BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 41|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 壮志凌云2:独行侠 [REMUX无损版] Top Gun Maverick 2022 IMAX 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 39.25GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-2-8 05:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
After more than thirty years of service as one of the Navy's top aviators, Pete Mitchell is where he belongs, pushing the envelope as a courageous test pilot and dodging the advancement in rank that would ground him.9 V  Z2 k% [" K/ N& M7 @" `, M2 V

* V2 Z" ?9 x* R, d" ^ 01.jpg
/ f, G/ B, C  i0 Q
! S: W7 s: B3 Q: ?* k8 I+ n- W◎译 名 壮志凌云2:独行侠/捍卫战士:独行侠(台)/壮志凌云独行侠/壮志凌云:麦德林/壮志凌云2:马弗里克
9 Z/ X! c) h2 k/ X! w1 R) U◎片 名 Top Gun: Maverick / Top Gun 2 / Top Gun Maverick / Phi Công Siêu Đẳng Maverick) w' m0 v: c. K+ ~) m; {0 M% R
◎年 代 20226 Q4 p( T" R7 G' M9 n/ T
◎产 地 美国/中国大陆
9 \0 R9 ~" c6 P' U◎类 别 动作/惊悚
% y" h8 v, ]8 R, V& s" S◎语 言 英语
  @" ?# Q8 r- }/ B  ]8 l& I◎上映日期 2022-05-18(戛纳电影节)/2022-05-27(美国)8 J0 g/ s7 ]  L: d9 w5 s$ B
◎IMDb评分  8.3/10 from 518,796 users- ?) @0 m4 q) W2 q8 I1 V7 A3 M3 s
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1745960/0 M; y: M' _& Z" M" ?9 y4 s
◎豆瓣评分 8.0/10 from 140,897 users: g" C4 ~1 }% k  C5 K
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6893932/. C  t) H$ S$ ^& h
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
& w' e! a" A, j9 L0 p◎视频尺寸 1920 x 1080
5 n" l0 g' l5 C7 G! Q6 k; L, i◎文件大小 1DVD 39.25 GiB$ u$ e+ l2 S# T" X
◎片 长 2 h 10 min
; p$ O% H* O8 s2 X0 _* ^; ]7 y! Z◎导 演 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski7 D8 w6 g/ U4 [' K# c$ w4 Z8 a0 U
◎编 剧 伊伦·克鲁格 Ehren Kruger/ ?9 b; h! ~5 d# i2 n- O- D
     埃里克·辛格尔 Eric Singer
9 r# E7 _0 K  p3 I7 T     克里斯托弗·麦奎里 Christopher McQuarrie
/ s7 \% S* ^( Q     贾斯丁·马科斯 Justin Marks
2 `5 ], B& ]2 F" z# N$ {     吉姆·卡什 Jim Cash
# f  x& O1 G1 @7 f2 k  Z     小杰克·埃普斯 Jack Epps Jr.5 _! S" n" k# t, G& P( N
     彼得·克莱格 Peter Craig
/ k- u' a3 w* @+ P◎演 员 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise
" \# r% I& s; {9 X: b9 i     詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly- {" M) a4 E; @
     迈尔斯·特勒 Miles Teller
# }0 E) s9 N( t     乔恩·哈姆 Jon Hamm" \/ g7 U1 J8 u2 ~$ i5 o
     方·基默 Val Kilmer
1 V& m& C$ B: b     莫妮卡.巴巴罗 Monica Barbaro7 z: N$ T. x3 w, V" b, F# g* H1 G
     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly
  J% E% Y4 K, a% E! ~/ \! z) L4 B     曼尼·贾希尼托 Manny Jacinto6 m  w4 N! m6 d
     罗伯塔·斯巴达 Roberta Sparta
1 J: e7 ~7 t  j) ^9 j     艾德·哈里斯 Ed Harris
; j9 Y5 e; c9 l     格伦·鲍威尔 Glen Powell. j$ ]4 _+ Y) i# h
     刘易斯·普尔曼 Lewis Pullman, V# T& T# e/ J7 X, R) A4 E
     雷蒙德·李 Raymond Lee
1 c1 |7 e: r1 s# B( t     莉莲安娜·雷伊 Lyliana Wray
. h% W1 B8 q3 V* k     杰·埃利斯 Jay Ellis, O* R( ?% V; D2 k( y  b
     杰克·皮克金 Jake Picking
1 {; T( T# I- B$ L; p( u) u1 Z2 N     蕾切尔·马卡里兰 Rachael Markarian
& S0 L& }2 h6 g' u     巴希尔·萨拉赫丁 Bashir Salahuddin
1 L/ N( w9 q- U$ c     彼得·马克·肯德尔 Peter Mark Kendall
3 i; f3 Y* r0 p1 e8 R, y" |0 v     查尔斯·帕内尔 Charles Parnell
, B' c- }- E5 \9 E. k     切尔西哈里斯 Chelsea Harris
  n+ q8 h) w( t     丹尼·拉米雷斯 Danny Ramirez
- M* U' g. R( t8 y, A0 s, v3 |: h2 G     王仲欣 Kara Wong
. `4 k: E/ [: x  ^     南希·德马尔斯 Nancy DeMars
& A& h3 T( V) L     康妮·夏普 Conny Sharp7 v% C, ~2 T6 B* b( G& L! k1 b
     塞尔吉奥·布里奥内斯 Sergio Briones
1 v- [3 ~# B$ R) Y0 m     佩内洛普·卡普迪雅 Penelope Kapudija8 r" ?7 F, t- c5 W$ z! r# a
     马克·安东尼·考克斯 Mark Anthony Cox# b; p5 s+ P* Y' g
     莫宾·汗 Mobin Khan
" P: a9 u, }! s2 s     托马辛·麦肯齐 Thomasin McKenzie
8 F' x7 F0 x9 A' @     汤姆·克鲁斯 Tom Cruise7 ^! H  M. E( Z3 x, U. [. N0 [
     大卫·埃里森 David Ellison
& u' b2 d* d- y* i& J3 v     程武 Wu Cheng
9 I, w7 p0 Q3 T8 [     杰瑞·布鲁克海默 Jerry Bruckheimer
2 K+ N$ F% ]8 b5 @: e$ L% C     哈罗德·方特梅耶 Harold Faltermeyer7 H0 R" X9 y" W# M0 D* d
     汉斯·季默 Hans Zimmer
9 {% e* p2 d6 B; t     克劳迪奥·米兰达 Claudio Miranda" t' p) D6 ?3 i# ~: T8 M/ e
     埃迪·汉密尔顿 Eddie Hamilton
) `8 L; L; h; Z2 U/ O     丹尼斯·查米恩 Denise Chamian2 S' D. j$ ~% I2 O+ B; t1 H( p
     杰瑞米·欣德尔 Jeremy Hindle
' a' R# s1 T' Z8 N3 s     珍妮·帕斯凯尔 Jan Pascale8 g' t' l; `! E. V, W+ Q  G
     玛琳·斯图尔特 Marlene Stewart
2 u& C! b3 C, R% l6 \. h0 s( N* `2 A# c! H
◎简 介   
/ C- ?) g( w; Y- B3 k- _) S
2 d! w# w- @/ R 作为海军顶尖飞行员服役30多年后,皮特·米切尔(代号:“独行侠”)(汤姆·克鲁斯 饰演)决定打破体制的限制,成为一名试飞员接受更大的挑战。当他接到命令,为一项高难度特殊任务训练一群“高空利剑”项目的毕业生时,他遇到了已故的好友兼雷达截获官,代号“笨鹅”的尼克·布拉德肖中尉之子布莱德利·布拉德肖中尉(代号:“公鸡”)。
2 L; x; L" @3 h: U; K2 o* x: `" n' |7 _# S; x  s5 [* h
 面对不确定的未来和难以释怀的心魔,独行侠必须战胜内心深处的恐惧。因此,他参与了一项需要巨大牺牲才能完成的任务。; t8 T* p  z# A$ k. z5 R3 m. n
+ R& q( B9 g3 k
 After thirty years, Maverick is still pushing the envelope as a top naval aviator, but must confront ghosts of his past when he leads TOP GUN's elite graduates on a mission that demands the ultimate sacrifice from those chosen to fly it.0 @% R" q) p0 {9 T  C/ F: ^# a( v" J3 I
Top.Gun.Maverick.2022.IMAX.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
& e3 [/ H- _! _6 Y, V- s! H2 \0 F2 O$ o3 s% M2 `, z
Video
5 T& H7 T) P1 `5 Y$ t. x9 R* g5 ^& h3 SID                                       : 13 j6 B  K! ?  s( ?. V$ Z0 M( o
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011). Z: M) v7 r5 t
Format                                   : AVC/ H+ u! u2 R4 g0 B- w
Format/Info                              : Advanced Video Codec
0 J  s' J0 z% _+ B' ~Format profile                           : [email protected]# U( D3 c  u% t- b% @9 f
Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames" Q# M, p& t1 c6 {: E8 S! L+ u# H
Format settings, CABAC                   : Yes0 v9 r8 f, E3 r' N( Y
Format settings, Reference frames        : 2 frames
% L1 x/ u8 O% g/ [2 bCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
+ B/ C, \1 [0 C) X! R- `Duration                                 : 2 h 10 min
( j. d5 a* \2 l9 C* t4 |/ R( J* lBit rate mode                            : Variable
