BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 5|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 新西线无战事 [蓝光原盘] All Quiet on the Western Front 2022 GERMAN 1080p BluRaycd AVC TrueHD 7.1 Atmos-NOGRP 45.32GB

[复制链接]

9209

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
494 枚
体力
13140 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-3-23 02:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
, C8 d( `8 M) n. k
4 E' Z! E- B3 Y5 `; D
◎译 名 新西线无战事/西线无战事
  }8 j7 i7 o3 d◎片 名 Im Westen nichts Neues / All Quiet on the Western Front
0 q: }1 v- ]0 I7 z" z' n◎年 代 2022
& d7 C! E$ D: F8 `6 Q! P◎产 地 德国/美国/英国
* T$ @  O0 j" J9 J6 v: p' T/ U◎类 别 剧情/动作/战争, b1 N% i9 u1 n, y
◎语 言 德语/法语/英语
, s3 d+ ~. t; j9 Z1 ~◎上映日期 2022-09-12(多伦多电影节)/2022-09-29(德国)/2022-10-28(德国网络)
, |. ^* Y+ ^+ A- @! @◎IMDb评分  7.8/10 from 178,145 users
3 r8 k) j1 q/ S$ P% P4 p% N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1016150/
) H: G. z' `4 r7 _◎豆瓣评分 8.5/10 from 129,450 users
( v+ L3 {2 s. h/ |3 q) Q◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3042261/
% X* r" A. I& Y" N; }7 l◎文件格式 x264 + TrueHD  
  T. f; W2 b- k9 H& v7 o4 ]& E◎视频尺寸 1920 x 10805 Y/ }2 ^5 {8 F" Y4 H8 l
◎文件大小 1DVD 45.32 GiB. f# o, S6 d! J$ i5 L% U
◎片 长 2:26:57.791 (h:m:s.ms)& h+ t, H& L! R. d8 ?1 D$ i- m" M
◎导 演 爱德华·贝尔格 Edward Berger
( l6 `4 M: Z! S, M. B◎编 剧 伊恩·斯托克尔 Ian Stokell! b; D" e6 v/ t* t7 J
     爱德华·贝尔格 Edward Berger
9 G0 [0 ?. l' c# A1 J' L     Lesley Paterson
) H. ^& |" i: A7 g$ D3 G8 w8 O: z     埃里希·玛利亚·雷马克 Erich Maria Remarque  v5 n$ W& d* Q6 f& P9 ^
◎制  片  人 伊恩·斯托克尔 Ian Stokell3 ?) ?3 f3 X  Z- R& l
     莱斯莉·帕特森 Lesley Paterson
( @+ Z! _4 @' r3 D/ v4 y! Z) F     马尔特·格鲁纳特 Malte Grunert
% P1 f$ g9 T9 n" V7 ]◎音 乐 沃尔克·贝特尔曼 Volker Bertelmann
/ n7 [  R. r% r◎摄 影 詹姆斯·弗伦德 James Friend2 W& j/ J* y6 e; ?, T8 l& [( g
◎美 术 厄内斯汀·希珀 Ernestine Hipper; \; z7 y5 E& h4 X
     克里斯蒂安·M·戈德拜克 Christian M. Goldbeck
" ^! q; _- d1 V2 g: j: E. B0 s◎服 装 利西·克里斯特尔 Lisy Christl7 G* u* w) }" T0 }7 T
