BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 75|回复: 11
收起左侧

[蓝光原盘] 新西线无战事 [REMUX无损版] All Quiet on the Western Front 2022 GERMAN 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 41.47GB

[复制链接]

9209

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
494 枚
体力
13140 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-3-23 01:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg 0 X5 b9 l1 z+ s) n8 I9 Y8 k! V: O" @5 n

" W% ]0 [  W3 r% h◎译 名 西线无战事/新西线无战事: R  X* i0 h! U9 ~$ G3 ~# g* B- T
◎片 名 Im Westen nichts Neues / All Quiet on the Western Front. y. ]' u$ N9 M$ c1 t$ S
◎年 代 2022/ s' J( y: i( p  Y0 _
◎产 地 德国/美国/英国6 R+ K# {; e: F8 \4 @2 i
◎类 别 剧情/动作/战争
' y, }2 `; Y9 @◎语 言 德语/法语/英语  H$ E9 y! h) d; Y/ |8 v1 m
◎上映日期 2022-09-12(多伦多电影节)/2022-09-29(德国)/2022-10-28(德国网络)5 z) s) W1 y3 {$ x* y' q) n
◎IMDb评分  7.8/10 from 178,145 users  c5 b* [* H% c, S- U" J! Q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1016150/
) G% ~9 B+ q) D" R: x0 U+ k6 }◎豆瓣评分 8.5/10 from 129,450 users
1 J( Z+ q% X( A% T◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3042261/
# T% O) b& [3 u$ d9 P2 d# b◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD  
! i; W7 q8 r* U◎视频尺寸 1920 x 1080* E- G0 M4 B4 ^8 O: Z
◎文件大小 1DVD 41.47 GiB- i. g$ c9 j5 ]4 G2 j  p
◎片 长 2 h 26 min/ }! h4 P7 M) H7 h, U' O
◎导 演 爱德华·贝尔格 Edward Berger
6 ]3 {9 J+ L3 T3 x* D& m% B/ B◎编 剧 伊恩·斯托克尔 Ian Stokell
( G) d4 g$ a+ h3 x) l8 u# j0 O     爱德华·贝尔格 Edward Berger
" a5 U( ~- z& P8 T$ [+ m5 Y     Lesley Paterson
! s& s& s! E& o' F2 E( m! V; D     埃里希·玛利亚·雷马克 Erich Maria Remarque
, v9 L) K2 F; L4 {◎制  片  人 伊恩·斯托克尔 Ian Stokell$ E% p5 U1 ?3 i3 M9 v$ ^, Z, H
     莱斯莉·帕特森 Lesley Paterson0 c. h/ Z2 b" u+ E. N% k. P
     马尔特·格鲁纳特 Malte Grunert
7 h( n7 V4 @0 c5 x5 R  J& m◎音 乐 沃尔克·贝特尔曼 Volker Bertelmann$ v% }/ a9 F- f$ T
◎摄 影 詹姆斯·弗伦德 James Friend
( `8 }6 o4 }( v4 X7 b◎美 术 厄内斯汀·希珀 Ernestine Hipper
$ j( a0 _$ R* T/ s/ A3 N8 c6 ?3 A# m     克里斯蒂安·M·戈德拜克 Christian M. Goldbeck
  Y1 i; m+ J6 C4 H% K: A- a◎服 装 利西·克里斯特尔 Lisy Christl  T8 C2 M; g9 Y7 D+ E2 o% a" ?8 |
◎音 效 斯蒂凡·科尔特 Stefan Korte9 e+ I% O" f. |
◎视觉特效 卡米尔·贾法尔 Kamil Jaffar, n: ^9 s  D2 X) h
     维克托·穆勒 Viktor Muller
8 I- K$ S  }. l. s2 [7 ~7 _2 ]7 N◎演 员 费利克斯·卡默雷尔 Felix Kammerer 3 f. _" g/ n7 K" [
     阿尔布雷希特·舒赫 Albrecht Schuch * c! e; I# |- P  j# M
     亚伦·希尔默 Aaron Hilmer 9 M$ t- x1 n3 w
     丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl : ^* K- ^7 c+ h1 @' c, Y) u
     塞巴斯蒂安·胡克 Sebastian Hülk
, |, ]) S9 \4 z3 O& g5 U5 O& z# g! Q3 ?     莫里茨·克劳斯 Moritz Klaus
  f- ]' T$ s% b* ^( T" G     阿德里安·格鲁内瓦尔德 Adrian Grünewald
8 l9 i. p" p( i# T# V4 {     埃丁·哈萨诺维奇 Edin Hasanović
7 R+ \2 y- @% K6 b     蒂博·德·蒙塔朗贝尔 Thibault de Montalembert
$ x9 r0 d. I$ ?# }* M     大卫·史崔梭德 Devid Striesow
% D. Z  h# L0 d# u& {" y     Andreas Döhler / F+ @/ k9 H1 |' R! f+ R
     吕克·费特 Luc Feit # e% ~( L+ `8 q3 I" l% z
     米夏埃尔·维滕博恩 Michael Wittenborn
5 f. K) p) T* M/ W     迈克尔·斯坦格 Michael Stange
: ^! A+ t, d* s  h. p2 d     萨沙·纳丹 Sascha Nathan
* h4 w1 \* ~  M. |* Z     Tobias Langhoff
' N. Y+ Y. k( M. M& Y4 t     安东·范·卢克 Anton von Lucke 7 a6 ^; h! z, ~+ u  p0 J9 ?. ?7 s
     乔·温特劳布 Joe Weintraub 8 y& \# r; p4 w5 F. Y0 ]! r$ E
     查尔斯·莫赫伦 Charles Morillon
0 P3 B8 d. q5 I# m) S6 F. I     西里尔·多布雷 Cyril Dobrý
# v6 a! ^4 i$ W, R- J7 ^& A     Sebastian Jacques ! J" e1 U# [# K8 D$ s" m
     菲利克斯·冯·布雷多 Felix von Bredow
( ?* C1 W+ G: F. s( p( G( {     雅各布·迪尔 Jakob Diehl ! d# }$ b8 a1 x  P  x
     Anthony Paliotti  
/ A% Y' [& p  V, [$ [     Hendrik Heutmann + t3 Z$ [) O# U) g, m: N
     马古斯·汤姆齐克 Markus Tomczyk
9 Y9 H3 l2 E* t! r: ?     Wolf Danny Homann
$ @- @9 W+ {: Y4 _     Peter Sikorski ! c- T( S, Z6 L+ E1 [2 W6 J) l
     托马斯·齐林斯基 Thomas Zielinski
* f8 r9 z+ J2 T% V- b" f( Y     安德烈·马尔孔 André Marcon$ V4 H) c; G) A/ D( X- _
     Dominikus Weileder! E% }2 V" x. e- `
1 e! x( a7 g/ Q2 I( n- [! `
◎简 介   : v& A, V: u' t9 R# d% ~

' c, }  |5 _5 p2 x1 q& r) t 第一次世界大战期间,保罗·鲍曼和同学莱尔、米勒参加了德国国民志愿兵,被派往前线与法军作战。在战场上,他们目睹到了残酷的饥饿、血腥和死亡,战争的荒谬无情让保罗从迷恋战争到心灰意冷。
( Q7 g# g! K1 P. A' e
7 [4 o+ l9 B8 p% X9 b& u A young German soldier's terrifying experiences and distress on the western front during World War I.
7 E9 A( v( u$ z  H2 q2 Q. E
- D/ T7 u  Y' S, M' P5 N" f2 }. v◎获奖情况 
. l1 _5 Q0 Z4 l; {# V' l* u7 k) k
- a% I# V4 _: `" k8 z# \ 第95届奥斯卡金像奖 (2023)9 y1 K# L/ A$ g* }  S
 最佳影片(提名) 马尔特·格鲁纳特: `! {" f: \; z( A" [' \- G1 p
 最佳改编剧本(提名) 莱斯莉·帕特森,伊恩·斯托克尔,爱德华·贝尔格
- ~+ ?+ H! K& T6 v" \ 最佳国际影片 爱德华·贝尔格
9 A# X$ L% a6 X& W$ p9 ^ 最佳摄影 詹姆斯·弗伦德+ |# H+ @, K( l
 最佳视觉效果(提名) 维克托·穆勒,卡米尔·贾法尔,马库斯·弗兰克,弗兰克·佩措尔德5 a  `3 m! S* V7 p
 最佳音响(提名) 斯蒂凡·科尔特,马库斯·施戴姆勒,拉尔斯·金泽尔,维克托·普拉西尔,弗兰克·克鲁斯% M6 o" b5 m) `$ U$ I
 最佳艺术指导 厄内斯汀·希珀,克里斯蒂安·M·戈德拜克
% U# G- V' N9 c7 _ 最佳化妆与发型设计(提名) 琳达·德沃拉科娃,海克·默克尔( x& l- _  f0 y6 w
 最佳原创配乐 沃尔克·贝特尔曼
& ~4 y% @- U1 [+ ?4 m3 b# I$ I 第80届金球奖 (2023)
2 k( y" K- |" t% Y) V% A+ B( R 电影类 最佳非英语片(提名)% A1 e* ~6 v5 A) @# H
 第76届英国电影学院奖 (2023)
/ ~! |: V+ T! E! } 电影奖 最佳影片 马尔特·格鲁纳特  S2 s" i  v9 t/ u1 [
 电影奖 最佳导演 爱德华·贝尔格
$ J7 c7 e& X; {6 K3 O8 S% N 电影奖 最佳男配角(提名) 阿尔布雷希特·舒赫9 M* A1 D: K& F" b) T
 电影奖 最佳改编剧本(提名) 莱斯莉·帕特森,伊恩·斯托克尔,爱德华·贝尔格  ~) r- p" n- }4 V. b
 电影奖 英国本土杰出处女作 马尔特·格鲁纳特,爱德华·贝尔格* }2 X4 Y) v( s4 n1 s- |
 电影奖 最佳摄影 詹姆斯·弗伦德
$ L9 ^1 n1 W" A' } 电影奖 最佳剪辑(提名) 斯文·布德尔曼2 o, I+ f6 b* h& c- }
 电影奖 最佳化妆/发型(提名) 海克·默克尔
  x/ J+ R3 [3 P+ L  m 电影奖 最佳服装设计(提名) 利西·克里斯特尔, g! ]' x) T# c9 S6 \: y
 电影奖 最佳艺术指导(提名) 厄内斯汀·希珀,克里斯蒂安·M·戈德拜克
7 [( c; |! ^) m6 ?$ B$ J 电影奖 最佳特殊视觉效果(提名)2 n& o& j- ]% s( o: d3 t/ x
 电影奖 最佳原创配乐 沃尔克·贝特尔曼
' J; H  d! F2 W, I 电影奖 最佳选角(提名)/ C7 X( V4 ^; |" i& H% b3 f/ G2 y
 电影奖 最佳音效- ?8 d$ R6 p; I; j, G1 Z7 O
 第35届欧洲电影奖 (2022)$ L& j8 _" \. F: C8 {7 u! v
 最佳妆发
' T2 f- J' n- T/ f* T% _2 E$ H 最佳视觉效果8 n5 ^7 p, y8 D7 ?, A  B1 y- }
All.Quiet.on.the.Western.Front.2022.GERMAN.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! r2 a8 R- S6 q; |/ b
! \; u: Q, C8 S+ zVideo
% t; P$ p5 o; a2 \ID : 1
% n5 H' N5 }2 |- N- aID in the original source medium : 4113 (0x1011)" ^' [1 x4 k# l: P0 [- W: n; {
Format : AVC
  K8 A; S' Y+ p+ a8 b. ]0 h$ |Format/Info : Advanced Video Codec
. D6 Q% [2 E4 LFormat profile : High@L4.1& _- T- p" Z6 l3 j% }: Z. w
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames/ D# Z+ g# h% a. L0 E0 G
Format settings, CABAC : Yes
) Z1 v# P9 g+ F/ E( @+ hFormat settings, Reference frames : 3 frames# K( p+ ]* M7 @# P& ]  l* @' v
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
1 ~8 x' W" E0 d! ]+ zDuration : 2 h 26 min
' A+ i, a8 e! n7 s, Y  f8 e3 oBit rate mode : Variable" [5 E3 z* Z; }0 @
Bit rate : 24.7 Mb/s, r* A7 z' i5 z! V5 W! l
Maximum bit rate : 32.0 Mb/s' O2 B1 ^7 `: k( @
Width : 1 920 pixels
* @, e( l/ t+ \1 Z6 UHeight : 1 080 pixels3 L& x! }+ e4 ?4 J. O
Display aspect ratio : 16:9, Y1 ~! {  ^; s; B: i9 q
Frame rate mode : Constant
5 |2 v8 `5 O8 J2 IFrame rate : 24.000 FPS
) k2 k7 l7 U# x, M6 _  c+ sColor space : YUV) G2 n+ a- w/ C: z; x! a
Chroma subsampling : 4:2:0  Q% P7 c$ T$ Q) g9 c" j
Bit depth : 8 bits
3 m. ~* I% z: g2 G5 IScan type : Progressive
1 V* x, @& B. ]4 k) D3 LBits/(Pixel*Frame) : 0.497; z) r& {3 x! Y8 M3 G2 M
Stream size : 25.4 GiB (61%)
" ^+ L0 D; e$ F9 ^4 U* @8 L( wLanguage : English. V3 p4 ^- w4 Y& C5 e- |9 @5 Q9 s
Default : No  M+ f) d1 [3 c/ |  V
Forced : No5 U% v- |0 F, O* _2 B9 o
Color range : Limited
* X+ ^* `( ~7 U9 ]# [5 x4 n: SColor primaries : BT.709; ~7 b% ?; X4 i
Transfer characteristics : BT.709
8 `0 ~& L, F7 i+ {6 g  dMatrix coefficients : BT.709
+ K, q) z3 P1 ^% C/ U5 J( {Original source medium : Blu-ray
1 n9 \- O, k7 H, M8 C
% p( W$ f" Z3 e( E; A- U( A- s, z# QAudio #1# t" [- \( J' T) N. [7 C
ID : 26 i6 ?: B( |! S3 ?
ID in the original source medium : 4352 (0x1100): c. K9 p: B1 [0 c5 k
Format : MLP FBA 16-ch3 z# k1 x/ v$ Y3 S  n
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
# B5 z  t' A8 W4 q( JCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
9 j  E( S/ u! e: QCodec ID : A_TRUEHD& A" g, S  F; E8 B* B6 A
Duration : 2 h 26 min
" P3 C: Q& G, f  ~' JBit rate mode : Variable6 r6 z& `2 d8 M5 ?8 o
Bit rate : 3 056 kb/s
; ~9 ^4 F' ^$ N# G# C0 J" F& i3 \Maximum bit rate : 5 013 kb/s7 I1 {( x: r5 i  e$ N
Channel(s) : 8 channels, h6 n, }) h" x: _
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
) s- r- \. o' VSampling rate : 48.0 kHz
# t9 [! `% F5 D, k9 VFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
* U! \8 K/ b4 U- X  r) @Bit depth : 24 bits
& T; j8 p' t& J- Y! g' [+ LCompression mode : Lossless% O5 ?4 c, z/ p0 m0 P
Stream size : 3.14 GiB (8%)0 q# s% d" D9 B
Title : TrueHD 7.1 Atmos& g" N( z% B: Z$ q0 U
Language : German
. o: e( z$ r- Z& |& |  t7 eDefault : Yes
$ B1 S& f; R6 E( L6 YForced : No8 B$ z4 p7 e0 f# b7 M! y2 _: T
Original source medium : Blu-ray
$ J) S! v. `; g- J. T4 \Number of dynamic objects : 11" L# `' ~6 i( y
Bed channel count : 1 channel
9 X% L. ]) {$ G" cBed channel configuration : LFE+ @) i" @$ S0 _2 x

