 \: w8 D
Default                                  : No8 H$ p9 c; b6 o- Q3 D% @, I) w& ^$ v
Forced                                   : No
9 O% J5 q# Q0 ^* U! n) |4 H3 BOriginal source medium                   : Blu-ray
1 g* L& ]* E8 Y0 h, p% }& R7 @3 I6 y2 R8 s  X, S% \0 g
Text #1
  W8 b+ x' h$ b7 y7 `4 q/ _ID                                       : 11. \; v- T/ G% `% g1 ^
Format                                   : UTF-8
7 i- ^! D* y& G  o$ U  hCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 d6 o8 E/ w) |/ t# O; s# OCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 X6 s4 A$ D  K' Q; n2 u3 |8 ~
Duration                                 : 2 h 1 min
, C' j; a! B5 `! E1 i7 oBit rate                                 : 55 b/s
. r# Q/ a0 Q! v' O1 ^1 e# V; D' k# YFrame rate                               : 0.217 FPS" E. y" T4 x- [& R  y1 T
Count of elements                        : 1575
& m- f* q( y& Z, qStream size                              : 49.1 KiB (0%)# H7 b- ~! ~9 U  O
Language                                 : English6 t+ C( J) G, n0 {5 C) w
Default                                  : Yes5 i' ^3 Q; F2 J# ], z
Forced                                   : No9 G& T3 A5 Y( k' K- ]

: {  c* ]+ j: oText #2
  ?9 }6 |! N* x* T+ VID                                       : 12  d4 J) S2 [' i9 k& L' H& M* j
Format                                   : UTF-85 N4 z  \& q- K  m
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8* r, x1 W4 C% t! u# ]( P, F1 Z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- j# |! [; c/ s( W: ~Duration                                 : 2 h 1 min; p6 _4 `& H9 t( o1 q
Bit rate                                 : 61 b/s2 Q( t" e3 ?( P  d" j
Frame rate                               : 0.242 FPS0 i- W* [% p$ a6 n$ q: a! W; z' P
Count of elements                        : 1771
, _" M0 c% f# U5 P* Y& a9 BStream size                              : 54.9 KiB (0%)' j' V+ Z1 _, l. H; H4 s
Title                                    : SDH% t3 {$ R7 v# f  F3 s% c
Language                                 : English+ O6 {" Y' y0 Y. l
Default                                  : Yes
$ X: Y+ y" @% ?7 AForced                                   : No
, @1 h0 Z5 v6 ?* ^" t1 N, o
+ b) f; \. c+ n" ]Text #3
2 j5 U! \) Y, V3 J! eID                                       : 13
1 w0 H$ y. o. d, K" P1 q) m  F% VID in the original source medium         : 4608 (0x1200)5 x+ }- e; Z9 _  n1 k2 Y
Format                                   : PGS
9 d( r" o* X/ K# U5 B; F7 {Muxing mode                              : zlib3 ~( Z( ^8 m1 S: J2 ^; s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* [) E+ t; e& E/ w4 B  C% iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  P- r3 a2 g. {* T7 r  ?$ zDuration                                 : 1 h 57 min1 R0 l& G" p- N6 O
Bit rate                                 : 36.9 kb/s
* e/ d. z; Q; c, }Frame rate                               : 0.413 FPS5 D+ V) _4 M0 C8 V. y/ q9 R
Count of elements                        : 2906/ G  O/ \0 N/ t9 N2 S4 L) V) t
Stream size                              : 31.0 MiB (0%)5 e, t  u+ A) o  a6 }
Language                                 : English% [! y+ z- [* a7 f1 l
Default                                  : No
' j0 o# O5 h6 P8 p8 _( GForced                                   : No
! _% m' n6 h3 x5 x4 \4 C, e( kOriginal source medium                   : Blu-ray
6 Z0 Z) q" l5 N9 o3 I  c
2 \9 }% N5 Q/ m" F, M- `Text #4
% ^, L# J2 \9 m# ?/ q2 G7 L  P/ CID                                       : 14
; k7 J8 f3 D" ]0 _; y+ S- F0 b+ @# mID in the original source medium         : 4609 (0x1201)$ y+ E5 ?1 I: R. C6 _2 F
Format                                   : PGS
' M" r. D% W4 d- |- T5 uMuxing mode                              : zlib
8 e2 T: ]  f4 t" G. [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! h% W! ^& g; G* f4 z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( K% H, J7 \' K1 p6 n
Duration                                 : 2 h 1 min