& F5 c* R, R+ d+ _Bit rate                                 : 29.9 Mb/s* q: L; \( O1 N
Width                                    : 1 920 pixels
; h$ W3 Q1 I+ u" V1 L& n4 z0 q4 XHeight                                   : 1 080 pixels# m! p7 i9 a. K# l! k  i8 O3 i
Display aspect ratio                     : 16:9
1 z" r) ^! ?4 a3 k  _Frame rate mode                          : Constant
( r/ R) D3 d, H- f% rFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS( }1 ^, K4 B9 z7 |; p% t7 K- G
Color space                              : YUV' P" ]2 u; @( g1 O1 _
Chroma subsampling                       : 4:2:0
" \/ V( P" B2 N6 c' SBit depth                                : 8 bits" A+ ?% ^- k- a
Scan type                                : Progressive! F2 F% @7 ?; o8 }
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.601& n% D% A4 @6 y! }2 ?* K/ y  S1 w3 c
Stream size                              : 27.2 GiB (69%); q. }5 }9 u) c; {0 A; M) _3 L1 v
Language                                 : English& k% Q# A" ~9 D- ~( U; `+ {
Default                                  : No, t8 w6 n$ q% y. Q
Forced                                   : No
# \4 I$ z: `3 v7 m0 z. j0 }3 Z' ]Original source medium                   : Blu-ray  V/ a- C- e8 z& ]

4 R& B' K7 r7 s& [" OAudio #1
- M0 V& g- k) C- D8 h( l' H" uID                                       : 2
4 p7 l: c6 \. J. B# YID in the original source medium         : 4352 (0x1100)* \7 x) v; y5 l* u7 _
Format                                   : MLP FBA 16-ch( q8 c! D- }  H+ J& d* c
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
( {8 N/ o5 s. n4 QCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
( h* g  y, F2 @8 t) s( lCodec ID                                 : A_TRUEHD
7 o' A8 Y) T9 J/ I3 NDuration                                 : 2 h 10 min
1 u* |: s7 ^; P5 cBit rate mode                            : Variable
( d9 w' M( D  O3 ~Bit rate                                 : 4 304 kb/s
3 [; W, {; T5 {2 F2 zMaximum bit rate                         : 7 251 kb/s
8 Q8 W& A# W1 `Channel(s)                               : 8 channels8 Y- c0 z3 Z$ O* L7 z! D2 @+ o
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb3 f/ V& N; j( L
Sampling rate                            : 48.0 kHz9 F* }8 ^. |( L, C6 O
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)( M- q7 }/ B8 @5 z& L& I* K
Bit depth                                : 24 bits3 F1 N, S$ O  {, c. w; o; v& B" e
Compression mode                         : Lossless
- |: G  T. Y/ qDelay relative to video                  : 9 ms$ F3 U& L# }  o0 V. X
Stream size                              : 3.92 GiB (10%)9 P9 H$ v$ P! t& r7 N  U: w! o  ~
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
$ E4 z" U4 S7 s3 LLanguage                                 : English
0 u$ \. `" E1 K0 m# R4 |Default                                  : Yes1 }1 m% X( x9 r
Forced                                   : No
- ?/ i* _8 w  y+ h+ y8 [4 DOriginal source medium                   : Blu-ray
# d) ]% H+ A2 y* qNumber of dynamic objects                : 118 r& ~: g; m5 s! g. H4 C
Bed channel count                        : 1 channel
( [# E5 e) Y/ L) `" _Bed channel configuration                : LFE' r' l  q' Y: p; E& A1 C  {
6 H: h5 p6 J5 ~4 W' ~
Audio #2% P, P( r% f' K2 z5 Q
ID                                       : 3! ~2 N) |* z, s5 I6 U
Format                                   : DTS XLL
$ e, ?7 W) D* ~; j0 G* TFormat/Info                              : Digital Theater Systems9 Y; x# f$ @# f' S+ j
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
$ B* ~, Q% \; ~+ S+ I6 r# i# ZCodec ID                                 : A_DTS
. a, v$ f1 @; c2 y+ r; R  HDuration                                 : 2 h 10 min
! S6 y0 Z4 E2 S4 L- ^) r) SBit rate mode                            : Variable
5 V* n( Q5 M" B1 ABit rate                                 : 4 193 kb/s! I, j, w1 O! m
Channel(s)                               : 8 channels
. `$ @( A2 j% |9 p8 }Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss/ ?) o6 F. [( ]& u/ k5 A! {8 i
Sampling rate                            : 48.0 kHz1 |2 [1 H) e! r$ {7 b9 e) s
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
6 O* Q9 i2 T: ]( P; WBit depth                                : 24 bits6 N6 U# V( p# R) A, X
Compression mode                         : Lossless
$ H: K; z) ?7 `8 |Stream size                              : 3.81 GiB (10%)
: Y. i% c  [2 N- {. z5 M2 V& BTitle                                    : DTS-HD MA 7.1
1 N9 V  q* @$ j5 uLanguage                                 : English
* [. S( E/ \# E: ?2 aDefault                                  : No
7 A6 D+ _# A. V+ C% r0 E5 j' WForced                                   : No
, M% f6 ]5 Y6 o) [9 r1 t8 M& F
/ W3 i# g, z: L# A' N& T$ e' W* D% OAudio #32 Q; Z: _9 F, a2 `/ s$ ]2 ?% B1 e
ID                                       : 4
6 j% Y$ l5 t' f& R1 @' Z, v! i% z8 g/ }ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
4 V& V7 W0 j$ f$ W" X! f, VFormat                                   : AC-3
6 j' B5 J# a. i; z4 s+ b* PFormat/Info                              : Audio Coding 37 j" S4 M7 [. U" M2 v, a  Z# L* _
Commercial name                          : Dolby Digital
, G  c$ d% `# S/ f  `Format settings                          : Dolby Surround EX
: y4 E  r, S0 LCodec ID                                 : A_AC3
3 \! s  ]. x0 C3 cDuration                                 : 2 h 10 min; C9 b: n2 D; ^  n
Bit rate mode                            : Constant; e( x2 n" c5 X1 c4 N
Bit rate                                 : 640 kb/s. g# d; M) ^  L" b; m
Channel(s)                               : 6 channels
2 n0 m' h; c6 FChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs/ L5 v8 _  l. o. H9 h& F
Sampling rate                            : 48.0 kHz