. J+ i& W' r0 o# w6 ^2 yAudio #2
# L9 f8 T5 G! ~# aID : 3' c& O3 E0 k6 I1 y0 e
Format : DTS XLL! z. F  d  a9 t' B/ a4 x
Format/Info : Digital Theater Systems2 Q$ U5 \  o5 c* Y% \  u
Commercial name : DTS-HD Master Audio5 b7 Q: x6 w2 G$ ~
Codec ID : A_DTS
! W, R* S: U/ HDuration : 2 h 26 min
& G5 I; ^7 Y) G1 d# S5 S" oBit rate mode : Variable
8 f$ s3 d7 k! aBit rate : 4 247 kb/s
8 B: e( {: I7 x# n. R5 ^9 H$ UChannel(s) : 8 channels
, B% f% l  G( T  n6 V7 |% B& SChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
9 z) i, k/ G0 Q( y. R. dSampling rate : 48.0 kHz
: v5 M; f0 @  t$ n# i" v; kFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)! A3 S  i0 _& u. U' Y6 m& E
Bit depth : 24 bits
" O4 ^1 W  r6 {Compression mode : Lossless
7 a! J  u6 O( G/ ^  R+ V) CStream size : 4.36 GiB (11%)  Z$ @) Z9 z5 x! b5 ^6 B
Title : DTS-HD MA 7.13 H7 G$ r) |9 ]; @4 t
Language : German
# o; P7 n8 u3 S( _5 b, \Default : No* T, |' ~  R* \: \5 M: Y+ T
Forced : No
; n8 S# Q2 g1 B6 ~! F8 F4 u5 q, T- j3 z4 q6 K& h# Q
Audio #3
  X3 b% i  c6 o# W( AID : 4- i- `8 i* L$ _7 h/ e* H
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)3 G0 n/ I$ x" G" c+ g$ j/ F
Format : AC-34 Q6 C, I% I& ~. E0 B
Format/Info : Audio Coding 3
# E% H% n! x0 q( \( NCommercial name : Dolby Digital
9 P# r+ Z& f& s+ r3 {* aFormat settings : Dolby Surround EX
- Q* S$ v1 a5 wCodec ID : A_AC3" B4 l  k3 p& f( G) ^+ L( ^
Duration : 2 h 26 min; `1 {8 E5 [, ?& g3 F& C
Bit rate mode : Constant6 S3 x; ^8 T0 o5 ~; b1 N3 S( E
Bit rate : 640 kb/s
0 s! P- ^1 B; [Channel(s) : 6 channels% R* P7 L3 t: k' Q( j% s
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
3 Q$ k* ^. C1 {, L: ?( Z$ f, hSampling rate : 48.0 kHz' V8 A  r' @* O& u
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)8 K5 C' H( m* l. x  |. s
Compression mode : Lossy
$ J$ W  w& I$ g7 p8 ]Stream size : 673 MiB (2%)5 U' |, g/ Y' X( j! i* C& c: z& r
Title : DD 5.1. J+ j3 w: t& y& }) e/ t& {- P
Language : German7 n# V9 i+ q% l* r( P2 ^
Service kind : Complete Main3 f: e# Y1 g3 ~  M
Default : No
/ `& N( G  g: i% ?Forced : No
* O8 w/ ^, w$ COriginal source medium : Blu-ray
& O! w9 a( f' u" m- t5 A
* x( P! }) _: t( rAudio #4
* F. Y  d: X1 ]2 XID : 5+ F/ s8 c1 [  H
ID in the original source medium : 4353 (0x1101)/ L- A8 k8 c6 @' b
Format : DTS XLL# M# ?3 j7 ]7 m
Format/Info : Digital Theater Systems' }) T+ ~3 j$ T9 c3 r
Commercial name : DTS-HD Master Audio7 P( d* M2 Q( e1 k
Codec ID : A_DTS
+ K) [  h% p, d8 lDuration : 2 h 26 min, a0 _6 C4 `7 H" w8 {& ~( n3 j
Bit rate mode : Variable
1 r, ?/ I6 Z' ?3 N, bBit rate : 1 864 kb/s
* M  V( a5 s1 C3 H2 iChannel(s) : 6 channels" w1 w- ?' m+ [
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
2 W0 ]; B& k# s. |Sampling rate : 48.0 kHz$ _/ x6 o0 l. U# g6 b% v
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
9 `% {0 `, [" X: ^Bit depth : 16 bits
. ]) c* y" k4 ^( M: @' l; ZCompression mode : Lossless7 d! A9 g$ k. E' N: a' ?
Stream size : 1.91 GiB (5%)
# h( J" F; T+ [Title : DTS-HD MA 5.15 Z5 ^# ?4 a6 P; e. y5 t" n
Language : English( w0 g% D' Q8 E" _
Default : No
+ S' R3 ?, j" C. I' uForced : No0 J3 R9 ]  f$ r' t$ b/ m' f6 O
Original source medium : Blu-ray
! b* v2 G8 M1 k' m+ g& g: j5 m! t* ~9 c+ v# Q' a; \( b
Audio #5
5 z& R- s$ y7 l% q# kID : 63 R1 }/ E7 j% u8 Q3 {
ID in the original source medium : 4354 (0x1102)( s7 t) Y; M2 j, p
Format : AC-3
! T4 P, F5 M7 s' C$ c7 H& T0 ZFormat/Info : Audio Coding 3
7 ?  Z. S( H2 c6 tCommercial name : Dolby Digital
( o: p( z  E- m+ |Codec ID : A_AC3
% f8 C) Q& ]- c: M) S* `Duration : 2 h 26 min5 J* _+ ?2 X0 I5 A4 ~2 G# V
Bit rate mode : Constant
. b' ~, g4 D: _/ N; _Bit rate : 448 kb/s) l+ e- V. Q( `, _
Channel(s) : 6 channels7 K) e" a1 S3 K$ y7 l
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
1 L0 X0 C8 p0 a; |; ^, m* I$ uSampling rate : 48.0 kHz
3 V0 J; |3 L) k; mFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)% r7 z( O( _' a- S+ f' R6 d
Compression mode : Lossy8 E  ?! Q; ~7 i5 n" t3 O: z& R+ U% p; G
Stream size : 471 MiB (1%)
$ Y" O+ A2 |' \Title : DD 5.19 ^- ?/ q4 e* i/ F. [
Language : French0 V+ P9 ?; T; V7 o5 o
Service kind : Complete Main
: g- a" N7 L; q: k$ j9 `Default : No+ n( i: @! o. X1 j5 G) Q9 M
Forced : No
5 ~6 E" N) S, n. r$ h0 lOriginal source medium : Blu-ray
. f* c! S1 i6 y
8 `0 R/ d& @: N) t' kAudio #6+ j# R# H1 @0 h0 \8 h; w7 p0 u- j
ID : 7
% ?8 `# L( |" K7 L6 XID in the original source medium : 4355 (0x1103)
, g2 S/ d/ G: a6 \Format : AC-31 y% u6 y( y5 n) Z6 K' ^8 b% }
Format/Info : Audio Coding 3( b6 L! L5 e. H5 Q0 j
Commercial name : Dolby Digital
+ h! R5 h4 ^7 Z  z0 {8 S0 e7 |Codec ID : A_AC3
6 @8 `" \6 e, H1 u, |$ VDuration : 2 h 26 min
, G3 K2 ?  |5 o8 {2 KBit rate mode : Constant$ s* F" X0 }3 [; ^+ c3 ]. Y
Bit rate : 448 kb/s
" E/ K. l. d7 i) B+ }Channel(s) : 6 channels
7 B3 @8 f) K' i; f7 v, ^Channel layout : L R C LFE Ls Rs
. o5 t2 F1 m) ~' W5 v& L3 aSampling rate : 48.0 kHz
3 s2 j( U/ w' S- n# Q" tFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)2 g7 ]' u# s* w( j
Compression mode : Lossy
# R+ h+ X" q# Z8 G+ |Stream size : 471 MiB (1%)
6 N( @6 o% W8 i2 U# `8 y+ XTitle : DD 5.1" z0 C( ~- U& V: W0 h
Language : Spanish
6 J' U$ Z3 M" |+ vService kind : Complete Main: h$ R9 P9 e& V4 O
Default : No
+ P1 o3 m3 |2 s2 N5 l$ v; H! d4 sForced : No1 g4 J7 q- A( N3 L/ P" i
Original source medium : Blu-ray
+ Y; [* q3 r6 ~; a8 v/ w) ~, n; V/ H. I
Audio #7: u' X8 g- Q0 g) U0 z" a+ n
ID : 8
% B4 X$ e, ?+ v" M% R3 k1 h1 g8 ~) GID in the original source medium : 4356 (0x1104)
  F: |' n1 j0 o# n, X  o( y, LFormat : AC-3
* K1 ~% h* j( ?  V( uFormat/Info : Audio Coding 3
  b5 |8 b: _: y6 k3 M) LCommercial name : Dolby Digital
3 |5 g0 B$ h, r  WCodec ID : A_AC38 O! t, O) l8 {8 S# z% ^! Y
Duration : 2 h 26 min
# D6 X. s$ c, u  BBit rate mode : Constant
  X9 L! m! @" k0 HBit rate : 448 kb/s0 ]# S3 X- Q' {; Y. g
Channel(s) : 6 channels
; K" W# X) e* D) kChannel layout : L R C LFE Ls Rs9 Y2 q# m% F1 {' p+ T4 n
Sampling rate : 48.0 kHz
# t4 Y7 B$ B* U7 i8 h5 RFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)8 I3 K1 B, o7 B& n  V
Compression mode : Lossy1 o) I! y' ?& e. M, A  |: |
Stream size : 471 MiB (1%)
% V  I; @) N/ G, ETitle : DD 5.1
) D2 _2 F8 a! H8 o5 HLanguage : Italian# q1 u# z( y* a# Y) m
Service kind : Complete Main
- t. o' Y( J5 |6 P; F$ c( I3 pDefault : No: a  T8 y2 d1 P2 B
Forced : No( j# f) ~( M- w
Original source medium : Blu-ray7 J4 q, H, n7 S$ W' i0 M0 q
) V  E  y- g7 w( r$ e
Audio #8
1 M3 r/ _* N* ]6 i5 K6 OID : 9$ F: z# \; L6 t
ID in the original source medium : 4357 (0x1105)
# X9 j3 @' f/ V# jFormat : AC-30 G& Y. d7 L( Z0 D: C2 Q
Format/Info : Audio Coding 3
+ [" J( x- P( N+ z" _+ q/ zCommercial name : Dolby Digital* e9 R: |* V+ M4 N  D( k
Codec ID : A_AC3
& A0 S' [+ o4 b/ J/ B3 yDuration : 2 h 26 min
* \; }5 H4 L$ \7 V2 sBit rate mode : Constant6 x: |7 ]/ C6 e9 Y9 G
Bit rate : 448 kb/s
0 }# [5 H, j" M( w/ }( iChannel(s) : 6 channels1 D; L6 u7 ^, T
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
" @( u/ @6 |; @- M5 k0 wSampling rate : 48.0 kHz
9 D; o) u- E' E" ]Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)% e, w1 V: ]& L0 X
Compression mode : Lossy
2 }5 P5 g! X. X5 j! e. N1 E% RStream size : 471 MiB (1%)
) e- Y9 P+ b5 u+ \Title : DD 5.1) I. S, R0 A5 [
Language : Czech
7 i7 ~* T1 C$ H& WService kind : Complete Main
! x- l' c. S2 I9 @6 V9 F2 xDefault : No
2 [8 `( Q' a! i& r; i5 l9 J# I! bForced : No
7 z* `% i& ?2 ~Original source medium : Blu-ray
* o8 V- \! T" n+ G" H9 S/ }( H% k' o
# y8 _; g- ^* d5 ]Audio #9
/ _3 k/ {, l& ?5 ^4 uID : 10' |' U- L% L# E9 g- z/ F
ID in the original source medium : 4358 (0x1106)- }  |, N# o" q: ~
Format : AC-3
, |! R5 ?5 J  hFormat/Info : Audio Coding 3
  R2 D- i" I+ ?1 F: k1 L/ |Commercial name : Dolby Digital  I: w, f% q6 D" H0 L3 \  s7 r
Codec ID : A_AC3" b8 j( b9 Q; q. n( l  P- O
Duration : 2 h 26 min
$ k$ ]- r# m( J& jBit rate mode : Constant
7 F, P3 l  w- Z, |2 nBit rate : 448 kb/s
% A# E/ z+ s) }: ~. n( E3 |; h* DChannel(s) : 6 channels  X- N7 S2 R- ?4 z7 w4 u" x
Channel layout : L R C LFE Ls Rs* m( X9 Q( v# F
Sampling rate : 48.0 kHz
. _4 }0 d) c7 a2 q8 {Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 ~; u8 U. `  X. E% aCompression mode : Lossy) l9 [" h7 J0 T0 c0 E
Stream size : 471 MiB (1%)
* I, l! |7 {) T4 w" z8 n. D+ p- uTitle : DD 5.12 n2 A0 i5 c; J- p: |( O
Language : Hungarian
( w% R1 ]0 ^* C8 G" h* z- eService kind : Complete Main* V" p$ J% P6 S$ R! @
Default : No
# W& Y! C7 W# k/ S! j& i. F. y8 UForced : No1 t# A; z+ L! Q. c1 O$ O, m4 A
Original source medium : Blu-ray
6 Y/ a6 A: I# G& E* }% r! J% v- @* ]( A  z# z$ e
Audio #10
9 d1 ]+ W; H" ^5 e7 xID : 11, ^8 i) t/ h- Q6 O2 E
ID in the original source medium : 4359 (0x1107)( Y# G" V0 b0 j+ O% ]
Format : AC-3( D" b) G! C* f  h  j$ W
Format/Info : Audio Coding 3$ A5 i$ u( p0 L. r9 Q
Commercial name : Dolby Digital$ f* Q  b; j) f" i: n
Codec ID : A_AC3" U, n  H/ Y" `8 j) F
Duration : 2 h 26 min
1 O, b* A, A3 u8 n. E5 v& I2 }Bit rate mode : Constant
6 |0 [7 t, f& }Bit rate : 448 kb/s8 v( y0 {0 E/ F& u7 d2 s
Channel(s) : 6 channels
9 c9 S; b, a2 U" CChannel layout : L R C LFE Ls Rs0 m! F- s$ {/ _; J
Sampling rate : 48.0 kHz1 v6 F7 `8 g5 X- k
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)# ~1 [; }2 j3 {1 m
Compression mode : Lossy& L: C2 f2 {- F5 n2 z
Stream size : 471 MiB (1%)% z: C+ i8 |, C' p% r* }0 K3 p
Title : DD 5.1! O* E' b/ o5 c- x! G) n+ ~7 s
Language : Polish
7 }8 R' z1 X# Q3 D' z3 z$ U8 rService kind : Complete Main
5 U; w) c' n$ D. ?: I1 V( t, j) KDefault : No
7 h% |/ _1 ~6 p4 j3 [' l6 JForced : No; B) i( K2 q% Q6 h6 M& n
Original source medium : Blu-ray9 D) W2 z: ]) t9 o. _
* w9 V* w4 k! `- K
Audio #11
% K% A, E0 k3 E+ c8 |ID : 12
! e+ }" S7 M! P) fID in the original source medium : 4360 (0x1108)
; y% p+ e9 E+ T2 G% |Format : AC-3
  J" j# z! D+ u  Y  s& l. dFormat/Info : Audio Coding 34 M0 v' g+ I: c; G
Commercial name : Dolby Digital" v# O! E: k+ n8 T0 q9 E' e
Codec ID : A_AC3; G5 H6 J, P4 k: y6 ?: C- j9 l. A- A
Duration : 2 h 26 min0 M, u7 `8 |% U( J
Bit rate mode : Constant0 I/ d; z3 }8 u
Bit rate : 448 kb/s! f2 @0 R1 \3 l
Channel(s) : 6 channels
6 y. u+ u- w: }( t2 G- uChannel layout : L R C LFE Ls Rs
. W. m: U) f2 v9 `) wSampling rate : 48.0 kHz
* \4 F* V$ r/ X8 A+ M0 c8 ]) SFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)+ l) n7 G* E: K$ o2 l# [- M1 K
Compression mode : Lossy
+ h# d/ [1 U2 r, yStream size : 471 MiB (1%)) A4 e( q. J/ {0 {/ ]" A
Title : DD 5.1& J! R! Z0 H7 t- p6 Y/ a6 {2 D
Language : Spanish2 g  b2 c6 X( ~
Service kind : Complete Main
0 M! s: g, J# z- y! W* A+ hDefault : No! H3 M/ W6 i% J
Forced : No
7 c6 I+ w  }- XOriginal source medium : Blu-ray
; ]+ ]; t! e0 F" z5 Q) B- T+ ~$ t$ k$ b2 {0 `6 m5 B8 x$ a
Audio #125 p) U0 U! y% X
ID : 13
% K; x2 Y% u# Q# IID in the original source medium : 4361 (0x1109)
# f+ Y4 e, F( [  j6 B4 WFormat : AC-3* h$ `! s% s* B; t4 r$ x, h1 B
Format/Info : Audio Coding 3& t4 v4 \2 i4 g8 I) f9 T
Commercial name : Dolby Digital9 P, h8 f* T9 E* I1 A0 s8 s
Codec ID : A_AC37 b7 W4 p; G# R. F. Y6 ?
Duration : 2 h 26 min
- u2 c6 s5 E. h2 y& KBit rate mode : Constant2 Y6 g3 ~! f% ~$ u, R% D
Bit rate : 448 kb/s
0 P/ H/ n  s, m8 f1 O: KChannel(s) : 6 channels
; P# l9 J) p$ R/ N$ ZChannel layout : L R C LFE Ls Rs3 `6 J; \( N$ {
Sampling rate : 48.0 kHz7 {$ E- m" _2 U& ^
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)& e& F6 M" T6 V5 ^: R
Compression mode : Lossy8 L  v5 M! M0 l8 T! h" R
Stream size : 471 MiB (1%)
( ]7 X6 X1 ~, W% m2 XTitle : DD 5.1
5 P4 o8 a6 M5 vLanguage : Turkish6 l; M) c$ M! E
Service kind : Complete Main. K+ |1 ~+ ]" k/ [' E. c! ]8 i  ?
Default : No0 i; ]( F% V. l3 g& o6 q- ?) m
Forced : No
" Y; f# J. c! g3 j: E2 bOriginal source medium : Blu-ray- V( Y! S' x% J# j
6 Y# h  y9 U& e. t% l
Audio #13* l' v9 U' \$ B+ ?
ID : 14$ C) H. y# t% L# B  C& w  z
ID in the original source medium : 4362 (0x110A); V$ k+ [  N$ y' [
Format : AC-3* b# l2 B. V; t' r' o6 S& F
Format/Info : Audio Coding 3$ t4 s% k  K1 S% u1 B$ r
Commercial name : Dolby Digital
6 }8 [) U+ X+ t4 r: v2 V% DCodec ID : A_AC3
; y0 @3 v/ e! @: M8 m% hDuration : 2 h 26 min
/ n5 N: I8 ~5 E( DBit rate mode : Constant$ Z" e( _2 |9 T( p- F) o
Bit rate : 448 kb/s! f- K. E0 j: e
Channel(s) : 6 channels
+ y( ^+ B) \; ]5 P  iChannel layout : L R C LFE Ls Rs* x$ N" }3 S0 k8 M3 O
Sampling rate : 48.0 kHz
% l6 R8 v% N" \/ iFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
: a+ Q, r! |9 |* X, H! LCompression mode : Lossy# Q. d  [, b( ?/ p& Y
Stream size : 471 MiB (1%)( U) z, ^$ H& i$ ?
Title : DD 5.1# y2 D" ^$ j& r, w0 N$ |
Language : Ukrainian
' W% a8 L# j% x5 Y+ \( VService kind : Complete Main( s  d/ |2 b( U; Z; \' v
Default : No) Y2 h- x: S7 u
Forced : No
- \' r4 Q( L& QOriginal source medium : Blu-ray
5 C$ N  b" Y6 A3 B
- `. |$ [$ Z/ J1 ^$ h) jAudio #14
' ^  }6 |, o! F9 Q! wID : 15" f- K3 r0 f  J- o  J
ID in the original source medium : 4363 (0x110B)+ ~' \, ~8 b; G, @( T
Format : AC-3( c; Y! U& h! M8 c
Format/Info : Audio Coding 3/ c/ t* o- l8 [5 d2 D
Commercial name : Dolby Digital+ l) N9 Y2 F7 i$ V' H9 a( Y
Codec ID : A_AC3
. u% k# K' U. ^  c( l/ h# KDuration : 2 h 26 min
. `" B4 J; r5 J2 q% g0 dBit rate mode : Constant; _$ p5 v; J) d
Bit rate : 224 kb/s
: j# u4 z8 c1 JChannel(s) : 2 channels
/ h4 e# z* L  OChannel layout : L R7 O% ~1 O) N* D
Sampling rate : 48.0 kHz( n1 m# v2 h- s. i5 F3 ?/ _
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)' {0 B1 {: c7 V: [
Compression mode : Lossy
7 a4 q. S2 ]# \$ f& pStream size : 235 MiB (0%)
1 V) [6 t) }) fTitle : DD 2.0
5 Z$ _9 E" h- [% pLanguage : German( l4 b1 Q# ^! t5 K& O
Service kind : Complete Main
! Z* I( S0 {) |Default : No& ~* W9 B( Q6 j6 Q# ^
Forced : No* }/ K" g( F# Y* N8 N
Original source medium : Blu-ray5 T1 L8 G; n* a8 f
9 y: c1 T3 p8 [" s) J. {
Audio #15( M2 K: p. G6 W2 s6 j! D! Z0 k
ID : 161 x5 i$ K; F5 T. x0 n3 P
ID in the original source medium : 4364 (0x110C)$ u% s$ E1 t, [3 `- o# t
Format : AC-3
3 j& v5 W( W5 AFormat/Info : Audio Coding 3
( j% L; X8 ^/ e0 r8 ^5 J7 U: Z2 nCommercial name : Dolby Digital
0 z7 a. ?. {& e, |# OCodec ID : A_AC3
* y1 [0 D( {0 ?$ C. PDuration : 2 h 26 min
- `3 I& j. t, J9 s4 O# lBit rate mode : Constant
/ u) K7 h% U8 [6 j- q5 p$ s$ mBit rate : 224 kb/s2 c" r/ f2 p, Q  ?- E# z
Channel(s) : 2 channels3 p5 a9 M' U1 r' j, c% g2 o
Channel layout : L R! d, a: K2 q: \5 W
Sampling rate : 48.0 kHz
9 Q$ r5 F0 D3 \0 B( e' Z3 A7 |( b: |Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
; Z7 S! j2 F$ Z) x8 P: R. U. lCompression mode : Lossy
0 [7 k0 z+ \" R* p+ DStream size : 235 MiB (0%)
% r  r- G: {& n! l! P* `. K" lTitle : DD 2.05 G* @1 q0 h, u' T
Language : English' j: e" S0 e5 l" P3 L/ W- d
Service kind : Complete Main
% |0 l7 o3 k# s  sDefault : No: H- \4 x: M' c+ ]: M: z6 p
Forced : No3 G! ]3 O0 c3 X' v$ x1 S! y
Original source medium : Blu-ray5 S6 ~- {: J" n& |. f
4 W4 ?' @" Z9 [  }4 w, ?
Audio #169 p! I/ _6 W9 h2 t/ A- Y$ J
ID : 174 b# q7 p, Q$ v5 d
ID in the original source medium : 4365 (0x110D)4 Q2 Z8 X& t1 E9 o, p
Format : AC-38 g! Q0 c/ m' \2 X# g2 V+ O
Format/Info : Audio Coding 3" h! t& g2 K; d* ]: J& y0 N
Commercial name : Dolby Digital2 {; b8 E6 {0 d) E5 ?, }2 `
Codec ID : A_AC37 Y7 G' T$ K" {7 s- H# H& l
Duration : 2 h 26 min4 d$ E1 n. U7 z
Bit rate mode : Constant
  B9 W2 [+ i. T2 r+ Q) |9 [Bit rate : 224 kb/s
- N0 h% _- R* AChannel(s) : 2 channels& H( ^; S' g2 C8 p) j
Channel layout : L R( K6 |. Z* l1 j; y% v7 |6 d
Sampling rate : 48.0 kHz0 x# b$ j2 q! Q1 V+ K
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  e# V* v- Q/ `9 q( p* j. t* [Compression mode : Lossy: t' Y7 F; ~) [- H, S# F5 e2 ]
Stream size : 235 MiB (0%)! K) G2 l- y" d8 D- E( q) I
Title : DD 2.0& F6 G! y: Y/ o8 X3 ~
Language : French+ a* x$ t1 U, k- Z% ^0 }7 c
Service kind : Complete Main
9 j. x" Q/ }, b4 D* p' s. SDefault : No
4 a. y% a& ?* t& XForced : No' V+ G$ J2 H$ d# t  R4 h* h7 }8 U. p
Original source medium : Blu-ray
5 {/ B2 [% y! t# l# a  D/ C% v# Z; q% w- a' e
Audio #17
( Z: i3 X( e- WID : 181 c  y  i) i* Z/ D% z' |: E# S
ID in the original source medium : 4366 (0x110E)) V) w! U  `/ P- ~$ f
Format : AC-3
# V# C* c' S/ _( v; K  HFormat/Info : Audio Coding 3* G  L# U4 O* O) I
Commercial name : Dolby Digital
; S, Q. u5 i8 V/ uCodec ID : A_AC3
( \2 y$ l$ W  z% HDuration : 2 h 26 min
) f* E0 A5 W4 yBit rate mode : Constant
/ j+ X" j1 t3 _Bit rate : 224 kb/s
, a6 G8 S0 D9 c# m" O/ K5 ^Channel(s) : 2 channels
' h8 {9 |4 [0 n" M/ eChannel layout : L R
2 o- e& e3 A* E$ X) zSampling rate : 48.0 kHz6 }6 y' _% M3 J( ~) M1 k
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)( @+ d# D2 x5 f) p1 i+ ]  |
Compression mode : Lossy* ?9 X" d. t  t, M% f3 p
Stream size : 235 MiB (0%)
  m6 [5 d9 x- N. |Title : DD 2.0
2 x- G, p- r  {- f& pLanguage : Spanish; c# U( M6 L) H" t- A
Service kind : Complete Main
, A4 q: y6 \& H& D/ A2 {7 c0 ^Default : No
) W" g' U7 D& a. e/ xForced : No
( G/ j7 \, y( {Original source medium : Blu-ray
7 o- H& e5 t% N% C( j% `/ ?2 L( R% k: d6 s6 c& }2 s
Audio #18: ^1 d5 Q2 U5 |# p# K# r
ID : 198 F  x4 P; B- A. u
ID in the original source medium : 4367 (0x110F)( E4 k& g! c4 ?( Y' l( j
Format : AC-3
1 Q0 Y7 h. X& N+ fFormat/Info : Audio Coding 33 b) h" w8 _( d( X9 e
Commercial name : Dolby Digital; L7 D- I# S3 _3 ~0 B
Codec ID : A_AC3
; _1 V0 M6 G* i* i7 wDuration : 2 h 26 min* o8 C, @, [) W7 m
Bit rate mode : Constant/ O' w- O$ W- V+ u! j
Bit rate : 224 kb/s
2 i4 |- \# o2 L# I1 d# hChannel(s) : 2 channels
2 T4 E- [2 w  ^Channel layout : L R1 k8 E: K2 f1 [6 r3 v, |
Sampling rate : 48.0 kHz' `# K- J- a) K1 ?
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF); H- R0 S9 F; ^# s4 X9 `+ A
Compression mode : Lossy6 }5 ~, Q/ r9 D& m( p. U% v
Stream size : 235 MiB (0%)
* e, }& u5 s- v+ W' l0 }4 NTitle : DD 2.04 d8 r0 @0 |& Y4 V6 {, E. E$ \* ?
Language : Italian
% [) j6 |% H( |* wService kind : Complete Main- b: c5 e+ A0 H3 E1 F
Default : No# T( t* f- ?" h. a# S6 a6 D
Forced : No' l: J4 ]. n* B( y8 T& l
Original source medium : Blu-ray
2 f/ x# }0 D( g4 s- F. `6 W( x8 m. F5 f3 C" P% F, F" k6 f/ {
Audio #19
) |/ A  p/ A) T# A# u( N) [  qID : 20
2 v# I" t, w3 J9 g3 P9 j$ dID in the original source medium : 4368 (0x1110)& \3 P3 d& y7 j7 E- n$ |
Format : AC-3
  M: B& x- ]5 y, S+ h6 BFormat/Info : Audio Coding 3, w, y. Y/ Z4 G" ?' G
Commercial name : Dolby Digital
; d! }' v  T. G3 k" U, m; ACodec ID : A_AC3
9 l4 J5 `0 n. wDuration : 2 h 26 min
' i# t2 X  z/ ~  V1 jBit rate mode : Constant: ^. L4 R. Y# H1 [: _
Bit rate : 224 kb/s, p1 z) I) o% ^. m) X4 L3 `
Channel(s) : 2 channels
  u( ^2 m; E5 kChannel layout : L R3 J2 V% m4 Y/ \7 y$ x: Q3 a. X6 \
Sampling rate : 48.0 kHz
; u  e6 A! @$ G& {% ?Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)3 o& ^- J% V. V1 @& M
Compression mode : Lossy
/ e- n2 l4 c& dStream size : 235 MiB (0%)0 E1 @! k# X; H/ ~/ u6 H' W$ E
Title : DD 2.0' w' o9 I+ w3 c! ]' |$ b! k
Language : Spanish
: I4 ^1 O6 Q6 K3 OService kind : Complete Main
/ P% {, q8 ^# P6 |! LDefault : No
  Z3 e6 x/ u; i) C2 I5 X- fForced : No$ M" f& z) [8 ^& w  P+ n
Original source medium : Blu-ray
9 A8 b# s: B1 |, N3 @
& p- X8 Q/ b9 t. w5 X$ uAudio #20' g; l* ~  O& ?+ k5 z" {0 T: ~1 k6 m$ w: K
ID : 21
! e! J# k" t; N! w! EID in the original source medium : 4369 (0x1111)  @; \- x% T% T
Format : AC-3
% ]( X5 W, e5 U0 BFormat/Info : Audio Coding 3
0 }+ X0 M/ k7 @6 \  XCommercial name : Dolby Digital
  k, n2 N* }* oCodec ID : A_AC3
+ I9 f  d+ F  {0 J, w0 XDuration : 2 h 26 min9 U0 {# M  I# b* U9 L. ]# _0 Z
Bit rate mode : Constant
" w/ L) {- a& a. HBit rate : 224 kb/s/ ?$ {, _1 |7 z) S, G1 A
Channel(s) : 2 channels
5 i5 Y. W/ ~& {Channel layout : L R8 F1 b$ j: z& b" M1 R' M
Sampling rate : 48.0 kHz2 {: H( {! F4 m' x! Q7 X
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! o4 a' ^+ X' n. G2 r# }% E  Y; T, R
Compression mode : Lossy
, ~* u. ?, i* u* E7 f+ uStream size : 235 MiB (0%)
: O2 t; I6 r- d3 z' y# BTitle : DD 2.0
* h- P$ Y4 w) [' ^( h$ O6 Q$ A0 hLanguage : English
: k9 n" W# m  n5 Z$ T( l1 V7 M4 oService kind : Complete Main# N$ p" E. J! r( c
Default : No
2 v. l2 R% E& b( AForced : No
7 `7 `; i( y: x0 LOriginal source medium : Blu-ray3 z4 A& |- b. r" `$ {
3 b7 y/ X- |+ ?$ p* a5 X
Text #1
  J( ?0 Z2 T- y" f& n0 g( sID : 228 _! `, @- }" M3 q0 Q) [! l
Format : UTF-8
6 t: k& j# o7 d7 ]Codec ID : S_TEXT/UTF8
6 A5 W& K0 F; B1 U9 BCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  j* Q% D2 [' J( iDuration : 2 h 15 min
0 K- O3 E5 u* g0 j  ~! q# \Bit rate : 2 b/s' A, ^+ |3 T- X* }$ u* Q: Y) q
Frame rate : 0.011 FPS1 m9 U$ S( u$ K/ [, {/ A5 g
Count of elements : 92
) ^+ q, \  k$ F5 fStream size : 2.20 KiB (0%)2 @" i8 _' E% x% \$ V
Title : FORCED
  {0 h( v( M( X, dLanguage : English
9 M5 x' K' f! @+ |5 w4 }Default : No$ m0 H4 G9 B/ `- i
Forced : Yes" i7 ?8 ]9 J1 e' g6 Q/ k