◎音 效 斯蒂凡·科尔特 Stefan Korte
2 Z% a; _& Y0 M) L& ~2 @0 [! L◎视觉特效 卡米尔·贾法尔 Kamil Jaffar5 s( H: Y; \8 b3 g
     维克托·穆勒 Viktor Muller
6 ^6 U6 E% G0 [◎演 员 费利克斯·卡默雷尔 Felix Kammerer : V1 @$ i2 E! }- t6 Z2 _
     阿尔布雷希特·舒赫 Albrecht Schuch . a  a- E% b3 ]9 ?
     亚伦·希尔默 Aaron Hilmer
/ R; G* p) s% J/ ?0 |: n: t     丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl
! v2 d3 Z* v$ ^! j& L: F     塞巴斯蒂安·胡克 Sebastian Hülk
$ T# n6 m+ k2 K; `2 }( ]% B     莫里茨·克劳斯 Moritz Klaus
* n9 R/ }$ y5 W" Z; {) |5 j     阿德里安·格鲁内瓦尔德 Adrian Grünewald
, [7 Y2 d5 M8 G, {- j  t# e- A1 `" N     埃丁·哈萨诺维奇 Edin Hasanović
/ L: F5 t2 \. {$ L. X* R) ^     蒂博·德·蒙塔朗贝尔 Thibault de Montalembert
( _3 a  ]2 o% \, ]( c& x     大卫·史崔梭德 Devid Striesow " o8 x9 ~6 Z% A& @7 m; f" v
     Andreas Döhler
" e! B/ \1 E1 W# o     吕克·费特 Luc Feit
+ f" t6 a0 U) ^     米夏埃尔·维滕博恩 Michael Wittenborn
2 y) N( W: a/ v3 _9 U" G     迈克尔·斯坦格 Michael Stange
, r/ P. W1 L% }     萨沙·纳丹 Sascha Nathan
8 X  h: L/ D& k9 ~6 Y/ t     Tobias Langhoff 8 c, j( D" R8 M! ~
     安东·范·卢克 Anton von Lucke ' w4 @% v1 y9 k+ {5 `) j. U! i' L
     乔·温特劳布 Joe Weintraub , j; A( Y- j% L8 C1 k! X7 @- M
     查尔斯·莫赫伦 Charles Morillon 3 r2 @) g9 ?8 W, m2 T3 @* I: _
     西里尔·多布雷 Cyril Dobrý - I( ]: u2 q( d& ~# A' ]0 I# t. W
     Sebastian Jacques
% m! d' s: I" V     菲利克斯·冯·布雷多 Felix von Bredow
2 E4 f5 y- v2 `4 @. M7 g     雅各布·迪尔 Jakob Diehl 2 u, \+ Z0 D  d2 a/ R4 r/ d
     Anthony Paliotti  # w' L$ e9 s! w, z8 }) U/ |: k9 M2 g
     Hendrik Heutmann 4 o$ a. O3 |7 a! T2 A3 \
     马古斯·汤姆齐克 Markus Tomczyk
, Q+ b; B' S1 M6 `+ B     Wolf Danny Homann 0 d% f7 {  \) l
     Peter Sikorski
6 f: ~* p& n+ \; N# [0 S8 n     托马斯·齐林斯基 Thomas Zielinski
( i0 T( E2 I/ @     安德烈·马尔孔 André Marcon: U/ C' _2 D' [3 W# n& Z; \; ?2 r
     Dominikus Weileder
4 e" k( O2 k9 G
! J0 x$ {9 J, c6 \3 T- n) N◎简 介   
- c/ }0 b. K+ H
% r: j, i: s" E) y( B0 o 第一次世界大战期间,保罗·鲍曼和同学莱尔、米勒参加了德国国民志愿兵,被派往前线与法军作战。在战场上,他们目睹到了残酷的饥饿、血腥和死亡,战争的荒谬无情让保罗从迷恋战争到心灰意冷。  ]" l9 M$ b; g