; d/ A2 A8 x5 N1 ?Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 x2 c( i. X. X- H, ]! y) h% RCompression mode                         : Lossy
* O6 k; x5 ]' w: ]8 S, V' R2 G9 p6 KStream size                              : 596 MiB (1%)' r0 w6 U9 e5 y
Title                                    : DD 5.1
1 D; V3 {' H' CLanguage                                 : English  t' E6 S4 D% R2 W! b
Service kind                             : Complete Main& k- T* W# h* g3 [9 y# Y+ y: T
Default                                  : No3 x# ^& [1 ~( v- h4 d8 x& t0 b
Forced                                   : No
, e+ t# v8 {2 l5 hOriginal source medium                   : Blu-ray. r# L) g! l1 O1 k# G
% M# ~- o) x$ V% g, N) A
Audio #4
( T. Y6 ^, [7 a  t- v3 bID                                       : 5- i; W" n1 W9 ~
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
' \& k: @* t, bFormat                                   : AC-3. L6 |& |- U) w5 X7 K. j! _1 ^
Format/Info                              : Audio Coding 3( p) g+ U# ^) w5 A. d* q
Commercial name                          : Dolby Digital
' g8 B- q$ K0 m: o& O- N8 g$ fCodec ID                                 : A_AC3
% R2 h* G( x$ [, K7 v3 i1 BDuration                                 : 2 h 10 min8 s# n# u* g% Z* k8 A0 T# u
Bit rate mode                            : Constant
! i5 [8 n6 e! f( U2 U+ ?' {5 R! fBit rate                                 : 640 kb/s
% w* l& R* Z) b/ Z0 c% OChannel(s)                               : 6 channels0 L1 l! Y+ [4 i5 B$ x# [" G+ Q% Q
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
% T, O1 d# |3 H0 eSampling rate                            : 48.0 kHz! T8 r; t2 N1 E/ P
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
: O8 Z: Y' ^/ }5 ?$ L5 zCompression mode                         : Lossy
" ?( M2 Q8 [! I2 Z: z2 uStream size                              : 596 MiB (1%)6 E, l& ]1 L" y* f$ T" ?
Title                                    : DD 5.1  p/ X' F4 o/ ]2 F1 x, I8 l, x  N
Language                                 : English
, E; S! f% D8 b  |6 PService kind                             : Complete Main
/ B/ F; r7 |# p" p8 {0 PDefault                                  : No
) d' w6 `0 y  R$ d* OForced                                   : No
+ k5 b7 O6 T+ ^/ \Original source medium                   : Blu-ray
7 \5 k5 b. Z: V; ]1 B  w3 Z: \  @0 K6 V  p' u7 \8 R) j
Audio #5! W0 t9 G; Z2 e/ _" P
ID                                       : 6
& r" ~" c  i4 LID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
8 `  {7 j* E1 w% ^Format                                   : AC-3
  m7 x$ Q( @. J0 G9 R. R% KFormat/Info                              : Audio Coding 3
- D6 p( \/ e/ C( y/ ~Commercial name                          : Dolby Digital2 M" q/ s8 F! E2 z7 d
Codec ID                                 : A_AC30 H2 X* N- D% u0 J2 l* o) @
Duration                                 : 2 h 10 min! ~/ }, D4 i4 t' Q
Bit rate mode                            : Constant
5 p7 k( G7 W  X: }3 _Bit rate                                 : 640 kb/s
0 W/ ~" u7 K* h! e) F. @+ o* B; NChannel(s)                               : 6 channels" m& ~* O. W. i2 P- u
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
" n  u/ G2 d1 _" _* ISampling rate                            : 48.0 kHz
+ R. e* Q1 w5 F. L0 A+ lFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 N6 T8 ^" h0 D. KCompression mode                         : Lossy$ m. [* n! b7 }' l; X1 f
Stream size                              : 596 MiB (1%)
& u3 n' n( Y- W/ JTitle                                    : DD 5.1
$ l1 X3 |6 n' i' n9 fLanguage                                 : Spanish
, B2 X4 s/ ~6 x4 j! RService kind                             : Complete Main7 Z6 G5 l! ?0 @
Default                                  : No
3 P( @3 X' \  \2 C& b/ qForced                                   : No
; w) ?; p9 B# uOriginal source medium                   : Blu-ray) J. C# `% N) Z; n) P) [

% I9 B$ D& a  \' l1 p& d3 a1 B7 P  EAudio #63 z( q0 @' w# [9 e) c$ M4 v1 T
ID                                       : 7. E) S- o: i+ ?8 y
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
; y  p+ U( F9 Q* k, Y0 l; k5 {Format                                   : AC-3- L' p/ u7 `: q/ P
Format/Info                              : Audio Coding 32 K# v7 ?7 I& c9 B, D* v
Commercial name                          : Dolby Digital/ s$ V0 M. {# k5 V$ A/ M
Codec ID                                 : A_AC3# Z+ {" ?& g( |5 {5 A- X
Duration                                 : 2 h 10 min
  L% g7 J* b  @, ^! ?4 S6 y4 Z; hBit rate mode                            : Constant
5 n, b/ H) Z4 rBit rate                                 : 640 kb/s, _+ c! a( i* K
Channel(s)                               : 6 channels
! s4 K+ f8 N  I6 A) @. w/ YChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs. q2 O$ f, l% h2 j4 H
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) |5 U& z/ Z$ RFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( A9 ?  M( t7 n& K8 Q0 C1 Q" T% DCompression mode                         : Lossy( i& s5 C6 g7 I, n2 Y* t4 w: P
Stream size                              : 596 MiB (1%)* |9 t. m9 _# P! l! h' T
Title                                    : DD 5.1
# q4 x( S6 W* o, iLanguage                                 : Spanish/ z3 _5 d, H9 u2 \- o/ I( w! `
Service kind                             : Complete Main* B# J; C! h. c0 f4 t$ N6 u; h) ^
Default                                  : No( ?& ~6 |0 P8 o; n4 A' c
Forced                                   : No
" T0 _" m) {5 t' j! p$ C) [Original source medium                   : Blu-ray
( @' b7 v# S: ]- _& H$ V1 c+ Q7 F6 h& O) s' v" y  D. q! e
Audio #7
3 ?! }0 L7 P& u/ ^ID                                       : 8' h4 n4 ]8 q8 ]: E+ d2 o
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)- ~2 D! s: P. ]& r  U6 q- H
Format                                   : AC-3