- _: B* F! ?$ g1 s, ~$ m) G+ SText #2- @' r% O9 t  i; T( q
ID : 23
# X& Y! b) x; c0 \: j1 }Format : UTF-8# M% Q0 @1 q  \; g: s6 x; d
Codec ID : S_TEXT/UTF8  T4 A# m2 O* ~; ^
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 y' h6 I: b2 K& @/ K
Duration : 2 h 23 min
3 p- T4 y8 k( s/ k3 ]Bit rate : 25 b/s
6 s9 r9 h- `. iFrame rate : 0.121 FPS
7 X% g. Z; C7 \3 X$ ?; XCount of elements : 10430 D8 }+ G7 g' V0 d8 T' m1 Z
Stream size : 27.0 KiB (0%)8 }4 d8 u# W# \. z7 P
Language : English
6 G& y& |7 v4 \5 aDefault : Yes
. D9 q0 w, n/ g% yForced : No
0 o( q' L& f$ v$ W$ Y6 B1 f7 g0 Y# ?
  X2 q8 ~$ j6 Y& }7 bText #3/ [3 o1 P# |  R* U  J& p
ID : 24
* h1 f4 U+ U9 V6 Y7 W$ @Format : UTF-8
8 c+ W& Z* v; f; s" G$ xCodec ID : S_TEXT/UTF8$ ]8 C. G0 \1 |- }3 R
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, \1 h0 ]# x" w0 y* j5 V
Duration : 2 h 17 min
3 O$ ?0 {2 v: n) p+ rBit rate : 31 b/s
2 X; h" ]$ d2 u! T0 EFrame rate : 0.139 FPS
( j( _, g% Z8 M* o# x6 i% \7 }, b) dCount of elements : 1148: b) v$ _, X+ @1 X
Stream size : 31.2 KiB (0%)  Y4 x( e$ {2 x
Title : For English DUB
/ v- s5 t9 Y2 _6 V2 u2 n( bLanguage : English/ t9 r8 T" S8 |( E$ V
Default : No* O: L4 P2 P4 D0 V6 H
Forced : No' y6 x2 U2 S4 K! G; M2 [* @

