BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 120|回复: 7
收起左侧

[4K极清电影] 哥斯拉大战金刚2:帝国崛起 [4K REMUX无损版 自带中字] Godzilla x Kong The New Empire 2024 2160p UHD BluRaycd REMUX HDR HEVC TrueHD 7.1 Atmos-TRiToN 61.45GB & 66.63GB

[复制链接]

9152

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3036 枚
体力
28084 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2024-6-8 00:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Two ancient titans, Godzilla and Kong, clash in an epic battle as humans unravel their intertwined origins and connection to Skull Island's mysteries.
% P0 p* c6 P9 s
4 i1 C% D- E3 W" b2 p 1.jpg
( w# X4 ~: q8 z. Y. [/ {& h# }% S, U0 T
◎译 名 哥斯拉大战金刚2:帝国崛起/哥吉拉与金刚:新帝国(台)/哥斯拉×金刚:新帝国(港)/金刚之子
4 ^/ S  l6 E% S2 ^◎片 名 Godzilla x Kong: The New Empire / Godzilla vs. Kong 2 / Godzilla and Kong / Godzilla vs Kong: The New Empire
' ?7 k& {3 h5 _  X- x$ X; ]6 k◎年 代 2024
$ N  E- R5 m7 z: l9 E4 y4 \◎产 地 美国/澳大利亚9 T  ?$ i/ Q4 N8 Q+ C3 N* G
◎类 别 动作/冒险/惊悚/科幻2 |* W7 n6 v- ], D
◎语 言 英语/美国手语5 g) ^. o3 e7 H6 G) {2 l
◎上映日期 2024-03-27(中国台湾)/2024-03-29(美国/中国大陆)! z6 c3 i& H5 a$ V8 @! p
◎IMDb评分  6.2/10 from 70,168 users; x: m" H: Q6 b; W
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt14539740/
, i5 b* q; }5 i7 s' S( B◎豆瓣评分 6.7/10 from 149,156 users" ?) K4 f6 D) D7 V( @; b
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35453251/$ N3 a, P4 j" h
◎文件格式 x265 + TrueHD
7 @: H) G: f& O: s◎视频尺寸 3840 x 2160
5 K! M! E" K/ b3 N! M  |◎文件大小 1DVD 61.45 GiB & 66.63 GiB & 31.40 GiB
5 [7 S, e: [* ~/ V◎片 长 1 h 54 min
* A/ C' f9 |( O& T3 u7 }◎导 演 亚当·温加德 Adam Wingard% W. ?/ o+ C6 ?8 i7 S2 }/ U: o' q
◎编 剧 特里·鲁西奥 Terry Rossio3 W$ b, g' G" F( ?
     西蒙·巴雷特 Simon Barrett
2 X: [1 m( C' S& A     杰瑞米·斯莱特 Jeremy Slater
; o! G+ l; i' H' F$ C( S     亚当·温加德 Adam Wingard
% ^$ o8 f9 S( R2 Y7 {  X% ^. X◎制  片  人 艾瑞克·麦克勒德 Eric McLeod) V& Q& ?1 w0 E1 |! R! C
     亚当·温加德 Adam Wingard) x, Y# v: ~6 ~! k2 e
     坂野义光 Yoshimitsu Banno
4 r$ O1 k- C" [( y2 `9 B     杰伊·阿申菲尔特 Jay Ashenfelter
( y- p/ `7 }9 k  r6 J) g     亚历克斯·加西亚 Alex Garcia3 y  |! b4 ]6 a. X4 T) `
     罗伊·李 Roy Lee$ b% @, ^  @( K& s+ Y' _) {
     林暐 Dan Lin  `% L  R/ x: x
     奥平谦二 Kenji Okuhira9 v' ?* r0 `$ n# m) [- V/ E
     玛丽·帕伦特 Mary Parent
" y2 z+ H- C  m- @: a     布莱恩·罗杰斯 Brian Rogers6 i* ^% B' S; d/ a  j
     托马斯·图尔 Thomas Tull
: `# }: k" P, U" B8 y2 D: T( e◎音 乐 琼基·XL Junkie XL* o" B& e4 \' e* I
◎演 员 丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall# {$ z) L1 B) w1 X  c' e
     布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry
" M$ @* r: k6 [$ \0 {* I     丹·史蒂文斯 Dan Stevens
! `8 D/ F3 e* V! F  N. S% f     凯莉·霍特尔 Kaylee Hottle8 o5 P: Q9 y+ x# A, D
     亚历克斯·费恩斯 Alex Ferns
3 l. T* \+ e$ [8 ]( _/ @     陈法拉 Fala Chen
* D9 Y0 a( |& L3 C( l     瑞切尔·豪斯 Rachel House) d8 C: A6 q' @. i8 _: g
     朗·斯迈克 Ron Smyck4 h7 g% b4 H, i* V& T
     尚特尔·贾米森 Chantelle Jamieson
! F. c- |8 O+ r' D. Z; J, a. c     格雷格·哈顿 Greg Hatton
/ o3 s+ r+ {$ N     凯文·科普兰 Kevin Copeland; W% k: `' y& ~! N$ _
     泰丝·多布雷 Tess Dobré
/ C( R$ {. C- ~# P6 M, |     蒂姆·卡罗尔 Tim Carroll- U* l7 _5 ~/ Q. j9 Z2 |
     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong& d  k) \) i% E6 H
     索菲亚·恩博森-贝恩 Sophia Emberson-Bain( G9 x0 R8 n, h
     奇卡·伊科维 Chika Ikogwe( b# L$ n; L' T1 M6 B' M
     文森特·B·戈尔斯 Vincent B. Gorce( q. Z" c; s9 c  K* r
     叶叶·周 Yeye Zhou. x( o7 U. ~# u5 M
     贾马利亚·欧斯曼 Jamaliah Othman
2 f7 b6 l; {" W7 C" W! l' Z4 p     尼克·劳勒 Nick Lawler. W: z) `" {* t  r2 d
     梅西·康沃尔 Mercy Cornwall
2 y9 V( L. h* F/ d! B  f+ O     卡西·莱利 Cassie Riley+ j! d1 I/ ?, ~+ n$ I
     乔迪·坎贝尔 Jordy Campbell
- |2 g+ B0 y& D! e$ _     妮可拉·克里萨 Nicola Crisa$ x7 c  S/ o7 }6 E
     Stephanie Puggioni. R* x$ b& L. M/ g$ a, P) S
     Angie Adler-Koops
3 J$ a! z: p2 I" A& J/ R7 W7 N1 g     Olivia Simatovic4 g7 }/ v* J0 n& ~: d
     Drew Matthews
1 W9 d; g& ]4 j8 [     Kyle Clark
3 m; j, Y' g% `5 n% C( W     Alex Time
7 y/ q5 {! z9 o7 X- J7 a     Jacob Hohua
2 y, ]& O3 K# @0 F" y; C     Riley McCarthy% C+ K+ X, S) ]

