BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 11|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 壮志凌云2:独行侠 [蓝光原盘] Top Gun Maverick 2022 IMAX 1080p BluRaycd AVC TrueHD 7.1 Atmos-ESiR 43.78GB

[复制链接]

9061

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
280 枚
体力
12778 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-2-8 05:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
After more than thirty years of service as one of the Navy's top aviators, Pete Mitchell is where he belongs, pushing the envelope as a courageous test pilot and dodging the advancement in rank that would ground him.. R, ~% F' [, f: q: b9 h1 }& d

$ T; w! `6 Y! U0 {, O1 {% s" N- h4 t- C. v8 z4 W( F
/ S7 U. ~, i5 \
◎译 名 壮志凌云2:独行侠/捍卫战士:独行侠(台)/壮志凌云独行侠/壮志凌云:麦德林/壮志凌云2:马弗里克
6 v7 g0 h. `8 ?: e4 D, H◎片 名 Top Gun: Maverick / Top Gun 2 / Top Gun Maverick / Phi Công Siêu Đẳng Maverick0 s6 g6 T% v* B* O2 j9 v( X  L6 f
◎年 代 2022
0 X8 M; Q9 V( I7 f" w◎产 地 美国/中国大陆
+ G. i- M4 X, \: a  Y; u# e! {* b◎类 别 动作/惊悚
9 T8 b$ a6 V# c◎语 言 英语
5 _* L0 \5 M8 s4 T◎上映日期 2022-05-18(戛纳电影节)/2022-05-27(美国)
+ t4 ~# ]/ L, V, m◎IMDb评分  8.3/10 from 518,796 users
$ j3 j% t  W  G9 B6 m& f◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1745960/
" Z& S: v1 m4 D4 Z◎豆瓣评分 8.0/10 from 140,897 users
6 H$ M& o# n9 x, |& E# N◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6893932/8 y: v, L5 k4 J1 {6 i5 m
◎文件格式 x264 + TrueHD ! {' p8 @% T( O$ x4 Z
◎视频尺寸 1920 x 1080
4 ~; I( S0 J+ ?- M7 }1 M2 c◎文件大小 1DVD 43.78 GiB
- G9 A' `& ?' @% v◎片 长 2:10:14.515 (h:m:s.ms)" {) S% r. L5 h! w' j- O" l
◎导 演 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski0 Z- t  I3 Z! z0 x) O1 b6 W
◎编 剧 伊伦·克鲁格 Ehren Kruger- w) R+ a* t: G) n: C% {7 i
     埃里克·辛格尔 Eric Singer
- q6 E2 \# \2 B' i, \9 f+ |     克里斯托弗·麦奎里 Christopher McQuarrie
, S7 @& z) G* n/ s4 I) `7 \     贾斯丁·马科斯 Justin Marks0 ^  ~- @' S- b0 j; ^, P
     吉姆·卡什 Jim Cash0 [+ R5 J$ @0 s+ I: w$ y6 D1 u
     小杰克·埃普斯 Jack Epps Jr.) O6 z4 f% R$ h. J5 b; ]% ~
     彼得·克莱格 Peter Craig) [8 A& J) Z% n0 Y/ X8 N& }% R0 I+ f
◎演 员 汤姆·克鲁斯 Tom Cruise
" y; z! J: t; Q& g# c     詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly
6 P! P9 m3 ^, v8 j3 P* }     迈尔斯·特勒 Miles Teller; R6 s+ Y2 ]7 r
     乔恩·哈姆 Jon Hamm5 m5 D" X" Q- }
     方·基默 Val Kilmer" p5 Q" u3 b- t
     莫妮卡.巴巴罗 Monica Barbaro6 S- ]9 c3 N6 M3 }
     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly
- Y! @7 h4 S0 N! m     曼尼·贾希尼托 Manny Jacinto
' k5 N9 w1 q8 a  c8 y9 `& v     罗伯塔·斯巴达 Roberta Sparta$ [* J- Y" }- A: Y# |! N' r4 h6 s
     艾德·哈里斯 Ed Harris4 }4 ?# b0 V  \. a- L
     格伦·鲍威尔 Glen Powell
$ g5 O8 d; ~3 J! K% X     刘易斯·普尔曼 Lewis Pullman
0 p2 W  l- B0 v+ g" y( A" L     雷蒙德·李 Raymond Lee
5 v9 ^0 ?5 a3 b0 j     莉莲安娜·雷伊 Lyliana Wray& ]2 x6 |: Q- }: A
     杰·埃利斯 Jay Ellis1 x: D0 N( X+ H' ?/ `" b
     杰克·皮克金 Jake Picking
8 _( r* _0 u& t. F0 ]/ P& ?) d     蕾切尔·马卡里兰 Rachael Markarian
8 i2 V) {+ L0 Z; S. x     巴希尔·萨拉赫丁 Bashir Salahuddin
* u7 P$ ]* p& C! C2 Y     彼得·马克·肯德尔 Peter Mark Kendall$ I0 y/ d; F% W/ ]4 C$ O' z
     查尔斯·帕内尔 Charles Parnell0 J& A9 Y  h' s% g+ c) W
     切尔西哈里斯 Chelsea Harris5 Y3 e$ e! G) T7 @
     丹尼·拉米雷斯 Danny Ramirez
! S& ?1 \. b# o4 g( l+ ?, I- ?     王仲欣 Kara Wong* P5 U. ]! ^! g+ O9 ]9 _( A
     南希·德马尔斯 Nancy DeMars0 h; F$ M8 I+ m$ F: _7 b: w$ _7 p& m
     康妮·夏普 Conny Sharp' {  L' [, r1 t* b
     塞尔吉奥·布里奥内斯 Sergio Briones
) A7 m5 u3 [( E8 _2 B- d. R     佩内洛普·卡普迪雅 Penelope Kapudija, m# ]0 b5 H! o; y& ?& s
     马克·安东尼·考克斯 Mark Anthony Cox
1 h2 c4 w$ T3 C/ I& ~: q2 O. \     莫宾·汗 Mobin Khan
$ X" o$ X/ |0 [4 @. X     托马辛·麦肯齐 Thomasin McKenzie
; d  s8 c( s+ y1 O     汤姆·克鲁斯 Tom Cruise. w2 A# p7 `+ @' F5 J: q; u
     大卫·埃里森 David Ellison
, {7 k% `" Q  n7 G- I     程武 Wu Cheng& F4 n* D7 O3 k8 V9 h$ @4 W
     杰瑞·布鲁克海默 Jerry Bruckheimer9 b/ \8 M) q5 Q, }
     哈罗德·方特梅耶 Harold Faltermeyer8 k5 J  U2 G0 y
     汉斯·季默 Hans Zimmer, t' ~+ k0 u5 J  ]8 @5 C6 n- u' @
     克劳迪奥·米兰达 Claudio Miranda6 z: X: w! j# P4 G$ s5 A" u* {
     埃迪·汉密尔顿 Eddie Hamilton
  m& D  U. c( D7 u8 e     丹尼斯·查米恩 Denise Chamian
" I9 @* ^' o; \" G     杰瑞米·欣德尔 Jeremy Hindle
2 T+ Q# i) o, [) S9 `4 f     珍妮·帕斯凯尔 Jan Pascale/ x: W2 B  `9 c+ D+ H) E. `3 {4 H
     玛琳·斯图尔特 Marlene Stewart
- O) R: ^& ^" A5 v
2 _* p/ ?( x3 @* D5 {- M◎简 介   6 ]8 V/ M7 C. l! p" A( V# b