" u" N! Q9 U' \# S; v8 ?" J% TFormat/Info                              : Audio Coding 3# T# e7 a$ I3 F8 X% z$ z( s1 ]
Commercial name                          : Dolby Digital
  C4 w9 d: {1 T. p! ICodec ID                                 : A_AC3
" w  C" `# W; i% b: y. ]& }" Y( cDuration                                 : 2 h 10 min8 I# F2 j) g/ `
Bit rate mode                            : Constant
; B) n! x( ~4 I# X' e0 G0 \Bit rate                                 : 640 kb/s$ l# i- x* g% w) X+ ^
Channel(s)                               : 6 channels( F1 Q% S) U6 ~5 K. f
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
: A, Y3 N1 v, R/ CSampling rate                            : 48.0 kHz
' _" K% r2 f9 U% k3 r- gFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ `5 T, z; f, Y; {( V' g
Compression mode                         : Lossy" E+ c: }+ D9 N, v1 C- U1 H; X
Stream size                              : 596 MiB (1%)' D' U6 r3 h0 N. |
Title                                    : DD 5.17 {5 y/ H. X9 K8 A& o, l% M( S
Language                                 : French( r6 `3 f8 F& {" e2 m
Service kind                             : Complete Main
1 W) i- U( {: o& i8 L  A+ v! \7 a7 A! IDefault                                  : No
5 _. L; U8 P) |1 [9 K$ r" WForced                                   : No
/ P& C5 }- R) T5 s/ P, OOriginal source medium                   : Blu-ray. ?1 O& N8 D0 P# c* Z

( g9 k, {- Z! [6 c" C& I5 _5 \8 [Audio #8/ ~, W4 D- w; m3 d* ^* A/ K# o
ID                                       : 9
1 ^5 u# U$ D6 `( J7 r+ r9 c" B' UID in the original source medium         : 4357 (0x1105)" [- C; L- C1 u, ~
Format                                   : AC-3
8 ~( Y8 L/ o& W& M5 ]3 J# s7 U4 JFormat/Info                              : Audio Coding 3) I; D& V1 x! a, O% u2 ]3 Q/ S
Commercial name                          : Dolby Digital
! g+ Y9 A/ D- x8 WCodec ID                                 : A_AC3  H5 c: i6 h( X, R  ?# m% T! [; z
Duration                                 : 2 h 10 min
+ m. U  e3 c" w  m4 [- K* vBit rate mode                            : Constant
$ N. M3 k) y# T4 x$ E/ ?Bit rate                                 : 640 kb/s
! T  t  ^6 T3 `" f* q9 aChannel(s)                               : 6 channels; e0 o6 `5 f5 K0 F! |
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  n2 M) Y  G+ Y2 b7 ~5 l
Sampling rate                            : 48.0 kHz* d8 t; T; w% j, p1 v- D. h
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  A6 l9 d+ J2 S5 J( N
Compression mode                         : Lossy
  r4 w' k/ o1 u8 y) @4 C6 ^( ?+ s5 RStream size                              : 596 MiB (1%)
( J( ~2 x4 u* ?) q5 r7 N. qTitle                                    : DD 5.1/ Y- S  P5 F. A" i0 }& e4 X
Language                                 : French8 W% g7 X+ O0 i% V3 K# U8 b
Service kind                             : Complete Main1 g  u8 W) I$ g( `
Default                                  : No
! l( V4 U0 H, @: W* B2 KForced                                   : No
* K0 v; t. D" kOriginal source medium                   : Blu-ray! l) P8 a2 j. ?% k$ @7 \& M2 L
* F0 @$ W+ l* r9 g
Audio #9
, \$ E* K1 I5 E$ U9 E- g" a* ?) F4 b' dID                                       : 10, X0 O5 D: A/ x- n
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)$ P! m$ I1 D- u& d
Format                                   : AC-3
1 G0 p7 f# m9 P7 ?3 B7 a3 o$ bFormat/Info                              : Audio Coding 3
8 e8 T( N$ F) f4 j1 V$ w& GCommercial name                          : Dolby Digital8 Z. G6 q2 A" I
Codec ID                                 : A_AC3
- o# Y# `! F+ f, F* g3 P( WDuration                                 : 2 h 10 min6 u; w7 ~4 A3 t" V$ P
Bit rate mode                            : Constant
1 s. z4 Y  [6 _2 W8 HBit rate                                 : 640 kb/s  X: C, H0 S7 c) c4 U# |- G
Channel(s)                               : 6 channels, Y: k, B, e# W; q
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs% P: f9 O0 m1 E  H5 f$ R2 P' Y8 i( m
Sampling rate                            : 48.0 kHz  I. d) _) |% h" \! j. l7 ]; o
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ N+ S' I) [3 r2 ]* i
Compression mode                         : Lossy6 M9 u) A$ D5 _- ?5 s3 e* D8 ^
Stream size                              : 596 MiB (1%)/ K2 `0 |; j0 S2 _- `6 S8 q- z
Title                                    : DD 5.1
  z5 x! g2 C  K5 V0 B9 n! N( lLanguage                                 : Portuguese
7 B$ Q% S- ?# N) ?Service kind                             : Complete Main- t$ V' u, ?! B% c
Default                                  : No$ x: e# D9 q' j: H: q9 B
Forced                                   : No
4 e4 F8 E& r' u% p4 s& b/ tOriginal source medium                   : Blu-ray2 d% Z' m8 W9 T, g
! \( F$ T' }) ~4 T9 J
Text #12 I1 d7 G8 w6 k6 e; |
ID                                       : 11" ?: _% o' {# G7 X2 v; x' `; \  c! D* a9 e
Format                                   : UTF-81 A" t+ y* d! b& T/ p# F
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF88 d4 e! N6 L; ~" n
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 Y7 a3 ?4 a) E8 |; u" h1 o
Duration                                 : 2 h 1 min1 T3 W* {. M* B! Z$ K: r
Bit rate                                 : 55 b/s
, V7 z2 Q9 t8 o! c4 u5 JFrame rate                               : 0.217 FPS
: {1 A2 A  a* L/ U$ g! LCount of elements                        : 1575
5 d  B; L( a* l8 Q1 K% V: ?Stream size                              : 49.1 KiB (0%)! y' A( V/ E( r4 g' l) l
Language                                 : English
2 j; r& N: M& R8 H2 C7 aDefault                                  : Yes
' U$ G4 V, V, A0 hForced                                   : No5 h: d' w7 d5 S; S* g, \! v

3 z" `, {  ]. a# |! dText #20 K$ @  k& R, E0 V6 Z. ^
ID                                       : 12- K) h) [% Q( F- O6 h