0 l0 b" H# o2 \  E◎简 介 
+ v8 ~# L3 l3 l
) T3 q0 e1 r0 g' | 继上一次的怪兽高燃对战之后,金刚和哥斯拉将再度联手对抗一个潜伏在世界中的巨大威胁,并逐步探索这些巨兽们的起源以及骷髅岛等地的奥秘。同时,上古之战的面纱也将会被揭晓,而正是那场战斗创造出了这些超凡的生物,并深刻影响了人类世界的命运。
! V: x* i  v* z( \! X; w: j
7 J% B0 w! T1 h9 d0 b/ J; k Three years after the events of Godzilla vs. Kong, Monarch heads into the Hollow Earth after receiving a mysterious signal. At the same time, Kong befriends a juvenile ape named Suko, who leads him to a secret empire of Great Apes and the imprisoned ice Titan Shimo, ruled by the ruthless ape Titan Skar King. Through the meditation of the revived Mothra, Godzilla and Kong join forces against the Skar King's army.
- ^  W/ g% o4 S+ M  T" u% D4 G2 {9 [- S1 `
Godzilla.x.Kong.The.New.Empire.2024.2160p.UHD.BluRayCD.REMUX.DV.HDR.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TRiToN
/ z3 m. u6 f7 q# ^% P
1 o  _* O' h& [' GGeneral
0 I" u& J6 y0 n/ U  mFilename.......: Godzilla.x.Kong.The.New.Empire.2024.2160p.UHD.BluRay.REMUX.DV.HDR.HEVC.Atmos-TRiToN.mkv
+ U2 C' R+ d; ^. OFileSize.......: 61.5 GiB* e! z! g3 b9 Q5 Y
Duration.......: 1 h 54 min( E* u! p% p& \
8 `6 L4 F& C: U8 b# k, b" v
Video
7 r- g! V& o9 c, E/ r! u  bCodec..........: HEVC  Main 10@L5.1@High  g3 j0 ?# ]4 F# ], }( G
Resolution.....: 3840x2160
4 n# L& ?( v1 R* I) |2 RAspect ratio...: 16:92 m' l! f" o9 E2 R$ h# q
Bit rate.......: 72.9 Mb/s
7 }: {; t3 j: F1 G3 a7 CFrame rate.....: 23.976 fps+ f/ s' ]+ a; S  w( ?) u) v
Color primaries: BT.2020 - Dolby Vision / HDR10. G: [. ~& M. R' J