0 q# C' A* ]) T) ABit rate                                 : 42.8 kb/s% V- ~: I$ @2 N9 F8 v
Frame rate                               : 0.487 FPS) c) O$ A3 j$ X$ T9 I$ \
Count of elements                        : 3560
/ a, T! |% _! MStream size                              : 37.3 MiB (0%)
7 x8 O" Z+ l. q0 [6 UTitle                                    : SDH9 Q- p0 h1 W3 u, A- h5 J; u
Language                                 : English# I6 q; t' [( n$ V  i
Default                                  : No- G: @6 C$ |( @1 {
Forced                                   : No
' [! b& E7 \! N( e3 t, v( [9 `Original source medium                   : Blu-ray
- h1 Z9 Y2 w. ?# k
- q8 [3 X2 k' V1 sText #5
% D  D" u# M1 YID                                       : 15
) u4 B$ ^% S/ n) wID in the original source medium         : 4610 (0x1202)) |- K/ ~5 J6 m/ Z. K' H" Q
Format                                   : PGS
) s# K% Y) W, A, G, Y" hMuxing mode                              : zlib0 X9 U0 X) z! _& y7 z, b* D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, Z( a, M1 Q3 e+ G+ m2 tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# e! X2 Y% J6 p
Duration                                 : 2 h 9 min4 ^. O) Y* m" n, U# a
Bit rate                                 : 28.5 kb/s
2 Z) V' M. W# S& a1 @5 \: l. EFrame rate                               : 0.362 FPS: ?( ?8 c, z/ |9 }* j0 e
Count of elements                        : 2808
0 q9 w& P3 f7 O2 e  \Stream size                              : 26.4 MiB (0%)4 f0 ~1 P- Q0 b9 y' x0 L
Language                                 : Danish
1 D( a3 r5 T0 S' y4 |Default                                  : No8 a, T# v! j+ g, ?' W/ c$ F
Forced                                   : No
6 c3 Z2 \4 Y7 ]3 xOriginal source medium                   : Blu-ray
, a  ^9 k' L$ k) N; ]
. u0 S. ^; A. KText #6; l- o6 ~( c) |7 h
ID                                       : 16! A: M$ A4 ]3 n4 H
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)4 q# A7 z- T, N+ t4 c3 `
Format                                   : PGS
1 `1 H" M6 ~* _Muxing mode                              : zlib
9 P/ y; T7 I2 {" y, u: ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 U- q3 g8 p6 G9 w4 \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* T, y# S2 V8 \3 @# z
Duration                                 : 2 h 9 min/ O' B: D0 h2 S0 l* O
Bit rate                                 : 32.9 kb/s. T: J7 C2 q  k0 B
Frame rate                               : 0.377 FPS
' M. J: W- w. j1 |/ ~  vCount of elements                        : 2928
9 ?' P: Z6 N$ u. s; ?Stream size                              : 30.5 MiB (0%)
  v9 W2 |# B5 K9 W+ a/ T  }Language                                 : Spanish/ T) M+ ?0 s' I7 h0 T) G2 q
Default                                  : No
& t2 P6 \9 ^, i7 K+ Y" R3 HForced                                   : No
/ P0 Z8 G7 O/ M6 L% C! a) ?) ]1 oOriginal source medium                   : Blu-ray: s- V' k% F  B

7 g4 p% i7 j# t) ZText #7( k& f+ [* a  z0 ^  J
ID                                       : 17
7 c$ ~+ J  R; r+ ~, Z* UID in the original source medium         : 4611 (0x1203), w0 R. `: X6 F4 O5 k! V% K1 W0 T
Format                                   : PGS6 \  |- Y: B* e( |
Muxing mode                              : zlib7 l9 j: h9 h7 V; I& a2 Y0 O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% D# E; K! d% f2 C6 K) S5 j( O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ q" y! W; I; Z
Duration                                 : 2 h 9 min/ `) P% p) Z9 M2 J
Bit rate                                 : 699 b/s  K: e* s( o3 o9 R
Frame rate                               : 0.008 FPS
# ?' T. ^1 U% M: yCount of elements                        : 60
1 m/ v& ]7 P; vStream size                              : 663 KiB (0%)! r. K* s4 h" |7 e/ L/ E) T
Title                                    : FORCED( e) i2 w6 W/ w% s7 X' D
Language                                 : Spanish
2 Q6 H: z; {/ j- R4 g2 CDefault                                  : No