. n9 I% L7 w" i2 U  f( M# `/ ? 作为海军顶尖飞行员服役30多年后,皮特·米切尔(代号:“独行侠”)(汤姆·克鲁斯 饰演)决定打破体制的限制,成为一名试飞员接受更大的挑战。当他接到命令,为一项高难度特殊任务训练一群“高空利剑”项目的毕业生时,他遇到了已故的好友兼雷达截获官,代号“笨鹅”的尼克·布拉德肖中尉之子布莱德利·布拉德肖中尉(代号:“公鸡”)。
' t* e. n% T- Y) x* N4 I
9 T& a+ x$ A+ K& G$ F+ h7 E8 a 面对不确定的未来和难以释怀的心魔,独行侠必须战胜内心深处的恐惧。因此,他参与了一项需要巨大牺牲才能完成的任务。" f6 k+ E* K; F6 s: A# l

$ K. S; `4 D/ \1 f# @: V After thirty years, Maverick is still pushing the envelope as a top naval aviator, but must confront ghosts of his past when he leads TOP GUN's elite graduates on a mission that demands the ultimate sacrifice from those chosen to fly it.
  B& m% L4 r# u( U7 ^' R
- x, V+ x) D7 ?/ v
 1. DISC INFO:4 J+ _5 M- C( n3 D6 l
 2. / F0 A$ q! k! k3 o& n8 p1 E5 ~
 3. Disc Title:     Top.Gun.Maverick.2022.1080p.BluRayCD.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-ESiR
  , {4 f5 {, x* w7 q2 s5 L
 4. Disc Size:      47,013,441,506 bytes$ s: m2 z  W& ]1 r9 K, Y
 5. Protection:     AACS
  9 [1 @; O- M4 Z* ~
 6. Extras:         BD-Java
  " K4 J6 N) r- }3 d
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.8.9)
  ; T" @/ y- p. z6 }# i! c0 M  a
 8. % |  o5 Q0 [8 \! L
 9. PLAYLIST REPORT:$ `6 S0 Z! f( N6 i$ T9 X; w# z9 K8 W' k

 10. $ E) e  n* p2 l# ?/ q7 B/ e6 f
 11. Name:                   00001.MPLS  
  & I8 g: o! }. p! v- U
 12. Length:                 2:10:14.515 (h:m:s.ms)
  1 a" u( P, q0 r" L* ]
 13. Size:                   41,304,557,568 bytes
  : Z" O2 [' o# G' s, w, m
 14. Total Bitrate:          42.28 Mbps
  1 a7 T% u; {  e

 15. ; J6 a) W' l+ N% E5 l
 16. Video:8 {& z: u- Z9 `1 R  k5 T
 17. ' a+ m; M& B; f) K# Q9 ~% D
 18. Codec                   Bitrate             Description    " E8 \! E0 h, M2 _: Y7 E
 19. -----                   -------             -----------    1 b' q2 y# s$ W
 20. MPEG-4 AVC Video        29902 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1+ v) [) `6 r" C8 D( c" \6 y$ R5 Y" _
 21. 6 k+ \" H/ A& g
 22. AUDIO:
  : y7 h) E/ p1 ~4 u" M2 B

 23. & d. H" x; w1 c
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    ! H6 Q+ V3 P; \# m' z* o( l
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  7 H' E9 x5 V) Q( c
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         4944 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 4304 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)
  # A' \7 z* u( m- }
 27. Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  1 G- l* o$ m8 t# n3 A4 B- S
 28. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  0 f2 S, R& {! n
 29. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps1 D, x6 P4 h% P3 O
 30. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps3 o& b# [& K: e- f' Y
 31. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps( J* e- D: `4 Q% i: M& C1 m5 Q5 h
 32. Dolby Digital Audio             Portuguese      640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  , ~' w" u! c5 x$ A/ K