" Y/ L/ q1 H4 z3 Z# ZText #4) y) b1 {. |( s9 [6 A' g/ ~
ID : 25- b, P1 S6 Q  l1 }4 g
Format : UTF-8
. j  l" [2 S# m7 M' W2 ?Codec ID : S_TEXT/UTF8
, |# c6 M3 e5 [/ S6 jCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text% J& f2 L: G" T: A' \+ r
Duration : 2 h 21 min6 B6 V3 I/ x* u- @# w& ~
Bit rate : 38 b/s& z" w5 @2 z7 T$ ~5 m
Frame rate : 0.172 FPS  ]+ W$ P$ [$ U- @. o
Count of elements : 1456" g" l5 f$ X4 T; I( h/ a0 x5 t
Stream size : 39.6 KiB (0%)
7 ^5 l$ h9 l/ V; o! u3 nTitle : For English DUB SDH# `; L+ F6 Z" M/ c
Language : English& p* \; x0 |. \3 r& y4 l, v
Default : No( W2 N! |, _/ t2 l/ X
Forced : No
8 O0 q# U8 A, a# A5 Y& X6 v8 t4 d: e# T
Text #56 B$ [: x* T( f! r8 P( L" ?
ID : 265 R3 k9 J% y# f; d
ID in the original source medium : 4608 (0x1200)
' b% B# T* n& s( e$ oFormat : PGS
: N5 u; C- U( I1 M6 [4 ~Muxing mode : zlib/ V$ A0 U/ Y( ?* O
Codec ID : S_HDMV/PGS) Z* ?& w; `+ j- c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  J* w- p/ J8 e. ~' T! q$ }6 MDuration : 2 h 13 min1 ^! Y$ O! y/ k5 E
Bit rate : 17.3 kb/s7 G( D) _. _# F% h6 x& S
Frame rate : 0.256 FPS& X: v3 Z3 O5 q8 ^0 R3 l4 g% F
Count of elements : 2050
' c% _/ k! ?9 D1 J% _* lStream size : 16.5 MiB (0%)- @' W8 S( b; X9 ]2 ]* J
Language : German
& U) o; ~7 U  [. \2 W$ G* wDefault : No8 V1 H; I7 C) s  F0 T- M* E
Forced : No
4 _$ l) G$ z1 c: {Original source medium : Blu-ray. [; q  g, X5 o4 w- ]; Y: D8 U) G8 W