# N2 L: s" L8 N. |) NAudio
- @( f0 P+ s  z; jLanguage.......: English  + t8 y" m, {2 Q& M2 g% A
Channels.......: 8 CH
) L/ L$ w1 _) m$ n# TFormat.........: Dolby TrueHD with Dolby Atmos
8 a; I& o% F1 e( g. O) SBit rate.......: 3 038 kb/s
: a  H$ C% d% r5 _% V" ]) l(Dolby TrueHD/Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 3038 kbps / 16-bit)% A' M* l- p& {6 ^7 H
# q8 o& U% [) N# Z/ L
Audio (#2)
6 M8 Z3 `& Q; t* ]3 p7 u1 sLanguage.......: English  
  t! I3 i8 Q( W& q0 ~0 z& `Channels.......: 6 CH5 s, q# Z! P, i! f2 V0 f: ~
Format.........: Dolby Digital
/ _; p* [, V2 q% W# I) o# SBit rate.......: 448 kb/s
/ z4 K* I: v. _, U# r9 G9 p" W3 w6 r(Compatibility Track / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps)% A1 ?  h/ k) z3 y
- @3 ~) j+ ]) o6 ~
Audio (#3)3 W: T8 M3 I# h; R
Language.......: English  6 L3 ]* D& f' u3 ]. P6 O: }* e! \
Channels.......: 2 CH
! L! y( S2 M; d4 }6 }  f% ?! FFormat.........: Dolby Digital0 n. h( g1 v3 q
Bit rate.......: 192 kb/s
' P2 G" R! |* ^(Commentary by director/writer Adam Wingard, production designer Tom Hammock, visual effects supervisor Alessandro Ongaro and editor  Josh Schaeffer)% w( s  H. n% G7 q
5 A: f7 q5 D" ?3 K
Subtitle.......: English1 J6 C. q. ^, P* L1 h
Subtitle.......: English (SDH), N8 ]0 w) A7 B; Z4 ]
Subtitle.......: Arabic
; P" w, z) h' c# g1 b2 h4 |0 SSubtitle.......: Bulgarian& ^- ^4 U& c0 l7 A7 M# _& _
Subtitle.......: Chinese (Mandarin Traditional)
: R5 H6 Q' f: {6 Z9 \5 v! b; ASubtitle.......: Czech
  l: M7 b( T( N0 t" y- ]. ]Subtitle.......: Danish
7 f  X( W7 @- F9 JSubtitle.......: Dutch  w% v$ j3 b$ ^1 [
Subtitle.......: Estonian
& ~# ?9 j/ c. c6 y% mSubtitle.......: Finnish3 {  O* X) V) i/ Q; X
Subtitle.......: French; E$ [% P; A1 X8 Y! X8 a
Subtitle.......: German3 x) z, Y/ R: f6 W- I0 M
Subtitle.......: Greek6 G" a  P9 F' o- }7 |) V2 H6 @
Subtitle.......: Hebrew$ O4 y2 ^1 o* D
Subtitle.......: Hungarian1 D% X6 ~7 }; [) N4 N
Subtitle.......: Italian
2 V" V0 L& C3 rSubtitle.......: Korean
2 U( Q" {2 {! P1 |1 PSubtitle.......: Latvian
0 h1 E% ~! y6 _9 cSubtitle.......: Norwegian
2 Q4 E9 W4 `& |) _Subtitle.......: Polish
' O' ?# ~+ S$ \* y$ ]8 ?Subtitle.......: Portuguese8 K& o+ ?% C" h  o" M' c2 {6 X
Subtitle.......: Portuguese (Brazilian)
8 r: h; E! S5 d  B6 W1 Q4 a9 }Subtitle.......: Russian
5 J3 S: o, f7 N8 ^Subtitle.......: Slovenian% z# `, m$ u* r
Subtitle.......: Spanish. E2 C  Z+ \9 u! ^- S4 i
Subtitle.......: Spanish (Latin American)9 X6 S0 H2 b5 T4 I
Subtitle.......: Swedish
  f' j/ [: x, v. d1 y( V9 c& W# YSubtitle.......: Thai
2 M/ e( E/ b5 [$ Z1 N& dSubtitle.......: Turkish
Godzilla.x.Kong.The.New.Empire.2024.2160p.BluRaycd.REMUX.DV.P7.HDR.ENG.LATINO.GER.ITA.FRE.HINDI.CHINESE.TrueHD.Atmos.7.1.H265-BEN.THE.MEN 66.63 GB
! L! {" h3 W* ^5 {% |0 O  i4 U, N! Q* R# K( c
Video' m! \& m# L: J4 F. e- y
ID                                       : 1
, B2 ~: q' C0 dFormat                                   : HEVC4 X  Q8 \- Q3 C0 I# }* J' G  m: ]
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding! \/ @7 {& ?, v* I9 Y* d
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
7 ?: z3 S3 H8 z. i  v8 y) aHDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 7.6, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, no metadata compression, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, Version HDR10, HDR10 compatible
* V+ x4 t& s5 p$ D9 X$ \; YCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
1 f# a2 |0 s3 \# {. BDuration                                 : 1 h 54 min
: V8 R5 [  T+ a7 b1 ABit rate                                 : 72.9 Mb/s5 \& i9 M$ ?# W6 `: y
Width                                    : 3 840 pixels
! D& V" @6 _( X  x5 Q, f8 MHeight                                   : 2 160 pixels
+ Q4 P4 q$ k( c" i# }Display aspect ratio                     : 16:9
, M: A/ U( ]+ g5 yFrame rate mode                          : Constant. d, Y) ?) }) f! p! _
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
8 p+ a& X9 g5 y/ |/ }' q8 K9 EColor space                              : YUV
; V+ W1 J. F8 s$ m/ DChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
2 k3 D# ^- w& ^' LBit depth                                : 10 bits
% h8 C9 _2 w6 l( h2 y* T+ z. ~Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.367
# [' S% H5 x( W( Z5 U4 n1 ]7 U+ k" A. DStream size                              : 58.4 GiB (88%)3 ^$ V' M9 [7 B. {
Title                                    : BEN.THE.MEN$ J( d4 ]0 t0 I
Language                                 : English  C9 R% n5 ?0 a6 w, _- n8 u1 G
Default                                  : Yes/ h" X" `6 M& U! }3 L
Forced                                   : No0 \6 H) w" c) o& N
Color range                              : Limited$ T+ g7 b3 M  Q6 _
Color primaries                          : BT.20208 m5 y. \7 N& Q0 O- F3 L
Transfer characteristics                 : PQ  i9 N; s: I) ]2 N/ \& p
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
0 Y2 P! O& ]+ n( CMastering display color primaries        : Display P3
7 |. ~5 I( ^0 K2 K5 K* R/ ^& q. TMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
& S. g/ a+ U& s, P' mMaximum Content Light Level              : 968 cd/m2' y; Q% ^# p8 u' `: f0 w! z
Maximum Frame-Average Light Level        : 457 cd/m2- ?3 ]" ]$ K  s# l4 [( u4 z
" }8 _  {6 T5 {8 C6 [
Audio #1
+ a9 M$ P: p* `& s, RID                                       : 2, S* {3 ]( {# z% j9 F, Y# L
Format                                   : MLP FBA 16-ch: I$ G* h) M' z+ Q- s# F
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
2 d" U1 N! L  F2 B. zCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos/ Z% s9 Z3 j% l% p, f: l0 F/ P: @
Codec ID                                 : A_TRUEHD
7 @1 h0 U( v$ h/ ~3 B1 GDuration                                 : 1 h 54 min% l7 L. e; W: `: r- R2 y) c  n
Bit rate mode                            : Variable/ Q! }; {* D) k( l' Y2 _6 Y2 B+ Z- d
Bit rate                                 : 3 038 kb/s( }$ {& B) H5 _) L* T& f$ q
Maximum bit rate                         : 4 704 kb/s  S3 n! G& j- F% L% v
Channel(s)                               : 8 channels# [. f7 @& d' `0 m" P0 D/ F
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
, O6 {: @' u0 r9 `' kSampling rate                            : 48.0 kHz
. m- @9 o5 K# E1 I8 X5 zFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
- _: e' w5 j1 f2 jCompression mode                         : Lossless& ^0 T: [5 g" r/ B
Stream size                              : 2.43 GiB (4%): z: G/ C( n, t/ Q; C" \