7 h" ?7 F/ I; l3 _" _1 d A young German soldier's terrifying experiences and distress on the western front during World War I.$ ^+ {8 }- r7 C4 D% X) }
# n9 X4 q7 X. z6 D
◎获奖情况 
: x/ q/ G) |: z- [) ]& |6 a& ]: q: M+ S$ B% Q) q3 p6 O9 W% t) B  z9 D* O
 第95届奥斯卡金像奖 (2023)
; S2 N) B4 x! ~/ Z2 A# ~ 最佳影片(提名) 马尔特·格鲁纳特  Z- V4 B' o9 V; u$ d' H
 最佳改编剧本(提名) 莱斯莉·帕特森,伊恩·斯托克尔,爱德华·贝尔格
; @. j5 A# x4 S7 }+ o 最佳国际影片 爱德华·贝尔格
8 u& E) U- Q) Y0 Y+ X( i. f 最佳摄影 詹姆斯·弗伦德, b" B7 G, z* e& \, E9 X/ v7 J
 最佳视觉效果(提名) 维克托·穆勒,卡米尔·贾法尔,马库斯·弗兰克,弗兰克·佩措尔德
! r$ b1 d! ~1 u$ K. j; M8 U7 Y 最佳音响(提名) 斯蒂凡·科尔特,马库斯·施戴姆勒,拉尔斯·金泽尔,维克托·普拉西尔,弗兰克·克鲁斯. W& L' ^, j+ N% C! p
 最佳艺术指导 厄内斯汀·希珀,克里斯蒂安·M·戈德拜克
$ @6 }5 N+ U( @# A 最佳化妆与发型设计(提名) 琳达·德沃拉科娃,海克·默克尔
& V% |; z, D# Y# u 最佳原创配乐 沃尔克·贝特尔曼. z, s, Q4 R# l8 Q
 第80届金球奖 (2023); I& ^2 |; Z; g' v8 c7 u7 `
 电影类 最佳非英语片(提名)- @) H6 l7 R9 ^! n0 c3 I; w2 Y
 第76届英国电影学院奖 (2023)
! P0 Q& X# l- v 电影奖 最佳影片 马尔特·格鲁纳特
+ A" X  ?9 T( g  i5 o* D 电影奖 最佳导演 爱德华·贝尔格
4 V4 H4 ]- a* o. y- i( ? 电影奖 最佳男配角(提名) 阿尔布雷希特·舒赫
, w- v& {5 L1 G+ c 电影奖 最佳改编剧本(提名) 莱斯莉·帕特森,伊恩·斯托克尔,爱德华·贝尔格
0 i! q. e) |4 A8 m8 A8 l0 Q: i 电影奖 英国本土杰出处女作 马尔特·格鲁纳特,爱德华·贝尔格/ Q! |; E' o' F  m/ r. y
 电影奖 最佳摄影 詹姆斯·弗伦德! a: p% `& E7 w4 k! q  u
 电影奖 最佳剪辑(提名) 斯文·布德尔曼4 h& D* ~+ i( x2 {7 I% y* O
 电影奖 最佳化妆/发型(提名) 海克·默克尔
) M' v* L7 ]# J 电影奖 最佳服装设计(提名) 利西·克里斯特尔
$ @* y$ q1 E& N2 q 电影奖 最佳艺术指导(提名) 厄内斯汀·希珀,克里斯蒂安·M·戈德拜克0 Z. T' V' d4 \
 电影奖 最佳特殊视觉效果(提名)
+ S- ]3 B* z; O% _' i0 m 电影奖 最佳原创配乐 沃尔克·贝特尔曼
+ G, g! f$ L! [. Q- n 电影奖 最佳选角(提名)$ n1 R" @" E" e: ]
 电影奖 最佳音效& [2 s/ b* y, x
 第35届欧洲电影奖 (2022)' B3 i5 e; P2 x% f$ t( C$ N) K
 最佳妆发
& d/ j, M. X6 \ 最佳视觉效果
5 f( J, B) x" U, e: b! n& h' B
 1. DISC INFO:
  : A" o5 u% t* Y# F