" a' W" @; J/ ]# T% Q  t( \Forced                                   : No
, l2 C3 _1 G" E# G! WOriginal source medium                   : Blu-ray
2 m, c  \, F/ k) g! |; p7 P/ Y6 D% D% |  E7 a: l, L
Text #8
6 H" }8 S: l7 Y; ]$ s2 w& JID                                       : 185 x0 U. V8 D5 S; w# G' |  }: A
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
% D: A9 j8 q& D" A- y0 n; L4 [Format                                   : PGS1 K& H8 Z: i+ Q  X! {  |
Muxing mode                              : zlib, ~) v0 j2 W& K" f0 W" f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" H. ~3 C# s" t% C; r4 F
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 A) e3 C8 y$ i0 Q% J
Duration                                 : 2 h 9 min8 j4 Z7 ^: ^0 W3 w: x& x# ~
Bit rate                                 : 29.8 kb/s
& N( H9 i, z3 s; N$ M( K1 s+ f. UFrame rate                               : 0.369 FPS  g' l$ t. L1 S# \
Count of elements                        : 2868
: v" u7 J; y" Z/ Y7 ]" C2 ^Stream size                              : 27.6 MiB (0%)6 {# `+ z7 q' h" E: \& d
Language                                 : Spanish
( K: W2 R: N4 S: N6 _' X$ a% T( VDefault                                  : No: u- G) w/ }& e# |
Forced                                   : No& Y) |* s4 ?8 P# Q
Original source medium                   : Blu-ray
! h  H  d. W; u: p7 L/ r6 X8 c* _0 o( R
Text #9
  |8 r  H* d& gID                                       : 19. ^4 X9 h1 C( n& V4 R
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
( w& f* Y+ U) Q7 [7 _Format                                   : PGS1 n! w) j; S  D! i3 E  u
Muxing mode                              : zlib
/ M" k: O; P7 P" R) ^- dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 x6 i. |4 w& x& i. jCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. k0 H1 ~- K' N3 B8 G! IDuration                                 : 2 h 9 min
3 j) g+ k$ d0 q8 `! nBit rate                                 : 453 b/s  h  Q. q9 V7 \( i! C
Frame rate                               : 0.004 FPS
6 q6 I7 @! [/ ^. v& OCount of elements                        : 30, l3 ]8 E. B5 _, r$ {
Stream size                              : 430 KiB (0%)
) D( }' D4 l6 V# jTitle                                    : FORCED
, r# k% b" ~% T2 W2 ^Language                                 : Spanish
3 b. ]# j0 \% g' ]% PDefault                                  : No+ N5 I$ }, S( `' i9 Z6 ~& Q; ^
Forced                                   : No) ^2 E/ H7 Z; V5 K+ e
Original source medium                   : Blu-ray
- f. O. C, P/ ~% b, Q
& \6 u, g7 Y" |8 L7 E4 S1 GText #10
3 Y1 m. ?% W1 x) }ID                                       : 20$ i% P+ @8 T- N" f0 Z
ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)" i4 G5 B  @, @2 }: [) V6 Z
Format                                   : PGS9 f, f2 `; K6 ~. p( J6 j
Muxing mode                              : zlib3 i+ C, T3 `# y+ w2 n" v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' V1 V. q# w; s7 N4 J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 D7 V4 \+ I  [  o+ QDuration                                 : 2 h 9 min( Q' `3 C  e* p
Bit rate                                 : 26.0 kb/s0 _9 `5 `/ ?: I3 u, ?$ i4 Q
Frame rate                               : 0.344 FPS
8 ~/ y0 ^$ X$ W* y( gCount of elements                        : 2674
  |  ~' z: W. N8 MStream size                              : 24.1 MiB (0%)
: w' W( ]- C# h2 c5 x2 B+ RLanguage                                 : French
+ y! I, R# J! _Default                                  : No9 P" f: f* f. o/ S$ Z
Forced                                   : No$ O" Y1 B) J' l9 _; T; i
Original source medium                   : Blu-ray  \9 {7 G; C% k! z6 ~9 N2 d- z7 R4 l% ]

* Z) X4 Z2 Y7 i& j  X. r9 e- M8 _" ~Text #11/ p% L! O) o1 D) P4 o
ID                                       : 21
) ]2 p$ u* n. ]/ S# N, d9 AID in the original source medium         : 4613 (0x1205)7 v* d- ]$ p2 n7 L8 c& x; H/ [
Format                                   : PGS