Title                                    : BTM TrueHD Atmos1 S5 k1 A: V/ }6 I, f9 [5 P7 v( {
Language                                 : English
2 _2 S8 B5 R' M/ M6 @/ {Default                                  : Yes: j0 m0 j" j6 g: ]6 M
Forced                                   : No
2 c! P, F7 x/ S* M  R) \Number of dynamic objects                : 11/ h. m0 i8 c. A( r7 h7 r
Bed channel count                        : 1 channel
6 m7 a4 y6 c5 u$ }7 IBed channel configuration                : LFE
) d$ M" H( w8 w, X0 Y8 A0 R
# _  A- d( u* Y* lAudio #2
0 g" K; q- C) U& HID                                       : 3
1 r! b* l( V% b; DFormat                                   : AC-3+ c4 {1 d/ Q, A1 B6 V- A( k
Format/Info                              : Audio Coding 3# o  x3 t/ ~' G! c' m7 Y% Z) D
Commercial name                          : Dolby Digital4 S+ i/ a$ R2 g5 }
Codec ID                                 : A_AC3: q$ \" w$ w5 H$ l- P
Duration                                 : 1 h 54 min
+ p& k% Z1 A$ Y, k2 XBit rate mode                            : Constant
, l2 r( M" a/ y: s0 S, V9 L, [$ tBit rate                                 : 448 kb/s% x& N' n& @4 A4 n3 `( M$ ~
Channel(s)                               : 6 channels
& L9 ~! f* r5 B+ }. K/ @6 Z! HChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs: O/ j" t. Q* X
Sampling rate                            : 48.0 kHz4 o& @3 W5 K3 _: x( \1 f. f2 g
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ X  g) `0 ^" ~* ACompression mode                         : Lossy' u5 o0 ~$ i. l7 e+ R
Stream size                              : 367 MiB (0%). k5 X$ h; t( H( G- v
Title                                    : BTM DD 5.1! c' [: N) x6 {& E5 I
Language                                 : English, K9 J5 t" @6 s3 C4 C- F
Service kind                             : Complete Main
6 o. Y) }! q5 s& s$ y  C+ Q( P6 VDefault                                  : No
8 N2 C: l9 A1 n& A- ~Forced                                   : No
8 S$ j" b- A" s6 U2 C* nDialog Normalization                     : -27 dB
0 a, J  J+ [! ?8 @8 T. kcompr                                    : 1.94 dB$ n' O6 |( b1 a+ ~: C" _
dynrng                                   : 1.26 dB
& t7 ^) B9 a2 l# wcmixlev                                  : -3.0 dB3 G! d6 k; u7 R1 l0 v
surmixlev                                : -3 dB9 b4 Q- W5 Q% K* u
ltrtcmixlev                              : -3.0 dB  o9 c# e6 g" v  Y8 a
ltrtsurmixlev                            : -3.0 dB0 {  G. V2 ~% h+ u% n
lorocmixlev                              : -3.0 dB
9 Z+ d" [0 w' `# k) ^* [lorosurmixlev                            : -3.0 dB
# j0 A  T& j$ Z+ [- ]; r$ q( }dialnorm_Average                         : -27 dB
  p5 R1 p; K9 |7 U. i: Zdialnorm_Minimum                         : -27 dB
' v2 F& ^0 \: Y* _dialnorm_Maximum                         : -27 dB
0 G. j" I" S  s. N3 `8 ~
/ D& K8 _+ [) U5 E4 \4 T, xAudio #3
( y. a/ [$ l" b* DID                                       : 4
3 n  r* ?1 x! r8 S5 LFormat                                   : AC-3. |1 R) E* `' U/ {  s- g
Format/Info                              : Audio Coding 3
# ]# v% l! P6 Y7 @Commercial name                          : Dolby Digital
' F2 n  I) I8 QCodec ID                                 : A_AC33 e3 S: e/ }% e
Duration                                 : 1 h 54 min- o% n. U# Q" ~
Bit rate mode                            : Constant
2 y/ \0 Y6 g1 \. wBit rate                                 : 640 kb/s
" G, [' N4 j( \! o! YChannel(s)                               : 6 channels2 ]; q- ], v& D7 u
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs* O: G7 [2 r  Y3 d% V$ e$ d, e5 n
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* _" n# ?/ S. n  J, u$ C7 ]; XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); {5 `' d5 U6 k$ L$ x! X
Compression mode                         : Lossy
. z: }) c: J2 lStream size                              : 525 MiB (1%)2 T+ @1 a9 w: R4 N9 o5 w
Title                                    : BTM DD 5.1" z7 b3 u: a. k% d! k
Language                                 : English! W/ A" Q# @+ ~. T
Service kind                             : Complete Main. j" N) B* E1 y* G6 P5 {; T7 v
Default                                  : No' Q5 b3 L# y# g; y1 ?
Forced                                   : No$ m4 Y; @3 _4 a, a1 D( \7 l
Dialog Normalization                     : -31 dB- h+ d3 y* Y3 U+ S2 G
compr                                    : 1.94 dB
- g& R0 e7 l) [% pdynrng                                   : 1.26 dB
( B: {% I6 D5 l6 A: bcmixlev                                  : -3.0 dB! O0 u+ T1 S6 ]0 v6 y! A" a
surmixlev                                : -3 dB
: i/ a" W* h3 p8 [ltrtcmixlev                              : -3.0 dB9 C8 g! z6 V8 y( N8 e% J8 s  L; C
ltrtsurmixlev                            : -3.0 dB
& M7 Q3 t! k5 ]& Llorocmixlev                              : -3.0 dB8 N+ Q5 d7 P& v
lorosurmixlev                            : -3.0 dB2 u7 K* @9 r4 D* O0 T3 J2 ]' _  `
dialnorm_Average                         : -31 dB8 P1 a# a" @$ ~2 M# z& r
dialnorm_Minimum                         : -31 dB9 U" Z5 q$ }: |! E, Y$ Q+ L  P
dialnorm_Maximum                         : -31 dB
& v8 V% K: D( h- Z( |# [# _, F% g
( M" _  U7 K' qAudio #4: o( g/ Z- g1 W5 Y: y+ @
ID                                       : 5) j  V8 D- r' j' o
Format                                   : AC-3
$ Q+ Z6 `$ w! d1 z9 a; e8 lFormat/Info                              : Audio Coding 3
: N5 C7 D9 Y$ ~% _Commercial name                          : Dolby Digital
  n" }& P" }: G0 [, S/ z3 \Codec ID                                 : A_AC3# }  j3 R# T  v4 X2 ]
Duration                                 : 1 h 54 min
% J) ~: K# N, mBit rate mode                            : Constant/ d  h5 l# S8 f1 K
Bit rate                                 : 640 kb/s+ i# [; k* ]5 b( y/ Y9 ]
Channel(s)                               : 6 channels* N* `) p+ y# Z. a, N! L2 \
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  d& z# \. s9 [0 m6 @; S8 n
Sampling rate                            : 48.0 kHz( q4 j1 F# X' i( N% o8 ^& m* i
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' }# o- O. K3 V* R; G  ?; zCompression mode                         : Lossy$ P! I5 W5 r+ \2 B5 v
Stream size                              : 525 MiB (1%)+ P! M, ^7 b1 c) \; J# W
Title                                    : BTM DD 5.13 @2 S$ k* {/ N! n! p