 2. 8 L) q* D+ W5 m7 Y: l" O5 D
 3. Disc Title:     All.Quiet.on.the.Western.Front.2022.GERMAN.1080p.BluRayCD.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-NOGRP. \# V% u6 F2 Q" {1 I0 Z
 4. Disc Size:      48,660,885,745 bytes
  , L- o# F: ]8 d- a
 5. Protection:     AACS& C, G/ f$ }1 X! q6 w
 6. BDInfo:         0.7.6.1 (compatible layout created by DVDFab 12.1.0.1)7 ]* u* ^5 I! j3 X0 r& J- g

 7. # A9 f4 O: W! p  ]
 8. PLAYLIST REPORT:
  + V$ A4 I5 T) U/ G- Q' t1 s& V7 [

 9. & t6 _9 Z0 D% G6 b
 10. Name:                   00000.MPLS  5 O, x5 Z+ R7 x
 11. Length:                 2:26:57.791 (h:m:s.ms)
  ) V% C( R' n8 E( R
 12. Size:                   43,299,563,520 bytes; X2 \4 z8 @- t% l' h) k" J1 R
 13. Total Bitrate:          39.28 Mbps, k5 O) \9 S2 T
 14.   y9 Z( A' h! F7 L% T
 15. Video:
  % N3 y: U: S5 Y

 16. & C2 y( f& y/ o+ j; `" z
 17. Codec                   Bitrate             Description   
  8 T0 \/ L0 [7 n5 Y
 18. -----                   -------             -----------    # W, b9 p- O! ?- {
 19. MPEG-4 AVC Video        24749 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.12 u7 ~2 \6 o1 n- r7 C9 I) H* W
 20. & U5 E; A2 {/ d& n& h
 21. AUDIO:3 i5 R1 O4 @, O$ `

 22. 1 [, }; K" _( L
 23. Codec                           Language        Bitrate         Description    9 N8 X; G+ M/ g
 24. -----                           --------        -------         -----------    5 w4 g: r: w1 X. ]
 25. Dolby TrueHD/Atmos Audio        German          3696 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3056 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)
  % K4 R: F* `$ p5 E: H
 26. DTS-HD Master Audio             English         1864 kbps       5.1 / 48 kHz / 1864 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  - R! t/ k, v) }2 M* v+ x: R
 27. Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps" v, J# f  [, l
 28. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  . ?' @3 }( T4 j' T, y: X) d- w
 29. Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps: H% v& Q$ e1 R! z! X+ ^% F* [
 30. Dolby Digital Audio             Czech           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps+ V6 ^  m% A# `# Q5 C, @
 31. Dolby Digital Audio             Hungarian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  8 M; \5 L) D  a; e
 32. Dolby Digital Audio             Polish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  # q# @2 N2 D, Z0 j- i& H% h! [+ Y" G
 33. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  $ f3 x: o) p7 O  |  Z9 J
 34. Dolby Digital Audio             Turkish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  * t4 W8 v- r4 b$ Q+ `4 R  B
 35. Dolby Digital Audio             Ukrainian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps1 _% R! |. |* J6 \3 z4 D
 36. Dolby Digital Audio             German          224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
  2 V5 `' o6 W& ~# f
 37. Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
  5 \0 j# P3 u& ~: C8 m1 J
 38. Dolby Digital Audio             French          224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps1 |% V6 U& ^9 `& V
 39. Dolby Digital Audio             Spanish         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
  # V% v' n6 W2 ?, j- S: C( G
 40. Dolby Digital Audio             Italian         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps; Q1 Z0 D/ C; U* X, D0 K. J
 41. Dolby Digital Audio             Spanish         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps, ]0 ]. l, y/ n
 42. Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps5 V/ B' w8 \+ @3 n
 43. 1 y5 h8 H# e, u6 ^; L0 [
 44. SUBTITLES:8 N0 i9 M1 H% Y* U0 l; |