Format                                   : UTF-8
$ X! H+ O1 T7 F4 G/ Y* JCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8' v- w9 G- a3 g- }8 w2 g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 A  O- ?0 d2 }- C7 W. u* v" ?Duration                                 : 2 h 1 min. y" u7 D  h8 G* i  N/ g
Bit rate                                 : 61 b/s9 g: b6 M: e$ B% _8 _
Frame rate                               : 0.242 FPS7 T7 X' p- S, v* r+ k- u
Count of elements                        : 17719 V6 }! V1 @7 B
Stream size                              : 54.9 KiB (0%)8 y( @* x$ Y, Y, h  D; T1 j5 y
Title                                    : SDH
, v1 [$ B+ _, R: S+ @- Z2 BLanguage                                 : English! U( b) M; G( a5 o: q! y2 @2 z
Default                                  : Yes( q/ B- O0 _' e, l; g8 r) w
Forced                                   : No
- D6 r8 a7 e" V0 {- a# a1 }. \5 t7 b) ~5 m/ }
Text #3, [$ y: [4 f2 w' w, V, R
ID                                       : 131 ~1 G$ D" n) Z" w9 @" U$ R" N
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
: O+ H) E6 i5 SFormat                                   : PGS2 @3 U% f& X; M! v2 O
Muxing mode                              : zlib
6 }! K$ s' Y. w) l7 QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 Y( e6 j# R3 HCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 s; l4 z0 r( p( ]1 t
Duration                                 : 1 h 57 min
0 e' n7 n8 `1 c7 H& Y9 \Bit rate                                 : 36.9 kb/s
; }; R' ]9 T# C" s/ MFrame rate                               : 0.413 FPS9 t  J. t0 X3 d  ?$ N! x3 a
Count of elements                        : 29065 g# D! g, v* i1 _" \$ V( [
Stream size                              : 31.0 MiB (0%)
; |8 W1 i; k8 r; ?: [* ULanguage                                 : English1 g" L4 t+ \$ h; \7 \+ v
Default                                  : No, r4 n8 c( w0 W6 a3 @
Forced                                   : No
1 [% I/ U: B7 m1 W; ]$ YOriginal source medium                   : Blu-ray0 d" r$ W! B+ m
% h0 l- I6 r8 d7 @9 ?7 [/ Q2 x) Q
Text #4
% }- a- E& y2 |/ q" @* |ID                                       : 14
# Y6 j, N) k7 nID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
) z. b; f& |6 z( L3 XFormat                                   : PGS2 E, U# F: E# \
Muxing mode                              : zlib
- H) N$ G* E) _$ ^& c8 DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" I7 }3 Z4 N! h) CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) x3 o- U, i3 ?" H" dDuration                                 : 2 h 1 min
2 e& l* G* e6 @' c4 k' S8 K" ^Bit rate                                 : 42.8 kb/s
5 F4 V5 S, b* |$ V1 p) X7 sFrame rate                               : 0.487 FPS
' W* W9 K9 O: k( |6 r. zCount of elements                        : 3560) z- ^; Y2 `# _9 F
Stream size                              : 37.3 MiB (0%)4 Z! W7 j" o% J' c, M; j: k
Title                                    : SDH/ [1 U4 A; Y( \
Language                                 : English: `; Q" z9 M, @: O
Default                                  : No8 A; N4 O* L- `* L6 E
Forced                                   : No, W2 `) P- t+ y/ I' _( \
Original source medium                   : Blu-ray
% Q+ Y% N0 ^3 B' `2 [( F
* Y0 }& f: v/ w% V( T& \& UText #5
" |, A* A/ @1 D& W0 M6 G8 y# iID                                       : 153 q1 o/ l- A0 H7 x  d
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
2 w6 C" I7 S. ~; R4 ZFormat                                   : PGS% K+ G- p' x7 w
Muxing mode                              : zlib) U1 y+ ?, q9 Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: Y: w6 D8 R5 t+ OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) l& R8 [" g, s8 g8 [1 F
Duration                                 : 2 h 9 min1 s2 `8 K" r! X) F' C
Bit rate                                 : 28.5 kb/s# [8 o* W; Z( F
Frame rate                               : 0.362 FPS
3 q8 h% R) K+ A* M0 pCount of elements                        : 28084 W$ H( g! q" D6 Z
Stream size                              : 26.4 MiB (0%)
& s6 E- v2 D% |5 D' SLanguage                                 : Danish9 z! [+ L7 {, a' w  E8 ]& h! j
Default                                  : No) ?" ]) x3 l% O: v  b$ v& ]
Forced                                   : No$ B7 `0 I% [- w7 d4 \9 d
Original source medium                   : Blu-ray
1 K- k5 t8 b# e: e( W+ u6 |7 T- ~; O/ M: D
Text #6
' f& g% B3 N" sID                                       : 16
8 m: |& W+ a; [8 E+ N) RID in the original source medium         : 4611 (0x1203)+ ^7 i! M# I; \( g$ C
Format                                   : PGS! B. h8 t" A; H' C4 v6 C7 b
Muxing mode                              : zlib) o: j$ i) A* o# `& j! A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# D) h: _& [6 m* o5 O* B+ G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 H9 z, L) K; B$ u, `Duration                                 : 2 h 9 min- X2 F$ t5 ]8 D% n' ?4 q% `# o: ]
Bit rate                                 : 32.9 kb/s* K" T6 [- c% D' x
Frame rate                               : 0.377 FPS
" I, e: d* {* pCount of elements                        : 2928
. e0 c, _( }& VStream size                              : 30.5 MiB (0%)  D0 X: Z, q, e5 d: E+ P: |! J  j; `4 [& {& E
Language                                 : Spanish
1 ~/ o& t6 g" R/ pDefault                                  : No
3 n' V1 ]6 E( G2 b% uForced                                   : No4 J) ]1 y* t; _* b
Original source medium                   : Blu-ray
7 j4 i/ f$ i1 C' R
! b0 g- t' Q$ v  Q6 X. C: S/ yText #7
% Y2 ]' B9 Z  zID                                       : 17
' z8 I0 s0 O6 F- }ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)9 I5 b+ L: A9 `. `) n
Format                                   : PGS% L+ Y! {$ u1 f9 V9 e% I( ?