Language                                 : English9 O* h' N* i6 v1 x! a6 L
Service kind                             : Complete Main% L  s7 N1 q" P; W! t
Default                                  : No, T* k! `( R* w
Forced                                   : No  Z" |6 l& B+ r4 a2 u- [
Dialog Normalization                     : -31 dB
7 V+ ?  `1 b3 Y! O& Ccompr                                    : 1.94 dB6 v1 j8 m; M1 k$ i
dynrng                                   : 1.26 dB$ G" r) K4 {, f6 a8 T  F) H/ @1 G2 I
cmixlev                                  : -3.0 dB
2 q! W/ D# n, M! B8 u& ]surmixlev                                : -3 dB9 |2 T9 m5 p0 ?$ U* S% g& N* k
ltrtcmixlev                              : -3.0 dB
: ?8 G$ y% l$ t/ h+ dltrtsurmixlev                            : -3.0 dB
' x; V( w7 I) f0 J/ Llorocmixlev                              : -3.0 dB% n, \+ v" ]$ N+ p& Z
lorosurmixlev                            : -3.0 dB& v) [, @  @# Y
dialnorm_Average                         : -31 dB
8 O8 |9 J7 W% \& [+ A& }1 Z, Odialnorm_Minimum                         : -31 dB
) C, d1 u* o4 b; edialnorm_Maximum                         : -31 dB
6 M, C  B7 {, n. B' u# j/ X
* G; K9 x4 s, L! _4 ^. xAudio #5
$ \0 l8 Z7 b' U: |ID                                       : 6- a* f1 ~! n8 k( l7 Y; o8 q
Format                                   : E-AC-3
8 n6 _; \9 L' UFormat/Info                              : Enhanced AC-3
0 i/ A7 V9 `- Y. F' aCommercial name                          : Dolby Digital Plus- A$ b% V0 u' `) e+ {
Codec ID                                 : A_EAC33 \5 I4 g' @/ R( f1 U7 Z7 K) A
Duration                                 : 1 h 54 min. M* t; \; u) `
Bit rate mode                            : Constant+ s. s  Z: {2 Y" O
Bit rate                                 : 960 kb/s
: I. y" n+ m* h) S  qChannel(s)                               : 6 channels
& }7 b- q& c# d$ |" V2 DChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs& _: p2 ?5 B1 D( i1 E1 P
Sampling rate                            : 48.0 kHz" B$ X9 o* l. n
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). v! z+ ]- q# u: ]; U
Compression mode                         : Lossy' m! \! d: Z0 w) r* L# O
Stream size                              : 787 MiB (1%)
2 Z- o, k- e3 G* P: G1 I& n% [Title                                    : BTM DDP5.1" ~# \9 a& S* H8 K
Language                                 : Spanish( l! O0 A: m3 e% X: s8 x4 L
Service kind                             : Complete Main
0 O' m9 F3 o4 ?( f& \+ KDefault                                  : No9 v! n4 l1 c# y$ v) ?3 B" x2 C0 L
Forced                                   : No
# E5 s" ?, T4 j5 e+ M" C+ `Dialog Normalization                     : -31 dB, c7 ~. d0 F+ d* d4 u
dialnorm_Average                         : -31 dB4 m  d2 l) S: W
dialnorm_Minimum                         : -31 dB! ?8 z' [* S* R: D  a8 ?
dialnorm_Maximum                         : -31 dB
- q2 e% b9 y+ V& @' i/ r& k& @  k5 X4 O3 t1 o! B
Audio #6  ~6 r6 v+ Z& k0 p" J
ID                                       : 7
$ C; z% @9 h# U, K* `. VFormat                                   : E-AC-3
9 B8 H( Z2 ~; s. OFormat/Info                              : Enhanced AC-3
$ B0 r3 a0 e  l1 tCommercial name                          : Dolby Digital Plus% ^" ^  R7 d8 U& m- ^4 m
Codec ID                                 : A_EAC3
* s3 c1 O% n$ S6 \0 `0 t7 DDuration                                 : 1 h 54 min
0 [7 |. w2 g: x5 sBit rate mode                            : Constant
/ U5 o" I7 X( W5 nBit rate                                 : 960 kb/s8 n. f. Q2 N' O2 G) p# e- @
Channel(s)                               : 6 channels
3 }0 ?! D% V. p2 e0 t% y% @Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
* x7 T& K% ?! r, FSampling rate                            : 48.0 kHz
& Z8 o% D8 m5 {/ r+ V* L5 jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)8 j3 Q, \- B7 n: ?/ e8 X3 e
Compression mode                         : Lossy
. |* f9 y, _' a( w2 qStream size                              : 786 MiB (1%)- h; v' @% \+ ]) {2 W. k4 n7 y
Title                                    : BTM DDP5.1
: K# B2 X3 l( k: f) tLanguage                                 : German
. T( X$ h1 l8 n4 W0 z* `* a' J6 M' wService kind                             : Complete Main& m/ y9 T- H8 D" Q7 Y
Default                                  : No
* h; V- V; x# T+ t0 VForced                                   : No
+ f2 d9 G# c# ?7 \: D$ UDialog Normalization                     : -31 dB
3 `3 r8 m( U9 E) S6 F; ^) U( ?dialnorm_Average                         : -31 dB
+ o& r6 F. Q( q7 adialnorm_Minimum                         : -31 dB
6 V% L  _$ P4 o. j6 Kdialnorm_Maximum                         : -31 dB
3 p) n. }1 C) o/ a" b3 f+ F' y1 c( y# o" `8 R' Z1 T# P
Audio #7
/ s+ m6 f" q4 xID                                       : 8) o( _$ t2 b( R( e0 x! i
Format                                   : E-AC-3
5 f# E! L5 l" q& T) TFormat/Info                              : Enhanced AC-31 z$ L2 W( G/ `6 g8 Q" t) J
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
, B& {$ a0 ]  `: {Codec ID                                 : A_EAC3
( m% F. e6 `0 U- p! a$ c8 ~Duration                                 : 1 h 54 min+ b9 K. ~  P. O
Bit rate mode                            : Constant
4 y  G2 Q# G+ C) kBit rate                                 : 960 kb/s
3 f  n: R! T- C% _3 OChannel(s)                               : 6 channels
; N/ @+ @: V/ fChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! U. ~5 b# Q& W0 j1 ]: wSampling rate                            : 48.0 kHz; T7 C( B0 Q5 F! c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ E! k9 P  ^4 `# J9 T8 B0 oCompression mode                         : Lossy
' u4 @: t5 O1 y* W' U5 JStream size                              : 787 MiB (1%). z- Q6 U  [& }' `7 e
Title                                    : BTM DDP5.14 B+ @! ?; e" d2 t* w6 L5 k
Language                                 : French3 v& c6 }' W6 E. v% s4 ~" O
Service kind                             : Complete Main  V* j  ?: ?/ x4 o8 }2 T! d% }
Default                                  : No
% H) P) Z$ b/ tForced                                   : No# {( l2 s7 H0 g8 i& K6 A" ?. x) \8 v
Dialog Normalization                     : -31 dB+ E% p+ Z/ ~1 f1 F' B8 B$ o1 v
dialnorm_Average                         : -31 dB* K% ?. q1 B, j+ w+ G7 L# C* D, P: C" G
dialnorm_Minimum                         : -31 dB
7 f! e! w' r1 vdialnorm_Maximum                         : -31 dB$ y! z: z' m; a- b* p: w