 45. ' ~* Y, [; F& g  \
 46. Codec                           Language        Bitrate         Description    6 T% O, r+ l( c, c( l5 q
 47. -----                           --------        -------         -----------   
  1 E6 G# o* E5 n" a& c
 48. Presentation Graphics           German          15.695 kbps                    6 r7 j* ]" R, |1 E' e) ]
 49. Presentation Graphics           English         14.5 kbps                      ; H7 U. m! P6 |5 ?2 @7 j- D
 50. Presentation Graphics           French          12.751 kbps                    
  * O1 N* h1 g1 J& Y% ]  E$ N
 51. Presentation Graphics           Spanish         12.699 kbps                    , |( c8 w/ Q( Y: O% ?, \/ f
 52. Presentation Graphics           Italian         13.191 kbps                    
  ) H& X  s$ r; @8 X- P& E' B
 53. Presentation Graphics           Czech           12.745 kbps                    7 O" q$ [- a. t: J
 54. Presentation Graphics           Hungarian       13.968 kbps                    
  # v1 p$ w* C- l, D% M) o: E; g+ F2 q
 55. Presentation Graphics           Polish          11.782 kbps                    $ ~' y9 ~  n: K6 @9 g6 |+ v$ E: v$ F
 56. Presentation Graphics           Spanish         13.602 kbps                    
  & M' J+ B. \9 L. ^2 l: [
 57. Presentation Graphics           Turkish         13.176 kbps                    ( q! Z5 C, s  y) Z
 58. Presentation Graphics           Ukrainian       13.502 kbps                    6 P; k* c7 B8 ]5 L
 59. Presentation Graphics           German          0.625 kbps                      % L9 i9 B) |: s; e' _8 }" |4 ^0 J7 p
 60. Presentation Graphics           English         1.229 kbps                     
  & t; L* E' {6 X% C; Z! C% G3 V. ^
 61. Presentation Graphics           French          0.573 kbps                      ! B$ v. K9 ?- c% x3 S
 62. Presentation Graphics           Spanish         1.229 kbps                     
  - Z' [* w, \& J3 A1 n: z9 y8 X7 f( d
 63. Presentation Graphics           Italian         1.094 kbps                     
  4 @+ [; A" n/ v. T4 m
 64. Presentation Graphics           Czech           0.995 kbps                     
  # h  G. j9 l& I3 U
 65. Presentation Graphics           Hungarian       1.234 kbps                     
  - W4 M) [. J7 S) S! \
 66. Presentation Graphics           Polish          0.03 kbps                     
  ( r7 Z9 {6 d, I9 ?' u$ T) \/ @
 67. Presentation Graphics           Spanish         1.098 kbps                     
  3 t: a# P2 s# s& X9 y! n( W$ \. O
 68. Presentation Graphics           Turkish         1.102 kbps                      8 y7 j6 U) }4 {* ^3 d! ]  E, Q6 ~
 69. Presentation Graphics           Ukrainian       0.984 kbps                      , F/ }( m* i1 Q7 b: J
 70. Presentation Graphics           Danish          12.976 kbps                    
  2 z$ x" b) z/ R/ E! t* L. a) K) K
 71. Presentation Graphics           Dutch           12.681 kbps                    : _/ |( H$ B8 S% u# n# [- N
 72. Presentation Graphics           Finnish         12.252 kbps                    9 S4 V2 D- }4 s% r- O
 73. Presentation Graphics           Norwegian       12.714 kbps                    & J- o4 `  L9 f5 f2 q  W7 y
 74. Presentation Graphics           Portuguese      13.846 kbps                    
  ! ~1 ~3 n2 R8 r4 r7 m7 b+ H
 75. Presentation Graphics           Swedish         13.508 kbps                    
  3 \: F: z& t+ U$ e5 d/ g; N
 76. Presentation Graphics           German          20.803 kbps                    4 K' I) ?: ]1 V/ w& X
 77. Presentation Graphics           English         21.373 kbps                    3 N$ m0 s. `) @2 P: b$ x
 78. Presentation Graphics           Spanish         17.756 kbps                    
  ( _6 q' ], d! P- k% z
 79. Presentation Graphics           German          49.889 kbps   
复制代码

( }  Z' x) Y) h' E3 ?! Y* j# v/ Z# E
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-6-10 08:03

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表