 33. " H+ R4 E3 s: [9 i
 34. SUBTITLES:
  ; o7 V% p3 m  p' H& c9 `
 35. 9 X. A" C, u' r& s1 V
 36. Codec                           Language        Bitrate         Description    # S9 E& ^+ |( o6 }. @% a
 37. -----                           --------        -------         -----------    + e, v* F- B" }1 l
 38. Presentation Graphics           English         33.234 kbps                    
  # O7 Y) L# D  ~( k! o
 39. Presentation Graphics           English         40.044 kbps                    . e- W* u( ?! z; w; a, m2 q
 40. Presentation Graphics           Danish          28.344 kbps                    # x/ j0 {0 `3 T& G, a+ S9 k% ?) g
 41. Presentation Graphics           Spanish         32.747 kbps                    
  * T( D! ?' g$ B9 X3 ]7 P" f
 42. Presentation Graphics           Spanish         29.59 kbps                     
  ) V6 p5 H+ l& X) n, Q" ^0 r+ t
 43. Presentation Graphics           French          25.836 kbps                    
  ; M% ^  n1 |" ~9 H& t; a% t
 44. Presentation Graphics           French          34.34 kbps                     
  1 `" F, [/ H# ~& a
 45. Presentation Graphics           Dutch           28.493 kbps                    2 ]+ A6 |0 D+ a' X* H" s
 46. Presentation Graphics           Norwegian       27.294 kbps                    
  / k* l+ ?+ w  R8 P! Y
 47. Presentation Graphics           Portuguese      31.526 kbps                    
  0 _0 p9 D  Y2 V
 48. Presentation Graphics           Finnish         31.916 kbps                    
  ) x# W& y7 D. d! i* J, m# _/ F
 49. Presentation Graphics           Swedish         28.388 kbps
复制代码
Top Gun: Maverick Blu-ray, Video Quality   
: x: T3 v' D4 a$ x# L7 e6 {
9 u* a" z3 r6 p) A3 S9 E5 E; P$ R/ D0 J2 ~* n1 `
In a word: flawless. Top Gun: Maverick arrives on Bu-ray with a perfect 1080p transfer (with shifting aspect ratios). The picture pushes Blu-ray to its absolute limit, reaching a level of flawless definition and detail and perfect color reproduction that will absorb even the most ardent videophile. Skin textures are simply remarkable. The level of clarity, intimacy, depth, and definition to pores and hairs seem to push beyond what Blu-ray can do. Location details are just as striking, and even aerial photography outside of planes and inside of cockpits manages to reveal the absolute best in every square inch of the frame. Color reproduction is perfect. Balance is spot-on, contrast is dialed in just right, whites are brilliant, blacks are deep, primaries pop with commanding authority, and skin tones look healthy and true. There are zero flaws with this one.3 d& \7 c+ X- b4 K0 ?5 q
. D8 z- j) ?+ c) M& r5 q# N, Q+ u
Top Gun: Maverick Blu-ray, Audio Quality   4 P+ L* o9 @4 h6 H/ G9 e
7 i& y) F6 h( m8 Z3 d" i+ c7 q( F' n
6 l+ D" {9 C# N, I+ @& c7 e
The Atmos track is likewise perfect. That's unsurprising for a film that is the biggest release of 2022, which is also a big budget spectacle with countless opportunities for sonic excellence. It's the mach-10 equivalent of home theater sound mixing and Atmos audio presentation. The entire thing is a marvel, and it nearly defies review. It's simply perfectly balanced through the full range, from subtle sound cues to thunderous bass. Jet engine roars are deep and potent, hitting for all it's worth without falling into unbalanced, wonky rumble. Jets scream across the stage with pinpoint placement and seamless movement one end to another. Gunfire late in the film is terrifyingly and dangerously intense. Overheads carry a number of necessary supports that further draw the listener into the skies and the cockpits. There's always a perfect sense of weight to the whole aircraft dynamic, and the same is true of score: it's seamlessly immersive, perfectly clear, and presented with incredible bass. Dialogue is clear and front positioned for the duration. It just doesn't get better than this.
/ P0 E8 |4 ?* S/ \& j
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 12:19

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表