7 \, u: H' [! H1 C6 _) T5 BText #6% Z7 Y$ N6 P3 a1 Y$ r
ID : 27( u# R' d9 ~! D  ?/ t4 p
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
" f# l8 P2 G, D. VFormat : PGS4 S( U& ^2 _- z# o) B- l
Muxing mode : zlib. |, m5 o/ P1 f
Codec ID : S_HDMV/PGS
' Y+ B+ h  I4 XCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 M1 M! V5 {7 D6 Z2 z0 HDuration : 2 h 23 min( w3 h1 r* r/ }# H  O& y" h
Bit rate : 14.8 kb/s
8 ?8 v" }% O( H, OFrame rate : 0.243 FPS- I, o8 Q, N  C$ E4 B
Count of elements : 2098
+ @0 `8 ?) x7 B( qStream size : 15.2 MiB (0%)
; q! t- \5 o" e- @6 m6 B! O9 o6 ]. ELanguage : English
, K4 Z  `5 V0 B! `# P4 GDefault : No
- u/ @# [4 K4 |$ n* T: t, @Forced : No( `* W4 c& G' b
Original source medium : Blu-ray9 P  ~6 \8 P& ^, E1 ]; {4 M

# u+ {4 E) O8 j, j& u- c3 cText #73 m( Y3 M9 K6 L" [! l2 g" y
ID : 28/ T! k# V6 C5 T# t% W" d% y
ID in the original source medium : 4610 (0x1202)
) q! M, Y. t1 W8 `7 CFormat : PGS
6 f$ N1 [7 X. f6 c+ DMuxing mode : zlib2 H! @' S+ U) q5 Q$ O" z$ b
Codec ID : S_HDMV/PGS
$ ~2 ]$ U" v) l, o: j& k& _Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 X' P/ v5 X, J8 z' }  w- LDuration : 2 h 23 min: E: E9 m) ^: C& j! b* N- ?
Bit rate : 13.0 kb/s3 @* e5 S1 T; S, R
Frame rate : 0.226 FPS
, I- p6 R8 X' O4 f* F1 YCount of elements : 1950
3 I  l6 v% d$ E; A( N* C9 fStream size : 13.4 MiB (0%)! w9 b3 x, B. f6 q3 U
Language : French
1 g+ F" F7 o5 c& ]# u5 R3 C% kDefault : No
. q: V+ L: h" Q( P. ~Forced : No+ R' R2 t9 E7 h4 P7 ]8 p- K( ?
Original source medium : Blu-ray8 U  h" }7 D$ r1 \( z- X  H

0 L) d+ ^# Y6 |: M7 n' X. S: nText #8
( ]! ]4 \. y- qID : 29
8 z! x& Z# E; ]' \1 A9 IID in the original source medium : 4611 (0x1203)# h; [: l0 G8 l9 w
Format : PGS1 C3 v  P/ ?+ {) y; U
Muxing mode : zlib
. Y, Y& R  Z7 _2 g) GCodec ID : S_HDMV/PGS6 o6 J5 @% b( }- J$ {- p
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& V2 ?' B& k; z2 b! G& ]- }$ Q
Duration : 2 h 26 min: k7 V& g. W& T
Bit rate : 12.7 kb/s; D8 a( {* g* f. h
Frame rate : 0.238 FPS" `. ^# |' G: Y
Count of elements : 2096
7 Q8 m. b9 S  S9 T/ x* T6 OStream size : 13.3 MiB (0%). [0 u& N# t, s3 P
Language : Spanish  }7 T7 c  r3 A
Default : No" n! ^; `* C: L8 ~1 F
Forced : No* |3 s# [6 x  ?6 X2 J0 n) Y7 m
Original source medium : Blu-ray; H8 n5 U7 H6 w6 |; M

, ^6 u; G! m( JText #9* P8 a9 M5 T. o9 ~
ID : 30
( a, E0 i5 G( ]! O9 \2 QID in the original source medium : 4612 (0x1204)3 l) p& e& s( ~
Format : PGS
  a% q& Y2 B# i4 {) UMuxing mode : zlib
: v+ Q) n. n- S, b  E/ ]6 \Codec ID : S_HDMV/PGS: T1 [- A4 ]3 a9 v% N& ?  z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 J  s& `' D( W8 E# U6 x7 kDuration : 2 h 23 min
8 V' m, g7 F: A, OBit rate : 13.5 kb/s3 `: D' ]4 R! Z" ^5 s! m
Frame rate : 0.239 FPS
( G4 G+ F0 T$ A  n) m- ?Count of elements : 2066. a% s" @+ _  t
Stream size : 13.9 MiB (0%)2 t0 f# b. o( D& V, s
Language : Italian
. i! Q3 G( d4 c7 vDefault : No
8 L9 ]" ~- l6 N" F8 D% ?0 }Forced : No
1 c: b* f7 @$ `6 w- i  VOriginal source medium : Blu-ray9 H0 v4 Z  o# f/ Q9 M