1 x$ A4 G, n. z: L' [8 ZAudio #8
4 p/ O) a  ]7 u6 p! m# s8 g8 nID                                       : 9
! f9 y! V, [: WFormat                                   : E-AC-3( d) G# R/ U/ R/ D: W4 P" ~9 ?' H
Format/Info                              : Enhanced AC-3
, V. d8 o. U9 p* f" `, N* iCommercial name                          : Dolby Digital Plus2 y+ \/ ~$ Y4 }
Codec ID                                 : A_EAC3
& _0 R( d$ C; A# A0 |, |Duration                                 : 1 h 54 min
6 D0 W7 W4 A5 DBit rate mode                            : Constant
2 E( z. w( n8 d& [$ m5 g  jBit rate                                 : 960 kb/s
. M* k9 i7 t/ v, P9 q0 RChannel(s)                               : 6 channels- q) R1 ~6 ^1 H2 s( N! z. B! A
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
" M" n2 Y: O6 `: _Sampling rate                            : 48.0 kHz& c0 P8 G$ l, b/ N9 Y- q
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& U+ X* Q: q# {, h: v4 ?- {6 b
Compression mode                         : Lossy8 C% ?7 e1 }9 l4 {- r6 Y* B
Stream size                              : 786 MiB (1%)" u) [+ w, r" f1 t, {: N
Title                                    : BTM DDP5.1/ p% R  r# \5 d4 ^1 i$ B8 f# U% `
Language                                 : Hindi+ ?9 c5 e. f. |" V4 l1 t* E! B
Service kind                             : Complete Main
1 i* {" e$ t  `9 m/ ~! kDefault                                  : No  \/ ~' `9 x* m( w( ?. E. K
Forced                                   : No
: h/ K2 }" @* C% z% c9 TDialog Normalization                     : -31 dB
  `4 B& w5 i0 d/ s! Fdialnorm_Average                         : -31 dB" j% m# x0 G* d8 ]0 w
dialnorm_Minimum                         : -31 dB
* s! g# F0 N; Pdialnorm_Maximum                         : -31 dB0 Q9 T' K; d! n" I8 J4 x
: w. }3 {- k4 ~5 `5 p$ T
Audio #9
- v* _/ R- f( C; W& tID                                       : 10
3 ~' z1 a( q$ D# b2 Y9 G8 {Format                                   : E-AC-39 ~  K( L( `0 J: g& ^
Format/Info                              : Enhanced AC-3% h3 i8 d( G: z. W% k1 X' N
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
3 N0 j2 `( s; z* e% S5 c) eCodec ID                                 : A_EAC3
3 g: {5 z' e% HDuration                                 : 1 h 55 min% y4 z, P! Z* a
Bit rate mode                            : Constant
  j( O1 y0 R& k' |) k8 p- @0 n# M1 m& vBit rate                                 : 960 kb/s
- \2 h8 L0 y( d, X  J6 ZChannel(s)                               : 6 channels
, l4 Y! p+ ~8 e. x, I! SChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs  }6 a& I6 ^5 O1 i
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) H7 o4 ]* e; n' h3 l# LFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 M" x- R& p$ Q4 f2 n
Compression mode                         : Lossy# q. _: b" z' P* L
Stream size                              : 793 MiB (1%), a& P7 M$ F# j2 R3 Q
Title                                    : BTM DDP5.1
' w9 y0 f. j8 T3 sLanguage                                 : Italian2 l* u4 k- g7 @4 D9 L5 C! ]
Service kind                             : Complete Main
2 e6 i+ d3 E0 m/ h4 F; v) j7 KDefault                                  : No+ H" q  B; r; S2 D3 q0 \+ n
Forced                                   : No4 N) ]& J4 A- D8 F3 x  G
Dialog Normalization                     : -31 dB
( W: n' `4 }& I; W& J1 fdialnorm_Average                         : -31 dB
1 a) p& q1 Q. Z; I6 qdialnorm_Minimum                         : -31 dB
$ e3 D8 N1 o$ W$ |$ Ndialnorm_Maximum                         : -31 dB# ?' X' h. q4 A( f5 q% L7 ]5 H* t+ a
% P' {1 L* F4 j4 y) o( k
Audio #10" @( S2 ~- {" b& |* O1 E
ID                                       : 11
. E7 \# l) @3 M; N2 W$ qFormat                                   : AC-39 S, G3 u  M$ M( g+ K# g' _
Format/Info                              : Audio Coding 3
+ i$ z7 P, c  Y+ H5 j1 t) eCommercial name                          : Dolby Digital+ C2 ^+ I$ O1 }6 f
Codec ID                                 : A_AC3
5 n6 ^1 e, O! ~% ?9 c( x* XDuration                                 : 1 h 54 min4 }5 s, {( L0 ?- |- d7 P9 e: U
Bit rate mode                            : Constant
0 F- K6 o8 y" D6 RBit rate                                 : 384 kb/s
4 a, g& K. z( ^2 W2 `/ fChannel(s)                               : 2 channels% _* |# l; u0 p! x
Channel layout                           : L R0 {, P4 T. {- a$ C5 c
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 z) Q  o: g9 t
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( Z) k1 |$ C; f$ C$ g( i
Compression mode                         : Lossy7 T4 ~. o, l9 Z3 [, n' M, R
Stream size                              : 315 MiB (0%)
* A" y4 }; J, y, n: E  ]5 kTitle                                    : BTM DD 2CH
5 G8 g( S* Z- Z- GLanguage                                 : Chinese
0 T0 K1 g+ a& Q- ]# w$ c/ IService kind                             : Complete Main
5 ~6 K4 u" N2 }. P- \  K/ n/ ^- z; aDefault                                  : No% E9 W# n! c' _* \$ T
Forced                                   : No% Q8 K/ ], \& Z+ s& V
Dialog Normalization                     : -31 dB
* Q3 }& ^6 R0 N! j* {dialnorm_Average                         : -31 dB
, L# M' ~% w0 W4 w% jdialnorm_Minimum                         : -31 dB5 f1 n7 u6 y; N$ h
dialnorm_Maximum                         : -31 dB
% O) B5 s- P, p5 t
  I- b7 f- g2 |* `Audio #11
0 ~$ q' `& K* K3 |, V" d: aID                                       : 12
' ^* `3 g# G: E1 `Format                                   : AC-3
1 f% T3 T& ^- I9 {+ EFormat/Info                              : Audio Coding 3
' |; V& m& h* J) aCommercial name                          : Dolby Digital* c7 k6 @- P0 \! O
Codec ID                                 : A_AC35 n4 e0 w: C. z& x
Duration                                 : 1 h 54 min2 F, N$ h2 o7 j7 R* a* q
Bit rate mode                            : Constant; R% c& g  U* w- a# {
Bit rate                                 : 192 kb/s3 o+ g0 U2 Y0 ?: z- T/ N/ I/ ?
Channel(s)                               : 2 channels3 x; q" n! J6 X+ q  F1 R
Channel layout                           : L R' ]5 X) @3 C1 V0 r8 T% \' v
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& w# q2 F1 L  fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' {  r- w* @" C0 h4 YCompression mode                         : Lossy
: d1 H- h' @( y1 O8 Q- ^- aStream size                              : 157 MiB (0%)
( A8 e& Z! S' F3 r, o' i  f' JTitle                                    : BTM Commentary
3 D3 Z, U7 C; b9 P# Q! ]& HLanguage                                 : English/ {  N2 t  \8 t* c
Service kind                             : Complete Main
% h% v6 Q, K: U% S8 cDefault                                  : No
( T; y7 m! X  P7 E. v' \Forced                                   : No
" b" o0 C7 `! E# ~Dialog Normalization                     : -31 dB
' C4 z' F1 x5 a1 wcompr                                    : 1.94 dB
) F5 }% l: b% |5 W9 Idynrng                                   : 1.26 dB+ W7 a) j4 V0 D7 `
ltrtcmixlev                              : -3.0 dB
; ?9 p1 R) |; ?( p! @: c  q4 ^ltrtsurmixlev                            : -3.0 dB1 Y+ q6 J+ ^% O# `6 O# b
lorocmixlev                              : -3.0 dB
" v# k& U7 }# C. I' j0 M7 c6 Slorosurmixlev                            : -3.0 dB
( R$ B7 u1 O! ]0 i# t/ A& _dialnorm_Average                         : -31 dB0 ?6 _$ E$ f9 P& R  Q) }: H
dialnorm_Minimum                         : -31 dB7 a* O$ e! U9 S  q! t0 a% R. i7 v
dialnorm_Maximum                         : -31 dB
Godzilla.x.Kong.The.New.Empire.2024.2160p.BluRaycd.DV.HDR.ENG.LATINO.GER.ITA.HINDI.CHINESE.TrueHD.Atmos.7.1.H265-BEN 31.40 GB1 K$ l# L# @, ?) J/ U
3 r& B0 T( g: X
Video. P$ r2 T: y- C
ID                                       : 1& w2 A7 p1 x/ `. \: n# q) j% S2 v
Format                                   : HEVC3 R' I; g/ g! Y+ e
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding6 R& I* ]5 E. c/ V2 R  s
Format profile                           : Main 10@L5@Main
. `3 U. y3 l+ T4 X+ I' MHDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 8.1, dvhe.08.06, BL+RPU, no metadata compression, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, Version HDR10, HDR10 compatible
: f( w* G/ D0 oCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC7 \5 z% p( [" ^4 l) U& |
Duration                                 : 1 h 54 min
% P0 ~$ e* S, d9 u8 Y9 gBit rate                                 : 31.6 Mb/s% J- |6 Q3 G2 b) i% x
Width                                    : 3 840 pixels2 Q* V! S3 d0 _+ _8 j
Height                                   : 1 604 pixels
$ t+ I0 X4 P- x% aDisplay aspect ratio                     : 2.39:1
& h. r/ |3 E9 P! p( {  n- d6 XFrame rate mode                          : Constant
8 ~- M, f" K2 h* w9 j: ?: [Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS/ R2 b. ^3 d; a. ^) }! ^
Color space                              : YUV( ?2 j1 P9 ?: d! |7 _$ p9 B1 O; S
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# T. D. Z# o3 ]: m; E
Bit depth                                : 10 bits; }- \6 m1 n1 U6 o0 H1 M
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.214* i+ c4 U: ^3 [3 G* t: D: R
Stream size                              : 25.3 GiB (80%)5 S5 \) B, I8 F
Title                                    : BEN.THE.MEN; `, ?1 F3 Z& ~
Writing library                          : x265 3.5+37-0d865ebe2:[Windows][GCC 12.1.0][64 bit] 10bit
1 Q" B' q4 H0 N, x9 `8 k2 `" zLanguage                                 : English
# i: D2 E% b# f" o- b/ ?Default                                  : Yes2 |3 T( _% \% _4 `/ _0 S5 K
Forced                                   : Yes
# L) p( e! x* h# c% d/ uColor range                              : Limited
' l2 `- ^7 j2 t$ `; \Color primaries                          : BT.2020/ P' [, d' W; x8 Z9 e# F. t% f
Transfer characteristics                 : PQ9 j2 t6 Q# f8 D/ K, t
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
8 e5 Y4 ]! j9 R' M- s  d2 l$ u. |Mastering display color primaries        : Display P3! O+ V# p2 h. Y  j2 D* Q
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
2 \: s6 q1 w& tMaximum Content Light Level              : 968 cd/m2+ }( Q7 z2 H9 ~+ ]& H" `/ M8 s
Maximum Frame-Average Light Level        : 457 cd/m2
. l& f1 t  I3 B4 H
! I+ N( E5 f  J: \! VAudio #1
' [; s$ i, i2 VID                                       : 2
) v$ Y" X/ }6 ?1 |+ ?7 UID in the original source medium         : 4352 (0x1100)3 ?4 d+ i. W  V0 H2 O; E& l: p
Format                                   : MLP FBA 16-ch+ ^: M/ e& z- ^' Z' L
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation$ a0 N" T* w. o+ g( x* g
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
, t' e  [: B1 y7 E: b; `2 sCodec ID                                 : A_TRUEHD
3 c. K6 v( f# ~( m) {2 v" h/ }Duration                                 : 1 h 54 min7 Y8 e1 \  s, t% q# ~1 b( N/ I2 Q
Bit rate mode                            : Variable
' A+ g% H/ _# C! L/ L+ fBit rate                                 : 3 038 kb/s# X% N& r7 E  W
Maximum bit rate                         : 4 704 kb/s5 j) n% ?3 c% v
Channel(s)                               : 8 channels( Q9 t+ [* j9 l) T# q- n+ T4 B. H
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" s$ c# [8 g2 Z
Sampling rate                            : 48.0 kHz
: w* u- W1 S' ]# ZFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
& D% @) J* V4 E9 O4 s$ OBit depth                                : 24 bits
( ]( U0 i) B" v( ~$ x* ]Compression mode                         : Lossless9 P- p. F3 _5 I& N  k
Stream size                              : 2.43 GiB (8%)8 {5 W7 K/ d$ t0 V  c% i
Title                                    : BTM TrueHD Atmos 7.1
, O' _5 P) Z' l2 l+ V! ]Language                                 : English
. i% Q/ K1 L( Q1 {, B. N/ QDefault                                  : Yes! n8 n% W' y* S0 V( `% I
Forced                                   : Yes
1 a  v' u, i+ S) FOriginal source medium                   : Blu-ray
7 C( |& z0 |: y1 x& S  k: vNumber of dynamic objects                : 11
3 \* H6 J3 n* Y. \; G/ W: [$ iBed channel count                        : 1 channel1 Y6 D5 x! c; y3 \# b
Bed channel configuration                : LFE
2 Q9 H7 O4 X1 o8 @2 |' G' [/ d7 a! ^4 Y! M
Audio #2
. |6 b/ N& V7 {; |5 }ID                                       : 3
% x% J! M' ]6 D% Y3 CFormat                                   : E-AC-3
* U) o, @, l8 ]+ `% X' U) eFormat/Info                              : Enhanced AC-3. p% k2 E2 G+ w% p9 a. U
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
7 x, U' b" H1 x: q7 c( r, q+ s* G+ WCodec ID                                 : A_EAC3* ?" r: j, a0 n0 s) u* e
Duration                                 : 1 h 54 min
0 i; b/ |6 Q7 e9 x) ]Bit rate mode                            : Constant+ }- z' ~( d: g4 e
Bit rate                                 : 960 kb/s
( J8 k6 Y* c- |Channel(s)                               : 6 channels& ~2 N5 }" k5 K" s6 I$ ^
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs. O& l( G7 [! N  p& j; f& P; X
Sampling rate                            : 48.0 kHz" l2 ~3 ~7 t" f3 u
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ i" }% w- L; e8 ?0 Q# Z- I7 ~Compression mode                         : Lossy- s# Z& W; E6 u
Stream size                              : 786 MiB (2%)
9 I; R/ _6 g3 S7 k% r/ qTitle                                    : BTM DDP5.1% m4 a7 }/ r7 |; q, O1 s& E
Language                                 : Spanish0 C" `. h# X! Q, R
Service kind                             : Complete Main  \9 D+ x% S' V' j2 {) ^8 s' I
Default                                  : No9 Q) Q; Z$ J4 w) ~" }
Forced                                   : No) K/ Z8 U8 W4 m( t" o% \
Dialog Normalization                     : -31 dB
# m5 R. V+ A* U' Xdialnorm_Average                         : -31 dB
/ y" Q8 j7 Z5 e; N- }( `dialnorm_Minimum                         : -31 dB
+ E5 y7 `( v. ~0 ?$ `" C& i7 ?dialnorm_Maximum                         : -31 dB5 B, i, H5 A8 w/ t/ u