Muxing mode                              : zlib
! v$ l" k  E6 \+ m' b( `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- z2 J* D9 D( {/ P4 U" I& a$ u4 B! `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 o: H" K4 o7 Z" _- \Duration                                 : 2 h 9 min9 x! o  y0 \8 N& W- B( H2 m
Bit rate                                 : 699 b/s( ]% R1 J/ x. B3 a( o% ~
Frame rate                               : 0.008 FPS
+ t) v7 w/ g* o& F  @: @/ bCount of elements                        : 60" o* `4 y# i, b  z4 Q
Stream size                              : 663 KiB (0%)1 H' @/ J  n9 _+ E3 u) v* q$ {; A2 a
Title                                    : FORCED
3 Q! Q+ c, k; ]4 f4 K0 H+ K$ u* mLanguage                                 : Spanish% Q" H8 `9 D+ m/ D6 N2 T& S
Default                                  : No
. Q) F. Q; P5 kForced                                   : No- u- ~: m8 t. l" }
Original source medium                   : Blu-ray
! r0 p6 E7 t2 C: t* K
; X+ G6 g) ~. u+ y- [Text #8  B+ A' C# v$ W: v
ID                                       : 18/ m' T: G, V5 _# t; m' m
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
! l  j! ?) ]# yFormat                                   : PGS( ^( b1 A: M; o
Muxing mode                              : zlib8 |* ^8 h; z0 Q, [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' z7 t  y# B; |  LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  O6 e# D) g/ l" u, lDuration                                 : 2 h 9 min( t, h9 y  Y+ q3 B( \
Bit rate                                 : 29.8 kb/s
  p3 Q# @5 m8 ~, NFrame rate                               : 0.369 FPS
* b9 e" c3 Y4 M. w" }  ~8 @$ |5 ZCount of elements                        : 2868! h9 G! }) u' N/ H, c
Stream size                              : 27.6 MiB (0%)
; _0 B" _% ]+ ~+ y7 U( RLanguage                                 : Spanish
, a" U( S$ [3 F+ k; B- _! \Default                                  : No. G* U: O! N. A. O
Forced                                   : No; s4 E- z% j; D+ H
Original source medium                   : Blu-ray) @/ y  x0 W$ H9 c
  J$ R2 @7 v6 a& d3 F9 P- H5 o& r* q
Text #9
$ m$ e% V& u9 wID                                       : 19
5 k# ?/ Y3 \6 KID in the original source medium         : 4612 (0x1204)3 G, K8 A5 `& Z4 L/ \" |( O
Format                                   : PGS9 l5 `1 R& a( i7 E
Muxing mode                              : zlib! j9 e1 w$ m& ?  O2 ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 _2 o" ]$ D3 |6 M+ p2 S1 X& K! C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 s0 @6 z5 }" i. `Duration                                 : 2 h 9 min
3 B" v' I* e: B6 WBit rate                                 : 453 b/s) N- L2 W: o  x6 g3 |
Frame rate                               : 0.004 FPS
" R( F, u' n( ^+ Q7 C" SCount of elements                        : 30
$ g. q$ H4 Z& ?$ O4 i" \Stream size                              : 430 KiB (0%)% Y  n+ g8 k1 ?. |2 U0 o
Title                                    : FORCED( j( f! i: u( N1 F) Q1 X4 C
Language                                 : Spanish; {% C* }: ~% N' V
Default                                  : No
! q4 O& A# i3 b3 X8 R/ YForced                                   : No
9 B- w: G; X2 G0 c' h( ^) EOriginal source medium                   : Blu-ray
  t1 S/ R; V: j! z+ A/ k8 V' {/ h, f+ @9 O: U4 ]& y/ K7 K1 l6 V
Text #10% N+ J& x* W; O& x" k, H
ID                                       : 20
  _- O- k/ D+ o. I2 tID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
: a/ L! d+ y. I' ^- ?3 r9 T4 qFormat                                   : PGS4 Q8 F: R  H/ n' O1 A! G
Muxing mode                              : zlib
( {; `: S* g: k# n% hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ B9 d) Z" E; |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 u0 @4 h2 x% P9 u9 T9 o0 J
Duration                                 : 2 h 9 min
2 ~- C! L( ?0 k/ v, w+ C) KBit rate                                 : 26.0 kb/s1 ^* Z8 O4 p2 b0 |6 ^1 V6 e
Frame rate                               : 0.344 FPS' `  R# L4 {8 y6 v- E
Count of elements                        : 2674+ D; _9 E5 h* N" F9 s1 W. e
Stream size                              : 24.1 MiB (0%)
# S! x0 f7 C/ rLanguage                                 : French
' q. ?4 j/ j7 N3 t) P7 EDefault                                  : No7 T+ f7 @" t; {8 A2 P
Forced                                   : No% v3 r2 a- h6 [6 }9 T% r: q
Original source medium                   : Blu-ray
( ?# G+ r/ t7 s8 G/ e+ G* {3 `# t0 J  H* [- i: d  B
Text #116 v5 D0 e# Y* n9 u, E2 t) G
ID                                       : 21
; R( {0 j- L9 C, qID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
  C8 G* `2 M9 t" j# C" FFormat                                   : PGS& |) r5 w# D7 \$ i) d6 q9 g9 A
Muxing mode                              : zlib4 s' o5 z1 s" S; a! R. H. \