, |9 p- G# X& D9 dMuxing mode                              : zlib  K" W4 h* f6 ~5 T* k: w
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  v: [0 _1 S4 u# p; NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; ^% f0 W- S8 Z+ z/ pDuration                                 : 2 h 9 min. h# R; C& z% B$ P
Bit rate                                 : 599 b/s
" K- w$ V  Q- V: X* J: S$ r2 f1 {6 @Frame rate                               : 0.007 FPS
1 W8 G$ [6 Z$ h/ b( x0 xCount of elements                        : 54
3 `' h# O3 _8 i" v; C- v3 i! ~6 ^Stream size                              : 569 KiB (0%)( I0 d' N( L& d0 j
Title                                    : FORCED+ N( H+ r7 t' C/ a2 K
Language                                 : French' T" j* ^8 d4 G; K6 {
Default                                  : No
4 R+ }$ H& G8 m$ g' K+ t( QForced                                   : No
- Q! Y) ^% ]! ?. q+ [Original source medium                   : Blu-ray
( X3 P# u  T1 o9 _9 _+ \; i  l( q9 ^
- f$ t8 h) l4 d. M" s& @; A+ ?Text #12% _0 ^$ b; W/ K2 G& `2 V
ID                                       : 22/ g8 p% r2 p. i- ]3 f
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
+ i# z' \" v8 Y3 m" C6 P7 l4 kFormat                                   : PGS
/ g- H' P8 e6 M1 PMuxing mode                              : zlib- s1 \' G- O+ k4 }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 a) E. [" C2 v/ uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 v5 Q' d( v% G, z  [
Duration                                 : 2 h 9 min
1 g7 O& x# C, `7 v& n/ g9 g, xBit rate                                 : 34.5 kb/s
) h8 h  }% _, gFrame rate                               : 0.381 FPS' r" o' O/ E8 Q7 J
Count of elements                        : 29629 \5 c9 m# A9 h  p- W8 {, i
Stream size                              : 32.0 MiB (0%)
6 K6 C+ _5 [* k' r* I( W$ o! fLanguage                                 : French2 u) d% v+ g# }: l. _8 E1 r
Default                                  : No
; Q2 ^# K, J& X  R/ O/ H0 S. ]6 e: QForced                                   : No* a" @/ N. N7 E" O1 a7 G) C$ k
Original source medium                   : Blu-ray/ E" J  c6 [: r: n  o5 S6 ]

1 e5 I$ @. p* s7 R6 OText #137 l6 `* D4 ~; C; j6 A
ID                                       : 23
& ~. i, _0 [1 l% i& {ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
" a8 v% q0 o: }: C$ G4 ^4 QFormat                                   : PGS/ i. q( b& q& j+ p+ w. _5 t% M
Muxing mode                              : zlib" N/ u3 U" B; ]
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% _* c1 F) O5 Q+ }+ b) m1 dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( i: Q5 K2 L9 HDuration                                 : 2 h 9 min
5 T- O' w$ C) _5 m% N5 I5 [- ], LBit rate                                 : 711 b/s
* C0 ~+ S  u  N5 J8 g/ Q) HFrame rate                               : 0.008 FPS/ A, [- N. Y; i
Count of elements                        : 60
  R" ~7 m- z$ b5 ]  tStream size                              : 674 KiB (0%)
) X- S( o" |- k& q" @; ^8 E. GTitle                                    : FORCED: P  d" z& e+ u1 @6 M& P/ s
Language                                 : French
$ j! n9 [+ v, W5 K$ a0 EDefault                                  : No2 h0 b) _. r8 x
Forced                                   : No
6 X/ F4 r# U; K  aOriginal source medium                   : Blu-ray
2 h) Q0 c1 M# u0 A3 k, B% @( T3 D% ^3 x
Text #14' z& k/ J5 V% c& t2 ]
ID                                       : 24. {/ L( c6 V# Q& Q9 A. h9 T8 {0 Y, h0 P
ID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
* D, k' |2 p! M9 M! l0 W- oFormat                                   : PGS
5 k5 `& N/ Z& x! aMuxing mode                              : zlib
/ t6 E' R  G/ L# hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 K+ l6 S) F  T6 r; K" |! YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; O9 x  [1 I3 }) M0 rDuration                                 : 2 h 9 min