0 ]  c9 ]! Q9 W# W  ?) ?/ N" F' t5 XText #10
' ^0 o4 i3 Y$ g' D6 k# uID : 315 N0 `- z2 ?# p) f, Q5 _4 I/ P% f
ID in the original source medium : 4613 (0x1205)! \" W0 a7 h/ O
Format : PGS9 a' y. r+ P# t; J3 B' N
Muxing mode : zlib
7 {1 A& z5 d* C! i% ^1 YCodec ID : S_HDMV/PGS3 m. ^" H- T. A. n# o8 W
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# R* N6 ?& P6 n# I
Duration : 2 h 23 min
  x7 ~& N* \* Y; ~, y% b+ n: |3 ~Bit rate : 13.0 kb/s. U0 c6 J  |& m) [3 y5 p+ \
Frame rate : 0.238 FPS
5 `) v' s$ _& c7 F" TCount of elements : 2054
- ], {6 i/ n9 J, ~! f; [Stream size : 13.4 MiB (0%)6 R/ p& O0 K/ h# g. l6 }$ J
Language : Czech
: O2 }: Y6 S) z+ QDefault : No
9 N2 F# U8 f; g! h# o$ bForced : No
; Z6 T; h4 a% ]/ MOriginal source medium : Blu-ray6 [5 L( L+ f8 z3 ?
4 [6 w& L* F9 V2 k; c
Text #11
2 {5 D) r5 q2 L: e0 S5 G* LID : 32
' N) ]% U7 z4 h3 `ID in the original source medium : 4614 (0x1206)
3 y# L  m! `* A! Y3 OFormat : PGS
$ }- H) g3 k5 E0 C) d6 s$ ^, u8 n% XMuxing mode : zlib( S- V: u( z5 e+ t& L5 R
Codec ID : S_HDMV/PGS8 D5 ^  c0 a' U) R* |5 M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 U/ K* `' ?* \+ }- ?6 {
Duration : 2 h 26 min
0 b) [1 ]4 f- Y( k3 r" u5 U7 pBit rate : 14.0 kb/s
, E5 L5 u/ v4 \* s  u$ @7 b0 B0 d9 DFrame rate : 0.231 FPS0 z8 y8 {- a2 Q; f; [6 L
Count of elements : 2036
2 X- N( {" k* c5 b. I) n. ^# MStream size : 14.7 MiB (0%)
8 V/ [# t: P/ X' Q, yLanguage : Hungarian7 c- `& }' P2 c( @! _+ E
Default : No& s# }+ j# T( Z0 g$ Y
Forced : No
, F5 }0 r: N+ z% W* l" VOriginal source medium : Blu-ray9 f& k9 N/ ?/ Y2 t$ o+ r; _
! h* \; l1 E% C. D
Text #12
( o) [8 F6 k- F0 A8 m8 Z+ ^ID : 33
. G, x4 G2 t- F" I2 bID in the original source medium : 4615 (0x1207)' o' V1 D2 J: j" l
Format : PGS: g: J, `1 M5 D$ L0 m7 t
Muxing mode : zlib
% L# B: R" @' Y. d9 u" D  ^/ ]! D% f) QCodec ID : S_HDMV/PGS) Q( }9 K' s. k; s0 \
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& q6 B5 s, q+ b5 w
Duration : 2 h 26 min
$ ^5 V& U7 I0 X9 {, Y$ c2 Q0 {6 `Bit rate : 11.8 kb/s3 L, Z' k* {8 S1 B
Frame rate : 0.216 FPS
  n' w  h$ j  t& X$ b" oCount of elements : 1900
9 m; v  a$ d8 t- b" E( V! X! eStream size : 12.4 MiB (0%)8 \/ Q$ {) s- ^* J4 v1 K
Language : Polish
9 h0 }5 s, u! tDefault : No9 A9 W3 A! ?. q" w
Forced : No" S( ^: l" u/ K8 V7 J; _
Original source medium : Blu-ray
0 ]* Z8 L  ^) O- J5 |$ ]7 u3 N4 l3 c) S5 W0 [! m5 S& P) d
Text #13) M! I* O0 S: q- w: u. _' V
ID : 34
+ z- I, i: E: q2 F. cID in the original source medium : 4616 (0x1208)
" z) J: Y5 D- r. ~: A" vFormat : PGS
; y" }8 N. l0 r- R7 IMuxing mode : zlib
. U8 g: P7 L5 S" wCodec ID : S_HDMV/PGS4 y) }; X/ P: o  a# g) ]
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. Z4 K/ Z; c4 l9 S/ J2 [0 c6 P7 a! Y+ H
Duration : 2 h 23 min
/ I+ O2 l4 P" D, _Bit rate : 13.9 kb/s
, \4 J# J; L: _- C/ uFrame rate : 0.234 FPS( q9 Z' `! o4 N
Count of elements : 2018# k6 V+ y; u+ _7 S  ?+ ?$ r8 C
Stream size : 14.3 MiB (0%)
" o$ a. b% u8 x& c0 z( pLanguage : Spanish" r* Q3 E" a& @
Default : No
) k* E1 ~0 E. UForced : No
4 A0 U6 d4 q) m( |. t! q) W: t- ZOriginal source medium : Blu-ray
: D7 S3 m- G- I+ P' n0 h
8 X; v' z% k3 {2 ^, b2 ]Text #14
2 N/ f3 y4 X2 Q+ A3 x6 ?0 j+ K) UID : 35; x0 i# V" y' V( T- D
ID in the original source medium : 4617 (0x1209)% G, ?3 G$ Y- L  `3 N- X1 b
Format : PGS0 Y' y$ a  T! {! v* H* C) ?
Muxing mode : zlib' h5 _' K: H3 \/ O  t6 j6 Q
Codec ID : S_HDMV/PGS, t. p& I# u8 n
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ ~' ?5 ]7 l: t* G' _& ]Duration : 2 h 26 min) p* {- Z8 s$ w! C& c- Y0 f5 e5 O
Bit rate : 13.2 kb/s
- M" L+ l6 P& S! @& WFrame rate : 0.231 FPS# k% d8 C, j2 g- F- X
Count of elements : 2038' x4 @+ a0 b1 ]# J+ ~$ F
Stream size : 13.9 MiB (0%)
( x( ?" n& b2 r9 P5 nLanguage : Turkish' W1 `  J  x5 U2 n+ q# J3 B
Default : No
7 _- Z! u7 Z) J, e- ~0 MForced : No6 \7 U7 j, L) b0 ]$ W
Original source medium : Blu-ray
- S# p" k; P* q8 q
1 Q4 X# w: x; }, I1 E4 `Text #15  |% W  W! W% M0 I
ID : 36
9 q7 Q) k% K% i. v) YID in the original source medium : 4618 (0x120A)
% b& @9 I! _" P. uFormat : PGS
- s  \4 o3 x0 c/ HMuxing mode : zlib8 i6 V; \" Q8 v8 `
Codec ID : S_HDMV/PGS
0 A( A% P* m! z1 S7 O3 U1 o1 RCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) E- i4 m+ p" mDuration : 2 h 26 min
; z: H. B) l  F  O$ a- m- ~Bit rate : 13.5 kb/s. W, c+ o) U% Z$ Y
Frame rate : 0.235 FPS4 ^( }0 Y' ?4 [
Count of elements : 2072
6 h) l2 [: S: X! AStream size : 14.2 MiB (0%)
3 E. D& ]) t$ U0 g# Q  mLanguage : Ukrainian$ N+ ]4 X( P0 `
Default : No( I# Q3 E9 B' \6 E8 M. u
Forced : No
/ {( r8 r& N5 @; ~/ @Original source medium : Blu-ray
1 ^8 o9 y4 f) @, q: W& G( R. G$ R3 e* s+ W+ I8 Q
Text #16* E5 n$ F# S6 N5 B" R# t' c
ID : 37
' |. g7 o1 {! T- e7 nID in the original source medium : 4619 (0x120B)) h0 Y& R) K. |# y, |7 M
Format : PGS
: ]( |2 X, F$ c* `1 G$ \2 ZMuxing mode : zlib
* C" u% E/ f+ U6 y3 R7 R% p8 I7 GCodec ID : S_HDMV/PGS
. D( U5 f) V4 V9 G- D, TCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ c' x5 D5 z/ s  ]3 T
Duration : 1 h 50 min! e, N1 J0 ~& Q  |
Bit rate : 828 b/s
- g7 ~& m7 Z0 e3 U3 L; EFrame rate : 0.016 FPS
* m  B9 e" Q: h3 y% ]1 kCount of elements : 108, C  g1 p: Y$ p7 u9 i$ n( v2 B* S
Stream size : 673 KiB (0%)* A& N" B( p! ?. p8 D
Title : FORCED7 w' A: U% Q6 }  H) B/ a9 w
Language : German
# p" W5 K" M. A/ m' gDefault : No8 Q$ o" U* V+ S  e/ J
Forced : No
( J2 J  s8 H8 r- F/ k) VOriginal source medium : Blu-ray; Z1 F2 h! r0 y" R! ?/ {% h% g

# E; _9 j8 b  q3 Y% F. A  nText #17  y  }$ B% a- x2 P
ID : 38  S: [, n( w2 y' r" s5 O
ID in the original source medium : 4620 (0x120C)' Z& n' v& P) p$ v' p! A! \
Format : PGS1 @% s% X4 F3 o' r2 x3 L
Muxing mode : zlib
5 Y7 A/ l2 J2 s" f% m! lCodec ID : S_HDMV/PGS4 r- U  U( W2 L5 N+ i7 Z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 n$ ?! j( [% u9 n, K
Duration : 2 h 15 min
5 z/ }8 m1 O) U% _7 ?  UBit rate : 1 334 b/s: {* W/ r; F3 K7 d* R+ }3 S
Frame rate : 0.023 FPS
1 n# j, v0 \# @& q+ I# Y3 GCount of elements : 1848 k) P# Z9 X4 L; A( y% Q  f
Stream size : 1.29 MiB (0%)" b- |3 u( u% o- _- [; h
Title : FORCED6 _1 Y" F+ X% B6 a& r
Language : English
: E; R8 s0 ]  Z0 [7 u% N* |Default : No& s& ^* [# q; _# A( j
Forced : No
- t6 X: D! q& l9 G' ?Original source medium : Blu-ray# `8 C; Z8 b' j5 i9 j

3 S6 p6 D% Z" D8 V1 SText #183 s4 n: I& H% `  A$ Q5 V; ]
ID : 39
" Y" l' m: |$ y$ l( Y, kID in the original source medium : 4621 (0x120D)! h8 s0 M- B* k) d
Format : PGS
. i* k6 H: O2 R7 d' nMuxing mode : zlib
/ ^% v5 |5 d1 a9 lCodec ID : S_HDMV/PGS. I/ G& O7 B1 I( e0 h7 C2 d
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- r5 |9 O5 L3 IDuration : 2 h 26 min
9 B: s& o: L( q$ n$ q# X! UBit rate : 573 b/s/ h* U4 Z0 ~, a1 h& M. J
Frame rate : 0.006 FPS8 X0 L. R' R$ e/ e
Count of elements : 525 x9 W% q0 K; `
Stream size : 616 KiB (0%)
, j# y$ `3 q$ V5 O& O6 j0 @+ YTitle : FORCED
& [  C3 W1 i# Y' |- ?7 J* o$ h  HLanguage : French' D2 i. B, F+ v/ c& ^
Default : No5 W" R/ b6 w2 V( p3 t
Forced : No. q) m: k% m$ r
Original source medium : Blu-ray8 }/ f) X) {- r1 {/ e4 {+ d
7 a: X, n& G9 Y; M3 R8 [
Text #194 y8 d3 l& b( Y3 W" N: p: q7 j
ID : 40
( ^+ K2 |1 v+ B" zID in the original source medium : 4622 (0x120E)
4 b- u7 E3 S' f0 |0 LFormat : PGS" b2 |  V8 {6 f) Q  Z. K
Muxing mode : zlib
% G; Q7 z, f. V; e; qCodec ID : S_HDMV/PGS$ ~" v- h% d6 T+ W. T
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 d4 `* a5 p$ P5 r8 S; \6 U
Duration : 2 h 26 min
5 @* ]' [; ?, b1 F# `Bit rate : 1 230 b/s) }1 o2 E1 J. h, K! ^
Frame rate : 0.021 FPS
7 c6 L2 F! k7 E- H: E6 {" _* E# oCount of elements : 188
; n2 q9 n5 L3 L7 t& N1 H  [Stream size : 1.29 MiB (0%)7 V3 b1 t+ |: ~' G3 z$ a& {/ i
Title : FORCED" P2 J6 {. B: ~2 \- `
Language : Spanish
) s0 r, o' p' v8 o1 h9 l: ~Default : No
1 V8 \9 q/ Q+ ], ?# c. {Forced : No
% w6 n$ g4 ?: u+ f/ A% O8 \Original source medium : Blu-ray
, @9 C4 i1 [* C
5 p8 E" V5 R1 SText #20" ^* W, Q' h, [5 N; @" c/ ~
ID : 41' R1 O3 V1 _3 M7 F) x1 U0 ?* m
ID in the original source medium : 4623 (0x120F)7 `4 S5 M( W* D) Z; G
Format : PGS
! ]# I' ~# {( d5 @$ O+ Y; @Muxing mode : zlib& p9 Z! \) [! \) h; Y! t
Codec ID : S_HDMV/PGS; D0 g) s" J- k6 U; E9 U+ x
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# S' |( g, `. u- S$ [! hDuration : 2 h 21 min' j* v% l: r, _
Bit rate : 1 133 b/s) ~' _: b1 X9 C# N# r; l# Z! S
Frame rate : 0.018 FPS
" @' L7 S5 e( D+ kCount of elements : 156
7 q1 D# s0 P# ~/ k4 z% vStream size : 1.15 MiB (0%)
4 U% S# K% X; V; }- u, ]Title : FORCED2 C4 [5 o  o& \$ i" c7 X8 e  e% z
Language : Italian
: C5 m/ l1 j8 {, s1 G2 c( h$ cDefault : No8 H1 l- l" Y) c' i- g
Forced : No" k' V, S. L, e' I  ]
Original source medium : Blu-ray
" T  b5 [" M% q! t( ~: q/ E! m3 A2 J5 V& v* v6 Y
Text #212 L3 @0 ]0 L% X* m7 O1 y' b
ID : 42  `6 q+ @4 z% _4 Q6 n" i& P# P7 A
ID in the original source medium : 4624 (0x1210)7 t. s* e- i7 I2 [* Q$ W/ G) h' R
Format : PGS" y0 r- Z6 Q8 P. f/ h  G- L) u
Muxing mode : zlib8 I, L( [) z; V/ }/ g) k. [5 s
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ `6 x  ?* A  I- H8 i- y) p/ j5 DCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, @& s3 N- K# Q) ]- z4 _
Duration : 2 h 19 min" v, n8 B+ ?8 b5 i1 H, S/ N
Bit rate : 1 051 b/s- B& z5 c! H& u# m, e9 i
Frame rate : 0.019 FPS9 O. W- G" x; K
Count of elements : 162& o8 V5 J$ A2 g, U5 _; p
Stream size : 1.05 MiB (0%)
* l& H, e# B$ LTitle : FORCED
' M5 S& |" j; n% [; NLanguage : Czech
( f* K! p! _$ E4 {$ PDefault : No. X, D# \- X- Q* p8 f! {0 r
Forced : No
1 z) K7 f7 e' L+ KOriginal source medium : Blu-ray+ Q% f  F3 m8 H/ E# k6 `: G; T