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& B# b' C6 x! J' t* ?9 x' y3 P; w. k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' r" N) B/ i+ }7 NDuration                                 : 2 h 9 min
& Y& R# G( H, f( CBit rate                                 : 599 b/s
5 m0 j% `( v* w. UFrame rate                               : 0.007 FPS3 a( ~( M4 J! {& e$ x. i! w* }
Count of elements                        : 54/ j" f: e0 d2 w" M1 \8 V3 e
Stream size                              : 569 KiB (0%)# u2 E% a4 H% r: L% k7 \7 E
Title                                    : FORCED8 E8 E. [4 u9 B, p
Language                                 : French
/ |# ~) F- l/ i% P9 T9 q( r. H$ vDefault                                  : No9 g. D( C  ^! Y  w8 T5 B
Forced                                   : No
. f0 t$ ]$ F. E  {8 c* u# Y! sOriginal source medium                   : Blu-ray
6 u: y/ k- r$ K
& [/ J7 x& `. r7 y# |2 @) mText #12
% Y: E) M6 H- |3 b5 `ID                                       : 22
$ R5 U: m5 L- i; {) F* M' TID in the original source medium         : 4614 (0x1206)9 l1 o5 ^6 g  q5 _8 P
Format                                   : PGS. P' }4 p- P& f- A7 s. K1 I/ {
Muxing mode                              : zlib, k( k* n+ S; Y: q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ ^6 P9 [. o( Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ c6 t. B0 u; N; S8 ~  C; z( d3 I& w
Duration                                 : 2 h 9 min  N# l) J  U9 Y6 e+ s
Bit rate                                 : 34.5 kb/s
* S5 H2 k1 ^' nFrame rate                               : 0.381 FPS! \4 M. _  ]- ?* j* y% i
Count of elements                        : 29623 j0 A; _# H$ a$ f) c5 Q
Stream size                              : 32.0 MiB (0%)
. i; L. q  G- uLanguage                                 : French
2 e) G. p/ d" c8 N9 UDefault                                  : No4 Y- T. q$ k. P4 B( @  l
Forced                                   : No, C& X$ ~7 w6 l, p; I/ m  y
Original source medium                   : Blu-ray
, }# ?: ]- m- V* t  Y; j' A# |) b% v: T& H
Text #13: l4 K4 Y. U' W0 I# R5 c9 b
ID                                       : 23" {7 [: c- {% y1 f4 q4 D; L! k+ M
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
: d6 b6 j8 d4 qFormat                                   : PGS8 k! A4 S0 m0 v9 d/ G5 W2 ~7 F0 N" ]
Muxing mode                              : zlib
% Z. M+ R) B; O- A( ^% R: w$ V( Y/ e  wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 a# \4 F8 B4 _+ f( `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' D3 p& e/ D. T/ \% G
Duration                                 : 2 h 9 min1 D- }# g. g+ m. c& X
Bit rate                                 : 711 b/s+ R. E5 N4 Y* a, ?# p" R
Frame rate                               : 0.008 FPS
6 G7 L$ @5 ~: W; m* |1 \- xCount of elements                        : 60! m  N$ w: S  ^* r( k  L  ^
Stream size                              : 674 KiB (0%)
: x2 g# [* x0 k! o; uTitle                                    : FORCED. z5 M, u% ?& l/ i  _
Language                                 : French
: q3 V' _' ]9 `% G# P7 O3 {7 _Default                                  : No0 R& T5 U* X1 E# z
Forced                                   : No
2 [  L0 |1 K5 x, C" K) O  J  _Original source medium                   : Blu-ray3 _  H& o( }( p- C% c8 T
7 [5 C; h& b8 s6 i; G9 F
Text #14
% i& d5 g# I5 T7 v/ S* UID                                       : 24
/ N( K0 m% b9 ]" E; O) oID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
: e3 ]  l% h( U. r" ?9 Y; I! AFormat                                   : PGS
0 {) S0 P) N+ s) ?. w1 qMuxing mode                              : zlib. K* d- H6 j  e5 }' B+ z1 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# e- ]/ r& `* v( K! p  u
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* e  g) w5 l& {9 S& D. K4 cDuration                                 : 2 h 9 min) g: ]. }" \/ a2 q
Bit rate                                 : 28.7 kb/s4 f2 d1 ]6 E6 z& n5 o, P
Frame rate                               : 0.302 FPS. J$ }$ X. [  t8 p
Count of elements                        : 2344
- m/ B; O" O7 NStream size                              : 26.5 MiB (0%)
- G2 @3 K  y- Z( V" \Language                                 : Dutch& a4 Q& }# n/ O9 D
Default                                  : No+ v- |6 m. |6 M& P. g
Forced                                   : No
" E2 S, K% P7 pOriginal source medium                   : Blu-ray
3 r+ O% y$ N1 k7 U" }9 t1 {* y& N/ s1 I- m" k& L
Text #15' p5 p( p+ X2 W& N* t) M; k
ID                                       : 25
) O8 }  Y5 G  r5 X( cID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
; M) z/ a) r  b& z5 z4 eFormat                                   : PGS" X9 R, [! N8 {- g8 o
Muxing mode                              : zlib5 f6 z$ n4 g+ s6 c- m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 \  a7 ~) g7 Q+ {6 a, L, L4 l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 d2 R# e( I5 u1 @: H2 ?