! k% s% z& `* [. O+ T  W# PBit rate                                 : 28.7 kb/s+ o' u# J" B, M6 S
Frame rate                               : 0.302 FPS5 D4 G" y* W7 d( X
Count of elements                        : 2344
, d! B7 I/ w( o. R- C' tStream size                              : 26.5 MiB (0%)
0 U& p" ~2 ^3 lLanguage                                 : Dutch
$ T, D* `; l2 ?& P5 hDefault                                  : No5 |8 T$ `- c4 i; n/ E$ |& M
Forced                                   : No
$ E9 Y2 p2 V% O3 IOriginal source medium                   : Blu-ray4 Z5 P: C& _* p2 {) }

7 g: F8 J* S4 ?$ I6 BText #15: f$ X. @# l5 |" x+ }# j5 q3 P8 y
ID                                       : 25( D' Q, Q" [6 r( |$ E
ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
& Q/ o7 Y+ |- wFormat                                   : PGS
; X2 I) _; p; V) mMuxing mode                              : zlib
* q$ U6 ~& P0 qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ j/ b; P: C  q1 g: |6 ~! QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 I! b  d8 v, S5 @' _  U/ {Duration                                 : 2 h 9 min
: w: i! M9 }# r5 ABit rate                                 : 27.5 kb/s
7 X6 ^* a8 A( a9 D0 v. ^Frame rate                               : 0.375 FPS
3 D) u( }2 j2 q- M( I) UCount of elements                        : 2914
2 r- L& R* J% X0 RStream size                              : 25.4 MiB (0%)8 s* r* u' |: ^
Language                                 : Norwegian: l0 [2 K7 m$ L& x- D3 G1 d
Default                                  : No. {: o# h, C; G* p3 p
Forced                                   : No
" W( }- e" z3 O" [# pOriginal source medium                   : Blu-ray& N: f# A  Q' K, ]8 }$ [

; N  A' |9 x% U7 b) @3 QText #16: i1 Q8 L, U) v( u' H
ID                                       : 26: d+ t8 j& ^. v. J3 g$ q' N: |
ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
+ v& f/ f/ B7 R8 ~3 |Format                                   : PGS
( u+ ~3 v: }, n; z- O+ [Muxing mode                              : zlib4 U# [* R- c3 n$ t. C+ ?3 i6 l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; ]* M& t! m$ n" }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" E% C6 b( v2 _% `% G+ m. RDuration                                 : 2 h 9 min( v& ~/ \8 e! s2 C- Q
Bit rate                                 : 31.7 kb/s2 ]+ A5 Z0 B$ y$ r: v
Frame rate                               : 0.379 FPS+ w: g8 N" Z5 S4 s6 G8 i; R* f
Count of elements                        : 2944, v1 R7 r: a7 w
Stream size                              : 29.4 MiB (0%)
& a5 }  E2 g! ]9 ~* QLanguage                                 : Portuguese# c9 x: B9 ^7 n- u5 b
Default                                  : No+ T9 [+ D; j" C* p  q
Forced                                   : No: w- g+ |7 K; c: s$ w3 }! X: I! e
Original source medium                   : Blu-ray
  }  N6 Z8 S/ P- ]# z" {  V0 J8 J1 \! z+ [+ O0 V9 i! a; j4 k5 k
Text #176 f! S3 _, @9 p$ H) P( N
ID                                       : 27
# |5 p! F  b, k8 A3 c2 F3 O0 b3 g, xID in the original source medium         : 4617 (0x1209)+ N3 q: ?1 @5 ]: ^+ i
Format                                   : PGS% I! D2 g' U" n& j" b
Muxing mode                              : zlib
8 P7 c+ ?) x9 u8 S% b0 R9 h% @3 [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- z8 z- x! `7 z+ h; ~7 B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" A* N0 s8 o/ k+ _' _Duration                                 : 2 h 9 min$ C) {) ?0 r9 l( _0 ]  O, Y
Bit rate                                 : 476 b/s
; p- @$ d- W$ }3 E1 |% ?  a9 HFrame rate                               : 0.004 FPS
# |! k2 ]. p% f9 F+ l( TCount of elements                        : 34
# [/ r+ |6 t2 M7 HStream size                              : 452 KiB (0%)
- r8 e! l5 [% ^# a7 j" `, e6 i* QTitle                                    : FORCED# Z* B! p' {# L6 l* N- b2 c
Language                                 : Portuguese
$ u1 p! ^- M3 o5 QDefault                                  : No