* ?! o* ]9 b6 ^7 V. M3 |Text #22
* l, V1 U6 V2 J6 E2 ^' Q' }ID : 43
0 |% I. r% b" L' RID in the original source medium : 4625 (0x1211)  }% J# L  F8 {
Format : PGS* _+ y( E9 Q, ?4 A$ ~5 B- D! x
Muxing mode : zlib0 P% p* v' A8 k9 g9 w
Codec ID : S_HDMV/PGS6 k. P+ ?- u( \; v2 N# j0 m/ M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) D/ F  j- b- b: m% B' cDuration : 2 h 26 min
, X' D2 U; y1 `' TBit rate : 1 235 b/s# s/ _5 E8 H$ y4 |- d* [3 C* Q1 U' P
Frame rate : 0.020 FPS$ v9 F: f- f0 a) r9 ^$ v
Count of elements : 176
5 V. ]" n' H9 L9 C  s: q( b& uStream size : 1.30 MiB (0%)
+ W' v) c/ c; V" zTitle : FORCED1 P, U* [* N8 d: ]0 I) C
Language : Hungarian
) ^$ g' \% X( X  q5 x# qDefault : No  G; f6 F9 W% H2 U, S6 E
Forced : No
, Y" t. W  J3 N# BOriginal source medium : Blu-ray$ h+ c) O3 W. j, }" g$ `' ^

5 D, _0 e" r8 Q2 AText #23  {9 U: L0 e) t/ d, M8 g: D6 }, z
ID : 44
) O" i# u4 u. s7 F- {. q- V; _ID in the original source medium : 4626 (0x1212)
( J$ E. O: @' s  Y! k1 M( W: j; ZFormat : PGS
) e3 F$ K* U0 y! U) h& oMuxing mode : zlib
- Q$ \! v- }2 o# V2 aCodec ID : S_HDMV/PGS
: |3 L$ h! k2 @4 v6 X7 c/ TCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 b/ \" K' u. D3 P; R, B
Duration : 53 min 39 s
* i) x& v8 j6 Z8 O- B/ OBit rate : 82 b/s' ]: X+ g0 e: ^9 a
Frame rate : 0.001 FPS
; R( @/ k& h9 H4 Z$ l+ L* X9 F# YCount of elements : 4
8 W( U- x0 r8 G; f* {; h7 MStream size : 32.3 KiB (0%)
% e/ A4 F5 Y' p8 J9 u$ n  v+ E6 |Title : FORCED
( l' H9 l5 F0 t- s' D1 MLanguage : Polish4 \* }9 }) u9 L1 d
Default : No6 z8 a4 h- u( |  R  V/ c. N
Forced : No; d  U, _6 a. Y- F
Original source medium : Blu-ray2 ]7 V0 @1 y# [% I6 q
: D- p  ^) Z$ u4 h1 h
Text #24
# j2 O; ]; D. M. @7 T8 LID : 45- u3 ?! m# R8 t* P2 D9 i7 P
ID in the original source medium : 4627 (0x1213)
4 q& c- }$ }# q6 z' QFormat : PGS
; U: S& b8 O' C$ @; `  T8 {0 e( DMuxing mode : zlib
& V, o; w, y) g5 GCodec ID : S_HDMV/PGS
0 o2 |0 @' J; c8 OCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 O) w* w* a7 U7 pDuration : 2 h 21 min7 w; [' H$ g* R% e: J* W9 \
Bit rate : 1 136 b/s) A- Y9 u5 B; n! h" N
Frame rate : 0.020 FPS
8 s6 B  s' I" v0 E. T" c+ ACount of elements : 168- l1 `+ ~1 r; Q+ ?
Stream size : 1.15 MiB (0%)
" k9 P* ]# N% |; ZTitle : FORCED* h5 e, A0 B" }1 i+ u, m; i
Language : Spanish' }3 U, B+ N7 s6 m6 p' z
Default : No) x! G8 k2 V& `8 b6 N% X. \& J( ?
Forced : No" [) R( g6 @4 ?8 K, {, S* J: }
Original source medium : Blu-ray8 u- \, d" D- o# b7 k
# P; ~- E* d% t
Text #25. h) h5 H2 @5 x' b5 N% h: d
ID : 46
0 P& x* Q' s6 ?7 p' \ID in the original source medium : 4628 (0x1214)- O& [, l! b9 a% e, `
Format : PGS
: l4 |4 b( Z; X  t- jMuxing mode : zlib
' X; Z9 w/ `9 E: l4 `Codec ID : S_HDMV/PGS2 @$ N& u& b$ \, M$ u5 Y
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ g; e& E2 j# E. a( `- b
Duration : 2 h 21 min) [8 r1 Y6 A- `0 ]2 j, D
Bit rate : 1 141 b/s
2 f% Y7 }) N% N- ~3 h' }Frame rate : 0.022 FPS# m) S+ J. h+ b: X. t. q
Count of elements : 190& h. o& n. L* F
Stream size : 1.16 MiB (0%)
$ c9 T7 e* c0 y5 f8 j, ?, B, ^Title : FORCED, }, P6 h& q$ K" Y- I4 f" j) f$ K
Language : Turkish2 p& d+ ^6 B) Q
Default : No
. H6 w+ k: U& A1 [3 aForced : No: |4 G, O0 b. T3 Q6 |0 A
Original source medium : Blu-ray
9 k9 ?. `( Y9 [" s: `: Q, ?4 f
- I- k  V6 p4 E  `+ u6 c  vText #26. |- z( B: g5 B* j7 K& A
ID : 471 J3 L6 M% P* _5 _& u! Q0 ]! C
ID in the original source medium : 4629 (0x1215)
0 o# L! z4 L( b5 x) Y" N9 h' pFormat : PGS+ `( T0 }4 Y6 `! y5 J; I
Muxing mode : zlib
2 }( M1 n4 S+ D5 `8 X" @& FCodec ID : S_HDMV/PGS7 G& W( f  D) u( L- K) Y
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 L$ u2 v' @( _4 J0 G
Duration : 2 h 26 min! x( |% u1 p/ t0 X& J4 E
Bit rate : 985 b/s- O6 h) f1 }4 @; H  u0 ~2 K8 C
Frame rate : 0.015 FPS0 i7 `1 t: y( `0 B( _- a* W% B0 h; K
Count of elements : 132
, ]) f) d  \! U. K: ~Stream size : 1.03 MiB (0%)) t# k4 @/ y" R. h8 z4 _5 ^: u
Title : FORCED7 p: u1 A! D# F5 }9 a' S
Language : Ukrainian
' M$ C; P9 T( f9 A! u" N- N& ]Default : No5 R( p. L5 N" D0 ?' f
Forced : No
3 N8 o+ p2 P' E8 _( Y- ^( n! cOriginal source medium : Blu-ray
0 i7 v7 j' c+ J( q6 C8 N) t/ }3 Z1 ~* r9 P
Text #27
# \7 Z% ^! B! K. K" WID : 48
4 F4 j/ [5 d: U+ Z& q& OID in the original source medium : 4630 (0x1216)5 G' K, }  T) I2 f' t+ k2 C7 M  C
Format : PGS$ \) P/ w9 X+ H+ A$ F
Muxing mode : zlib1 m/ f/ Z0 n) a6 a7 S8 ?7 M2 C$ U
Codec ID : S_HDMV/PGS
; F* M1 f. k* `' K( WCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 f9 k4 y& ^0 R  \Duration : 2 h 23 min5 c! |: G# K, B+ ]9 z
Bit rate : 13.3 kb/s, g0 f' c1 ^1 _0 Y5 T
Frame rate : 0.233 FPS
+ B; N/ y) r& x+ @' p; iCount of elements : 2008
3 H6 t6 }2 q0 v& |/ ?Stream size : 13.6 MiB (0%)
5 f" j. N) f+ g; jTitle : For English DUB
+ }+ l3 u0 t" h! N; w" Z2 z. KLanguage : Danish
0 _+ c' K/ ~6 q# y1 ]5 l4 bDefault : No, R* l# H, E; e1 j
Forced : No2 T4 J' ^& r/ C3 ^7 C8 F
Original source medium : Blu-ray
! A* \, K- N5 e$ e& B9 [
, r5 C, d+ m2 ~. ]Text #283 S& `' q) N5 \5 Z
ID : 49
; T9 X8 ~! H1 ?! F# p" h0 iID in the original source medium : 4631 (0x1217)
- p. V' U4 ]5 P! JFormat : PGS
/ Z$ @$ n% p7 v  N3 \Muxing mode : zlib; U3 p0 F# N& @* ?& N; j, `
Codec ID : S_HDMV/PGS5 f/ v- |* i. l9 x3 a
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 G/ E- A/ T3 p& c8 w! iDuration : 2 h 23 min* }8 v8 i& k/ b; `
Bit rate : 13.0 kb/s" K4 ^* d& B5 T, ^& {
Frame rate : 0.221 FPS5 N' ?5 }3 h/ a, ]5 z# P: ?$ j
Count of elements : 1904
0 z  d+ s$ W+ ]  V3 g7 ^5 iStream size : 13.3 MiB (0%)
; {" T$ ?9 ]2 w6 \/ j& XTitle : For English DUB) f! s( B/ X; @
Language : Dutch4 X8 o. F; m( o
Default : No/ y' H8 V7 S4 H- O( \  L. Y  f
Forced : No2 r! |4 `0 V9 y8 O' Q( o- u  }
Original source medium : Blu-ray
# ]4 ~' N  d0 r( B
: Q  l  y" k1 h* }) H& {5 i" [Text #290 t/ W& j; f; J8 j$ w$ {
ID : 50
6 Y1 x) _4 u* E- HID in the original source medium : 4632 (0x1218)/ r9 o* ?6 T  ~2 D6 ~
Format : PGS. P1 k* o0 J! c/ w: l4 x- j2 G8 U
Muxing mode : zlib
: `9 K' {. @# [' L2 A, p- fCodec ID : S_HDMV/PGS
) Z' r& a1 p- f, y7 r6 A  v6 zCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 R: f8 E6 y: h1 ?  A6 S3 ]4 e
Duration : 2 h 23 min! h5 [% m1 V! r
Bit rate : 12.5 kb/s" \. G% P" [7 {8 i1 t+ e
Frame rate : 0.202 FPS
1 M0 {- w4 P0 W' b# WCount of elements : 1744# l: ~* j5 J5 _$ y$ M( }0 |1 c
Stream size : 12.9 MiB (0%)/ S7 `, Z( O- ]; L7 @3 {+ a
Title : For English DUB* O0 m" X0 l* U5 `
Language : Finnish  Q5 \  ?  T7 a7 f% W2 M8 Z, ?
Default : No
. F( Z1 g3 x! o) BForced : No) {  G* n6 H8 Q( `
Original source medium : Blu-ray, ^2 A, q, d$ w, F