" m9 t* d. G  F3 x! D7 z7 j. o" fAudio #3- @, G: K# f* ~
ID                                       : 4
: _  e/ `0 G1 W6 P4 mFormat                                   : E-AC-3
- [" t3 r/ C. M- Q4 kFormat/Info                              : Enhanced AC-3
) l  f" F7 a( V8 L. r: K+ LCommercial name                          : Dolby Digital Plus# \: e7 R. U; q7 ]
Codec ID                                 : A_EAC3
4 J2 _* `( y0 ^& j: j, ~: SDuration                                 : 1 h 54 min( ~; d" D6 a7 m6 I& S0 d1 B5 v
Bit rate mode                            : Constant  `9 ^8 M5 _+ G0 D6 G% I0 s
Bit rate                                 : 960 kb/s
1 j$ s! u$ g6 J) Y$ L3 w3 ]Channel(s)                               : 6 channels/ u- Y7 E$ h* o& v3 h  d! d
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
; O" c, @- m/ ?# y7 aSampling rate                            : 48.0 kHz7 G" V8 `4 \/ _& ]" z" A  ]3 k
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 M7 c# t2 V2 t- dCompression mode                         : Lossy
8 l8 R9 e) N! c) @Stream size                              : 786 MiB (2%)
* W9 {# H8 z: [0 ?0 z  sTitle                                    : BTM DDP5.1
2 D$ F) U' G  l# q% w# jLanguage                                 : German, S- ~' V. D6 `6 S
Service kind                             : Complete Main
+ [! G; d: S8 D. ~) q6 Y3 k( t1 L* pDefault                                  : No' w; A; @* A1 j; W
Forced                                   : No# @9 T  t! q- R( d1 M
Dialog Normalization                     : -31 dB6 ]8 b! F4 }4 j2 F6 r, e
dialnorm_Average                         : -31 dB# }2 U2 z- _% [0 I; t/ r8 _
dialnorm_Minimum                         : -31 dB
7 F/ n2 M8 t2 Udialnorm_Maximum                         : -31 dB
7 d' k* o3 d' h6 c
6 ^3 a. p+ z. E# Q+ h3 W$ c2 mAudio #44 F, I+ Z5 f% D' j3 C# H) }
ID                                       : 5& F  l% ~& a. W; A
Format                                   : E-AC-3( G2 t+ i* O6 f+ H
Format/Info                              : Enhanced AC-3
5 z7 f7 E* z# ?* ]. |% N. E; FCommercial name                          : Dolby Digital Plus
" {- n; F- K/ l! O9 ^/ H' M. k6 OCodec ID                                 : A_EAC3
* |$ @! `  E* W* `' [: v7 G. ~Duration                                 : 1 h 54 min8 N3 S4 \; b) n2 C/ J1 y3 @
Bit rate mode                            : Constant
6 f# S: c' V/ eBit rate                                 : 960 kb/s- H+ s- {. F! K0 Z/ T, R
Channel(s)                               : 6 channels
& g  K, W) d( AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
- d' z0 \$ N1 k9 ]4 ]Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ q" `* l& z( E8 Y4 X$ s( RFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 A$ k# t; x- o- W8 {& A% Q
Compression mode                         : Lossy4 \4 q; Y" u: }1 O# {9 I: K/ m& K
Stream size                              : 786 MiB (2%)
  J. Q2 k  b( ^6 i1 }Title                                    : BTM DDP5.1
$ O! r2 _- R- H$ ~Language                                 : Hindi
/ k+ {8 H% d5 \; C- SService kind                             : Complete Main
  o1 |7 d" w0 H. ^5 {Default                                  : No
- n! R* ]" _- QForced                                   : No! d) d0 P! ~$ v% t1 n0 p
Dialog Normalization                     : -31 dB6 o: ~* q/ R" n, g( ^8 [
dialnorm_Average                         : -31 dB) K) ~0 \9 N' o: v. K' u! Q/ l
dialnorm_Minimum                         : -31 dB' Z& r! d5 t4 s& @# `
dialnorm_Maximum                         : -31 dB
" n" X! n1 V  I% N* f+ ^! J( q: E$ ~$ h% [" i
Audio #5
) z% r, U  Z5 n/ K; PID                                       : 6& i9 p! V3 Y- [) Z. ?
Format                                   : E-AC-3. _& p* e  M7 J- c& M  ~
Format/Info                              : Enhanced AC-3
- T1 \+ {" L( I9 y+ c$ ~2 gCommercial name                          : Dolby Digital Plus1 Y3 x) \) m& @% a5 L
Codec ID                                 : A_EAC3
) O) k5 G) T4 \* T8 K9 rDuration                                 : 1 h 55 min2 w6 o9 C6 T* S/ k' {' A9 C6 |4 G
Bit rate mode                            : Constant
! q' }+ a8 D" V" ]" B# N# T- }* eBit rate                                 : 960 kb/s
6 Q  n' v3 l, JChannel(s)                               : 6 channels
3 Y& K" r, a+ {" y0 o, @. eChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
. ~) E, U6 [, p% V0 R4 w1 J1 T- }Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 H, _* H& n" G( f  ?6 qFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
. \5 r/ g! \$ d8 b' @Compression mode                         : Lossy
7 I! k$ ?/ V3 l# w7 p# V: v- ?Stream size                              : 793 MiB (2%)
8 H) e4 b$ x. W" a+ HTitle                                    : BTM DDP5.1! V4 E) E" X0 l
Language                                 : Italian- Z( |4 r" x. c" n+ C
Service kind                             : Complete Main
, V7 w5 a: S7 G, W! X, Y, N/ |Default                                  : No
5 |  y$ _$ ?7 l5 S8 NForced                                   : No
' W* |' Z1 i8 Z- HDialog Normalization                     : -31 dB
, ^% j* E* u8 }! ndialnorm_Average                         : -31 dB8 R3 _4 t5 b! i
dialnorm_Minimum                         : -31 dB5 V& v" {* l0 w2 t# v* L; d
dialnorm_Maximum                         : -31 dB
7 O0 D% S0 ?; q
" I% l/ j- c5 d4 F) oAudio #6
# v( Z0 \8 A- ]7 \  SID                                       : 7
1 [4 J% u* v' W; B' _9 hFormat                                   : AC-3, a7 E9 a6 e% _9 o. |' x( D. u
Format/Info                              : Audio Coding 3
8 I4 R  f% W5 d, t- t& M* A  s2 uCommercial name                          : Dolby Digital  O0 C& ?- \9 c8 C$ O' {- Q
Codec ID                                 : A_AC3
1 |2 a+ o! B& _1 U3 eDuration                                 : 1 h 54 min% }+ [: Q+ L: S2 q* E) G# t2 k
Bit rate mode                            : Constant
+ M( r4 g6 H& Q9 M  E$ ~Bit rate                                 : 384 kb/s
5 O& i' z& [* s2 y# D* sChannel(s)                               : 2 channels
  X  E  _. R2 ^: kChannel layout                           : L R; E! {1 p5 R$ _) F% F$ Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  {- I! |* K# f, J. D# w2 W+ oFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  d7 K. Y. E% K, T: o. R. GCompression mode                         : Lossy
, h0 T3 n. a* V4 O6 `Stream size                              : 315 MiB (1%), @+ V. q9 u/ ?( \
Title                                    : BTM DD 5.1
5 y& \' e- n4 X+ x, G- RLanguage                                 : Mandarin
; x0 d1 R4 u' \( z) S' T0 sService kind                             : Complete Main6 P+ k9 e  Z7 q  U! s
Default                                  : No
- Q4 U. t% k! qForced                                   : No) k& v  Q! ^; d* L) o& Y
Dialog Normalization                     : -31 dB% r6 C1 U0 O2 E4 Q4 c8 {
dialnorm_Average                         : -31 dB
8 i7 n/ }/ \  f" A1 ?! k2 U  @dialnorm_Minimum                         : -31 dB# b* X# R/ t5 E/ z8 u
dialnorm_Maximum                         : -31 dB