Duration                                 : 2 h 9 min
7 n! ^! {5 M7 O8 A6 tBit rate                                 : 27.5 kb/s
* S3 }! @( n/ k, yFrame rate                               : 0.375 FPS
! I) Z9 d8 \- E7 d: wCount of elements                        : 29142 c) n1 A! D# F! j5 x
Stream size                              : 25.4 MiB (0%)
3 g* D, m2 }2 [Language                                 : Norwegian0 k+ X0 U9 p# h5 F" |$ D
Default                                  : No
0 g) d) U+ u) f# }& w, ?+ h9 N4 RForced                                   : No
, }$ o4 f+ u; c5 q" X6 t+ @% f7 qOriginal source medium                   : Blu-ray# R* b7 C( K0 S! ?3 c6 @% `+ b

8 ?. W: t( S- u- u; sText #16
! |7 \# ]  }8 QID                                       : 26
7 d: Y- W/ S4 v1 L% EID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
/ V( l* |" {- o1 S9 a/ GFormat                                   : PGS
+ E% ]5 P. P, y4 `1 `/ Y8 iMuxing mode                              : zlib
6 _3 G- E1 p: w2 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- x$ t4 S6 |/ L& J- }( uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% b) K* n3 X! q5 f
Duration                                 : 2 h 9 min
0 ], m' B% v- v/ I. }" h* p. \Bit rate                                 : 31.7 kb/s4 X9 ]9 v: l" ?- z" `* Q$ v) e0 Y
Frame rate                               : 0.379 FPS
8 s, q' B1 l1 k4 x; K# ?' L; _- WCount of elements                        : 2944& M5 x( e2 h: c- Y) l2 b
Stream size                              : 29.4 MiB (0%)6 `1 F5 v- G% a2 x7 H4 Z7 m& I) e
Language                                 : Portuguese; P# z! S& d2 }
Default                                  : No
4 I: {( y: ~5 WForced                                   : No, E: @. y. _* K1 M( l* q# J5 _
Original source medium                   : Blu-ray6 J+ [, ^! `+ b$ ^: ]: P( ]
+ ~+ v& ?( y% r# D! O1 e9 |
Text #17- w6 Q/ e3 g1 Y3 w
ID                                       : 270 a9 n% q& z6 _! F( X
ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
) t7 n% \1 Z" w4 f3 a" q4 P$ h6 mFormat                                   : PGS
1 v7 g  v% N4 h* ~  ~% TMuxing mode                              : zlib4 [. j* b& }5 V" c4 Y, Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 e/ w8 u) ]& w; YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- G, l- H* V6 I8 WDuration                                 : 2 h 9 min5 _; y2 @& ]& m( n+ E3 W$ U# u3 V) j
Bit rate                                 : 476 b/s2 C3 h# T" y3 M( z% E5 b4 s
Frame rate                               : 0.004 FPS1 V  z' w% M1 _  u, V
Count of elements                        : 34: @+ K7 e1 O: K
Stream size                              : 452 KiB (0%)
3 S5 H- p0 x. [% ?% p- Q  \, BTitle                                    : FORCED( b8 A8 c6 o; k9 [
Language                                 : Portuguese# r- l1 @# m# F) k5 j+ k, m
Default                                  : No
3 v! n4 r8 {0 k. v3 X) i$ o# hForced                                   : No8 ^; g7 P8 b# ]% k3 S" X6 @
Original source medium                   : Blu-ray
8 j, W0 x- v' I6 a1 q' ^' m) o& g% ~* Q
Text #18  r  ~# G# v: O. h! }% z
ID                                       : 28
. m) \" h3 Y, |( D. pID in the original source medium         : 4618 (0x120A)/ V, z: T" U) p( R7 f& ]
Format                                   : PGS
* x& X$ _. q1 o. l0 C- {Muxing mode                              : zlib& K7 K' f) m& Z. u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, v3 q5 J' ?( r1 t( M; w# Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 T5 K. |4 }& ]
Duration                                 : 2 h 9 min
2 @, l5 q0 I2 A, c# s  jBit rate                                 : 32.1 kb/s
# s9 v; K8 w' J  M2 c! NFrame rate                               : 0.378 FPS
& a2 U1 z* O! @/ r* I( ~Count of elements                        : 2938
/ g& ^( T8 \) C5 Q  u( HStream size                              : 29.7 MiB (0%)# H2 H0 D: V. j5 ]! W
Language                                 : Finnish
2 |& @# S" C+ pDefault                                  : No
9 g1 `1 m6 y+ F1 [: R% wForced                                   : No
  q* h& T% w0 l, X& f. eOriginal source medium                   : Blu-ray6 F  {' v& U, a7 h0 g

% u' C# J, U: A+ Q, {: |# U2 cText #19
6 ~; \7 i; V9 h9 A2 sID                                       : 29
) e  Q$ P3 }$ j; UID in the original source medium         : 4619 (0x120B)
4 _! _/ X& [. [2 _2 v% XFormat                                   : PGS  u0 ~9 q- C( d' n; O
Muxing mode                              : zlib4 @  O- Q' q* @) N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# S8 E) @3 ?) MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, t6 w9 R8 E/ ?3 {Duration                                 : 2 h 9 min
" ~9 l$ f* W% NBit rate                                 : 28.6 kb/s
6 t3 W- i9 E" V) [Frame rate                               : 0.363 FPS; T2 G; U/ c6 ^
Count of elements                        : 28161 H: `1 ~8 H5 x' J# n
Stream size                              : 26.4 MiB (0%)+ ]) S  i. }1 o% S/ f. A- [! y% c
Language                                 : Swedish, M9 C+ n, l8 P8 V
Default                                  : No; b5 d' E- E3 t6 j1 x1 D* a8 d0 ~
Forced                                   : No( f; X7 F* P2 X6 l
Original source medium                   : Blu-ray8 R1 d# z: ^8 `# x
1 E  t7 _6 A2 g9 O; y
Menu
. T, `4 g6 A! ?$ ?6 C00:00:00.000                             : en:Chapter 01! p5 p) h! Y  G6 o' B; U6 @
00:03:05.226                             : en:Chapter 02
5 e# W. ~/ x6 S6 ]00:13:40.110                             : en:Chapter 03
, ^0 @7 s, K1 k% c: x00:21:22.948                             : en:Chapter 04
) C  X( K- C9 P7 Q: P( b& D8 ~00:32:39.415                             : en:Chapter 05- e9 E8 y1 T. `1 T$ p- c+ n
00:44:47.518                             : en:Chapter 06
4 p) j# I! t' g- ]; x* j8 \% m00:53:54.940                             : en:Chapter 07
. X" A; v: h( V01:00:09.606                             : en:Chapter 08
8 i: s% }" v* H) O  c! a6 ]0 V01:07:39.305                             : en:Chapter 09/ T, ]5 P2 U5 Q: z& a
01:15:46.166                             : en:Chapter 10' H! [4 b5 n+ g, t. Q- d# x% ~0 X
01:23:37.721                             : en:Chapter 11& a- z. u3 V- s1 k' x3 H# b; v
01:31:49.128                             : en:Chapter 12
; E  B9 Q( ~7 Z4 g01:41:32.628                             : en:Chapter 13
6 K/ v0 a9 k" g& A% |01:48:48.063                             : en:Chapter 14
; ~: j/ r- Y( A  V8 C01:57:22.410                             : en:Chapter 15, @) V! Y7 ^& C9 U. ^
02:03:13.135                             : en:Chapter 16
) x1 C4 N; Z, k* n
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-15 14:38

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表