% p3 y. q% f6 ?1 F. WForced                                   : No* q3 \" g# d, y( E! x& q4 a9 C$ a
Original source medium                   : Blu-ray
# h2 f7 Y/ b; \; z. i* k
. W7 }$ r3 ^  F5 xText #18
8 R* ]& w7 R! Q( g  F" ]ID                                       : 28
0 U- T0 e; A  `+ u$ U9 aID in the original source medium         : 4618 (0x120A)2 D, ^. G+ E: v6 U
Format                                   : PGS& t+ W$ ^+ r& ^# ]+ X' J% O3 Z
Muxing mode                              : zlib
# k) h& S6 `  s- T7 C7 vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) |  d1 M8 X5 }# ^- a" y" P  Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ ~1 T6 \% b% c4 g$ W& a. M/ FDuration                                 : 2 h 9 min
! `6 C2 B0 A4 @6 O3 A2 PBit rate                                 : 32.1 kb/s
9 M7 h  U3 ^2 O5 \Frame rate                               : 0.378 FPS! f: z2 }/ [4 s% x! N6 S
Count of elements                        : 2938% R" R5 g& f7 ~+ b/ R
Stream size                              : 29.7 MiB (0%)
. W% O# k  N( m# W: ALanguage                                 : Finnish
1 K8 O- g0 \" J# H& D/ Z1 r. @Default                                  : No$ y! k. Q# E( Z& u
Forced                                   : No
4 ?) G5 n- P) B; J0 c  HOriginal source medium                   : Blu-ray
4 f% R/ s; f5 A$ @: j5 t  \( C& A  c8 }7 @$ |. X, C
Text #19  z$ @7 t/ L8 X8 H+ j1 d
ID                                       : 290 f7 i8 F5 S" @4 o: L- Z  |
ID in the original source medium         : 4619 (0x120B), @6 {/ _. |& z  _% c7 E* h7 G. O
Format                                   : PGS4 G& u  g) ~4 _( o; d3 Q
Muxing mode                              : zlib
2 u: e: i5 L2 L+ GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. C4 P/ s6 q1 {  A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ A( p" k; U+ N# e' _# g1 Z& d
Duration                                 : 2 h 9 min
) ~% g, {7 T% mBit rate                                 : 28.6 kb/s- ?4 g" o2 H  d; T" W1 ~; f
Frame rate                               : 0.363 FPS5 ?; f/ q- Q9 r3 C, f2 m; r) w
Count of elements                        : 2816
# {5 ~# |5 h& j- H; YStream size                              : 26.4 MiB (0%)
) S: E1 l% [$ ^0 ELanguage                                 : Swedish5 Y* a( o3 m4 U6 |! N: J
Default                                  : No
6 C" g! r9 m2 E; W+ LForced                                   : No( n- R9 h* I( N" J! M& M
Original source medium                   : Blu-ray( L$ V6 d) n! {% R7 Q
) X% j5 S8 x  ^& z3 D
Menu. i. D! L$ H3 B. W# P
00:00:00.000                             : en:Chapter 01: Y- Z, K9 G3 P6 W) I- G
00:03:05.226                             : en:Chapter 02
. w* {6 C5 F4 N$ n00:13:40.110                             : en:Chapter 03, u  ~/ h# p4 }) |/ ~6 [
00:21:22.948                             : en:Chapter 04
/ |8 x: u2 m6 i+ Q4 ~00:32:39.415                             : en:Chapter 05
/ m7 v* z* v# o4 q+ w  K: }* H00:44:47.518                             : en:Chapter 066 ^+ Q6 M8 d. O9 w1 `8 S
00:53:54.940                             : en:Chapter 07
$ S" A/ I6 C6 P# t01:00:09.606                             : en:Chapter 08
( L+ [! N" L! t: _' S' O1 K% a5 e01:07:39.305                             : en:Chapter 09
) N4 k; ]' r9 _  N01:15:46.166                             : en:Chapter 10
+ }; S/ J, @' L# z0 a3 l. N01:23:37.721                             : en:Chapter 11
, j0 J/ f2 \8 c7 I01:31:49.128                             : en:Chapter 12
% b7 z7 ]  X- B$ y% X01:41:32.628                             : en:Chapter 13
& A. F0 b0 Q& `) b! z, ~01:48:48.063                             : en:Chapter 14$ @9 Z9 b/ \  S6 n
01:57:22.410                             : en:Chapter 15
! B% b* J9 r8 L$ N3 W02:03:13.135                             : en:Chapter 16
0 X0 h- H  Z  B/ C1 c
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 12:46

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表