2 Z7 @/ o; [) c& |. s3 n) \
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

800

回帖

3667

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
2100 点
QQ
sunday_119 发表于 2024-6-8 09:46:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!. a( U. ?7 _! |' V* x
Blu-ray Film Forum: I will always support you!% o; d+ q9 `8 G/ {$ _) c/ W

0

主题

956

回帖

4984

积分

Sponsor

金币
168 枚
体力
2931 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2024-6-9 09:43:50 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

2582

回帖

9072

积分

Sponsor

金币
222 枚
体力
3953 点
QQ
fangfang789 发表于 2024-6-9 20:49:54 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
# d7 ^2 ^- d" ^) Z祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
/ K6 J+ [# }) v  s% V

0

主题

310

回帖

1799

积分

Sponsor

金币
56 枚
体力
1113 点
kdavid 发表于 2024-6-9 20:58:50 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
8 a8 s1 W  X, ~Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!+ W0 w3 y0 y6 ?4 z

0

主题

75

回帖

2099

积分

知名人士

金币
13 枚
体力
1403 点
seamal 发表于 2024-6-10 16:58:28 | 显示全部楼层
Godzilla new movie, must watch!

0

主题

2582

回帖

9072

积分

Sponsor

金币
222 枚
体力
3953 点
QQ
fangfang789 发表于 2024-6-10 17:50:42 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。% b" j( g0 b3 n4 }
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
' s2 x: |' h6 d1 ^

0

主题

86

回帖

589

积分

Sponsor

金币
52 枚
体力
354 点
CR7态度丶 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
) |( N% |7 f2 K: h7 X" F至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
/ q. O7 w4 K9 K" z

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 10:40

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表