4 l2 p8 M/ m' M( A9 W0 AText #30
) |2 T4 M9 G9 n# A- f1 VID : 51
. Z7 s; l2 o) Z* ~! o3 o9 w4 ?ID in the original source medium : 4633 (0x1219)
( R' D/ `& N# j. i& C4 t& _0 XFormat : PGS
, ]& c& u1 g& q- uMuxing mode : zlib$ h5 Q% O5 C7 \, y
Codec ID : S_HDMV/PGS
& w+ d. Q* L7 oCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. ]: n* V9 A9 a+ {! m; J1 j' N' WDuration : 2 h 23 min! N0 c: Q/ {; s  H
Bit rate : 13.0 kb/s1 M! m* b5 \9 M2 S5 z1 j# s0 Z9 j% _
Frame rate : 0.242 FPS
. T" _, K% @4 ]  t( g' t9 f2 N( o; VCount of elements : 2090$ o7 v1 f/ m2 [" X/ E, Z
Stream size : 13.4 MiB (0%)
  ~* p: v, ?# D" k( c; cTitle : For English DUB
' B& u. o# v& a2 A- R6 }3 J' @Language : Norwegian
- n8 {' f& `/ T$ x- |  F4 i5 e8 nDefault : No9 L' S) t. X( J# F' Q3 s0 ~8 _
Forced : No
) n' C5 D; K  U6 ], D( UOriginal source medium : Blu-ray
% M6 `1 q$ K+ P
- z2 ~2 k8 }% `6 s! t+ tText #31
0 N1 s  v. j# u, U; n* oID : 529 U0 \7 L$ [' r2 ~
ID in the original source medium : 4634 (0x121A)
6 d' z2 a0 Z* r5 MFormat : PGS* j; _- w, P* s4 c8 {, ^$ t  z3 t
Muxing mode : zlib% Y9 n" r7 v9 F$ h( z) q; Z& q
Codec ID : S_HDMV/PGS1 I8 P; @/ g6 |. c+ v& _
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. }, W! Z+ o. L$ K, D% r% V- T
Duration : 2 h 23 min- U) p& x. i6 @
Bit rate : 14.1 kb/s) v% D: \. @+ o& u3 q3 m2 Z) K: S0 {7 y
Frame rate : 0.240 FPS" y5 [, H- r5 U
Count of elements : 2072
1 _5 y, s, K+ j; Q; I# g7 u3 zStream size : 14.6 MiB (0%)8 J/ V) S, b: ]9 [1 D
Title : For English DUB5 g; {7 l0 t% V4 M
Language : Portuguese
* U: F5 s* J2 ]Default : No
1 o8 x' q: m# }' N& s2 N: @. _Forced : No( }1 j; L* H2 [, I3 _1 d3 @# U
Original source medium : Blu-ray
( M$ z; G/ O" R, e4 r
1 U' x- @# M. ?; mText #326 {8 R3 A( l1 q7 q- A1 `
ID : 53
- d5 C, I6 F0 E/ r( [ID in the original source medium : 4635 (0x121B)' a$ }7 C4 y, x7 N$ i
Format : PGS
+ |# g" b3 Z5 m6 W/ [Muxing mode : zlib
1 Z4 M$ ~! |( w6 ]Codec ID : S_HDMV/PGS
5 N, t8 Y% w' J1 @0 E8 D  bCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 r8 \0 _- N" q0 g( q* F) UDuration : 2 h 23 min: e. Y+ V8 L( @- C4 z
Bit rate : 13.8 kb/s4 P' D4 l/ s/ `+ X4 ~/ V+ _
Frame rate : 0.214 FPS  T" e+ i3 ^- J9 u1 z) i! ~
Count of elements : 1844
4 Y/ {. U  M9 J5 @8 m1 hStream size : 14.2 MiB (0%)/ u, u: p% g! O& x! h- B
Title : For English DUB
8 \# x+ `9 O+ sLanguage : Swedish
9 G7 C5 L, P  SDefault : No" S) c5 R3 v, E1 V; h
Forced : No
( G# J' M3 H1 C6 }& Q; UOriginal source medium : Blu-ray
3 I4 {: H8 \8 E1 c/ G* |8 C7 C5 |; B6 {0 S" m
Text #33- M: t5 e: t9 G: m& z) l- i
ID : 54% y* P  R1 _6 B8 P
ID in the original source medium : 4636 (0x121C)1 T# G, r5 \8 o
Format : PGS7 u5 r0 U7 I' C) u: H: Y/ \
Muxing mode : zlib3 c2 u0 v' i# M. ~7 h& S
Codec ID : S_HDMV/PGS2 N1 Z" m1 u* ?0 y8 u7 g) j& b2 I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- v/ o* U! r4 ^( y- E
Duration : 2 h 19 min
  A- r$ e2 F5 I  l7 F+ zBit rate : 22.0 kb/s$ ^+ }) }/ F* r& v8 \: l' \
Frame rate : 0.321 FPS
) S1 J$ ]+ E' iCount of elements : 26821 f6 |/ ~) E" G/ x
Stream size : 21.9 MiB (0%)- G: E  ]7 h# f1 f! ~
Title : For English DUB, a( X% {/ {  ]* Y+ J* o
Language : German
7 ?( A& P2 g  sDefault : No
  `' _4 ?+ _4 c+ |0 V4 gForced : No! V, E6 B# o: e7 E% s/ n0 J
Original source medium : Blu-ray( i8 i% d1 j+ v/ G
9 s' c$ h& b+ w' @
Text #34( [% p! ^4 Z1 ?( G2 q: L
ID : 55
2 |# ~( A2 {* d$ TID in the original source medium : 4637 (0x121D)
: d9 i7 S- S+ Z, nFormat : PGS
$ l! W! ?) G% a: a: _1 E1 tMuxing mode : zlib4 r" X) A! q( p- {/ Q- D
Codec ID : S_HDMV/PGS
1 z9 i9 T& q* G" O: N/ e% hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! e2 m& G( X/ LDuration : 2 h 21 min* Q2 ?& v: @6 C9 H6 W% f
Bit rate : 22.2 kb/s% A0 I% O# ^3 u& ]( ~
Frame rate : 0.344 FPS
  U# P  t% |3 B7 v5 fCount of elements : 2922
. _' E7 n% b4 C! d) Q! zStream size : 22.5 MiB (0%)
( K! `% y5 K9 y6 E- O0 vTitle : For English DUB
5 D) u$ [- A- }( A- P" y* QLanguage : English
5 ^' U0 Z+ V2 c4 V& L" ]- \+ QDefault : No
6 [1 k2 J8 G3 l2 FForced : No4 w6 Z. M3 t0 a: y4 V
Original source medium : Blu-ray
- h2 L9 ?" ?7 ^9 e
! D! ^( f9 ~: ?! ^; X% mText #35* t  {$ i1 n: ?8 P; \* G1 A$ V
ID : 56
; h9 C" H  D/ ^3 C1 [/ g( K/ a1 |ID in the original source medium : 4638 (0x121E)3 r% z' j, n3 x: y7 K; T
Format : PGS/ ^* ]( f6 `! e) u& y
Muxing mode : zlib& z. X5 D, I. [+ l9 s) y' E
Codec ID : S_HDMV/PGS# @- {* v! ^4 s+ E( s! n  t4 r
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ H0 P9 i/ F1 w' Y
Duration : 2 h 20 min, M, T+ B4 r' f* W/ F2 V
Bit rate : 18.6 kb/s6 V0 H$ b2 L8 H$ s4 p6 a
Frame rate : 0.308 FPS- ~6 U. o8 e; u( f# ]; x3 U
Count of elements : 25924 [4 Y/ X2 g# b7 Z) }) _; v
Stream size : 18.7 MiB (0%)
; G( L0 L4 s0 d3 ^$ CTitle : For English DUB! l& A9 S+ h7 p  ]' j" m( E& m% c
Language : Spanish3 a8 p5 a' `, K0 E, L3 j" M
Default : No
8 S3 b8 u. o  l( S4 PForced : No
. _! \* @  `- d. A6 O9 j+ sOriginal source medium : Blu-ray/ |2 ]" `# f4 x: L$ A! ]: |
# Y& {% D. \# Z8 g$ t% g
Text #36+ V% {5 F( [& ?0 g$ u* h
ID : 572 P! T, [1 R* ^0 G
ID in the original source medium : 4639 (0x121F)
2 B0 ~, P3 c) J4 }& l8 MFormat : PGS2 J# ^. A0 B' v2 b
Muxing mode : zlib* w4 c, T8 a' g0 G% [! D' O8 Q; m( v
Codec ID : S_HDMV/PGS! [, B! S+ y/ C- ]% V. ^* z  P
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% N/ U4 e1 N& y4 T; ^0 |2 Z) X1 b
Duration : 2 h 19 min
& i( [3 u- \% D  y. S9 TBit rate : 52.4 kb/s
3 Q$ V7 ?( r) x+ o. pFrame rate : 0.462 FPS
( l9 \( G  }, j" lCount of elements : 38828 _$ c8 t. ?' K* ^
Stream size : 52.4 MiB (0%)
: u' Y5 N7 b) s) W" {8 O- fLanguage : German. t6 s2 T2 F- l$ P% l
Default : No! u& T9 L# @1 \
Forced : No- a; K0 ^; |& \, O
Original source medium : Blu-ray
: [% u8 e0 n+ P0 @; @
' l( q, K2 Z2 l5 @- Q9 EMenu
6 o  \7 U( _, g  L5 K00:00:00.000 : en:Chapter 01
9 G: f/ n! M% Z/ j" R8 C00:11:45.208 : en:Chapter 02! R/ ^2 _% f. b( h& K. x
00:24:04.166 : en:Chapter 03
5 q( r2 v1 u7 m00:36:28.583 : en:Chapter 045 ~1 B3 Y! O1 t& c
00:49:49.833 : en:Chapter 050 l# ?2 C2 V0 e
01:00:41.541 : en:Chapter 067 w6 u, f0 W! r: r# `, v" ~* V* C
01:07:10.166 : en:Chapter 07
+ H6 K1 m/ V4 c* w* h01:21:23.541 : en:Chapter 08
; T2 m; ]* D* N+ B8 Z% E01:36:09.166 : en:Chapter 091 A; |: w2 Q1 j7 D7 l# e" H7 |
01:47:24.375 : en:Chapter 10
" I: U/ q1 j2 j; B02:00:31.916 : en:Chapter 11
; v) [: H6 m: L" D2 J02:14:15.833 : en:Chapter 12
6 o7 |" ?& }2 g9 H, q' |
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

3018

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2188 枚
体力
7899 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-4-12 11:02:46 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!) F& o$ y' }; Q
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!* P$ U/ e4 B( |0 P

0

主题

759

回帖

3901

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
2317 点
xpg050811 发表于 2023-3-23 08:51:53 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!- ~2 \& h! v+ G' }
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
$ \3 ?0 S: a- p8 U! h

0

主题

1142

回帖

4327

积分

Sponsor

金币
257 枚
体力
1778 点
lfvvzc 发表于 2023-3-28 09:33:21 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
( [0 P$ }) Y& y* y' p, wAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
! k8 K. h' Q1 F$ ~1 T' p' r

0

主题

575

回帖

2287

积分

Sponsor

金币
123 枚
体力
994 点
sawas 发表于 2023-3-23 05:13:10 | 显示全部楼层
That is awesome!

2

主题

817

回帖

4946

积分

Sponsor

金币
483 枚
体力
2871 点
QQ
ccfys888 发表于 2023-3-23 11:09:29 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
" F) P1 `( M" E* |( ZI love your Blu-ray movies Forum!8 `' K+ |4 K% G, d' _

0

主题

590

回帖

2522

积分

Sponsor

金币
47 枚
体力
1335 点
luyife 发表于 2023-3-25 15:11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

66

回帖

463

积分

Sponsor

金币
65 枚
体力
254 点
CR7态度丶 发表于 2023-3-26 13:50:47 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!. Q" ^9 R) ~0 p7 V7 _1 d4 A* n7 q6 a
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!4 G* h" `4 w1 w/ h, f

0

主题

32

回帖

345

积分

Sponsor

金币
96 枚
体力
177 点
scg5252 发表于 2023-3-27 16:45:35 | 显示全部楼层
That is awesome!

2

主题

817

回帖

4946

积分

Sponsor

金币
483 枚
体力
2871 点
QQ
ccfys888 发表于 2023-3-29 07:47:23 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
& C9 e6 t' L. K1 Y! `% TBlu-ray movies Community: my favorite!& a+ B; ]* i6 _- h( T, Z

31

主题

3018

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2188 枚
体力
7899 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-3-30 11:34:07 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!) [/ Y& V: x5 u# l3 ~
I love your Blu-ray movies Forum!" r2 p; I) ?9 P3 O7 u

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-6-10 08:30

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表